Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego"

Transkrypt

1 Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego

2

3 Spis treci WPROWADZENIE CEL I METODA BADANIA STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI ASPEKTY DECYZJI O SAMOZATRUDNIENIU CZAS I POPULARNE BRANE POMOC FINANSOWA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE SUKCESY I NIEPOWODZENIA STWORZENIE SZANSY DLA INNYCH SPOJRZENIE W PRZYSZŁO CZY SAMOZATRUDNIENIE WARTO POLECI INNYM? WNIOSKI PODSUMOWANIE Załcznik wzór ankiety... 24

4

5 WPROWADZENIE Jest wiele definicji samozatrudnienia. Ich sens sprowadza si do tego, e jest to wykonywanie działalnoci gospodarczej na własny rachunek. Samozatrudnienie to ogromna szansa dla osób, które ceni sobie niezaleno mylenia, które s samodzielne i odpowiedzialne. W dzisiejszym społeczestwie taka postawa mentalna ma ogromn przyszło. Główn zacht do załoenia własnej działalnoci powinno by uwiadomienie sobie korzyci płyncych z pracy w takiej włanie formie. Jest szereg zalet zwizanych z prowadzeniem własnej działalnoci gospodarczej. S to przede wszystkim: moliwo unikania stresu zwizanego z poszukiwaniem pracy, moliwo płacenia podatku liniowego 19%, moliwo rozliczania kosztów, moliwo swobodnego dysponowania swoim czasem pracy, moliwo nawizania szeregu wartociowych kontaktów, realizacja indywidualnych ambicji zawodowych, posiadanie szansy na pozyskanie zewntrznych funduszy na realizacj swojego celu. Dzisiejsze zmiany w ustawodawstwie polskim sprzyjaj rozwojowi przedsibiorczoci. Eliminuje si przepisy utrudniajce podejmowanie i prowadzenie działalnoci gospodarczej, rosn moliwoci pozyskania kapitału na inwestycje. Ponadto wprowadzono wiele programów edukacyjnych, majcych na celu zwikszenie wiadomoci w zakresie moliwoci zakładania własnej działalnoci wród absolwentów szkół rednich i wyszych. Dla zwikszenia moliwoci samozatrudnienia uruchomiono szereg instrumentów finansowych, wspomagajcych osoby, które nie posiadaj wystarczajcego kapitału. Funkcjonuje take profesjonalne doradztwo. Wielkopolska słynie z ludzi gospodarnych, zaradnych, kreatywnych. W obecnych realiach gospodarczych województwa coraz wicej Wielkopolan podejmuje własn działalno gospodarcz, chcc w ten sposób skorzysta z wymienionych wczeniej korzyci, jakie niesie samozatrudnienie. Czy wszystkim si to udaje? Z jakimi trudnociami przychodzi im si zmierzy? Na czyj pomoc i w jakim zakresie mog liczy? W jakich branach najchtniej decyduj si na samozatrudnienie? Kto sporód bezrobotnych decyduje si na 1

6 rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej? Midzy innymi odpowiedzi na te pytania mona znale w kolejnych rozdziałach niniejszego materiału opracowanego w oparciu o badania ankietowe, przeprowadzone we wszystkich powiatowych urzdach pracy na terenie Wielkopolski w III kwartale 2006 roku. 1. CEL I METODA BADANIA Zasadniczym celem badania było poszerzenie wiedzy na temat samozatrudnienia wród bezrobotnych na terenie Wielkopolski, poznanie w jakim stopniu i w jakich dziedzinach bezrobotni podejmuj własn działalno gospodarcz, poznanie ich opinii na temat zalet samozatrudnienia oraz czyhajcych na nich zagroe. Adresatami badania byli bezrobotni, którzy nie mogc uzyska pracy jako pracobiorcy, zdecydowali si na podjcie samozatrudnienia, organizujc własn działalno gospodarcz. Podstawowym narzdziem wykorzystanym w badaniu była anonimowa ankieta, skierowana do bezrobotnych, którzy zdecydowali si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej. Jej uzupełnienie stanowi informacje z powiatowych urzdów pracy. Badanie przeprowadzono na próbie 123 osób bdcych wczeniej bezrobotnymi, które zdecydowały si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej, w formie ich ankietowania. 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI W badaniu wziły udział 123 osoby, które były wczeniej bezrobotnymi, zarejestrowanymi w powiatowych urzdach pracy na terenie Wielkopolski. Ponad połow z ankietowanych stanowiły kobiety (63), tj. 51,2%. Najwiksz grup, według kryterium wieku, stanowiły osoby midzy 18 a 25 rokiem ycia (45) 36,6%. Po ¼ sporód ankietowanych stanowiły osoby w przedziałach wiekowych lat (32) 26,0% i 31 do 40 lat (31) 25,2%. Co dziesity respondent (13) 10,6% w wieku 41 do 50 lat zdecydował si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej oraz 2 osoby w wieku po 50 roku ycia. 2

7 57 respondentów (46,3%) to mieszkacy wsi, z czego 35, to mczyni (61,4%), natomiast kobiet było 22 (38,6%). Mieszkacy miasta to 66 respondentów (53,7%), z czego mczyni (26) stanowili 39,4% badanych, natomiast kobiety (40) 60,6%. Najwicej osób, które zdecydowały si na samozatrudnienie, bez pracy pozostawało krócej ni pół roku (48) 39,0%. Co czwarty z respondentów był zarejestrowany jako bezrobotny dłuej ni pół roku, ale krócej ni 1 rok (31) 25,2%. Co pity (24) 19,5% zdecydował si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej po roku pozostawania bez pracy. Najmniej osób sporód badanych podjło decyzj o samozatrudnieniu pozostajc w rejestrze bezrobotnych powyej dwóch lat. Okres pozostawania bez pracy respondentów przed podjciem decyzji o samozatrudnieniu mniej ni 6 m-cy 39,0% 6-12 miesicy 25,2% powyej 2 lat 16,3% powyej 1 roku 19,5% mniej ni 6 m-cy 6-12 miesicy powyej 1 roku powyej 2 lat Zaledwie jedna osoba, sporód wszystkich ankietowanych, zarejestrowana wczeniej jako bezrobotna w Powiatowym Urzdzie Pracy w Turku, posiadała status osoby niepełnosprawnej. Jednym z głównych powodów dla których osoby zarejestrowane w powiatowych urzdach pracy jako bezrobotne decydowały si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej była moliwo skorzystania jednorazowo ze rodków Funduszu Pracy, które po spełnieniu przez beneficjenta okrelonych warunków nie podlegaj zwrotowi. 3

8 W 2005 roku o udzielenie takiej dotacji zwróciło si do powiatowych urzdów pracy na terenie Wielkopolski 3910 bezrobotnych. Pozytywnie rozpatrzono 2593 wnioski, z których skorzystało 1130 kobiet i 1463 mczyzn. Sporód nich 1599 to mieszkacy miasta, za 994 mieszkacy wsi. Najczciej podejmowanymi profilami działalnoci gospodarczej były usługi, handel i produkcja. Wród usług dominowały usługi: remontowo budowlane, transportowe, fryzjersko kosmetyczne, informatyczne, ubezpieczeniowe, edukacyjne, porzdkowe, gastronomiczne, blacharskie i dekarskie. Zdarzała si take działalno usługowa wymagajca dowiadczenia i przygotowania zawodowego, jak np: usługi na rynku obrotu nieruchomociami, konsultingowo-doradcze, marketingowe, medyczne, projektowe. W handlu najliczniej reprezentowana była brana przemysłowa i usługowa, w tym głównie prowadzenie placówek handlowych brany ogólno-spoywczej i odzieowej. W działalnoci produkcyjnej dominowało krawiectwo, cukiernictwo, produkcja półfabrykatów budowlanych, produkcja wyrobów i elementów zwizanych z wyposaeniem mieszka prywatnych i biur, produkcja mebli i stolarka budowlana. Struktura iloci złoonych wniosków o przyznanie dotacji według danych otrzymanych z powiatowych urzdów pracy w poszczególnych subregionach województwa Wielkopolskiego. Subregion Koniski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Koło Konin Słupca Turek RAZEM:

9 Subregion Kaliski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Kalisz Jarocin Kpno Krotoszyn Ostrów Ostrzeszów Pleszew RAZEM: Subregion Leszczyski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Gosty Kocian Leszno Rawicz Wolsztyn RAZEM:

10 Subregion Poznaski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Gniezno Grodzisk Midzychód N. Tomyl Oborniki Pozna Szamotuły rem roda Wrzenia RAZEM: Subregion Pilski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Chodzie Czarnków Piła Wgrowiec Złotów RAZEM:

11 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI Najliczniejsz grup (52) 42,3% sporód tych, którzy jako sposób na odejcie z grona zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy wybrali samozatrudnienie, stanowiły osoby z wykształceniem rednim technicznym. Wród nich spor grup stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie nie z własnej winy, za ich przygotowanie zawodowe i dowiadczenie pozwalało rokowa, e pracujc na własny rachunek odnios sukces. Tak decyzj najczciej podejmowali respondenci z wykształceniem ekonomicznym, mechaniki pojazdów samochodowych, kosmetycznym, dentystycznym, ogrodniczym, technologii drewna, fryzjerstwa, technologii ywnoci, elektroniki, informatyki. Kolejn, najliczniejsz pod wzgldem wykształcenia grup osób, które zdecydowały si na samozatrudnienie, byli respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29) 23,6%. Najwicej wród nich było sprzedawców i mechaników samochodowych, stolarzy, kucharzy i rolników. Ostronie decyzj o samozatrudnieniu podejmowali absolwenci wyszych uczelni, bo zaledwie co pity ankietowany z kwalifikacjami wyszymi (25) 20,3% decydował si na tak form zatrudnienia. Wród nich najczciej byli to politolodzy, absolwenci kierunku zarzdzania i marketingu, fizykoterapii, informatyki. Powodem podejmowania decyzji o podjciu działalnoci gospodarczej według ankietowanych była przede wszystkim dobra koniunktura na rynku (dotyczy to absolwentów fizjoterapii i informatyki), jak równie ukoczenie mało atrakcyjnych kierunków studiów, takich jak: zarzdzanie i marketing, politologia. Według respondentów ukoczenie ww. kierunków powodowało poszukiwania przez nich innej pracy, ni w wyuczonym zawodzie. Najmniej liczn grup osób, które zdecydowały si zorganizowa własne miejsce pracy byli wczeniejsi bezrobotni z wykształceniem rednim ogólnym (16), którzy stanowili 13,0% ankietowanych. Cech charakteryzujc tych respondentów jest brak przygotowania zawodowego do wejcia na rynek pracy. Jednak te osoby posiadaj inne istotne atuty, jak znajomo jzyków obcych, kreatywno, łatwo komunikowania si, umiejtnoci organizacyjne, umiejtno badania i prognozowania rynku, co sprzyja, nawet przy braku konkretnego zawodu, rozwijaniu własnego biznesu. Zaledwie jedna osoba sporód ankietowanych ukoczyła edukacj w szkole podstawowej. 7

12 Poziom wykształcenia bezrobotnych, którzy podjli własn działalno gospodarcz (w %) 45 42, ,6 20, ,8 0 podstawowe zasadnicze zawodowe rednie ogólne rednie techniczne wysze Analiza wczeniejszego statusu zawodowego osób objtych badaniem wskazuje, e na podjcie własnej działalnoci gospodarczej decyduj si głównie osoby wczeniej zatrudnione, co wynika z ich cech osobowych i odpowiednich predyspozycji. 104 respondentów, zanim zdecydowało si na samozatrudnienie, pracowało w 54 rónych zawodach. Wczeniej adnej pracy nie wiadczyło 12 osób, tj. 9,8%, 3 osoby nie udzieliły na ten temat odpowiedzi. Dla czterech była to pierwsza praca zawodowa po odbyciu stau absolwenckiego. Najliczniej reprezentowany był wród ankietowanych zawód sprzedawca (26) tj. 21,1%. Poza tym 5 osób pracowało jako fryzjerzy, 4 jako stolarze, po 3 było kierowców, krawcowych, pracowników ogólno budowlanych, pracowników biurowych. Po 2 respondentów miało zawody: kosmetyczka, operator i kierowca wózków widłowych, masaysta, monter mechanik, pracownik fizyczny, referent, handlowiec, ksigowy, rolnik, ogrodnik i informatyk. Inne zawody reprezentowane były w pojedynczych przypadkach. Wród respondentów były take dwie osoby, które wczeniej zajmowały wysokie stanowiska kierownicze. 8

13 Respondenci wymienili poza wykształceniem 35 dodatkowych kwalifikacji, które posiadali. Najczciej było to posiadanie prawa jazdy (31) 25,2% i znajomo obsługi komputera (10) 8,1%. Szeciu miało ukoczony kurs kosmetyczny, piciu znało w rónym stopniu jzyk angielski, czterech obsług wózków widłowych, trzech - obsług kasy fiskalnej. Jako dodatkowe kwalifikacje respondenci wymienili równie midzy innymi: ukoczenie kursu ochrony osób i mienia, znajomo jzyka włoskiego, posiadanie dodatkowych uprawnie energetycznych, kurs z zakresu docieple budynków, obsługi urzdze biurowych, przedsibiorczoci, dekoracji stołów, pedagogiczny, eksploatacji urzdze elektrycznych, bukieciarstwa, szycia. Dwóch respondentów za swoje dodatkowe kwalifikacje uznało długoletnie dowiadczenie w pracy zawodowej oraz umiejtno dobrego komunikowania si. Bardzo istotnym atutem, zwłaszcza w prowadzeniu własnej działalnoci gospodarczej, s dodatkowe umiejtnoci, które mog by wykorzystane w pracy. Jedna czwarta sporód ankietowanych (25) 20,3% nie udzieliła na ten temat odpowiedzi. Najwicej osób (19) 15,5% wymieniło jako swoj dodatkow umiejtno - komunikatywno. Co dziesity (11) 8,9% zadeklarował znajomo obsługi komputera. Siedmiu badanych (5,7%) za swój atut uznało umiejtno prowadzenia negocjacji, piciu (4,1%) uznało swoje dowiadczenie, za czterech (3,3%) znajomo jzyka obcego. Poza wymienionymi cechami osobowymi, respondenci jako swój atut uznawali take umiejtnoci handlowe, prowadzenia ksigowoci, obsług kasy fiskalnej, toczenia i spawania, kreatywno, uzdolnienia manualne, precyzyjno w działaniu, pewno siebie. 4. ASPEKTY DECYZJI O SAMOZATRUDNIENIU Wyniki bada wskazuj, e przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu własnej działalnoci gospodarczej, bezrobotni kierowali si rónymi motywami. Katalog przyczyn jest bardzo szeroki badani wymienili ich 36. Najwikszy odsetek wskaza (33) 26,8% dotyczy braku pracy i problemów ze znalezieniem stosownego zatrudnienia. 9 osób (7,3%) zdecydowało si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej kierujc si chci sprawdzenia si w pracy na własny rachunek. Omioro ankietowanych (6,5%), podajc przyczyn decyzji o samozatrudnieniu, wskazało na swoje wieloletnie dowiadczenie zawodowe. Szecioro (4,9%) chciało samodzielnie decydowa o strategii rozwoju firmy. Tylu samo zainspirowała potrzeba samorealizacji. Inni pragnli by niezaleni w tym co chcieliby robi zawodowo. Trzech uznało, i samozatrudnienie daje im moliwoci osigania 9

14 wikszych dochodów. Ponadto, jako przyczyn podjcia decyzji o samozatrudnieniu respondenci wskazali na: sytuacj rodzinn, wzrost zapotrzebowania społeczestwa na usługi, moliwo połczenia pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem, satysfakcj z prowadzenia własnej firmy, brak perspektyw na znalezienie zatrudnienia u innego pracodawcy, niedocenianie młodych ludzi przez pracodawców, niskie wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o prac, elastyczny czas pracy, niech pracowania na wysoki standard ycia pracodawcy, brak biecych dochodów i rodków do ycia, ch bycia szefem dla siebie samego, realizacj marze o prowadzeniu własnej firmy, wykonywanie zada zgodnie z uzyskanym wykształceniem, moliwo pozyskania rónego rodzaju dotacji i kredytów na korzystnych warunkach, likwidacj dotychczasowego pracodawcy. Nie wszyscy badani decyzj podjcia działalnoci gospodarczej poprzedzili analiz rynku. 15 osób (12,2%) nie prowadziło w aden sposób bada, ani szacunków powodzenia ich przedsiwzicia, kierujc si powiedzeniem, e jako to bdzie. Była to najbardziej ryzykowna decyzja. 16 respondentów 13,0% nie prowadziło wczeniej adnych bada dotyczcych szans powodzenia ich firmy, natomiast 7 osób (5,7%) nie udzieliło na to pytanie adnej odpowiedzi. Ostrono w podjciu decyzji o samozatrudnieniu, wyraon w postaci analizy szans powodzenia przedsiwzicia, wykazał prawie co trzeci ankietowany (38) 39,0%. Biznesplan dla własnych potrzeb stworzyło sobie przed decyzj o samozatrudnieniu siedmiu ankietowanych, tj. 5,7%. Tylu samo respondentów rozmawiało wczeniej z innymi działajcymi w tej samej brany. Szecioro ankietowanych za klucz do podjcia decyzji o samozatrudnieniu uznało brak konkurencji w brany, w której zamierzaj podj działalno. Poza tym respondenci szanse powodzenia decyzji o samozatrudnieniu uzasadniali nastpujco: wykonanie partii produktów i bezproblemowa ich sprzeda, trwanie w przekonaniu, e musi si uda, ch prowadzenia działalnoci w brany, w której powiodło si innym członkom rodziny, nawizanie odpowiednich kontaktów wczeniej, jeszcze podczas trwania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i wykorzystanie ich w dalszej działalnoci, pracujc ju we własnej firmie, namowy rodziny, optymistyczne prognozy co do szans powodzenia przedsiwzicia, wynikajce z przeprowadzonych symulacji, przejcie firmy od rodziców. Z zebranego materiału wynika, i nie podejmowano decyzji ywiołowo. 10

15 5. CZAS I POPULARNE BRAN E W badaniu respondentów na własny rachunek pracowało 90 (73,2%) osób. W czasie trwania badania prowadzili oni działalno krócej ni jeden rok, natomiast docelowo podjli samozatrudnienie zgodnie z warunkami okrelonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co czwarty (29) 23,6% prowadził własn działalno gospodarcz dłuej ni rok, ale krócej ni dwa lata. Tylko 4 ankietowanych (3,2%) czyniło to dłuej ni dwa lata i krócej ni 5 lat. aden z respondentów nie prowadził własnej działalnoci dłuej ni pi lat. Okres prowadzenia działalnoci gospodarczej przez respondentów (w %) ,2 23,6 3,2 0 krócej ni 1 rok 1-2 lata 2-5 lat 5-10 lat 11

16 Struktura rodzajów działalnoci gospodarczych podejmowanych przez respondentów według danych otrzymanych z powiatowych urzdów pracy w poszczególnych subregionach województwa Wielkopolskiego. lp. Wyszczególnienie Ogółem w tym w subregionie: kaliskim koniskim leszczyskim pilskim poznaskim liczba respondentów: 1. działalno produkcyjna 2. działalno handlowousługowa działalno transportowa i telekomunikacyjna działalno edukacyjna usługi finansowe usługi prawne inne rodzaje działalnoci gospodarczej w tym: 7a. budowlana b. ogrodnicza Najwiksza ilo respondentów, tj. 99 (80,5%) podjła działalno handlowousługow. Najwiksze zainteresowanie tym rodzajem działalnoci wykazał subregion poznaski (33) 26,8%. Do najpopularniejszych bran, na które zdecydowali si ankietowani naleało prowadzenie: salonu kosmetycznego, sklepu, salonu fryzjerskiego, handlu odzie uywan, kwiaciarni, zakładu protetyki, gastronomii, działalnoci w brany motoryzacyjnej, odzieowej, prowadzenia solarium oraz zakładu stolarskiego. Ponadto 10 (8,1%) ankietowanych podjło zatrudnienie w brany budowlanej. Pozostali zajli si usługami finansowymi (4), działalnoci produkcyjn (3), po 2 osoby działalnoci transportow i telekomunikacyjn, usługami prawnymi oraz ogrodnictwem. 1 osoba ankietowana podjła działalno edukacyjn. Ponadto w ramach poszczególnych działalnoci badani zajli si rkodzielnictwem, sprztaniem, opraw obrazów, rehabilitacj, wypoyczaniem filmów, 12

17 prowadzeniem salonu odnowy biologicznej, handlem telefonami komórkowymi i akcesoriami, malowaniem artystycznym na szkle, cateringiem, krawiectwem, szkoleniem kierowców, mechanik pojazdow, instalatorstwem wodno kanalizacyjnym, reklam, myciem samochodów. Łcznie respondenci wymienili 48 dziedzin w których rozpoczli własn działalno gospodarcz. Zjawiskiem zgodnym z aktualnymi trendami wystpujcymi w gospodarkach krajów wysoko rozwinitych jest fakt, i coraz wicej osób rozpoczynajcych własn działalno gospodarcz prowadzi j w dziale usług wiadczonych dla ludnoci. Pewna ich cz podejmuje si produkcji, natomiast nikt z respondentów nie podjł si działalnoci rolniczej. Tylko dwóch respondentów nie potrafiło okreli przyczyny, która zadecydowała o wyborze przez nich brany prowadzenia działalnoci gospodarczej. W pozostałych przypadkach najczciej o tym decydowało zdobyte dowiadczenie w poprzednim miejscu pracy (21) 17,1%, uzyskane wykształcenie (18) 14,6%, brak konkurencji na rynku (18) 14,6% oraz zainteresowania (15) 12,2%. Wan była te znajomo brany, która w 8 przypadkach 6,5% zadecydowała o wyborze dziedziny prowadzenia działalnoci gospodarczej, posiadane umiejtnoci (7) 5,7%. Wczeniejsze rozeznanie popytu przeprowadziło 9 respondentów 7,3%. Jako inne przyczyny wyboru brany podawano dotychczasowe kontakty z kontrahentami, tradycje rodzinne, moliwoci finansowe, lokalizacj, podpatrywanie członków rodziny prowadzcych własny biznes, ch spełnienia marze, popularno brany, odziedziczenie zakładu po rodzicach, analiza szans powodzenia przedsiwzicia, dobre rozpoznanie konkurencji. 6. POMOC FINANSOWA 123 ankietowanych wspomagało si pomoc finansow w postaci rodków uzyskanych z powiatowych urzdów pracy, z czego 98 (79,7%) nie dysponowało adnymi własnymi rodkami finansowymi. Na temat atrakcyjnoci uzyskanej pomocy finansowej zdania respondentów były podzielone. Za najwikszy atut tej pomocy uznano fakt, e przy spełnieniu okrelonych warunków udzielana przez powiatowe urzdy pracy pomoc finansowa jest bezzwrotna. 13

18 W 18 przypadkach respondenci uznali, e wysoko udzielanej pomocy finansowej jest wystarczajca na zakup sprztu i wyposaenia firmy i jest duym wsparciem dla rozpoczynajcych działalno, przyczyniajc si do rozwoju firmy. Pozytywnie wypowiadali si zwłaszcza respondenci w młodym wieku, którym dano w ten sposób szanse. To te włanie rodki finansowe zadecydowały w kilku przypadkach o podjciu decyzji o samozatrudnieniu i stały si impulsem do rozpoczcia własnej działalnoci gospodarczej. Ocena atrakcyjnoci tego wsparcia jest jednak zrónicowana, a niekiedy i przeciwstawna. Jedni bowiem sporód ankietowanych uznali kwot wsparcia finansowego za atrakcyjn, za inni za nie wystarczajc. Wród ankietowanych były take osoby niezadowolone w pełni z udzielonej im pomocy finansowej. Wskazywali oni na konieczno szybkiego spoytkowania otrzymanych pienidzy, na nierówne traktowanie ubiegajcych si o pomoc finansow w poszczególnych powiatowych urzdach pracy, co polegało na tym, e w jednych wspierano ubiegajcych si o tak pomoc kwot 5 tys. zł., za w innych 11,5 tys. zł. Ponadto niektórzy uznali, e nawet kwota jest zbyt niska w stosunku do oczekiwa ubiegajcych si o tak pomoc. W 103 przypadkach wnioski o udzielenie rodków finansowych przygotowywane były samodzielnie przez respondentów. Pozostałe 20 osób skorzystało przy ich wypełnianiu z pomocy innych osób. W 8 przypadkach byli to członkowie rodziny, za w pozostałych (12) byli to urzdnicy pracujcy w banku, powiatowym urzdzie pracy, ksigowi zatrudnieni w innych instytucjach. Podzielone s opinie respondentów odnonie oceny procedury zwizanej z uzyskaniem rodków finansowych na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej. Sporód ankietowanych 67 (54,5%) procedur uznało za łatw, majc jedynie zastrzeenia dotyczce okresu oczekiwania na rodki finansowe. Wypełniajc wnioski spotkali si z pomoc pracowników powiatowych urzdów pracy, za same procedury, zwizane z ubieganiem si o rodki nie były szczególnie trudne, pozbawione biurokracji i przy sporzdzonym dobrze biznesplanie nie było szczególnych problemów z prawidłowym ich sporzdzeniem. wysoko udzielonej dotacji jest uzaleniona od decyzji starosty (podst. prawna: art.46, pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz ze zm. oraz rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze rodków Funduszu Pracy kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu rodków na podjcie działalnoci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych kosztów Dz. U. Nr 236, poz. 2002). 14

19 Pozostali (56) 45,5% wnosili uwagi do procedury ubiegania si o rodki finansowe z powiatowych urzdów pracy. Ich zastrzeenia budziła konieczno wielokrotnego chodzenia do urzdu pracy, uzalenienie uzyskania pomocy finansowej oraz jej wysokoci od posiadanych przez PUP rodków, rozbudowana biurokracja, skomplikowana procedura ubiegania si o rodki, uywanie w dokumentach poj niezrozumiałych dla zwykłych ludzi oraz konieczno pozyskania porczycieli i kilkumiesicznego oczekiwania na wiadomo o przyznaniu rodków finansowych, bd nie. 7. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE Rozpoczynajc własn działalno gospodarcz respondenci mieli spore zaufanie do swoich kwalifikacji i umiejtnoci. Niemal połowa z nich (57) 46,3% nie skorzystała z adnej formy szkole adresowanych do osób prowadzcych działalno gospodarcz, bd zamierzajcych j podj. Pozostali ankietowani (66) 53,7% uznali takie szkolenia za przydatne i wzili w nich udział. 58 sporód nich skorzystało ze szkole na temat przedsibiorczoci zorganizowanych przez powiatowe urzdy pracy. Pozostali (8), w pojedynczych przypadkach wzili udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Orodek Wspierania Przedsibiorczoci, Bank, Centrum Wspierania Przedsibiorczoci. W jednym przypadku osoba ankietowana przyznała, i we własnym zakresie zdobywała wiedz w ramach samokształcenia z zakresu prowadzenia własnej działalnoci gospodarczej, w tym zarzdzania mał firm, podstaw marketingu, prowadzenia ksigowoci, prawa pracy, przepisów zwizanych z ubezpieczeniem społecznym. 8. SUKCESY I NIEPOWODZENIA Minło wystarczajco czasu, aby mona było dokona samooceny dotyczcej słusznoci podjcia decyzji o samozatrudnieniu. Analizujc udzielone przez respondentów odpowiedzi trzeba przyzna, i a 112 sporód nich 91,1% uznało, e prowadzona przez nich firma rozwija si. Zaledwie dwóch 1,6% odnotowało zmniejszenie obrotów swojej firmy w stosunku do okresu, kiedy rozpoczynali swoj działalno. Pozostali (9) 7,3% uznali, e ich przedsiwzicie jest w okresie stagnacji. 15

20 Ocena aktualnej kondycji firmy według respondentów (w %) 91,1 7,3 1,6 rozwija si stagnacja zmniejszenie obrotów Decydujc si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej respondenci brali pod uwag zarówno moliwo niepowodzenia w realizacji swoich planów jak i rozwaali spodziewane sukcesy zwizane z samozatrudnieniem. Zapytani o to w ankiecie, z perspektywy czasu rónie oceniali te aspekty swojej działalnoci. Po stronie sukcesów najczciej wymieniali rozwijanie si ich firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów (11osób) 8,9%. Po siedmiu respondentów 5,7% za swój najwikszy sukces w prowadzeniu własnej działalnoci gospodarczej uznało uzyskanie niezalenoci finansowej oraz uznanie klientów. Dla szeciorga 4,9% najwaniejszym było uzyskiwanie stałych i wysokich dochodów. Za sukces cztery osoby (3,2%) uznały fakt, e mogły da zatrudnienie innym. Tyle samo miało satysfakcj, i sami maj teraz zatrudnienie. Poza tym po stronie sukcesów wymieniano takie aspekty jak: zbyt na wytwarzane wyroby, pozyskiwanie nowych kontrahentów oraz rozwijanie współpracy z dotychczasowymi, moliwo zakupu nowoczesnych maszyn i urzdze, samorealizowanie si i osignicie celu zakładanego w chwili uruchamiania własnej firmy, samodzielno w działaniu, wykonywanie prac zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zakup samochodu dostawczego, bycie szefem 16

21 dla samego siebie, polepszenie swojego statusu i osignicie niezalenoci finansowej, moliwo samodzielnego utrzymania rodziny, tworzenie nowych miejsc pracy dla innych, spłacenie zacignitych kredytów, podołanie nowemu wyzwaniu, szacunek innych osób i wreszcie spełnienie swoich marze. Istotnym jest fakt, e a 97 respondentów 78,9% do tej pory nie dowiadczyło adnej poraki w zwizku z prowadzeniem własnej działalnoci gospodarczej. Zaledwie w pojedynczych przypadkach dostrzegli oni pewne niepowodzenia z tym zwizane. Wród nich wymienili miedzy innymi: trudnoci w dotarciu do klientów ze swoimi produktami i usługami, co moe wynika z faktu, e ich działalno nie jest zwizana z wyrobami pierwszej potrzeby (oprawa obrazów), nieuczciwo kontrahentów oraz niedotrzymywanie przez nich terminów wpłaty nalenoci, due koszty adaptacji pomieszcze, zakup towaru który okazał si niepełnowartociowy, wynajcie pomieszcze za które czynsz przekraczał moliwoci finansowe przedsibiorcy, dua konkurencja na rynku, brak rodków finansowych na koszty zwizane z zatrudnianiem pracowników, ponoszenie kosztów zwizanych z koniecznoci ponoszenia opłat za prowadzenie ksigowoci, nie trafienie z wyrobami i usługami w potrzeby klientów a take inne, tzw. drobne codzienne niepowodzenia zniechcajce do dalszego działania. Zapewne niektóre z wymienionych poraek mona było ograniczy w ich negatywnych skutkach dla przedsibiorców, gdyby ci lepiej rozeznali wczeniej rynek i swoje szanse na powodzenie swojej przedsibiorczoci, a take lepiej byliby przygotowani merytorycznie do jej prowadzenia i konkurencyjnoci rynku, nie działajc według zasady jako to bdzie. Badani, niezalenie od odnoszonych sukcesów i dotykajcych ich poraek, dostrzegaj czyhajce na nich zagroenia. Wród nich kluczowe miejsce zajmuje konkurencja. Na ni zwróciło uwag 31 badanych 25,2%. Obawiaj si take, czy zdołaj udwign wysokie koszty zwizane z zatrudnianiem pracowników, w których najwikszy swój udział maj opłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Generalnie obawiaj si rónego rodzaju rosncych sukcesywnie kosztów jakie ponosz, a zwłaszcza tych zwizanych z wynajmowaniem pomieszcze. Poza tym wród zagroe wymienili midzy innymi: ryzyko utraty zdrowia, ryzyko bankructwa, niesprzyjajce warunki atmosferyczne, brak rodków finansowych na rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjnoci na rynku, upadek kontrahentów, konieczno kupowania nowych i coraz droszych urzdze, nierzetelno kontrahentów w płaceniu nalenoci za wykonane im usługi i produkty, zalewanie polskiego rynku tanimi i niekonkurencyjnymi pod wzgldem jakoci wyrobami z Chin, sezonowo na oferowane 17

22 produkty i usługi, utrata płynnoci finansowej, rosnce koszty produkcji, brak rodków finansowych na zabezpieczenie posiadanego potencjału produkcyjnego przed włamaniem i kradzie. 9. STWORZENIE SZANSY DLA INNYCH Wczeniejsi bezrobotni, decydujc si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej, w wielu przypadkach z niepokojem podejmowali t decyzj. Obawiali si czy zdołaj udwign ciar wszelkich obowizków administracyjnych oraz czy opr si konkurencji na rynku. Przede wszystkim myleli o tym, eby zorganizowa zatrudnienie dla samych siebie i w bardzo nielicznych przypadkach rozwaali sytuacj, e stan si pracodawcami dla innych. Wikszo ankietowanych 78,9% (97) deklarowało, e nie zatrudnia nikogo i samodzielnie prowadzi firm. 21,1% (26) badanych zdecydowało si na zatrudnienie innych osób w swojej firmie, tworzc tym samym miejsca pracy. Sporód nich czternastu zatrudnia jednego pracownika, czterech dwie osoby, trzech trzech pracowników, jeden piciu pracowników. Jedna z objtych badaniem osób daje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno prawnej, zatrudniajc w okresach lepszej koniunktury dla firmy jedn osob. Zatrudnienie to ma charakter nieregularny. Ponadto jedna z osób posiłkuje si czterema praktykantami. Dwóch respondentów nie okreliło ilu zatrudnia pracowników. Sporód przedsibiorców zatrudniajcych inne osoby 8 ankietowanych w okresie minionego roku nie zmieniło liczby zatrudnionych. Pozostali sporód zatrudniajcych zwikszyli liczb miejsc pracy, co potwierdza słuszno podjcia przez nich decyzji o rozpoczciu własnej działalnoci gospodarczej. Dziki temu nie tylko im samym powodzi si lepiej, ale daj take szans zarabiania pienidzy innym osobom, które tak jak oni byli wczeniej bezrobotnymi. Dotyczyło to 13 osób zatrudnionych przez respondentów. Cztery osoby, które zostały zatrudnione przez ankietowanych, nie były wczeniej w rejestrze osób bezrobotnych. Ankietowani wykazali, e 6 osób otrzymało zatrudnienie na warunkach subsydiowanego przez powiatowe urzdy pracy zatrudnienia. Pozostali (11) otrzymali prac na normalnych warunkach polegajcych na tym, e pracodawca poniósł wszystkie koszty zwizane z ich zatrudnieniem. 18

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 -

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 - POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A ankiet od pracodawców - stycze 2005 - 2 Spis treci: Wstp I. Charakterystyka ankietowanych podmiotów II. Potrzeby zatrudnieniowe badanych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów padziernik 2005 r. Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujcych pracy w 2004 r. w o j e w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/2/2004 adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ 1 W obszarze bezrobocia w Nowym Sczu i Powiecie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU

BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU BEZROBOCIE W POWIECIE ZAWIERCIASKIM STAN NA SIERPIE 2006 ROKU Ogólna sytuacja na rynku pracy W sierpniu 2006r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było 10 471 osób bezrobotne. Stopa bezrobocia w tym czasie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/29/2002 http://www.apraca.pl/krno POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ grudzie 2002 r. 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Nowy Scz wg

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2004r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W celu poprawnego opisania konkursowego przedsiwzicia prosimy o wypełnienie ankiety. Przedsiwzicie, które nie zostanie opisane w poniszy sposób nie bdzie rozpatrywane przez Komisj Konkursow. Pastwowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim POWIATOWY URZD PRACY W MISKU MAZOWIECKIM Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Miskim wrzesie 2006 r. S P I S T R E C I Cz I. Bezrobocie w powiecie miskim 1. Stopa bezrobocia....3 2. Dynamika bezrobocia....4

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli:

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2006 PRZ w Rybniku w sprawie kryteriów organizowania staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo