Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego"

Transkrypt

1 Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego

2

3 Spis treci WPROWADZENIE CEL I METODA BADANIA STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI ASPEKTY DECYZJI O SAMOZATRUDNIENIU CZAS I POPULARNE BRANE POMOC FINANSOWA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE SUKCESY I NIEPOWODZENIA STWORZENIE SZANSY DLA INNYCH SPOJRZENIE W PRZYSZŁO CZY SAMOZATRUDNIENIE WARTO POLECI INNYM? WNIOSKI PODSUMOWANIE Załcznik wzór ankiety... 24

4

5 WPROWADZENIE Jest wiele definicji samozatrudnienia. Ich sens sprowadza si do tego, e jest to wykonywanie działalnoci gospodarczej na własny rachunek. Samozatrudnienie to ogromna szansa dla osób, które ceni sobie niezaleno mylenia, które s samodzielne i odpowiedzialne. W dzisiejszym społeczestwie taka postawa mentalna ma ogromn przyszło. Główn zacht do załoenia własnej działalnoci powinno by uwiadomienie sobie korzyci płyncych z pracy w takiej włanie formie. Jest szereg zalet zwizanych z prowadzeniem własnej działalnoci gospodarczej. S to przede wszystkim: moliwo unikania stresu zwizanego z poszukiwaniem pracy, moliwo płacenia podatku liniowego 19%, moliwo rozliczania kosztów, moliwo swobodnego dysponowania swoim czasem pracy, moliwo nawizania szeregu wartociowych kontaktów, realizacja indywidualnych ambicji zawodowych, posiadanie szansy na pozyskanie zewntrznych funduszy na realizacj swojego celu. Dzisiejsze zmiany w ustawodawstwie polskim sprzyjaj rozwojowi przedsibiorczoci. Eliminuje si przepisy utrudniajce podejmowanie i prowadzenie działalnoci gospodarczej, rosn moliwoci pozyskania kapitału na inwestycje. Ponadto wprowadzono wiele programów edukacyjnych, majcych na celu zwikszenie wiadomoci w zakresie moliwoci zakładania własnej działalnoci wród absolwentów szkół rednich i wyszych. Dla zwikszenia moliwoci samozatrudnienia uruchomiono szereg instrumentów finansowych, wspomagajcych osoby, które nie posiadaj wystarczajcego kapitału. Funkcjonuje take profesjonalne doradztwo. Wielkopolska słynie z ludzi gospodarnych, zaradnych, kreatywnych. W obecnych realiach gospodarczych województwa coraz wicej Wielkopolan podejmuje własn działalno gospodarcz, chcc w ten sposób skorzysta z wymienionych wczeniej korzyci, jakie niesie samozatrudnienie. Czy wszystkim si to udaje? Z jakimi trudnociami przychodzi im si zmierzy? Na czyj pomoc i w jakim zakresie mog liczy? W jakich branach najchtniej decyduj si na samozatrudnienie? Kto sporód bezrobotnych decyduje si na 1

6 rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej? Midzy innymi odpowiedzi na te pytania mona znale w kolejnych rozdziałach niniejszego materiału opracowanego w oparciu o badania ankietowe, przeprowadzone we wszystkich powiatowych urzdach pracy na terenie Wielkopolski w III kwartale 2006 roku. 1. CEL I METODA BADANIA Zasadniczym celem badania było poszerzenie wiedzy na temat samozatrudnienia wród bezrobotnych na terenie Wielkopolski, poznanie w jakim stopniu i w jakich dziedzinach bezrobotni podejmuj własn działalno gospodarcz, poznanie ich opinii na temat zalet samozatrudnienia oraz czyhajcych na nich zagroe. Adresatami badania byli bezrobotni, którzy nie mogc uzyska pracy jako pracobiorcy, zdecydowali si na podjcie samozatrudnienia, organizujc własn działalno gospodarcz. Podstawowym narzdziem wykorzystanym w badaniu była anonimowa ankieta, skierowana do bezrobotnych, którzy zdecydowali si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej. Jej uzupełnienie stanowi informacje z powiatowych urzdów pracy. Badanie przeprowadzono na próbie 123 osób bdcych wczeniej bezrobotnymi, które zdecydowały si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej, w formie ich ankietowania. 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI W badaniu wziły udział 123 osoby, które były wczeniej bezrobotnymi, zarejestrowanymi w powiatowych urzdach pracy na terenie Wielkopolski. Ponad połow z ankietowanych stanowiły kobiety (63), tj. 51,2%. Najwiksz grup, według kryterium wieku, stanowiły osoby midzy 18 a 25 rokiem ycia (45) 36,6%. Po ¼ sporód ankietowanych stanowiły osoby w przedziałach wiekowych lat (32) 26,0% i 31 do 40 lat (31) 25,2%. Co dziesity respondent (13) 10,6% w wieku 41 do 50 lat zdecydował si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej oraz 2 osoby w wieku po 50 roku ycia. 2

7 57 respondentów (46,3%) to mieszkacy wsi, z czego 35, to mczyni (61,4%), natomiast kobiet było 22 (38,6%). Mieszkacy miasta to 66 respondentów (53,7%), z czego mczyni (26) stanowili 39,4% badanych, natomiast kobiety (40) 60,6%. Najwicej osób, które zdecydowały si na samozatrudnienie, bez pracy pozostawało krócej ni pół roku (48) 39,0%. Co czwarty z respondentów był zarejestrowany jako bezrobotny dłuej ni pół roku, ale krócej ni 1 rok (31) 25,2%. Co pity (24) 19,5% zdecydował si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej po roku pozostawania bez pracy. Najmniej osób sporód badanych podjło decyzj o samozatrudnieniu pozostajc w rejestrze bezrobotnych powyej dwóch lat. Okres pozostawania bez pracy respondentów przed podjciem decyzji o samozatrudnieniu mniej ni 6 m-cy 39,0% 6-12 miesicy 25,2% powyej 2 lat 16,3% powyej 1 roku 19,5% mniej ni 6 m-cy 6-12 miesicy powyej 1 roku powyej 2 lat Zaledwie jedna osoba, sporód wszystkich ankietowanych, zarejestrowana wczeniej jako bezrobotna w Powiatowym Urzdzie Pracy w Turku, posiadała status osoby niepełnosprawnej. Jednym z głównych powodów dla których osoby zarejestrowane w powiatowych urzdach pracy jako bezrobotne decydowały si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej była moliwo skorzystania jednorazowo ze rodków Funduszu Pracy, które po spełnieniu przez beneficjenta okrelonych warunków nie podlegaj zwrotowi. 3

8 W 2005 roku o udzielenie takiej dotacji zwróciło si do powiatowych urzdów pracy na terenie Wielkopolski 3910 bezrobotnych. Pozytywnie rozpatrzono 2593 wnioski, z których skorzystało 1130 kobiet i 1463 mczyzn. Sporód nich 1599 to mieszkacy miasta, za 994 mieszkacy wsi. Najczciej podejmowanymi profilami działalnoci gospodarczej były usługi, handel i produkcja. Wród usług dominowały usługi: remontowo budowlane, transportowe, fryzjersko kosmetyczne, informatyczne, ubezpieczeniowe, edukacyjne, porzdkowe, gastronomiczne, blacharskie i dekarskie. Zdarzała si take działalno usługowa wymagajca dowiadczenia i przygotowania zawodowego, jak np: usługi na rynku obrotu nieruchomociami, konsultingowo-doradcze, marketingowe, medyczne, projektowe. W handlu najliczniej reprezentowana była brana przemysłowa i usługowa, w tym głównie prowadzenie placówek handlowych brany ogólno-spoywczej i odzieowej. W działalnoci produkcyjnej dominowało krawiectwo, cukiernictwo, produkcja półfabrykatów budowlanych, produkcja wyrobów i elementów zwizanych z wyposaeniem mieszka prywatnych i biur, produkcja mebli i stolarka budowlana. Struktura iloci złoonych wniosków o przyznanie dotacji według danych otrzymanych z powiatowych urzdów pracy w poszczególnych subregionach województwa Wielkopolskiego. Subregion Koniski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Koło Konin Słupca Turek RAZEM:

9 Subregion Kaliski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Kalisz Jarocin Kpno Krotoszyn Ostrów Ostrzeszów Pleszew RAZEM: Subregion Leszczyski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Gosty Kocian Leszno Rawicz Wolsztyn RAZEM:

10 Subregion Poznaski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Gniezno Grodzisk Midzychód N. Tomyl Oborniki Pozna Szamotuły rem roda Wrzenia RAZEM: Subregion Pilski Powiatowy Urzd Pracy Liczna złoonych wniosków o przyznanie dotacji w 2005 r. Ogółem Pozytywnie rozpatrzono w tym: Kobiety Mczyni Miasto Wie Chodzie Czarnków Piła Wgrowiec Złotów RAZEM:

11 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI Najliczniejsz grup (52) 42,3% sporód tych, którzy jako sposób na odejcie z grona zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy wybrali samozatrudnienie, stanowiły osoby z wykształceniem rednim technicznym. Wród nich spor grup stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie nie z własnej winy, za ich przygotowanie zawodowe i dowiadczenie pozwalało rokowa, e pracujc na własny rachunek odnios sukces. Tak decyzj najczciej podejmowali respondenci z wykształceniem ekonomicznym, mechaniki pojazdów samochodowych, kosmetycznym, dentystycznym, ogrodniczym, technologii drewna, fryzjerstwa, technologii ywnoci, elektroniki, informatyki. Kolejn, najliczniejsz pod wzgldem wykształcenia grup osób, które zdecydowały si na samozatrudnienie, byli respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29) 23,6%. Najwicej wród nich było sprzedawców i mechaników samochodowych, stolarzy, kucharzy i rolników. Ostronie decyzj o samozatrudnieniu podejmowali absolwenci wyszych uczelni, bo zaledwie co pity ankietowany z kwalifikacjami wyszymi (25) 20,3% decydował si na tak form zatrudnienia. Wród nich najczciej byli to politolodzy, absolwenci kierunku zarzdzania i marketingu, fizykoterapii, informatyki. Powodem podejmowania decyzji o podjciu działalnoci gospodarczej według ankietowanych była przede wszystkim dobra koniunktura na rynku (dotyczy to absolwentów fizjoterapii i informatyki), jak równie ukoczenie mało atrakcyjnych kierunków studiów, takich jak: zarzdzanie i marketing, politologia. Według respondentów ukoczenie ww. kierunków powodowało poszukiwania przez nich innej pracy, ni w wyuczonym zawodzie. Najmniej liczn grup osób, które zdecydowały si zorganizowa własne miejsce pracy byli wczeniejsi bezrobotni z wykształceniem rednim ogólnym (16), którzy stanowili 13,0% ankietowanych. Cech charakteryzujc tych respondentów jest brak przygotowania zawodowego do wejcia na rynek pracy. Jednak te osoby posiadaj inne istotne atuty, jak znajomo jzyków obcych, kreatywno, łatwo komunikowania si, umiejtnoci organizacyjne, umiejtno badania i prognozowania rynku, co sprzyja, nawet przy braku konkretnego zawodu, rozwijaniu własnego biznesu. Zaledwie jedna osoba sporód ankietowanych ukoczyła edukacj w szkole podstawowej. 7

12 Poziom wykształcenia bezrobotnych, którzy podjli własn działalno gospodarcz (w %) 45 42, ,6 20, ,8 0 podstawowe zasadnicze zawodowe rednie ogólne rednie techniczne wysze Analiza wczeniejszego statusu zawodowego osób objtych badaniem wskazuje, e na podjcie własnej działalnoci gospodarczej decyduj si głównie osoby wczeniej zatrudnione, co wynika z ich cech osobowych i odpowiednich predyspozycji. 104 respondentów, zanim zdecydowało si na samozatrudnienie, pracowało w 54 rónych zawodach. Wczeniej adnej pracy nie wiadczyło 12 osób, tj. 9,8%, 3 osoby nie udzieliły na ten temat odpowiedzi. Dla czterech była to pierwsza praca zawodowa po odbyciu stau absolwenckiego. Najliczniej reprezentowany był wród ankietowanych zawód sprzedawca (26) tj. 21,1%. Poza tym 5 osób pracowało jako fryzjerzy, 4 jako stolarze, po 3 było kierowców, krawcowych, pracowników ogólno budowlanych, pracowników biurowych. Po 2 respondentów miało zawody: kosmetyczka, operator i kierowca wózków widłowych, masaysta, monter mechanik, pracownik fizyczny, referent, handlowiec, ksigowy, rolnik, ogrodnik i informatyk. Inne zawody reprezentowane były w pojedynczych przypadkach. Wród respondentów były take dwie osoby, które wczeniej zajmowały wysokie stanowiska kierownicze. 8

13 Respondenci wymienili poza wykształceniem 35 dodatkowych kwalifikacji, które posiadali. Najczciej było to posiadanie prawa jazdy (31) 25,2% i znajomo obsługi komputera (10) 8,1%. Szeciu miało ukoczony kurs kosmetyczny, piciu znało w rónym stopniu jzyk angielski, czterech obsług wózków widłowych, trzech - obsług kasy fiskalnej. Jako dodatkowe kwalifikacje respondenci wymienili równie midzy innymi: ukoczenie kursu ochrony osób i mienia, znajomo jzyka włoskiego, posiadanie dodatkowych uprawnie energetycznych, kurs z zakresu docieple budynków, obsługi urzdze biurowych, przedsibiorczoci, dekoracji stołów, pedagogiczny, eksploatacji urzdze elektrycznych, bukieciarstwa, szycia. Dwóch respondentów za swoje dodatkowe kwalifikacje uznało długoletnie dowiadczenie w pracy zawodowej oraz umiejtno dobrego komunikowania si. Bardzo istotnym atutem, zwłaszcza w prowadzeniu własnej działalnoci gospodarczej, s dodatkowe umiejtnoci, które mog by wykorzystane w pracy. Jedna czwarta sporód ankietowanych (25) 20,3% nie udzieliła na ten temat odpowiedzi. Najwicej osób (19) 15,5% wymieniło jako swoj dodatkow umiejtno - komunikatywno. Co dziesity (11) 8,9% zadeklarował znajomo obsługi komputera. Siedmiu badanych (5,7%) za swój atut uznało umiejtno prowadzenia negocjacji, piciu (4,1%) uznało swoje dowiadczenie, za czterech (3,3%) znajomo jzyka obcego. Poza wymienionymi cechami osobowymi, respondenci jako swój atut uznawali take umiejtnoci handlowe, prowadzenia ksigowoci, obsług kasy fiskalnej, toczenia i spawania, kreatywno, uzdolnienia manualne, precyzyjno w działaniu, pewno siebie. 4. ASPEKTY DECYZJI O SAMOZATRUDNIENIU Wyniki bada wskazuj, e przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu własnej działalnoci gospodarczej, bezrobotni kierowali si rónymi motywami. Katalog przyczyn jest bardzo szeroki badani wymienili ich 36. Najwikszy odsetek wskaza (33) 26,8% dotyczy braku pracy i problemów ze znalezieniem stosownego zatrudnienia. 9 osób (7,3%) zdecydowało si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej kierujc si chci sprawdzenia si w pracy na własny rachunek. Omioro ankietowanych (6,5%), podajc przyczyn decyzji o samozatrudnieniu, wskazało na swoje wieloletnie dowiadczenie zawodowe. Szecioro (4,9%) chciało samodzielnie decydowa o strategii rozwoju firmy. Tylu samo zainspirowała potrzeba samorealizacji. Inni pragnli by niezaleni w tym co chcieliby robi zawodowo. Trzech uznało, i samozatrudnienie daje im moliwoci osigania 9

14 wikszych dochodów. Ponadto, jako przyczyn podjcia decyzji o samozatrudnieniu respondenci wskazali na: sytuacj rodzinn, wzrost zapotrzebowania społeczestwa na usługi, moliwo połczenia pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem, satysfakcj z prowadzenia własnej firmy, brak perspektyw na znalezienie zatrudnienia u innego pracodawcy, niedocenianie młodych ludzi przez pracodawców, niskie wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o prac, elastyczny czas pracy, niech pracowania na wysoki standard ycia pracodawcy, brak biecych dochodów i rodków do ycia, ch bycia szefem dla siebie samego, realizacj marze o prowadzeniu własnej firmy, wykonywanie zada zgodnie z uzyskanym wykształceniem, moliwo pozyskania rónego rodzaju dotacji i kredytów na korzystnych warunkach, likwidacj dotychczasowego pracodawcy. Nie wszyscy badani decyzj podjcia działalnoci gospodarczej poprzedzili analiz rynku. 15 osób (12,2%) nie prowadziło w aden sposób bada, ani szacunków powodzenia ich przedsiwzicia, kierujc si powiedzeniem, e jako to bdzie. Była to najbardziej ryzykowna decyzja. 16 respondentów 13,0% nie prowadziło wczeniej adnych bada dotyczcych szans powodzenia ich firmy, natomiast 7 osób (5,7%) nie udzieliło na to pytanie adnej odpowiedzi. Ostrono w podjciu decyzji o samozatrudnieniu, wyraon w postaci analizy szans powodzenia przedsiwzicia, wykazał prawie co trzeci ankietowany (38) 39,0%. Biznesplan dla własnych potrzeb stworzyło sobie przed decyzj o samozatrudnieniu siedmiu ankietowanych, tj. 5,7%. Tylu samo respondentów rozmawiało wczeniej z innymi działajcymi w tej samej brany. Szecioro ankietowanych za klucz do podjcia decyzji o samozatrudnieniu uznało brak konkurencji w brany, w której zamierzaj podj działalno. Poza tym respondenci szanse powodzenia decyzji o samozatrudnieniu uzasadniali nastpujco: wykonanie partii produktów i bezproblemowa ich sprzeda, trwanie w przekonaniu, e musi si uda, ch prowadzenia działalnoci w brany, w której powiodło si innym członkom rodziny, nawizanie odpowiednich kontaktów wczeniej, jeszcze podczas trwania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i wykorzystanie ich w dalszej działalnoci, pracujc ju we własnej firmie, namowy rodziny, optymistyczne prognozy co do szans powodzenia przedsiwzicia, wynikajce z przeprowadzonych symulacji, przejcie firmy od rodziców. Z zebranego materiału wynika, i nie podejmowano decyzji ywiołowo. 10

15 5. CZAS I POPULARNE BRAN E W badaniu respondentów na własny rachunek pracowało 90 (73,2%) osób. W czasie trwania badania prowadzili oni działalno krócej ni jeden rok, natomiast docelowo podjli samozatrudnienie zgodnie z warunkami okrelonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co czwarty (29) 23,6% prowadził własn działalno gospodarcz dłuej ni rok, ale krócej ni dwa lata. Tylko 4 ankietowanych (3,2%) czyniło to dłuej ni dwa lata i krócej ni 5 lat. aden z respondentów nie prowadził własnej działalnoci dłuej ni pi lat. Okres prowadzenia działalnoci gospodarczej przez respondentów (w %) ,2 23,6 3,2 0 krócej ni 1 rok 1-2 lata 2-5 lat 5-10 lat 11

16 Struktura rodzajów działalnoci gospodarczych podejmowanych przez respondentów według danych otrzymanych z powiatowych urzdów pracy w poszczególnych subregionach województwa Wielkopolskiego. lp. Wyszczególnienie Ogółem w tym w subregionie: kaliskim koniskim leszczyskim pilskim poznaskim liczba respondentów: 1. działalno produkcyjna 2. działalno handlowousługowa działalno transportowa i telekomunikacyjna działalno edukacyjna usługi finansowe usługi prawne inne rodzaje działalnoci gospodarczej w tym: 7a. budowlana b. ogrodnicza Najwiksza ilo respondentów, tj. 99 (80,5%) podjła działalno handlowousługow. Najwiksze zainteresowanie tym rodzajem działalnoci wykazał subregion poznaski (33) 26,8%. Do najpopularniejszych bran, na które zdecydowali si ankietowani naleało prowadzenie: salonu kosmetycznego, sklepu, salonu fryzjerskiego, handlu odzie uywan, kwiaciarni, zakładu protetyki, gastronomii, działalnoci w brany motoryzacyjnej, odzieowej, prowadzenia solarium oraz zakładu stolarskiego. Ponadto 10 (8,1%) ankietowanych podjło zatrudnienie w brany budowlanej. Pozostali zajli si usługami finansowymi (4), działalnoci produkcyjn (3), po 2 osoby działalnoci transportow i telekomunikacyjn, usługami prawnymi oraz ogrodnictwem. 1 osoba ankietowana podjła działalno edukacyjn. Ponadto w ramach poszczególnych działalnoci badani zajli si rkodzielnictwem, sprztaniem, opraw obrazów, rehabilitacj, wypoyczaniem filmów, 12

17 prowadzeniem salonu odnowy biologicznej, handlem telefonami komórkowymi i akcesoriami, malowaniem artystycznym na szkle, cateringiem, krawiectwem, szkoleniem kierowców, mechanik pojazdow, instalatorstwem wodno kanalizacyjnym, reklam, myciem samochodów. Łcznie respondenci wymienili 48 dziedzin w których rozpoczli własn działalno gospodarcz. Zjawiskiem zgodnym z aktualnymi trendami wystpujcymi w gospodarkach krajów wysoko rozwinitych jest fakt, i coraz wicej osób rozpoczynajcych własn działalno gospodarcz prowadzi j w dziale usług wiadczonych dla ludnoci. Pewna ich cz podejmuje si produkcji, natomiast nikt z respondentów nie podjł si działalnoci rolniczej. Tylko dwóch respondentów nie potrafiło okreli przyczyny, która zadecydowała o wyborze przez nich brany prowadzenia działalnoci gospodarczej. W pozostałych przypadkach najczciej o tym decydowało zdobyte dowiadczenie w poprzednim miejscu pracy (21) 17,1%, uzyskane wykształcenie (18) 14,6%, brak konkurencji na rynku (18) 14,6% oraz zainteresowania (15) 12,2%. Wan była te znajomo brany, która w 8 przypadkach 6,5% zadecydowała o wyborze dziedziny prowadzenia działalnoci gospodarczej, posiadane umiejtnoci (7) 5,7%. Wczeniejsze rozeznanie popytu przeprowadziło 9 respondentów 7,3%. Jako inne przyczyny wyboru brany podawano dotychczasowe kontakty z kontrahentami, tradycje rodzinne, moliwoci finansowe, lokalizacj, podpatrywanie członków rodziny prowadzcych własny biznes, ch spełnienia marze, popularno brany, odziedziczenie zakładu po rodzicach, analiza szans powodzenia przedsiwzicia, dobre rozpoznanie konkurencji. 6. POMOC FINANSOWA 123 ankietowanych wspomagało si pomoc finansow w postaci rodków uzyskanych z powiatowych urzdów pracy, z czego 98 (79,7%) nie dysponowało adnymi własnymi rodkami finansowymi. Na temat atrakcyjnoci uzyskanej pomocy finansowej zdania respondentów były podzielone. Za najwikszy atut tej pomocy uznano fakt, e przy spełnieniu okrelonych warunków udzielana przez powiatowe urzdy pracy pomoc finansowa jest bezzwrotna. 13

18 W 18 przypadkach respondenci uznali, e wysoko udzielanej pomocy finansowej jest wystarczajca na zakup sprztu i wyposaenia firmy i jest duym wsparciem dla rozpoczynajcych działalno, przyczyniajc si do rozwoju firmy. Pozytywnie wypowiadali si zwłaszcza respondenci w młodym wieku, którym dano w ten sposób szanse. To te włanie rodki finansowe zadecydowały w kilku przypadkach o podjciu decyzji o samozatrudnieniu i stały si impulsem do rozpoczcia własnej działalnoci gospodarczej. Ocena atrakcyjnoci tego wsparcia jest jednak zrónicowana, a niekiedy i przeciwstawna. Jedni bowiem sporód ankietowanych uznali kwot wsparcia finansowego za atrakcyjn, za inni za nie wystarczajc. Wród ankietowanych były take osoby niezadowolone w pełni z udzielonej im pomocy finansowej. Wskazywali oni na konieczno szybkiego spoytkowania otrzymanych pienidzy, na nierówne traktowanie ubiegajcych si o pomoc finansow w poszczególnych powiatowych urzdach pracy, co polegało na tym, e w jednych wspierano ubiegajcych si o tak pomoc kwot 5 tys. zł., za w innych 11,5 tys. zł. Ponadto niektórzy uznali, e nawet kwota jest zbyt niska w stosunku do oczekiwa ubiegajcych si o tak pomoc. W 103 przypadkach wnioski o udzielenie rodków finansowych przygotowywane były samodzielnie przez respondentów. Pozostałe 20 osób skorzystało przy ich wypełnianiu z pomocy innych osób. W 8 przypadkach byli to członkowie rodziny, za w pozostałych (12) byli to urzdnicy pracujcy w banku, powiatowym urzdzie pracy, ksigowi zatrudnieni w innych instytucjach. Podzielone s opinie respondentów odnonie oceny procedury zwizanej z uzyskaniem rodków finansowych na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej. Sporód ankietowanych 67 (54,5%) procedur uznało za łatw, majc jedynie zastrzeenia dotyczce okresu oczekiwania na rodki finansowe. Wypełniajc wnioski spotkali si z pomoc pracowników powiatowych urzdów pracy, za same procedury, zwizane z ubieganiem si o rodki nie były szczególnie trudne, pozbawione biurokracji i przy sporzdzonym dobrze biznesplanie nie było szczególnych problemów z prawidłowym ich sporzdzeniem. wysoko udzielonej dotacji jest uzaleniona od decyzji starosty (podst. prawna: art.46, pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz ze zm. oraz rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze rodków Funduszu Pracy kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu rodków na podjcie działalnoci gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych kosztów Dz. U. Nr 236, poz. 2002). 14

19 Pozostali (56) 45,5% wnosili uwagi do procedury ubiegania si o rodki finansowe z powiatowych urzdów pracy. Ich zastrzeenia budziła konieczno wielokrotnego chodzenia do urzdu pracy, uzalenienie uzyskania pomocy finansowej oraz jej wysokoci od posiadanych przez PUP rodków, rozbudowana biurokracja, skomplikowana procedura ubiegania si o rodki, uywanie w dokumentach poj niezrozumiałych dla zwykłych ludzi oraz konieczno pozyskania porczycieli i kilkumiesicznego oczekiwania na wiadomo o przyznaniu rodków finansowych, bd nie. 7. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE Rozpoczynajc własn działalno gospodarcz respondenci mieli spore zaufanie do swoich kwalifikacji i umiejtnoci. Niemal połowa z nich (57) 46,3% nie skorzystała z adnej formy szkole adresowanych do osób prowadzcych działalno gospodarcz, bd zamierzajcych j podj. Pozostali ankietowani (66) 53,7% uznali takie szkolenia za przydatne i wzili w nich udział. 58 sporód nich skorzystało ze szkole na temat przedsibiorczoci zorganizowanych przez powiatowe urzdy pracy. Pozostali (8), w pojedynczych przypadkach wzili udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Orodek Wspierania Przedsibiorczoci, Bank, Centrum Wspierania Przedsibiorczoci. W jednym przypadku osoba ankietowana przyznała, i we własnym zakresie zdobywała wiedz w ramach samokształcenia z zakresu prowadzenia własnej działalnoci gospodarczej, w tym zarzdzania mał firm, podstaw marketingu, prowadzenia ksigowoci, prawa pracy, przepisów zwizanych z ubezpieczeniem społecznym. 8. SUKCESY I NIEPOWODZENIA Minło wystarczajco czasu, aby mona było dokona samooceny dotyczcej słusznoci podjcia decyzji o samozatrudnieniu. Analizujc udzielone przez respondentów odpowiedzi trzeba przyzna, i a 112 sporód nich 91,1% uznało, e prowadzona przez nich firma rozwija si. Zaledwie dwóch 1,6% odnotowało zmniejszenie obrotów swojej firmy w stosunku do okresu, kiedy rozpoczynali swoj działalno. Pozostali (9) 7,3% uznali, e ich przedsiwzicie jest w okresie stagnacji. 15

20 Ocena aktualnej kondycji firmy według respondentów (w %) 91,1 7,3 1,6 rozwija si stagnacja zmniejszenie obrotów Decydujc si na rozpoczcie własnej działalnoci gospodarczej respondenci brali pod uwag zarówno moliwo niepowodzenia w realizacji swoich planów jak i rozwaali spodziewane sukcesy zwizane z samozatrudnieniem. Zapytani o to w ankiecie, z perspektywy czasu rónie oceniali te aspekty swojej działalnoci. Po stronie sukcesów najczciej wymieniali rozwijanie si ich firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów (11osób) 8,9%. Po siedmiu respondentów 5,7% za swój najwikszy sukces w prowadzeniu własnej działalnoci gospodarczej uznało uzyskanie niezalenoci finansowej oraz uznanie klientów. Dla szeciorga 4,9% najwaniejszym było uzyskiwanie stałych i wysokich dochodów. Za sukces cztery osoby (3,2%) uznały fakt, e mogły da zatrudnienie innym. Tyle samo miało satysfakcj, i sami maj teraz zatrudnienie. Poza tym po stronie sukcesów wymieniano takie aspekty jak: zbyt na wytwarzane wyroby, pozyskiwanie nowych kontrahentów oraz rozwijanie współpracy z dotychczasowymi, moliwo zakupu nowoczesnych maszyn i urzdze, samorealizowanie si i osignicie celu zakładanego w chwili uruchamiania własnej firmy, samodzielno w działaniu, wykonywanie prac zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zakup samochodu dostawczego, bycie szefem 16

21 dla samego siebie, polepszenie swojego statusu i osignicie niezalenoci finansowej, moliwo samodzielnego utrzymania rodziny, tworzenie nowych miejsc pracy dla innych, spłacenie zacignitych kredytów, podołanie nowemu wyzwaniu, szacunek innych osób i wreszcie spełnienie swoich marze. Istotnym jest fakt, e a 97 respondentów 78,9% do tej pory nie dowiadczyło adnej poraki w zwizku z prowadzeniem własnej działalnoci gospodarczej. Zaledwie w pojedynczych przypadkach dostrzegli oni pewne niepowodzenia z tym zwizane. Wród nich wymienili miedzy innymi: trudnoci w dotarciu do klientów ze swoimi produktami i usługami, co moe wynika z faktu, e ich działalno nie jest zwizana z wyrobami pierwszej potrzeby (oprawa obrazów), nieuczciwo kontrahentów oraz niedotrzymywanie przez nich terminów wpłaty nalenoci, due koszty adaptacji pomieszcze, zakup towaru który okazał si niepełnowartociowy, wynajcie pomieszcze za które czynsz przekraczał moliwoci finansowe przedsibiorcy, dua konkurencja na rynku, brak rodków finansowych na koszty zwizane z zatrudnianiem pracowników, ponoszenie kosztów zwizanych z koniecznoci ponoszenia opłat za prowadzenie ksigowoci, nie trafienie z wyrobami i usługami w potrzeby klientów a take inne, tzw. drobne codzienne niepowodzenia zniechcajce do dalszego działania. Zapewne niektóre z wymienionych poraek mona było ograniczy w ich negatywnych skutkach dla przedsibiorców, gdyby ci lepiej rozeznali wczeniej rynek i swoje szanse na powodzenie swojej przedsibiorczoci, a take lepiej byliby przygotowani merytorycznie do jej prowadzenia i konkurencyjnoci rynku, nie działajc według zasady jako to bdzie. Badani, niezalenie od odnoszonych sukcesów i dotykajcych ich poraek, dostrzegaj czyhajce na nich zagroenia. Wród nich kluczowe miejsce zajmuje konkurencja. Na ni zwróciło uwag 31 badanych 25,2%. Obawiaj si take, czy zdołaj udwign wysokie koszty zwizane z zatrudnianiem pracowników, w których najwikszy swój udział maj opłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Generalnie obawiaj si rónego rodzaju rosncych sukcesywnie kosztów jakie ponosz, a zwłaszcza tych zwizanych z wynajmowaniem pomieszcze. Poza tym wród zagroe wymienili midzy innymi: ryzyko utraty zdrowia, ryzyko bankructwa, niesprzyjajce warunki atmosferyczne, brak rodków finansowych na rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjnoci na rynku, upadek kontrahentów, konieczno kupowania nowych i coraz droszych urzdze, nierzetelno kontrahentów w płaceniu nalenoci za wykonane im usługi i produkty, zalewanie polskiego rynku tanimi i niekonkurencyjnymi pod wzgldem jakoci wyrobami z Chin, sezonowo na oferowane 17

22 produkty i usługi, utrata płynnoci finansowej, rosnce koszty produkcji, brak rodków finansowych na zabezpieczenie posiadanego potencjału produkcyjnego przed włamaniem i kradzie. 9. STWORZENIE SZANSY DLA INNYCH Wczeniejsi bezrobotni, decydujc si na podjcie własnej działalnoci gospodarczej, w wielu przypadkach z niepokojem podejmowali t decyzj. Obawiali si czy zdołaj udwign ciar wszelkich obowizków administracyjnych oraz czy opr si konkurencji na rynku. Przede wszystkim myleli o tym, eby zorganizowa zatrudnienie dla samych siebie i w bardzo nielicznych przypadkach rozwaali sytuacj, e stan si pracodawcami dla innych. Wikszo ankietowanych 78,9% (97) deklarowało, e nie zatrudnia nikogo i samodzielnie prowadzi firm. 21,1% (26) badanych zdecydowało si na zatrudnienie innych osób w swojej firmie, tworzc tym samym miejsca pracy. Sporód nich czternastu zatrudnia jednego pracownika, czterech dwie osoby, trzech trzech pracowników, jeden piciu pracowników. Jedna z objtych badaniem osób daje zatrudnienie na podstawie umowy cywilno prawnej, zatrudniajc w okresach lepszej koniunktury dla firmy jedn osob. Zatrudnienie to ma charakter nieregularny. Ponadto jedna z osób posiłkuje si czterema praktykantami. Dwóch respondentów nie okreliło ilu zatrudnia pracowników. Sporód przedsibiorców zatrudniajcych inne osoby 8 ankietowanych w okresie minionego roku nie zmieniło liczby zatrudnionych. Pozostali sporód zatrudniajcych zwikszyli liczb miejsc pracy, co potwierdza słuszno podjcia przez nich decyzji o rozpoczciu własnej działalnoci gospodarczej. Dziki temu nie tylko im samym powodzi si lepiej, ale daj take szans zarabiania pienidzy innym osobom, które tak jak oni byli wczeniej bezrobotnymi. Dotyczyło to 13 osób zatrudnionych przez respondentów. Cztery osoby, które zostały zatrudnione przez ankietowanych, nie były wczeniej w rejestrze osób bezrobotnych. Ankietowani wykazali, e 6 osób otrzymało zatrudnienie na warunkach subsydiowanego przez powiatowe urzdy pracy zatrudnienia. Pozostali (11) otrzymali prac na normalnych warunkach polegajcych na tym, e pracodawca poniósł wszystkie koszty zwizane z ich zatrudnieniem. 18

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo