Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 2. Siedzibą Stowarzyszenia są Gierczyce. 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności tereny Gminy Bochnia, Powiatu Bocheńskiego i Województwa Małopolskiego. 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5 Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może korzystać z pomocy władz państwowych i samorządowych, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji, oraz osób fizycznych. 6 Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym z uwzględnieniem społeczności Gminy Bochnia w celu wyrównania szans dzieci, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. 7 Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może zostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. ROZDZIAŁ II CELE I FORMY DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 8 Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie edukacji, zdrowia, sportu, kultury, wyrównywania szans oraz aktywności społecznej. 9 Celem stowarzyszenie jest w szczególności: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2) ochrona i promocja zdrowia, 3) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, 4) prowadzenie akcji mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 5) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 6) wspieranie działań lokalnej społeczności na rzecz szkoły, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, 7) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury, tradycji i ekologii, 8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu, 9) porządek i bezpieczeństwo publiczne,

2 10) promocja i organizacja wolontariatu, 11) działalność na rzecz aktywności społecznej dzieci i młodzieży, 12) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresieokreślonym, w pkt Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) prowadzenie szkoleń, wykładów, spotkań, konsultacji i udzielanie porad, a także organizowanie innych grupowych i indywidualnych form opieki, pomocy i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 2) prowadzenie obiektów i placówek kulturalnych i sportowych, oraz organizowanie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży, 3) działalność profilaktyczna przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. 4) organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 5) organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, 6) pomoc społeczna, finansowa i rzeczowa dla dzieci i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej, jak też dla szczególnie zdolnych uczniów, 7) prowadzenie badań społecznych i popularyzacja wiedzy z zakresu samorządności, komunikacji, ekonomii i pomocy społecznej, oraz sportu i ochrony środowiska, 8) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 9) współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi i samorządowymi, oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 10) upowszechnianie krajoznawstwa, organizowanie imprez turystycznych i wycieczek, 11) działalność wspomagająca edukację m.in. kursy komputerowe, kursy szybkiego czytania, nauka języków obcych, itp. 12) organizacja i prowadzenie zajęć - placówek - przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, oraz zajęć - placówek - szkolnych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym, 13) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w postaci kolonii, zimowisk, obozów, itp., 14) pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja, 15) organizacja zbiórek publicznych, działalność charytatywna, 16) działalność z zakresu ekologii, 17) organizowanie przyjęć okolicznościowych. 18) wypracowanie własnych środków finansowych poprzez: a) organizację dochodowych imprez kulturalnych i rozrywkowych, b) pozyskiwanie pomocy rzeczowej i finansowej od członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych i prawnych, c) rozprowadzanie cegiełek wartościowych, d) zawieranie umów i porozumień z organizacjami, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami realizującymi podobne cele, e) prowadzenie działalności gospodarczej, f) pobieranie składek członkowskich, 19) tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 20) prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań, 21) przyznawanie stypendiów dladzieci i młodzieży, 22) organizowanie festiwali, targów, giełd, służących ożywieniu kulturalnemu, naukowemu i gospodarczemu, 23) organizowanie akcji społecznych i kulturalnych promujących idee samorządności, pomocy społecznej, oraz wspierania dzieci, młodzieży i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Działalność taka prowadzona jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie działalności oznaczonej następującymi kodami PKD: Z Produkcja artykułów piśmiennych, Z Drukowanie gazet, Z Pozostałe drukowanie, Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

3 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Z Pozostałe zakwaterowanie, A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, Z Przygotowywanie i podawanie napojów, Z Wydawanie książek, Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), Z Wydawanie gazet, Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Z Pozostała działalność wydawnicza, Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, Z Działalność portali internetowych, Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, Działalność agencji reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, Z Badanie rynku i opinii publicznej, Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, Z Działalność agencji pracy tymczasowej, Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, A Gimnazja, B Licea ogólnokształcące, C Licea profilowane, B Zasadnicze szkoły zawodowe, A Technika, C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, A Nauka języków obcych, B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z Działalność wspomagająca edukację, Opieka dzienna nad dziećmi, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, Działalność obiektów kulturalnych, A Działalność bibliotek, B Działalność archiwów, Z Działalność muzeów,

4 Działalność obiektów sportowych, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, Działalność klubów sportowych, Pozostała działalność związana ze sportem, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, Z zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 3. Stowarzyszenie wszystkie pozyskane środki finansowe i rzeczowe będzie przekazywać na cele statutowe Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. 2. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 3. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być również jego członkowie zwyczajni. ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) członków zwyczajnych, b) członków wspierających, c) członków honorowych 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia. 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego porozumienia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu. 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 4. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą wpisu Stowarzyszenia do Krejowego Rejestru Sądowego. 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 6. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia. 7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 15 Każdy członek zwyczajny ma prawo : 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz stowarzyszenia, 3) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie, 4) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

5 16 Członkowie zwyczajni stowarzyszenia zobowiązani są do: 1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów stowarzyszenia, 2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, 3) regularnie opłacać składki członkowskie, 4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 17 Każdy członek wspierający ma prawo: 1) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia, 2) brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi, 2) śmierci członka lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego, 3) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały z powodu: a) działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia, b) działalności sprzecznej z uchwałami Stowarzyszenia, c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, d) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia; 2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów. 3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 19 Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zgromadzenie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnejnależy do kompetencji Walnego Zgromadzeniu Członków i odbywa sięw głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej, liczby kandydatów. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 3. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku decyduje głos przewodniczącego zgromadzenia. 4. Na żądanie zebranych członków, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne. 5. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż w ciągu 14 dni. 21 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany zgodnie z 20 pkt.1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zgromadzenie Członków tworzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie. 4. Z obrad Walnego Zgromadzeniasporządza się protokół. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników.

6 23 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 1) uchwalanie statutu i jego zmian, 2) określenie głównych kierunków i celów Stowarzyszenia, 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 4) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze oraz członków Stowarzyszenia, 5) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu, 6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 7) podejmowanie uchwał w sprawach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, 8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego majątku po rozwiązaniu, 9) udzielenie absolutorium Zarządowi, 10) ustalanie wysokości składek członkowskich Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego, ale nie później niż do końca marca roku następnego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnych uzasadnionych przypadkach. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd: 1) z własnej inicjatywy, 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 3) na umotywowany, pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 5. W przypadku określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia pisemnego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień 22 ust Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. ZARZĄD Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym: Prezesa, jego zastępcy i Skarbnika. 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu. 4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeb nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. 5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. 6. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa, a jeżeli Prezes nie jest obecny na posiedzeniu jego zastępcy. 7. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach. 26 Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Członków Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu. 3. Do dysponowania rachunkiem bankowym upoważniony jest Skarbnik i Prezes lub jego zastępca.

7 28 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, b) określenie szczegółowych kierunków działania, c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, d) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie, e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, g) podejmowanie uchwał w spawach członkowskich, h) prowadzenie dokumentacji finansowej i członkowskiej, i) występowanie z wnioskami o dotacje, j) ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, k) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, l) prowadzenia działalności gospodarczej, ł) określanie rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności i pożytku publicznego, m) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), n) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na fazie działalności Stowarzyszenia, o) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich, p) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych, r) uchwalanie regulaminu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, s) przedkładanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swej działalności na pierwszym Walnym ZgromadzeniuCzłonków w nowym roku kalendarzowym, t) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał, 2. Do Zarządu należą wszystkie decyzje, nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. KOMISJA REWIZYJNA Komisja rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: Przewodniczącego i Sekretarza. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków. 30 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności Zarządu, w szczególności finansowej, 2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli, 3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym statutem, 5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie, 6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, przynajmniej raz w roku Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

8 32 W przypadkach określonych w 30 pkt.3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 14 dni. 33 Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Powiatu Bocheńskiego. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową m.in. w drodze : a) składek członkowskich, b) dotacji, c) darowizn, d) spadków, e) korzyści z ofiarności publicznej, f) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, g) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, h) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług, i) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w Banku, na koncie Stowarzyszenia.Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto bankowe. 3. Składki członkowskie powinny by wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. 6. Niniejszy Statut zabrania: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi, b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia przez Walne ZgromadzenieCzłonków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.Do zawiadomienia określonego w 18 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.

9 3. Stowarzyszenie rozwiązuje się przez stosowną uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków lub ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy liczba członków będzie mniejsza od wymaganej przez Ustawę z dnia , Prawo o Stowarzyszeniach. 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, WalneZgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Niniejszy Statut uchwalono i podpisano w dniu roku.

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Polska Akademia Stomatologii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo