Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 2. Siedzibą Stowarzyszenia są Gierczyce. 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności tereny Gminy Bochnia, Powiatu Bocheńskiego i Województwa Małopolskiego. 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5 Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może korzystać z pomocy władz państwowych i samorządowych, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji, oraz osób fizycznych. 6 Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym z uwzględnieniem społeczności Gminy Bochnia w celu wyrównania szans dzieci, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich. 7 Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może zostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. ROZDZIAŁ II CELE I FORMY DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 8 Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie edukacji, zdrowia, sportu, kultury, wyrównywania szans oraz aktywności społecznej. 9 Celem stowarzyszenie jest w szczególności: 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2) ochrona i promocja zdrowia, 3) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, 4) prowadzenie akcji mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 5) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 6) wspieranie działań lokalnej społeczności na rzecz szkoły, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, 7) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury, tradycji i ekologii, 8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu, 9) porządek i bezpieczeństwo publiczne,

2 10) promocja i organizacja wolontariatu, 11) działalność na rzecz aktywności społecznej dzieci i młodzieży, 12) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresieokreślonym, w pkt Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) prowadzenie szkoleń, wykładów, spotkań, konsultacji i udzielanie porad, a także organizowanie innych grupowych i indywidualnych form opieki, pomocy i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 2) prowadzenie obiektów i placówek kulturalnych i sportowych, oraz organizowanie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży, 3) działalność profilaktyczna przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. 4) organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 5) organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, 6) pomoc społeczna, finansowa i rzeczowa dla dzieci i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej, jak też dla szczególnie zdolnych uczniów, 7) prowadzenie badań społecznych i popularyzacja wiedzy z zakresu samorządności, komunikacji, ekonomii i pomocy społecznej, oraz sportu i ochrony środowiska, 8) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 9) współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi i samorządowymi, oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 10) upowszechnianie krajoznawstwa, organizowanie imprez turystycznych i wycieczek, 11) działalność wspomagająca edukację m.in. kursy komputerowe, kursy szybkiego czytania, nauka języków obcych, itp. 12) organizacja i prowadzenie zajęć - placówek - przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, oraz zajęć - placówek - szkolnych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym, 13) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w postaci kolonii, zimowisk, obozów, itp., 14) pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja, 15) organizacja zbiórek publicznych, działalność charytatywna, 16) działalność z zakresu ekologii, 17) organizowanie przyjęć okolicznościowych. 18) wypracowanie własnych środków finansowych poprzez: a) organizację dochodowych imprez kulturalnych i rozrywkowych, b) pozyskiwanie pomocy rzeczowej i finansowej od członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych i prawnych, c) rozprowadzanie cegiełek wartościowych, d) zawieranie umów i porozumień z organizacjami, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami realizującymi podobne cele, e) prowadzenie działalności gospodarczej, f) pobieranie składek członkowskich, 19) tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 20) prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań, 21) przyznawanie stypendiów dladzieci i młodzieży, 22) organizowanie festiwali, targów, giełd, służących ożywieniu kulturalnemu, naukowemu i gospodarczemu, 23) organizowanie akcji społecznych i kulturalnych promujących idee samorządności, pomocy społecznej, oraz wspierania dzieci, młodzieży i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Działalność taka prowadzona jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie działalności oznaczonej następującymi kodami PKD: Z Produkcja artykułów piśmiennych, Z Drukowanie gazet, Z Pozostałe drukowanie, Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

3 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, Z Pozostałe zakwaterowanie, A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, Z Przygotowywanie i podawanie napojów, Z Wydawanie książek, Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), Z Wydawanie gazet, Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Z Pozostała działalność wydawnicza, Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, Z Działalność portali internetowych, Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, Działalność agencji reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, Z Badanie rynku i opinii publicznej, Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, Z Działalność agencji pracy tymczasowej, Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, A Gimnazja, B Licea ogólnokształcące, C Licea profilowane, B Zasadnicze szkoły zawodowe, A Technika, C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, A Nauka języków obcych, B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z Działalność wspomagająca edukację, Opieka dzienna nad dziećmi, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, Działalność obiektów kulturalnych, A Działalność bibliotek, B Działalność archiwów, Z Działalność muzeów,

4 Działalność obiektów sportowych, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, Działalność klubów sportowych, Pozostała działalność związana ze sportem, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, Z zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 3. Stowarzyszenie wszystkie pozyskane środki finansowe i rzeczowe będzie przekazywać na cele statutowe Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. 2. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 3. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być również jego członkowie zwyczajni. ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) członków zwyczajnych, b) członków wspierających, c) członków honorowych 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia. 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego porozumienia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu. 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 4. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą wpisu Stowarzyszenia do Krejowego Rejestru Sądowego. 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 6. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia. 7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 15 Każdy członek zwyczajny ma prawo : 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz stowarzyszenia, 3) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie, 4) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

5 16 Członkowie zwyczajni stowarzyszenia zobowiązani są do: 1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów stowarzyszenia, 2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, 3) regularnie opłacać składki członkowskie, 4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 17 Każdy członek wspierający ma prawo: 1) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia, 2) brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi, 2) śmierci członka lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego, 3) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały z powodu: a) działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia, b) działalności sprzecznej z uchwałami Stowarzyszenia, c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, d) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia; 2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów. 3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 19 Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zgromadzenie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnejnależy do kompetencji Walnego Zgromadzeniu Członków i odbywa sięw głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej, liczby kandydatów. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 3. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku decyduje głos przewodniczącego zgromadzenia. 4. Na żądanie zebranych członków, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne. 5. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż w ciągu 14 dni. 21 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany zgodnie z 20 pkt.1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zgromadzenie Członków tworzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie. 4. Z obrad Walnego Zgromadzeniasporządza się protokół. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników.

6 23 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 1) uchwalanie statutu i jego zmian, 2) określenie głównych kierunków i celów Stowarzyszenia, 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 4) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze oraz członków Stowarzyszenia, 5) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu, 6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 7) podejmowanie uchwał w sprawach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, 8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego majątku po rozwiązaniu, 9) udzielenie absolutorium Zarządowi, 10) ustalanie wysokości składek członkowskich Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego, ale nie później niż do końca marca roku następnego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnych uzasadnionych przypadkach. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd: 1) z własnej inicjatywy, 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 3) na umotywowany, pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 5. W przypadku określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia pisemnego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień 22 ust Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. ZARZĄD Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym: Prezesa, jego zastępcy i Skarbnika. 3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu. 4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeb nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. 5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. 6. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa, a jeżeli Prezes nie jest obecny na posiedzeniu jego zastępcy. 7. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach. 26 Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Członków Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu. 3. Do dysponowania rachunkiem bankowym upoważniony jest Skarbnik i Prezes lub jego zastępca.

7 28 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, b) określenie szczegółowych kierunków działania, c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, d) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie, e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, g) podejmowanie uchwał w spawach członkowskich, h) prowadzenie dokumentacji finansowej i członkowskiej, i) występowanie z wnioskami o dotacje, j) ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia, k) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, l) prowadzenia działalności gospodarczej, ł) określanie rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności i pożytku publicznego, m) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), n) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na fazie działalności Stowarzyszenia, o) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich, p) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych, r) uchwalanie regulaminu jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, s) przedkładanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swej działalności na pierwszym Walnym ZgromadzeniuCzłonków w nowym roku kalendarzowym, t) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał, 2. Do Zarządu należą wszystkie decyzje, nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. KOMISJA REWIZYJNA Komisja rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: Przewodniczącego i Sekretarza. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków. 30 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności Zarządu, w szczególności finansowej, 2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli, 3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym statutem, 5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie, 6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, przynajmniej raz w roku Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

8 32 W przypadkach określonych w 30 pkt.3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 14 dni. 33 Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Powiatu Bocheńskiego. ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową m.in. w drodze : a) składek członkowskich, b) dotacji, c) darowizn, d) spadków, e) korzyści z ofiarności publicznej, f) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, g) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, h) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług, i) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w Banku, na koncie Stowarzyszenia.Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto bankowe. 3. Składki członkowskie powinny by wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. 6. Niniejszy Statut zabrania: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej osobami bliskimi, b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia przez Walne ZgromadzenieCzłonków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.Do zawiadomienia określonego w 18 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.

9 3. Stowarzyszenie rozwiązuje się przez stosowną uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków lub ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy liczba członków będzie mniejsza od wymaganej przez Ustawę z dnia , Prawo o Stowarzyszeniach. 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, WalneZgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Niniejszy Statut uchwalono i podpisano w dniu roku.

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO STATUTU (propozycje zarządu klubu)

PROJEKT NOWEGO STATUTU (propozycje zarządu klubu) PROJEKT NOWEGO STATUTU (propozycje zarządu klubu) UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DĄBEREK 9 LISTOPADA 2009 r. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY 1. Uczniowski Klub Sportowy Dąberek,zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorska Sieć Komputerowa,,AONet'' zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 3. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Lider w dalszych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PROMNI w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KOBIECYCH Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KOBIECYCH Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KOBIECYCH Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach

Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych. Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych Statut Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Prabuty Riesenburg z siedzibą w Prabutach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Społeczno

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OTWARTE SERCE przy Domu Pomocy Społecznej Piłka

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy 64-sto

Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy 64-sto Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy 64-sto &1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy 64-sto, zwane dalej Klubem jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych. Celem klubu jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JESTESMY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy zwane dalej jest Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH INSPIRO

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH INSPIRO STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH INSPIRO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie inicjatyw kulturalnych INSPIRO w Podłężu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla Gimnazjum w Łapach w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Ziemi Świdnickiej (uchwalony w dniu 29 Grudnia 2005 roku )

Statut Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Ziemi Świdnickiej (uchwalony w dniu 29 Grudnia 2005 roku ) Statut Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Ziemi Świdnickiej (uchwalony w dniu 29 Grudnia 2005 roku ) Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział II. Cele i sposoby działania Rozdział III. Członkowie,

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne 1. Nazwa Stowarzyszenia: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15 2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA

STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA STATUT ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO z dnia 11 października 2010 r. 1. Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie

Statut Stowarzyszenia. Chociszewo Wspólna Przyszłość. w Chociszewie Statut Stowarzyszenia Chociszewo Wspólna Przyszłość w Chociszewie I. Postanowienia ogólne. II. Cele i środki działania. III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. IV. Władze Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROMYK Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 01.10.2012 ROKU KOMORNIKI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROMYK Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 01.10.2012 ROKU KOMORNIKI STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROMYK Z SIEDZIBĄ W KOMORNIKACH STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 01.10.2012 ROKU KOMORNIKI STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK"W KOMORNIKACH

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie zwane dalej,,stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY w Sławsku zwanej dalej,, Stowarzyszeniem'' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok

Bardziej szczegółowo

STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque. w Bydgoszczy

STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque. w Bydgoszczy STATUT,,Bydgoskiego Klubu Petanque w Bydgoszczy Rozdział I Nazwa, teren działania, charakter prawny 1 Klub Sportowy Bydgoski Klub Petanque zwany dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Klubu Łyżwiarstwa Figurowego LAJKONIK w Krakowie

STATUT Klubu Łyżwiarstwa Figurowego LAJKONIK w Krakowie STATUT Klubu Łyżwiarstwa Figurowego LAJKONIK w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Klub Łyżwiarstwa Figurowego LAJKONIK, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MUSZYNKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Muszynka zwana dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna Tekst Jednolity STATUT Stowarzyszenia Mamy Czas Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mamy Czas. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WIATRACZEK

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WIATRACZEK Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WIATRACZEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych nosi nazwę WIATRACZEK i zwane jest w dalszej części statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka STATUT Stowarzyszenia Kajakowego Ważka Warszawa, 08.07.2008 r. Warszawa, 15.10.2008 r. Warszawa, 22.02.2012 r. Warszawa, 28.03.2012 r. Warszawa, 23.04.2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU Po zmianach dokonanych w dniu 30 IX 2010r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (wersja 3) 1 STATUT

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r. ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r. przez członków założycieli Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STATUT Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ (zwane dalej Stowarzyszeniem). 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ.

STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. STATUT STOWARZYSZENIA URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę URODZONE SERCEM STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ADOPCJĘ w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA DŁOŃ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA DŁOŃ. Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA DŁOŃ Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę Przyjazna dłoń i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem. 1. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę KGW Łukowica, zwane dalej Stowarzyszeniem 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Federacja Zmotoryzowanych. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Federacja Zmotoryzowanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Federacja Zmotoryzowanych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom

STATUT. STOWARZYSZENIA Prom STATUT STOWARZYSZENIA Prom Rozdział I Postanowienia ogólne. l Stowarzyszenie Prom zwane dalej Stowarzyszeniem '' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok prawo o stowarzyszeniach { dziennik ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MAKE IT FUNKY PRODUCTION. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA MAKE IT FUNKY PRODUCTION. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA MAKE IT FUNKY PRODUCTION Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę MAKE IT FUNKY PRODUCTION, zwane dalej Stowarzyszeniem. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka

STATUT. Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka STATUT Stowarzyszenia Szkoła i Sztuka ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Szkoła i Sztuka, zwane dalej stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Klubu Biegacza Aktywni Konin

STATUT Klubu Biegacza Aktywni Konin STATUT Klubu Biegacza Aktywni Konin Konin 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. zwany dalej Klubem jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo