WSTĘP PODMIOTY GOSPODARCZE W POWIECIE LIPNOWSKIM JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ Podstawy prawne...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP... 2 1.PODMIOTY GOSPODARCZE W POWIECIE LIPNOWSKIM... 3 2. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ... 6 2.1. Podstawy prawne..."

Transkrypt

1 WSTĘP....PODMIOTY GOSPODARCZE W POWIECIE LIPNOWSKIM.... JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ Podstawy prawne Pozyskiwanie środków na przyznawanie dotacji przez Urząd Pracy DOTACJA JAKO AKTYWNA FORMA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU CHARAKTERYSTYKA DOTACJI UDZIELONYCH W LATACH CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE Z URZĘDU PRACY W LATACH EFEKTYWNOŚĆ PRZYDZIELONYCH DOTACJI W URZĘDZIE PRACY W LIPNIE W LATACH Dotacje udzielone w 004 roku Dotacje udzielona w 005 roku Dotacje przyznane w 006 roku Dotacje udzielone w 007 roku Dotacje udzielone w 008 roku Dotacje udzielone w 009 roku Dotacje udzielone w 00 roku Dotacje udzielone w 0 roku.54 PODSUMOWANIE... 5 SPIS TABEL I WYKRESÓW... 58

2 WSTĘP Od początku funkcjonowania formy aktywizacji w postaci udzielanych dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania osób bezrobotnych pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a co za tym idzie stale rosnącą liczbę udzielonych dotacji i wzrost nakładów finansowych na realizację tego instrumentu rynku pracy. O dużej roli, jaką odgrywa w naszym powiecie ta forma aktywizacji zawodowej, świadczy również fakt rosnącego udziału firm utworzonych dzięki wsparciu Urzędu Pracy w ogólnej liczbie nowopowstałych przedsiębiorstw. Zwracając uwagę na fakt wzrostu zarówno zainteresowania jak i nakładów finansowych na przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności Urząd Pracy przygotował analizę funkcjonowania oraz efektywność tegoż instrumentu. Badania do niniejszego materiału przeprowadzono przy wsparciu Urzędów Miast i Gmin Powiatu Lipnowskiego. W wyniku informacji zwrotnej uzyskano aktualne dane tj. na dzień..0r. o aktywności firm oraz sprawdzeniu danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dzięki temu można było prześledzić efektywność każdej dotacji przyznanej osobie bezrobotnej. Niniejsze opracowanie zawiera analizę przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie w latach 004 0r. W poszczególnych rozdziałach znajdą się informację o podmiotach gospodarczych w powiecie lipnowskim, charakterystyce dotacji jako formy aktywizacji oraz uwarunkowania prawne umożliwiające korzystania z tej formy. W materiale tym znajdzie się również charakterystyka osób bezrobotnych korzystających z tej formy, jak również charakterystyka przyznanych dotacji i ich efektywność.

3 .PODMIOTY GOSPODARCZE W POWIECIE LIPNOWSKIM W powiecie lipnowskim od 004 utrzymuje się tendencja wzrostu liczby osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Analizując dane z poszczególnych gmin, w każdej z nich z roku na rok wzrasta liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczych. Poniższy wykres prezentuję dane o aktualnej liczbie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w urzędzie na dzień..0r. Najwięcej działalności gospodarczych zarejestrowanych jest w mieście Lipnie 06, natomiast najmniej działalności widnieje w rejestrach gminy Chrostkowo, 70. Wykres. Liczba podmiotów gospodarczych w gminach powiatu lipnowskiego na dzień..0r liczba podmiotów gospodarczych w gminach Źródło: Opracowanie własne PUP Lipno, na podstawie danych przekazanych przez urzędy miast i gmin powiatu lipnowskiego. Dane zamieszczone w poniższej tabeli porównują liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w danych roku i w danej gminie, do liczby przydzielonych środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

4 Nowo zarej w gminie Dotacje z Urzędu Pracy Nowo zarej w gminie Dotacja z Urzędy Pracy Nowo zarej w gminie Dotacja z Urzędu Pracy Nowo zarej w gminie Dotacja z Urzędu Pracy Nowo zarej w gminie Dotacja z Urzędu Pracy Nowo zarej w gminie Dotacja z Urzędu Pracy Analizując poniższe dane można zauważyć, iż dotacje z urzędu znacznie wpływały na liczbę podmiotów gospodarczych. Udział firm korzystających ze wsparcia w postaci dotacji w poszczególnych gminach jest znaczny. Tabela. Porównanie liczby udzielonych dotacji do nowo rejestrujących się działalności w ewidencjach gospodarczych Lipno Skępe Dobrzyń N/W Kikół Tłuchowo Chrostkowo Wielgie Bobrowniki Źródło: Opracowanie własne PUP Lipno, na podstawie danych przekazanych przez urzędy miast i gmin powiatu lipnowskiego. 4

5 Nowo zarej w gminie Dotacje z Urzędu Pracy Nowo zarej w gminie Dotacja z Urzędy Pracy Nowo zarej w gminie Dotacja z Urzędu Pracy Lipno Gm. Lipno Skępe Dobrzyń N/W Kikół Tłuchowo Chrostkowo Wielgie Bobrowniki

6 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie jest wiele form aktywizacji bezrobotnych jednak do cieszących się dużym zainteresowaniem wśród osób zarejestrowanych są dotacje czyli środki, które można przeznaczyć do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Najważniejszym atutem tej formy jest fakt, iż jest to dotacja, oznacz to, iż są to pieniądze bezzwrotne, jeżeli osoba korzystająca z nich spełni określone wymagania. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w skrócie dotacja, to przyznanie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy środków z Funduszu Pracy na wydatki związane z rozpoczęciem przez niego własnej działalności gospodarczej... Podstawy prawne Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są od 004 roku i zastąpiły pożyczki przyznawane na ten cel bezrobotnym. Niżej wymienione podstawy prawne przyznawania dotacji.. Art. 46 ust. pkt i ust. Ustawy z dnia 0 kwietnia 004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 45 z 008r. z późn. zm.).. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia kwietnia 0 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia r., poz.457).. Rozporządzenie Komisji W\E Nr 998/006 z dnia 5 grudnia 006r. w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 79 z 8 grudnia 006r. str. 5). 4. Rozporządzenie Komisji WE nr 875/007 z dnia 4 lipca 007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dz.U. UE L 9 z 5 lipca 007r., str. 6). 5. Uchwała nr /0 Powiatowej rady zatrudnienia z dnia 0.0.0r.- załącznik nr Według zapisów w ustawie starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 6

7 .. Pozyskiwanie środków na przyznawanie dotacji przez Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy pozyskuje środki, które są przeznaczane na dotacje dla osób bezrobotnych z dwóch źródeł. Środki te przed wszystkim pochodzą z Funduszy Pracy jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz Pracy są to środki pochodzące z budżetu państwa polskiego przeznaczane na aktywizację osób bezrobotnych, natomiast Europejski Fundusz Społeczny są to środki pochodzące z krajów członkowskich unii europejskiej również przeznaczone na aktywizacje osób bezrobotnych. W latach Urząd Pracy pozyskiwał środki z obu źródeł. Związku z tym realizowano wiele programów w ramach, których przydzielano środki na własną działalność, do tych programów min. należy: - w latach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich: w ramach programu: Działalnie.. Perspektywy dla młodzieży Działalnie. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. - Od 008 roku realizujemy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6... Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Twoja Szansa. Działanie 6. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego Rezerwa Ministra Program do 0 roku życia, Program do 50 roku życia, Program Bądź aktywny, Program dla osób zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników. 7

8 Wykres. Liczba przyznanych dotacji z podziałem na źródło finansowania w latach EFS FP Źródło: Opracowanie na podstawie danych PUP Lipno. 8

9 . DOTACJA JAKO AKTYWNA FORMA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Dotacja oznacza wypłacenie bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem przez bezrobotnego działalności gospodarczej. Środki na otworzenie własnej działalności Urząd Pracy przyznaje od 004 roku. W latach przyznano łącznie 959 dotacji. Osoby bezrobotne założyły własną firmę w branży, którą z różnych przyczyn uważali za najlepszą dla siebie. Na poniższym wykresie przedstawione są dane odnośnie liczby osób, które w poszczególnych latach otrzymały wsparcie Urzędu. Jak można zaobserwować z roku na rok środki pozyskane na dotację przez Urząd wzrastały, co przekłada się na wzrost liczby osób, które otrzymały dotację. Wykres. Liczba osób, które otrzymały dotacje w latach Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno 9

10 Wykres 4. Porównanie liczby osób korzystających z form aktywnych do liczby osób korzystających z dotacji w latach dotacje 4080 formy aktywne Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno W latach Urząd Pracy w Lipnie realizował formy aktywne przewidziane w ustawie, należały do nich: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższy wykres przedstawia porównanie liczby osób, które skorzystały z form aktywnych w porównaniu do osób, które otrzymały dotację. Poniższa tabela prezentuje sumy wydatkowane na dotacje z Urzędu Pracy Tabela. Wysokość środków pozyskana na dotację dla osób bezrobotnych. Lata Suma wydatkowana Liczba dotacji , , , , , , , , Razem 4.94., Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno 0

11 4. CHARAKTERYSTYKA DOTACJI UDZIELONYCH W LATACH Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą uzyskać osoby, które spełniają warunki do zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Lipnie, oznacza to, iż mieszkaniec każdej gminy ma prawo o ubieganie się o środki. Wykres poniżej przedstawia dane określające ilość przydzielonych dotacji z podziałem na gminy. Wykres 5. Podział dotacji według gmin w latach Miasto i Gmina Lipno Skępe Dobrzyń N/W Bobrowniki Chrostkowo Kikół Tłuchowo Wielgie 6 Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno. Na powyższym wykresie przedstawiono dane odnośnie liczby dotacji przyznanych w danej gminie w latach Według danych w badanym okresie dominuje miasto i gmina Lipno, drugą gminą, w której mieszkańcy otrzymali dotacje jest gmina i miast Skępe. Natomiast najmniej osób skorzystało z tej formy w gminach Chrostkowo i w gminie i Wielgie.

12 Tabela. Liczba udzielonych dotacji według gmin Razem Lipno Skępe Dobrzyń N/W Kikół Bobrowniki Chrostkowo Tłuchowo Wielgie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno. Jak wskazuje powyższa tabela najwięcej osób skorzystało z dotacji zamieszkujących gminę i miasto Lipno 46. Natomiast najmniej osób bezrobotnych skorzystało z tej formy w gminie Chrostkowo 7 osób. Wykres 6. Podział dotacji według gmin w 004r. 004 ; 7% ; % 5; 6% 5; 6% Lipno Skępe Dobrzyo n/w Wielgie Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno

13 W roku 004 z Urzędu Pracy przyznano 4 dotacji na terenie powiatu lipnowskiego. Najwięcej osób otworzyło własną firmę w mieście i gminie Lipno oraz Skępe. Natomiast żaden mieszkaniec z gmin: Kikół, Tłuchowo, Chrostkowo, nie otrzymał wsparcia z urzędu. Wykres 7. Podział dotacji według gmin w 005r. 7; % 5; 8% 6; 9% 5; 40% 9; 4% 5; 8% 5; 8% ; % Lipno Skępe Dobrzyń N/W Tłuchowo Wielgie Kikół Chrostkowo Bobrowniki Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno W roku 005 z urzędu pozyskano środki na utworzenie 66 firm w naszym regionie. Największym zainteresowanie ta forma aktywna cieszyła się w mieście i gminie Lipno. Natomiast najmniej osób skorzystało z dotacji w gminie i mieście Dobrzyń N/W. Wykres 8. Podział dotacji według gmin w roku 006r. ; % 4; 5% 4; 5% 8; 9% 4; 5% ; % ; 4% 50; 58% Lipno Skępe Dobrzyń N/W Tłuchowo Wielgie Kikół Chrostkowo Bobrowniki Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno

14 W roku 006 przyznano 86 dotacji, największa liczba dotacji została skierowana do gminy i miasta Lipno oraz miasto i gmina Skępe. Najmniej osób otrzymało dotacje z gminy Chrostkowo. Wykres 9. Podział dotacji według gmin w 007 r. 8; 8% 4; 4% ; % 6; 6% 4; 4% 9; 9% 8; 7% ; % Lipno Skępe Dobrzyń N/W Tłuchowo Wielgie Kikół Chrostkowo Bobrowniki Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno W 007 liczba osób, które otrzymały dotację wzrosła i wynosiła 0 osoby. Wśród gmin dominowało miasto i gmina Lipno oraz miasto i gmina Dobrzyń N/W. Natomiast najmniej osób skorzystało z dotacji w gminie Chrostkowo i gminie i mieście Skępe. Wykres 0. Podział dotacji według gmin w 008r. 7; 5% ; 0% ; % 5; 4% 9; 7% 66; 50% ; 0% 7; % Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Li Lipno Skępe Dobrzyń N/W Tłuchowo Wielgie Kikół Chrostkowo Bobrowniki 4

15 Rok 008 zakończył się wzrostem liczby przydzielonych dotacji w stosunku do lat ubiegłych. Przydzielono dotacji. Gminą dominującą jest miasto i gmina Lipno, oraz miasto i gmina Skępe. Natomiast najmniej dotacji otrzymali mieszkańcy gmin Chrostkowo, Bobrowniki. Wykres. Podział dotacji według gmin w 009 r. ; % 8; % 7; % 67; 44% 9; 6% 6; % 9; 6% ; 9% Lipno Skępe Dobrzyń N/W Tłuchowo Wielgie Kikół Chrostkowo Bobrowniki Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno W 009 roku przyznano 5 dotacji, największy procent środków został skierowany do miasta i gminy Lipno, oraz miasta i gminy Dobrzyń N/W. Wykres. Podział dotacji według gmin w 00 r. 6; 8% 60; 9% ; % 7; 8% 8; 9% 9; 9% 4; 7% 5; % ; 6% Lipno Skępe Dobrzyń N/W Tłuchowo Wielgie Kikół Chrostkowo Bobrowniki Gmina Lipno Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno. 5

16 W 00 roku Powiatowy Urząd Pracy przyznał 05 dotacji. Najliczniej z tej formy aktywizacji skorzystali mieszkańcy z terenu miasto Lipno tj. 60 osób, 9 % ogółu. Drugą grupę stanowią mieszkańcy z terenu gminy Lipno 6, 8% ogółu. Najmniej liczną grupą stanowią mieszkańcy gminy Chrostkowo (% ogółu). Wykres. Podział dotacji według gmin w 0 r. 7; 9% 9; % 4; 7% 0; 0% ; % ; 5% 5; 9% ; % 7; % Lipno Skępe Dobrzyń N/W Tłuchowo Wielgie Kikół Chrostkowo Bobrowniki Gmina Lipno Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno. Rok 0 przyniósł znaczne ograniczenie przyznawanych dotacji, było ich 59. Najwyższą aktywnością wykazali się mieszkańcy miasta Lipno 9 dotacji tj. % ogółu. Druga grupę stanowią mieszkańcy gminy Lipno 7 dotacji tj. 9% ogółu. W roku 0 mieszkańcy z gminy Chrostkowo nie skorzystali z tej formy aktywnej. 6

17 W 0 r. przyznanych dotacji było 47, najwięcej osób z Lipna i Gm. Lipno zdecydowało się na rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy. Wykres 4. Podział dotacji według gmin w 0 r. 0 4% 7% 6% % 4% 0% % Miasto Lipno Gm. Lipno M. i gm. Dobrzyo M. i gm. Skępe gm. Chrostkowo Gm. Kikół 9% Gm. Tłuchowo 8% Gm. Wielgie Gm. Bobrowniki Osoby korzystające z dotacji w Urzędzie Pracy, przede wszystkim powinny wykazać się dobrym, ciekawym pomysłem, który będzie procentował w późniejszym czasie zyskami z prowadzenia własnej firmy. Dlatego jednym z ważniejszych zadań jest realna ocena szans rozwoju firmy w danej branży, osoby ubiegające się o dofinansowanie kierują się różnymi przesłankami najczęściej należą do nich: posiadane wykształcenie, ocena lokalnego rynku pracy pod kątem czy dana działalność już istnieje bądź nie, jak również ocena czy kolejna taka działalność będzie miała szanse pozyskać klientów. Często osoby składają wnioski z bardzo oryginalnymi pomysłami na własną firmę, które jeszcze na terenie naszego powiatu nie istnieją. Poniżej zostaną przedstawione wykresy z rodzajem działalności na jakie osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy otrzymały dotację. 7

18 Wykres 5. Dotacje w 004 r. W podziale na rodzaj działalności. usługi dekarskie gabinet kosmetyczny konserwacja i naprawa aut Usługi ślusarskie Handel Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno W roku 004 najwięcej osób zdecydowało się na otworzenie własnej firmy w branży handlowej, 50%. Najczęściej otwierano sklepy: wielobranżowe, spożywcze oraz z odzieżą. Osoby korzystającą z dotacji równie chętni otwierały zakłady mechaniki pojazdów samochodowych oraz lakiernictwo samochodowe 0%. Wykres 6. Dotacje w 005 r. w podziale na rodzaj działalności. Inne 7 Biuro rachunkow Usługi machaniczne Auto - Komis Elektromechanika Usługi wod - kan Usługi Krawieckie Źródło: Usługi Opracowanie kosmetyczne własne na podstawie danych własnych PUP Lipno Usługi W 005 brukarskie roku znacznie wzrosła liczba osób korzystających z dotacji na otworzenie Usługi fryzjerskie własnej działalności gospodarczej. 4 Największą grupę stanowią osoby, które otworzyły Usługi rem - bud działalność w handlowej. Usługi transportowe Usługi gastronomiczne W 005 Handel roku w branży handlowej 55,5 %, dominowały sklepy z artykułami wielobranżowymi, przemysłowymi, chemicznymi, spożywczymi, odzieżą, z odzieżą używaną oraz handel obwoźny. Wśród dotowanych biznes planów znalazły się również 005 8

19 usługi fryzjerskie oraz gabinety kosmetyczne,%. W 005 roku w wyniku dotacji z urzędu założono również tj. 4,8% zakłady mechaniczne. Wykres 7. Dotacja w 006r. w podziale na rodzaj działalności. Inne Usługi stolarskie Wulkanizacja Usługi kosmetyczne Usługi fryzjerskie Usługi mechaniczne Elektromechanika Myjnia samochodowa Usługi krawieckie Solarium Usługi gastronomiczne Auto - Komis Usługi rem - bud Handel Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno. 006 Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno Jak prezentuje powyższy wykres w 006 roku po otrzymaniu dotacji osoby bezrobotne otwierały firmy handlowe, stanowią one 6,8 % wszystkich otworzonych działalności. Najczęściej powstawały sklepy z odzieżą używaną, z odzieżą, z artykułami spożywczymi, mięsnymi, budowlanymi, mechanicznymi, kioski Ruchu, Wśród rodzaju działalności dominowały również gabinety kosmetyczne i fryzjerskie oraz usługi mechaniczne, naprawa pojazdów samochodowych 9

20 Wykres 8. Dotacje w 007 r. w podziale na rodzaj działalności Inne W Napraw 007 roku Sprzętu utrzymała AGD się tendencje w powstawaniu firm o charakterze handlowym,4%. Na drugim Działalność miejscu znalazły produkcyjna się firmy remontowo budowlane 4,6%. Kolejnych miejscach znalazły się gabinety kosmetyczni i fryzjerskie. Wulkanizacja Auto Komis Nauka jazdy Usługi krawieckie Usługi hydrauliczne Usługi stolarskie Usługi mechaniczne Usługi elektroniczne handel Usługi sprzątania Usługi gastronomiczne Usługi kosmetyczne Usługi fryzjerskie Sprzedaż internetowa Usługi rem - bud Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno 0

21 Wykres 9. Dotacje w 008 r. w podziale na rodzaj działalności. Inne Zegarmistrz Auto Komis Usługi ogrodnicze Usługi krawieckie Usługi stolarskie Wulkanizacja Usługi mechaniczne Usługi finansowe handel Usługi gastronomiczne Usługi sprzątające Usługi fryzjerskie Usługi rem - bud Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno. Rok 008 to przede wszystkich rozwój firm o charakterze remontowo budowlanym,%, jak również firm handlowych o różnym charakterze,%. W danym roku można zaobserwować różnorodność branż, w których zostały zakładane firmy po wsparciu z urzędu. W wyniki dotacji powstały następujące działalności: produkcja oprogramowania, sporządzanie projektów budowlanych, usługi ogrodnicze, ośrodek nauki jazdy, usługi sprzątające, opieka nad dziećmi, usługi rehabilitacyjne. Jak wskazują dane branże wymienionych działalności są bardzo zróżnicowane, co może świadczyć iż osoby zakładające własną firmę chcą zaoferować usługi oryginalne nie dostępne wcześniej na danym rynku.

22 Wykres 0. Dotacje w 009 r. z podziałem na rodzaj działalności. Inne Usługi hydrauliczne Usługi elektryczne Nauka jazdy Usługi leśne Usługi rachunkowe solarium Usługi sprzątające Wulkanizacja Usługi fotograficzne Usługi krawieckie Auto Komis Usługi koparką Usługi spawalnicze Usługi stolarskie Usługi mechaniczne Usługi wod - kan Usługi ogrodnicze Usługi ślusarskie Usługi brukarskie Usługi kosmetyczne Handel Usługi rem - bud Usługi gastronomiczne Usługi fryzjerskie Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno. 009 Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno Według danych zaprezentowanych na powyższym wykresie można wywnioskować, iż w roku 009, również utrzymała się tendencja do poszukiwania nowych branż w których można prowadzić działalność gospodarczą. W tym roku powstało 5 działalności związanych z gastronomią,%, działalności świadczące usługi fotograficzne %, usługi krawieckie,5%, jak również powstały kwiaciarnie czy sprzedaż artykułów ślubnych i organizacja wesel.

23 Jak w poprzednich latach najwięcej biznes planów dotyczyło handlu 0% oraz działalności remontowo budowlanej 0%. Wykres. Podział dotacji według branż w 00r. inne 0 videofilmowanie Usługi muzyczne Podobnie Usługi stolarskiejak w ubiegłych latach w roku 00 najwięcej osób, które otrzymały dotację przeznaczyło te środki na otworzenie działalności w branży handlowej ( różne dziedziny) 77 naprawa AGD RTV osób tj. 7,6%, jak również beneficjenci środków otwierali działalności z branży remontowo Usługi koparką budowlanej 5 osób tj. 4 7,%. W roku 00 pojawiły się również nowe branże w których otwierano usługi działalności krawieckie ( 4 metaloplastyka, porady dietetyczne, produkcja ziół, kowalstwo artystyczne, liternictwo, wypożyczalnia quadów). usługi sprzątające ubezpieczenia wulkanizacja 4 usługi gastronomiczna 0 usługi dekarskie Usługi ślusarskie usługi ogrodnicze usługi kosmetyczne usługi fryzjerskie 4 5 Usługi mechaniczne 0 Usł rem - bud 5 Handel Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno 00

24 Wykres. Podział dotacji według branż w 0 roku. Rok 0 charakteryzował się znacznym spadkiem wysokości środków na dotację, co niosło za sobą znaczny spadek liczby osób, które mogły skorzystać z dotacji. działalności dominował handel i działalności remontowo - budowlane. W roku 0 powstało również wiele działalności w branży krawieckiej. W 0 przy dotacji z Urzędu z usługi krawieckie Pracy powstały również takie działalności jak: punkt opieki dziennej nad dzieckiem, kancelaria adwokacka, czy działalność instalacja systemów alarmowych. usługi hydrauliczne inne 6 5 produkcja ozdób drewnianych 0 kwiaciarnia usługi fryzjerskie Usługi mechaniczne 4 Usł rem - bud 8 Handel Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych 4

25 5 Wykres a. Podział dotacji według branż w 0 roku. Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych

26 5. CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE Z URZĘDU PRACY W LATACH Tabela 4. Osoby bezrobotne, którym przyznano dotację według płci. Lata Kobiety % ogółu Mężczyźni % ogółu Razem ,5 8 44, , 48 55, , 58 56, , 9 7, , ,6 64, , 7 6, ,9 8 55, 47 Razem 86 40, 57 59,7 959 Źródło: Opracowanie na podstawie własnych danych PUP Lipno Podsumowując dane odnośnie płci osób, korzystających ze wsparcia z Urzędu Pracy należy zwrócić uwagę na fakt, iż 59,7 % osób korzystających z dotacji to mężczyźni 57 osoby, natomiast kobiety stanowiły 40,% z liczbą 86. W badanych latach tylko w 005 roku więcej kobiet skorzystało z dotacji niż mężczyzn. Natomiast w pozostałych latach ze wsparcia finansowego w większym stopniu skorzystali mężczyźni. 6

27 Tabela 5. Struktura osób bezrobotnych w latach 004-0, którzy otrzymali dotację z urzędu, osoby do 5 roku życia w tym kobiety Razem w tym kobiet 0 Razem w tym kobiet Źródło: Opracowanie na podstawie własnych danych PUP Lipno Zestawiając dane odnośnie osób, które w latach otrzymały dotację z Urzędu Pracy, można zaobserwować, iż 0,8 % osób, które otrzymały dotację to osoby młode do 5 roku życia. W tej grupie wiekowej kobiety stanowią 46,% osoby. Tabela 6. Struktura osób bezrobotnych w latach 004-0, którzy otrzymali dotację, osoby po 50 r.ż. w tym kobiety Razem 0 w tym kobiety Razem w tym kobiety Źródło: Opracowanie na podstawie własnych danych PUP Lipno 7

28 Kolejna grupą wiekową badaną są osoby po 50 roku życia, 0,% środków przyznanych na dotację zostało skierowanych do osób po 50 roku życia. Wśród tej grupy wiekowej dominowali mężczyźni stanowiąc 69,4 % danej grupy. Tabela 7. Struktura osób bezrobotnych, w latach 004-0, którzy otrzymali dotację, osoby długotrwale bezrobotne w tym kobiety Razem w tym kobiety 50 0 Razem w tym kobiety Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno Powyższy wykres prezentuje dane związane z czasem zarejestrowania osób bezrobotnych w urzędzie5,6% beneficjentów środków na dotacje to osoby długotrwale bezrobotne. W tej grupie dominowali mężczyźni, 56,% ogółu. 8

29 6.EFEKTYWNOŚĆ PRZYDZIELONYCH DOTACJI W URZĘDZIE PRACY W LIPNIE W LATACH Poniższy materiał zawiera dane odnośnie efektywności przydzielanych środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Jedynym i najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem do badania efektywności jest określenie czy aktualnie firma nadal funkcjonuje na rynku. W dalszej części oprócz danych o czasie funkcjonowania firmy zostaną również zaprezentowane dane odnośnie branż w jakich funkcjonowały dane podmioty. Na podstawie zebranych danych z poszczególnych jednostek gmin i miast powiatu lipnowskiego, można stwierdzić, iż na dzień..0r. 489 osób nadal prowadzi działalność spośród tych, którzy skorzystali z dotacji. W badanym okresie przyznano 959 dotacji, z czego 489 aktualnie istnieje na rynku pracy, daje to efektywności na poziomie 5%(dane łącznie z rokiem 0), natomiast badając efektywność do 0r. jest na poziomie 4% Oznacza to, iż około połowo wcześniej założonych firm znalazła klientów na rynku i z powodzeniem na nim istnieje. Wśród tych podmiotów znajdują się firmy z bardzo zróżnicowanymi usługami, ale przede wszystkim dominuję branża handlowa i remontowo usługowa. Zwracając uwagę na czas istnienie na rynku, wśród badanych znajdują się podmioty, które istnieją na rynku ponad 7 lat, gdyż pierwsze dotacje zostały przyznane w 004 roku. Po uzyskaniu dotacji z Urzędy Pracy 405 podmiotów na dzień badania nie kontynuowało prowadzenia działalności tj. 4,%. Znikoma liczba działalności na dzień badania była zawieszona, bo tylko 60 podmiotów co daje 6,% wszystkich dotacji. Na dzień..0 roku przebadano na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej osoby bezrobotne, które w latach 00 0 skorzystały ze środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej. W roku 00, 05 osób skorzystało z dotacji, na dzień badania..0 r. 94 firmy działają na rynku pracy tj.45.9%, zaprzestało działalności 8 osób tj.40 %, a zawiesiło 9 osoby. Natomiast w roku 0 zmalała ilość przyznanych dotacji, otrzymało tylko 59 osób z czego 4 tj. 7,% nadal są aktywne, zawieszonych 4, zamkniętych zostało 4 firm. 9

30 Zamknięte lub zaw. wg. czasu Wykres. Aktywność podmiotów założonych w latach nadal prowadzi działalność 488 działalność zawieszona nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych z Urzędów Miast i Gmin *Dane na powyższym wykresie nie sumują się do 00% tj. 548 ponieważ w latach 004 0, 6 osób zwróciło dotację przed upływem miesięcy. Tabela 8. Zestawienie danych odnośnie dotacji udzielonych przez Urząd w latach 004-0, badanie na dzień.0r. Lata Razem Prowadzą Aktualnie Zawieszone mięsięcy Od do lat Od lat do 5 lat Pow lat Dotacja zwrócona Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych własnych PUP Lipno i UMiG. 0

31 Tabela 9. Czas funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku. Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy w latach 004-0, na dzień badania tj...0r. (nieaktywne i zawieszone) miesięcy Od miesięcy Od lat do 5 lat Powyżej 5 lat do lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Na powyższej tabeli przedstawiony jest czas prowadzenia działalności gospodarczych. Według przepisów osoby, korzystające z dotacji z Urzędu Pracy, aby nie zwracać dotacji muszą miesięcy prowadzić firmę. Według danych 75 podmiotów 7,9 %, zlikwidowało działalność po realizacji wymogu istnienia firmy miesięcy. Kolejnym przedziałem czasowym jest funkcjonowanie firmy do lat, w czasie tym według przepisów ZUS, przedsiębiorca mam prawo do opłacanie niższej stawki, po zakończeniu ulgi osób,5% zdecydowało się na zamknięcie działalności. 65 osób prowadziło działalność ponad lata, natomiast 9 powyżej 5 lat. Należy zaznaczyć, iż 489 podmiotów prowadzi nieprzerwanie działalność od chwili udzielenia dotacji. Ogółem udzielono 959 dotacji. W poniższej części materiału zostanie zaprezentowany materiał, odnośnie udzielonych dotacji z podziałem na lata.

32 6.. Dotacje udzielone w 004 roku W 004 roku przyznano 4 dotacji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, aktualnie funkcjonują na rynku 4 podmioty gospodarcze, nie prowadzi już własnej firmy 0 firm, natomiast jest zawieszona. Działalności, które aktualnie funkcjonują na rynku rozpoczęły działalność w branżach : handel, usługi spawalnicze, zakład kamieniarski. Wykres 4. Aktywność podmiotów gospodarczych utworzonych w roku 004 na dzień..0r. nadal prowadzi działalność działalność zawieszona 0 nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z urzędów Miast i Gmin Tabela 0. Czas prowadzenia działalności. Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy założonych w 004 roku, na dzień badania tj... 0r., podmioty są nie aktywne. miesięcy Od miesięcy Od lat do 5 lat Powyżej 5 lat do lat 4

33 Wykres 5. Aktywność podmiotów z podziałem na branże, które nadal prowadzą działalność. zakład kamieniarski(przebranżowienie) usługi spawalnicze handel 0 0, 0, 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 004 Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno Analizują czas prowadzenia działalności przez osoby korzystające z dotacji osoby,4 % prowadzi, 8,5 % czyli 4 osoby zrezygnowały z prowadzenia firmy powyżej lat, natomiast osoby 4, % zlikwidowało działalność po wymaganych miesiącach. Na poniższym wykresie przedstawione są branże, w których działalności gospodarcze utrzymały się na rynku wymagane miesięcy. Należą do nich handel i usługi blacharsko lakiernicze. Tabela. Aktywność podmiotów według gmin. 004 Nadal prowadzi Aktywne miesięcy Zawieszone Miasto i Gmina Lipno Miasto i Gmina Skępe 0 0 Wielgie 0 0 Miasto i Gmina Dobrzyń N/W 0 0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG

34 Wykres 6. Podmioty zlikwidowane po miesiącach.,5 0,5 0 handel usługi blacharsko - lakiernicze Źródło: Opracowanie własne n podstawie danych z urzędów Miast i Gmin 004 Na podstawie danych związanych z aktywnością osób korzystających z dotacji pod względem zamieszkania, to osoby z Lipna, gm. Wielgie i gm. Skępe nadal prowadzą działalność gospodarczą. 6.. Dotacje udzielona w 005 roku W 005 roku przyznano 6 dotacje, aktualnie z powodzeniem funkcjonuje 6, czyli 5, % przyznanych dotacji, żadna firm z badanego roku nie jest zawieszona. Z 6 podmiotów powstałych w wyniku dotacji 45 zakończyło funkcjonowanie na rynku co daje 7,4 %. Wykres 7. Aktywność podmiotów gospodarczych utworzonych w roku 005, na dzień badania..0r. nadal prowadzi działalność 6 działalność zawieszona nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG

35 Wśród branż, które okazały się trafne znalazły się następujące: handel i związane z usługami. Wykres 8. Aktywność podmiotów, które nadal prowadzą działalność według branż. usługi remontowo- usługi wod - kan usługi rachunkowe usługi krawieckie usługi transportowe gabinet kosmetyczny usługi fryzjerskie handel Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Tabela. Czas prowadzenia działalności Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy założonych w 005 roku, na dzień badania tj...0r., podmioty są nie aktywne. miesięcy Od miesięcy Od lat do 5 lat Powyżej 5 lat do lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Z 6 dotacji przyznanych w 005 roku, 0 (5,8 %) zostało zlikwidowane po upływie wymaganego czasy tj. miesięcy, 6 firm (5,%) przestało funkcjonować na rynku po upływie lat. Poniższy wykres przedstawia zakres działalności dotowanych przez urząd, które zostały zlikwidowane po miesiącach, należą do nich firmy o charakterze handlowym 7,9%, natomiast każde z pozostałych branż występuje na poziomie 6,%. 5

36 Wykres 9. Podmioty zlikwidowane po miesiącach. serwis GSM usługi metalowe wyroby z drewna elektromechanika zegarmistrz handel 5 0 0,5,5,5,5 4 4, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Tabela. Aktywność podmiotów według gmin. 005 Nadal prowadzi Działalność aktywna miesięcy Zawieszone Miasto i 4 0 Gmina Lipno 5 Miasto i 0 0 Gmina Skepe Miasto i Gmina Dobrzyń N/W Kikół 0 Wielgie Bobrowniki 0 Tłuchowo Chrostkowo 0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Najwięcej osób bezrobotnych podjęło i z sukcesem prowadzi działalność z miasta i gminy Lipno. 6

37 6. Dotacje przyznane w 006 roku W roku 006 zanotowano kolejny wzrost liczby przyznanych dotacji, było ich 86. Z liczby tej aktualnie prowadzonych jest 7 firm czyli 0,4%. Na rynku pracy nie znalazło szans rozwoju i zostało zlikwidowanych 56 podmiotów czyli 65, %, działalności na dzień badania pozostają zawieszone. Wykres 0. Aktywność podmiotów przyznanych w 006 rok, na dzień badania..0r. nadal prowadzi działalność 7 działalność zawieszona nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Wśród działalności, które istnieją na rynku najwięcej funkcjonuje w branży handlowej 7, 6%, oraz wulkanizacja 7,7%, pozostałe branże występują na poziomie,9 %, są one wymienione na poniższym wykresie. Wykres. Aktywne podmioty, które nadal prowadza działalność według branż. pozostałe usługi rem - bud usługi stolarskie handel

38 Tabela 4. Czas prowadzenia działalności. Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy założonych w 006 roku, na dzień badania tj...0r., podmioty są nie aktywne. miesięcy Od miesięcy do lat Od lat do 5 lat Powyżej 5 lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Analizują czas prowadzenia działalności przez osoby korzystające z dotacji 7 osób 0,4 % prowadzi działalność gospodarczą. Wykres.Podmioty zlikwidowane po miesiącach. ksero poligrafia usługi fryzjerskie agencja PKO usługi ogrodnicze rem - bud handel Źródło: Opracowanie na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Analizując podmioty, które swoją działalność zamknęły po miesiącach należy zwrócić uwagą na branże, w których funkcjonowały. Najwięcej firm zlikwidowano w branży handlowej 6 %, pozostałe branże kształtowały się na poziomie 5,5 %. 8

39 Tabela 5. Aktywność podmiotów według gmin. 006 Nadal prowadzi Działalność aktywna przez miesięcy Zawieszone Miasto i Gmina Lipno Miasto i Gmina Skępe Miasto i 0 Gmina Dobrzyń N/W Kikół 0 Wielgie 0 0 Bobrowniki 0 0 Tłuchowo 0 Chrostkowo 0 Źródło: Opracowanie własne n podstawie danych PUP Lipni i UMiG Według miast i gmin, najwięcej aktywnych dotacji znajduje się na terenie miasta i gminy Lipno Dotacje udzielone w 007 roku W 007 roku przyznano 0 dotacje na prowadzenie własnej działalności gospodarczej 49, tj. 48% aktualnie funkcjonuje na rynku, 5,9%, nie prowadzi już własnej firmy. Wykres. Aktywność podmiotów w 007 roku, badanie na dzień..0r. nadal prowadzi działalność 49 działalność zawieszona 0 nie prowadzi działalności

40 Analogicznie do lat poprzednich wśród działalności aktywnych dominuje branża handlowa 6% oraz branża remontowo budowlana 0,8%. Pozostałe branże wachają się od 4,% do,%, lista ich przedstawiona jest na poniższym wykresie. Wykres 4. Aktywność podmiotów według branż. usługi informatyczne usługi stolarskie usługi krawieckie usługi elektryczne protetyka Auto - Komis nauka jazdy naprawa AGD usługi ziemne mechanika usługi fryzjerskie wulkanizacja gastronomia 4 rem - bud handel Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno i UMiG Tabela 6. Czas funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy założonych w 007 roku, na dzień badania tj..0r., podmioty są nie aktywne. miesięcy Od miesięcy Od lat do 5 lat Powyżej 5 lat do lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG 40

41 Z 0 dotacji przyznanych w 007 roku,, co daje % ogółu zostało zlikwidowane po upływie wymaganego czasy tj. miesięcy, 7 firm 6,6% przestało funkcjonować na rynku po upływie lat. 5 firm funkcjonowało powyżej 5 lat. Wśród dotacji przyznanych znajdują się również, te które przestały istnieć na rynku po miesiącach. Według danych zawartych na poniżysz wykresie należą do nich: handel, sprzedaż internetowa. Wykres 5. Podmioty zlikwidowane po miesiącach sprzedaż internetowa handel 0 0, 0,4 0,6 0,8,,4,6,8 007 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG 4

42 Tabela 7. Podział dotacji według gmin. 007 Nadal prowadzi Działalność aktywna przez miesięcy Zawieszone Miasto i Gmina Lipno Miasto i 4 Gmina Skepe Miasto i 0 0 Gmina Dobrzyń N/W Kikół 0 0 Wielgie Bobrowniki Tłuchowo 0 0 Chrostkowo 0 0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Na podstawie danych związanych z aktywnością osób korzystających z dotacji pod względem zamieszkania, najwięcej osób bo 4 tj 9,6 % prowadzi działalność z Lipna i gm, Lipna. 4

43 6.5 Dotacje udzielone w 008 roku Systematyczny wzrost liczby dotacji zanotowano również w roku 008 roku. Przyznano dotacje, 56 jest aktywnych czyli 4,4%, 4 dotacje obecnie są zawieszone %. Wykreślonych z rejestru ewidencji jest 7 firm czyli 54,5%. Wykres 6. Aktywność podmiotów przyznanych w 008 roku, badanie na dzień..0r. nadal prowadzi działalność 56 działalność zawieszona 4 nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Wśród działalności, które funkcjonują na rynku od 008 roku dominują takie branże jak: handel, remontowo budowlana, usługi fryzjerskie, mechanika samochodowa. 4

44 Wykres 7. Aktywność podmiotów, które nadal prowadzą działalność według branż usługi ubezpieczeniowe usługi stolarskie tv kablowa recykling usługi sprzatające usługi hydrauliczne mech sam Auto - Komis usługi kosmetyczne nauka jazdy usługi ogrodnicze usługi krawieckie gastronomia wulkanizacja nadzorowanie, sporządzanie projektów budowy usługi elektryczne usługi fryzjerskie rem - bud handel Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG 44

45 Tabela 8. Czas prowadzenia działalności. Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy założonych w 008 roku, na dzień badania tj...0., podmioty są nie aktywne. miesięcy Od miesięcy Od lat do 5 lat Powyżej 5 lat do lat Nie minęło 5 lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Analizują czas prowadzenia działalności przez osoby korzystające z dotacji 0 osób 7,5 % prowadziło firmę przez okres miesięcy, 8,9 % czyli 5 osób zrezygnowało z prowadzenia firmy powyżej lat. Wykres 8. Podmioty zlikwidowane po miesiącach. usługi brukarskie usługi sprzatające. rem - bud 5 handel 0 0,5,5,5,5 4 4, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno 45

46 Tabela 9. Aktywność podmiotów według gmin 008 Nadal prowadzi Działalność aktywna miesięcy 5 Źródło: Opracowanie własne n podstawie danych PUP Lipno i UMiG Zawieszone Miasto i Gmina Lipno Miasto i 5 0 Gmina Skępe Miasto i Gmina Dobrzyń N/W Kikół 7 0 Wielgie 0 0 Bobrowniki Tłuchowo 5 0 Chrostkowo 0 0 Według miast i gmin, najwięcej aktywnych dotacji znajduje się na terenie miasta i gminy Lipno 4, jak również na terenie gminy Kikół i Dobrzyń 7. 46

47 6.6 Dotacje udzielone w 009 roku W roku 009 zanotowano kolejny wzrost liczby przyznanych dotacji, było ich 5. Z liczby tej aktualnie prowadzonych jest 54 firmy czyli 5,76%. Na rynku pracy nie znalazło szans rozwoju i zostało zlikwidowanych 7 podmiotów czyli 48,4 %, 4 działalności na dzień badania pozostają zawieszone. Wykres 9. Aktywność podmiotów dotowanych w 009roku badanie na dzień..0r. nadal prowadzi działalność 54 działalność zawieszona 4 nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Na poniższym wykresie zaprezentowana została lista branż, w których osoby bezrobotne prowadzą działalności po wcześniejszej dotacji z urzędu pracy. Do branż dominujących należy handel, usługi remontowo budowlane, usługi fryzjerskie, mechanika samochodowa. W roku 009 występowała duża różnorodność branż w, których osoby bezrobotne chciały otworzyć własna firmę. 47

48 Wykres 40. Aktywność podmiotów, które nadal prowadza działalność według branż. inne usługi auto komis usługi usługi nauka jazdy usługi usługi usługi gastronomia wulkanizacja usługi leśne usługi uługi wod solarium usługi gab mech sam usługi rem - bud handel Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Tabela 0. Czas prowadzenia działalności. Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy założonych w 009 roku, na dzień badania tj , podmioty są nie aktywne lub zawieszone Do miesięcy Od miesięcy Od lat do 5 Powyżej 5 lat do lat lat 56 0 Nie minęło 5 lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipni i UMiG Z 5 dotacji przyznanych w 009 roku, co daje 7,8% ogółu zostało zlikwidowane po upływie wymaganego czasy tj. miesięcy, 56 podmiotów 7% przestało funkcjonować na rynku po upływie lat 48

49 Wykres 4. Podmioty zlikwidowane po miesiącach. ubezpieczenia usługi doradztwo BHP rem - bud handel Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno i UMiG Wśród dotacji przyznanych znajdują się również, te które przestały istnieć na rynku po miesiącach. Według danych zawartych na powyższym wykresie należą do nich: handel, jak również usługi remontowo budowlane, usługi doradztwa BHP i ubezpieczeniowe. 49

50 Tabela. Aktywność podmiotów według gmin. 009 Nadal prowadzi Źródło: Opracowanie własne n podstawie danych PUP Lipno i UMiG Na podstawie danych związanych z aktywnością osób korzystających z dotacji pod względem zamieszkania, najwięcej osób skorzystało z tej możliwości w mieście i gminie Lipno oraz mieście i gminie Skępe. Najmniej z możliwości dotacji skorzystali mieszkańcy Chrostkowa i miasta i gminy Dobrzyń N/W. Działalność aktywna miesięcy 4 Zawieszone Miasto i Gmina Lipno Miasto i 5 Gmina Skępe Miasto i Gmina Dobrzyń N/W Kikół 7 Wielgie Bobrowniki 5 Tłuchowo 7 4 Chrostkowo

51 6.7. Dotacja udzielone w 00 roku W roku 00 zanotowano kolejny wzrost liczby przyznanych dotacji, było ich 05. Z liczby tej aktualnie prowadzonych jest 94 firmy czyli ok.49 %. Na rynku pracy nie znalazło szans rozwoju i zostało zlikwidowanych 8 podmiotów czyli 40 %, 9 działalności na dzień badania pozostają zawieszone. Wykres 4. aktywność podmiotów z 00 roku, badanie na dzień r. nadal prowadzi działalność 94 działalność zawieszona 9 nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno Na poniższym wykresie zaprezentowana została lista branż, w których osoby bezrobotne prowadzą działalności po wcześniejszej dotacji z urzędu pracy. Do branż dominujących należy handel, usługi remontowo budowlane, usługi fryzjerskie, mechanika samochodowa. W roku 00 występowała duża różnorodność branż w, których osoby bezrobotne chciały otworzyć własna firmę. \ 5

52 Wykres 4. Podmioty aktywne według branż usługi koparka wypożyczalnia oprawa muzyczna usługi geodezyjne porady dietetyczne usłu blacharsko - dekarskie usługi fotograficzne naprawa AGD indywidualna praktyka pielęgniarska produkcja ziół produkcja płyt edukacyjnych gastronomia solarium usługi informatyczne graficzne usługi ogrodnicze usługi krawieckie usługi spawalnicze ubezpieczenia usługi hydrauliczne gab kosmetyczny mech sam usługi fryzjerskie rem - bud handel Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipnie i UMiG Tabela. Czas prowadzenia podmiotów. Czas funkcjonowania podmiotów na rynku pracy założonych w 00 roku, na dzień badania tj...0., podmioty są nie aktywne. Do miesięcy Od miesięcy Od lat do 5 Powyżej 5 lat do lat lat Nie minęło 5 lat Źródło: Opracowanie na podstawie danych własnych PUP Lipno Z 05 dotacji przyznanych w 00 roku, 9, co daje 9,% ogółu zostało zlikwidowane po upływie wymaganego czasy tj. miesięcy, po upływie - lata zlikwidowano 75 podmiotów tj. 6,5% ogółu. W przedziale od -5 lat prowadziło 7 podmiotów tj. 8.%. 5

53 Wykres 44. Podmioty zamknięte po miesiącach według branż. usługi sprzątajace usługi kosmetyczne usługi wypozyczalnia usługi poligraficzne usługi hydrauliczne usługi krawieckie usługi rem - bud handel Źródło: Opracowanie na podstawie danych PUP Lipno Wykres 45. Aktywność podmiotów według gmin. 00- przyznana dotacja Nadal prowadzi Działalność aktywna miesięcy Zawieszone Miasto Lipno Gmina Lipno 4 4 Miasto i 9 5 Gmina Skępe Miasto i Gmina Dobrzyń N/W 9 Kikół 8 Wielgie 0 Bobrowniki 9 Tłuchowo 5 5 Chrostkowo 0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno Według miast i gmin, najwięcej aktywnych dotacji znajduje się na terenie Miasta Lipno 9, jak również na terenie Gminy Lipno. 5

54 6.8. Dotacje udzielone w 0 roku Rok 0 przyniósł znaczy spadek środków na jednorazowe dotacje na własna działalność. W tymże roku przyznano 59 dotacji. Z liczby tej aktualnie prowadzonych jest 4 firmy czyli 7%. Na rynku pracy nie znalazło szans rozwoju i zostało zlikwidowanych 4, podmiotów czyli %, 4 działalności na dzień badania pozostają zawieszone. Wykres 46. Aktywność podmiotów z 0 roku, na dzień badania..0r. nadal prowadzi działalność 4 działalność zawieszona 4 nie prowadzi działalności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno 54

55 Wykres 47. Aktywność podmiotów według branż usługi koparko-ładowarką usługi ślusarskie usługi blacharsko-dekarskie układanie kostki brukowej usługi elektryczne usługi hydrauliczne usługi remontowo-budowlane usługi fryzjerskie usługi krawieckie usługi księgowo-rachunkowe projektowanie odzieży Instalowanie systemów alarmowych i monitoringu Naprawa i konserwacja maszyn szwalniczych Mechanikapojazdowa, wulkanizacja Punkt opieki dziennej kancelaria adwokacka Pracownia protetyczno-ortodontyczna Produkcja wyrobów z drewna handel Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Lipno 55

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010

Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej w latach: 2009-2010 Opracował: Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy Warszawa, 4 stycznia 2013 r. Wstęp Na podstawie art. 46

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo