Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk (TWE) jednym z głównych celów UE jest denie do wzmacniania spójnoci społecznogospodarczej Wspólnoty, w szczególnoci poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju rónych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Realizacji tego celu słu rodki gromadzone w budecie UE oraz zgodnie z zasad dodatkowoci, rodki krajów członkowskich wspierajce jego realizacj. Polityka spójnoci obejmuje działania finansowe skierowane zarówno do pastw członkowskich (poprzez kwalifikowanie w oparciu o okrelone kryteria do wsparcia pastw), jak te działania kierowane do regionów tych pastw (poprzez kwalifikowanie do wsparcia okrelonych regionów). Elementem polityki spójnoci jest polityka regionalna (strukturalna). Reforma polityki spójnoci w latach ma na celu powizanie polityki spójnoci z polityk wspierania konkurencyjnoci okrelon w tzw. strategii lizboskiej. Polityka regionalna definiowana jest jako długofalowe działania władz publicznych na rónych płaszczyznach ukierunkowane na pobudzenie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach. Jest ona efektem uznania za niepodane istniejcych w nich rónic w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego. Celem tej polityki jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoci regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji czci obszarów UE. Podstawowym przesłaniem tej polityki jest potrzeba zrównowaonego wzrostu gospodarczego w skali całej UE. Polityka ta koncentruje si na kwestiach gospodarczych i społecznych.

2 Szerszy zakres nadaje polskie ustawodawstwo pojciu polityki rozwoju przyjtej w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1, włczajc do niej take kwestie ochrony rodowiska, rozwoju kultury i nauki czy rozwoju zachowa prospołecznych. Kolejne etapy realizacji polityki spójnoci oraz polityki regionalnej UE wi si z modyfikacj jej celów i zasad, a take reformowaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci. Reforma polityki spójnoci w latach ma na celu powizanie polityki spójnoci z polityk wspierania konkurencyjnoci okrelon w tzw. strategii lizboskiej. Znajduje do odzwierciedlenie w krajowych regulacjach prawnych, take ulegajcych modyfikacji. Wyrazem tych zmian jest wspomniana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz znowelizowana ustawa o finansach publicznych 2. Regulacje te s take efektem dotychczasowych dowiadcze zwizanych z funkcjonowaniem systemu absorpcji rodków unijnych. Analizujc wpływ rodków pochodzcych z budetu UE na skuteczno realizacji polityki regionalnej na poziomie krajowym nie mona przy tym zapomnie, i s one tylko jednym z elementów wsparcia realizacji tej polityki. Równie wane jest prawidłowe sformułowanie celów i instrumentów krajowych realizacji polityki regionalnej. Zwraca si uwag na to, e brak dostatecznego powizania absorpcji rodków UE z reformami gospodarczymi (strukturalnymi i makroekonomicznymi) moe stanowi znaczn barier w realizacji procesów rozwojowych. Potwierdzaj to dowiadczenia krajów członkowskich, które w poprzednim okresie funkcjonowania UE (przed jej rozszerzeniem o 25 nowych krajów) otrzymywały najwiksz pomoc strukturaln (Irlandia, Grecja, Portugalia i Hiszpania). Przykładem moe by rozwój gospodarczy Irlandii, dla której pocztkowo w latach 70-tych due wsparcie z funduszy strukturalnych nie przyniosło znaczcych efektów gospodarczych, a dopiero przeprowadzenie istotnych reform 1 Dz.U. Nr 227, poz Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pón. zm., ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz

3 gospodarczych w latach doprowadziło do gwałtownego przyspieszenia tempa rozwoju. Z kolei nikłe efekty wzrostowe w takim kraju jak Grecja oraz południowe regiony Włoch w stosunku do skali wsparcia polityki krajowej rodkami funduszy strukturalnych UE uzasadniane s niewłaciwymi i mało skutecznymi instrumentami polityki krajowej. 2. Samorzd terytorialny w Polsce jest i bdzie jednym z głównych podmiotów kreujcych i realizujcych polityk rozwoju oraz jednym z najwaniejszych beneficjentów rodków unijnych. Pozyskiwanie przez jednostki samorzdu terytorialnego rodków finansowych z budetu UE oraz innych zagranicznych ródeł bezzwrotnej pomocy (np. z tzw. mechanizmów finansowych) łczy si ze spełnieniem zasad i kryteriów okrelonych w przepisach prawa europejskiego oraz krajowego. Projekty, które mog uzyska współfinansowanie ze rodków unijnych musz take realizowa cele polityk wspólnotowych oraz cele okrelone w krajowych dokumentach programowych zatwierdzonych przez Komisj Europejsk. Przesłanki sprawnej absorpcji rodków UE przez jednostki samorzdu terytorialnego w Polsce podzieli mona na: - wynikajce z ogólnej kondycji finansowej jednostek samorzdu terytorialnego, której miar jest zdolno finansowa jednostek samorzdu terytorialnego do wygospodarowania odpowiedniej wielkoci rodków na realizacj projektów inwestycyjnych, - dotyczce stworzenia odpowiedniego, skoordynowanego systemu strategii i planów wieloletnich, a zwłaszcza okrelenie na płaszczynie prawnej relacji miedzy planowaniem rzeczowym i finansowym, - zwizane z funkcjonowaniem instytucjonalnego systemu absorpcji opartego o odpowiednie ustawy dotyczce realizacji polityki rozwoju regionalnego oraz zwizane ze sprawnym systemem przepływów finansowych. 3. Jeli chodzi o pierwsz grup przesłanek, to wi si one przede wszystkim z moliwociami zapewnienia odpowiednich rodków publicznych na przygotowanie i sfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach tzw. wkładu - 3 -

4 własnego. Ponadto z uwagi na fakt, e rodki pomocowe wypłacane s na zasadzie refundacji wczeniej poniesionych wydatków, naley podkreli, e jednostki samorzdu terytorialnego staj przed koniecznoci zebrania całoci rodków finansowych niezbdnych do zrealizowania projektu. Zdolno finansow jednostek samorzdu terytorialnego obrazuj przede wszystkim nastpujce czynniki: - relacja dochodów własnych do dochodów ogółem, - wynik operacyjny, - zdolno kredytowa. Pierwszy z czynników odnosi si do struktury dochodów jednostek samorzdu terytorialnego i wskazuje na proporcj midzy tymi dochodami, które pochodz ze ródeł na które samorzd ma wpływ (podatki i opłaty lokalne, dochody z majtku, z działalnoci gospodarczej, z kapitału itp.), a dochodami transferowanymi. Wprawdzie w dochodach własnych umieszcza si na mocy regulacji ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego dochody pochodzce z udziałów w podatkach dochodowych, na które to ródło samorzdy maj ograniczony wpływ, jednak mog one take i w odniesieniu do tych dochodów podejmowa działania słuce ich zintensyfikowaniu. W efekcie wprowadzenia nowych regulacji dotyczcych dochodów jednostek samorzdu terytorialnego ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego, zasadniczym ródłem dochodów jednostek samorzdu terytorialnego stały si dochody własne, przy malejcym udziale dotacji celowych i subwencji ogólnej. Wniosek taki oparty jest o analiz sprawozda z wykonania budetów jest za lata Oznacza to popraw zdolnoci do ponoszenia wydatków inwestycyjnych, a take wpływa na popraw moliwoci absorpcji rodków przeznaczonych na polityk strukturaln. Pozytywnie naley oceni fakt wprowadzenia przez przepisy znowelizowanej ustawy o finansach publicznych podziału dochodów budetów jednostek samorzdu terytorialnego na dochody biece i dochody majtkowe (art. 165a ustawy o finansach publicznych), cho jednoczenie krytycznie naley oceni brak - 4 -

5 wprowadzenia przez ustawodawc pojcia wyniku operacyjnego i ewentualnych skutków prawnych powstania w konkretnej jednostce samorzdu terytorialnego tzw. deficytu operacyjnego. Wynik operacyjny stanowicy rónic midzy dochodami biecymi a wydatkami biecymi wskazuje na to, czy jednostka samorzdu terytorialnego jest w stanie pokry biece wydatki z biecych dochodów, a wielko nadwyki pozwala na ocen zdolnoci i moliwoci spłaty zobowiza finansowych oraz ocen moliwoci finansowania wydatków inwestycyjnych. Nadwyka pozwala na zaciganie zobowiza bez szkody dla realizacji biecych zada. Deficyt wiadczy za o tym, e dana jednostka samorzdu terytorialnego nie jest w stanie pokry biecych wydatków z dochodów biecych, moe te wiadczy o nadmiernym wzrocie zadłuenia, zwłaszcza kosztów jego obsługi przy relatywnie niskim wzrocie dochodów biecych. Wynik operacyjny stanowi zatem jeden z najwaniejszych wskaników oceny sytuacji finansowej samorzdu. Prognoza dotyczca wielkoci nadwyki operacyjnej w kolejnych latach jest z kolei jednym z najistotniejszych elementów przesdzajcych o prawidłowoci konstrukcji wieloletnich planów inwestycyjnych, gdy pozwala na okrelenie jak cz rodków własnych mona bdzie przeznaczy na inwestycje (w tym take na wkład własny przy pozyskiwaniu rodków unijnych na dofinansowanie rónych projektów). Stanowi on take element konstrukcji prognozy długu publicznego danej jednostki samorzdu terytorialnego, która to prognoza jest równie wanym czynnikiem oceny kondycji finansowej jednostki samorzdu terytorialnego. Dane wynikajce ze sprawozda jednostek samorzdu terytorialnego przekazywanych do Ministerstwa Finansów pokazuj, i nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego wzrasta, przy czym najwikszy wzrost dotyczy powiatów, miast na prawach powiatu i województw, a w mniejszym stopniu gmin. wiadczy to o tym, e zwikszaj si moliwoci jednostek samorzdowych do przeznaczania rodków finansowych na zadania inwestycyjne

6 Moliwoci sfinansowania zada inwestycyjnych samorzdu terytorialnego uzalenione s take od zdolnoci kredytowej poszczególnych jego jednostek. Zdolno kredytowa jednostek samorzdu terytorialnego oceniana jest przede wszystkim przez banki, przy czym ocena taka musi by oparta na odmiennej metodyce ni w przypadku komercyjnych podmiotów gospodarczych. Wskaza naley na przydatno zadaniowej konstrukcji budetu jednostki samorzdu terytorialnego dla lepszej oceny zdolnoci kredytowej poszczególnych jednostek samorzdu terytorialnego, cho obecne przepisy prawne nie obliguj jednostek samorzdu terytorialnego do sporzdzania takiej formuły budetu. Naley take wskaza na te regulacje prawne, które zwikszaj (cho czysto formalnie) zdolno kredytow jednostek samorzdu terytorialnego, zwizane ze złagodzeniem ogranicze dotyczcych warunków zadłuania jednostek samorzdu terytorialnego (art. 169 ust. 3 i art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) cho regulacje te w obecnym kształcie nie s jeszcze dostatecznie precyzyjne i nie pozwalaj na zindywidualizowanie limitów do sytuacji konkretnej jednostki. Zdolno finansowa jednostki samorzdu terytorialnego w odniesieniu do współfinansowania tzw. projektów unijnych uzaleniona jest take od instrumentów współfinansowania rozwoju regionalnego z zasobów centralnych, w tym z budetu pastwa. Krajowe współfinansowanie rozwoju regionalnego w latach odbywało si przy pomocy rónorodnych instrumentów prawno-finansowych. Mona podzieli je na: - rodki budetowe bezporednio współfinansujce okrelone cele i zadania mieszczce si w ramach rozwoju regionalnego. S to dotacje budetu pastwa, przekazywane m.in. jednostkom samorzdu terytorialnego do podmiotów realizujcych projekty z zakresu rozwoju regionalnego (m.in. w ramach tzw. kontraktów wojewódzkich), - instrumenty poredniego współfinansowania przybierajce formy poyczek, kredytów preferencyjnych oraz gwarancji i porcze udzielonych w oparciu o rodki publiczne, - 6 -

7 - instrumenty pomostowe, których celem było ułatwienie absorpcji rodków UE poprzez udzielanie beneficjentom rodków UE poyczek z budetu pastwa dla tej czci finansowej projektu, która była refundowana ze rodków UE (tzw. prefinansowanie). Nowe regulacje prawne dotyczce rodków finansowych przekazywanych z budetu centralnego (lub innych scentralizowanych zasobów) na współfinansowanie projektów unijnych dotycz połczenia ródeł finansowania tych kredytów w jeden strumie finansowy, łczc finansowanie pomostowe i dofinansowania unijne i likwidujc instytucj prefinansowania. S one konsekwencj włczenia rodków unijnych do dochodów budetu pastwa. Mona mie jednak wtpliwoci czy rzeczywicie wzmocni to realizacj zasady przejrzystoci zarzdzania rodkami publicznymi, jak deklarowano w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy. Samorzdy województw otrzymywa bd tzw. dotacje rozwojowe na realizacj regionalnych programów operacyjnych stanowice zarówno zaliczki, jak i zwrot wydatków poniesionych na ich realizacj. Dotacja ta nie moe by wiksza ni limity wydatków budetu pastwa ustalone w ustawie budetowej i przeznaczone na finansowanie programów operacyjnych. Przepisy nie okrelaj jednak prawnych konsekwencji i zasad odpowiedzialnoci w tych przypadkach, gdyby dotacja była mniejsza od planowanej. Ponadto przepisy ustawy o finansach publicznych przewiduj, e w umieszczanych w formie załczników do ustawy budetowej programach operacyjnych powinny by umieszczane rodki pochodzce z budetów jednostek samorzdu terytorialnego, te za powinny by okrelane w uchwałach organów stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego. Uchwały takie, zgodnie z ustaw, powinny by podjte do 15 sierpnia. Naley zwróci uwag, e termin ten nie jest zharmonizowany z terminami prac planistycznych nad budetami jednostek samorzdu terytorialnego. Nowe regulacje prawne dotyczce kontraktów wojewódzkich, w których okrela si zakres wsparcia z budetu pastwa regionalnego programu operacyjnego, - 7 -

8 wyeliminowały etap negocjowania treci kontraktu i wzmocniły rol strony rzdowej kontraktu, ograniczyły tre kontraktu (np. w zakresie okrelania zasad i trybu rozwizywania sporów), nie okreliły take terminu zawarcia kontraktów i czasu ich obowizywania. 4. Druga wymieniona przeze mnie grupa przesłanek sprawnej absorpcji rodków unijnych wie si ze stworzeniem odpowiedniego systemu zharmonizowanych strategii i planów wieloletnich. Problematyka planowania wieloletniego znajduje w ostatnich latach w coraz wikszym zakresie odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Pocztkowy, do chaotyczny, system tworzenia strategii i planów ulega uporzdkowaniu w kolejnych regulacjach ustawowych (ustawie o zasadach rozwoju regionalnego, ustawie o NPR, ustawie o polityce rozwoju), cho nadal krytycznie naley oceni wzajemne powizania planowania rzeczowego i finansowego oraz niedostateczn koordynacj strategii i planów na poszczególnych szczeblach administracji publicznej. Krytycznie naley oceni take brak obowizku prawnego uchwalania przez organy stanowice jednostek samorzdu terytorialnego strategii rozwoju lokalnego. Problematyka planowania finansowego w dłuszej perspektywie czasowej stanowi ju element prawa budetowego, take w odniesieniu do samorzdu terytorialnego. Elementy takiego planowania przewidziane s w prawnych regulacjach dotyczcych gospodarki budetowej samorzdu. Nale do nich wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które ujmowane s w uchwale budetowej oraz dołczona do budetu prognoza kwoty długu publicznego. Jednym z elementów planowania wieloletniego s take kontrakty wojewódzkie. Regulacja prawna dotyczca charakteru prawnego tego rodzaju elementów jest jednak do lakoniczna. Ustawodawca nie okrelił wyranie jakie skutki prawne wywołuje załcznik do uchwały budetowej dotyczcy programów wieloletnich

9 Art. 166 ust. 3 ustawy o finansach publicznych okrela jedynie, i kolejne uchwały budetowe bd okrelały nakłady na uruchomiony program w wysokoci umoliwiajcej jego terminowe zakoczenie. Jednoczenie ustawa przyznaje organom stanowicym jednostek samorzdu terytorialnego kompetencje do zmiany programu lub nawet wstrzymania jego wykonania (art. 166 ust. 4). Zamieszczenie zatem w uchwale budetowej samorzdu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na te, które realizowane s z udziałem rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie gwarantuje stabilnej realizacji programu. Ustawodawca nie wskazał take na przesłanki, które umoliwiałyby dokonywanie takich zmian, co oznacza moliwo arbitralnego podejmowania decyzji. Nie okrelił take odpowiedzialnoci za ewentualne konsekwencje finansowe wynikłe ze zmiany lub zaniechania realizacji programu (np. w zakresie roszcze osób trzecich, pogorszenia efektywnoci inwestycji itp.). Problem ten dotyczy nie tylko realizowanych inwestycji. W działalnoci samorzdu mamy wielokrotnie do czynienia z zaciganiem zobowiza, których realizacja wykracza poza horyzont roku budetowego. Prawo nie precyzuje jakie wywołuje to skutki dla procesu planowania budetowego na kolejne lata i dopuszcza moliwo ograniczenia, bd nieprzewidzenia rodków finansowych w budetach kolejnych lat na realizacj tego rodzaju zobowiza. Naraa to budety samorzdowe na wymierne straty finansowe (na skutek np. koniecznoci wypłaty kar lub odszkodowa), a organy wykonawcze stawia przed faktem koniecznoci ponoszenia odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Brak powizania planów o charakterze rzeczowym z długofalowym planowaniem finansowym pozbawia je osadzenia w realiach finansowych i osłabia skuteczno tego rodzaju planowania. Skuteczno ta osłabiona jest take przez czsto zmieniany system dochodów jednostek samorzdu terytorialnego oraz liczne zmiany w regulacjach dotyczcych poszczególnych kategorii dochodów. Wanym elementem finansowego planowania wieloletniego jednostek samorzdu terytorialnego jest nałoony na nie ustawowo obowizek opracowywania prognozy długu publicznego oraz jej weryfikacji w procesie działa nadzorczych i kontrolnych RIO. Krytyczne zastrzeenia co do aktualnego kształtu tej instytucji - 9 -

10 zwizane s przede wszystkim z faktem, i ograniczona ona została w obecnej działalnoci opiniodawczej RIO głównie do oceny przestrzegania limitów dotyczcych zadłuenia, cho nie ma take przeszkód formalnych, aby odnosiła si ona do oceny rzeczywistej zdolnoci danej jednostki samorzdu terytorialnego do spłaty zobowiza i moliwoci zacigania kolejnych zobowiza. Sporzdzenie prognozy dotyczcej długu powinno sta si bardziej efektywnym narzdziem wewntrznego zarzdzania finansami lokalnymi i regionalnymi. 5. Do wanych czynników wpływajcych na sprawn absorpcj rodków UE przez jednostki samorzdu terytorialnego w Polsce zaliczy naley take i te, które zwizane s z funkcjonowaniem instytucjonalnego systemu absorpcji rodków UE i pozycj jednostek samorzdu terytorialnego w tym systemie. Wymieni tu naley m.in. właciwe współdziałanie jednostek samorzdu terytorialnego jako beneficjentów rodków z administracj na poziomie centralnym i regionalnym, stanowice podstawowy warunek usprawnienia procesów wyboru projektów i sprawnej obsługi przepływu rodków unijnych. Wanym elementem tego systemu s take właciwe procedury i kryteria wyboru projektów, procedury weryfikacji wniosków o płatno, procedury monitoringu oraz procedury zamówie publicznych. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nie okrela kryteriów i trybu wyboru projektów, nie okrela take kwalifikacji osób uczestniczcych w wyborze projektów, przyznajc jedynie ministrowi właciwemu do spraw rozwoju regionalnego prawo wydawania wytycznych w tym zakresie, a instytucji zarzdzajcej programem operacyjnym prawo ostatecznych ustale. Wprowadza to du uznaniowo decyzji w procesie wyboru projektów, nie przeciwdziałajc dostatecznie moliwoci realizacji partykularnych interesów. Najwicej kontrowersji budziło i budzi nadal przyznanie wojewodom prawa weta w ramach tzw. regionalnych programów operacyjnych. Obecne przepisy daj wojewodom prawo blokowania decyzji samorzdu województwa o podziale dotacji w oparciu o art. 28 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Budzi to obawy nie tylko z punktu widzenia ustrojowego usytuowania samorzdu województwa i jego

11 odpowiedzialnoci za polityk rozwoju na poziomie regionu oraz niezgodno z regulacjami unijnymi, ale take z powodu ogólnikowoci okrelenia przesłanek dla moliwoci skorzystania z tego prawa ( udokumentowane nieprawidłowoci przy wyłanianiu projektów ). Wydawane przez ministra wytycznych, które nie przybieraj formy ródła prawa powszechnie obowizujcego, budzi powane wtpliwoci co do ich wicego charakteru w stosunku do podmiotu niepodlegajcego ustrojowo, tj. zarzdu województwa jako instytucji zarzdzajcej regionalnym programem operacyjnym. Nie gwarantuj one ponadto stabilnoci rozstrzygni; potwierdzaj to liczne zmiany wprowadzane do tzw. podrczników zarzdzania i kontroli, a take zmiany kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez potencjalnych beneficjentów. Wskaza naley take na nadmierne sformalizowanie procedur i wymogów dokumentacyjnych w zwizku z systemem absorpcji, zwłaszcza na etapie wyboru projektów, a take dowolne, arbitralnie zmieniajce si okrelanie praw i obowizków potencjalnych beneficjentów rodków pomocowych w rónego rodzaju komunikatach i wytycznych o nieokrelonej formie prawnej. Sprawn absorpcj rodków unijnych utrudnia take niestabilny system okrelania tzw. kosztów kwalifikowanych, tj. moliwych do refundacji z funduszy UE. Do najczciej wystpujcych trudnoci z właciw interpretacj obowizujcych przepisów naleały np. kwestie zwizane z moliwoci refundacji podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowanego. Naley take wskaza na problemy ze zmianami umów na dofinansowanie projektów. Umowy takie podpisuje beneficjent, którego wniosek uzyskał akceptacj, z właciw instytucj. Umowy takie okrelaj prawa beneficjenta (w tym przede wszystkim prawo do uzyskania dofinansowania swojego projektu z funduszy UE) oraz jego obowizki (w tym: obowizek realizacji projektu zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedkładania odpowiednich wniosków o płatno, obowizek dostarczania sprawozda, obowizek osigania zamierzonych celów i zapewnienia trwałoci projektu oraz

12 obowizek informowania o zmianach w projekcie). Konieczno aneksowania umów z beneficjentami, wystpowała dotychczas w znaczcym rozmiarze, co take utrudniało i przedłuało proces rozliczania projektów i stanowiło barier sprawnej realizacji celów w skali działa, priorytetów, a nawet całych programów operacyjnych. Niezbdne jest take jednoznaczne okrelenie w przepisach prawa kwestii podatkowych w zwizku z funkcjonowaniem rodków unijnych. W poprzednim okresie wystpowały np. sprzeczne interpretacje właciwych organów dotyczce kwestii np. opodatkowania wynagrodze pochodzcych ze rodków pomocowych. Sprostanie przez jednostki samorzdu terytorialnego potrzebom inwestycyjnym i wymogom finansowania rozwoju ze rodków unijnych, mimo poprawiajcej si ich ogólnej sytuacji finansowej, napotyka na wiele barier. Aktualne regulacje prawne, cho wprowadzaj istotne i potrzebne modyfikacje w systemie absorpcji, nie wyeliminowały wielu jego mankamentów. Jedn z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dua ogólnikowo regulacji ustawowych i przerzucanie ciaru odpowiedzialnoci za stworzenie właciwego systemu na organy wykonawcze rónych szczebli oraz utrzymywanie duego zakresu uznaniowoci podejmowanych rozstrzygni. System jest nadal niestabilny, czego potwierdzeniem s zapowiadane kolejne nowelizacje ustaw kluczowych dla jego funkcjonowania (np. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych Rozdział IX Sektor finansów publicznych 1. Kształt sektora finansów publicznych Trwały rozwój gospodarczy wymaga stabilnych i zdrowych finansów publicznych. Finanse publiczne s z jednej strony odbiciem

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r.

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Załcznik do uchwały Nr 32/05 Rady Nadzorczej WFOIGW w Kielcach z dnia 26 padziernika 2005r. zm. uchwał

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA FINANSE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA FINANSE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA FINANSE JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU GOLENIOWSKIEGO Utworzone, w ramach reformy ustroju terytorialnego z 1998 r., powiaty funkcjonuj w Polsce jako

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Uchwała Nr XXI/151/ 16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wiesława Ziółkowska Finanse publiczne Teoria i zastosowanie Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wydawnictwo Wyszej Szkoły Bankowej Pozna 2012 Wydanie pierwsze 2000, drugie 2002, trzecie 2005, czwarte

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Dług jednostek samorzdu terytorialnego

Dług jednostek samorzdu terytorialnego Grzegorz Gołbiowski /Szkoła Główna Handlowa/ Dług jednostek samorzdu terytorialnego Dług jednostek samorzdu terytorialnego jest czci pastwowego długu publicznego. Dotychczas podejmujc rozwaania na temat

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty)

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Mgr in. Marian Maka MINISTERSTWO TRANSPORTU Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Arystoteles stwierdził pastwo jest wspólnot równych, majc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

6.3 Opłata za dostpno jako komponent wynagrodzenia partnera prywatnego

6.3 Opłata za dostpno jako komponent wynagrodzenia partnera prywatnego podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, których celem z punktu widzenia podmiotu publicznego powinna by maksymalizacja wartoci dodanej ( value for money ) projektu. Ostatecznie za system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie wydatkowania

Wytyczne w sprawie wydatkowania Wytyczne w sprawie wydatkowania Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 DEFINICJE... 3 1.2 ZAKRES... 4 2. PROCES WYDATKOWANIA... 4 2.1 OGÓLNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Ogłasza si minimalne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych. sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Projekt z 16 lutego Ustawa z dnia 2005 r. o kształtowaniu wynagrodze w agencjach i funduszach celowych sektora finansów publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady kształtowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W celu realizacji Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, jest niezbdne dokoczenie procesu wyposaania spółek, które PKP SA utworzyła na podstawie ustawy z dnia 8 wrzenia

Bardziej szczegółowo