STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandra Dawida w kancelarii notarialnej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 67/5 w dniu 27 lipca 2012 roku. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów. 4. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na wniesieniu wkładu pieniężnego lub rzeczowego do istniejącej spółki. 5. Dochody z działalności gospodarczej w całości przeznaczone są na cele statutowe Fundacji.

2 6 Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Cele i zasady działania Fundacji. 7 I. Celem Fundacji jest działanie na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego, a w szczególności tworzenia sprzyjających warunków dla wspierania: 1. biznesu, 2. nauki i techniki, 3. ochrony dziedzictwa przemysłowego i kulturowego, 4. logistyki, 5. zdrowia i sportu, 6. kultury i sztuki, 7. ochrony środowiska. II. Cele szczegółowe Fundacji to: 1. Prowadzenie działalności na rzecz wspierania rozwoju biznesu i transferu wiedzy w tym promocja i wdrażanie nowych technologii. 2. Identyfikowanie i kreowanie zasad postępu społeczno-gospodarczego w układzie miejskim, aglomeracyjnym i metropolitalnym. 3. Organizacyjne i koncepcyjne wsparcie budowania procesów zarządzania zespołami miejskimi. 4. Kreowanie układów wspierających procesy demokratyzacji w ośrodkach zurbanizowanych i w ich otoczeniu. 5. Kreowanie warunków dla skutecznej promocji jakości życia społeczeństwa. 6. Działania na rzecz promocji idei aglomeracji. 7. Tworzenie platform porozumienia (współpracy) głównych aktorów wokół kwestii jakości i skuteczności ochrony zdrowia. 8. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami. 9. Badanie historii zakładów przemysłowych, budowanie wiedzy o nich oraz dbałość o ich zachowanie. 10. Tworzenie sprzyjającego otoczenia dla rozwoju idei związanych z designem i wzornictwem przemysłowym. 11. Działania mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia, w tym aktywności sportowej. 12. Kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

3 13. Działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy jego jakości oraz zrównoważonego rozwoju. 14. Edukacja ekologiczna i zdrowotna społeczeństwa poprzez jej organizowanie i wspieranie. 15. Prowadzenie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. 16. Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkoleń. 17. Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, kulturalnej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu m.in. studentów. 18. Prowadzenie działań z zakresu edukacji, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dzieci, inwalidów oraz osób starszych. 19. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych. 20. Organizacja działań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. 21. Wspieranie działań związanych z ochroną zdrowia. 22. Tworzenie i wspieranie inicjatyw doprowadzających do ożywienia i rozszerzenia działań społecznych na różne grupy wiekowe w tym głównie osoby starsze. 23. Tworzenie warunków zapewniających opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 24. Organizacja pomocy i wsparcia dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. 25. Tworzenie i wspieranie działań związanych z ochroną, zachowaniem i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. 26. Upowszechnianie działań z zakresu kultury i sztuki. 27. Prowadzenie działań związanych z edukacją artystyczną dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych. 28. Aktywizacja i promocja twórców i środowisk twórczych - zarówno lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych. 29. Kreowanie i rozwijanie życia kulturalnego regionu poprzez organizację imprez, koncertów, festiwali, konferencji spotkań autorskich i warsztatowych. 30. Działania na rzecz informowania samorządów, społeczności lokalnych i przedsiębiorstw o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach realizacji programów UE oraz krajowych i pomoc w pozyskiwaniu tych środków. 31. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu UE i programów pomocowych. 32. Prowadzenie projektów badawczych dotyczących problemów, z jakimi zmagają się różne grupy społeczne, w szczególności w zakresie komunikacji wewnątrz grupy i między grupami, zachowywania i pomnażania zasobów, pielęgnacji dorobku kulturowego i więzi między członkami grupy. 33. Tworzenie, na podstawie badań procedur, ułatwiających wymianę informacji i zasobów pomiędzy grupami, w tym zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz szeroko rozumiany rozwój lokalnych społeczności. 34. Pozyskiwanie funduszy na badania, tworzenie modeli referencyjnych, implementację opracowanych procedur oraz badanie ich skuteczności.

4 35. Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób i grup wykluczonych. 36. Prowadzenie akcji edukacyjnych, szkoleń, warsztatów dla różnych grup społecznych. 37. Rozwój narzędzi komunikacyjnych na potrzeby grup społecznych, np. portali, serwisów społecznościowych, magazynów informacyjnych. 38. Działalność wydawnicza, w tym publikacja materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. 39. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i innych akcji. 40. Wspieranie wymiany informacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi, przedstawicielami władz, kadry zarządzającej instytucjami, naukowcami z Polski i innych krajów. 41. Pozyskiwanie funduszy na rozwój współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej. 42. Wspieranie lokalnych grup w zakresie prowadzenia badań i innych działań na korzyść społeczności lokalnych (w tym: szkolenie i wspieranie pracy lokalnych liderów). 43. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej poprzez promocję i propagowanie przedsięwzięć gospodarczych, organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy i działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. 44. Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej. 45. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych. 46. Współpraca z innymi instytucjami na terenie kraju i za granicą, posiadającymi podobne cele statutowe. 8 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. Tworzenie i zarządzanie Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Porcelana Śląska Park. 2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami naukowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 3. Oferowanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla firm, które prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania. 4. Organizacja i finansowanie badań naukowych. 5. Organizowanie wystaw i pokazów z zakresu wzornictwa przemysłowego, fotografii, sztuki oraz organizowanie koncertów i eventów. 6. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla osób związanych z ideą dizajnu, wzornictwa przemysłowego, logistyką miasta, logistyką społeczną i IT. 7. Działalność poligraficzna, wydawnicza i inna gospodarcza wspomagająca realizację celu istnienia Fundacji.

5 8. Organizowanie szkoleń ogólnorozwojowych i kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia i sympozja krajowe i zagraniczne. 9. Tworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz specjalistów kierowanych z różnych organizacji zagranicznych lub międzyrządowych, zgrupowanych wokół Fundacji. 10. Udzielanie pomocy finansowej. 11. Tworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń, a także z odpowiednich programów komputerowych. 12. Organizowanie spotkań z potencjalnymi kontrahentami, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych zezwalających na ustalenie płaszczyzn działania i form dla nowopowstałych i powstających podmiotów. 13. Udostępnianie, rozwijającym się podmiotom gospodarczym oraz firmom tworzącym nowe miejsca pracy, powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej na umownych warunkach oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej, prawnej, logistycznej, pomoc w doborze odpowiednich struktur organizacyjnych. 14. Prowadzenie działań związanych z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym oraz zapewnianie doradztwa socjologicznego, psychologicznego, technicznego i ekonomicznego i prawnego. 15. Doradztwo i udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom polskim i zagranicznym w ramach programów rozwojowych wspólnych polityk UE; monitorowanie programów pomocowych i przetargów. 16. Udzielanie informacji i doradztwo w zakresie budowy projektów rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych w ramach programów UE oraz konsultacje dla przedsiębiorców w ramach przygotowywania projektów wspierających podmioty gospodarcze. 17. Pozyskiwanie funduszy i grantów na rozwój parku przemysłowo-technologicznego oraz realizację celów statutowych Fundacji. 18. Współpracę z mediami w celu popularyzacji celów statutowych Fundacji. 9 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Majątek i dochody Fundacji. 10 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), który w całości przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 11 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

6 1. Darowizn, spadków, zapisów, 2. Dotacji i subwencji oraz grantów, 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4. Prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, 5. Dochodów z majątku Fundacji, 6. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 7. Operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Władzami Fundacji są: 1. Zarząd Fundacji; 2. Rada Programowa. Władze Fundacji. 13 Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy. 2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy, ale nie może się składać z więcej niż trzech osób. 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b) uchwalanie regulaminów, c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7 g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji. 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 6. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Rada Programowa Rada Programowa jest organem opiniotwórczym i doradczym Fundacji. 2. Rada Programowa składa się z od trzech do piętnastu członków, powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję. 3. Przewodniczącego Rady Programowej powołują Fundatorzy Rada Programowa: a. współpracuje w charakterze doradczym z Zarządem Fundacji przy określaniu kierunków działalności Fundacji; b. jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Fundacji. Sposób Reprezentacji 18 Do reprezentowania Fundacji, nabywania praw i zaciągania zobowiązań uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Zmiana Statutu 19 Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Połączenie z inną fundacją Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

8 21 W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów. Działalność gospodarcza Fundacji. 22 Źródłem pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Pozostały transport lądowy pasażerski Zakwaterowanie Działalność usługowa związana z wyżywieniem Działalność wydawnicza Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana Działalność usługowa w zakresie informacji Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Z Działalność rachunkowo - księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Reklama Z Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Wynajem i dzierżawa Działalność związana z zatrudnieniem

9 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność związana z administracyjna obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego Pozostała indywidualna działalność usługowa Pozaszkolne formy edukacji Likwidacja Fundacji Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. 24 Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 2. W innym przypadku niż wymieniony w pkt. 1, majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie podzielony pomiędzy Fundatorów proporcjonalnie do wniesionych przez nich środków pieniężnych na fundusz założycielski Fundacji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Katowice dn r.

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I F u n d a c j a R o z w o j u I n f o r m a t y k i S t a t u t F u n d a c j i Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo