Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy po aktualizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy po aktualizacji"

Transkrypt

1 Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy po aktualizacji strona Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw gospodarczych i dostosowaniem ich do warunków międzynarodowej konkurencji. Na stronie znajdują się m.in. oferty sprzedaŝy maszyn i urządzeń oraz oferty szkoleń. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której celem jest wspieranie działań słuŝących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Strona zawiera: adresy oddziałów regionalnych ARiMR, informacje o instrumentach współfinansowanych z budŝetu UE i środków krajowych, informacje o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz formach pomocy dla producentów owoców i warzyw. portal zawiera opis kroków niezbędnych do załoŝenia firmy. portal dla osób niepełnosprawnych, zawiera informacje dot. zakładania własnej działalności gospodarczej, telepracy oraz rynku pracy strona zawiera informacje na temat moŝliwości pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorców oraz jak sporządzić biznes plan bezpłatne szkolenia e-learningowe dla przedsiębiorców dot. załoŝenia firmy (tematyka warunki prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zasady opodatkowania, źródła finansowania, zatrudnianie pracowników), sporządzania biznesplanu, pozyskiwania funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców oraz BHP w sektorze MŚP. polski portal finansowy zawiera min. aktualne informacje gospodarcze, oferty kredytów dla firm oraz informacje o Funduszach UE dla firm i moŝliwościach ich pozyskania. strona zawiera informacje na temat procedur dot. załoŝenia własnej firmy i formach opodatkowania. - strona Banku Gospodarstwa Krajowego zawiera informacje o ofercie Banku adresowanej do sektora MŚP (rodzaje kredytów, kredyty w zł. oraz walucie obcej) portal zawiera zbiór aktualnych analiz, raportów i badań z róŝnych sektorów rynku, kalendarium imprez o charakterze biznesowym, link Baza Firm umoŝliwia kontakty z róŝnymi firmami, na stronie znajduje się teŝ wykaz firm zarejestrowanych w KRS z rejonu Warszawy. strona zawiera informacje niezbędne dla opracowania biznesplanu oraz przykładowe biznesplany, które odpłatnie moŝna zamówić. strona Banku Zachodniego WBK zawiera informacje o pakiecie usług finansowych adresowanych do przedsiębiorców m.in.o Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. dla MSP, kredytach: Twój Ekspresowy Kredyt, Agropakiet dla rolników jak równieŝ informacje o moŝliwościach pozyskania Funduszów Strukturalnych. strona Domu Obrotu Wierzytelnościami zajmująca się kwestią windykacji, odzyskiwania naleŝności finansowych. strona zawiera informacje o formalnościach niezbędnych do załoŝenia firmy, wskazówki dot. planowania strategicznego rozwoju firmy oraz działań marketingowych.

2 praktyczny poradnik internetowy dla twojej firmy.zawiera wzory ponad 4000 dokumentów, umów i pism przydatnych w działalności gospodarczej, informacje o wskaźnikach potrzebnych przedsiębiorcy w codziennej działalności oraz o organizowanych szkoleniach i konferencjach biznesowych. strona Głównego Urzędu Statystycznego zawiera tematyczne informacje o danych statystycznych z róŝnych dziedzin m.in. handlu, produkcji i podmiotów gospodarczych. portal dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem Funduszy Unijnych. Doradcy specjalizują się w pozyskiwaniu funduszy: SPO WZK Działanie 2.3 Dotacje na Inwestycje SPO WZK Działanie 2.1 Dotacje na doradztwo, ZPORR 3.4 Wspieranie Mikroprzedsiębiorstw. serwis umoŝliwiający wyszukiwanie i dostęp do treści aktualnych Polskich Norm m.in. z zakresu BHP, Przemysłu SpoŜywczego, Budownictwa. strona zawiera informacje przydatne dla przedsiębiorców: zasady zakładania firmy, sporządzania biznes planu, formy działalności gospodarczej oraz informacje na temat marketingu w firmie. - prawniczy serwis informacyjny zawiera aktualne kodeksy, ustawy, informacje o zmianach przepisów prawnych. strony Euro Info Centre Progamu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Strona zawiera informacje o programach wsparcia finansowanych ze środków UE, informacje jak załoŝyć firmę w kraju oraz krajach UE. serwis polskich eksporterów, informacje o rynkach w UE, porady dla osób rozpoczynających działalność w handlu zagranicznym, informacje jak sporządzić biznesplan, pozyskać środki z UE na działalność gospodarczą, artykuły dot. problematyki biznesu, baza danych firm europejskich wg.branŝy. strona Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa zawierająca aktualne informacje o programach wspierających rolnictwo finansowanych z UE. strona Fundacji Wspomagania Wsi zawiera link Moja mała firma - informacje przydatne dla osób zakładających firmy, informacje o konkursach grantowych i fundacjach wspierających działalność gospodarczą na wsi. - serwis finansowy poświęcony jest tematyce inwestowania i oszczędzania. W formie artykułów i porad porusza wiele róŝnorodnych zagadnień, począwszy od lokat terminowych, kart kredytowych, kredytów, poprzez obligacje, fundusze inwestycyjne i giełdę, kończąc na rynku walutowym forex, usługach asset management i private banking serwis finansowy zawierający aktualne informacje finansowe zakresu bankowości, ubezpieczeń, funduszy. Na stronie znajdują się takŝe wskazówki jak załoŝyć firmę oraz informacje z zakresu windykacji. serwis Funduszu Mikro, organizacji non profit, która wspiera rozwój przedsiębiorczości. Na stronie zamieszczono informacje jak korzystać z oferty funduszu oraz adresy placówek. strona Fundacji Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, prowadzącej działalność szkoleniową oraz wspierającą przedsiębiorców. W ramach fundacji funkcjonuje inkubator przedsiębiorczości oraz program poŝyczkowy. - portal zawiera kompleksowe informacje i aktualności związane z tematyką funduszy strukturalnych, akty prawne, dokumenty, generator wniosków oraz wszelkie przydatne wskazówki w tym zakresie. portal zawiera informacje dot. systemu franchisingu, katalog systemów franczyzowych i partnerskich, wykaz przydatnej literatury i adresów kontaktowych.

3 portal finansowy zawierający informacje jak załoŝyć firmę, moŝliwościach kredytowych, rachunkach bankowy i innych kwestiach finansowych strona Gazety Prawnej zawiera aktualne informacje i komentarze z dziedziny m.in. prawa pracy, biznesu, podatków, rynku pracy itp. strona Gazety Wyborczej zawiera informacje m.in. o podatkach, funduszach inwestycyjnych, kredytach, kursach walut serwis księgowości internetowej zawiera informacje: jak prowadzić e księgowość, jak załoŝyć firmę oraz informacje o zasadach opodatkowania, leasingu, reklamie itp. strona Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zawiera wyjaśnienia na czym polega działalność AIP, informacje o krokach niezbędnych do załoŝenia firmy, adresy AIP. internetowy serwis prawny link Gazeta przedsiębiorcy zawiera informacje przydatne dla osób prowadzących firmy z dziedziny: prawa, finansów, funkcjonowania firmy. strona funduszu poŝyczkowego dla małych firm, zawiera informacje m.in. jak moŝna uzyskać dofinansowanie oraz wykaz adresów placówek Inicjatywy Mikro w całej Polsce strona internetowa fundacji Centrum Innowacji Fire, która zapewnia pomoc i wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw, których twórcami są naukowcy. strona firmy konsultingowej świadczącej usługi dla MŚP, w zakresie opracowywania biznesplanu oraz projektów umoŝliwiających pozyskanie dotacji z UE. portal internetowy Okno dla przedsiębiorczych zawierający praktyczne informacje dotyczące procedur zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, oferty szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych tematyce przedsiębiorczości, umoŝliwia wymianę ofert handlowych, inwestycyjnych pomiędzy firmami oraz kojarzenie partnerów, wymiana nowych rozwiązań technologicznych oraz pomysłów strona Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zawiera informacje: jak załoŝyć firmę, ofertę inkubatora dla przedsiębiorczych, wykaz firm wraz z opisem działalności funkcjonujących w inkubatorze, informacje o poŝyczkach dla MŚP oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych. - strona Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie zawiera min. informacje jak załoŝyć firmę, informacje o stawkach i terminach obowiązujących przedsiębiorców, informacje o szkoleniach i konferencjach, inne ciekawe i przydatne przedsiębiorcom informacje. portal dla przedsiębiorczych zawiera min. informacje jak załoŝyć firmę, formy prowadzenia działalności gospodarczej, finanse firmy, dotacje z UE. portal oprogramowania nowoczesnej firmy wspiera i obsługuje procesy związane ze sprzedaŝą, prowadzeniem biura rachunkowego, transportem itp. strona Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, prowadzi badania w dziedzinie handlu zagranicznego i gospodarki, moŝna skorzystać z publikacji w dziedzinie gospodarczej. strona zawiera informacje o funduszach unijnych, ubezpieczeniach, księgowości jak równieŝ poradniki jak napisać biznes plan, wzory biznes planów - zawiera serwis stron zawiązanych z podatkami, informacjami biznesowymi, organizacjami i instytucjami gospodarczymi. informacje dot. załoŝenia własnej firmy.

4 serwis dla kaŝdego przedsiębiorcy zainteresowanego komputeryzacją zawiera informacje dot. kwestii informatycznych ułatwiających funkcjonowanie firm, informacje o działalności przedsiębiorstw w Europie. strona Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji zawiera informacje o organizowanych Targach i Wystawach. strona Konfederacja Pracodawców Polskich zawiera informacje o funduszach europejskich. strona internetowa Kredyt Banku zawiera moŝliwości wykorzystania funduszy UE oraz ofertę Banku skierowaną do przedsiębiorców. strona Krajowy System usług dla MSP zawiera dane tele adresowe punktów KSU i świadczone formy pomocy. strona zawiera informacje przydatne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, opisy form prawnych działalności gospodarczej wraz z ich wadami i zaletami internetowy serwis prawa dla kobiet, zawierający przydatne informacje dla kobiet planujących uruchomienie firmy: niezbędne procedury w tym zakresie, przepisy prawne strona Jagiellońskiego Centrum Inowacji skierowanego na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w sektorach biotechnologii i biomedycyny oraz na rozwój i komercyjne wdroŝenia bioproduktów we współpracy z przemysłem. strona Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego instytucji wspierającej MŚP zawiera informacje o dotacjach unijnych, formach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. serwis Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji instytucji wspierającej MSP zawiera informacje o ofercie skierowanej do przedsiębiorców w zakresie doradztwa i szkoleń. strona Ministerstwa Gospodarki i Pracy zawiera m.in..aktualności prawne dla przedsiębiorców, informacje o wymaganych certyfikatach, jak prowadzić działalność gospodarczą w krajach UE. strona Ministerstwa Finansów zawiera informacje o systemie podatkowym, instytucjach sektora finansów działających w Polsce, oraz aktualności prawne. informacje dot. przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w którym moŝna znaleźć m.in. informacje jak załoŝyć firmę od strony formalno prawnej, jak sporządzić biznes plan, zasady leasingu, pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą. serwis dla przedsiębiorczych zawierający obszary tematyczne: ABC małej firmy, jak załoŝyć firmę, informację o przepisach i podatkach, pozyskiwanie dotacji na finansowanie działalności firmy, mała firma w Internecie, handel elektroniczny portal finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw zawiera bloki tematyczne m.in. firma w banku, zakładamy firmę, dotacje z UE, akty prawne, zasady leasingu. portal młodego biznesmena zawierający informacje dot. zakładania działalności gospodarczej, prawa pracy, pozyskiwania środków finansowych program małych dotacji Ambasady Królestwa Holandii w Polsce zawiera oferty współpracy firm niderlandzkich, informacje jak załoŝyć firmę w Holandii. na stronie znajduje się poradnik Rozpoczynam własną działalność gospodarczą zawierający przydatne informacje dla osób niepełnosprawnych zamierzających załoŝyć firmę. Na stronie są takŝe informacje dot. pozyskania środków

5 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym równieŝ informacje o dotacjach dla osób niepełnosprawnych. serwis poświęcony inwestycjom zagranicznym w Polsce. Daje moŝliwość nawiązania kontaktu i współpracy z polskimi partnerami. strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierającej przedsiębiorców zawiera m.in. informacje o dotacjach dla MSP, w tym z UE oraz o szkoleniach. strona Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, instytucja prowadzi działania eksportowe na stronie znajdują się przydatne informacje dla przedsiębiorców przydatne w prowadzeniu firmy. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest teŝ otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w naszym kraju. Strona ułatwia kontakty inwestycyjne, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce. podatkowa strefa informacji zawiera informacje dot. podatków do których zobowiązani są przedsiębiorcy. MoŜna tu znaleźć informacje o podatku liniowym, formach opodatkowania, prowadzeniu księgowości, koncesjach i zezwoleniach. strona Państwowego Inspektoratu Pracy na której moŝna znaleźć informacje: o wypadkach przy pracy, zatrudnieniu w krajach UE, jak równieŝ kodeks pracy oraz wzory dokumentów przydatne dla pracodawców. strona Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji zawiera opisy przedsiębiorstw działających w tej branŝy oraz aktualności z tej dziedziny. serwis internetowy Polskiej Sieci Aniołów Biznesu prywatni inwestorzy inwestujący w młode perspektywiczne firmy. UmoŜliwia kontakty biznesowe oszukiwany kapitał w przedziale 50 do 500 tys. PLN (w niektórych przypadkach do 1 mln PLN), w formie udziałowej (equity).najchętniej widziana jest innowacyjność przedsięwzięcia: technologiczna, lecz takŝe rynkowa/marketingowa (wyŝsze technologie - IT, internet, biotechnologia, medycyna, elektronika, optyka, inŝynieria.) lub inny projekt, którego najwaŝniejszą częścią jest kapitał intelektualny. strona zawiera przydatne informacje z dziedziny podatków. strona Instytutu Promocji, Exportu i Koordynacji w Warszawie który jest niezaleŝną grupą inicjatywną polskich przedsiębiorców, reprezentującą środowiska średnich i małych przedsiębiorstw. MoŜna tutaj znaleźć szczegółowe dane firm i instytucji. baza polskich produktów i firm w obszarze m.in. tekstyliów, usług, budownictwa, mody i urody itp. serwis porad dot.m.in. poszukiwania pracy, zagadnień rekrutacji i personelu oraz zagadnień prawnych przydatnych zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. portal związany z tematyką prawa zawiera aktualne regulacje prawne z dziedziny prawa pracy, prawa administracyjnego, aktów UE. serwis internetowy Telefonicznej Agencji Informacyjnej, strona dla osób organizujących przetargi jak i poszukujących zleceń. strona Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego zrzesza przedsiębiorców tej branŝy, zawiera przydatne informacje i aktualności w tej branŝy. serwis Polskiego Stowarzyszenia Funduszy PoŜyczkowych zawiera informacje gdzie jak moŝna uzyskać fundusze poŝyczkowe. - strona zawiera wskazówki jak załoŝyć własną działalność gospodarczą, jak załoŝyć i prowadzić firmę w UE. Znajdują się tu takŝe adresy ośrodków i instytucji wspierających sektor MSP, oraz wykazy aktów prawnych przydatnych przedsiębiorcy.

6 strona zawiera informacje jak załoŝyć firmę, wzory biznes planów, umów, przydatne akty prawne dla przedsiębiorcy portal zawiera informacje dot. zakładania własnej działalności gospodarczej, informacje o rodzajach spółek, wykaz przydatnych aktów prawnych, słownik pojęć ekonomicznych, artykuły dot. problematyki przedsiębiorczości strona zawiera informacje o zasadach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wskazówki jak napisać biznes plan, przykładowe pomysły na biznes portal zawierający informacje przydatne dla przedsiębiorcy, definicje podstawowych pojęć związanych z przedsiębiorczością, informacje dot. konstruowania biznes planów oraz przepisów prawnych portal dla przedsiębiorców budowlanych, zawiera m.in. informacje jak prowadzić firmę, informacje o prawie budowlanym, wzory formularzy przydatne przedsiębiorcy, informacje o BHP na budowie - strona zawiera informacje dot. prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE m.in. w branŝy transportowej, budowlanej, produkcji zabawek, przetwórstwa tworzyw sztucznych, piekarstwa i cukiernictwa. strona Gazety Rzeczpospolita zawiera m.in. aktualności z dziedziny gospodarki i prawa. strona Regionalnego Centrum Eksportu skierowana do przedsiębiorców z regionu łódzkiego umoŝliwia znalezienie partnerów zagranicznych. serwis podatkowy prowadzony przez ekspertów z firmy doradczej PricewaterhauseCoopers zawiera informacje z tego zakresu przydatne dla przedsiębiorców. problematyka dot. przedsiębiorczości w branŝy turystycznej zawiera informacje przydatne w obszarze agroturystyki oraz pozyskiwania środków dla MSP. portal zawiera tematyczne informacje jak zakładać firmę, jak pisać biznesplan, jak zawieszać działalność firmy. strona Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnowie instytucji wspierającej działalność przedsiębiorców. Na stronie moŝna uzyskać informacje o inkubatorze przedsiębiorczości, dotacjach dla firm, funduszach poŝyczkowych. strona Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej świadczącego usługi dla MŚP w zakresie doradztwa. portal Tarnowskiego Regionalnego Parku Przemysłowego w którym znajdują się informacje o firmach działających w ramach parku, informacje o specjalnej strefie ekonomicznej. na portalu miasta Tarnowa jest udostępniony poradnik Jak załoŝyć firmę w Polsce i Jak załoŝyć firmę w UE. Portal zamieszcza takŝe m.in. oferty inwestycyjne oraz informacje o aktualnej wysokości opłat i podatków obowiązujących w Tarnowie. - strona zawiera informacje na temat procedur dot. załoŝenia własnej firmy. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce zawiera m.in. informacje i adresy Parków Technologicznych i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. strona Agencji Rozwoju Spółdzielczości zawiera informacje o spółdzielniach socjalnych. strona Głównego Urzędu Statystycznego, informacje o cenach Ŝywności, koniunkturze w budownictwie, przemyśle, handlu, usługach. na stronie znajdują się wzory dokumentów przydatnych w rejestracji własnej działalności gospodarczej w poszczególnych urzędach. Strona umoŝliwia ich pozyskanie.

7 strona zawiera informacje z dziedziny ubezpieczeń. strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Szczególnie przydatna dla osób zajmujących się działalnością produkcyjną. strona Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu zawiera informacje o programach inwestycyjnych i technicznych oraz programach promocji technicznej polskich przedsiębiorstw. strona Urzędu Zamówień Publicznych zawiera informacje dot. stosowania prawa zamówień publicznych w Polsce i za granicą. strona zawiera informacje o podatku VAT Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Ekonomiczno-Handlowy zagadnienia biznesowe dla osób zainteresowanych działalnością gospodarczą w Niemczech. jest to strona internetowa czasopisma FRANCHISING INFO zawierająca informacje i artykuły ze świata biznesu, prowadzenia działalności gospodarczej oraz umoŝliwiająca nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami. wirtualny nowy przemysł serwis związany z miesięcznikiem Nowy przemysł. Zawiera aktualności z dziedziny górnictwa, hutnictwa i energetyki. - portal Urzędu Marszałkowskiego zawiera min. Informacje o programach wsparcia dla MSP, ofertach inwestycyjnych i instytucjach otoczenia biznesu. portal rzemiosło i mała przedsiębiorczość zawiera informacje o stowarzyszeniach branŝowych, aktualnych przepisach prawnych w tej dziedzinie. strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera informacje o składach obowiązujących przedsiębiorców. strona Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zawiera informacje o Funduszach Strukturalnych, partnerach poszukujących instytucji do współpracy przy projektach. Aktualizacja 1.Dokonano weryfikacji adresów internetowych: usunięto adresy internetowe nieaktualne: - www. postawnaswoim.pl Posiadany wykaz zostanie wzbogacony o 20 nowych adresów związanych z przedsiębiorczością wykaz poniŝej. Nowe adresy internetowe: forum polskiego biznesu, strona zawiera informacje kredytach dla firm, tematyczne informacje i forum dyskusyjne. strona zawiera informacje na temat załoŝenia własnej firmy, opracowania biznes planu, pomysłów na prowadzenie firmy. strona dla przedsiębiorców w celu zamieszczania ofert i ogłoszeń dot. współpracy i kontaktów handlowych, zawiera takŝe ogłoszenia o sponsoringu.

8 strona zawiera aktualne informacje z dziedziny rachunkowości, finansów, bankowości, a takŝe podatków dla osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT. wortal zawierający ponad 500 materiałów dot. odpowiedzialnego przedsiębiorstwa i etyki biznesu, prace naukowe i studia przypadków. strona zawiera ogłoszenia o przetargach, wzory przydatnych druków, tematyczne aktualności. główne tematy tego serwisu to aktualności i informacje z obszaru: cechu, rzemiosła, i przedsiębiorczości. strona Izby Pracodawców Polskich zawiera aktualności: dot. prowadzenia firmy, o szkoleniach oraz pracy i Ŝyciu w krajach UE. strona zawiera poradnik jak załoŝyć własną firmę. strona Krajowej Izby Gospodarczej zawiera katalogi firm, informacje o tragach, wystawach, tematyczne aktualności i raporty. strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości, zawiera informacje o stowarzyszeniu i jego działalności, tematyczne artykuły prasowe zawiązane z branŝą oraz forum kupieckie. strona Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zawiera informacje o działalności, szkoleniach oraz tematyczne aktualności. serwis poświęcony rynkowi ogłoszeniowemu w Polsce i UE. Zawiera zbiory aktów prawnych, wzory umów oraz forum dyskusyjne. zawiera informacje na temat załoŝenia własnej firmy, tematyczne artykuły m.in. na temat marketingu, negocjacji, przydatne porady w prowadzeniu firmy. portal inspiracji na prowadzenie własnej firmy. portal przedsiębiorczych zawiera informacje na temat prowadzenia firmy, biznes planów, tematyczne artykuły. handlowy.pl portal handlowców zawiera tematyczne artykuły oraz oferty pracy. strona Stowarzyszenia Kupców Polskich, zawiera informacje poświęcone problematyce kupieckiej oraz forum dyskusyjne. strona zawiera artykuły na temat systemów zarządzania jakością ISO. internetowe czasopismo marketingowe zawierające tematyczne artykuły, analizy, opracowania i raporty.

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy www.arp.com.pl strona Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Tutaj umie ść wiad omo ść. Aby uzyskać maks ymal ny ef ekt, u Ŝyj dwóc h lub trz ech z dań. Biuletyn Informacyjny Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców w zasięgu ręki Jest bardzo prawdopodob- inwestycje

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Instytut Włókien Naturalnych jednostka badawcza

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo