Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na wymyślenie kreatywnego hasła reklamującego procesora Intel Core 6 generacji (zwanego dalej Konkursem). 2. Organizatorem Konkursu jest ACTIVE.PL Marcin Jaszyk, Łódź, ul. Giewont 38A NIP: (zwana dalej Organizatorem). 2 Uczestnicy konkursu 1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i w okresie promocyjnym zakupiły komputer z procesorem Intel Core w wyznaczonej przez organizatora sieci sprzedaży w Polsce załącznik nr 1 do umowy oraz stworzyły i udzieliły Organizatorowi kreatywne hasło reklamowe, o którym mowa w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, firmy Intel Polska, sieci sprzedaży biorących udział w promocji oraz ich rodziny. 3 Zasady konkursu 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza konkursowego wraz z kreatywnym hasłem reklamującym procesor Intel Core 6 generacji znajdującego się na stronie promocyjnej skuterzakomputer.pl 2. Zgłoszenie hasła jest traktowane jako oświadczenie, że Uczestnik jest jednocześnie autorem hasła/ dokończenia zdania i zaproponowane hasło/dokończenie zdania nie jest obciążone prawami autorskimi osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych. Hasło reklamujące nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz zawierać wulgarnych wyrazów. 3. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika (w szczególności plagiat) wyklucza Uczestnika z Konkursu oraz pozbawia prawa do nagrody. 4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatorów roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorom procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatorów z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatorów koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem 5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Zwycięzcą zostanie osoba której odpowiedź zostanie uznana prze komisję z 8 pkt 1 za najbardziej kreatywną 7. Formularz konkursowy wypełniony w nieprawidłowy (zawierające błędne dane) sposób nie będzie brał udziału w niniejszym konkursie. 8. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się w na stronie konkursowej skuterzakomputer.pl najpóźniej 15 dni roboczych po zakończonym etapie konkursu wg 3 pkt Harmonogram etapów konkursu: Od 10 maja od godz. 00:00 do 15 maja do godz. 23:59 12 skuterów od 16 maja od godz. 00:00 do 22 maja do godz. 23:59 14 skuterów od 23 maja od godz. 00:00 do 29 maja do godz. 23:59 14 skuterów od 30 maja od godz. 00:00 do 5 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów

2 od 6 czerwca od godz. 00:00 do 12 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów od 13 czerwca od godz. 00:00 do 19 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów od 20 czerwca od godz. 00:00 do 26 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów od 27 czerwca od godz. 00:00 do 30 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów 10. Uczestnik Konkursu może wypełnić więcej niż jeden kupon konkursowy pod warunkiem, że do jednego zakupionego komputera może być wypełnione jedno zgłoszenie. 11. Zgłoszenia konkursowe będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone. 12.Konkurs trwa od 10 maja 2016 do 30 czerwca szczegółowy harmonogram stanowi 3 pkt Nagrody i zasady ich przyznawania 1. Organizator przewidział 100 nagród za najciekawsze odpowiedzi. 2. Nagrodami w konkursie są skutery Piaggio o pojemności 50 cm3. 3. Wartość nagrody wraz z opłaconym podatkiem od nagrody wynosi 7243,33 zł brutto. 4. Wartość nagrody będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%. 5. Organizator Konkursu pokrywa koszt opodatkowania nagrody. 6. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 7. Odbiór Nagrody odbędzie się we wskazanym najbliższym salonie Piaggio (Inter Cars) po uzupełnieniu przez zwycięzcę odpowiednich danych: a. danych teleadresowych pozwalających na organizację logistyki nagrody do salonu sprzedaży oraz danych pozwalających na opłacenie podatku od nagrody za zwycięzcę b. odesłaniu czytelnego skanu/zdjęcia dowodu zakupu paragonu zgodnego z podanym w zgłoszeniu konkursowym. 8. Zwycięzca ma 14 dni roboczych na odbiór nagrody. 9.. W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie przechodzi ona na własność organizatora. 10. Zwycięzca nie jest uprawniony do dokonania odsprzedaży nagrody w okresie 180 dni od daty jej odebrania. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, zwycięzca zobowiązany będzie zwrócić równowartość nagrody w kwocie 7.170,90 zł brutto na rzecz Organizatora 5 Reklamacje 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą lub drogą mailową wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Adres korespondencyjny: lub Active.pl Ul. Giewont 38A Łódź Z dopiskiem Konkurs skuter za komputer 2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3 6 Prawa Autorskie 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł reklamowych, o których mowa w 3 ust. pkt 1,2,3 Regulaminu i będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych (hasła reklamowe). 2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych. 3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką -w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres Organizatora) - Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 7 Ochrona Danych Osobowych 1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu - Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 2. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie danych firmie Intercars w celach niezbędnych do wydania nagrody w konkursie. 3. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Organizator.

4 8 Postanowienia Końcowe 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad wyborem zwycięzcy, czuwać będzie komisja w składzie: a) Przedstawiciel firmy Intel Polska b) Przedstawiciel Organizatora c) Przedstawiciel Organizatora 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas użytkowania nagrody skutera. 5. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu. 6. Kontakt do przedstawiciela organizatora jak 5 pkt Uprawnienie do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi Konkursu. 8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie konkursu oraz w siedzibie organizatora Załącznik 1 lista sieci oraz sklepów objętych promocją SKLEP INTERNETOWY - Bartoszyce, ul. Orzeszkowej 2 Bełchatów, ul. Kolejowa 6 Bialystok, ul. Świętojańska 15 Biała Podlaska, ul. Brzeska 27 Białystok, ul. Produkcyjna 84 Białystok, ul. Wrocławska 20 Bielsk Podlaski, Al. J. Piłsudskiego 31A Bielsko Biała, ul. Leszczyńska 20 Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Monte Cassino 421

5 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 Bochnia, Pl. Gazaris 6A Bolesławiec, Al. Tysiąclecia 34 Brodnica, ul. Podgórna 65 Brzeg, ul. Długa 2 Brzesko, ul. Mickiewicza 31A Bydgoszcz, ul. Fordońska 141 Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1 Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3 Bytom, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Bytom, Plac Tadeusza Kościuszki 1 Chełm, ul.lwowska 30 Chojnice, ul. 31 Stycznia 34 Chorzów, ul. Wolności 10 Chrzanów, ul. Trzebińska 40 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 207 Dąbrowa, ul. Jana III Sobieskiego 6 Dębica, ul. Nosala 2 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 Ełk, Plac Miejski 1 Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 33 Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1 Gdańsk, ul. Spacerowa 48 Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 Gdynia, Al. Zwycięstwa 256 Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia, ul. Kcyńska 27

6 Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35 Gizycko, ul. 1 Maja 17 Gliwice, ul. Lipowa 3 Gliwice, ul. Łabędzka 26 Gliwice, ul. Pszczyńska 315 Gliwice, ul. Rybnicka 207 Gniezno, ul. Pałucka 2 Gorzów Wlkp, ul. Piłsudskiego 57 Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 19 Grudziądz, ul. Chełmińska 2 Grudziądz, ul. Konarskiego 45 Grudziądz, ul. Włodka 11 Inowrocław, ul. Biskupa Antoniego Lau 3 Janki, pl. Szwedzki 3 Jarosław, ul. Traugutta 13 Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 29 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 59 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 51 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 17 Kalisz Al. Wojska Polskiego 2 Kalisz, ul. 3 go Maja 1 Kalisz, ul. Górnośląska 82 Katowice, Al. Roździeńskiego 200 Katowice, ul. 3 Maja 30 Katowice, ul. Pułaskiego 60 Kędzierzyn Koźle, Al. Armii Krajowej 38 Kielce, ul. Massalskiego 3

7 Kielce, ul. Świetokrzyska 20 Kluczbork, ul. Byczyńska 101 Kłodzko, ul. Noworudzka 2 Kobierzyce, ul. Czekoladowa 20 Koło, ul. Blizna 24 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 36 Konin, ul. Paderewskiego 8 Konin, ul. Przyjaźni 4 Koszalin, ul. Jana Pawła II 20 Kościan, ul. Gostyńska 100 Kraków, ul. Bora-Komorowskiego 37 Kraków, ul. Medweckiego 2 Kraków, ul. Podgórska 34 Kraków, ul. Prof. Adama Różańskiego 32 Kraków, ul. Wielicka 259 Kraków, ul. Zakopiańska 62 Krosno, ul. Podkarpacka 26 Krotoszyn, ul. Słodowa 13 Kwidzyń, ul. Konopnickiej 19 Legionowo, ul. Siwińskiego 2 Legnica, ul. Piłsudskiego 84 Leszno, Al. Jana Pawła II 16 Lębork, ul. Żeromskiego 15 Lisowice, ul. Lubliniecka 1e Lubin, ul. Sikorskiego 20 Lublin, Al. Wincentego Witosa 32 Lublin, ul. Orkana 4 Lublin, ul. Tomasza Zana 19

8 Łomża, ul. Zawadzka 38 Łódź Al. Jana Pawła II 30 Łódź, ul. Karskiego 5 Łódź, ul. Pabianicka 245 Łódź, ul. Piłsudskiego 94 Łódź, ul. Pojezierska 93 Łuków, ul. Międzyrzecka 72 c Malbork, Al. Rodła 9 Mielec, ul. Sienkiewicza 12 Myszków, ul. Pułaskiego 6B Myślenice, ul. Słoneczna 2E Namysłów, ul. Bohaterów Warszawy 17A Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Leśna 3 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 1 Nowy Sącz, ul. Węgierska 170 Nowy Sącz, ul.lwowska 80 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 64 Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1B Nysa, ul. Piłsudskiego 7 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 16 Olsztyn, ul. Tuwima 26 Oława, ul. Kutrowskiego 50 Opinogóra Górna, Władysławowo 65 Opole, Plac Kopernika 16 Opole, ul. Ozimska 72 Opole, ul. Wrocławska 154 Ostrołęka, ul. Generała Armii A. Gorbatowa 28 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 30

9 Ostrów Wlkp., ul. Kaliska 120 Ostrów Wlkp., ul. Wojska Polskiego 1 Pabianice, ul. Zamkowa 31 Piła, ul. Bydgoska 135 Piła, ul. Ogińskiego 33 Piotrków Tryb. Al. gen. Sikorskiego 13/17 Płock, ul. Przemysłowa 1 Płock, ul. Wyszogrodzka 144 Płońsk, ul. Warszawska 59 Polkowice, ul. Kolejowa 29 Poznań, Al. Solidarności 42 Poznań, Al. Solidarności 47 Poznań, ul. Głogowska 432 Poznań, ul. Opieńskiego 1 Poznań, ul. Półwiejska 32 Poznań, ul. Serbska 7 Poznań, ul. Szwedzka 10A Pruszków, ul. Kościuszki 21 Przemyśl, ul.29 Listopada 4 Puławy, ul. Gościńczyk 2 Racibórz, ul. Rybnicka 97 Radom, ul. Bolesława Chrobrego 1 Radom, ul. Żółkiewskiego 4 Radomsko, ul. Sierakowskiego 11 Radzionków, ul. Slowackiego 3 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370 A Ruda Śląska, ul. 1 Maja 385 Rumia, ul. Grunwaldzka 108

10 Rybnik, ul. Gliwicka 45 Rybnik, ul. Raciborska 16 Rzeszów Al. Piłsudskiego 44 Rzeszów, ul. Rejtana 65 Sandomierz, ul. Błonie 2 Sanok, ul. Jagiellońska 30 Siedlce, ul. Piłsudskiego 11 Siedlce, ul. Piłudskiego 74 Siemianowice Śląskie, ul. Władysława Jagiełły 4 Sieradz, ul. Kolejowa 2 Skierniewice, ul. Reymonta 8A Słupsk, ul. Szczecińska 58 Słupsk, ul. Tuwima 32/33 Sochaczew, Wójtówka 2 Sosnowiec, ul. Stanisława Staszica 8b Stalowa Wola, ul. KEN 47 a Starachowice, ul. Koscielna 7 Stargard, ul. B. Chrobrego 8 Stargard, ul. T. Kościuszki 73 Starogard Gdański, ul. Zblewska 10b Suwałki, ul. Dwernickiego 15 Swarzędz, ul. Poznańska 6 Szczawno, ul. Łączyńskiego 44 Szczecin Al. Wyzwolenia 18/20 Szczecin, ul. 26-go Kwietnia 91 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 42 Szczecin, ul. Ku Słońcu 67 Szczecin, ul. Struga 18

11 Szczecin, ul. Wiosenna 32 Szczecinek, ul. Narutowicza 2 Środa Wlkp. pl. Armii Poznań 3 Świdnica, ul. Sikorskiego 22 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 17 Świętochłowice, ul. Chorzowska 19 Tarnowo, ul. Św. Antoniego 2 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 189 Tarnów, ul. Błonie 2 Tarnów, ul. Krakowska 149 Tczew, ul. Pomorska 1 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 9/11 Toruń, ul. Olsztyńska 8 Toruń, ul. Szosa Lubicka 111 Tychy, ul. Armii Krajowej 1 Warszawa, Al. Jana Pawła II 82 Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15 Warszawa, ul. Gen.Emila Fieldorfa 41 Warszawa, ul. Głębocka 15 Warszawa, ul. Górczewska 124 Warszawa, ul. Grójecka 66 Warszawa, ul. Jubilerska 1/3 Warszawa, ul. Kasprzaka 25 A Warszawa, ul. Marszałkowska 45/49 Warszawa, ul. Połczyńska 4 Warszawa, ul. Powsińska 31 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 126

12 X - kom Warszawa, ul. Puławska 427 Warszawa, ul. Rembielińska 20 Warszawa, ul. Szpotańskiego 4 Warszawa, ul. Targowa 72 Warszawa, ul. Wołoska 12 Warszawa, ul. Złota 59 Wieluń, ul. Warszawska 10 Włocławek, ul. Pułaskiego 16 Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 126 Wrocław, ul. Długa 37/47 Wrocław, ul. gen. Hallera 52 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4 Września, ul. Kaliska 34 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 175 Zabrze, Plac Teatralny 12 Zamość, ul. Lwowska 56 Zamość, ul. Wyszyńskiego 13 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 Zielona Góra, ul. Batorego 128 Zielona Góra, ul. Energetyków 2A Żary, ul. Moniuszki 11 Żory, Al. Jana Pawła II 41 Żyrardów, ul. 1 maja 40 Żywiec, Al. Legionów 45 SKLEP INTERNETOWY - X - kom Biała Podlaska,ul. Brzeska 130 X - kom Białystok, ul. Legionowa 9/1 X - kom Bydgoszcz, ul.toruńska 101

13 X - kom Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 207 X - kom Częstochowa, Al. Wolności 31 X - kom Gdańsk, Al. Grunwaldzka 82 X - kom Gliwice, ul. Łużycka 2F X - kom Katowice, ul. Przemysłowa 3 X - kom Kielce, Świętokrzyska 20 X - kom Kobierzyce, ul. Czekoladowa 5-22 X - kom Kraków, ul. Chopina 33 X - kom Kraków,ul. Kamieńskiego 11 X - kom Lublin, Al. Wincentego Witosa 32 X - kom Łódź, Al. Politechniki 1 X - kom Olsztyn, ul.tuwima 26 X - kom Opole, Pl. Kopernika 16 X - kom Poznań, Pl. Wiosny Ludów 2 X - kom Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44 X - kom Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 42 X - kom Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 10 X - kom Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 X - kom Warszawa, ul. Ostrobramska 75C X - kom Wrocław, Pl. Grunwaldzki 22 Media Markt SKLEP INTERNETOWY - Media Markt Białystok, ul. Czesława Miłosza 2 Media Markt Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 2 Media Markt Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94B Media Markt Chorzów, ul. Katowicka 160 Media Markt Czeladź, ul. Będzińska 80 Media Markt Czestochowa, ul. Kisielewskiego 8/16 Media Markt Elbląg, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152 Media Markt Gdańsk, ul. Grunwaldzka 309 Media Markt Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 Media Markt Gdynia, ul. Kcyńska 27C Media Markt Głogów, ul. Poniatowskiego 14 Media Markt Gorzow, ul. Myśliborska 48A Media Markt Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16 Media Markt Kalisz, ul. Wojska Polskiego 9 Media Markt Katowice, ul. Alpejska 6 Media Markt Kielce, ul. Radomska 8 Media Markt Kielce, ul. Warszawska 26 Media Markt Konin, ul. Ogrodowa 31D Media Markt Koszalin, ul. Ignacego Paderewskiego 1 Media Markt Kraków, Al. Pokoju 67 Media Markt Kraków, ul. Zakopiańska 105 Media Markt Kutno, ul. Oporowska 8 Media Markt Legnica, ul. Schumana 17 Media Markt Lublin, ul. Tomasza Zana 31

14 Media Markt Łódź, Al. Piłsudskiego 15 Media Markt Łódź, ul. Brzezińska 27/29 Media Markt Nowy Sącz, ul. Tarnowska 33 Media Markt Olsztyn, Al. Generała Sikorskiego 2B Media Markt Opole, ul. Sosnkowskiego 16A Media Markt Piotrkow Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego 123 Media Markt Płock, ul. Wyszogrodzka 127 Media Markt Poznań, ul. Bukowska 156 Media Markt Poznań, ul. Szwajcarska 14 Media Markt Przemyśl, ul. Lwowska 17A Media Markt Puławy ul. Zielona 3 Media Markt Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28 Media Markt Rybnik, ul. Żorska 2 Media Markt Rzeszow, ul. Rejtana 36 Media Markt Siedlce, ul. Brzeska 126 Media Markt Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 5 Media Markt Słupsk, ul. Szczecińska 58 Media Markt Szczecin, ul. Andrzeja Struga 31A Media Markt Szczecin, ul. Mieszka I 73 Media Markt Tarnobrzeg, ul. Słomki 1 Media Markt Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 Media Markt Tczew, Kwiatowa 18A Media Markt Toruń, ul. Żółkiewskiego 15 Media Markt Wałbrzych, ul. 1 Maja 64 Media Markt Warszawa, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Media Markt Warszawa, ul. Górczewska 212/226 Media Markt Warszawa, ul. Krakówska 61 Media Markt Warszawa, ul. Ostrobramska 79 Media Markt Wrocław, ul. Karkonoska 85 Media Markt Wrocław, ul. Plac Dominikański 3 Media Markt Zabrze, ul. Szkubacza 1 Media Markt Zamosc, ul. Przemysłowa 10 Media Markt Zielona Gora, ul. Wrocławska 17 Saturn SKLEP INTERNETOWY - Saturn Białystok, ul. Czesława Miłosza 2 Saturn Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 1 Saturn Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141 Saturn Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 Saturn Gliwice, Al. Pszczyńska 315 Saturn Katowice, ul. 3-go Maja 30 Saturn Katowice, ul. 3-go Maja 30 Saturn Katowice, ul. Chorzowska 107 Saturn Kraków, ul. Kamieńskiego 11 Saturn Kraków, ul. Pawia 5 Saturn Kraków, ul. Stawowa 61

15 Saturn Lubin, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20 Saturn Lublin, ul. Wincentego Witosa 32 Saturn Łódź, ul. Ogrodowa 19A Saturn Łódź, ul. Pabianicka 245 Saturn Poznań, Al. Solidarności 47 Saturn Poznań, ul. Stanisława Matyi 2 Saturn Szczecin, Al. Niepodległości 36 Saturn Tychy, ul. Towarowa 2A Saturn Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 Saturn Warszawa, ul. Głębocka 13 Saturn Warszawa, ul. Jana Pawła II 82 Saturn Warszawa, ul. Mszczonowska 3 Saturn Warszawa, ul. Złota 59 Saturn Wrocław, ul. Legnicka 58 Saturn Wrocław, ul. Plac Grunwaldzki 22 Komputronik SKLEP INTERNETOWY - Komputronik Bełchatów, ul. Piłsudskiego 15 Komputronik Biała Podlaska, ul. Moniuszki 12 Komputronik Białystok, ul. Antoniukowska 56 Komputronik Białystok, ul. Kawaleryjska 4/2, Komputronik Bielany Wrocławskie, ul. Francuska 6; Komputronik Bielsk Podalski, ul. Mickiewicza 58/11, Komputronik Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20 Komputronik Bydgoszcz, ul Wojska Polskiego 1 Komputronik Bydgoszcz, ul. Fordońska 141 Komputronik Chelm, ul. Popiełuszki 11 Komputronik Chełm, ul. Popiełuszki 11 Komputronik Chojnice, ul. Angowicka, Komputronik Chrzanów, ul. Trzebińska 40 Komputronik Czarnków, ul. Kościuszki 53 Komputronik Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 207 Komputronik Dzierżoniów, ul Bohaterów Getta 10 Komputronik Elbląg, ul. Rybacka 32a, Komputronik Garwolin, ul. Długa 1 Komputronik Gdańsk, al. Grunwaldzka 141 Komputronik Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 Komputronik Gdynia, ul. 10 lutego 16 Komputronik Gliwice, ul. Lipowa 1 Komputronik Gniezno, ul. Warszawska 7 Komputronik Gorlice, ul. Biecka 1 Komputronik Gorzów Wklp., al. Konstytucji 3 maja 102 Komputronik Grójec, ul. Bankowa 8a Komputronik Grudziądz, ul. Włodka 11 Komputronik Iława, ul. Kopernika 5B, Komputronik Jarosław, ul. Osiedle Kalinki 4

16 Komputronik Jaworzno, ul. Grunwaldzka 119 Komputronik Jelenia Góra, ul. 1 Maja 70 Komputronik Kalisz, ul. Podmiejska 54 Komputronik Katowice, ul. Chorzowska 107 Komputronik Kielce, ul. Sienkiewicza 11 Komputronik Komorniki, ul Krzysztofa Kolumba 8 Komputronik Konin, ul. Chopina 23D Komputronik Kościan, ul. Szczepanowskiego 23 Komputronik Kraków, ul. Kamieńskiego 11 Komputronik Kraków, ul. Pawia 5 Komputronik Krosno, ul. Czajkowskiego 94 Komputronik Lubin, ul. Rynek 28 Komputronik Lublin, ul. Lipowa 13 Komputronik Lublin, ul. Orkana 4 Komputronik Lwówek, ul. Rynek 31 Komputronik Łódź, ul. Jana Karskiego 5 Komputronik Łuków, ul. Nowopijarska 8c, Komputronik Mielec, ul Piskowa 5 Komputronik Międzychód, ul. 17 Stycznia 84-90, Komputronik Nowe Miasto Lubawskie, ul Sienkiewicza 2 Komputronik Nowy Sącz, ul Węgierska 170 Komputronik Nowy Targ, ul. Mickiewicza 2B, Komputronik Olsztyn, al. Wojska Polskiego 70 Komputronik Opole, PL. Kopernika 5 Komputronik Ostrołęka, Al.. Jana Pawła II 4 Komputronik Ostrów Wklp., ul. Dalbora 28/5, Komputronik Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego 123 Komputronik Płock, ul. Wyszogrodzka 144 Komputronik Płońsk, ul. Warszawska 59 Komputronik Poznań, ul. Kaspra Drużbickiego 2 Komputronik Poznań, ul. Maltańska 1 Komputronik Poznań, ul. Półwiejska 42 Komputronik Przemyśl, Ul. Rynek 12 Komputronik Puławy, Ul. Lubelska 2 Komputronik Radom, ul. Bolesława Chrobrego 2 Komputronik Rawicz, ul. Armii Krajowej 4 Komputronik Rybnik, ul Marii Curie-Skłodowskiej 1c Komputronik Rzeszów, ul. Krakowska Komputronik Sanok, Ul. Mickiewicza 36 Komputronik Siedlce, ul. Floriańska 21A, Komputronik Siemiatycze, ul. Kościuszki 2 Komputronik Sieradz, AL. Grunwaldzka 1 Komputronik Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2 Komputronik Stargard, Ul. Wojska Polskiego 16A Komputronik Suwałki, ul. Sikorskiego 6/3,

17 Komputronik Szczecin, al.. Niepodległości 36 Komputronik Szczecin, Al.. Piastów 65 Komputronik Szczytno, ul 1 Maja 5 Komputronik Świecie, ul. Cukrowników 3 Komputronik Tarnobrzeg, ul. Kopernika 19 Komputronik TARRNÓW, ul. Urszulańska 5 Komputronik Tczew, Al. Zwycięstwa 12/6, Komputronik Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 12 Komputronik Toruń, ul. Kościuszki 12A Komputronik Turek, pl. Wojska Polskiego 8 Komputronik Wałbrzych, Ul. Lewartowskiego 3 Komputronik Warszawa, al. Jana Pawła II 82 Komputronik Warszawa, al. Jerozolimskie 148 Komputronik Warszawa, ul. Górczewska 124 Komputronik Warszawa, ul. Targowej 72 Komputronik Warszawa, ul. Towarowa 22; Komputronik Warszawa, ul. Wołoska 12 Komputronik Warszawa, ul. Złota 59 Komputronik Wejherowo, ul 10 Lutego 1/1u, Komputronik Wrocław, ul. Legnicka 58 Komputronik Września, ul. Staszica 1 Komputronik Zamość, ul. Lwowska 62a, Komputronik Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 52A Sklep Internetowy MediaExpert.pl Aleksandrów Kujawski Andrychów Krakowska 83e Augustów Mazurska 10 Barlinek Niepodległości 1 Bartoszyce Kętrzyńska 58 Bełchatów Czapliniecka 1 Będzin 11 Listopada 8 Biała Podlaska Terebelska 75a Białogard Kołobrzeska 45 Białystok Jurowiecka 1 Białystok Narodowych Sił Zbrojnych 15B Bielsk Podlaski Mickiewicza 5 Bielsko-Biała Warszawska 180 Biłgoraj Kościuszki 48a Biskupiec 1 Maja 7a Bochnia Partyzantów 2a Bogatynia Daszyńskiego 18 Bolesławiec Bolesława Chrobrego 35 Braniewo Świętojańska 3 Brodnica Lidzbarska 2 Brzeg Słowackiego 31

18 Brzeg Władysława Łokietka 24b Brzeg Dolny Aleje Jerozolimskie 33 Brzeszcze Dworcowa 1a Brzeziny Jana Pawła II 9/10 Busko Zdrój Wojska Polskiego 34 Bydgoszcz Fabryczna 1b Bydgoszcz Skarżyńskiego 6 Bydgoszcz Gdańska 161 Bystrzyca Kłodzka Strażacka 14 Bytom Zabrzańska 9a Bytów Dworcowa 8 Chełm 3-go Maja 22 Chełm Lwowska 24G Chełmno Dojazdowa 1 Chełmża Chełmińskie Przedmieście 19A Chodzież Małachowskiego 2 Chojnice Podmiejska 2a Chorzów Parkowa 20 Choszczno Wolności 39 Chrzanów Krakowska 32 Ciechanów Niechodzka 5 Cieszyn Stawowa 6 Czarnków Rzemieślnicza 2 Czechowice-Dziedzice Legionów 83 Czersk Kościuszki 21 Czerwionka-Leszczyny Furgoła 6D Częstochowa Drogowców 43 Częstochowa Poczesna Krakowska 12 Człuchów Traugutta 11c Dąbrowa Tarnowska Generała Henryka Sucharskiego 7 Dębica Rzeszowska 131 B Dębno Ogrodowa 2 Drawsko Pomorskie Sybiraków 1-7 Działdowo Olsztyńska 2 Dzierżoniów Wrocławska 58 Elbląg Teatralna 5 Elbląg Grunwaldzka 77 Ełk Mickiewicza 19 Garwolin Targowa 1 Gdańsk Szczęśliwa 3 Giżycko Wł. Jagiełły 1a Gliwice Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Ruszowice Piłsudskiego 19 Głubczyce Moniuszki 2 Głuchołazy PL. Solidarności 2

19 Gniewkowo Księstwa Gniewkowskiego 3 Gniezno Gdańska Gniezno Sobieskiego 17 Goleniów Dworcowa 9 Golub-Dobrzyń Marii Konopnickiej 12 Gołdap Wojska Polskiego 8 Gorzów Wielkopolski Przemysłowa 2 Gorzów Wielkopolski Konstytucji 3-go Maja 102 Gostynin Zamkowa 19 Gostyń Lipowa 4 Góra Dworcowa 27 Grajewo Dworna 50 Grodzisk Wielkopolski Poznańska 13 Grójec Armii Krajowej 50 Grudziądz Włodka 16 Grudziądz Konarskiego 43 Gryfice Wojska Polskiego Gryfino Flisacza 63 Gubin Wyspiańskiego 3 Hajnówka Batorego 16 Hrubieszów Kolejowa 8c Iława Królowej Jadwigi 18 Inowrocław Miechowicka 1A Jarocin Al. Powstańców Wlkp. 40 Jarosław Pruchnicka 9 Jasło Jana Pawła II 37 Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Jastrzębie Zdrój Warszawska 2 Jawor Kuziennicza 10a Jelcz-Laskowice Józefa Bożka 1 Jelenia Góra Sygietyńskiego 12 Jelenia Góra Podwale 25 Jędrzejów 11 Listopada 19 Kalisz Poznańska Kalisz 3 maja 1 Kamienna Góra Jana Pawła II 10 Katowice Alpejska 8 Kazimierza Wielka Kolejowa 128 Kędzierzyn Koźle Kozielska 42 Kępno Warszawska 44 Kętrzyn Budowlana 11 Kęty Sobieskiego 10 Kielce Sandomierska 131a Kielce Chęcińska 14a Kluczbork Byczyńska 101

20 Kłobuck 11 Listopada 22 Kłodzko Noworudzka 2 Knurów 1 Maja 74 Koło Zielona 5 Kołobrzeg Trzebiatowska 20 Konin Spółdzielców 8A Końskie Warszawska 24 Kostrzyn nad Odrą Sikorskiego 16b Koszalin Bohaterów Warszawy 1 Kościan Aleja Kościuszki 5E Kościerzyna Miodowa Kościerzyna Mazurka Dąbrowskiego 2 Kozienice Warszawska 34 Krapkowice Księdza Koziołka 33 Krasnystaw Kościuszki 13 Krasnystaw Zakręcie 2J Kraśnik Urzędowska 551a Krosno Składowa 1 Krosno Odrzańskie Pułaskiego 11 Krotoszyn Floriańska 14 Kutno Kościuszki 73 Kwidzyn 3 Maja 26 Legnica Schumana 11 Legnica Najświętszej Marii Panny 9 Leszno Narutowicza 84 Leszno Konstytucji 3 Maja 12 Lębork 1 Armii Wojska Polskiego 11 Lębork B. Krzywoustego 1 Limanowa Piłsudskiego 20 Lipno 3 Maja 3 Lubaczów Baziaka 5 Lubań Jana Pawła II 1A Lubartów Lubelska 1/3 Lubin Prof. Józefa Zwierzyckiego 3 Lublin Mełgiewska 2b Lublin Spółdzielczości Pracy 32 Lublin Unii Lubelskiej 2 Lubliniec Oleska 20 Lwówek Śląski Oświęcimska 1B Łask Warszawska 49B Łęczna Polna 35 Łęczyca Przedrynek 6 Łobez Niepodległości 23B Łomża Al. Legionów 114 Łowicz Kozia 3/7

21 Łódź Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 94 Łódź Kolumny 6/36 Łódź Politechniki 1 Łuków Przemysłowa 6 Maków Mazowiecki Przasnyska 39 Malbork Al. Rodła 6 Marki Józefa Piłsudskiego 200 Miastko Kazimierza Wielkiego 24a Miechów Sienkiewicza 10A Międzyrzec Podlaski Nadbrzeżna 2 Międzyrzecz Świerczewskiego 19 Mikołów Pszczyńska 22 Stojadła Warszawska 63A Mława Piłsudskiego 39c Mogilno Powstańców Wlkp. 44 Morąg Wróblewskiego 1A Mrągowo Wolności 6 Mszana Dolna Starowiejska 4c Mysłowice Kwiatowa 8B Myszków Mikołaja Kopernika 6 Myślenice Słowackiego 96a Nakło nad Notecią Dąbrowskiego 62 Namysłów Piłsudskiego 1B Nidzica Traugutta 20 Nowa Ruda Kłodzka 14a Nowa Sól Staszica 6 Nowe Miasto Lubawskie Działyńskich 12a Nowogard Plac Wolności 6 Nowy Dwór Mazowiecki Leśna 2 Nowy Dwór Mazowiecki Morawicza 4 Nowy Sącz Węgierska 79 Nowy Targ Ludźmierska 26 Nowy Tomyśl Witosa 2 Nysa Bema 2 Olecko Wojska Polskiego 18 Olesno Kościuszki 36 Oleśnica Oliwkowa 1 Olkusz Sławkowska 13 Olsztyn Dworcowa 7 Oława Kilińskiego 1 Opoczno Piotrkowska 36 Opole Wrocławska 154 Opole Zawada ul. Dębowa 1 Opole Lubelskie Przemysłowa 1 Ostrołęka Kontradmirała Włodzimierza Steyera 2c

22 Ostrowiec Świętokrzyski Żabia 2 Ostrowiec Świętokrzyski Jana Pawła II 73 Ostróda Grunwaldzka 41 Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego 16 Ostrów Wielkopolski Głogowska 9 Ostrów Wielkopolski Kaliska 120 Ostrzeszów Zamkowa 50b Oświęcim Królowej Jadwigi 7 Ozorków Starzyńskiego 26/28 Pabianice Staszewskiego 9-11 Piekary Śląskie Karola Miarki 13A Piła Powstańców Wlkp.99 Piła 14 Lutego 26 Pińczów 1 Maja 9 Piotrków Trybunalski Kostromska 51a Pisz Warszawska 48 Pleszew Sienkiewicza 43 A Płock Ks. J. Popiełuszki 4 Płock Tysiąclecia 2a Płońsk Wyszogrodzka 59 Podkowa Leśna Gołębia 26 Polkowice Żarska 2 Poznań Głogowska 432 Tarnowo Podgórne Św. Antoniego 5 Poznań Górecka 30 Poznań Maltańska 1 Prudnik Powstańców Śląskich 4 Pruszcz Gdański Kasprowicza 52 Przasnysz Sportowa 8 Przemyśl Wojciecha Brudzewskiego 1 Pszczyna Mikołaja Kopernika 9 Pszów Traugutta 52 Puławy Gen. Fieldorfa Nila 14 Pułtusk Jana Pawła II 6a Pyrzyce Ks. Bogusława X 1 Pyskowice Chopina 9 Rabka Zdrój Zakopiańska 6c Racibórz Rybnicka 97 Radom Niemcewicza 2 Radom Mireckiego 14 Radomsko Narutowicza 11 A Radziejów Komunalna 2 Radzyń Podlaski Warszawska 51 Rawa Mazowiecka Reymonta 7A Rawicz W. Przyjemskiego 40

23 Rogoźno Fabryczna 1 Ropczyce Ogrodnicza 4 Ruda Śląska Zabrzańska 49 Rypin Toruńska 4 Rzeszów Kopisto 1 Rzeszów Krasne 20B Sandomierz Krukowska 67 Sanok Dworcowa 11a Sępólno Krajeńskie Kościuszki 24 Siedlce Brzeska 102 A Siemiatycze Ciechanowiecka 33 Sieradz Wojska Polskiego 11 Sierpc Zielona 7 Skarżysko-Kamienna Krasińskiego 18 Skierniewice Mszczonowska 58c Słubice Kościuszki 23 Słupca Plac Szkolny 16a Słupsk Szczecińska 41 Sochaczew Al lecia 27A Sochaczew Warszawska 37 Sokołów Podlaski Wolności 2 Stalowa Wola Handlowa 5 Stalowa Wola Fryderyka Chopina 42 Starachowice Ks. K. Stefana Wyszyńskiego 14 Stargard Szczeciński Grodzka 5 Stargard Szczeciński Szczecińska 81 Starogard Gdański Pomorska 7 Starogard Gdański Al. Niepodległości 2 Staszów Adama Mickiewicza 62 Strzegom Św. Anny 1 Strzelce Krajeńskie Bolesława Chrobrego 2 Strzelce Opolskie Krakowska 40 Strzelin Wolności 2 Sulęcin Kilińskiego 11 Suwałki Tysiąclecia Litwy 1 Syców Okrężna 1 Szamotuły Jana Pawła II 1 Szczecinek Koszalińska 87A Szczytno Moniuszki 22 Szprotawa Kościuszki 28 Sztum Mickiewicza 28 Szydłowiec Kościuszki 147 Śrem Powstańców Wlkp.20 Środa Wielkopolska Żwirki i Wigury 3 Świdnica Strzegomska 3

24 Świdnica Westerplatte 29 Świdnik Racławicka 36 Świdwin Drawska 7a Świebodzice Strzegomska 18A Świebodzin Piłsudskiego 49 Świecie Gen. Sikorskiego 2 Świecie Cukrowników 1 Świętochłowice Śląska 109 Świnoujście Grunwaldzka 21 Świnoujście Konstytucji 3 Maja 59 Tarnobrzeg Sikorskiego 8 Tarnowskie Góry Zagórska 220 Tczew Kwiatowa 4 Tczew Braci Grimm 4 Tomaszów Lubelski Zamojska 39 Tomaszów Mazowiecki Św. Antoniego 1 Toruń Broniewskiego 90 Toruń Joachima Lelewela 33 Trzcianka Sikorskiego 25 Trzebnica Milicka 20c Tuchola Warszawska 15 Turek Milewskiego 7 Wadowice Matki Bożej Fatimskiej 64 Wałbrzych Wieniawskiego 19 Wałbrzych Mazowiecka 3 Wałcz Budowlanych 1B Warka Czarnieckiego 2 Wąbrzeźno 1-go Maja 6 Wągrowiec Kcyńska 20 Wejherowo Obrońców Helu 3 Wejherowo I Brygady Pancernej Wp 28 Węgorzewo Wojska Polskiego 1a Węgrów Żagana 1 Wieluń Krakowiskie Przedmieście 50 Wieruszów Dąbrowskiego 42 Więcbork Mickiewicza 16 Witkowo Jana Pawła II 23a Włocławek Okrzei 75a Włocławek Komunalna 2 Włodawa Lubelska 64 Włoszczowa Targowa 5 Wolsztyn Spacerowa 30 Wołów Przechodnia 4 Wrocław Paprotna 7 Wrocław Graniczna 2a

25 Wrocław Bolesława Krzywoustego Wrocław Krakowska Września Kolejowa 15 Wyszków I Armii Wojska Polskiego 140B Zambrów Wojska Polskiego 8 Zamość Sadowa 6 Zawiercie Obrońców Poczty Gdańskiej 20 Ząbkowice Śląskie 1 Maja 14 Zduńska Wola Azaliowa 29 Zgierz Zachodnia 23/25 Zgorzelec Armii Krajowej 52a Zielona Góra Zjednoczenia 106 Zielona Góra Dąbrówki 5 Złocieniec Włokiennicza 11b Złotoryja Legnicka 41 Złotów Al. Piasta 6 Żagań Przyjaciół Żołnierza 4 Żary Ułańska 1 Żnin Dworcowa 19 Żory Kościuszki 51 Żuromin Przemysłowa 4/8c Żyrardów Kilińskiego 9 Żywiec Zielona 3

26 Załącznik 2 Oświadczenia Zwycięzcy Konkursu Łódź, dnia Oświadczenia Zwycięzcy Konkursu Konkurs: Organizator: Fundator Nagród: Czas trwania konkursu: Dane Zwycięzcy: Imię: Nazwisko: Numer Pesel: Dokładny adres zameldowania: Urząd Skarbowy: Ja, niżej podpisana/podpisany, Zwycięzca Konkursu, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, dokonałem jego akceptacji oraz spełniłem jego wymogi. Potwierdzam prawo Organizatora oraz Zleceniodawcy do korzystania z Pracy Konkursowej w celach reklamowych i promocyjnych oraz jej modyfikacji w zakresie określonym w Regulaminie. Oświadczam, że z momentem wydania nagrody przenoszę na Organizatora wszelkie prawa do Pracy Konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i 86 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu także w zakresie praw zależnych wraz z nośnikiem na którym utrwalono Pracę. Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku / imienia i nazwiska / wypowiedzi / głosu / artystycznego wykonania we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych marki. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego. Ponadto oświadczam, że rezygnuje z wykonywania jakichkolwiek praw osobistych do Pracy Konkursowej. Udzielenie powyższej zgody i przeniesienie praw następuje nieodpłatnie w zamian za nagrodę otrzymaną w Konkursie. Czytelny podpis Zwycięzcy Przyjmuję: Czytelny podpis przedstawiciela Organizatora

27 Załącznik 3 Protokół przekazania nagrody PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY (Nagroda rzeczowa i dodatkowa nagroda pieniężna) Dane Zwycięzcy: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania Dowód osobisty (seria i numer): Zwycięzcy konkursu została przyznana nagroda rzeczowa: Opis nagrody rzeczowej Wartość brutto nagrody Piaggio New Fly 50 numer VIN: oraz nagroda pieniężna w kwocie: Kwota: Organizator niniejszym przenosi na Zwycięzcę własność i przekazuje Zwycięzcy, a Zwycięzca niniejszym przyjmuje i kwituje odbiór nagrody rzeczowej. Jednocześnie Zwycięzca pozostawia nagrodę pieniężną Organizatorowi Konkursu, w celu przekazania jej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego Data: Podpis osoby przekazującej nagrodę w imieniu Organizatora: Czytelny Podpis Zwycięzcy:

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności.

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Miasto Andrychów Aleksandrów Łódzki Białystok Białystok Bielsko-Biała Biskupiec Bochnia

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów objętych akcją

Lista sklepów objętych akcją Lista sklepów objętych akcją Województwo Miasto Adres Dolnośląskie Wrocław ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław Śląskie Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa Łódzkie Łódz ul. Widzewska 22 92-308

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Wasze przedświąteczne wydatki L.P. Miasto Adres 1 Andrychów ul. Krakowska 83a 34-120 Andrychów 2 Augustów ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram 1 Placówka Banku Pocztowego Bartoszyce ul. 11 Listopada 3 2 Placówka Banku Pocztowego Bełchatów ul. Tadeusza Kościuszki 21 3 Placówka Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour LP 1 PLA001 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour Polska Spółka z o.o. 2 PLA002 Hipermarkety

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na terenie Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo ul. Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa tel. : 22 664 13 42, 22 664 08 49 Specjalistyczna Poradnia

Bardziej szczegółowo

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał 30.06.2014 *Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 6 minut 15 sekund Miasto Adres Monitory Liczba transakcji (miesiąc) Kontakty z reklamą (miesiąc) Miesiąc Kwartał 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów. Aleksandrów Kujawski. Bełchatów. Bełchatów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis.

Lista sklepów. Aleksandrów Kujawski. Bełchatów. Bełchatów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis. Lista sklepów Miasto Adres Aleksandrów Kujawski Bełchatów Bełchatów Białobrzegi Białystok Białystok Białostoczek Bielsko-Biała Biłgoraj Apis Biskupiec Bochnia Galeria Rondo Bogatynia Bolszewo Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na wymyślenie kreatywnego hasła reklamującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis (dalej zwana Promocją ) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2.

Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2. Załącznik nr.1 Lista specjalnie autoryzowanych punktów do sprzedaży ipada 2. 1. Załącznik nr.1 dotyczy ofert: 1.1. Blueconnect z ipadem 2 na raty 1.2. Wymiana blueconnect z ipadem 2 na raty dla klientów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ ADRES PN WT SR CZ PT SB ND Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00

MIEJSCOWOŚĆ ADRES PN WT SR CZ PT SB ND Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 Bełchatów 97-400 Bełchatów DĄBROWSKIEGO 26C 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 06:00-20:00 07:00-20:00 08:00-14:00 Będzin 42-500 Będzin Piłsudskiego 83 07:00-21:00 07:00-21:00 07:00-21:00

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów Raiffeisen Polbank

Lista oddziałów Raiffeisen Polbank Lista oddziałów Raiffeisen Polbank Lp. Miasto Adres Godziny przyjmowania zapisów 1 Augustów ul. Mostowa 2 10:00 17:00 2 Bełchatów ul. Armii Krajowej 2 10:00 17:00 3 Bełchatów ul. Kościuszki 23 10:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski BZ WBK. 28 Placówka BZ WBK Chodzież 64-800

Dom Maklerski BZ WBK. 28 Placówka BZ WBK Chodzież 64-800 Poniżej zamieszczono listę punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK, przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Indywidualnych. Dom Maklerski BZ WBK Lp Nazwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej EKSTRALIGOWA koszulka dla EKSTRA-KLIENTÓW, zwanej dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2.

Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2. Lista sklepów Miasto Centrum handlowe Ulica Kod pocztowy WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH HI-MOUNTAIN 1. BIELSKO BIAŁA CECHOWA 2 43-300 2. BIELSKO BIAŁA CH SFERA MOSTOWA 5 43-300 3. BYDGOSZCZ CH RONDO KRUSZWICKA

Bardziej szczegółowo

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie.

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 11 Pisz ul. Wołodyjowskiego Pisz ul. Olsztyńska 2 Pisz Piecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Z Danone do szkoły. z asortymentu Zleceniodawcy dostępne w sprzedaży na terenie Sklepów ( Opakowania Promocyjne ):

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Z Danone do szkoły. z asortymentu Zleceniodawcy dostępne w sprzedaży na terenie Sklepów ( Opakowania Promocyjne ): REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Z Danone do szkoły POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja prowadzona jest pod nazwą Z Danone do szkoły ( Promocja ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji realizowanej za pośrednictwem Karty Podarunkowej Sodexo Stop Hunger

Regulamin akcji realizowanej za pośrednictwem Karty Podarunkowej Sodexo Stop Hunger Regulamin akcji realizowanej za pośrednictwem Karty Podarunkowej Sodexo Stop Hunger 1 KARTA PODARUNKOWA SODEXO STOP HUNGER 1. Karta Podarunkowa Sodexo Stop Hunger jest limitowaną, świąteczną edycją Karty

Bardziej szczegółowo

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA LISTA SKLEPÓW STOKROTKA L.P. MIASTO ULICA 1 Goworowo Rynek 4 2 Warszawa Pasłęcka 8d 3 Kraków ul. Komuny Paryskiej 1A 4 Wrocław ul. Krzemieniecka 125 5 Lublin Nałkowskich 230 6 Boguchwała ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów

REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów REGULAMIN PROMOCJI -40% na drugą parę butów 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem Promocji -40% na drugi produkt (zwanej dalej: promocją ) jest Marketing Investment Group Sp. z o.o z siedzibą: 31-871

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt Promocja IPL

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt Promocja IPL Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt Promocja IPL 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu Produktów, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

sob. 9.00-14.00 3 Barlinek Niepodległości 14 (95) 717 02 73, kom.695 139 365 pon. - pt. 9.00-19.00 4 Bełchatów 9-go Maja 28

sob. 9.00-14.00 3 Barlinek Niepodległości 14 (95) 717 02 73, kom.695 139 365 pon. - pt. 9.00-19.00 4 Bełchatów 9-go Maja 28 Kasa Stefczyka www.kasastefczyka.pl infolinia 801 600 100 Lp miejscowość ulica telefon godziny otwarcia 1 Aleksandrów łódzki Wojska Polskiego 35 (42) 276 86 20, 276 86 40 2 Augustów Zygmunta Augusta 28

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Nawet 100 zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux

REGULAMIN PROMOCJI. Nawet 100 zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux REGULAMIN PROMOCJI Nawet 100 zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji "Nawet 100 zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux" zwanej dalej Promocją, mającej

Bardziej szczegółowo

Z tym kuponem rabat -20% na wszystkie programy myjni automatycznej

Z tym kuponem rabat -20% na wszystkie programy myjni automatycznej REGULAMIN PROMOCJI prowadzonej pod nazwą: Z tym kuponem rabat -20% na wszystkie programy myjni automatycznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ), określa warunki

Bardziej szczegółowo

Promocja Zestaw smakosza. 2 hot-dogi i Coca-Cola 0,33 l

Promocja Zestaw smakosza. 2 hot-dogi i Coca-Cola 0,33 l Promocja Zestaw smakosza. 2 hot-dogi i Coca-Cola 0,33 l 2014 Regulamin Promocji 1. Definicje 1. Organizator: Fornetti Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 18a, 53-609 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych 1. Organizatorem akcji promocyjnej Ona & On SMARTFON i futerał za 9,99 zł w Sklepach Własnych jest T-MOBILE POLSKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ pociagów Spółki "PKP Intercity" S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich

WYKAZ pociagów Spółki PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich L.p. Nr pociągu Nazwa pociągu Godz. odj. Relacja obsługi PKP IC Godz. przyj. Terminy kursowania Przewóz przesyłek konduktorskich na odcinku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51 Przemyśl Gł. Medyka Mostiska II 2 52 Mostiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze.

Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora zadania pt.: Sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze. I. Lista ofert spełniających warunki formalne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej 3+1 gratis na soczewki kontaktowe iwear organizowanej przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej 3+1 gratis na soczewki kontaktowe iwear organizowanej przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej 3+1 gratis na soczewki kontaktowe iwear organizowanej przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57 Zał. Nr 2 MIASTO WROCŁAW Adres jednostki Policji Wrocław Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 50-355 Wrocław Wrocław Stare Miasto ul. Trzemeska 12 53-679 Wrocław Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48 50-249 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o.

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o. Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała ul. Ks.J.Londzina 112 43-382 Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok ul. Warszawska 42 16-070

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ Makro Cash And Carry Polska S.A., POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Weź kredyt i odbierz bony na zakupy

Regulamin akcji promocyjnej Weź kredyt i odbierz bony na zakupy Regulamin akcji promocyjnej Weź kredyt i odbierz bony na zakupy 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Weź kredyt i odbierz bon na zakupy są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Akceptanci bonów towarowych "Piotr i Paweł"

Akceptanci bonów towarowych Piotr i Paweł Akceptanci bonów towarowych "Piotr i Paweł" Miejscowość Akceptant Telefon/Faks BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIELSKO-BIAŁA BRWINÓW BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ CHRZANÓW DREZDENKO ELBLĄG GDYNIA Al.1000-lecia Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI. Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU KOSZULKI Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2014 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie elementu graficznego, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP!

REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! REGULAMIN KONKURSU Hasło dla SKP! 1. Organizatorem konkursu są: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 (20-722 Lublin), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis

REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis REGULAMIN PROMOCJI Torba gratis 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Torba gratis ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka SP"

Regulamin promocji. Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka SP Regulamin promocji Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 12x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Partner Lp. Miasto Centrum Handlowe Adres

Partner Lp. Miasto Centrum Handlowe Adres Partner Lp. Miasto Centrum Handlowe Adres 1 Bielsko-Biała C.H. Sfera ul. Mostowa 5 2 Bydgoszcz C.H. Focus Park ul. Jagielońska 39/47 3 Częstochowa Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 4 Gdańsk Galeria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

KONTAKT. Siedziba firmy AVK Armadan Sp. z o.o. mieści się w Pniewach przy ul. Jakubowskiej 1.

KONTAKT. Siedziba firmy AVK Armadan Sp. z o.o. mieści się w Pniewach przy ul. Jakubowskiej 1. KONTAKT Siedziba firmy AVK Armadan Sp. z o.o. mieści się w Pniewach przy ul. Jakubowskiej 1. Tel: 61 29-12-001 Fax: 61 29-12-033 e-mail: avk@avk.com.pl Krystian Jankowski - Doradca T tel. kom.: 693-400-750

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu dla uczestników II Powiatowej Nocy z Edukacją zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat nr 1 za bilety jednorazowe na przejazdy pociągami dodatkowymi WOODSTOCK 2011 3 OF: 303 5 OF: 305 7 OF: 307 9 OF: 309 Chojna Gorzów Wielkopolski Gryfino Krzyż Rzepin Szczecin Dąbie Zbąszynek

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić formularz czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. Formularz Zgłoszeniowy: Strona 1 z 2 9. ZWROT PRACY KONKURSOWEJ: (proszę zaznaczyć puste pole znakiem X oraz złożyć podpis jeżeli praca

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie MS Office 365 Personal w zestawie z notebookiem (z dnia 6 maja 2016r.)

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie MS Office 365 Personal w zestawie z notebookiem (z dnia 6 maja 2016r.) ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie MS Office 365 Personal w zestawie z notebookiem (z dnia 6 maja 2016r.) Niniejszym Aneksem z dnia 6 maja 2016r. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom W tym roku Grupa Muszkieterów postanowiła dołączyć do programu walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. W związku z tym 25 i 26 września na terenie 40 supermarketów Intermarché odbędzie się zbiórka żywności

Bardziej szczegółowo

dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego ... pieczęć wykonawcy Formularz kalkulacji cenowej Załącznik Nr 7a do siwz dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego Sposób naliczania należności za dzierżawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZIELONA ENERGIA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZIELONA ENERGIA REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZIELONA ENERGIA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego Zielona Energia (zwanego dalej Konkursem), którego organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch 1

Bardziej szczegółowo