WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Sejny i miasta Sejny UCHWAŁY 2497 Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2005 r Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r Nr XXVI/146/05 Rady Gminy Korycin z dnia 1 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 r Nr XXIX/171/05 Rady Gminy Hajnówka 4 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r ZARZĄDZENIA 2501 Nr 238/05 Wójta Gminy Grajewo z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r Nr 102/05 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 r Nr 141/05 r. Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r Nr 295/05 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2005 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2005 r DECYZJA 2505 Nr OLB (11)/2005/12848/I/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energo-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz i ROZPORZĄDZENIE NR 3/05 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SEJNACH z dnia 12 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Sejny i miasta Sejny. Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorob zakażnych zwierząt 1) (Dz. U. Nr 69, poz. 625; z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje: 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 1/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Sejny i miasta Sejny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 46, poz. 627). 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rozplakatowania na terenie obszaru zagrożonego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii Zbigniew Złotorzyński UCHWAŁA NR XXVII/162/05 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 52, art. 109, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów: l.p. Dział, rozdział, Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Pozostała działalność dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin OGÓŁEM Dokonać zmian w planie wydatków: l.p. Dział, rozdział, Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach 1. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin wynagrodzenia osobowe pracowników zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zakup usług pozostałych Rozdział Pozostała działalność zakup usług pozostałych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz sądownictwa Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Gimnazja wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zakup usług pozostałych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Rozdział Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM Budżet po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem Plan wydatków ogółem Z nadwyżki budżetu przeznacza się kwotę ,- na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXIII/147/05 z dnia 30 marca 2005 r. 4. Przyjmuje się Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXV/157/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. 6. Przyjmuje się Prognozę kwoty długu na 2005 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 13 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXIII/147/05 z dnia 30 marca 2005 r. 7. Przyjmuje się Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Traci moc załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXV/157/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Mocarski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody ogółem 0 w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę II. Rozchody ogółem w tym:

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające: I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego - kredytem (pożyczką) długoterminowym.. zł, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.. zł, - wolne środki.. zł, - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.. zł, - przychody z prywatyzacji majątku.. zł. II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: - spłata kredytów i pożyczek zł, - pożyczki udzielone.. zł, - wykup papierów wartościowych.. zł, III. Z dochodów budżetowych przeznacza się na spłatę...zł, kredytów i pożyczek.

7 Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Termin realizacji Wartość kosztorys. zadania WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R. Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.) Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł. Środki własne budżetowe Środki z własnych funduszów celowych Środki budżetu UE Środki z budżetu państwa w tym: Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. Kredyty i pożyczki Środki funduszy pomocowych Modernizacja systemu ciepłowniczego kotłowni przy ul. E. Plater i Parkowej w Sejnach 2. Otoczenie pomnika Bp. A Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach 3. Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji Trybuny i ogrodzenie 3. Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportoworekreacyjnego OGÓŁEM Inne środki

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota zł I Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r Emisja papierów wartościowych 2. Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki (niespłacone) Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne 5. Zobowiązania wymagalne: a) z tytułu poręczeń i gwarancji b) jednostek budżetowych w tym z tytułu: dostawy towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych II Planowane zwiększenie długu w 2005 r. 1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2. Kwota planowanej do zaciągniętej pożyczki 3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Wartość długu ogółem (I+II) III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r Kwota spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. I+II-III V. Planowane dochody na 2005 r % (IV:V) 21,9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R. 1. Stan środków obrotowych na początek roku ,- 2. Przychody ogółem ,- Dział 900 Rozdział wpływy z różnych opłat (wpływy za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz stanowiących własność państwa) ,- 3. Wydatki ogółem: ,- Dział 900 Rozdział zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów biorących udział w akcji Polskie Dni Recyklingu ) 3.500, wydatki inwestycyjne funduszy celowych (wykonanie audytu budynków komunalnych) 9.000, dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego) ,- 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) ,- Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA NA 2005 R. Dział 630 Turystyka Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na promocję miasta (zmiana klasyfikacji). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmniejsza się plan dochodów o kwotę dotacji zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na następny rok budżetowy. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe oraz o kwotę zł na promocję miasta (w tym zł w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatu Sejneńskiego).

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę w związku z przyznaniem dotacji celowej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dział 757 Obsługa długu publicznego Zmniejsza się kwotę odsetek o zł Dział 758 Różne rozliczenia finansowe Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zmniejsza się plan wydatków realizowanych w ramach projektu Wspólne ścieżki polsko litewska kuźnia talentów i wolontariatu o kwotę zł. Dział 852 Pomoc społeczna Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł oraz plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach projektu Otoczenie pomnika Bp. A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach dofinansowywanego przez WWPWP Phare. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w ramach działu dotacja celowa dla zakładu budżetowego. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł (zmiana klasyfikacji budżetowej). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł dla biblioteki publicznej w związku z przyznaniem dotacji w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Kultury na realizację zadania Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Przyjmuje się dotację z budżetu państwa w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji Trybuny i ogrodzenie w ramach kontraktu wojewódzkiego. Zwiększa się wydatki na realizację tego zadania w kwocie zł (w tym wkład własny zł).

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIX/108/05 RADY GMINY GRODZISK z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1: 1) zwiększeń na kwotę zł; 2) zmniejszeń na kwotę zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2: 1) zwiększeń na kwotę zł; 2) zmniejszeń na kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem zł; 2) wydatki ogółem zł; 3) dochody budżetowe w kwocie zł, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych; 4) źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł, stanowią wolne środki z lat ubiegłych. 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianie stanowi załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bolewski Dział Rozdział Paragraf Zwiększenie dochodów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK Aktualne kwoty dochodów (po zmianie) działu w tym w rozdziału tym Zmniejszenie dochodów Aktualne kwoty dochodów (po zmianie) działu w tym w rozdziału tym Razem zmiany X X X X X X Objaśnienia zmian w budżecie Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność rozdz nastąpiło z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem z rozdz Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz i rozdz nastapiło zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ /31/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. i Nr DBŁ /31/05 z dnia 21 września 2005 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych zwiazanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz nastąpiło na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD /05 z przeznaczeniem wypłaty zasiłków okresowych. Zwiększenie planu dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz nastapiło na podstawie Porozumienia Nr 4209 z dnia 27 sierpnień 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu kultury, zawartego pomiędzy Ministrem Kultury.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. ZMIANY W BUŻECIE GMINY NA 2005 R. Dział Rozdział Paragraf Zwiększenie wydatków Aktualne kwoty wydatków (po zmianie) Zmniejszenie wydatków Aktualne kwoty wydatków (po zmianie) działu w tym rozdziału w tym działu w tym rozdziału w tym Razem zmiany X X X X X X Objaśnienia zmian w budżecie Zwiększenie planu wydatków w dziele 600 Transport i łączność rozdz przeznacza się na zakup paliwa do równiarki oraz remonty dróg. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdz przeznacza się na zakup materiałów i zakup usług pozostałych, natomiast zwiększenie planu w rozdz przeznacza się na wydatki związane z promocją gminy. Zwiekszenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczy zadań zleconych. W rozdz przeznacza się na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu, a w rozdz na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz dotyczy wydatków bieżących oraz wydatków na zakupy inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zwiększenie nastąpiło z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na w/w zadanie w roku ubiegłym. Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz nastąpiło zgodnie z pismem i przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych. Zmiany dokonane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz dotyczą przeniesienia wydatków w rozdziale. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz dotyczy zwiększenia dotacji dla instytucji kultury biblioteki, na zakup książek zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie zł. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody - ogółem W tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę II. Rozchody - ogółem W tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające: I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: - kredytem (pożyczką) długoterminowym, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz wolne środki zł, - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, - przychody z prywatyzacji majątku. II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: - spłata kredytów i pożyczek zł, - pożyczki udzielone, - wykup papierów wartościowych.

16 Lp. Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wartość wydatków poniesionych do końca 2004 r. Wysokość wydatków w roku 2005 Wysokość wydatków w roku 2006 dotacja z EFRR środki własne w tym SPO Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. Dotacja z budżetu państwa Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość wydatków w roku Dobre drogi Rozwojem przedsiębiorczości i agroturystyki gminy Grodzisk Gmina Grodzisk Przebudowa drogi Czaje Urząd Gminy Grodzisk 3. Przebudowa drogi w Urząd Gminy Drochlinie Grodzisk 4. Przebudowa drogi w Urząd Gminy Biszewie Grodzisk Jednostka organizacyjna realizująca programzadanie Przebudowa drogi gminnej w Krynkach Jarkach 6. Zagospodarowanie parku w Grodzisku program Odnowa wsi 7. Modernizacja świetlicy w Grodzisku program Odnowa wsi Urząd Gminy Grodzisk Urząd Gminy Grodzisk Urząd Gminy Grodzisk

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXVI/146/05 RADY GMINY KORYCIN z dnia 1 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków następująco: 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę zł, w tym: a) dział 600 Transport i łączność; - rozdział Drogi publiczne gminne, zł (dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień); b) dział 750 Administracja publiczna; - rozdział 75023, zł (dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień); c) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; - rozdział 90005, zł (dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.). 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę zł, w tym: a) dział 600 rozdział 60016, zł (zakup usług remontowych); b) dział 750 rozdział 75023, zł (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych); c) dział 900 rozdział 90005, zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); 3) dokonać przesunięć planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody zł; 2) wydatki zł.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Józef Gliński Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/146/05 Rady Gminy Korycin z dnia 1 października 2005 r. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY KORYCIN NA 2005 R. Plan wydatków na 2005 r. Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie Ogółem: Ad. 1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/146/05 Rady Gminy Korycin z dnia 1 października 2005 r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KORYCIN NA 2005 R. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2005 r. zostały dokonane w związku z otrzymanymi środkami dotacji w łącznej kwocie zł, w tym: zł z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi gminnej Korycin-Mielniki (umowa Nr WOD /2005), zł z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (mikrobus 9-osobowy) - umowa Nr 5/2005),

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz i zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. Remont i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Korycinie (um. Nr 11.2./2430/3764/2005). Z otrzymanych dotacji został zwiększony plan wydatków, zgodnie z dyspozycjami dotujących w łącznej kwocie zł. Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków zmniejszając plan: - w dziale 010, rozdział 01095, 6050 o kwotę zł w związku z opóźnieniem decyzji dot. wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych (realizacja będzie możliwa w 2006 r.), - w dziale 758, rozdział 75818, 4810 o kwotę zł - rozdysponowując część rezerwy ogólnej. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w następujących działach: - w dziale 600,rozdział 60016, 4270 o zł na udział własny w kosztach modernizacji drogi gminnej Mielniki - Korycin, zł na zakup gruntów poszerzających drogę gminną Romaszkówka Szumowo - Aulakowszczyzna, - w dziale 750, rozdział 75075, 4300 o kwotę zł na wydatki dotyczące promocji i reklamy gminy (budowa wiatraków- witaczy reklamujących gminę i produkty regionalne), - w dziale 900, rozdział 90005, 6050 o kwotę zł na pokrycie kosztów robót dodatkowych związanych z remontem i rozbudową ośrodka zdrowia i zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, - rozdział 90095, 4300 o zł na wydatki wcześniej nie planowane, tj. sporządzenie ewidencji zabytków z ternu gminy i budowę parkingu przy urzędzie gminy. Ad. 3. Plan budżetu po zmianach wynosi: - dochody zł, - wydatki zł UCHWAŁA NR XXIX/171/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe ogółem zł. 2. Wydatki budżetowe ogółem zł. Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową w wysokości zł oraz wolnymi środkami za 2004 r. w kwocie zł. Dochody budżetu w kwocie zł, przeznacza się na spłaty kredytów długoterminowych ,-zł. oraz spłatę pożyczek zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK Przewodniczący Rady Jan Grygoruk Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/171/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 października 2005 r. Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na Zmniej Zwięk Plan po dział rozdz rok szenia szenia zmianach Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw,

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo