WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Sejny i miasta Sejny UCHWAŁY 2497 Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2005 r Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r Nr XXVI/146/05 Rady Gminy Korycin z dnia 1 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 r Nr XXIX/171/05 Rady Gminy Hajnówka 4 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r ZARZĄDZENIA 2501 Nr 238/05 Wójta Gminy Grajewo z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r Nr 102/05 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 r Nr 141/05 r. Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r Nr 295/05 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października 2005 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2005 r DECYZJA 2505 Nr OLB (11)/2005/12848/I/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energo-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz i ROZPORZĄDZENIE NR 3/05 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SEJNACH z dnia 12 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Sejny i miasta Sejny. Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorob zakażnych zwierząt 1) (Dz. U. Nr 69, poz. 625; z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje: 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 1/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Sejny i miasta Sejny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 46, poz. 627). 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem rozplakatowania na terenie obszaru zagrożonego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii Zbigniew Złotorzyński UCHWAŁA NR XXVII/162/05 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 52, art. 109, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów: l.p. Dział, rozdział, Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Pozostała działalność dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin OGÓŁEM Dokonać zmian w planie wydatków: l.p. Dział, rozdział, Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach 1. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin wynagrodzenia osobowe pracowników zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zakup usług pozostałych Rozdział Pozostała działalność zakup usług pozostałych Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz sądownictwa Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Gimnazja wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zakup usług pozostałych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Rozdział Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM Budżet po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem Plan wydatków ogółem Z nadwyżki budżetu przeznacza się kwotę ,- na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXIII/147/05 z dnia 30 marca 2005 r. 4. Przyjmuje się Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXV/157/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. 6. Przyjmuje się Prognozę kwoty długu na 2005 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 13 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXIII/147/05 z dnia 30 marca 2005 r. 7. Przyjmuje się Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Traci moc załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr XXV/157/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Mocarski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody ogółem 0 w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę II. Rozchody ogółem w tym:

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające: I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego - kredytem (pożyczką) długoterminowym.. zł, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.. zł, - wolne środki.. zł, - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.. zł, - przychody z prywatyzacji majątku.. zł. II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: - spłata kredytów i pożyczek zł, - pożyczki udzielone.. zł, - wykup papierów wartościowych.. zł, III. Z dochodów budżetowych przeznacza się na spłatę...zł, kredytów i pożyczek.

7 Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Termin realizacji Wartość kosztorys. zadania WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R. Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.) Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł. Środki własne budżetowe Środki z własnych funduszów celowych Środki budżetu UE Środki z budżetu państwa w tym: Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. Kredyty i pożyczki Środki funduszy pomocowych Modernizacja systemu ciepłowniczego kotłowni przy ul. E. Plater i Parkowej w Sejnach 2. Otoczenie pomnika Bp. A Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach 3. Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji Trybuny i ogrodzenie 3. Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportoworekreacyjnego OGÓŁEM Inne środki

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota zł I Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r Emisja papierów wartościowych 2. Zaciągnięte kredyty Zaciągnięte pożyczki (niespłacone) Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne 5. Zobowiązania wymagalne: a) z tytułu poręczeń i gwarancji b) jednostek budżetowych w tym z tytułu: dostawy towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych II Planowane zwiększenie długu w 2005 r. 1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2. Kwota planowanej do zaciągniętej pożyczki 3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r. a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Wartość długu ogółem (I+II) III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r Kwota spłaconych rat kredytów Kwoty spłaconych rat pożyczek Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów 4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. I+II-III V. Planowane dochody na 2005 r % (IV:V) 21,9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R. 1. Stan środków obrotowych na początek roku ,- 2. Przychody ogółem ,- Dział 900 Rozdział wpływy z różnych opłat (wpływy za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz stanowiących własność państwa) ,- 3. Wydatki ogółem: ,- Dział 900 Rozdział zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów biorących udział w akcji Polskie Dni Recyklingu ) 3.500, wydatki inwestycyjne funduszy celowych (wykonanie audytu budynków komunalnych) 9.000, dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego) ,- 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) ,- Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/162/05 Rady Miasta Sejny z dnia 29 września 2005 r. OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA NA 2005 R. Dział 630 Turystyka Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na promocję miasta (zmiana klasyfikacji). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmniejsza się plan dochodów o kwotę dotacji zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na następny rok budżetowy. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe oraz o kwotę zł na promocję miasta (w tym zł w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatu Sejneńskiego).

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę w związku z przyznaniem dotacji celowej na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dział 757 Obsługa długu publicznego Zmniejsza się kwotę odsetek o zł Dział 758 Różne rozliczenia finansowe Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zmniejsza się plan wydatków realizowanych w ramach projektu Wspólne ścieżki polsko litewska kuźnia talentów i wolontariatu o kwotę zł. Dział 852 Pomoc społeczna Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł oraz plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach projektu Otoczenie pomnika Bp. A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach dofinansowywanego przez WWPWP Phare. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w ramach działu dotacja celowa dla zakładu budżetowego. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł (zmiana klasyfikacji budżetowej). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł dla biblioteki publicznej w związku z przyznaniem dotacji w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Kultury na realizację zadania Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Przyjmuje się dotację z budżetu państwa w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji Trybuny i ogrodzenie w ramach kontraktu wojewódzkiego. Zwiększa się wydatki na realizację tego zadania w kwocie zł (w tym wkład własny zł).

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIX/108/05 RADY GMINY GRODZISK z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1: 1) zwiększeń na kwotę zł; 2) zmniejszeń na kwotę zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2: 1) zwiększeń na kwotę zł; 2) zmniejszeń na kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem zł; 2) wydatki ogółem zł; 3) dochody budżetowe w kwocie zł, przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych; 4) źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł, stanowią wolne środki z lat ubiegłych. 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianie stanowi załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bolewski Dział Rozdział Paragraf Zwiększenie dochodów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK Aktualne kwoty dochodów (po zmianie) działu w tym w rozdziału tym Zmniejszenie dochodów Aktualne kwoty dochodów (po zmianie) działu w tym w rozdziału tym Razem zmiany X X X X X X Objaśnienia zmian w budżecie Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność rozdz nastąpiło z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem z rozdz Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz i rozdz nastapiło zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ /31/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. i Nr DBŁ /31/05 z dnia 21 września 2005 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych zwiazanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz nastąpiło na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD /05 z przeznaczeniem wypłaty zasiłków okresowych. Zwiększenie planu dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz nastapiło na podstawie Porozumienia Nr 4209 z dnia 27 sierpnień 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu kultury, zawartego pomiędzy Ministrem Kultury.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. ZMIANY W BUŻECIE GMINY NA 2005 R. Dział Rozdział Paragraf Zwiększenie wydatków Aktualne kwoty wydatków (po zmianie) Zmniejszenie wydatków Aktualne kwoty wydatków (po zmianie) działu w tym rozdziału w tym działu w tym rozdziału w tym Razem zmiany X X X X X X Objaśnienia zmian w budżecie Zwiększenie planu wydatków w dziele 600 Transport i łączność rozdz przeznacza się na zakup paliwa do równiarki oraz remonty dróg. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdz przeznacza się na zakup materiałów i zakup usług pozostałych, natomiast zwiększenie planu w rozdz przeznacza się na wydatki związane z promocją gminy. Zwiekszenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczy zadań zleconych. W rozdz przeznacza się na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu, a w rozdz na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz dotyczy wydatków bieżących oraz wydatków na zakupy inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zwiększenie nastąpiło z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na w/w zadanie w roku ubiegłym. Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz nastąpiło zgodnie z pismem i przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych. Zmiany dokonane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz dotyczą przeniesienia wydatków w rozdziale. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz dotyczy zwiększenia dotacji dla instytucji kultury biblioteki, na zakup książek zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie zł. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 R. Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody - ogółem W tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę II. Rozchody - ogółem W tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające: I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: - kredytem (pożyczką) długoterminowym, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz wolne środki zł, - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, - przychody z prywatyzacji majątku. II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: - spłata kredytów i pożyczek zł, - pożyczki udzielone, - wykup papierów wartościowych.

16 Lp. Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wartość wydatków poniesionych do końca 2004 r. Wysokość wydatków w roku 2005 Wysokość wydatków w roku 2006 dotacja z EFRR środki własne w tym SPO Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/108/05 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2005 r. Dotacja z budżetu państwa Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość wydatków w roku Dobre drogi Rozwojem przedsiębiorczości i agroturystyki gminy Grodzisk Gmina Grodzisk Przebudowa drogi Czaje Urząd Gminy Grodzisk 3. Przebudowa drogi w Urząd Gminy Drochlinie Grodzisk 4. Przebudowa drogi w Urząd Gminy Biszewie Grodzisk Jednostka organizacyjna realizująca programzadanie Przebudowa drogi gminnej w Krynkach Jarkach 6. Zagospodarowanie parku w Grodzisku program Odnowa wsi 7. Modernizacja świetlicy w Grodzisku program Odnowa wsi Urząd Gminy Grodzisk Urząd Gminy Grodzisk Urząd Gminy Grodzisk

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXVI/146/05 RADY GMINY KORYCIN z dnia 1 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków następująco: 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę zł, w tym: a) dział 600 Transport i łączność; - rozdział Drogi publiczne gminne, zł (dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień); b) dział 750 Administracja publiczna; - rozdział 75023, zł (dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień); c) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; - rozdział 90005, zł (dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.). 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę zł, w tym: a) dział 600 rozdział 60016, zł (zakup usług remontowych); b) dział 750 rozdział 75023, zł (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych); c) dział 900 rozdział 90005, zł (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); 3) dokonać przesunięć planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody zł; 2) wydatki zł.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Józef Gliński Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/146/05 Rady Gminy Korycin z dnia 1 października 2005 r. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY KORYCIN NA 2005 R. Plan wydatków na 2005 r. Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie Ogółem: Ad. 1. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/146/05 Rady Gminy Korycin z dnia 1 października 2005 r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KORYCIN NA 2005 R. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2005 r. zostały dokonane w związku z otrzymanymi środkami dotacji w łącznej kwocie zł, w tym: zł z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi gminnej Korycin-Mielniki (umowa Nr WOD /2005), zł z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (mikrobus 9-osobowy) - umowa Nr 5/2005),

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz i zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. Remont i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Korycinie (um. Nr 11.2./2430/3764/2005). Z otrzymanych dotacji został zwiększony plan wydatków, zgodnie z dyspozycjami dotujących w łącznej kwocie zł. Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków zmniejszając plan: - w dziale 010, rozdział 01095, 6050 o kwotę zł w związku z opóźnieniem decyzji dot. wykorzystania środków unijnych na dofinansowanie budowy zbiorników retencyjnych (realizacja będzie możliwa w 2006 r.), - w dziale 758, rozdział 75818, 4810 o kwotę zł - rozdysponowując część rezerwy ogólnej. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w następujących działach: - w dziale 600,rozdział 60016, 4270 o zł na udział własny w kosztach modernizacji drogi gminnej Mielniki - Korycin, zł na zakup gruntów poszerzających drogę gminną Romaszkówka Szumowo - Aulakowszczyzna, - w dziale 750, rozdział 75075, 4300 o kwotę zł na wydatki dotyczące promocji i reklamy gminy (budowa wiatraków- witaczy reklamujących gminę i produkty regionalne), - w dziale 900, rozdział 90005, 6050 o kwotę zł na pokrycie kosztów robót dodatkowych związanych z remontem i rozbudową ośrodka zdrowia i zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku, - rozdział 90095, 4300 o zł na wydatki wcześniej nie planowane, tj. sporządzenie ewidencji zabytków z ternu gminy i budowę parkingu przy urzędzie gminy. Ad. 3. Plan budżetu po zmianach wynosi: - dochody zł, - wydatki zł UCHWAŁA NR XXIX/171/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe ogółem zł. 2. Wydatki budżetowe ogółem zł. Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową w wysokości zł oraz wolnymi środkami za 2004 r. w kwocie zł. Dochody budżetu w kwocie zł, przeznacza się na spłaty kredytów długoterminowych ,-zł. oraz spłatę pożyczek zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK Przewodniczący Rady Jan Grygoruk Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/171/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 października 2005 r. Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na Zmniej Zwięk Plan po dział rozdz rok szenia szenia zmianach Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw,

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. M.Z.E.C. Sp. z o.o. w Kole TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(dz.u. z 2003 r. nr 153, poz.1504 i Nr 203,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 października 2013 r. Poz. 4170 DECYZJA NR OLB-4210-34(8)/2013/166/XIII/MSZ2 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Lublin, dnia 17 października 2013 r. Poz. 4170 DECYZJA NR OLB-4210-34(8)/2013/166/XIII/MSZ2 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 października 2013 r. Poz. 4170 DECYZJA NR OLB-4210-34(8)/2013/166/XIII/MSZ2 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 16 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4516. Gdańsk, 3 grudnia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4516. Gdańsk, 3 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4516 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-24(19)/2015/338/IX/MF Gdańsk, 3 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 września 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD XV.BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 9 września 2016 r.

Gdańsk, dnia 12 września 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD XV.BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 września 2016 r. Poz. 3112 DECYZJA NR OGD.4210.34.6.2016.1262.XV.BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 9 września 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR /2016/21272/III-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR /2016/21272/III-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 1311 DECYZJA NR OWR-4210-24/2016/21272/III-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 14 czerwca 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz DECYZJA NR OKR (9)/2015/2016/224/XI/MGI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 7 marca 2016 roku

Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz DECYZJA NR OKR (9)/2015/2016/224/XI/MGI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 7 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1893 DECYZJA NR OKR-4210-40(9)/2015/2016/224/XI/MGI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKR-4210-48(8)/2013/277/XII/WK Kraków, 1 października 2013r. DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OGD (10)/2014/1254/XIII/MF PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OGD (10)/2014/1254/XIII/MF PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2783 DECYZJA NR OGD-4210-23(10)/2014/1254/XIII/MF PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 31 lipca 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2055 DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 września 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie TARYFA DLA CIEPŁA Dębno, 2016 r. w Dębnie PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OSZ 4210 35 (8)/2015/2016/394/XIII/JC Szczecin, dnia 21 stycznia 2016 r. DECYZJA Na podstawie art.47 ust. 1 i 2, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie Toruń

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie Toruń ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z 17 stycznia 2007 r. nr OPO-4210-63(5)/2006/2007/12979/II/ED

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 25. Gdańsk, dnia 31grudnia 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 25. Gdańsk, dnia 31grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 25 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OGD-4210-44(16)/2013/1195/VIII/MF Gdańsk, dnia 31grudnia 2013 r. DECYZJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA Chełmek - 2010 r. 2 SPIS TREŚCI Str Część I. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz DECYZJA NR OKR (20)/2015/2016/3273/XI/RF PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz DECYZJA NR OKR (20)/2015/2016/3273/XI/RF PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2109 DECYZJA NR OKR-4210-33(20)/2015/2016/3273/XI/RF PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 16 38-700 Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: Część I - Objaśnienia pojęć użytych w taryfie Część II - Zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 946

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 946 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 marca 2012 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR GD-4210-66(18)/2011/2012/281/X/KG Gdańsk, dnia 2 marca 2012 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 876 DECYZJA NR OLB-4210-28(11)/2014/2015/770/II/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 11 marca 2015 r.

Lublin, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 876 DECYZJA NR OLB-4210-28(11)/2014/2015/770/II/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 11 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 marca 2015 r. Poz. 876 DECYZJA NR OLB-4210-28(11)/2014/2015/770/II/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 marca 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 25 maja 2015 r. Poz DECYZJA NR OGD (15)/2014/2015/382/XII/RST PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 22 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 25 maja 2015 r. Poz DECYZJA NR OGD (15)/2014/2015/382/XII/RST PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 22 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 25 maja 2015 r. Poz. 1709 DECYZJA NR OGD-4210-47(15)/2014/2015/382/XII/RST PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 22 maja 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie Goleniów 2008 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA Kozienice, 2010 rok 2 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: Część I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r.

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r. Urząd Miejski w Łapach GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA Łapy 2009 r. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 października 2015 r. Poz DECYZJA NR OGD (21)/2015/18847/V/PWI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Olsztyn, dnia 23 października 2015 r. Poz DECYZJA NR OGD (21)/2015/18847/V/PWI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 października 2015 r. Poz. 3722 DECYZJA NR OGD-4210-16(21)/2015/18847/V/PWI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu TARYFA DLA CIEPŁA Myślibórz, 2015 SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Myślibórz Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 1408 DECYZJA NR OPO-4210-59(11)/2013/2014/413/XIII/JPI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 4 marca 2014 r.

Poznań, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 1408 DECYZJA NR OPO-4210-59(11)/2013/2014/413/XIII/JPI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 4 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 1408 DECYZJA NR OPO-4210-59(11)/2013/2014/413/XIII/JPI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 4 marca 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 listopada 2014 r. Poz DECYZJA NR OLB (12)/2014/166/XIV/JD PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 6 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 7 listopada 2014 r. Poz DECYZJA NR OLB (12)/2014/166/XIV/JD PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 3558 DECYZJA NR OLB-4210-18(12)/2014/166/XIV/JD PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 6 listopada 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O. 09-100 PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2015 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1213 DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 maja 2015 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-63(13)/2011/2012/18847/II/CW Gdańsk, dnia 2 stycznia 2012 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2012 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 4221 DECYZJA NR OGD-4210-30(29)/2013/18889/II/KKR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 4221 DECYZJA NR OGD-4210-30(29)/2013/18889/II/KKR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 4221 DECYZJA NR OGD-4210-30(29)/2013/18889/II/KKR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 listopada 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła nr 4

Taryfa dla ciepła nr 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 tel. fax: e-mail: 014 621 02 90, 014 621 27 76 014 621 02 98 mpec@mpec.tarnow.pl Taryfa dla ciepła nr

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-4210-13(12)/2015/1249/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-4210-13(12)/2015/1249/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 sierpnia 201 r. Poz. 3138 DECYZJA NR OSZ-210-13(12)/201/129/XV-1272/BO PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia sierpnia 201 r. Na

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA. . Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA 2009 rok 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE. 1. ustawa ustawa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrągowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 października 2013 r. nr OGD-4210-33(17)/2013/329/XIII/BP

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich TARYFA DLA CIEPŁA Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich I. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

DECYZJA. sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKR-4210-10(8)/2016/199/XIII/UJN Kraków, 28 czerwca 2016 r. DECYZJA sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA Gol e nió w 20 1 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A 83-250 Skarszewy tel (0-58) 588-05-19 fax (0-58) 588-05-19 TARYFA DLA CIEPŁA SIERPIEŃ 2013 Spis treści Część I Część II Część III Część IV

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz DECYZJA NR OLB (8)/2016/135/XIII/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Białystok, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz DECYZJA NR OLB (8)/2016/135/XIII/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 3326 DECYZJA NR OLB-4210-13(8)/2016/135/XIII/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 17 sierpnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1931 DECYZJA NR OGD-4210-2(22)/2015/278/XII/DJ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 18 czerwca 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 6228 DECYZJA NR OWR-4210-42/2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A R z e s z ó w 2014 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: C z ę ś ć 1 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

PREZES Wrocław, dnia 22 grudnia 2004 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWR-4210-79/2004/567/VI-A/HC

PREZES Wrocław, dnia 22 grudnia 2004 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWR-4210-79/2004/567/VI-A/HC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2005 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: DECYZJA: 148 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OPO (15)/2014/2015/227/XI/ASZ1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OPO (15)/2014/2015/227/XI/ASZ1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 1122 DECYZJA NR OPO-4210-67(15)/2014/2015/227/XI/ASZ1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 27 lutego 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz DECYZJA NR OLB (19)/2014/526/X/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 15 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz DECYZJA NR OLB (19)/2014/526/X/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4476 DECYZJA NR OLB-4210-16(19)/2014/526/X/AWR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 15 grudnia 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR /2016/564/XII-A/GM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR /2016/564/XII-A/GM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 1413 DECYZJA NR OWR-4210-36/2016/564/XII-A/GM PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 czerwca 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, UZASADNIENIE

postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, UZASADNIENIE 1881 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OGD-4210-17(18)/2010/442/VIII/KG DECYZJA Gdańsk, dnia 8 września 2010 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ

DECYZJA. Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ Szczecin, 6 sierpnia 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2012 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE ESV Wisłosan Sp. z o.o. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE Informacje ogólne: Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści:

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2014 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 listopada 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD (51)/2015/2016/169/XII/BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Gdańsk, dnia 16 listopada 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD (51)/2015/2016/169/XII/BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 3752 DECYZJA NR OGD 4210 43(51)/2015/2016/169/XII/BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 16 listopada 2016 r. Na

Bardziej szczegółowo

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. 64-700 Czarnków (wchodzi w życie od 03.11.2011) TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Z dnia 12 października 2011 r. OPO-4210-43(11)/2011/1317/X/AgS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn.

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. TARYFA DLA CIEPŁA obowiązująca od 01 czerwca 2007 GMINA SZPROTAWA prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie SZPROTAWA 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2011 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 6 września 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK DECYZJA

Szczecin, 6 września 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK DECYZJA PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK Szczecin, 6 września 2013 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ IDEA 98 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA-4210-28(9)/2006/3281/III/RZ

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2015 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 listopada 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/1249/XIII-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 25 listopada 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/1249/XIII-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 listopada 2015 r. Poz. 4999 DECYZJA NR OWR-4210-30/2015/1249/XIII-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 24 listopada 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD (18)/2012/1608/IX/KG

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD (18)/2012/1608/IX/KG Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2670 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Taryfa dla ciepła ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD-4210-17(18)/2012/1608/IX/KG

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 4652 DECYZJA NR OLB-4210-27(6)/2014/878/X/MSZ2 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 23 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 4652 DECYZJA NR OLB-4210-27(6)/2014/878/X/MSZ2 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 23 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 4652 DECYZJA NR OLB-4210-27(6)/2014/878/X/MSZ2 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 23 grudnia 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA 2015 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Nr OGD-820/1064-A/8/2002/II/BP z dnia 2 sierpnia 2002 r. maj

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2007r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Piotrków Trybunalski 2013 CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A

T A R Y F A D L A C I E P Ł A T A R Y F A D L A C I E P Ł A Nr 4 S P I S T R E Ś C I 1. Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. 2. Część II Zakres działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło. 3. Część

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR DRE-4210-73(9)/2013/2014/13859/IV/RWY Warszawa, 15 stycznia 2014 r. DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

DECYZJA. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu ... u i- Kraków. 14 listopada 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKR-4210-36(11)/2014/1334/XIII/UJN DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 99-100 ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA Łęczyca 2010 r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA UZASADNIENIE. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. POUCZENIE

DECYZJA UZASADNIENIE. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. POUCZENIE 56 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OGD-4210-36(14)/2010/2011/281/IX/BB Gdańsk, dnia 7 stycznia 2011 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r.

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck, ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2013 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA TARYFA DLA CIEPŁA Nowe Czarnowo, 2012 r. Część I INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane

Bardziej szczegółowo