Or-BRP Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Or-BRP Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublinie. Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia powiatu za rok 2013 i przyjęcie wniosku o udzieleniu/nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie. 5. Sprawy bieżące. 6. Zamknięcie posiedzenia. Ad.1 Przewodnicząca Komisji Anna Rynkowska otworzyła obrady Komisji, witając wszystkich zebranych, w tym szczególnie zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Dodatkowo w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: (zał. nr 2): - Starosta Lubelski Paweł Pikula, - Skarbnik Powiatu Jadwiga Wójcik, -Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Małgorzata Kotarska, - Z-ca Głównej Księgowej Agnieszka Szczęsna Lipa, - Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Mariusz Masłowski. Ad.2 Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty w obecności 6 Członków Komisji jednogłośnie. Ad.3 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty do realizacji jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. Ad.4 Realizując ustalony porządek obrad, Przewodnicząca Komisji Anna Rynkowska oddała głos Skarbnikowi Powiatu - Jadwidze Wójcik z prośbą o przedstawienie przedmiotowego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok W ramach wprowadzenia pani Skarbnik przybliżyła zebranym główne informacje, związane z procedurą zatwierdzania wykonania budżetu i udzielania absolutorium zarządowi powiatu z tego tytułu. 1

2 Ponadto Skarbnik poinformowała, że zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w dniu 31 marca b.r. Sporządzono je na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu powiatu, w szczegółowości jak w uchwale budżetowej uchwalonej przez Radę Powiatu na 2013 rok. W związku z tym, że członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z przedmiotowym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 (zał. nr 3), pani Skarbnik nie omawiała w szczegółach poszczególnych zapisów sprawozdania, ale przystąpiła do przedstawienia m.in. wyjaśnień w zakresie zrealizowanych w roku ubiegłym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubelskiego. Z przedstawionych informacji wynikało, że: zaplanowane dochody na 2013 r. w kwocie ,74 zł, w tym: dochody bieżące ,99 zł, dochody majątkowe ,75 zł zrealizowane zostały w wysokości ,82 zł, co stanowi 94,61 %, w tym: dochody bieżące w wysokości ,71 zł 96,48 % planu, dochody majątkowe w wysokości ,11 zł 84,68 % planu. Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami. Wykonanie dochodów ogółem w 94,61 % pokazuje, że zaplanowane dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności w poszczególnych dziedzinach działalności: 1. dotacje z gmin na realizację zadania Dożynki Powiatu Lubelskiego otrzymano wsparcie finansowe wyższe niż planowano o 5 600,00 zł, 2. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego w domach dziecka wykonano w większej wysokości, tj. o kwotę ,44 zł (zmiana liczby dzieci przebywających na terenie naszego powiatu), 3. dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych z innych powiatów na terenie Powiatu Lubelskiego w rodzinach zastępczych wykonano w większej wysokości, tj. o kwotę ,66 zł (j.w.), 4. niskie wykonanie dochodów z tytułu wycinki drzew wynika z powstałej należność od firmy, wobec której wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania należności, 5. niezaplanowana nadwyżka od firmy zobowiązanej do zaplanowania i realizacji scenariusza części artystycznej imprezy Dożynki Powiatu Lubelskiego, wynikająca z wpłat sponsorskich przekraczająca wysokość wynagrodzenia i innych kosztów związanych z występem artystów, 6. niektóre dotacje na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wpłyną w 2014 r. ponieważ niektóre działania zostały przesunięte na następny rok lub nie zostały zrealizowane i w związku z tym nie otrzymano środków: - Staż z mentorem Twoim wyborem (około 40 %), - Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy (około 49 %), - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkól i przedszkoli w Powiecie Lubelskim (około 46 %), - Kwalifikacje na europejskim rynku pracy (około 45 %), - Agrobiznes w Europie (około 39 %), - Europejska jakość w zawodzie (około 77 %), 2

3 - Aktywność Twoja szansa na samodzielność (73 %), - Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie (około 55 %), - Czas na pracę program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych (około 44 %), - Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim (74 %), - Praca z ochroną środowiska w tle (około 82 %), 7. zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży płodów rolnych zostały niewykonane w DPS w Matczynie z powodu rezygnacji z uprawy gruntów, 8. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie 2012 roku i niestety wykonanie w 2013 roku było niższe, co wytłumaczyć można brakiem możliwości przewidzenia wysokości wpływów z tego tytułu (wykonanie w 50 %), 9. sprzedaż działki nr 948 o powierzchni ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice I gm. Strzyżewice, przeznaczona w części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (przewidywana cena sprzedaży) w wysokości 2 mln zł ze względu na skomplikowaną procedurę przesunęła się z roku 2013 na 2014, 10. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały co prawda w 96,35 %, co stanowi kwotę ,00 zł z zaplanowanej ,00 zł, ale brak wykonania w wysokości ,00 zł tych ma jednak duży wpływ na wynik budżetu, 11. zaplanowane dotacje na zadania rzędowe realizowane przez Powiat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 75 %, W dalszej kolejności pani Skarbnik omówiła zagadnienia związane z realizacją wydatków Powiatu Lubelskiego. Poinformowała, ze planowane wydatki budżetu Powiatu Lubelskiego w łącznej kwocie ,92 zł, w ciągu roku uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2013r. plan wydatków wyniósł ,69 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości ,66 zł, co stanowi 94,25 % planu, z tego: pkt 1) wydatki bieżące planowane na kwotę ,41 zł wykonane zostały w wysokości ,64 zł (tj. 95,77 %) pkt 2) wydatki majątkowe planowane na kwotę ,28 zł wykonane zostały w wysokości ,02 zł (tj. 89,43 %) Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego w kwocie ,66 zł obejmowały: a) wydatki na zadania własne ,36 zł (tj. 94 % planu) b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,79 zł (tj. 95,22 % planu), c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami ,51 zł, (tj. 97,67 % planu). d) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 985 zł (tj. 100 % planu). Pani Jadwiga Wójcik wyjaśniła, że w trakcie analizy poszczególnych zadań w wydatkowanych środkach Powiatu Lubelskiego można zaobserwować drobne rozbieżności pomiędzy zaplanowaną a wydatkowaną kwotą. Dotyczy to m.in.: 1. przy realizacji wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej napotkano się z wieloma problemami, 3

4 2. przy realizacji wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w zadaniach własnych: - nie wypłacono odszkodowania za działki w Abramowicach Prywatnych i Strzeszkowicach Dużych z zainteresowanymi osobami przeprowadzono rokowania co do wysokości odszkodowania z wynikiem negatywnym, a osoby te nie złożyły wniosków o ustalenie odszkodowania, w związku z tym urząd nie miał dalszych możliwości działania, - nie wypłacono odszkodowania za działki pod budowę chodnika w Krężnicy Jarej odstąpiono od realizacji tego zadania w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a wykonano je w oparciu o zgłoszenie w istniejącym pasie drogowym, - zlecone w 2013 roku prace nie zostały złożone przez wykonawców w terminie, dlatego też płatności przesunięte zostały na 2014 rok (podział nieruchomości w Bełżycach przy ul. Przemysłowej, regulacje stanów prawnych drogi powiatowej Nr 2125L Krzczonów Chołydówka Rybczewice), - nierozstrzygnięty został przetarg na regulację stanów prawnych drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów Charz Wojciechów zadanie przesunięte na 2014 rok; 3. zadanie zaplanowane w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne pt. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Niedrzwica Duża i Bychawa przesunięte zostało na 2014 r., 4. wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Następnie Pani Jadwiga Wójcik omówiła przychody i rozchody budżetu Powiatu Lubelskiego. Przychody budżetu zaplanowane w wysokości ,79 zł, zrealizowane zostały na kwotę ,63 zł. Na wielkość tą składają się: a) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie przejściowego deficytu w budżecie zł, b) II transza kredytu na realizację zadania współfinansowanego z udziałem środków unijnych Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101 L zł, c) spłata pożyczek udzielonych zł, d) kredyty zaciągnięte na sfinansowanie deficytu budżetowego ,21 zł, e) pożyczka z WFOŚiGW zł, f) inne źródła ,42 zł. Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę ,84 zł, zrealizowane zostały w wysokości ,84 zł. Na wielkość tą składa się: a) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych ,65 zł, b) spłata krajowych pożyczek i kredytów ,19 zł, c) wykup samorządowych papierów wartościowych zł, d) udzielone pożyczki zł. Po zakończeniu omawiania sprawozdania, pani Jadwiga Wójcik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2013 rok (zał. nr 4). Dodatkowe informacje o przebiegu realizacji budżetu w roku ubiegłym przedstawił także Starosta Lubelski Paweł Pikula. W dalszej kolejności głos zabrała pani Agnieszka Szczęsna Lipa, Zastępca Głównego Księgowego, która przedstawiła Członkom Komisji sprawozdanie finansowe za rok 2012 (zał. nr 5). 4

5 Kolejnym punktem procedury absolutoryjnej, było zapoznanie Członków Komisji Rewizyjnej z informacją o stanie mienia Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2013r. (zał. nr 6). Powyższe dane w oparciu o wymóg ustawowy - przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Mariusz Masłowski. Przewodnicząca Komisji Anna Rynkowska podziękowała za przedstawione sprawozdania i otworzyła dyskusję. W trakcie krótkiej dyskusji Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonych dokumentów, natomiast byli jednomyślni co do tego, że budżet za rok ubiegły został prawidłowo zrealizowany, a jego realizacja wymagała dużo wysiłku i zaangażowania w pracę. Kończąc merytoryczną dyskusję, Przewodnicząca Komisji Anna Rynkowska podziękowała wszystkim osobom, które przedstawiały informacje i sprawozdania w toku procedury absolutoryjnej oraz za głosy w dyskusji, a następnie przeszła do podsumowania pracy Komisji w tym zakresie. Po uwzględnieniu wyników kontroli wykonania budżetu powiatu, dokonanych przez Komisję Rewizyjną oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego i zapoznaniu się z informacją o stanie mienia Powiatu Lubelskiego Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet był wykonany zgodnie z jego zapisami i zgodnie z przepisami prawa, a wykonując go Zarząd Powiatu osiągnął zasadnicze cele założone w budżecie. Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do wykorzystania środków z budżetu Powiatu Lubelskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi. Nie stwierdzili również przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności nie stwierdzono: dokonywania wydatków bez zgody Rady Powiatu, przekroczenia planu wydatków, dokonywania zmian w budżecie Powiatu Lubelskiego niezgodnie z upoważnieniami danymi Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu, jak też naruszenia zasad, formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Lubelskiego za 2013 rok i na tej podstawie przedłożyła wniosek (zał. nr 7) do Rady Powiatu w Lublinie o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2013 rok. Wniosek przyjęto w obecności 6 Członków Komisji jednogłośnie. Ad.5 W ramach spraw bieżących członkowie nie poruszono żadnych kwestii. Ad.6 Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że tematyka posiedzenia została wyczerpana, w związku z czym podziękowała zebranym za udział i zakończyła obrady. 5

6 Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodnicząca Komisji Anna Rynkowska Sekretarz Komisji Jerzy Babkiewicz Protokolant Dorota Klimek 6

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo