SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik"

Transkrypt

1 SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 KAN 12 / grudzieñ 2004 TECHNOOGIA SUKCESU KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, Bia³ystok-Kleosin, tel. +48 (85) , fax +48 (85) , tel. +48 (85) sprzeda

2 KAN-therm press - informacja techniczna KAN-therm press jest kompletnym systemem instalacyjnym sk³adaj¹cym siê ze z³¹czek zaprasowywanych, z³¹cz skrêcanych wraz z rozdzielaczami i szafkami instalacyjnymi, oraz rur wielowarstwowych Multi Universal i Multi Basic w zakresie œrednic mm. KAN-therm press - technologia nowoczesna Najnowszej generacji tworzywo (PPSU - polisulfon fenylenu) zastosowane do produkcji z³¹cz zaprasowywanych zapewnia: absolutn¹ odpornoœæ na procesy korozyjne, ca³kowit¹ neutralnoœæ w stosunku do wody pitnej, trwa³oœæ kszta³tek wy sz¹ od rur, wysok¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Technologia produkcji z³¹cz z PPSU praktycznie wyklucza mo liwoœæ powstawania wad ukrytych. Rury wielowarstwowe systemu KAN-therm press zbudowane s¹ z wewnêtrznej warstwy polietylenu PE-RT o podwy szonej odpornoœci termicznej (zgodnie z DIN 16883) oraz zewnêtrznej warstwy polietylenu wysokiej gêstoœci PE-HD. Pomiêdzy warstwami polietylenu znajduje siê, trwale z nimi zwi¹zana, warstwa aluminium. Taka konstrukcja zapewnia naturaln¹ odpornoœæ na dyfuzjê tlenu do instalacji, elastycznoœæ oraz brak pamiêci kszta³tu (rury po giêciu zachowuj¹ nadany kszta³t), oœmiokrotn¹ redukcjê wyd³u enia termicznego w porównaniu do rur polietylenowych. KAN-therm press - technologia na lata System KAN-therm press, dziêki perfekcyjnej konstrukcji elementów sk³adowych oraz ich wzajemnemu dopasowaniu, zapewnia: ponad 50-cio letni¹ trwa³oœæ eksploatacyjn¹, mo liwoœæ pracy w wysokich temperaturach - T rob = 90 C (robocza), T max = 95 C (maksymalna, Ÿród³o ciep³a powinno posiadaæ zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powy ej tej wartoœci) i ciœnieniu roboczym 6 bar dla rury Multi Basic lub 10 bar dla rury Multi Universal, niezwykle trwa³e z³¹cza PPSU, których maksymalne parametry pracy limitowane s¹ trwa³oœci¹ rur, absolutny brak zjawiska korozji niezale nie od jakoœci wody. KAN-therm press - technologia optymalna System KAN-therm press pozwala na wybór rozwi¹zañ optymalnych pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym dziêki: zró nicowaniu gruboœci aluminium rur Multi Basic i Multi Universal, mo liwoœci krycia z³¹cz press w posadzkach pod³óg, mo liwoœci stosowania rur jednego typu do instalacji wodnych i grzewczych. KAN-therm press - technologia bezpieczna System KAN-therm press gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji: z³¹czki press z pierœcieniem zaprasowywanym posiadaj¹ aprobatê techniczn¹ AT/ oraz pozytywn¹ ocenê higieniczn¹ PZH HK/W/0439/01/2001, rury PE-RT/Al/PE-HD posiadaj¹ aprobatê techniczn¹ AT/ oraz pozytywn¹ ocenê higieniczn¹ PZH HK/W/1062/2002, bezpieczna konstrukcja z³¹cz zaprasowywanych (technika luÿnego pierœcienia) zapewnia pe³n¹ kontrolê uszczelnieñ o-ringowych w fazie monta u, udzielana jest 10-letnia gwarancja na system

3 KAN-therm press - informacja techniczna KAN-therm press - monta z³¹cz zaprasowywanych Rurê przeci¹æ prostopadle do osi za pomoc¹ specjalnych no yc. Nadaæ rurze ¹dany kszta³t. Gi¹æ przy u yciu sprê yny zewnêtrznej lub wewnêtrznej. Przestrzegaæ minimalnego promienia giêcia R g 5 D z. Wykalibrowaæ rurê i sfazowaæ jej krawêdzie wewnêtrzne kalibratorem nie g³êbiej ni do warstwy aluminium Nasun¹æ na rurê pierœcieñ. Nastêpnie rurê z pierœcieniem nasun¹æ na z³¹cze do koñca korpusu. Kontrolowaæ zachowanie oringów poprzez obserwacjê z³¹cza w fazie nasuwania rury z pierœcieniem. Pierœcieñ dosun¹æ do ko³nierza kszta³tki. G³owicê praski umieœciæ na pierœcieniu tak, aby styka³a siê z ko³nierzem z³¹czki. KrawêdŸ zewnêtrzna g³owicy powinna byæ dosuniêta do ko³nierza z³¹czki, ale nie obejmowaæ go. Uruchomiæ napêd praski i wykonaæ po³¹czenie. Po³¹czenia press z pierœcieniem zaprasowywanym: s¹ samouszczelniaj¹ce, mog¹ byæ chowane w przegrodach, równie w posadzkach, pod warunkiem braku uszkodzeñ oringów w czasie monta u, wykonuje siê przy u yciu g³owicy odpowiedniej do danej œrednicy rury, zaleca siê wykonanie ich przy u yciu narzêdzi dostarczanych przez system KAN-therm (dla œrednic 16, 20, 32, 40 mm dopuszcza siê stosowanie g³owic o zarysie zgodnym ze standardem "U", dla œrednicy 26 zgodnych ze standardem C wg. katalogu REMS), wystêpuj¹ w zakresie œrednic mm, powinny byæ wykonywane w temperaturze powy ej 0 C. Uwaga: W konstrukcji kszta³tek zastosowano technikê luÿnego pierœcienia - nasuwanego wraz z rur¹. Taka konstrukcja wymusza w fazie koñcowej dosuniêcie samego pierœcienia do ko³nierza korpusu ju po ustabilizowaniu rury w stosunku do kszta³tki (kontrola poprawnoœci monta u). Pozwala to na pe³n¹ kontrolê uszczelnieñ o-ringowych w czasie monta u, oraz daje mo liwoœæ ³atwego oczyszczenia korpusu z³¹czki w przypadku zabrudzenia w warunkach budowy

4 KAN-therm press - informacja techniczna KAN-therm press - monta z³¹cz skrêcanych Rurê przeci¹æ prostopadle do osi za pomoc¹ specjalnych no yc. Nadaæ rurze ¹dany kszta³t. Gi¹æ przy u yciu sprê yny zewnêtrznej lub wewnêtrznej. Przestrzegaæ minimalnego promienia giêcia R g 5 D z. Wykalibrowaæ rurê i sfazowaæ jej krawêdzie wewnêtrzne kalibratorem nie g³êbiej ni do warstwy aluminium. Za³o yæ na rurê nakrêtkê œrubunka z pierœcieniem przeciêtym (lub nakrêtkê przy³¹czki) Korpus œrubunka (przy³¹czki) wsun¹æ do wnêtrza rury do wyraÿnie wyczuwalnego oporu. G³êbokoœæ wsuniêcia przy³¹czki wynosi ok. 9 mm dla rur 14, 16, 20 oraz 12 mm dla rur 26. Korpus œrubunka (przy³¹czki) wsun¹æ wraz z rur¹ w gniazdo kszta³tki do wyraÿnego oporu. Pierœcieñ przeciêty dosun¹æ w kierunku kszta³tki. Nakrêtkê œrubunka (przy³¹czki) nakrêciæ na kszta³tkê przy pomocy klucza p³askiego. Po³¹czenia skrêcane (œrubunki i przy³¹czki): s¹ samouszczelniaj¹ce, przy³¹czki i œrubunki mog¹ byæ chowane w œcianach, nie zaleca siê chowania tego typu po³¹czeñ w szlichtach posadzek, umo liwiaj¹ demonta po³¹czenia w przypadku modernizacji instalacji. Uwaga: Z³¹cz mosiê nych z gwintem wewnêtrznym nie nale y ³¹czyæ z gwintami zewnêtrznymi o zarysie sto kowym. W przypadku stosowania z³¹cz mosiê nych z gwintem wewnêtrznym nale y ³¹czyæ je wy³¹cznie z elementami z gwintem zewnêtrznym walcowym. Do ich uszczelniania nale y stosowaæ paku³y z dodatkiem pasty (nadmiar paku³ jest niewskazany)

5 KAN-therm rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD Multi Basic (szereg PN10) przeznaczona do instalacji c.o., instalacji wody ciep³ej i zimnej oraz ogrzewania pod³ogowego o ciœnieniu roboczym do 6 bar Wymiar Iloœæ m w kr¹ ku/palecie Kod artyku³u Cena z³/m 14x2 200/ ,18 16x2 200/ ,33 KAN-therm rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal (szereg PN12) przeznaczona do instalacji c.o., instalacji wody ciep³ej i zimnej oraz ogrzewania pod³ogowego o ciœnieniu roboczym do 10 bar Wymiar Iloœæ m w kr¹ ku/palecie Kod artyku³u Cena z³/m 14x2 200/ ,57 16x2 200/ ,92 20x2 100/ ,38 26x3 50/ ,30 32x3 zwój 50 m ,96 32x3 sztanga 5 m ,50 40x3,5 zwój 25 m ,03 40x3,5 sztanga 5 m ,88 KAN-therm z³¹czka press z pierœcieniem zaprasowywanym z gwintem zewnêtrznym 16x2 G 1 / 2'' 20/ ,79 20x2 G 3 / 4'' 10/ ,82 26x3 G1'' 10/ ,38 32x3 G1'' 5/ ,51 32x3 G1 1 / 4" 5/ ,05 40x3,5 G1 1 / 4" 2/ ,29 40x3,5 G1 1 / 2'' 2/ ,09 KAN-therm ³¹cznik press z pierœcieniem zaprasowywanym 16x2/ 16x2 20/ ,61 20x2/ 20x2 20/ ,99 20x2/ 16x2 20/ ,84 26x3/ 16x2 dowolna ,07 26x3/ 26x3 10/ ,64 26x3/ 20x2 10/ ,11 32x3/ 32x3 5/ ,22 40x3,5/ 40x3,5 2/ ,50 32x3/ 26x3 5/ ,49 40x3,5/ 32x3 2/ ,57 KAN-therm trójnik PPSU press z pierœcieniem zaprasowywanym 16x2/ 16x2/ 16x2 10/ ,77 20x2/ 20x2/ 20x2 10/ ,35 20x2/ 16x2/ 16x2 10/ ,20 20x2/ 16x2/ 20x2 10/ ,29 26x3/ 26x3/ 26x3 5/ ,79 26x3/ 20x2/ 20x2 5/ ,38 32x3/ 32x3/ 32x3 2/ ,84 32x3/ 26x3/ 32x3 2/ ,59 32x3/ 26x3/ 26x3 2/ ,41 40x3,5/ 40x3,5/ 40x3,5 1/ ,25 40x3,5/ 32x3/ 40x3,5 1/ ,27 40x3,5/ 32x3/ 32x3 1/ ,73 KAN-therm kolanko PPSU press z pierœcieniem zaprasowywanym 16x2/ 16x2 20/ ,29 20x2/ 20x2 10/ ,40 26x3/ 26x3 10/ ,27 32x3/ 32x3 5/ ,23 40x3,5/ 40x3,5 2/ ,77 * KAN-therm podejœcie do baterii PPSU press z pierœcieniem zaprasowywanym 16x2/G 1 / 2'' 10/ ,78 KAN-therm nakrêtka M8 - element serwisowy M8 dowolna ,29 Uwaga: Podejœcia do baterii PPSU press mocowane s¹ do p³ytek monta owych nakrêtkami M8, p³ytki z podejœciami do baterii mocowane s¹ do œcian. * Podejœcie do baterii PPSU press sprzedawane jest w komplecie z pierœcieniem zaprasowywanym, zaœlepk¹ tworzywow¹ i nakrêtk¹ M

6 KAN-therm pierœcieñ stalowy do z³¹cz - element serwisowy 16 dowolna ,97 20 dowolna ,39 26 dowolna ,99 32 dowolna ,98 40 dowolna ,39 Uwaga: Pierœcienie s¹ elementem serwisowym, kszta³tki sprzedawane s¹ w komplecie z pierœcieniami. KAN-therm przy³¹czka do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD 14 G 1 / 2'' 20/ ,51 14 G 3 / 4'' 15/ ,68 16 G 1 / 2'' 20/ ,12 16 G 3 / 4'' 10/ ,71 20 G 3 / 4'' 10/ ,40 20 G1'' 5/ ,58 26 G1'' 10/ ,39 KAN-therm œrubunek do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD 16 G 1 / 2'' 20/ N 5,12 16 G 3 / 4'' 10/ N 6,71 20 G 3 / 4'' 10/ N 7,40 KAN-therm pierœcieñ przeciêty - element serwisowy 16 dowolna NP 1,49 20 dowolna NP 1,69 Uwaga: Pierœcienie s¹ elementem serwisowym do œrubunków, œrubunki sprzedawane s¹ w komplecie z pierœcieniami. KAN-therm nypel G 1 / 2'' 20/ ,95 G 3 / 4'' 10/ ,43 G1'' 10/ ,05 KAN-therm nypel redukcyjny G 1 / 2''xG 3 / 8'' 20/ ,22 G 3 / 4''xG 1 / 2'' 10/ ,51 G1''xG 3 / 4'' 10/ ,17 KAN-therm kolanko z gwintem zewnêtrznym G 1 / 2'' 20/ ,61 G 3 / 4'' 10/ ,17 KAN-therm kolanko z gwintem zewn./wewn. G 1 / 2'' 10/ ,64 G 3 / 4'' 10/ ,64 G1'' 5/ ,01-6 -

7 KAN-therm trójnik z gwintem zewnêtrznym G 1 / 2'' 10/ ,63 G 3 / 4'' 5/ ,06 G1'' 5/ ,69 KAN-therm trójnik z gwintem zewn./wewn./zewn. G 3 / 4''xG 1 / 2''xG 3 / 4'' 5/ ,17 G1''xG 1 / 2''xG1'' 5/ ,22 G1''xG 3 / 4''xG1'' 5/ ,04 KAN-therm podejœcie do baterii z uszami, z gwintem zewnêtrznym G 1 / 2''xG 3 / 4'' 5/ ,37 KAN-therm podejœcie do baterii z gwintem zewnêtrznym G 1 / 2'' 10/ ,17 KAN-therm podejœcie do baterii p³askie z gwintem zewnêtrznym G 1 / 2'' 5/ ,69 KAN-therm podejœcie do baterii k¹towe z gwintem zewnêtrznym Wymiar Iloœæ szt. w opakowaniu Kod artyku³u Cena z³/szt. G 1 / 2'' 5/ ,48 KAN-therm kolanko z gwintem wewnêtrznym G 1 / 2'' 10/ ,25 G 3 / 4'' 5/ ,13 G1'' 0/ ,25 G1 1 / 4" 0/ ,72 KAN-therm trójnik z gwintem wewnêtrznym G 1 / 2'' 5/ ,60 G 3 / 4'' 5/ ,57 G1'' 0/ ,39 G1 1 / 4" 0/ ,23 KAN-therm redukcja G 3 / 4''xG 1 / 2'' 20/ ,05 G1''xG 3 / 4'' 10/ ,19 G1''xG 1 / 2'' 0/ ,27 G1 1 / 4"xG 3 / 4'' 0/ ,62 G1 1 / 4"xG1'' 0/ ,91-7 -

8 KAN-therm p³ytka monta owa do podejœæ do baterii - tworzywowa Wersja Iloœæ szt. w woreczku/kartonie Kod artyku³u Cena z³/szt. pojedyncza 20/ ,19 podwójna (=150 mm) 10/ ,46 podwójna (=80 mm) 20/ ,04 podwójna (=50 mm) 15/ ,91 KAN-therm p³ytka monta owa do podejœæ do baterii - metalowa Wersja Iloœæ szt. w kartonie Kod artyku³u Cena z³/szt. podwójna ,85 KAN-therm œrubka monta owa do podejœæ do baterii Iloœæ szt. w woreczku/kartonie Kod artyku³u Cena z³/szt. 100/ ,36 Uwaga: œrubka monta owa u ywana jest do podejœæ do baterii w wykonaniu mosiê nym. KAN-therm rozdzielacz na profilu 1'' do centralnego ogrzewania bez osprzêtu (seria 81) Iloœæ obwodów grzejnych Wymiary w mm Kod artyku³u Cena z³/kpl x100x , x150x , x200x , x250x , x300x , x350x , x400x , x450x , x500x ,42 KAN-therm rozdzielacz na profilu 3 / 4'' do centralnego ogrzewania bez osprzêtu (seria 41) Iloœæ obwodów grzejnych Wymiary w mm Kod artyku³u Cena z³/kpl x100x , x150x , x200x , x250x , x300x , x350x , x400x ,89 KAN-therm rozdzielacz na profilu 1'' do centralnego ogrzewania z nyplami do œrubunków (seria 61) Iloœæ obwodów grzejnych Wymiary w mm Kod artyku³u Cena z³/kpl x100x , x150x , x200x , x250x , x300x , x350x , x400x , x450x , x500x ,21 KAN-therm rozdzielacz na profilu 3 / 4'' do centralnego ogrzewania z nyplami do œrubunków (seria 40) Iloœæ obwodów grzejnych Wymiary w mm Kod artyku³u Cena z³/kpl x100x , x150x , x200x , x250x , x300x , x350x , x400x ,50-8 -

9 KAN-therm trójnik z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym Wymiar Iloœæ szt. w opakowaniu Kod artyku³u Cena z³/szt. G1'' 5/50 R ,74 KAN-therm zawór spustowo - odpowietrzaj¹cy Wymiar Iloœæ szt. w opakowaniu Kod artyku³u Cena z³/szt. G 1 / 2'' ,71 KAN-therm rura os³onowa karbowana (peszel) Wymiar Iloœæ m w kr¹ ku Kod artyku³u Cena z³/m , , , ,24 KAN-therm hak plastikowy do rur pojedynczy Wymiar Iloœæ szt. w opakowaniu/karton Kod artyku³u Cena z³/szt (=48 mm) 100/ , (=77 mm) 100/ , (=100 mm) 100/ , (=80 mm) 200/ N 0,51 KAN-therm hak plastikowy do rur podwójny Wymiar Iloœæ szt. w opakowaniu/karton Kod artyku³u Cena z³/szt (=48 mm) 100/ , (=77 mm) 100/ , (=100 mm) 100/ , (=80 mm) 200/ N 0,56 KAN-therm uchwyt do mocowania rur z ko³kiem Wymiar Iloœæ szt. w opakowaniu Kod artyku³u Cena z³/szt pojedynczy , podwójny U 0, pojedyncza D 0, podwójna UD 1,20 KAN-therm uchwyt do mocowania rur (prowadzonych w peszlu) 25 50/ ,84-9 -

10 KAN-therm zaciskarka rêczna do z³¹cz typu press z pierœcieniem zaprasowywanym Kod artyku³u Cena z³/szt. ZAPR00 355,38 Uwaga: Zaciskarka rêczna jest przeznaczona do wykonywania po³¹czeñ rur o œrednicach 16, 20, 26 mm. KAN-therm szczêka do zaciskarek do z³¹cz typu press z pierœcieniem zaprasowywanym Wymiar Kod artyku³u Cena z³/szt. 16 ZAPR16R 454,89 20 ZAPR20R 454,89 26 ZAPR26R 503,70 32 ZAPRE32 562,02 40 ZAPRE40 707,72 KAN-therm no yce do ciêcia rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD Iloœæ szt. w opakowaniu Kod artyku³u Cena z³/szt. dowolna RS ,18 KAN-therm kalibrator do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD Wymiar Kod artyku³u Cena z³/szt. 14 K14 97,20 16 K16 97,20 20 K20 97,20 26 K26 97,20 KAN-therm kalibrator uniwersalny do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD Wymiar Kod artyku³u Cena z³/szt. 16/ 20/ 26 K ,65 26/ 32/ 40 K ,15 KAN-therm walizka do zaciskarki rêcznej Kod artyku³u Cena z³/szt ,62 Uwaga: Cena walizki nie obejmuje kosztów wyposa enia walizki. W walizce mo na umieœciæ: zaciskarkê rêczn¹, szczêki: ZAPR16R, ZAPR20R, ZAPR26R, kalibratory: K16, K20, K26, no yce RS1435. KAN-therm zaciskarka elektryczna do z³¹cz typu press z pierœcieniem zaprasowywanym Kod artyku³u Cena z³/szt. ZAPR ,62 Uwaga: Zaciskarka sprzedawana jest w komplecie z walizk¹. Komplet nie zawiera szczêk. KAN-therm sprê yna zewnêtrzna do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD Wymiar Kod artyku³u Cena z³/szt. 14 SZ ,03 16 SZ ,60 20 SZ ,70 KAN-therm sprê yna wewnêtrzna do rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD Wymiar Kod artyku³u Cena z³/szt. 14 SW ,50 16 SW ,81 20 SW ,34 26 SW ,

11 KAN-therm nowa szafka natynkowa SWNE, lakierowana, do rozdzielaczy bez uk³adu mieszaj¹cego SWNE x350x N 89,82 SWNE x450x N 100,22 SWNE x550x N 108,15 SWNE x650x N 129,49 SWNE x800x N 139,74 KAN-therm szafka natynkowa SWN, lakierowana, do rozdzielaczy bez uk³adu mieszaj¹cego SWN x350x ,05 SWN x450x ,22 SWN x550x ,49 SWN x650x ,84 SWN x800x ,62 KAN-therm szafka natynkowa SWNU, lakierowana, do rozdzielaczy bez uk³adu mieszaj¹cego i z uk³adem mieszaj¹cym SWNU-8/3 8/3 630x580x ,01 SWNU-10/7 10/7 630x780x ,12 SWNU-13/10 13/10 630x930x ,33 KAN-therm nowa szafka podtynkowa SWPG z mo liwoœci¹ oklejenia glazur¹ (lub innym materia³em) SWPG x350x G 100,13 SWPG x450x G 104,47 SWPG-8/3 8/3 450x580x G 113,84 SWPG-10/7 10/7 450x780x G 119,87 SWPG-13/10 13/10 450x930x G 134,12 KAN-therm nowa szafka podtynkowa SWPSE, z lakierowan¹ ramk¹, do rozdzielaczy bez uk³adu mieszaj¹cego i z uk³adem mieszaj¹cym, z wygiêciem krawêdzi ramki pod k¹tem 90 o SWPSE x350x N 99,03 SWPSE x450x N 105,88 SWPSE-8/3 8/ x580x N 115,20 SWPSE-10/7 10/ x780x N 130,60 SWPSE-13/10 13/ x930x N 135,96 KAN-therm szafka podtynkowa SWPS, z lakierowan¹ ramk¹, do rozdzielaczy bez uk³adu mieszaj¹cego i z uk³adem mieszaj¹cym, z wygiêciem krawêdzi ramki pod k¹tem 45 o SWPS x350x ,11 SWPS x450x ,52 SWPS-8/3 8/3 680x580x ,46 SWPS-10/7 10/7 680x780x ,84 SWPS-13/10 13/10 680x930x ,22 KAN-therm ramka RAMSE lakierowana RAMSE x N 59,06 RAMSE x N 64,65 RAMSE-8/3 8/3 510x N 71,23 RAMSE-10/7 10/7 510x N 80,87 RAMSE-13/10 13/10 510x N 88,

12 Oddzia³ w Gdyni ul. Rdestowa 65/ Gdynia tel. (058) marketing tel./fax (058) sprzeda Oddzia³ w Tychach ul. Metalowa Tychy tel./fax (032) Oddzia³ w Warszawie ul. Marsa Warszawa tel./fax (022) tel. (022) marketing tel./fax (022) sprzeda Oddzia³ w Poznaniu ul. Œw. Micha³a Poznañ tel. (061) tel./fax (061) Teraz Polska 99 za najlepszy polski produkt Z OTY INSTAATOR 97 za opracowanie i wdro enie systemu KAN-therm Z OTY INSTAATOR 99 za szkolenia specjalistów Z OTY INSTAATOR 02 za opracowanie i wdro enie z³¹cz tworzywowych PPSU systemu KAN-therm KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa Bia³ystok-Kleosin tel. +48 (85) fax +48 (85) tel. +48 (85) sprzeda Internet Z OTY MEDA na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich za opracowanie i wdro enie z³¹cz tworzywowych PPSU systemu KAN-therm ISO 9001

System KAN-therm - kształtki do połączeń śrubunkowych

System KAN-therm - kształtki do połączeń śrubunkowych System KAN-therm - kształtki do połączeń śrubunkowych KAN-therm nypel 20/300 6032.22 A 20/300 6032.22C A 10/150 6033.22 A 10/100 6034.22 A (MN) - ksztatka mosiężna niklowana Nyple posiadają specjalnie

Bardziej szczegółowo

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001 Ø 16 63 mm SYSTEM KAN-therm Press LBP Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji System KAN-therm Press / Press LBP - asortyment rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT przeznaczona do instalacji

Bardziej szczegółowo

rozdzielacze, szafki oraz elementy uzupełniające

rozdzielacze, szafki oraz elementy uzupełniające SYSTEM KAN-therm rozdzielacze, szafki oraz elementy uzupełniające Jakość i niezawodność ISO ISO 9001 Spis treści Kształtki do połączeń śrubunkowych...121 Kształtki do łączenia rurek niklowanych Ø15...123

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Press

SYSTEM KAN-therm Press SYSTEM KAN-therm Press ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU KAN-therm rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal przeznaczona do instalacji c.o., instalacji wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające SYSTEM KAN-therm Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające Jakość i niezawodność ISO ISO 9001 Spis treści Kształtki do połączeń śrubunkowych...129 Kształtki do łączenia rurek niklowanych Ø15...131 Kształtki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Press

SYSTEM KAN-therm Press SYSTEM KAN-therm Press ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Press LBP informacja techniczna... 51 System KAN-therm Press LBP nowa konstrukcja kształtek... 51 System KAN-therm

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające SYSTEM KAN-therm Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające Jakość i niezawodność TECHNOLOGIA SUKCESU ISO ISO 9001 Spis treści Kształtki do połączeń śrubunkowych...137 Kształtki do łączenia rurek niklowanych

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

Onninen: Nowe złączki KAN-therm Press LBP

Onninen: Nowe złączki KAN-therm Press LBP Onninen: Nowe złączki KAN-therm Press LBP Firma KAN wprowadziła na rynek kolejną, trzecią już generację swojego systemu instalacyjnego. KAN-therm Press LBP składa się z rur polietylenowych wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001 Ø 2-32 mm SYSTEM KAN-therm Push Push Platinum Niezawodność i trwałość ISO 900 System KAN-therm Push/ Push Platinum - asortyment rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum 4 2 0.420 200/3000 m 5,86

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. rozdzielaczy serii 61, 81, 91

INSTRUKCJA OBSŁUGI. rozdzielaczy serii 61, 81, 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI rozdzielaczy serii 61, 81, 91 SYSTEM KAN-therm Instrukcja montażu i obsługi rozdzielaczy serii 61, 81, 91 Budowa i zastosowanie rozdzielacza serii 81................................

Bardziej szczegółowo

ODBIERAJ NAGRODY. KupUJ W ZESTAWACH. lub. Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze. 2000 zł. SYSTEM KAN therm

ODBIERAJ NAGRODY. KupUJ W ZESTAWACH. lub. Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze. 2000 zł. SYSTEM KAN therm SYSTEM KAN therm Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze KupUJ W ZESTAWACH NA KWOTĘ 2000 zł ODBIERAJ NAGRODY Śrubunki z korpusem PPSU 15 szt. lub RURA Blue Floor do OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 100 m Szczegółów

Bardziej szczegółowo

RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I WIELOWARSTWOWE XPEX/O XALPEX DN32 w zwojach 75m lub sztangach 5m. XALPEXi XINOX 16 20

RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I WIELOWARSTWOWE XPEX/O XALPEX DN32 w zwojach 75m lub sztangach 5m. XALPEXi XINOX 16 20 Obowiązuje od 07.07.2007r Strona 14.1 RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I WIELOWARSTWOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Rury z polietylenu usieciowanego i rury wielowarstwowe stosowane są do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PT-H "KISAN" Sp. z o.o.

PT-H KISAN Sp. z o.o. CENNIK HURTOWY MATERIAŁÓW SYSTEMU KISAN ważny od 01.10.2007 r. PT-H "KISAN" Sp. z o.o. II edycja LP NAZWA WYMIAR NR KAT. J.M. CENA NETTO PLN VAT OP.I 1 Rura wielowarstwowa PEX-Al-PEX 14x2 10.01.00 * m.b.

Bardziej szczegółowo

Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. System PEX. zgrzewany, zaprasowywany i skręcany. Wrocław 2017 r.

Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. System PEX. zgrzewany, zaprasowywany i skręcany. Wrocław 2017 r. System PEX Hurtownia P.Plast Materiały hydrauliczne i instalacyjne System PEX zgrzewany, zaprasowywany i skręcany Wrocław 2017 r. Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. rozdzielaczy serii 74

INSTRUKCJA OBS UGI. rozdzielaczy serii 74 INSTRUKCJA OBS UGI rozdzielaczy serii 74 SYSTEM KAN-therm Instrukcja monta u i obs³ugi rozdzielaczy serii 74 Instrukcja monta u i obs³ugi rozdzielaczy serii 74............................ 2 Budowa rozdzielacza

Bardziej szczegółowo

PT-H "KISAN" Sp. z o.o.

PT-H KISAN Sp. z o.o. CENNIK HURTOWY MATERIAŁÓW SYSTEMU KISAN ważny od 01.06.2007 r. PT-H "KISAN" Sp. z o.o. LP NAZWA WYMIAR NR KAT. J.M. CENA NETTO PLN VAT OP.I 1 Rura wielowarstwowa PEX-Al-PEX 14x2 10.01.00 * m.b. 5,50 22

Bardziej szczegółowo

rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN w izolacji termicznej 6 mm czerwona - 14x2,0

rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN w izolacji termicznej 6 mm czerwona - 14x2,0 LEGENDA *dostępny do wyczerpania zapasów **na specjalne zamówienie *dostępne po wyczerpaniu elementów w wykonaniu dotychczasowym nowość Cennik KANtherm ważny od 01.02.2012 Kod Nazwa Cena Ilość sztuk w

Bardziej szczegółowo

ISO 9001. Instrukcja obsługi rozdzielaczy serii 10, 20

ISO 9001. Instrukcja obsługi rozdzielaczy serii 10, 20 ISO 900 Instrukcja obsługi rozdzielaczy serii 0, 0 System KAN-therm Instrukcja montażu i obsługi rozdzielaczy serii 0, 0 Budowa i zastosowanie rozdzielacza serii 0... Budowa i zastosowanie rozdzielacza

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Systemy instalacyjne

Rozdział 6 Systemy instalacyjne Otulina HT/Armaflex (Armacell) Kurek kulowy z korkiem z dźwignią aluminiową (Valvex) Rozdział Systemy instalacyjne System c.o., c.w.u. Coprax MULTYRAMA System instalacji rurowych c.o., c.w.u. Roth RIS

Bardziej szczegółowo

Ø ,3 mm. SYSTEM KAN-therm. Inox. Szlachetny materiał, Giga możliwości TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Ø ,3 mm. SYSTEM KAN-therm. Inox. Szlachetny materiał, Giga możliwości TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox Szlachetny materiał, Giga możliwości TECHNOLOGIA SUKCESU System KAN-therm Inox - asortyment rura ze stali nierdzewnej - 1.4404 - sztanga 6 m GRUPA: H 12 1,0 1629194065

Bardziej szczegółowo

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Ø 16 110 mm SYSTEM KAN-therm PP Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU System KAN-therm PP - asortyment rura PN10 (S5/SDR11) GRUPA: L 20 1,9 1229 202002 04000120 4/200 m 2,46 25 2,3 1229 202004

Bardziej szczegółowo

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych ZASTOSOWANIE System połączeń Comap łączy różne technologie złączek z rurami z różnych materiałów tak aby zapewnić jak największą liczbę możliwych zastosowań. KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK Złączki typ marka

Bardziej szczegółowo

1. System ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego Sigma-Li Premium

1. System ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego Sigma-Li Premium 1. System ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego Sigma-Li Premium 1.1. Rury Pert/Al/Pert Sigma-Li Premium 1.1.1. Informacje ogólne 1.1.2. Charakterystyka materiału 1.1.3. Zalety rur wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW RAUBASIC press SYSTEM 6 BAR DO INSTALACJI WODY PITNEJ I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW Cennik 901301/8 PL Ważny od marca 2007 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Bardziej szczegółowo

RAUMULTI PRESS SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH I WODY PITNEJ CENNIK 903300/5 PL

RAUMULTI PRESS SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH I WODY PITNEJ CENNIK 903300/5 PL RAUMULTI PRESS SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH I WODY PITNEJ CENNIK 903300/5 PL Ważny od czerwca 2009 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm PP. KAN-therm rura PN10. KAN-therm rura PN16. KAN-therm rura PN20. KAN-therm rura PN16 Stabi AI

System KAN-therm PP. KAN-therm rura PN10. KAN-therm rura PN16. KAN-therm rura PN20. KAN-therm rura PN16 Stabi AI KAN-therm rura PN10 20 1,9 0,11 4/200 04000120 2,35 L 25 2,3 0,15 4/160 04000125 3,84 L 32 2,9 0,27 4/80 04000132 5,79 L 40 3,7 0,41 4/60 04000140 9,34 L 50 4,6 0,64 4/40 04000150 16,13 L 63 5,8 1,01 4/24

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Ø ,3 mm. SYSTEM KAN-therm. Inox. Szlachetny materiał, Giga możliwości ISO 9001

Ø ,3 mm. SYSTEM KAN-therm. Inox. Szlachetny materiał, Giga możliwości ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox Szlachetny materiał, Giga możliwości System KAN-therm Inox - asortyment rura ze stali nierdzewnej - 1.4404 - sztanga 6 m GRUPA: H 12 1,0 ** 6118046 6/624 m na zapytanie

Bardziej szczegółowo

Technologia CoEx. Cennik ROTH FHS. Rura systemowa ROTH X-PERT S5+ Systemy ogrzewania podłogowego TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA. Ważny od 1 lipca 2009

Technologia CoEx. Cennik ROTH FHS. Rura systemowa ROTH X-PERT S5+ Systemy ogrzewania podłogowego TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA. Ważny od 1 lipca 2009 Systemy ogrzewania podłogowego Technologia CoEx Warstwa ochronna Spoiwo Warstwa antydyfuzyjna EVOH Spoiwo Rura bazowa z PERT Rura systemowa ROTH X-PERT S5+ TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA Ogrzewanie podłogowe

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - informacja techniczna... 199 Informacje podstawowe... 200 Komfort cieplny...

Bardziej szczegółowo

ROZMIAR DŁ. KOD 16 x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 200 m FLP600122

ROZMIAR DŁ. KOD 16 x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 200 m FLP600122 FLP TECHNOLOGY PEX RURA FLP RURA FLP ULTRA PE-XB/AL/PE RURA FLP LASER PE-XB/AL/PE DŁ. DŁ. 16 x 2,0 mm 100 m FLP600084 16 x 2,0 mm 100 m FLP600118 16 x 2,0 mm 200 m FLP600122 16 x 2,0 mm 200 m FLP600119

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm PP TECHNOLOGIA SUKCESU ISO /2012

SYSTEM KAN-therm PP TECHNOLOGIA SUKCESU ISO /2012 SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 07/2012 TECHNOLOGIA SUKCESU KAN -therm rura PN10 Wymiar D kg/m Dł. sztangi/ Kod Cena zł/m Grupa 20 1,9 0,107 4/200 04000120 2,30 L 25 2,3 0,164 4/160 04000125 3,76 L 32 2,9

Bardziej szczegółowo

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001 Ø 16 110 mm SYSTEM KAN therm PP Wysoka jakość w rozsądnej cenie System KAN-therm PP - asortyment rura PN10 (S5/SDR11) GRUPA: L 20 1,9 04000120 4/200 m 2,35 25 2,3 04000125 4/160 m 3,84 32 2,9 04000132

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

System instalacyjny Hep 2. Cennik. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja:

System instalacyjny Hep 2. Cennik. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 System instalacyjny Hep 2 O Cennik DO SYSTEMÓW INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH Największy producent instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Systemy instalacyjne/ technika połączeń Prestabo z SC-Contur

Systemy instalacyjne/ technika połączeń Prestabo z SC-Contur Cennik 2007 F1 Systemy instalacyjne/ technika połączeń Prestabo z SC-Contur Prestabo z SC-Contur System rur i złączki zaprasowywane ze stali niestopowej Punkt po punkcie praktycznego zastosowania Złączki

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Inox

SYSTEM KAN-therm Inox SYSTEM KAN-therm Inox ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU KAN-therm rura ze stali nierdzewnej - 1.4401 Wymiar Ilość Ilość m w Kod Cena zł/m Grupa op. zbiorczych 15 1,0 sztanga 6m 840 611791.4 25,47 H 18 1,0 sztanga

Bardziej szczegółowo

Sprinkler. SYSTEM KAN-therm. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie lata. Informacja techniczna cennik PL 04/2016 ISO 9001

Sprinkler. SYSTEM KAN-therm. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie lata. Informacja techniczna cennik PL 04/2016 ISO 9001 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie lata SYSTEM KAN-therm Sprinkler PL 04/2016 Informacja techniczna cennik 1 SYSTEM KAN therm Sprinkler INFORMACJA TECHNICZNA Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. SYSTEM KAN therm. Poradnik. Projektanta i Wykonawcy PL 03/2015 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. SYSTEM KAN therm. Poradnik. Projektanta i Wykonawcy PL 03/2015 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze SYSTEM KAN therm Poradnik Projektanta i Wykonawcy PL 03/2015 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 O firmie KAN Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 Spis treści Strona System KAN-therm Push/Push Platinum - informacja ogólna... 3 System KAN-therm Push Platinum - informacja techniczna... 4 Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-HD

Bardziej szczegółowo

POLIPROPYLEN SYSTEM PP-R. Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. z polipropylenu. SYSTEM PP-R w instalacjach wodnych

POLIPROPYLEN SYSTEM PP-R. Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. z polipropylenu. SYSTEM PP-R w instalacjach wodnych Hurtownia P.Plast Materiały hydrauliczne i instalacyjne Rury i kształtki z polipropylenu SYSTEM PP-R w instalacjach wodnych Wrocław 2017 r. Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix. Cennik

System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix. Cennik Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 System kształtek do instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin smartfix Cennik SYSTEM ZŁĄCZEK WCISKANYCH PUSH-FIT DO RUR WIELOWARSTWOWYCH SYSTEMU TIGRIS ALUPEX

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Zimowe nowości w Systemie KAN-therm sprawdź! Zapraszamy do lektury.

Newsletter. Zimowe nowości w Systemie KAN-therm sprawdź! Zapraszamy do lektury. Newsletter Informacja marketingowo-handlowa GRUPY KAN 6/2012 Zimowe nowości w Systemie KAN-therm sprawdź! Firma KAN to producent nowoczesnych instalacji wodnych i grzewczych który bardzo dużą wagę przywiązuje

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie płaszczyznowe

Ogrzewanie płaszczyznowe SYSTEM KAN-therm Ogrzewanie płaszczyznowe Komfort i oszczędność TECHNOLOGIA SUKCESU Ogrzewanie płaszczyznowe w Systemie KAN-therm - asortyment ścienny panel grzewczy z rurą PB 8 1 N 2000 625 (100%) 1800188004

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od Ceny podane w PLN. Cena brutto. Jedn. miary. Stary index. Cena netto. Produkt Wymiar Index VAT SP ABC

Obowiązuje od Ceny podane w PLN. Cena brutto. Jedn. miary. Stary index. Cena netto. Produkt Wymiar Index VAT SP ABC Rura PB (standard) PN10 do wody użytkowej, w zwojach Rura PB (barrier) PN6 do centralnego ogrzewania, w zwojach Rura PB (barrier) PN3 do ogrzewania podłogowego, w zwojach 15x1,75 3243010125 HXP25/15 op.

Bardziej szczegółowo

System wielowarstwowy Uponor MLC. Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych KATALOG 2011 Zawiera ceny ważne od 1 lipca 2011r.

System wielowarstwowy Uponor MLC. Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych KATALOG 2011 Zawiera ceny ważne od 1 lipca 2011r. System wielowarstwowy Uponor MLC Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych KATALOG 2011 Zawiera ceny ważne od 1 lipca 2011r. 2 Spis treści Oznaczenia 4 Rury Uponor MLC 16-110 mm Rury Uponor MLC

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Press LBP - informacja techniczna

System KAN-therm Press LBP - informacja techniczna System KAN-therm Press LBP - informacja techniczna System KAN-therm Press LBP to nowy, kompletny system instalacyjny składający się ze złączek zaprasowywanych nowej generacji LBP i rur wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie płaszczyznowe

Ogrzewanie płaszczyznowe SYSTEM KAN-therm Ogrzewanie płaszczyznowe Komfort i oszczędność Ogrzewanie płaszczyznowe w Systemie KAN-therm - asortyment ścienny panel grzewczy z rurą PB 8 1 *dostępne wkrótce 2000 625 (100%) K-400105

Bardziej szczegółowo

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM

KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KANA Y I KSZTA TKI O PRZEKROJU PROSTOK TNYM I KO OWYM PRZEWODY POWIETRZA DLA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WENTYLACJA + KLIMATYZACJA Spis treœci: 1. Wstêp...2 2. Wykonanie...3 3.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - rury i osprzęt do rur

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - rury i osprzęt do rur Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - rury i osprzęt do rur KAN-therm 200/3000 0.2176OP C 600/1800 0.2176OP 600M C 200/3000 0.2178OP C 600/1800 0.2178OP 600M C KAN-therm 200/4000 0.2144 C 200/4000

Bardziej szczegółowo

PL-Korfantów: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 2010/S OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PL-Korfantów: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 2010/S OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/5 PL-Korfantów: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 2010/S 35-050001 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

IW 36 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

IW 36 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Rura do ogrz. podłogowego i instalacji grzejników z PE-Xc, posiada baterię tlenową zgodnie z DIN 4726, max. temperatura pracy obliczeniowa - 90 C; max. temperatura robocza -95 C (dla p= 3,5 bar) TYP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 System KAN-therm Push/Push Platinum - informacja ogólna Katalog Systemu KAN-therm Push Platinum zawiera w swoim opracowaniu nowy System KAN-therm Push Platinum oraz standardowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU

SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm PP - informacja techniczna... 93 Wstęp... 93 Materiał... 94 Instalacje wodociągowe... 94 Elementy systemu... 95 Rury...

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze. do podłogówki. Katalog 2015 edycja I

Rozdzielacze. do podłogówki. Katalog 2015 edycja I Rozdzielacze do podłogówki Katalog 2015 edycja I rozdzielacze do instalacji grzejnikowych 1 rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 3 z układem mieszającym 6 osprzęt do rozdzielaczy 8 szafki do rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZKI SYSTEMOWE z tworzywa sztucznego 3fit -Press (Seria i 35000)

ZŁĄCZKI SYSTEMOWE z tworzywa sztucznego 3fit -Press (Seria i 35000) ZŁĄCZKI SYSTEMOWE z tworzywa sztucznego 3fit -Press (Seria 25000 i 35000) POCC DE.AB24.H05840 DW-8501BN0454 PN-EN ISO2.1003-3 HK / W / 0286 / 02 / 2012 14/-1860 0906026 0831 K49007 / 03 W 1.605 Opis systemu

Bardziej szczegółowo

TECEFlex. TECEflex Cennik 09/2013. Obowi¹zuj¹cy od 1 września 2013.

TECEFlex. TECEflex Cennik 09/2013. Obowi¹zuj¹cy od 1 września 2013. TECEFlex TECEflex Cennik 09/2013 Obowi¹zuj¹cy od 1 września 2013. Spis treści TECEflex Rury z PE-Xc do instalacji grzewczych... 4 Rury z PE-Xc do instalacji sanitarnych... 5 Rury wielowarstwowe do instalacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Produkcja, tak jak cała działalność firmy KAN, odbywa się pod nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001.

WSTĘP. Produkcja, tak jak cała działalność firmy KAN, odbywa się pod nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001. WSTĘP KAN-therm to kompletny system instalacyjny służący do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych, grzewczych oraz technologicznych. Składa się z nowoczesnych, wzajemnie uzupełniających się rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01.08-2013)

KARTA PRODUKTU (ver.01.08-2013) KARTA PRODUKTU (ver.01.08-2013) 1. Nazwa Listwy bateryjne 2. Cechy i przeznaczenie produktu Listwy bateryjne stosuje się przy montażu baterii. W zależności od wersji przeznaczone są do montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

C ML K AT A L O G 0 4 /

C ML K AT A L O G 0 4 / MLC Systemy Uponor KATALOG 04/2012 Nowości 2012 MLC Złączki samozaciskowe RTM. Strona 25 Rozdzielacz modułowy PPSU Q&E. Strona 56 System samoprzylepny Klett. Strona 77 Przewodowa automatyka pokojowa Uponor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Inox

SYSTEM KAN-therm Inox SYSTEM KAN-therm Inox ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Inox - informacja techniczna... 169 System KAN-therm Inox - nowoczesna technologia połączeń... 169 System KAN-therm

Bardziej szczegółowo

Wyłączny dystrybutor: Tadmar i Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana www.alterna.com.pl

Wyłączny dystrybutor: Tadmar i Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana www.alterna.com.pl Wyłączny dystrybutor: Tadmar i Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana www.alterna.com.pl 397-2015 Karta techniczna szafki i rozdzielacze [168-2014] Altech_05.indd 1 2015-12-01 10:16:47 SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne. Źródła wody. Pompy. Źródło: Z01 Rzędna źródła: -2,8 m Rodzaj budynku: Budynek administracyjny - 1 -

Wyniki ogólne. Źródła wody. Pompy. Źródło: Z01 Rzędna źródła: -2,8 m Rodzaj budynku: Budynek administracyjny - 1 - Wyniki ogólne Ilość źródeł 1 Ilość podgrzewaczy 1 Ilość odbiorników ZW i CW 207 Ilość działek ZW i CW 431 w tym Ilość działek wody zimnej 272 Ilość działek wody ciepłej 159 Ilość obiegów cyrkulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012. Ogrzewanie podłogowe Wavin. Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. Solutions for Essentials

Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012. Ogrzewanie podłogowe Wavin. Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO. Solutions for Essentials Obowiązuje od 20.09.2012 Wersja: 20.09.2012 Ogrzewanie podłogowe Wavin Cennik SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Solutions for Essentials Ogrzewanie podłogowe Wavin Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Bardziej szczegółowo

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie V2000FV Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną Zastosowanie kątowy wg DIN prosty wg DIN Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa się z: Korpusu PN10, DN10, 15 posiada: - wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm Nowa automatyka KAN-therm SMART już wkrótce w ofercie! Sprawdź na stronie 258 Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - rury i osprzęt

Bardziej szczegółowo

CENNIK KISAN. Aktualizacja 1.07.2014 INWESTYCJA W JAKOŚĆ

CENNIK KISAN. Aktualizacja 1.07.2014 INWESTYCJA W JAKOŚĆ CENNIK KISAN Aktualizacja 1.07.2014 INWESTYCJA W JAKOŚĆ Spis treści CENNIK KISAN 1 15 17 KISAN COMFORT KISAN DEVELOPMENT NARZĘDZIA OBJAŚNIENIA TABEL A B Na zamówienie 7 dni 30 dni Termin ustalany indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Arkusz znormalizowany 1 8100 25 Wydanie 1105 Wymiary monta owe w mm Przy³¹cza rozdzielacza: 6 szt. G 3/4" ze sto kiem Wymiary Zastosowanie rurki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Steel

SYSTEM KAN-therm Steel SYSTEM KAN-therm Steel ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Steel - informacja techniczna... 139 System KAN-therm Steel - nowoczesna technologia połączeń... 139 System KAN-therm

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik

SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 Prawa autorskie KAN Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w wydawnictwach KAN Sp z o.o. objęte

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - strony 1 do 10 CENNIK SYSTEMÓW RUROWYCH - strony 11 do 20

CENNIK OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - strony 1 do 10 CENNIK SYSTEMÓW RUROWYCH - strony 11 do 20 ELEMENTY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO CENNIK OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - strony 1 do 10 CENNIK SYSTEMÓW RUROWYCH - strony 11 do 20 UWAGA! Ceny obowiązują od dnia 23-04-2014 r. L.p. Kod zamówienia Nazwa Wymiar mm

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - strony 1 do 5 CENNIK SYSTEMÓW RUROWYCH - strony 6 do 10

CENNIK OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - strony 1 do 5 CENNIK SYSTEMÓW RUROWYCH - strony 6 do 10 CENNIK OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - strony 1 do 5 CENNIK SYSTEMÓW RUROWYCH - strony 6 do 10 ELEMENTY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO UWAGA! Ceny obowiązują od dnia 28.10.2013 L.p. Nr katalogowy stary Kod zamówienia

Bardziej szczegółowo

Systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych

Systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych Systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych Rury z tworzyw sztucznych, w tym kompozytowe i cienkościenne rury stalowe; złączki tworzywowe, mosiężne i stalowe oraz nowoczesne i niezawodne systemy połączeń;

Bardziej szczegółowo

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001 Ø 12-32 mm SYSTEM KAN-therm Push Push Platinum Niezawodność i trwałość ISO 9001 Spis treści 1 System KAN-therm Push /KAN-therm Push Platinum Informacje ogólne... 3 System KAN-therm Push Platinum... 4 Rury

Bardziej szczegółowo

Opis systemu ZAK - wytrzymały na rozciàganie - z mo liwoêcià zablokowania - ca kowicie odporny na korozj

Opis systemu ZAK - wytrzymały na rozciàganie - z mo liwoêcià zablokowania - ca kowicie odporny na korozj SYSTEM ZAK Opis systemu - wytrzymały na rozciàganie - z mo liwoêcià zablokowania - ca kowicie odporny na korozj bezgwintowy, zabezpieczony przed rozerwaniem system po àczeƒ do przy àczy domowych zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PIROMETR FLUKE 62 Max

PIROMETR FLUKE 62 Max KANary z KAN-therm! SYSTEM KAN therm Innowacyjne systemy wodne i grzewcze PIROMETR FLUKE 62 Max za pakiet KAN-therm kup JEDEN z 3 PROMOCYJNYCH PAKIETÓW KAN-therm, Odbierz pirometr ZA 1zł! i weź udział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Press

SYSTEM KAN-therm Press SYSTEM KAN-therm Press ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Press LBP - informacja techniczna... 53 System KAN-therm Press LBP nowa konstrukcja kształtek... 53 System KAN-therm

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH

KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH CENNIK 2014 TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O. KSZTAŁTEK SEGMENTOWYCH KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH KSZTAŁTEK DOCZOŁOWYCH KSZTAŁTKI SEGMENTOWE KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE KSZTAŁTKI DOCZOŁOWE KOŁNIERZE CENY PODANE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne odbioru systemu Instalacyjnego QIK próba wodna

Wytyczne odbioru systemu Instalacyjnego QIK próba wodna Wytyczne odbioru systemu Instalacyjnego QIK próba wodna Lista kontrolna SI QIK 1) Zapoznałem się z wytycznymi odbioru instalacji SI QIK 2) Zapoznałem się z wytycznymi kontroli stanu szczęk Rems do zaprasowania

Bardziej szczegółowo

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego 1 / 5 Wygenerowano: 2013-11-06

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego 1 / 5 Wygenerowano: 2013-11-06 3141160212 Rura PE-X/Al/PE c/z w.pn10 16x2.0(200m) 16x2,0 m 200 A 6.56 zł 8.07 zł 3241210014 3241210013 3241210011 10x1,3 szt 60 A 245.70 zł 302.21 zł 10x1,3 szt 200 A 817.48 zł 1005.50 zł 10x1,3 szt 400

Bardziej szczegółowo

HERZ- Złącza zaciskowe do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową

HERZ- Złącza zaciskowe do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową HERZ- Złącza zaciskowe do rur PE-X, PB i rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową Arkusz znormalizowany 6066-6198, Wydanie 0715 6066 M 22 x 1,5 mm - 14, 16 i 17 mm Przyłącze do rur z tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

PNEUMAX - Dydaktyka. Newsletter 2 / 2012 I NN & O : I NE L E A E

PNEUMAX - Dydaktyka. Newsletter 2 / 2012 I NN & O : I NE L E A E Newsletter 2 / 2012 PNEUMAX - Dydaktyka A UM E PN XG L EN E R HN EC T : I NE & GY O OL OV I NN ATION www.pneumax.pl RECTUS POLSKA Sp. z o.o. tel.: (+48 33 857 98 00) fax: (+48 33 857 98 08) pneumax@pneumax.pl

Bardziej szczegółowo

16mm IP-TEC-FLZL-AL0100 77211600 11,30 SZT 10 TB 17mm IP-TEC-FLZL-AL0200 77211700 11,30 SZT 10 TB 20mm IP-TEC-FLZL-AL0300 77212000** 12,30 SZT 10 TB

16mm IP-TEC-FLZL-AL0100 77211600 11,30 SZT 10 TB 17mm IP-TEC-FLZL-AL0200 77211700 11,30 SZT 10 TB 20mm IP-TEC-FLZL-AL0300 77212000** 12,30 SZT 10 TB Rura do ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT / EVOH typ 2 max. parametry pracy: temperatura: 90 C, ciśnienie: 6 BAR 16 x 2,0mm IP-TEC-FLRU-000100 77121630 3,80 m 300 TB 16 x 2,0mm IP-TEC-FLRU-000200 77121660

Bardziej szczegółowo

Ø 16 63 mm. SYSTEM KAN therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001

Ø 16 63 mm. SYSTEM KAN therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001 Ø 16 63 mm SYSTEM KAN therm Press LBP Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji Spis treści 2 System KAN-therm Press /KAN-therm Press LBP System KAN therm Press LBP...54 Nowa konstrukcja

Bardziej szczegółowo

System ogrzewania podłogowego Wavin. Cennik hurtowy. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja:

System ogrzewania podłogowego Wavin. Cennik hurtowy. Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce. Obowiązuje od Wersja: Wersja: 05.10.2009 System ogrzewania podłogowego Wavin Cennik hurtowy SYSTEM DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Największy producent instalacji sanitarnych w Polsce Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 16x2,0

Bardziej szczegółowo

CENNIK 02/2016. obowiązujący od 01 lutego 2016r. Systemy grzewcze

CENNIK 02/2016. obowiązujący od 01 lutego 2016r. Systemy grzewcze CENNIK 02/2016 obowiązujący od 01 lutego 2016r. Systemy grzewcze Spis treści - cennik systemy grzewcze 02/2016 Strona TECEflex 3-20 TECElogo 21-36 TECEfloor 37-54 UWAGA: Cennik obowiązuje od 01 lutego

Bardziej szczegółowo

Systemy instalacyjne F1 Prestabo z SC-Contur

Systemy instalacyjne F1 Prestabo z SC-Contur Cennik 2012 Systemy instalacyjne Prestabo z SC-Contur System rur i złączki zaprasowywane ze stali niestopowej Wskazówka: We wrześniu 2007 zostały zoptymalizowane wymiary zewnętrzne (L i Z) łuków Prestabo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Press informacja techniczna, katalog i produktów

SYSTEM KAN-therm Press informacja techniczna, katalog i produktów SYSTEM KAN-therm Press informacja techniczna, katalog i produktów cennik ISO 9001 : 2000 Prawa autorskie KAN Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrze one. Tekst, obrazy, grafika oraz ich uk³ad w wydawnictwach

Bardziej szczegółowo

Dynacon. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z automatycznymi ogranicznikami przepływu

Dynacon. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z automatycznymi ogranicznikami przepływu Dynacon Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z automatycznymi ogranicznikami przepływu IMI HEIMEIER / Regulacja ogrzewania podłogowego / Dynacon Dynacon Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

SZAFY I REGA Y TYP - B

SZAFY I REGA Y TYP - B 1 SZAFY I REGA Y TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU

RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU DO WYKONYWANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ www.usmetrix.com GSP Group Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 103 91-222 Łódź tel. (0-42) 613-19-00 fax (0-42) 652-03-28

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary. Kod / Kod SAP. Cena netto. Cena brutto. Zdjęcie

Jedn. miary. Kod / Kod SAP. Cena netto. Cena brutto. Zdjęcie 4608 / 0467 Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 4x,0 00 7.68 9.4 460 / 00909 Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 6x,0 00 7.60 9. 06 / 00 Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 0x, 00.7.74 4600 / 00 Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) x,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Spis treœci

SYSTEM KAN-therm Spis treœci SYSTEM KAN-therm Spis treœci 1. Rury polietylenowe PE-Xc i PE-RT..................................................... 2 2. Z³¹czki z pierœcieniem nasuwanym do rur PE-Xc i PE-RT....................................

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna, katalog ISO 9001 : 2000

informacja techniczna, katalog ISO 9001 : 2000 NOWOŚĆ SYSTEM KAN-therm PP informacja techniczna, katalog ISO 9001 : 2000 Prawa autorskie KAN Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w wydawnictwach KAN Sp z o.o. objęte

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo