REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Usługodawca]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Usługodawca]"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Usługodawca] 1. Usługodawcą (Prowadzącym Serwis) jest: NA2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Equator II - Al. Jerozolimskie 96, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: kapitał zakładowy: 5000 zł, w całości pokryty, zwana dalej: Usługodawcą. 2. Serwisem (Portalem) jest serwis internetowy znajdujący się pod adresem 3. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za bezprawne korzystanie z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności opłaty licencyjnej, która wynosi: zł rocznie. 4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści. 5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres podany przez Użytkownika przy Rejestracji lub składaniu Zapytania. 6. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: a. Pocztę elektroniczną ( ) na adres: b. Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na swój adres 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń) [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną] 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu, polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia skontaktowania się osoby zainteresowanej wzięciem pożyczki ( Pożyczkobiorca ) z osobą zainteresowaną jej udzieleniem ( Pożyczkodawca ). 1

2 Osoby te mogą następnie we własnym zakresie i poza Serwisem zawrzeć umowę pożyczki, zwaną dalej: Umową Pożyczki. Przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę rozumie się nie tylko strony tej Umowy, ale także użytkowników zainteresowanych jej zawarciem. Portal pomaga w sposób bezpośredni spotkać się Pożyczkobiorcom z Pożyczkodawcami, dając możliwość uzyskania pożyczki na satysfakcjonujących obie Strony warunkach, przy ograniczeniu ryzyka, kosztów i formalności. 2. Wszelkie Treści na Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Złożenie Wniosku Pożyczkowego i udostępnienie go Pożyczkodawcom nie stanowi oferty i nie rodzi po stronie Pożyczkobiorcy obowiązku zawarcia umowy na warunkach określonych we Wniosku. 3. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jest odpłatne, a z niektórych bezpłatne. Szczegółowe zasady ustalania i wysokości Opłat za korzystanie z Serwisu zawiera Cennik Opłat, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Znajdujący się na Serwisie kalkulator pożyczkowy ( Kalkulator ) ma jedynie charakter symulatora i nie dotyczy on konkretnej pożyczki lub kredytu; pozwala jedynie na przeprowadzenie obliczeń matematycznych: na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych wejściowych (kwota Pożyczki oraz liczba miesięcznych rat, oprocentowanie) wyświetla on dane wyjściowe (wysokość miesięcznej raty Pożyczki, całkowity koszt pożyczki, roczna stopa oprocentowania). Kalkulator nie stanowi reklamy ani promocji jakiekolwiek zindywidualizowanej i skonkretyzowanej pożyczki lub kredytu. 5. Informacja o szacunkowym czasie udzielenia Pożyczki ma jedynie charakter hipotetyczny i symulacyjny i nie rodzi po stronie Pożyczkobiorcy jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności o zawarcie Umowy Pożyczki w tym czasie. 6. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, w szczególności Umowy Pożyczki. Wszelkie roszczenia z tytułu zawartej Umowy Pożyczki lub z tytułu jej niezawarcia, jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Pożyczki (w szczególności braku jej spłaty) Użytkownik kieruje bezpośrednio do Użytkownika będącego drugą stroną Umowy. Usługodawca nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że Użytkownik zawrze Umowę Pożyczki na warunkach określonych we Wniosku Pożyczkowym oraz, iż Pożyczka zostanie spłacona. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia możliwości skojarzenia stron Umowy Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy i udostępnienia Użytkownikom infrastruktury służącej do negocjowania, zawierania i wykonywania Umowy Pożyczki. 7. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy. 8. Z tego względu czynności Usługodawcy nie mają charakteru pośrednictwa kredytowego, o których mowa w ustawie z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715). Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia im zawarcia Umowy Pożyczki, nie reprezentuje interesów żadnej ze Stron ani nie działa na rzecz, w imieniu czy na rachunek żadnej ze Stron. 3 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca] 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: a. Stały dostęp do Internetu; 2

3 b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6. c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript; d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej; 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji Pytania i odpowiedzi, Help, FAQ, dostępne tutaj: Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Serwisu. 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego. 4 [Użytkownik] 1. Osoba korzystająca z Usług jest Użytkownikiem, zwana jest dalej: Użytkownikiem. 2. Użytkownicy dzielą się na dwie grupy: a. Pożyczkobiorcy użytkownicy, którzy są zainteresowani uzyskaniem Pożyczki od innego Użytkownika (Pożyczkodawcy); b. Pożyczkodawcy użytkownicy, którzy są zainteresowani udzieleniem Pożyczki innemu Użytkownikowi (Pożyczkobiorcy); Przy czym ten sam Użytkownik może występować w jednym momencie jako Pożyczkobiorca, a w innym jako Pożyczkodawca. 3. Użytkownik dokonuje akceptacji Regulaminu: jeśli jest Pożyczkodawcą w momencie zakładania Konta, jeśli jest Pożyczkobiorcą, w momencie składania Zapytania. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 5. Użytkownikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (według prawa polskiego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 6. Dodatkowo, każdy Użytkownik musi spełniać dwa wymogi: a. Musi posiadać stały udokumentowany dochód nie mniejszy niż 650 zł miesięcznie, przez co rozumie się przeciętny dochód na rękę (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatków i wszelkich innych należności publicznoprawnych) uzyskany w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment złożenia Wniosku; b. Musi posiadać stałe miejsce zamieszkania i być tam zameldowana. 7. Użytkownik może korzystać z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Serwisie jedynie do kontaktu z tymi Użytkownikami w sprawach związanym z zawieraniem Umowy Pożyczki. Zabronione jest wysyłanie spamu lub zbierania danych osobowych Użytkowników w innych celach 8. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Dane mogą być gromadzone permanentnie i wykorzystane w celu stworzenia katalogu w ramach istniejącego, utworzonego w przyszłości lub innego serwisu. 5 Informacja handlowa i Komunikaty 1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o 3

4 promocjach, widowiskach, towarach czy usługach oferowanych przez Serwis lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące Newsletter. Informacje te mogą być wysyłane Użytkownikowi na lub na podany numer telefonu komórkowego w formie wiadomości sms. 2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy a lub w ustawieniach swojego Konta lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu lub w przypadku wiadomości sms wysłanych na numer telefonu komórkowego, poprzez wysłanie sms-a na wskazany przez Usługodawcę numer. 3. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, powiadomienie o wyczerpywaniu się doładowania, pozwalający zresetować hasło do konta, ostrzeżenia o zbyt niskich ofertach w snajperze itp. ( Komunikaty ). 6 Zgoda na wykorzystywanie Danych przez Usługodawcę 1. Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek Treść, Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, w jakikolwiek sposób bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących form i postaci eksploatacji, pól eksploatacji, czasu eksploatacji, terytorium eksploatacji, opracowań. 2. Usługodawca ma prawo przenieść na osoby trzecia wszelkie prawa, o których mowa w 6, lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z tych praw. 3. Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści (z tym że do usunięcia części Treści zawierających dane osobowe Użytkownika zobowiązują Usługodawcę przepisy o ochronie danych osobowych lub Polityka Prywatności). Pozostałe Treści Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował. 4. Użytkownik zobowiązany jest do archiwizowania i przechowywania na komputerze lub innym nośniku pamięci kopii wszelkich Danych, które zamieścił lub przechowuje na Portalu (w szczególności dotyczy to wszelkich dokumentów, skanów oraz korespondencji związanych z negocjowaniem, zawieraniem i wykonywaniem Umowy Pożyczki, dowodów wpłat, pokwitowań, treści umowy, aneksów itp.). Za skutki niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. taki dokument lub informacja zostaną trwale usunięte z Portalu, a Użytkownik nie ma jego kopii na swoim komputerze). Usługodawca nie ma obowiązku archiwizowania Danych zamieszczonych przez Użytkownika ani też wykonywania kopii zapasowych. 7 Korzystanie z Serwisu Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innej osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich 4

5 podanych w Serwisie danych (np. w sytuacji zmiany adresu , zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Usługodawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Użytkownika. II. WNIOSEK POŻYCZKOWY I ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI 8 Etapy Do zawarcia Umowy Pożyczki dochodzi poprzez następujący etapy: 1) Złożenie przez Pożyczkobiorcę zapytania o możliwość udzielenia Pożyczki ( Zapytanie ); 2) Weryfikacja możliwości udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu przez Usługodawcę; ( Weryfikacja wstępna ) w przypadku pozytywnego wyniku, Zapytanie staje się integralną częścią Wniosku Pożyczkowego; 3) Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego poprzez rozmowę telefoniczną Pożyczkobiorcy z przedstawicielem Usługodawcy ( Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego ); 4) W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji ostatecznej Udostępnienie zweryfikowanego pozytywnie Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcom; 5) Skontaktowanie się Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy; Złożenie Zapytania jak i rozmowa telefoniczna z Usługodawcą możliwa jest w godzinach od 9 do 21 każdego dnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Poza tymi godzinami nie ma możliwości złożenia Zapytania. 9 Złożenie Zapytania 1. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem Pożyczki, składa wstępne zapytanie o możliwość udzielenia Pożyczki ( Zapytanie ), poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. W zapytaniu tym podaje on: 1. Imię i nazwisko; 2. Adres 3. Numer telefon kontaktowego; 4. PESEL; 5. Cel Pożyczki; 6. Kwotę Pożyczki; 7. Liczbę miesięcznych rat Pożyczki 2. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego, Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych. 10 Weryfikacja wstępna Zapytania 1. Usługodawca dokonuje wstępnej weryfikacji zapytania. a) w przypadku, gdy nie ma możliwości udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadamia o tym Użytkownika (weryfikacja negatywna), b) bw przypadku, gdy istnieje możliwość udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadomią o tym Użytkownika, informując, iż do dalszego procedowania, konieczne jest uzupełnienie 5

6 zapytania. Zapytanie staje się wówczas integralną częścią Wniosku Pożyczkowego (weryfikacja pozytywna). 2. Usługodawca podejmuje decyzji w przedmiocie weryfikacji wedle własnego uznania i nie ma on obowiązku dokonania weryfikacji pozytywnej. Brak dokonania takiej weryfikacji nie rodzi po stronie Użytkownika jakichkolwiek roszczeń. 11 Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego 1. W przypadku weryfikacji pozytywnej do złożenia Wniosku Pożyczkowego konieczne jest jego uzupełnienie, które następuje w drodze rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Usługodawcy. Użytkownik dzwoni pod numer wskazany w Serwisie, to jest Usługa ta jest usługą o podwyższonej opłacie. Cena za jednostkę rozliczeniową tej usługi wynosi 6,25 netto, to jest 7,69 brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Przed rozpoczęciem naliczania opłaty za powyższe połączenie telefoniczne, dostawca usługi bezpłatnie zapewnia Użytkownikowi informację o cenie za jednostkę rozliczeniową usługi. 2.3.Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Usługodawcą w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji Zapytania. W razie braku kontaktu w tym terminie, konieczne może być złożenie nowego Zapytania. 3. Celem rozmowy telefonicznej jest wstępna weryfikacja tożsamości Użytkownika oraz Uzupełnienie Wniosku przez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. 4. W rozmowie telefonicznej Usługodawca zbiera od Użytkownika następujące dane osobowe: 1. Drugie imię; 2. Seria i numer dowodu osobistego, data wydania i organ wydający; 3. Data i miejsce urodzenia 4. Imiona rodziców 5. Numer identyfikacji podatkowej 6. Miejsce zamieszkania; 7. Seria i numer paszportu, data wydania, adres korespondencyjny; 8. Informacja o dochodach: źródło dochodu, informacja o tym, czy umowa będąca podstawą uzyskiwania dochodu, zawarta jest na czas określony czy też nieokreślony; 9. Nazwa, adres, telefon, NIP zakładu pracy; 10. Stanowisko i data początkowa zatrudnienia; 11. Wynagrodzenie netto i brutto; 12. Informację, czy wobec Użytkownika toczy się postępowanie komornicze lub windykacyjne; z wyłączeniem danych dotyczących orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 13. Stan cywilny; 14. wykształcenie 15. Informacje o majątku Użytkownika: posiadanych przez niego ruchomościach, oszczędnościach i nieruchomościach (z wyszczególnieniem rodzaju: grunt, budynek, lokal, powierzchnia lokalu, położenie lokalu); 16. Informacje o wydatkach Użytkownika (media, opłaty za mieszkanie itp.); 17. Informacje o liczbie osób na utrzymaniu, w szczególności małoletnich; 18. Informacje o tym, czy Użytkownik zamieszkuje w lokalu od urodzenia. 5. W rozmowie telefonicznej Użytkownik: 6

7 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu: i. umożliwienia weryfikacji Wniosku Pożyczkowego oraz ii. udostępnienia ich odpłatnie lub nieodpłatnie Pożyczkodawcy, w celu przetwarzania tych danych przez Pożyczkodawcę dla celów następujących: 1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy z Pożyczkobiorca, w szczególności skontaktowanie się z nim; 2. Negocjowanie warunków Umowy Pożyczki; 3. Zawarcie Umowy Pożyczki; 4. Wykonywanie Umowy Pożyczki 5. Sprawdzenie zdolności kredytowej Użytkownika, w szczególności: a. Wystąpienie za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika; b. Wystąpienie o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu. iii. Marketingowym, w tym marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy; 2. Zostaje poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) o: i. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj. Usługodawcy; ii. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (tj. Pożyczkodawcy); iii. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; iv. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. 6. Dodatkowo, Użytkownik, w rozmowie telefonicznej wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Usługodawcę lub Pożyczkodawcę z nim, w celu złożenia Użytkownikowi propozycji zawarcia Umowy Pożyczki lub w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez SMS) lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu. 12 Udostępnienie Wniosku Pożyczkowego 1. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w 11 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7 oraz poinformowaniu go o okolicznościach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, Usługodawca udostępnia Wniosek Pożyczkodawcom odpłatnie lub nieodpłatnie. Rola Usługodawcy kończy się na udostępnieniu Wniosku Pożyczkodawcom. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Wniosku Pożyczkowego. 7

8 2. Udostępnienie Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcom nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Pożyczkobiorcy ani Pożyczkodawcy, jest jedynie posłańcem, którzy udostępnia Wniosek Pożyczkowy. 13 Negocjowanie, zawarcie i wykonanie Umowy Pożyczki 1. Dalszych czynności związanych z Umową Pożyczki (w szczególności negocjowanie, zawarcie, wykonanie) Użytkownicy dokonuję między sobą. 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania zamieszczonych na Portalu jakichkolwiek dokumentów i wzorów umów, w szczególności wzorów umów pożyczki, deklaracji wekslowych, pokwitowań, aneksów. Mają one jedynie charakter informacyjny, gdyż każda umowa winna być dostosowana do indywidualnych okoliczności faktycznych i oczekiwań Użytkowników. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podatków ani jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy Pożyczki. Wszelkie obowiązki w tym zakresie spoczywają wyłącznie na Użytkownikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 14 Opłaty 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z obowiązkiem uiszczania Opłat, których wysokość i zasady uiszczania określa Cennik Załącznik nr 1 do Regulaminu.] 2. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat na rzecz Usługodawcy za korzystanie z Serwisu; ponosi on jednak opłatę za połącznie telefoniczne, o którym mowa w Pożyczkodawca ponosi opłaty za udostępnienie Wniosku Pożyczkowego. 4. Dla inwestora pobranie kontaktu dla Użytkownika możliwe jest po wpłaceniu 30 zł brutto poprzez system płatności paypal. ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 15 Zasady odpowiedzialności 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt. 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z: a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w 3); b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych: c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania 8

9 Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności; d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę; e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu; f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows, Androdi); g. odrzucenia wysyłanych wiadomości przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów; h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego i lub i Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik. 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana. 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie. 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Pożyczkodawcy. 16 Rola Serwisu 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki udostępnienia Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcy, zawarcia Umowy Pożyczki, rozwiązania jej jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjęcia Wniosku Pożyczkowego, uzupełnienia go i udostępnienia go Pożyczkodawcy. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych we Wnioskach Pożyczkowych oraz informacjach kierowanych przez Pożyczkodawców. 9

10 Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy przez Pożyczkodawców i Pożyczkobiorców Usługodawca ich nie weryfikuje. 4. Usługodawca nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych Pożyczkodawców innych Pożyczek lub produktów finansowych, w tym bardziej preferencyjnych i nie jest zobowiązany do jakichkolwiek działań z tym związanych. 5. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą i nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi. 6. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z: a. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Pożyczkobiorcą lub Pożyczkodawcą; b. niezawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców c. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców d. sprzeczność treści zamieszczonych na Serwisie przez Użytkowników z rzeczywistym stanem rzeczy; e. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców; f. zdolność Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców do realizowania umów; g. wypłacalność Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców; h. prowadzenie przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców negocjacji w złej wierze lub naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, ujawnienie informacji poufnych; 7. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Pożyczkobiorcami a Pożyczkodawcami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów. ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17 Reklamacja 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji. 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności 3. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków 10

11 osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu. 4. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu. 19 [Postanowienia końcowe] 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu 2. Ze względu na fakt, iż w Serwisie nie ma możliwości Rejestracji przez Pożyczkobiorcę, każdorazowo składając Zapytanie, Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin, Usługodawca nie zawiadomią Użytkowników o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się według poprzedniej wersji Regulaminu. 3. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie. 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art Kodeksu cywilnego), w szczególności art Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 5. Integralną częścią Regulaminu są Cennik, Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Cennika, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. o korzystanie z aplikacji Ebexo z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (www.ebexo.pl) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo