REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Usługodawca]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 [Usługodawca]"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Usługodawca] 1. Usługodawcą (Prowadzącym Serwis) jest: NA2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Equator II - Al. Jerozolimskie 96, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP: kapitał zakładowy: 5000 zł, w całości pokryty, zwana dalej: Usługodawcą. 2. Serwisem (Portalem) jest serwis internetowy znajdujący się pod adresem 3. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za bezprawne korzystanie z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności opłaty licencyjnej, która wynosi: zł rocznie. 4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści. 5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres podany przez Użytkownika przy Rejestracji lub składaniu Zapytania. 6. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: a. Pocztę elektroniczną ( ) na adres: b. Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na swój adres 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń) [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną] 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu, polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia skontaktowania się osoby zainteresowanej wzięciem pożyczki ( Pożyczkobiorca ) z osobą zainteresowaną jej udzieleniem ( Pożyczkodawca ). 1

2 Osoby te mogą następnie we własnym zakresie i poza Serwisem zawrzeć umowę pożyczki, zwaną dalej: Umową Pożyczki. Przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę rozumie się nie tylko strony tej Umowy, ale także użytkowników zainteresowanych jej zawarciem. Portal pomaga w sposób bezpośredni spotkać się Pożyczkobiorcom z Pożyczkodawcami, dając możliwość uzyskania pożyczki na satysfakcjonujących obie Strony warunkach, przy ograniczeniu ryzyka, kosztów i formalności. 2. Wszelkie Treści na Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Złożenie Wniosku Pożyczkowego i udostępnienie go Pożyczkodawcom nie stanowi oferty i nie rodzi po stronie Pożyczkobiorcy obowiązku zawarcia umowy na warunkach określonych we Wniosku. 3. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jest odpłatne, a z niektórych bezpłatne. Szczegółowe zasady ustalania i wysokości Opłat za korzystanie z Serwisu zawiera Cennik Opłat, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Znajdujący się na Serwisie kalkulator pożyczkowy ( Kalkulator ) ma jedynie charakter symulatora i nie dotyczy on konkretnej pożyczki lub kredytu; pozwala jedynie na przeprowadzenie obliczeń matematycznych: na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych wejściowych (kwota Pożyczki oraz liczba miesięcznych rat, oprocentowanie) wyświetla on dane wyjściowe (wysokość miesięcznej raty Pożyczki, całkowity koszt pożyczki, roczna stopa oprocentowania). Kalkulator nie stanowi reklamy ani promocji jakiekolwiek zindywidualizowanej i skonkretyzowanej pożyczki lub kredytu. 5. Informacja o szacunkowym czasie udzielenia Pożyczki ma jedynie charakter hipotetyczny i symulacyjny i nie rodzi po stronie Pożyczkobiorcy jakiegokolwiek roszczenia, w szczególności o zawarcie Umowy Pożyczki w tym czasie. 6. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, w szczególności Umowy Pożyczki. Wszelkie roszczenia z tytułu zawartej Umowy Pożyczki lub z tytułu jej niezawarcia, jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Pożyczki (w szczególności braku jej spłaty) Użytkownik kieruje bezpośrednio do Użytkownika będącego drugą stroną Umowy. Usługodawca nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że Użytkownik zawrze Umowę Pożyczki na warunkach określonych we Wniosku Pożyczkowym oraz, iż Pożyczka zostanie spłacona. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia możliwości skojarzenia stron Umowy Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy i udostępnienia Użytkownikom infrastruktury służącej do negocjowania, zawierania i wykonywania Umowy Pożyczki. 7. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy. 8. Z tego względu czynności Usługodawcy nie mają charakteru pośrednictwa kredytowego, o których mowa w ustawie z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715). Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia im zawarcia Umowy Pożyczki, nie reprezentuje interesów żadnej ze Stron ani nie działa na rzecz, w imieniu czy na rachunek żadnej ze Stron. 3 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca] 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: a. Stały dostęp do Internetu; 2

3 b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6. c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript; d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej; 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji Pytania i odpowiedzi, Help, FAQ, dostępne tutaj: Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Serwisu. 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego. 4 [Użytkownik] 1. Osoba korzystająca z Usług jest Użytkownikiem, zwana jest dalej: Użytkownikiem. 2. Użytkownicy dzielą się na dwie grupy: a. Pożyczkobiorcy użytkownicy, którzy są zainteresowani uzyskaniem Pożyczki od innego Użytkownika (Pożyczkodawcy); b. Pożyczkodawcy użytkownicy, którzy są zainteresowani udzieleniem Pożyczki innemu Użytkownikowi (Pożyczkobiorcy); Przy czym ten sam Użytkownik może występować w jednym momencie jako Pożyczkobiorca, a w innym jako Pożyczkodawca. 3. Użytkownik dokonuje akceptacji Regulaminu: jeśli jest Pożyczkodawcą w momencie zakładania Konta, jeśli jest Pożyczkobiorcą, w momencie składania Zapytania. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 5. Użytkownikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (według prawa polskiego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 6. Dodatkowo, każdy Użytkownik musi spełniać dwa wymogi: a. Musi posiadać stały udokumentowany dochód nie mniejszy niż 650 zł miesięcznie, przez co rozumie się przeciętny dochód na rękę (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatków i wszelkich innych należności publicznoprawnych) uzyskany w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment złożenia Wniosku; b. Musi posiadać stałe miejsce zamieszkania i być tam zameldowana. 7. Użytkownik może korzystać z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Serwisie jedynie do kontaktu z tymi Użytkownikami w sprawach związanym z zawieraniem Umowy Pożyczki. Zabronione jest wysyłanie spamu lub zbierania danych osobowych Użytkowników w innych celach 8. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Dane mogą być gromadzone permanentnie i wykorzystane w celu stworzenia katalogu w ramach istniejącego, utworzonego w przyszłości lub innego serwisu. 5 Informacja handlowa i Komunikaty 1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o 3

4 promocjach, widowiskach, towarach czy usługach oferowanych przez Serwis lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące Newsletter. Informacje te mogą być wysyłane Użytkownikowi na lub na podany numer telefonu komórkowego w formie wiadomości sms. 2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy a lub w ustawieniach swojego Konta lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu lub w przypadku wiadomości sms wysłanych na numer telefonu komórkowego, poprzez wysłanie sms-a na wskazany przez Usługodawcę numer. 3. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, powiadomienie o wyczerpywaniu się doładowania, pozwalający zresetować hasło do konta, ostrzeżenia o zbyt niskich ofertach w snajperze itp. ( Komunikaty ). 6 Zgoda na wykorzystywanie Danych przez Usługodawcę 1. Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek Treść, Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, w jakikolwiek sposób bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących form i postaci eksploatacji, pól eksploatacji, czasu eksploatacji, terytorium eksploatacji, opracowań. 2. Usługodawca ma prawo przenieść na osoby trzecia wszelkie prawa, o których mowa w 6, lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z tych praw. 3. Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści (z tym że do usunięcia części Treści zawierających dane osobowe Użytkownika zobowiązują Usługodawcę przepisy o ochronie danych osobowych lub Polityka Prywatności). Pozostałe Treści Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował. 4. Użytkownik zobowiązany jest do archiwizowania i przechowywania na komputerze lub innym nośniku pamięci kopii wszelkich Danych, które zamieścił lub przechowuje na Portalu (w szczególności dotyczy to wszelkich dokumentów, skanów oraz korespondencji związanych z negocjowaniem, zawieraniem i wykonywaniem Umowy Pożyczki, dowodów wpłat, pokwitowań, treści umowy, aneksów itp.). Za skutki niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. taki dokument lub informacja zostaną trwale usunięte z Portalu, a Użytkownik nie ma jego kopii na swoim komputerze). Usługodawca nie ma obowiązku archiwizowania Danych zamieszczonych przez Użytkownika ani też wykonywania kopii zapasowych. 7 Korzystanie z Serwisu Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innej osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich 4

5 podanych w Serwisie danych (np. w sytuacji zmiany adresu , zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Usługodawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Użytkownika. II. WNIOSEK POŻYCZKOWY I ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI 8 Etapy Do zawarcia Umowy Pożyczki dochodzi poprzez następujący etapy: 1) Złożenie przez Pożyczkobiorcę zapytania o możliwość udzielenia Pożyczki ( Zapytanie ); 2) Weryfikacja możliwości udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu przez Usługodawcę; ( Weryfikacja wstępna ) w przypadku pozytywnego wyniku, Zapytanie staje się integralną częścią Wniosku Pożyczkowego; 3) Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego poprzez rozmowę telefoniczną Pożyczkobiorcy z przedstawicielem Usługodawcy ( Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego ); 4) W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji ostatecznej Udostępnienie zweryfikowanego pozytywnie Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcom; 5) Skontaktowanie się Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy; Złożenie Zapytania jak i rozmowa telefoniczna z Usługodawcą możliwa jest w godzinach od 9 do 21 każdego dnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Poza tymi godzinami nie ma możliwości złożenia Zapytania. 9 Złożenie Zapytania 1. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem Pożyczki, składa wstępne zapytanie o możliwość udzielenia Pożyczki ( Zapytanie ), poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. W zapytaniu tym podaje on: 1. Imię i nazwisko; 2. Adres 3. Numer telefon kontaktowego; 4. PESEL; 5. Cel Pożyczki; 6. Kwotę Pożyczki; 7. Liczbę miesięcznych rat Pożyczki 2. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego, Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych. 10 Weryfikacja wstępna Zapytania 1. Usługodawca dokonuje wstępnej weryfikacji zapytania. a) w przypadku, gdy nie ma możliwości udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadamia o tym Użytkownika (weryfikacja negatywna), b) bw przypadku, gdy istnieje możliwość udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadomią o tym Użytkownika, informując, iż do dalszego procedowania, konieczne jest uzupełnienie 5

6 zapytania. Zapytanie staje się wówczas integralną częścią Wniosku Pożyczkowego (weryfikacja pozytywna). 2. Usługodawca podejmuje decyzji w przedmiocie weryfikacji wedle własnego uznania i nie ma on obowiązku dokonania weryfikacji pozytywnej. Brak dokonania takiej weryfikacji nie rodzi po stronie Użytkownika jakichkolwiek roszczeń. 11 Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego 1. W przypadku weryfikacji pozytywnej do złożenia Wniosku Pożyczkowego konieczne jest jego uzupełnienie, które następuje w drodze rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Usługodawcy. Użytkownik dzwoni pod numer wskazany w Serwisie, to jest Usługa ta jest usługą o podwyższonej opłacie. Cena za jednostkę rozliczeniową tej usługi wynosi 6,25 netto, to jest 7,69 brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Przed rozpoczęciem naliczania opłaty za powyższe połączenie telefoniczne, dostawca usługi bezpłatnie zapewnia Użytkownikowi informację o cenie za jednostkę rozliczeniową usługi. 2.3.Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Usługodawcą w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji Zapytania. W razie braku kontaktu w tym terminie, konieczne może być złożenie nowego Zapytania. 3. Celem rozmowy telefonicznej jest wstępna weryfikacja tożsamości Użytkownika oraz Uzupełnienie Wniosku przez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. 4. W rozmowie telefonicznej Usługodawca zbiera od Użytkownika następujące dane osobowe: 1. Drugie imię; 2. Seria i numer dowodu osobistego, data wydania i organ wydający; 3. Data i miejsce urodzenia 4. Imiona rodziców 5. Numer identyfikacji podatkowej 6. Miejsce zamieszkania; 7. Seria i numer paszportu, data wydania, adres korespondencyjny; 8. Informacja o dochodach: źródło dochodu, informacja o tym, czy umowa będąca podstawą uzyskiwania dochodu, zawarta jest na czas określony czy też nieokreślony; 9. Nazwa, adres, telefon, NIP zakładu pracy; 10. Stanowisko i data początkowa zatrudnienia; 11. Wynagrodzenie netto i brutto; 12. Informację, czy wobec Użytkownika toczy się postępowanie komornicze lub windykacyjne; z wyłączeniem danych dotyczących orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 13. Stan cywilny; 14. wykształcenie 15. Informacje o majątku Użytkownika: posiadanych przez niego ruchomościach, oszczędnościach i nieruchomościach (z wyszczególnieniem rodzaju: grunt, budynek, lokal, powierzchnia lokalu, położenie lokalu); 16. Informacje o wydatkach Użytkownika (media, opłaty za mieszkanie itp.); 17. Informacje o liczbie osób na utrzymaniu, w szczególności małoletnich; 18. Informacje o tym, czy Użytkownik zamieszkuje w lokalu od urodzenia. 5. W rozmowie telefonicznej Użytkownik: 6

7 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu: i. umożliwienia weryfikacji Wniosku Pożyczkowego oraz ii. udostępnienia ich odpłatnie lub nieodpłatnie Pożyczkodawcy, w celu przetwarzania tych danych przez Pożyczkodawcę dla celów następujących: 1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy z Pożyczkobiorca, w szczególności skontaktowanie się z nim; 2. Negocjowanie warunków Umowy Pożyczki; 3. Zawarcie Umowy Pożyczki; 4. Wykonywanie Umowy Pożyczki 5. Sprawdzenie zdolności kredytowej Użytkownika, w szczególności: a. Wystąpienie za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika; b. Wystąpienie o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu. iii. Marketingowym, w tym marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy; 2. Zostaje poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) o: i. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj. Usługodawcy; ii. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (tj. Pożyczkodawcy); iii. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; iv. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. 6. Dodatkowo, Użytkownik, w rozmowie telefonicznej wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Usługodawcę lub Pożyczkodawcę z nim, w celu złożenia Użytkownikowi propozycji zawarcia Umowy Pożyczki lub w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez SMS) lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu. 12 Udostępnienie Wniosku Pożyczkowego 1. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w 11 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7 oraz poinformowaniu go o okolicznościach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, Usługodawca udostępnia Wniosek Pożyczkodawcom odpłatnie lub nieodpłatnie. Rola Usługodawcy kończy się na udostępnieniu Wniosku Pożyczkodawcom. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Wniosku Pożyczkowego. 7

8 2. Udostępnienie Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcom nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Pożyczkobiorcy ani Pożyczkodawcy, jest jedynie posłańcem, którzy udostępnia Wniosek Pożyczkowy. 13 Negocjowanie, zawarcie i wykonanie Umowy Pożyczki 1. Dalszych czynności związanych z Umową Pożyczki (w szczególności negocjowanie, zawarcie, wykonanie) Użytkownicy dokonuję między sobą. 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania zamieszczonych na Portalu jakichkolwiek dokumentów i wzorów umów, w szczególności wzorów umów pożyczki, deklaracji wekslowych, pokwitowań, aneksów. Mają one jedynie charakter informacyjny, gdyż każda umowa winna być dostosowana do indywidualnych okoliczności faktycznych i oczekiwań Użytkowników. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podatków ani jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy Pożyczki. Wszelkie obowiązki w tym zakresie spoczywają wyłącznie na Użytkownikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 14 Opłaty 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z obowiązkiem uiszczania Opłat, których wysokość i zasady uiszczania określa Cennik Załącznik nr 1 do Regulaminu.] 2. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat na rzecz Usługodawcy za korzystanie z Serwisu; ponosi on jednak opłatę za połącznie telefoniczne, o którym mowa w Pożyczkodawca ponosi opłaty za udostępnienie Wniosku Pożyczkowego. 4. Dla inwestora pobranie kontaktu dla Użytkownika możliwe jest po wpłaceniu 30 zł brutto poprzez system płatności paypal. ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 15 Zasady odpowiedzialności 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt. 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z: a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w 3); b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych: c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania 8

9 Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności; d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę; e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu; f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows, Androdi); g. odrzucenia wysyłanych wiadomości przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów; h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego i lub i Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik. 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana. 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie. 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Pożyczkodawcy. 16 Rola Serwisu 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki udostępnienia Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcy, zawarcia Umowy Pożyczki, rozwiązania jej jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjęcia Wniosku Pożyczkowego, uzupełnienia go i udostępnienia go Pożyczkodawcy. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych we Wnioskach Pożyczkowych oraz informacjach kierowanych przez Pożyczkodawców. 9

10 Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy przez Pożyczkodawców i Pożyczkobiorców Usługodawca ich nie weryfikuje. 4. Usługodawca nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych Pożyczkodawców innych Pożyczek lub produktów finansowych, w tym bardziej preferencyjnych i nie jest zobowiązany do jakichkolwiek działań z tym związanych. 5. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą i nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi. 6. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z: a. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Pożyczkobiorcą lub Pożyczkodawcą; b. niezawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców c. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców d. sprzeczność treści zamieszczonych na Serwisie przez Użytkowników z rzeczywistym stanem rzeczy; e. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców; f. zdolność Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców do realizowania umów; g. wypłacalność Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców; h. prowadzenie przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców negocjacji w złej wierze lub naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, ujawnienie informacji poufnych; 7. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Pożyczkobiorcami a Pożyczkodawcami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów. ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17 Reklamacja 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji. 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności 3. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków 10

11 osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu. 4. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu. 19 [Postanowienia końcowe] 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu 2. Ze względu na fakt, iż w Serwisie nie ma możliwości Rejestracji przez Pożyczkobiorcę, każdorazowo składając Zapytanie, Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin, Usługodawca nie zawiadomią Użytkowników o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się według poprzedniej wersji Regulaminu. 3. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie. 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art Kodeksu cywilnego), w szczególności art Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 5. Integralną częścią Regulaminu są Cennik, Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Cennika, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem

REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca

REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca REGULAMIN PORTALU sknerus24.com.pl 1 Usługodawca 1.Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest Agencja Finansowa e-credit Dariusz Kuźnik NIP 9910261417 2.Portalem jest internetowy portal o nazwie sknerus24.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OFERTYKREDYTOW.PL

REGULAMIN PORTALU OFERTYKREDYTOW.PL 1 REGULAMIN PORTALU OFERTYKREDYTOW.PL 1 Usługodawca 1. Portalem jest internetowy portal o nazwie Ofertykredytow.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.ofertykredytow.pl. 2. Oświadczenia i kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji "Optymalizator Kredytowy" za pośrednictwem urządzeń Gotówkomat

Regulamin korzystania z aplikacji Optymalizator Kredytowy za pośrednictwem urządzeń Gotówkomat Regulamin korzystania z aplikacji "Optymalizator Kredytowy" za pośrednictwem urządzeń Gotówkomat I. Postanowienia ogólne II. Kontakt Użytkownika z Usługodawcą III. Użytkownik IV. Informacje handlowe V.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES 1. Spis treści: POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES www.pozyczkaplus.pl I. Definicje wykorzystane w niniejszym dokumencie......... II. Cel Polityki..... III. Administrator danych osobowych.....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SOLO PROJECT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS:

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SOLO PROJECT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez SOLO PROJECT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000631736. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus, zwanej dalej Promocją. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAWAL S.A.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAWAL S.A. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YAWAL S.A. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady zawierania umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej z Yawal S.A. (dalej: Usługodawca)

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pomysł na 2 miliony 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w Konkursie Pomysł na 2 miliony, zwanym dalej Konkursem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SOLVEN FINANCE Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki]

1 Postanowienia ogólne. 2 [e-booki] Regulamin sprzedaży e-booków na portalu e-biurowce.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu ebooków na portalu internetowym www.e-biurowce.pl, zwanego dalej Portalem, będącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo