Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r."

Transkrypt

1 Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na 2013 rok I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zwany dalej Funduszem, przeznacza rodki na cele okre lone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pó n. zm.), zawarte w Strategii Rozwoju Spo eczno-gospodarczego Województwa Warmi sko- Mazurskiego do roku 2020, Programie Ochrony rodowiska Województwa Warmi sko- Mazurskiego oraz zgodnie ze Strategi Dzia alno ci Wojewódzkiego Funduszu, List Przedsi wzi Priorytetowych, Planem Dzia alno ci i kryteriami wyboru przedsi wzi. 2. Pomoc finansowa ze rodków Funduszu realizowana jest w formie zwrotnej po yczki oraz bezzwrotnej dotacje, przekazywanie rodków pa stwowym jednostkom bud etowym, nagrody za dzia alno na rzecz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej niezwi zan z wykonywaniem obowi zków pracowników administracji rz dowej i samorz dowej oraz dop aty do oprocentowania kredytów i umorzenia udzielanych po yczek. 3. Przy realizacji zada z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci (zwanych dalej funduszami unijnymi), Fundusz udziela pomocy finansowej w formie po yczek. 4. Decyzj o udzieleniu pomocy finansowej, której warto jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubieg ym roku podejmuje Rada Nadzorcza. 5. Decyzj o udzieleniu pomocy finansowej, której warto jednostkowa nie przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w ubieg ym roku podejmuje Zarz d Funduszu. 6. Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci sw wa no, je li Wnioskodawca w ci gu 3 miesi cy od daty zawiadomienia o jej podj ciu, nie przed o y kompletu dokumentów stanowi cych podstaw do zawarcia umowy.

2 2 1. Fundusz udziela pomocy finansowej na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Wnioskodawc. 2. Zawarcie umowy poprzedza rozpatrzenie wniosku, z o onego przez Wnioskodawc, wg wzoru okre lonego przez Fundusz. 3. Fundusz mo e udzieli, w formie pisemnej, promesy dofinansowania przedsi wzi cia. 4. Warunki udzielenia oraz okres obowi zywania promesy ustala Zarz d Funduszu. 5. Fundusz udziela dofinansowania po udokumentowaniu pokrycia ca o ci planowanych kosztów przedsi wzi cia. 6. Udzielenie dofinansowania jest uzale nione od wywi zywania si z obowi zku uiszczania op at za korzystanie ze rodowiska oraz wywi zywania si z zobowi za w stosunku do Funduszu. 7. Fundusz nie udziela dofinansowania na przedsi wzi cia zako czone. 8. Fundusz mo e pokry koszty poniesione przed dat zawarcia umowy dofinansowania, je eli zosta y one poniesione na elementy wyszczególnione w harmonogramie rzeczowofinansowym, zaakceptowanym przez Zarz d Funduszu. 9. Wyp ata pomocy finansowej dokonywana jest, z zastrze eniem ust. 10, po zaakceptowaniu przez Prezesa Zarz du, lub przez dwóch Cz onków Zarz du cznie, lub Cz onka Zarz du i G ównego Ksi gowego dokumentów finansowych, potwierdzaj cych powsta e koszty realizacji przedsi wzi cia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowi cym za cznik do umowy. 10. W uzasadnionych przypadkach, okre lonych szczegó owo w umowie dofinansowania, odpowiednia cz kwoty umowy, mo e by wyp acona na podstawie faktury pro-forma lub zapisów w umowie Beneficjenta z dostawc lub wykonawc zadania. 11. Podatek od towarów i us ug (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowanego zada za wyj tkiem sytuacji, gdy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie, Beneficjent nie ma mo liwo ci jego odliczenia. 12. Fundusz do kosztów zadania nie zalicza op at z tytu u kar i odsetek za zw ok, op at z tytu u operacji finansowych i zaci gni tych zobowi za Fundusz jest dysponentem rodków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 2. Pomoc publiczna ze rodków Funduszu udzielana jest na warunkach okre lonych w odr bnych przepisach. II. PO YCZKI 4 1. Po yczki stanowi podstawow form wydatkowania rodków Funduszu. 2. Fundusz udziela po yczek: a) jednostkom posiadaj cym osobowo prawn, b) samorz dom terytorialnym oraz utworzonym przez nie jednostkom organizacyjnym, c) osobom fizycznym, prowadz cym dzia alno gospodarcz.

3 5 1. Warunkiem udzielenia po yczki jest posiadanie zdolno ci finansowej przez Wnioskodawc, rozumianej jako zdolno do sp aty zaci gni tej po yczki wraz z nale nymi odsetkami w umownych terminach sp aty. 2. Fundusz dokonuje samodzielnie oceny zdolno ci finansowej lub mo e zleci t ocen firmie zewn trznej. 3. Minimalny wk ad rodków w asnych po yczkobiorcy winien wynosi nie mniej ni 20% kosztów kwalifikowanych zadania. 4. W przypadku cznego finansowania zadania przez fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, czna wysoko dofinansowania nie mo e przekroczy 100% kosztów zadania. 5. Przy realizacji zada z wykorzystaniem funduszy unijnych 5 ust. 3 nie stosuje si W celu zapewnienia ci g o ci finansowania zada, które otrzyma y dofinansowanie z funduszy unijnych na zadania, zgodne z List Przedsi wzi Priorytetowych Funduszu, Fundusz mo e udzieli po yczki do wysoko ci wydatków refundowanych na podstawie umowy o dofinansowaniu z okre lonego funduszu unijnego. 2. Po yczka jest przeznaczona na op acenie faktur lub równowa nych dokumentów finansowych, wystawionych w zwi zku z realizacj zadania, o którym mowa w ust Okres finansowania przy udzielaniu po yczek, o których mowa w ust. 1, ustalany jest przez Fundusz w zale no ci od warunków finansowania zadania z bezzwrotnych funduszy zagranicznych Oprocentowanie po yczek udzielanych przez Fundusz jest sta e w skali roku i wynosi 0,50-1,00 WIBOR 12M ustalonego na poziomie warto ci redniej za rok poprzedzaj cy rok udzielenia po yczki i wynosi: 1) 0,5 WIBOR 12M na zadania: a) z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ciekowymi, b) z zakresu odnawialnych róde energii: s onecznej, geotermalnej, z biomasy, c) z zakresu gospodarki wodno- ciekowej, 2) 0,75 WIBOR 12M na pozosta e zadania z wyj tkiem ust 1 pkt 3) oraz w przypadku po yczek o okresie sp aty przekraczaj cym 5 lat; 3) 1,00 WIBOR 12M na po yczki udzielane przez Fundusz wspó finansowane z funduszy unijnych, jednak nie mniej ni 5,0% w skali roku. 2. Oprocentowanie, o którym mowa w 7 ust. 1 jest aktualizowane raz do roku Umowa po yczki zawierana jest w formie pisemnej i okre la w szczególno ci: a) nazw przedsi wzi cia, planowany koszt oraz termin realizacji, b) wysoko po yczki oraz oprocentowania, c) terminy oraz sposób wyp aty po yczki,

4 d) terminy sp aty po yczki i oprocentowania, e) sposób zabezpieczenia po yczki, f) zakres uprawnie kontrolnych Funduszu, zwi zanych z wykorzystaniem udzielonej po yczki i zabezpieczenia jej zwrotu, g) planowane efekty rzeczowe i/lub ekologiczne, h) sankcje z tytu u nieprawid owej realizacji umowy, i) inne warunki umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupe nienia warunków umowy wymagaj formy pisemnej. 3. Przyj cie aneksu szczególnie w zakresie terminu realizacji zadania lub terminu sp aty, mo e stanowi podstaw do zmiany oprocentowania po yczki. Decyzj w tej sprawie podejmuje Zarz d Funduszu Umowa po yczki mo e by wypowiedziana, a niesp acona kwota po yczki postawiona wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalno ci w razie nast puj cych okoliczno ci: a) opó nienia w sp acie po yczki lub odsetek nale nych Po yczkodawcy, przekraczaj cego 30 dni od terminu sp aty po yczki, jej raty lub odsetek, b) stwierdzenia wykorzystania po yczki niezgodnie z przeznaczeniem, okre lonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, c) nie przyst pienia lub odst pienia od realizacji przedsi wzi cia, na które po yczka zosta a udzielona, d) nie zako czenia przedsi wzi cia w terminie okre lonym w umowie lub nie osi gni cia planowanego efektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 2. Wypowiedzenie umowy po yczki nast puje na podstawie uchwa y Zarz du Funduszu, podj tej w oparciu o ocen okoliczno ci wymienionych w ust Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego Maksymalny okres sp aty po yczki wynosi 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, wynikaj cych z analizy sytuacji finansowej Beneficjenta, istnieje mo liwo wyd u enia okresu sp aty do 10 lat. 2. Dopuszcza si roczn karencj w sp acie po yczki, liczon od ostatniej wyp aty, która nie jest wliczana do okresu sp at. Karencja jest dost pna dla po yczek powy ej kwoty ,00 z. W pozosta ych przypadkach karencji nie stosuje si, a sp ata zobowi za realizowana jest zgodnie z warunkami umowy. 3. Sp ata po yczki dokonywana jest zgodnie z umow po yczki nie rzadziej ni raz na kwarta liczonych od chwili uruchomienia po yczki, tj. wyp aty ostatniej transzy po yczki. 4. Sp ata nale nych odsetek z tytu u oprocentowania po yczki, dokonywana jest w okresach miesi cznych, od chwili uruchomienia po yczki tj. wyp aty pierwszej transzy po yczki. 5. Od niezap aconych w terminie rat kapita owych i nale nych odsetek z tytu u oprocentowania, b d pobierane odsetki w wysoko ci jak od zaleg o ci podatkowych. 6. Nie pobiera si odsetek w kwocie nie przekraczaj cej 10,00 z.

5 III. DOTACJE 11 Maj c na wzgl dzie jawno i przejrzysto procesu wyboru projektów oraz zachowanie odpowiedniego poziomu jednolito ci zasad wyboru projektów i równego traktowania Wnioskodawców, podstawow form wyboru dotowanych zada s programy i konkursy, przeprowadzane na podstawie regulaminów przyj tych uchwa Rady Nadzorczej W przypadku obni enia kosztów zadania b d cego przedmiotem dotacji, wysoko przyznanej dotacji ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 2. Dotacje mog by udzielane przy jednoczesnym dofinansowaniu przez Fundusz w postaci po yczki. 3. Decyzj o udzieleniu cznego dofinansowania w formie dotacji i po yczki, podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarz du Funduszu. 4. W przypadku finansowania zadania przez fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, czna wysoko dofinansowania nie mo e przekroczy 100% kosztów zadania Umowa dotacji sporz dzana jest w formie pisemnej i zawiera: a) nazw przedsi wzi cia, planowany koszt oraz termin zako czenia, b) wysoko dotacji, c) terminy wyp aty dotacji, d) zakres uprawnie kontrolnych Funduszu, zwi zany z wykorzystaniem udzielonej dotacji, e) planowany efekt rzeczowy i/lub ekologiczny, f) skutki nieprawid owej realizacji umowy, g) inne warunki ustalone przez umawiaj ce si strony. 2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagaj formy pisemnego aneksu Fundusz mo e wypowiedzie umow dotacji w razie stwierdzenia, e: a) dotowany nie przyst pi w terminie lub odst pi od realizacji przedsi wzi cia, na które dotacja zosta a przyznana, b) dotacja lub jej cz zosta a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, okre lonym w umowie, c) nie zosta osi gni ty zak adany efekt rzeczowy i/lub ekologiczny. 2. Wypowiedzenie umowy dokonywane jest na podstawie uchwa y Zarz du Funduszu, podj tej w oparciu o ocen skutków okoliczno ci wymienionych w ust Wypowiedzenie umowy wynosi 30 dni, ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego.

6 IV. PRZEKAZYWANIE RODKÓW PA STWOWYM JEDNOSTKOM BUD ETOWYM rodki Funduszu mog by przeznaczone na dofinansowanie zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, realizowane przez pa stwowe jednostki bud etowe. 2. Przekazywanie rodków odbywa si na warunkach okre lonych w odr bnych przepisach. V. DOP ATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH Fundusz mo e udziela Wnioskodawcom wymienionym w 4 oraz osobom fizycznym dop at do oprocentowania kredytów udzielanych przez bank wybrany przez Wnioskodawc, na realizacj zada zgodnych z List Przedsi wzi Priorytetowych WF. 2. Wysoko dop aty wynosi do 0,5 WIBOR 3M. VI. UMORZENIA PO YCZEK Po yczka udzielona przez Fundusz, mo e by na wniosek Po yczkobiorcy, cz ciowo umorzona, po spe nieniu nast puj cych warunków: a) zadanie zosta o zrealizowane w planowanym terminie, b) zosta osi gni ty za o ony efekt rzeczowy i ekologiczny, c) Po yczkobiorca sp aci w terminie wymagaln kwot po yczki wraz z oprocentowaniem, zgodnie z zawart umow po yczki, d) Po yczkobiorca przeznaczy umorzon kwot na przedsi wzi cie ekologiczne, okre lone we wniosku o umorzenie, zgodnie z warunkami ustalonymi w odr bnej umowie umorzenia po yczki, e) Po yczkobiorca wywi zuje si z obowi zku uiszczenia op at i kar za korzystanie ze rodowiska. 2. Umorzeniu mo e podlega kwota: a) do 30% wysoko ci udzielonej po yczki w przypadku zada realizowanych z zakresu zapobiegania lub likwidacji powa nych awarii b) do 10% wysoko ci udzielonej po yczki w przypadku pozosta ych zada. 3. Termin sp aty uznaje si za zachowany, je eli opó nienie w sp acie rat i odsetek nie przekroczy o 7 dni okre lonego w umowie. 4. W przypadku opó nie w terminach sp at po yczki wielko umorzenia ulega zmniejszeniu.

7 5. W przypadku wcze niejszej sp aty po yczki, wielko umorzenia zostaje pomniejszona o kwot b d c równowarto ci naliczonych odsetek nale nych za okres od dnia sp aty do ko ca danego roku kalendarzowego. 6. Z o enie wniosku o umorzenie, nie zwalnia Po yczkobiorcy do dnia zawarcia umowy umorzenia po yczki, z obowi zku sp aty nale no ci Funduszu. 7. Kwota wynikaj ca z umorzenia cz ci po yczki nie mo e stanowi udzia u w asnego podmiotu ubiegaj cego si o dofinansowanie ze rodków Funduszu Nie podlegaj umorzeniu: a) po yczki, o umorzenie których Wnioskodawca wyst pi po ich sp acie, b) po yczki wyp acone Beneficjentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsi wzi cie w formie bezzwrotnej, z wy czeniem zada realizowanych z zakresu zapobiegania lub likwidacji powa nych awarii, c) po yczki o okresie sp aty krótszym ni 1 rok Wniosek o umorzenie po yczki powinien zawiera : a) opis zadania, na które zostan przeznaczone rodki z umorzenia z terminami realizacji i harmonogramem rzeczowo-finansowym, b) udokumentowanie wnoszenia op at za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieni nych za zanieczyszczanie rodowiska Umowa umorzenia po yczki zawierana jest w formie pisemnej i okre la w szczególno ci: a) wysoko kwoty umorzenia, b) nazw przedsi wzi cia, planowany koszt oraz termin zako czenia realizacji zadania, na które zostan przeznaczone rodki z umorzenia, c) zakres uprawnie kontrolnych Funduszu, zwi zany z wykorzystaniem rodków z umorzenia, d) planowany efekt rzeczowy i/lub ekologiczny zadania, na którego realizacj zostan przeznaczone rodki z umorzenia, e) skutki nieprawid owej realizacji umowy, f) inne warunki ustalone przez umawiaj ce si strony. 2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagaj formy pisemnej Fundusz mo e wypowiedzie umow umorzenia w razie stwierdzenia, e: a) Beneficjent nie przyst pi w terminie lub odst pi od realizacji przedsi wzi cia, na które rodki z umorzenia zosta y przyznane, b) rodki z umorzenia lub ich cz zosta a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, okre lonym w umowie, c) nie zosta osi gni ty efekt rzeczowy i/lub ekologiczny.

8 2. Wypowiedzenie umowy dokonywane jest na podstawie uchwa y Zarz du Funduszu, podj tej w oparciu o ocen okoliczno ci wymienionych w ust Decyzj o umorzeniu po yczki podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarz du Funduszu. 2. Decyzj o umorzeniu odsetek za nieterminowe sp aty oraz odsetek karnych, podejmuje Zarz d Funduszu w ramach swoich kompetencji, okre lonych w 1 niniejszych Zasad. VII. ZABEZPIECZENIA REALIZACJI UMÓW Fundusz ustala form prawnego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie w porozumieniu z Wnioskodawc, kieruj c si : a) ocen ryzyka zwi zanego z udzieleniem po yczki, b) realn mo liwo ci zaspokojenia roszcze Funduszu z przyj tego zabezpieczenia umowy w mo liwie najkrótszym czasie, c) istniej cymi obci eniami na rzeczy maj cej stanowi przedmiot zabezpieczenia, w przypadku zabezpiecze rzeczowych, d) ocen sytuacji finansowej i ekonomicznej podmiotu udzielaj cego zabezpieczenia, e) opini banku, z którym Wnioskodawca wspó pracuje. 2. Fundusz mo e stosowa wszystkie rodzaje zabezpiecze przewidziane prawem, gwarantuj ce skuteczny zwrot przekazanych rodków. 3. Zabezpieczenie winno by ustanowione przed uruchomieniem kwoty dofinansowania b d jej pierwszej raty. 4. Fundusz mo e zleci dodatkowe oszacowanie wskazanych jako zabezpieczenie nieruchomo ci i rzeczy. 5. Wszelkie koszty zwi zane z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie pokrywa Beneficjent. VIII. POSTANOWIENIA KO COWE 24 Odst pstwa od ustale okre lonych w niniejszych Zasadach, wymagaj zgody Rady Nadzorczej podejmowanej w formie uchwa y. 25 Niniejsze zasady maj zastosowanie do uchwa podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2013r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo