WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000"

Transkrypt

1 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników. Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych. Składka roczna z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek" LEŚNICTWO Pozostała działalność Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branŝowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew). Prace sanitarno - porządkowe w lasach gminnych, zabiegi konserwatorsko - porządkowe przy pomnikach przyrody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy transport wewnątrzgminny zł, - transport Murowana Goślina - Poznań zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego zł Drogi publiczne wojewódzkie Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego związanego z budową ścieŝki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Rogozińskiej Drogi publiczne gminne Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieŝącego utrzymania dróg (piasek, Ŝwir, ŜuŜel). - bieŝące utrzymanie mostów zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych zł, - remont cząstkowy chodników zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej zł, - remont przystanków autobusowych zł, - naprawy przepustów drogowych zł

2 Środki przeznaczone m.in. na: - oznakowanie pionowe dróg zł, - malowanie poziome jezdni zł, - malowanie przejść dla pieszych zł, - wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym zł, - koszenie traw i chwastów zł, - zimowe utrzymanie dróg zł, - wykonanie przeglądu podstawowego mostów zł, - projekt organizacji ruchu dla części miasta Murowana Goślina zł Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - rewitalizacja placów i dróg staromiejskich zł, - przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie (Modernizacja drofi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goslinie) zł, - przebudowa mostów zł (ul. Łąkowa zł, ul. Podgórna zł), - budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie zł, - przebudowa i budowa dróg osiedlowych (nasyp ul. Cichej) zł, - przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem zl, TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki Środki przeznaczone na zakup stojaków rowerowych Środki przeznaczone na promocję turystyki (uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych, druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon) Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Budowa Bindugi - pole biwakowe i przystań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych ZuŜycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych remonty w budynkach komunalnych zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zł

3 - opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym -100 zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego zgodnie z decyzją komisji gospodarczej zł, - wynagrodzenie zarządcy zł, - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego zł - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją naleŝności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali zł - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaŝy, aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich zł - wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej zł Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Pokrycie kosztów opłat sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej Wykup gruntów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej pokrycie kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo zł, - opracowania urbanistyczne i konkursy dot. małej architektury na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zł, - opracowania planów miejscowych: Głęboczek zł, Kamińsko zł, Wojnówko zł, rejon ul. Gnieźnieńskiej zł, inne plany miejscowe zł - ogłoszenia prasowe koncepcje zł, - wykonanie studium zł, - wykonanie koncepcji rewitalizacji miasta zł Przygotowanie opinii przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dot. operatów szacunkowych (według zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych Cmentarze

4 6050 Budowa cmentarza ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowana uchwała) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Środki na wypłatę diet radnych Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe PodróŜe słuŝbowe krajowe radnych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne radnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i czasopism zł, - zakup druków zł, - aktualizacje publikacji zł, - zakup artykułów biurowych zł, - zakup wody do dystrybutorów zł, - zakup środków czystości zł, - zakup drukarek zł (cena jednej nie przekroczy kwoty zł), - zakup 8 szt. komputerów zł (cena jednego nie przekroczy kwoty zł), - zakup skanera A zł. Opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu (m.in. naprawa kserokopiarek) Badania okresowe pracowników Urzędu

5 Środki przeznaczone m.in. na: - obsługa prawna Urzędu zł, - dofinansowanie dokształcania pracowników zł, - opieki autorskie nad programem komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd zł, - e-podpis abonament zł, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej zł, - administracja stroną internetową i BIP zł, - modernizacja BIP zł i inne Usługa dostępu do Internetu Połączenia telefoniczne ORANGE Połączenia telefoniczne TP S.A Tłumaczenia dokumentów na języki obce Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników Urzędu PodróŜe słuŝbowe zagraniczne pracowników Urzędu Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Opłaty na rzecz budŝetu państwa dot. Urzędu Koszty opłat sądowych i komorniczych dot. Urzędu Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero Środki przeznaczone na m.in.: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu komputerowego zł, - zakup części zamiennych, akcesoriów komputerowych i osprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego zł, - serwis internetowy legalis zł Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Środki przeznaczone na zakup serwera zł, zakup projektora przenośnego zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenie dla osoby wykonującej przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej na targach

6 Środki przeznaczone m.in. na: - wydanie i kolportaŝ Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych zł, - monitoring mediów zł, - obsługa serwisu MOBIINFO 700 zł, - projekt oraz wykonanie elementów wizualizacji miasta (witacze, słupy, kierunki do firm) zł, - wykonanie i montaŝ tablic informacyjnych dla Osiedli Samorządowych i Sołectw zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych zł, - organizacja imprez rowerowych (Europejski Tydzień ZrównowaŜonego Transportu i Dzień bez samochodu, Rowerowa Gala - podsumowanie kolarskiego roku, kryterium kolarskie, MTB) zł, - wykonanie gadŝetów promocyjnych gminy zł, - usługi dot. wykonania tablic informacyjnych dla projektu ZPORR zł, - uczestnictwo w "Forum Produktów" zł, - uczestnictwo w "Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej" zł, - obsługa portalu Murowana4Bussines zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej zł Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznań na 2710 dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieŝące Wypłaty diet dla sołtysów Zakup prasy dla Sołtysów zł, kontakty międzygminne - zakupy zł Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi Sporządzenie analiz potencjału rozwoju gminy Murowana Goślina Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Policji Zakup paliwa dla policji Ochotnicze straŝe poŝarne Wypłata ekwiwalentu za odzieŝ ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (OSP). Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych

7 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów Środki na umowy zlecenia Zakup matreriałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP Opłaty za zuŝycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP Środki przeznaczone na naprawy sprzętu poŝarniczego i usterek w remizach OSP Badania lekarskie straŝaków Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki). Ubezpieczenie budynków remiz, NNW straŝaków, OC i AC, pojazdów poŝarniczych. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. straŝaków OSP Przebudowa remizy OSP w Boduszewie na bazę turystyczną Zakup samochodu straŝackiego z Hemmingen StraŜ Miejska Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i 2710 ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała) Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposaŝenia i umundurowania Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i StraŜników Miejskich Dodatkowe wynagrodzenie roczne StraŜników Miejskich Składki na ubezpieczenia społeczne dot. StraŜników Miejskich Składki na Fundusz Pracy dot. StraŜników Miejskich Zakup materiałów i wyposaŝenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie). Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez StraŜ Miejską Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu Badania lekarskie dot. StraŜników Miejskich. 900 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą oraz legalizacją sprzętu i urządzeń będących na wyposaŝeniu StraŜy Miejskiej Połączenia telefoniczne ORANGE dot. StraŜników Miejskich Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej dot. StraŜników Miejskich

8 4410 PodróŜe słuŝbowe dot. StraŜników Miejskich Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby StraŜy Miejskiej Ubezpieczenie samochodu StraŜy Miejskiej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych StraŜy Miejskiej Zarządzanie kryzysowe Abonament za telefon alarmowy DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów Spłata odsetek od obligacji RÓśNE ROZLICZENIA RóŜne rozliczenia finansowe Środki na wypłatę ekwiwalentu dla Ŝołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" zł, - rezerwa ogólna zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - osiedla samorządowe rezerwa na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zł, - rezerwa na odprawy dla nauczycieli zł, - rezerwa na zajęcia pozalekcyjne m.in. sportowe, matematycznoprzyrodnicze, humanistyczne organizowane dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach zł, - rezerwa na koszty związane z działalnością ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe

9 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby szkół podstawowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby szkół podstawowych Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników szkół podstawowych RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników szkół podstawowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby oddziałów przedszkolnych Zakup energii Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Przedszkola Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania. Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych Gimnazja Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby gimnazjów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby gimnazjów Zakup energii na potrzeby gimnazjów Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach Zakup usług zdrowotnych

11 Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników gimnazjów RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów DowoŜenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowoŝonymi do szkół Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy. 576 Zakup materiałów i wyposaŝenia. 700 Środki przeznaczone m.in. na: - zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników zł PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii

12 4170 Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów Profilaktyka narkomanii - zakup usług Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki przeznaczone m.in. na: umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieŝowych, z prawnikiem z Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 4170 Alkoholowych, - wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz inne wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakup programów profilaktycznych oraz materiałów, ulotek, broszurek o charakterze informacyjno-edukacyjnym, materiałów biurowych, artykułów spoŝywczych oraz artykułów i sprzętów wyposaŝenia dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów młodzieŝowych, zakup opału dla Klubu AA w BiałęŜynie, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieŝy, inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieŝowych. Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczowychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzaleŝnień Ubezpieczenie Klubów MłodzieŜowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzaleŝnień polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieŝy POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13 3110 zasiłki celowe w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŝy, niezbędnych przedmiotów uŝytku domowego, drobnych remontów, a takŝe kosztów pogrzebu Dodatki mieszkaniowe Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych Ośrodki Pomocy Społecznej Ekwiwalent za odzieŝ roboczą i inne świadczenia BHP Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Środki przeznaczone na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia dotyczące sprzątania Ośrodka, osoby do księgowości oraz dla osoby wprowadzającej zmiany na stronie internetowej Zakup materiałów i środków czystości Opłaty za badania okresowe pracowników. 100 Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, prowizję bankową, konserwację kserokopiarki, usługi informatyczne, studia licencjackie i podyplomowe pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Przejazdy słuŝbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania opieka autorska SIGID Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

14 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych Pozostała działalność Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania". DoŜywianie dzieci w szkołach bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów, wyposaŝenia oraz artykułów spoŝywczych celem poczęstunku uczestników kursów Konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, inne usługi oraz organizacja przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Zakup usług telefonii komórkowej PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych. 100 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych

15 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposaŝenia. 222 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opłata dzierŝawna kanału Trojanki budowę sieci wodociągowej Głębocko zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w Raduszynie zł Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina Oczyszczanie miast i wsi sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic zł, - utrzymanie szaletu miejskiego zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Umowa-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew Środki przeznaczone m. in. na: - utrzymanie zieleni zł, w tym wycinki i nasadzenia zł, - przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów oraz wykaszania i porządkowania terenów gminnych tj. zadań wymaganych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przy sprzedaŝy gruntów gminnych zł Wykonanie ekspertyz oraz opinii dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są psy z Gminy Murowana Goślina Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych Konserwacja oświetlenia ulicznego zł oraz wykonanie iluminacji świątecznej miasta zł Pozostała działalność

16 - zakup kwiatów i zniczy zł, - zakup zestawów do deratyzacji zł deratyzację zł, - zabezpieczenie i zmiana organizacji ruchu zł, - wykonanie flag zł, - wykonanie ewidencji urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy zł, - wykonanie i montaŝ tablic z nazwami ulic zł Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe działania w zakresie kultury Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe grodziska w Radzimiu Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Energia elektryczna za świetlicę w Głęboczku Opłata za wynajęcie świetlicy w Głęboczku Podatek od nieruchomości za świetlicę w Głęboczku Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wykonanie gminnej ewidencji zabytków Pozostała działalność Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Utrzymanie obiektów sportowo rekreacyjnych budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" zł, - budowę hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie zł Pozostała działalność Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego

17 Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw. Środki przeznaczone m. in. na: -pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym zł Podatek od nieruchomości za plac rekreacyjny w Kątach Razem Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdz. Par. Opis Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone. Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ekwiwalent za odzieŝ roboczą i inne świadczenia BHP Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi do nich dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zaliczka alimentacyjna Wynagrodzenia dla pracowników działu Świadczeń Rodzinnych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki za pracowników działu świadczeń rodzinnych Składki na Fundusz Pracy za pracowników działu Świadczeń Rodzinnych Wynagrodzenie bezosobowe związane z wdroŝeniem Funduszu Alimentacyjnego. Zakup materiałów biurowych i środków czystości Badania lekarskie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych

18 Środki przeznaczone m.in.: - usługi pocztowe zł, - prowizja bankowa zł, - konserwacja kserokopiarki 600 zł, - usługi informatyczne 500 zł Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych Przejazdy słuŝbowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w OPS Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania; opieka autorska nad programami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki na umowę zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem na zadania zlecone WYDATKI OGÓŁEM

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIA. Treść Zmiana

WYDATKI - WYJAŚNIENIA. Treść Zmiana WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność zakup art. spoŝywczych na spotkania i szkolenia Sołtysów : - organizacja szkoleń,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ

WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ WYDATKI BIEśĄCE BUDśETU GMINY MIĘKINIA NA ROK 2010 WG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dział Przewidywane Plan Wynagrodz. Wydatki Wydatki Rozdział Nazwa klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE. 36 575,00 01008 Melioracje wodne 4300 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.

WYDATKI - WYJAŚNIENIE. 36 575,00 01008 Melioracje wodne 4300 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 1+29 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 36 575,00 01008 Melioracje wodne Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 10 000,00 10 000,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo