WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000"

Transkrypt

1 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników. Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych. Składka roczna z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek" LEŚNICTWO Pozostała działalność Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branŝowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew). Prace sanitarno - porządkowe w lasach gminnych, zabiegi konserwatorsko - porządkowe przy pomnikach przyrody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy transport wewnątrzgminny zł, - transport Murowana Goślina - Poznań zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego zł Drogi publiczne wojewódzkie Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego związanego z budową ścieŝki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Rogozińskiej Drogi publiczne gminne Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieŝącego utrzymania dróg (piasek, Ŝwir, ŜuŜel). - bieŝące utrzymanie mostów zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych zł, - remont cząstkowy chodników zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej zł, - remont przystanków autobusowych zł, - naprawy przepustów drogowych zł

2 Środki przeznaczone m.in. na: - oznakowanie pionowe dróg zł, - malowanie poziome jezdni zł, - malowanie przejść dla pieszych zł, - wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym zł, - koszenie traw i chwastów zł, - zimowe utrzymanie dróg zł, - wykonanie przeglądu podstawowego mostów zł, - projekt organizacji ruchu dla części miasta Murowana Goślina zł Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - rewitalizacja placów i dróg staromiejskich zł, - przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie (Modernizacja drofi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goslinie) zł, - przebudowa mostów zł (ul. Łąkowa zł, ul. Podgórna zł), - budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie zł, - przebudowa i budowa dróg osiedlowych (nasyp ul. Cichej) zł, - przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem zl, TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki Środki przeznaczone na zakup stojaków rowerowych Środki przeznaczone na promocję turystyki (uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych, druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon) Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Budowa Bindugi - pole biwakowe i przystań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych ZuŜycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych remonty w budynkach komunalnych zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zł

3 - opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym -100 zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego zgodnie z decyzją komisji gospodarczej zł, - wynagrodzenie zarządcy zł, - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego zł - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją naleŝności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali zł - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaŝy, aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich zł - wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej zł Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Pokrycie kosztów opłat sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej Wykup gruntów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej pokrycie kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo zł, - opracowania urbanistyczne i konkursy dot. małej architektury na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zł, - opracowania planów miejscowych: Głęboczek zł, Kamińsko zł, Wojnówko zł, rejon ul. Gnieźnieńskiej zł, inne plany miejscowe zł - ogłoszenia prasowe koncepcje zł, - wykonanie studium zł, - wykonanie koncepcji rewitalizacji miasta zł Przygotowanie opinii przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dot. operatów szacunkowych (według zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych Cmentarze

4 6050 Budowa cmentarza ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowana uchwała) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Środki na wypłatę diet radnych Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe PodróŜe słuŝbowe krajowe radnych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne radnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i czasopism zł, - zakup druków zł, - aktualizacje publikacji zł, - zakup artykułów biurowych zł, - zakup wody do dystrybutorów zł, - zakup środków czystości zł, - zakup drukarek zł (cena jednej nie przekroczy kwoty zł), - zakup 8 szt. komputerów zł (cena jednego nie przekroczy kwoty zł), - zakup skanera A zł. Opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu (m.in. naprawa kserokopiarek) Badania okresowe pracowników Urzędu

5 Środki przeznaczone m.in. na: - obsługa prawna Urzędu zł, - dofinansowanie dokształcania pracowników zł, - opieki autorskie nad programem komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd zł, - e-podpis abonament zł, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej zł, - administracja stroną internetową i BIP zł, - modernizacja BIP zł i inne Usługa dostępu do Internetu Połączenia telefoniczne ORANGE Połączenia telefoniczne TP S.A Tłumaczenia dokumentów na języki obce Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników Urzędu PodróŜe słuŝbowe zagraniczne pracowników Urzędu Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Opłaty na rzecz budŝetu państwa dot. Urzędu Koszty opłat sądowych i komorniczych dot. Urzędu Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero Środki przeznaczone na m.in.: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu komputerowego zł, - zakup części zamiennych, akcesoriów komputerowych i osprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego zł, - serwis internetowy legalis zł Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Środki przeznaczone na zakup serwera zł, zakup projektora przenośnego zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenie dla osoby wykonującej przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej na targach

6 Środki przeznaczone m.in. na: - wydanie i kolportaŝ Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych zł, - monitoring mediów zł, - obsługa serwisu MOBIINFO 700 zł, - projekt oraz wykonanie elementów wizualizacji miasta (witacze, słupy, kierunki do firm) zł, - wykonanie i montaŝ tablic informacyjnych dla Osiedli Samorządowych i Sołectw zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych zł, - organizacja imprez rowerowych (Europejski Tydzień ZrównowaŜonego Transportu i Dzień bez samochodu, Rowerowa Gala - podsumowanie kolarskiego roku, kryterium kolarskie, MTB) zł, - wykonanie gadŝetów promocyjnych gminy zł, - usługi dot. wykonania tablic informacyjnych dla projektu ZPORR zł, - uczestnictwo w "Forum Produktów" zł, - uczestnictwo w "Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej" zł, - obsługa portalu Murowana4Bussines zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej zł Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznań na 2710 dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieŝące Wypłaty diet dla sołtysów Zakup prasy dla Sołtysów zł, kontakty międzygminne - zakupy zł Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi Sporządzenie analiz potencjału rozwoju gminy Murowana Goślina Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Policji Zakup paliwa dla policji Ochotnicze straŝe poŝarne Wypłata ekwiwalentu za odzieŝ ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (OSP). Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych

7 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów Środki na umowy zlecenia Zakup matreriałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP Opłaty za zuŝycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP Środki przeznaczone na naprawy sprzętu poŝarniczego i usterek w remizach OSP Badania lekarskie straŝaków Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki). Ubezpieczenie budynków remiz, NNW straŝaków, OC i AC, pojazdów poŝarniczych. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. straŝaków OSP Przebudowa remizy OSP w Boduszewie na bazę turystyczną Zakup samochodu straŝackiego z Hemmingen StraŜ Miejska Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i 2710 ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała) Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposaŝenia i umundurowania Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i StraŜników Miejskich Dodatkowe wynagrodzenie roczne StraŜników Miejskich Składki na ubezpieczenia społeczne dot. StraŜników Miejskich Składki na Fundusz Pracy dot. StraŜników Miejskich Zakup materiałów i wyposaŝenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie). Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez StraŜ Miejską Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu Badania lekarskie dot. StraŜników Miejskich. 900 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą oraz legalizacją sprzętu i urządzeń będących na wyposaŝeniu StraŜy Miejskiej Połączenia telefoniczne ORANGE dot. StraŜników Miejskich Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej dot. StraŜników Miejskich

8 4410 PodróŜe słuŝbowe dot. StraŜników Miejskich Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby StraŜy Miejskiej Ubezpieczenie samochodu StraŜy Miejskiej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych StraŜy Miejskiej Zarządzanie kryzysowe Abonament za telefon alarmowy DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów Spłata odsetek od obligacji RÓśNE ROZLICZENIA RóŜne rozliczenia finansowe Środki na wypłatę ekwiwalentu dla Ŝołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" zł, - rezerwa ogólna zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - osiedla samorządowe rezerwa na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zł, - rezerwa na odprawy dla nauczycieli zł, - rezerwa na zajęcia pozalekcyjne m.in. sportowe, matematycznoprzyrodnicze, humanistyczne organizowane dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach zł, - rezerwa na koszty związane z działalnością ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe

9 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby szkół podstawowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby szkół podstawowych Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników szkół podstawowych RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników szkół podstawowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby oddziałów przedszkolnych Zakup energii Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Przedszkola Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania. Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych Gimnazja Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby gimnazjów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby gimnazjów Zakup energii na potrzeby gimnazjów Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach Zakup usług zdrowotnych

11 Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników gimnazjów RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów DowoŜenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowoŝonymi do szkół Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy. 576 Zakup materiałów i wyposaŝenia. 700 Środki przeznaczone m.in. na: - zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników zł PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii

12 4170 Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów Profilaktyka narkomanii - zakup usług Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki przeznaczone m.in. na: umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieŝowych, z prawnikiem z Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 4170 Alkoholowych, - wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz inne wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakup programów profilaktycznych oraz materiałów, ulotek, broszurek o charakterze informacyjno-edukacyjnym, materiałów biurowych, artykułów spoŝywczych oraz artykułów i sprzętów wyposaŝenia dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów młodzieŝowych, zakup opału dla Klubu AA w BiałęŜynie, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieŝy, inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieŝowych. Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczowychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzaleŝnień Ubezpieczenie Klubów MłodzieŜowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzaleŝnień polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieŝy POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13 3110 zasiłki celowe w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŝy, niezbędnych przedmiotów uŝytku domowego, drobnych remontów, a takŝe kosztów pogrzebu Dodatki mieszkaniowe Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych Ośrodki Pomocy Społecznej Ekwiwalent za odzieŝ roboczą i inne świadczenia BHP Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Środki przeznaczone na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia dotyczące sprzątania Ośrodka, osoby do księgowości oraz dla osoby wprowadzającej zmiany na stronie internetowej Zakup materiałów i środków czystości Opłaty za badania okresowe pracowników. 100 Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, prowizję bankową, konserwację kserokopiarki, usługi informatyczne, studia licencjackie i podyplomowe pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Przejazdy słuŝbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania opieka autorska SIGID Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

14 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych Pozostała działalność Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania". DoŜywianie dzieci w szkołach bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów, wyposaŝenia oraz artykułów spoŝywczych celem poczęstunku uczestników kursów Konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, inne usługi oraz organizacja przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Zakup usług telefonii komórkowej PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych. 100 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych

15 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposaŝenia. 222 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opłata dzierŝawna kanału Trojanki budowę sieci wodociągowej Głębocko zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w Raduszynie zł Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina Oczyszczanie miast i wsi sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic zł, - utrzymanie szaletu miejskiego zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Umowa-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew Środki przeznaczone m. in. na: - utrzymanie zieleni zł, w tym wycinki i nasadzenia zł, - przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów oraz wykaszania i porządkowania terenów gminnych tj. zadań wymaganych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przy sprzedaŝy gruntów gminnych zł Wykonanie ekspertyz oraz opinii dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są psy z Gminy Murowana Goślina Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych Konserwacja oświetlenia ulicznego zł oraz wykonanie iluminacji świątecznej miasta zł Pozostała działalność

16 - zakup kwiatów i zniczy zł, - zakup zestawów do deratyzacji zł deratyzację zł, - zabezpieczenie i zmiana organizacji ruchu zł, - wykonanie flag zł, - wykonanie ewidencji urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy zł, - wykonanie i montaŝ tablic z nazwami ulic zł Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe działania w zakresie kultury Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe grodziska w Radzimiu Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Energia elektryczna za świetlicę w Głęboczku Opłata za wynajęcie świetlicy w Głęboczku Podatek od nieruchomości za świetlicę w Głęboczku Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wykonanie gminnej ewidencji zabytków Pozostała działalność Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Utrzymanie obiektów sportowo rekreacyjnych budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" zł, - budowę hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie zł Pozostała działalność Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego

17 Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw. Środki przeznaczone m. in. na: -pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym zł Podatek od nieruchomości za plac rekreacyjny w Kątach Razem Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdz. Par. Opis Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone. Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ekwiwalent za odzieŝ roboczą i inne świadczenia BHP Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi do nich dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zaliczka alimentacyjna Wynagrodzenia dla pracowników działu Świadczeń Rodzinnych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki za pracowników działu świadczeń rodzinnych Składki na Fundusz Pracy za pracowników działu Świadczeń Rodzinnych Wynagrodzenie bezosobowe związane z wdroŝeniem Funduszu Alimentacyjnego. Zakup materiałów biurowych i środków czystości Badania lekarskie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych

18 Środki przeznaczone m.in.: - usługi pocztowe zł, - prowizja bankowa zł, - konserwacja kserokopiarki 600 zł, - usługi informatyczne 500 zł Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych Przejazdy słuŝbowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w OPS Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania; opieka autorska nad programami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki na umowę zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem na zadania zlecone WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI - WYJAŚNIENIA. Treść Zmiana

WYDATKI - WYJAŚNIENIA. Treść Zmiana WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność zakup art. spoŝywczych na spotkania i szkolenia Sołtysów : - organizacja szkoleń,

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE. 36 575,00 01008 Melioracje wodne 4300 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.

WYDATKI - WYJAŚNIENIE. 36 575,00 01008 Melioracje wodne 4300 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 1+29 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 36 575,00 01008 Melioracje wodne Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 10 000,00 10 000,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIA

WYDATKI - UZASADNIENIA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44 000,00 01008 Melioracje wodne 32 000,00 4300 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 32 000,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4. REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem Wydatki wykonane w tym: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYDATKACH. I. Zadania własne. Wydatki w zakresie zadań powiatu. Jednostka realizująca. Kod sfery

ZMIANY W WYDATKACH. I. Zadania własne. Wydatki w zakresie zadań powiatu. Jednostka realizująca. Kod sfery ZMIANY W WYDATKACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 372/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Klasyfikacja I. Zadania własne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 100 000 2 100 000 60015 Drogi

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo