WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000"

Transkrypt

1 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Wielopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników. Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych. Składka roczna z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Trzech Rzek" LEŚNICTWO Pozostała działalność Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branŝowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (m. in. farby do oznakowania drzew). Prace sanitarno - porządkowe w lasach gminnych, zabiegi konserwatorsko - porządkowe przy pomnikach przyrody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy transport wewnątrzgminny zł, - transport Murowana Goślina - Poznań zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego zł Drogi publiczne wojewódzkie Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego związanego z budową ścieŝki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Rogozińskiej Drogi publiczne gminne Środki przeznaczone na zakup materiałów do bieŝącego utrzymania dróg (piasek, Ŝwir, ŜuŜel). - bieŝące utrzymanie mostów zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych zł, - remont cząstkowy chodników zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej zł, - remont przystanków autobusowych zł, - naprawy przepustów drogowych zł

2 Środki przeznaczone m.in. na: - oznakowanie pionowe dróg zł, - malowanie poziome jezdni zł, - malowanie przejść dla pieszych zł, - wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym zł, - koszenie traw i chwastów zł, - zimowe utrzymanie dróg zł, - wykonanie przeglądu podstawowego mostów zł, - projekt organizacji ruchu dla części miasta Murowana Goślina zł Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: - rewitalizacja placów i dróg staromiejskich zł, - przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie (Modernizacja drofi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goslinie) zł, - przebudowa mostów zł (ul. Łąkowa zł, ul. Podgórna zł), - budowa ul. Strzeleckiej w Murowanej Goślinie zł, - przebudowa i budowa dróg osiedlowych (nasyp ul. Cichej) zł, - przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem zl, TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki Środki przeznaczone na zakup stojaków rowerowych Środki przeznaczone na promocję turystyki (uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych, druk turystycznych materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon) Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Budowa Bindugi - pole biwakowe i przystań GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i inwestycji budynków komunalnych ZuŜycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych remonty w budynkach komunalnych zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zł

3 - opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym -100 zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego zgodnie z decyzją komisji gospodarczej zł, - wynagrodzenie zarządcy zł, - płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego zł - opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych zł - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją naleŝności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali zł - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaŝy, aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich zł - wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia renty planistycznej zł Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym. Pokrycie kosztów opłat sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej Wykup gruntów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej pokrycie kosztów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mściszewo zł, - opracowania urbanistyczne i konkursy dot. małej architektury na terenie miasta i gminy Murowana Goślina oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zł, - opracowania planów miejscowych: Głęboczek zł, Kamińsko zł, Wojnówko zł, rejon ul. Gnieźnieńskiej zł, inne plany miejscowe zł - ogłoszenia prasowe koncepcje zł, - wykonanie studium zł, - wykonanie koncepcji rewitalizacji miasta zł Przygotowanie opinii przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dot. operatów szacunkowych (według zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne Pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych Cmentarze

4 6050 Budowa cmentarza ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie (w tym zakresie zostanie podjęta stosowana uchwała) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Środki na wypłatę diet radnych Zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe PodróŜe słuŝbowe krajowe radnych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne radnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników Urzędu) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na umowy zlecenia zawierane przez Gminę Środki przeznaczone m. in. na: - prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i czasopism zł, - zakup druków zł, - aktualizacje publikacji zł, - zakup artykułów biurowych zł, - zakup wody do dystrybutorów zł, - zakup środków czystości zł, - zakup drukarek zł (cena jednej nie przekroczy kwoty zł), - zakup 8 szt. komputerów zł (cena jednego nie przekroczy kwoty zł), - zakup skanera A zł. Opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków w budynkach Urzędu Wydatki na zwrot nakładów na budowę kotłowni, drobne naprawy w budynkach Urzędu (m.in. naprawa kserokopiarek) Badania okresowe pracowników Urzędu

5 Środki przeznaczone m.in. na: - obsługa prawna Urzędu zł, - dofinansowanie dokształcania pracowników zł, - opieki autorskie nad programem komputerowymi wykorzystywanymi przez Urząd zł, - e-podpis abonament zł, - utrzymanie serwera, strony i poczty elektronicznej zł, - administracja stroną internetową i BIP zł, - modernizacja BIP zł i inne Usługa dostępu do Internetu Połączenia telefoniczne ORANGE Połączenia telefoniczne TP S.A Tłumaczenia dokumentów na języki obce Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników Urzędu PodróŜe słuŝbowe zagraniczne pracowników Urzędu Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Opłaty na rzecz budŝetu państwa dot. Urzędu Koszty opłat sądowych i komorniczych dot. Urzędu Środki przeznaczone na szkolenia pracowników Zakup papieru do drukarek, faksu i ksero Środki przeznaczone na m.in.: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu komputerowego zł, - zakup części zamiennych, akcesoriów komputerowych i osprzętu sieciowego i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego zł, - serwis internetowy legalis zł Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Środki przeznaczone na zakup serwera zł, zakup projektora przenośnego zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenie dla osoby wykonującej przygotowanie graficzne Biuletynu Samorządowego Zakup materiałów do celów promocji gminy, materiały dotyczące promocji gospodarczej na targach

6 Środki przeznaczone m.in. na: - wydanie i kolportaŝ Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych zł, - monitoring mediów zł, - obsługa serwisu MOBIINFO 700 zł, - projekt oraz wykonanie elementów wizualizacji miasta (witacze, słupy, kierunki do firm) zł, - wykonanie i montaŝ tablic informacyjnych dla Osiedli Samorządowych i Sołectw zł, - przygotowanie i wydruk ulotek informacyjno - promocyjnych zł, - organizacja imprez rowerowych (Europejski Tydzień ZrównowaŜonego Transportu i Dzień bez samochodu, Rowerowa Gala - podsumowanie kolarskiego roku, kryterium kolarskie, MTB) zł, - wykonanie gadŝetów promocyjnych gminy zł, - usługi dot. wykonania tablic informacyjnych dla projektu ZPORR zł, - uczestnictwo w "Forum Produktów" zł, - uczestnictwo w "Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej" zł, - obsługa portalu Murowana4Bussines zł, - wydruki wielkoformatowe dot. promocji gospodarczej zł Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznań na 2710 dofinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - zadania bieŝące Wypłaty diet dla sołtysów Zakup prasy dla Sołtysów zł, kontakty międzygminne - zakupy zł Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi Sporządzenie analiz potencjału rozwoju gminy Murowana Goślina Składki członkowskie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, Związek Miast Polskich BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Policji Zakup paliwa dla policji Ochotnicze straŝe poŝarne Wypłata ekwiwalentu za odzieŝ ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (OSP). Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych

7 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów Środki na umowy zlecenia Zakup matreriałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP Opłaty za zuŝycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP Środki przeznaczone na naprawy sprzętu poŝarniczego i usterek w remizach OSP Badania lekarskie straŝaków Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, kotłownia gazowa, ścieki). Ubezpieczenie budynków remiz, NNW straŝaków, OC i AC, pojazdów poŝarniczych. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. straŝaków OSP Przebudowa remizy OSP w Boduszewie na bazę turystyczną Zakup samochodu straŝackiego z Hemmingen StraŜ Miejska Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i 2710 ubezpieczenie fotoradaru (w tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała) Ekwiwalent za czyszczenie i konserwację wyposaŝenia i umundurowania Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i StraŜników Miejskich Dodatkowe wynagrodzenie roczne StraŜników Miejskich Składki na ubezpieczenia społeczne dot. StraŜników Miejskich Składki na Fundusz Pracy dot. StraŜników Miejskich Zakup materiałów i wyposaŝenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, umundurowanie). Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez StraŜ Miejską Naprawy samochodu, rowerów, sprzętu Badania lekarskie dot. StraŜników Miejskich. 900 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą oraz legalizacją sprzętu i urządzeń będących na wyposaŝeniu StraŜy Miejskiej Połączenia telefoniczne ORANGE dot. StraŜników Miejskich Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej dot. StraŜników Miejskich

8 4410 PodróŜe słuŝbowe dot. StraŜników Miejskich Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby StraŜy Miejskiej Ubezpieczenie samochodu StraŜy Miejskiej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych StraŜy Miejskiej Zarządzanie kryzysowe Abonament za telefon alarmowy DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów Spłata odsetek od obligacji RÓśNE ROZLICZENIA RóŜne rozliczenia finansowe Środki na wypłatę ekwiwalentu dla Ŝołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - rezerwa na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" zł, - rezerwa ogólna zł, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe zł, - rezerwa na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa zł, - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych - osiedla samorządowe rezerwa na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zł, - rezerwa na odprawy dla nauczycieli zł, - rezerwa na zajęcia pozalekcyjne m.in. sportowe, matematycznoprzyrodnicze, humanistyczne organizowane dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach zł, - rezerwa na koszty związane z działalnością ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe

9 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim" przekazywana w 12 częściach. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych. Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby szkół podstawowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby szkół podstawowych Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe. Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników szkół podstawowych RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników szkół podstawowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby oddziałów przedszkolnych Zakup energii Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Przedszkola Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania. Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach. Dotacja do ognisk przedszkolnych Gimnazja Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby gimnazjów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby gimnazjów Zakup energii na potrzeby gimnazjów Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych w gimnazjach Zakup usług zdrowotnych

11 Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników gimnazjów RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków oświatowych Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby gimnazjów Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby gimnazjów DowoŜenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowoŝonymi do szkół Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy. 576 Zakup materiałów i wyposaŝenia. 700 Środki przeznaczone m.in. na: - zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników zł PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii

12 4170 Wynagrodzenie - terapeuta ds.narkomanii Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów Profilaktyka narkomanii - zakup usług Opłaty za telefon stacjonarny w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki przeznaczone m.in. na: umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieŝowych, z prawnikiem z Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 4170 Alkoholowych, - wynagrodzenie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz inne wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakup programów profilaktycznych oraz materiałów, ulotek, broszurek o charakterze informacyjno-edukacyjnym, materiałów biurowych, artykułów spoŝywczych oraz artykułów i sprzętów wyposaŝenia dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i klubów młodzieŝowych, zakup opału dla Klubu AA w BiałęŜynie, wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieŝy, inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie w klubach młodzieŝowych. Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczowychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie uzaleŝnień Ubezpieczenie Klubów MłodzieŜowych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzaleŝnień polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieŝy POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13 3110 zasiłki celowe w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŝy, niezbędnych przedmiotów uŝytku domowego, drobnych remontów, a takŝe kosztów pogrzebu Dodatki mieszkaniowe Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych Ośrodki Pomocy Społecznej Ekwiwalent za odzieŝ roboczą i inne świadczenia BHP Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Środki przeznaczone na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia dotyczące sprzątania Ośrodka, osoby do księgowości oraz dla osoby wprowadzającej zmiany na stronie internetowej Zakup materiałów i środków czystości Opłaty za badania okresowe pracowników. 100 Środki przeznaczone m.in. na usługi pocztowe, prowizję bankową, konserwację kserokopiarki, usługi informatyczne, studia licencjackie i podyplomowe pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Przejazdy słuŝbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania opieka autorska SIGID Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

14 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych Pozostała działalność Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania". DoŜywianie dzieci w szkołach bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów, wyposaŝenia oraz artykułów spoŝywczych celem poczęstunku uczestników kursów Konserwacja sprzętu, usługi pocztowe, inne usługi oraz organizacja przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Zakup usług telefonii komórkowej PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych. 100 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych

15 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby szkół podstawowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposaŝenia. 222 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opłata dzierŝawna kanału Trojanki budowę sieci wodociągowej Głębocko zł, - budowę sieci wodociągowej w ul. Polnej zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w Raduszynie zł Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina Oczyszczanie miast i wsi sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic zł, - utrzymanie szaletu miejskiego zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Umowa-zlecenie na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew Środki przeznaczone m. in. na: - utrzymanie zieleni zł, w tym wycinki i nasadzenia zł, - przeprowadzanie wycinki drzew i krzewów oraz wykaszania i porządkowania terenów gminnych tj. zadań wymaganych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przy sprzedaŝy gruntów gminnych zł Wykonanie ekspertyz oraz opinii dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są psy z Gminy Murowana Goślina Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego Środki przeznaczone na naprawę słupów oświetleniowych Konserwacja oświetlenia ulicznego zł oraz wykonanie iluminacji świątecznej miasta zł Pozostała działalność

16 - zakup kwiatów i zniczy zł, - zakup zestawów do deratyzacji zł deratyzację zł, - zabezpieczenie i zmiana organizacji ruchu zł, - wykonanie flag zł, - wykonanie ewidencji urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy zł, - wykonanie i montaŝ tablic z nazwami ulic zł Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe działania w zakresie kultury Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe grodziska w Radzimiu Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Energia elektryczna za świetlicę w Głęboczku Opłata za wynajęcie świetlicy w Głęboczku Podatek od nieruchomości za świetlicę w Głęboczku Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wykonanie gminnej ewidencji zabytków Pozostała działalność Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Utrzymanie obiektów sportowo rekreacyjnych budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" zł, - budowę hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie zł Pozostała działalność Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego

17 Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów zabaw. Środki przeznaczone m. in. na: -pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym zł Podatek od nieruchomości za plac rekreacyjny w Kątach Razem Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdz. Par. Opis Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone. Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców - zadania zlecone Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ekwiwalent za odzieŝ roboczą i inne świadczenia BHP Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi do nich dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjne i zaliczka alimentacyjna Wynagrodzenia dla pracowników działu Świadczeń Rodzinnych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki za pracowników działu świadczeń rodzinnych Składki na Fundusz Pracy za pracowników działu Świadczeń Rodzinnych Wynagrodzenie bezosobowe związane z wdroŝeniem Funduszu Alimentacyjnego. Zakup materiałów biurowych i środków czystości Badania lekarskie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych

18 Środki przeznaczone m.in.: - usługi pocztowe zł, - prowizja bankowa zł, - konserwacja kserokopiarki 600 zł, - usługi informatyczne 500 zł Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny Czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych Przejazdy słuŝbowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w OPS Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Szkolenie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Zakup papieru do drukarek i kserokopiarki Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania; opieka autorska nad programami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki na umowę zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem na zadania zlecone WYDATKI OGÓŁEM

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo