OPINIA GEOTECHNICZNA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA GEOTECHNICZNA"

Transkrypt

1 Nr arch.: 4514/14 Egz. nr: 1 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 (UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH powiat kartuski województwo pomorskie Opracowała: Zweryfikował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr upr. XI-078/POM nr upr. VII-1330, V-1528 Dozór geotechniczny Prezes Zarządu: mgr inŝ. Michał Goczyński mgr Witold Woliński nr upr. XI-052/POM nr upr. CUG Gdańsk, luty 2014 r. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego Gdańsk NIP REGON Nr KRS: VII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ Kapitał zakładowy: 50000PLN tel./fax (058)

2 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ZAKRES WYKONANYCH PRAC Prace terenowe Prace kameralne Prace kameralne BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOśA CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ WNIOSKI GEOTECHNICZNE...10 ZAŁĄCZNIKI 1.1 Mapa poglądowa, skala 1: Mapy dokumentacyjne, skala 1: Symbole i znaki do przekrojów geotechnicznych 3. Tabela wartości parametrów geotechnicznych 4. Karty dokumentacyjne otworów wiertniczych 5. Karty wyników badań sondą lekką DPL 6. Szkic odkrywek nawierzchni drogowej 7. Badania laboratoryjne P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

3 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie WSTĘP Na zlecenie Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki z siedzibą przy ul. Brzozowej 3, Przodkowo, Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Fundament Sp. z o.o., ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk, wykonało opinię geotechniczną dla projektu przebudowy Drogi Wojewódzkiej Nr 211 (ul. Kartuska) w Sierakowicach, powiat kartuski, województwo pomorskie. Celem wykonanych badań było ustalenie warunków gruntowo - wodnych, których znajomość jest niezbędna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Niniejszą dokumentację opracowano zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 2. PN-B Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. z sierpnia 1998 r., 3. Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na podstawie powyŝszych aktów prawnych projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 2.1 Prace terenowe W terenie miejsca badań zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do stałych punktów terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawcę plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 500. Rzędne otworów badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej. Prace wiertnicze zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inŝ. Michała Goczyńskiego w styczniu i lutym 2014 r. Wykonano: 5 otworów wiertniczych do głębokości 3,0 m p.p.t., (w tym 6 odwiertów wiertnicą koronkową (włącznie z przestawką otworu nr 1) w nawierzchni drogowej do głębokości 0,4 0,55 m p.p.t., tj. 2,95 mb), łącznie 15,4 mb 3 sondowania sondą lekką typu DPL do głębokości 2,2 3,0 m p.p.t., łącznie 7,8 mb P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

4 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie. 4 Lokalizację wykonanych otworów przedstawiono na mapie poglądowej (załącznik nr 1.1) oraz mapach dokumentacyjnych stanowiących załączniki nr 1.2. Sondowanie sondą DPL z końcówką stoŝkową o średnicy stoŝka 35,7 mm pozwoliło określić opór gruntów spoistych w warunkach in situ. W czasie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności. Wszystkie próby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz określono poziom występowania sączeń wód gruntowych. 2.2 Prace laboratoryjne Z otworów wiertniczych pobrano próby warstw nawierzchni owych, w celu określenia ich modułu sztywności spręŝystej (badanie rozciągania pośredniego na próbkach cylindrycznych (IT-CY) wg Pn-EN :2005). Badania zostały wykonane w LABGROG Laboratorium Drogowe z siedzibą przy ul. Witosa 10, w Lublinie. Próby z otworów nr 1A i 1B miały nierówne powierzchnie, były uszkodzone, wybrakowane i popękane, co uniemoŝliwiło przeprowadzenie badania. Z otworów nr 2 i 3 wykonano badania na pakiecie warstw II i III, z otworu nr 4 wykonano moduły oznaczone 4a - II warstwa i 4b - III i IV warstwa, natomiast z otworu nr 5wykonano badanie modułu warstw I, II i III. Wartość modułu sztywności spręŝystej IT-CY dla przebadanych prób wynosi od 3131,0 do 4850,0 MPa Wynika badań laboratoryjnych stanowi załącznik nr Prace kameralne W ramach prac kameralnych wykonano: mapę poglądową w skali 1: 2000 mapy dokumentacyjne w skali 1:500 na podkładzie planu sytuacyjnowysokościowego tabelę wartości parametrów geotechnicznych karty dokumentacyjne otworów wiertniczych wykresy wyników sondowań sondą lekką DPL szkice odkrywek nawierzchni drogowej w skali pionowej 1: 25 zestawienie wyników badań laboratoryjnych niniejszą część tekstową opracowania P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

5 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE Pod względem geomorfologicznym teren stanowi fragment Pojezierza Kaszubskiego. Badania zostały wykonane w nawierzchni ul. Kartuskiej w Sierakowicach. Rzędne w miejscach wykonanych otworów wiertniczych wynoszą H = 210,60 216,90 m n.p.m. W obrębie pasa jezdni od powierzchni terenu występują warstwy nawierzchni utwardzonej i podbudowy konstrukcyjne drogi o łącznej grubości 0,4 0,6 m w postaci: u, betonu, tłucznia, nasypu budowlanego złoŝonego z piasków drobnych. PoniŜej warstw nawierzchni nawiercono plejstoceńskie utwory lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Wodę gruntową w postaci sączenia nawiercono w otworze nr 4 na głębokości 1,3 m p.p.t., tj. na rzędnej H = 214,10 m n.p.m. W pozostałych otworach wiertniczych do głębokości 3,0 m p.p.t., tj. do rzędnej H = 207,6 m n.p.m. nie stwierdzono. Układ zalegania poszczególnych utworów wraz z przebiegiem wydzielonych warstw konstrukcyjnych drogi, warstw geotechnicznych i poziomem sączenia wód gruntowych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów wiertniczych (załączniki nr 4.) i szkicach odkrywek nawierzchni drogowej (załącznik nr 6). 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOśA W podłoŝu dokumentowanego terenu poniŝej warstw konstrukcyjnych drogi występują grunty rodzime o podobnej genezie i litologii, lecz róŝniące się parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do kaŝdej z nich grunty o zbliŝonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych, badań laboratoryjnych, sondowań i zaleŝności korelacyjnych zgodnie z PN- EN : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne i PN-EN : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoŝa gruntowego. Wyprowadzone parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

6 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie. 6 Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: Warstwa geotechniczna Ia to piaski gliniaste występujące w stanie plastycznym. Wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości I L śr = 0,40. Warstwa geotechniczna Ib to piaski gliniaste i gliny piaszczyste występujące w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości I śr L = 0,20. P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

7 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ Na podstawie wykonanych odkrywek określono budowę nawierzchni drogowej. Nawierzchnia drogowa dokumentowanego odcinka drogi składa się z następujących elementów konstrukcyjnych i podbudowy: otwór wiertniczy nr 1A warstwa u o grubości 15 cm, warstwa betonu o grubości 2 cm. warstwa tłucznia o grubości 23 cm. otwór wiertniczy nr 1B I warstwa u o grubości 6 cm, II warstwa u o grubości 4 cm, III warstwa u o grubości 5 cm, warstwa tłucznia o grubości 25 cm. W rejonie otworu wiertniczego nr 1 pobrano dwa rdzenie (A i B), z uwagi na mocno spękaną próbę 1B. Fot. nr 1. Rdzenie pobranie z otworu 1A (dół) i 1B (góra). Fot. nr 2. Rdzeń pobrany z otworu 1A. Fot. nr 3. Rdzeń pobrany z otworu nr 1B. P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

8 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie. 8 otwór wiertniczy nr 2 I warstwa u o grubości 17 cm, II warstwa u o grubości 6 cm, warstwa tłucznia o grubości 17 cm, warstwa nasypu budowlanego złoŝonego z piasku drobnego o miąŝszości 20 cm. Fot. nr 4 i 5. Rdzeń pobrany z otworu nr 2. otwór wiertniczy nr 3 I warstwa u o grubości 1 cm, II warstwa u o grubości 5 cm, III warstwa u o grubości 6 cm, IV warstwa u o grubości 5 cm, warstwa tłucznia o grubości 33 cm. Fot. nr 6 i 7. Rdzeń pobrany z otworu nr 3. P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

9 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie. 9 otwór wiertniczy nr 4 I warstwa u o grubości 1 cm, II warstwa u o grubości 5 cm, III warstwa u o grubości 12 cm, IV warstwa u o grubości 12 cm, warstwa tłucznia ze Ŝwirem i cementem o grubości 40 cm. Fot. nr 8 i 9. Rdzeń pobrany z otworu nr 4. otwór wiertniczy nr 5 I warstwa u o grubości 10 cm, II warstwa u o grubości 3 cm, warstwa tłucznia ze Ŝwirem o grubości 42 cm. Fot. nr 10 i 11. Rdzeń pobrany z otworu nr 5. P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

10 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie WNIOSKI GEOTECHNICZNE 6.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, Ŝe w podłoŝu występują średnio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib oraz warstwa nasypów budowlanych są nośne Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B Roboty ziemne. Wymagania ogólne. styczeń 1999 r. oraz PN-S Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania styczeń 1998 r W istniejących warunkach gruntowo - wodnych proponuje się dla projektowanej modernizacji drogi wykorzystanie istniejącej nawierzchni poprzez jej nadbudowanie. Posadowienie nowej nawierzchni winno być wykonane na gruntach zaliczanych do grupy nośności G1. W związku z występowaniem w podłoŝu gruntów zaliczanych do grupy nośności G3 i G4, naleŝy podłoŝe doprowadzić do grupy nośności G1, np. przez wykonanie zagęszczonych podsypek piaszczysto - Ŝwirowych wraz ze wzmocnieniem podłoŝa geosyntetykami. MiąŜszość nasypów budowlanych i ich wskaźnik zagęszczenia winny wynikać z obliczeń konstrukcyjnych W obrębie pasa jezdni od powierzchni terenu występują warstwy nawierzchni utwardzonej i podbudowy konstrukcyjne drogi o łącznej grubości 0,4 0,6 m w postaci: u, betonu, tłucznia, nasypów budowlanych złoŝonych z piasków drobnych Podział gruntów na grupy nośności podłoŝa pod nawierzchnie drogowe oraz pod względem wysadzinowości: Grunty warstwy geotechnicznej Ia i Ib: Wysadzinowość grunty bardzo wysadzinowe Grunty zalicza się do grupy nośności G4 P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

11 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211(UL. KARTUSKA) W SIERAKOWICACH, powiat kartuski, województwo pomorskie W pasie jezdni dla dróg o ruchy cięŝkim i średnim, do głębokości 1,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego I S = 1,0 oraz poniŝej I S = 0,97. W skraju jezdni, do głębokości 1,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego I S = 0,95 oraz poniŝej I S = 0, Wodę gruntową w postaci sączenia nawiercono jedynie w otworze nr 4 na głębokości 1,3 m p.p.t., tj. na rzędnej H = 214,10 m n.p.m. W pozostałych otworach wiertniczych do głębokości 3,0 m p.p.t., tj. do rzędnej H = 207,6 m n.p.m. nie stwierdzono. Podany w opracowaniu poziom sączeń wód gruntowych odnosi się do okresu badań i moŝe ulegać wahaniom w zaleŝności od pory roku i intensywności opadów atmosferycznych Prace ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi h z = 1,0 m wg normy PN-81/B Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz P.U.P. FUNDAMENT Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk tel./fax.: (058) tel

12 Km P PK LEGENDA: 1 - otwór wiertniczy x - sondowanie sondą lekką DPL ), (DW DW 2,09 KT 0+29 Km ing park na ego 0 niow 00.0 łud 0+0 u po Km zjazd PT g rkin pa na go ne oc ółn up d z zja PT P.U.P. Fundament Sp. z o.o., Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 ka rtus Ka ul. Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Miejscowość: Data: luty 2014 r. Skala: 1: 2000 MAPA POGLĄDOWA SIERAKOWICE, ul. Kartuska Obiekt: Droga nr tematu: 4514/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1.1

13 rtuska LEGENDA: 1A x - otwór wiertniczy - sondowanie sondą lekką DPL P.U.P. Fundament Sp. z o.o., Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Data: luty 2014 r. Skala: 1: 500 Miejscowość: SIERAKOWICE, ul. Kartuska Obiekt: MAPA DOKUMENTACYJNA Droga nr tematu: 4514/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1.2.1

14 LEGENDA: 2 - otwór wiertniczy P.U.P. Fundament Sp. z o.o., Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Data: luty 2014 r. Skala: 1: 500 Miejscowość: SIERAKOWICE, ul. Kartuska Obiekt: MAPA DOKUMENTACYJNA Droga nr tematu: 4514/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1.2.2

15 LEGENDA: 3 - otwór wiertniczy x - sondowanie sondą lekką DPL P.U.P. Fundament Sp. z o.o., Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Data: luty 2014 r. Skala: 1: 500 Miejscowość: SIERAKOWICE, ul. Kartuska Obiekt: MAPA DOKUMENTACYJNA Droga nr tematu: 4514/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1.2.3

16 LEGENDA: 4 - otwór wiertniczy P.U.P. Fundament Sp. z o.o., Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Data: luty 2014 r. Skala: 1: 500 Miejscowość: SIERAKOWICE, ul. Kartuska Obiekt: MAPA DOKUMENTACYJNA Droga nr tematu: 4514/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1.2.4

17 LEGENDA: 5 - otwór wiertniczy x - sondowanie sondą lekką DPL P.U.P. Fundament Sp. z o.o., Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Data: luty 2014 r. Skala: 1: 500 Miejscowość: SIERAKOWICE, ul. Kartuska Obiekt: MAPA DOKUMENTACYJNA Droga nr tematu: 4514/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1.2.5

18 OBJAŚNIENIA SYMBOLI i ZNAKÓW UŻYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN 86/B GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE nb nasyp budowlany nn nasyp niebudowlany (niekontrolowany) Gb gleba GRUNTY RODZIME ORGANICZNE H grunt próchniczny [2%<I om <5%] Nm namuł [5%<I om <30%] Kr kreda jeziorna [CaCO 3>5%] T torf [I om>30%] GRUNTY RODZIME MINERALNE KO otoczaki Pg piaski gliniaste Ż żwir Πp/Π pył piaszczysty/pył Po pospółka Gp glina piaszczysta Pog pospółka gliniasta G glina Pr piaski grube Gπ glina pylasta Ps piaski średnie Gπz glina pylasta zwięzła Pd piaski drobne I ił Pπ piaski pylaste BW burowęgiel Oznaczenia stanu gruntów i inne znaki Oznaczenia dotyczące wody gruntowej ln luźny ~~ sączenie wody gruntowej szg średnio zagęszczony zg zagęszczony zwierciadło swobodne (poziom naw = poziom ust.) mpl miękkoplastyczny pl plastyczny ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej tpl twardoplastyczny pzw półzwarty nawiercone zwierciadło wody gruntowej ID stopień zagęszczenia IL stopień plastyczności warstwa nawodniona // przewarstwienia (wkładki) + domieszki muszelki ZAŁĄCZNIK NR 2

19 TABELA WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE WARTOŚCI WYPROWADZONE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH ZGODNIE Z EC Stratygrafia Opis litologiczno-genetyczny Nr warstwy geotechnicznej Symbol gruntu PN-86/B Stan gruntu Stopień zagęszczenia IDsr Stopień plastyczności ILśr Wilgotność naturalna Wn [%] Gęstość objętościowa ρ [t/m 3 ] Spójność Cu [MPa] Kąt tarcia wewnętrznego Ф [ ] Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej) Mo [MPa] CZWARTOERZĘD HOLOCEN PLEJSTOCEN nasypy piaski gliniaste, gliny piaszczyste utwory lodowcowe nb(pd) Ia Pg - 0,40 16,0 2,10 0,024 14,5 24,0 Ib Pg, Gp - 0,20 12,0 2,15 0,031 18,2 37,0 PUP FUNDAMENT Sp. z o.o Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40, tel. (058) Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Data: luty 2014 r. Miejscowość: TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH SIERAKOWICE, ul. Kartuska Obiekt: Droga nr arch. 4514/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 3

20 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 1A Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński Zał.Nr: 4.1 Wiertnica: H25S System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny beton tłuczeń 0.15 beton 0.17 tłuczeń Czwartorzęd Plejstocen 2.0 glina piaszczysta Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu Warstwa geotechniczna Gp w tpl Ib B Rzędna: m n.p.m. Data: Czwartorzęd Plejstocen tłuczeń glina piaszczysta tłuczeń Gp w tpl Ib Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

21 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 2 Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński Zał.Nr: 4.2 Wiertnica: H25S System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny tłuczeń nb(pd) Czwartorzęd Plejstocen tłuczeń nasyp budowlany (piasek drobny) glina piaszczysta Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu Warstwa geotechniczna Gp w tpl Ib Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

22 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 3 Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński Zał.Nr: 4.3 Wiertnica: H25S System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny tłuczeń tłuczeń Czwartorzęd Plejstocen 2.0 glina piaszczysta Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu Warstwa geotechniczna Gp w tpl Ib Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

23 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 4 Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński Zał.Nr: 4.4 Wiertnica: H25S System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny tłuczeń(+ŝwir+cement) tłuczeń (+ś+cem.) piasek gliniasty Pg tpl Ib 1.3 ~~ Czwartorzęd Plejstocen piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym Symbol gruntu Pg//Pd Wilgotność w Stan gruntu pl Warstwa geotechniczna Ia Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

24 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40 Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 5 Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński Zał.Nr: 4.5 Wiertnica: H25S System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Wiercenie Głębokość zwierciadła wody Stratygrafia Profil litologiczny Przelot [m.p.p.t] [m] [m] Opis litologiczny tłuczeń ze Ŝwirem tłuczeń(+ś) Czwartorzęd Plejstocen 2.0 glina piaszczysta z domieszką kamieni Symbol gruntu Wilgotność Stan gruntu Warstwa geotechniczna Gp(+K) w tpl Ib Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

25 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL Profil numer 1A, 1B Zał.Nr: 5.1 Sonda Nr: 1A, 1B Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie w.konstrukcyjne Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa odwiert Czwartorzęd Stratygrafia Plejstocen Gp Ib Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

26 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL Profil numer 3 Zał.Nr: 5.2 Sonda Nr: 3 Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie w.konstrukcyjne Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński odwiert System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa Czwartorzęd Stratygrafia Plejstocen Gp Ib Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

27 P.U.P. "Fundament" Sp. z o.o. ul. CzyŜewskiego 40, Gdańsk WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL Profil numer 5 Zał.Nr: 5.3 Sonda Nr: 5 Miejscowość: Sierakowice Gmina: Sierakowice Powiat: kartuski Województwo: pomorskie Obiekt: ul. Kartuska Inwestor: Wanit Projektowanie Dróg Nadzór geologiczny: mgr inŝ. M.Goczyński System wiercenia: mechaniczny Rzędna: m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: Głębokość Profil Interpretacja zwierciadła litologiczny wody Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy N 10 N kor I D /(I L ) I S [m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa Stratygrafia w.konstrukcyjne odwiert Czwartorzęd Plejstocen 2.0 Gp(+K) Ib Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz

28 m n.p.m , ,06 0,00 0,01 0,12 0,17 tłuczeń 1A 215,96 1B 215,96 Ib Gp 0, beton tłuczeń 0,00 0,15 0,17 tłuczeń 0,00 0,06 0,10 0,15 tpl 1, ,40 Ib Gp tpl 0,40 Ib Gp tpl 0,40 0,06 0,00 0,01 0, ,00 1, ,64 tłuczeń(+ś+cem.) 0, tłuczeń nb(pd) Ib Gp 0,00 0,17 0,23 0,40 0,60 Ib Pg tpl 0,70 1,00 tpl 1, ,60 0,00 0,10 0,13 tłuczeń(+ś) 210 Ib 0,55 Gp(+K) tpl 1, Opracowała: PUP FUNDAMENT Sp. z o.o Gdańsk, ul. CzyŜewskiego 40, tel. (058) mgr inŝ. Emilia Prowadzisz Data: luty 2014 r. Skala pionowa: 1: 25 Miejscowość: SIERAKOWICE, ul. Kartuska Rysunek wykonano programem "GeoStar" SZKIC ODKRYWEK NAWIERZCHNI DROGOWEJ Obiekt: Droga nr arch. 4509/14 OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 6

29 Ó Ń Ą Ś ó ę ł ł ó ń ż ł ł Ą ół ą ń ó ó ś ó ó ś ść ł ś ęę ó ó ś Ó Ó

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. nr 1 Nr arch. 522/14 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1/38, 1/39 I 1/47, OBRĘB 6 W WEJHEROWIE WOJ. POMORSKIE Opracował: mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4595/14 Egz.: nr 1 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU REMONTU SCHODÓW NA WZGÓRZE PACHOŁEK PRZY UL. SPACEROWEJ W GDAŃSKU - OLIWIE Opracowała: mgr inż. Małgorzata Kot Zweryfikował: Prezes Zarządu:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 79/2 i 59/2 w m. Małe Gacno Zamawiający: Zakład Projektowania, Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski Egzemplarz Nr 5 Nr arch.: GT/940/2013 Gdynia, luty 2013 r. Rodzaj dokumentacji: Zamaiaj cy: Temat: Autorzy opracoania: OPINIA GEOTECHNICZNA Zakład Usługoo-Projektoy AS Hanna Sobiczeska ul. Polna /17, 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo.

OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. 0 1-8 8 2 W A R S Z A W A. Geo. BADANIA GEOTECHNICZNE OKREŚLAJĄCE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE dla potrzeb posadowienia obiektu : Przebudowa ulicy Kolektorskiej w Warszawie. PRZYGOTOWANO DLA: M I A S T O S T. W A R S Z A W A, D Z I E L N I

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 071 351 38 83, 0601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA podłoża gruntowego Temat: CIESZKÓW (pow. Milicz), ul. Garncarska budowa parkingu i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2545G od granicy z gminą Chojnice do istniejącego chodnika

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 61 tel: 606 227 260, 660 053 662 email: olczak41@wp.pl OLCZAK GEOL Jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki ZLECENIODAWCA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi ROKITY - ROKICINY pow. bytowski, gm.

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi ROKITY - ROKICINY pow. bytowski, gm. Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 102/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu planowanej budowy boiska sportowego Zleceniodawca: KILKORO Architekci ul. Winogrady 43/47 61-663 Poznań Lokalizacja: Piła, ul. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 602-301-597 NIP: 669-040-49-70 e-mail: geolog@wp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH

Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH . 19 97 GEOLEH Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH 81-389 Gdynia ul. Świętojańska 78/14 tel. /fax. 620-70 - 17 81-077 Gdynia ul. Jastrzębia 7/26

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA INWESTYCJA Budynek mieszkalny w Ciechocinku,

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. Opinia Geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 596 w miejscowości Kabiny, gmina Kolno GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GeoxX. Pracownia geologiczna spółka cywilna Adam Ośko, Marta Ośko 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3/206 NIP 7393782404 REGON 280495800 BANK PKO BP S.A. OLSZTYN 77 1020 3541 0000 5402 0170 1531 www.geoxx.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA www.arpigeo.pl kontakt@arpigeo.pl tel. +48 603941527 OPINIA GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKÓW GRUNTOWYCH DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NUMER W, GMINA, POWIAT Opracował:

Bardziej szczegółowo

NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790

NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GEOPROJEKT SK Rok za enia 1956 PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJNE Spó ka z o.o. 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 d Rejonowy w Katowicach - KRS: 0000175370 NIP 634-10-04-232 Regon: 272265160 Kapita

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości GEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA HYDROGEOLOGIA POMPY CIEPŁA GEOTECHNIKA www.thermhouse.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE TOMASZ OKTABA. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku

BADANIA GEOTECHNICZNE TOMASZ OKTABA. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku U N I G E O BADANIA GEOTECHNICZNE TOMASZ OKTABA 80461 GDAŃSK, UL. STARTOWA 29E/3 NIP 5841509242 REGON 191877166 Tel. kom: 0 600 466 506 Email.: oktaba@geostab.pl Opinia geotechniczna dla określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Gdańsk, listopad 2014r.

Opracowali: Gdańsk, listopad 2014r. GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 214/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Opracowa mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 9.12.2009 - 2 SPIS TRE CI A. CZ TEKSTOWA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864labos.laboratorium@gmail.com OPINIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PRACOWNIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH 61-886 Poznań, ul. Półwiejska 37/13, tel. /fax.(061) 853-31-72, tel. kom. 0602-52-80-37 REGON 631097904 NIP 972-008-84-24 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Zamiejska 1 lok. 53 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-580 Warszawa tel. 666

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAK AD PROJEKTOWY Umowa Nr NZU.3633.2.125.2012.Nadolicka HAL SAN ul. Przyja ni 4E/3 53-030 Wroc aw OBIEKT Budowa drogi wraz z odwodnieniem, o wietleniem oraz MTKK ADRES OBIEKTU Ul. Nadolicka we Wroc awiu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Nr arch. 4363/3 Nr egz. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Opracowała: Dyrektor techniczny: inż. Anita Olszewska mgr inż. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA obiektów budowlanych, projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej, w rejonie skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Hutniczą w Stalowej Woli. Powiat stalowowolski. Województwo

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego Ojców. Opracował: mgr inż. Tadeusz Nowak upr. geol. MOŚZNiL nr VII-1135. Egz.

Zleceniodawca: Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego Ojców. Opracował: mgr inż. Tadeusz Nowak upr. geol. MOŚZNiL nr VII-1135. Egz. ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH "GEO-NOT" mgr inż. Tadeusz Nowak 31-231 Kraków ul. Siewna 21a/53 tel. 505 636 220 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA na okre lenie warunków geologicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Nr arch. 3733/11 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 522 ODCINEK W KM OD 3 DO KM 4,1 MIKOŁAJKI POMORSKIE - KAMIENNA Opracowała: Weronika Palicka Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowowodne terenu, projektowanego skrzyżowania i zjazdu do Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, w ciągu drogi woj. nr 723 na Os. Zakrzów,

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18.

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: EURODROGA mgr inż. Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice DOKUME TACJA BADAŃ GEOTECH ICZ YCH dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ulica Raciborska) Sośnicowice

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Egzemplarz nr Nr arch.: GT/739 Gdynia 08.2007r. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Zamawiający: GMINA MIASTA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86 100 Świecie Temat: BADANIA GEOTECHNICZNE POD POSADOWIENIE KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA DOTYCZĄCE BUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. T. ZANA PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 6 NA DZIAŁCE NR 100, 103, OBRĘB 19 W PRUSZKOWIE WOJ. MAZOWIECKIE INWESTOR: STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr. nr VII-1661

mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr. nr VII-1661 OBIEKT : HALA DRUKARNI TEMAT : OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB PROJEKTU HALI DRUKARNI PROJEKTOWANEJ PRZY UL. OLECHOWSKIEJ 83 W ŁODZI INWESTOR : OFICYNA WYDAWNICZA

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 3686/11 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W CHAŁUPACH POWIAT PUCKI

Nr arch. 3686/11 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W CHAŁUPACH POWIAT PUCKI Nr arch. 3686/11 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W CHAŁUPACH POWIAT PUCKI Opracowała: mgr inż. Emilia Prowadzisz Zweryfikował: Prezes Zarządu: mgr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA (dla celów projektowych)

OPINIA GEOTECHNICZNA (dla celów projektowych) M e c h a n i k a G r u n t ó w mgr inż. Wojciech Świerad 09-400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 51 1240 1721 1111 0000 0725 8062 MG 63/15 OPINIA GEOTECHNICZNA (dla

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, nr 919 w a"

Piotr Marecik, nr 919 w a J Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: ul. Sobieskiego 5, 47- Zleceniodawca: PN-PROJEKT Piotr Nowak, 47- Wykonawca: J., 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

numer 49 Zał.Nr: 2.1 Miejscowość: Kolonia Dzielna : GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzędna: 203.90 m n.p.m. Holocen 0.40 gleba, brunatna Gb IXa Piasek średni, jasny brązowy, z domieszką piasku gliniastego

Bardziej szczegółowo

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul.

I TomaszOklaba 1:.0'... Badania geotechniczne. Lokalizacja: Gdynia. dla okreslenia warunków gruntowo - wodnych do projektu przebudowy ul. ........ }, 1:.0'... NIP 5841509242REGON191877166 Tel.kom.: 0600466506 Tel.lfax.: (058)719 55 60 Tel.: (O58)55695 45 Email.:oldaba@geostab.pl Badania geotechniczne dla okreslenia warunków gruntowo wodnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. OPINIA GEOTECHNICZNA... 2 1.1. WSTĘP... 2 1.1.1. Cel badań... 2 1.1.2. Materiały wyjściowe... 3 1.2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 1.2.1. Prace polowe... 4 1.2.2. Prace kameralne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA MOSTACH MŁYŃSKICH we WROCŁAWIU

DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA MOSTACH MŁYŃSKICH we WROCŁAWIU TERGO Przedsiębiorstwo Wiertniczo Geologiczne 50-507Wrocław, ul. Ziębicka 78 tel. kom. O601-788-365 DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA MOSTACH

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z odkrywek nawierzchni. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu. drogi powiatowej nr 1935D w Iwinach gm.

Sprawozdanie z odkrywek nawierzchni. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu. drogi powiatowej nr 1935D w Iwinach gm. GEOGRUNT Usługi Geologiczne GEOLOGIA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA 51-151 Wrocław ul. Klaczki 41/2 tel. 71 7220386, tel. kom. 601 664 256 www.geogrunt.com biuro@geogrunt.com Egzemplarz nr.. Nr arch.: GT/542/1

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GeoxX. Pracownia geologiczna spółka cywilna Piotr Guz, Adam Ośko 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3/206 NIP 7393782404 REGON 280495800 BANK PKO BP S.A. OLSZTYN 77 1020 3541 0000 5402 0170 1531 www.geoxx.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. W śukowie

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. W śukowie Nr arch. 3818/11 Egz. nr DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU RENOWACJI PARKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W śukowie Opracowali: Weronika Palicka mgr inŝ. Gracjan Bielicki Zweryfikował: Prezes Zarządu: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie Dariusz Kisieliski - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM. nr upr. V-1528, VII-1330 nr upr. CUG Gdańsk, maj 2019 r.

SPRAWOZDANIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM. nr upr. V-1528, VII-1330 nr upr. CUG Gdańsk, maj 2019 r. Nr arch. 6022/19 Egz. nr 1 SPRAWOZDANIE Z GEOTECHNICZNYCH BADAŃ DLA PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ NA DZIAŁCE NR 47 OBRĘB 19 PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Opracowali: mgr Paulina Walaszkowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA nr arch.: 34/11 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ustalająca warunki gruntowo-wodne w podłoŝu drogi powiatowej 2020D i 2087D na odcinku Cesarzowice - Udanin LOKALIZACJA: droga powiatowa 2020D, 2087D odcinek Cesarzowice

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik. Rybnik, czerwiec 2015 r.

Piotr Marecik, Rybnik. Rybnik, czerwiec 2015 r. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: Miasto Rybnik 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44-206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby wykonania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633

Opinia geotechniczna. Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Nowe Jankowice Łasin. Przemysław Kaleta geolog VII-1434, V-1633 Pomagamy Tobie dbać o środowisko ul. tel./fax 056 46 256 32, NIP 876-101-25-70 www.ekoserwis.grudziadz.com Typ dokumentacji: Opinia geotechniczna Temat: Obora na terenie gospodarstwa w Szarnosiu Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05 200 Wołomin

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05 200 Wołomin BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.eu Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1 05 200 Wołomin

Bardziej szczegółowo

860 - Pale. Moduł. Pale 860-1

860 - Pale. Moduł. Pale 860-1 Moduł Pale 860-1 Spis treści 860. PALE...3 860.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 860.2. WPROWADZANIE DANYCH...3 860.2.1. Zakładka Geometria układu pali i płyty fundamentowej...4 860.2.2. Zakładka Obciążenia...5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zleceniodawca: Wykonawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a Rok założenia 1951 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna nt:

Opinia geotechniczna nt: PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA Dla rozpoznania warunków gruntowo-

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie

OPINIA GEOTECHNICZNA oraz DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO GDAŃSK. ul. Narwicka 6 Działki nr 150/6; 154/5. Woj. pomorskie PROGEO BIURO USŁUG GEOLOGICZNYCH PROGEO Krzysztof Dziamski 80-292 Gdańsk ul. Góralska 37B/21 58-342-43-47; +48 501 148 183; e-mail: khd@wp.pl www.bugprogeogd.pl Zleceniodawca: BIPRORAF Sp. z o.o., 80-557

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Zleceniodawca: Schuessler ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa Inwestor: GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA ul. Warszawska 32, 05-520

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Ul. Szkolna 96B 62-002 Suchy Las tel./fax 0-61 855-29-09 strona internetowa: www.geodrill.pl email: info@geodrill.pl Rodzaj opracowania: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Meehanika Gruntów mgr inż. Wojciech Świerad 09400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 511240 17211111 0000 0725 8062 MG 35/12 OPINIA GEOTECHNICZNA Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIAJĄCE BADANIA GEOTECHNICZNE

UZUPEŁNIAJĄCE BADANIA GEOTECHNICZNE PRZEDSĘBORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE GEOBUD Spółka z o.o. 40-282 Katoice, ul. Sikorskiego 34 tel. 32 256 31 64, tel./fax 32 255 14 82 e-mail: geobud@geobud.com.pl. geobud.com.pl GEOLOGA GEOTECHNKA

Bardziej szczegółowo

50 75 90-130 10 250 16 ZLECENIODAWCA PREBUD Janusz Preiss ul. Małej Łąki 23/24 02-793 Warszawa OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca projektowanej przebudowy ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna GEOFUSION Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb projektu przebudowy drogi osiedlowej od ul. Matejki do bloku nr 38-oś. Gaj w Trzebini.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45112000-5 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ NA SUCHO, NA MOKRO CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby 1.Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Tom V - WYCI G ZE SZCZEGÓ OWEJ DOKUMENTACJI. Uk ady torowe z podtorzem, robotami oko otorowymi i odwodnieniem. Uk ady torowe.

Tom V - WYCI G ZE SZCZEGÓ OWEJ DOKUMENTACJI. Uk ady torowe z podtorzem, robotami oko otorowymi i odwodnieniem. Uk ady torowe. TOM V WYCI G ZE SZCZEGÓ OWEJ DOKUMENTACJI Cz T Uk ady torowe z podtorzem, robotami oko otorowymi i odwodnieniem. Uk ady torowe. ZADANIE 2 - FAZA I Strona 1 ROBOTY TOROWE (CZ T) FAZA I Strona 2 ZAWARTO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA ZADANIA: Modernizacja ul. 3-go Maja w Mys owicach wraz z budow kanalizacji

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA ZADANIA: Modernizacja ul. 3-go Maja w Mys owicach wraz z budow kanalizacji GEOPROJEKT - SK Rok za enia 1956 PRZEDSI BIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJNE Spó ka z o.o. 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 NIP 634-10-04-232 tel/fax (0-32) 2585-292 i tel (032) 2584-980 e-mail: geoprojekt.pgg@gmail.com

Bardziej szczegółowo