DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie sal szkoleniowych, cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. W projekcie realizowane są następujące działania: 1. Analiza pogłębiona potrzeb polskich przedsiębiorców; 2. Doradztwo; 3. Szkolenia stacjonarne. W związku z koniecznością zapewnienia uczestnikom szkoleń noclegów, wyżywienia oraz zapewnienia sali szkoleniowej z wyposażeniem zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia sal szkoleniowych oraz cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) zapewnienie sal szkoleniowych spełniających następujące warunki: wielkość i wyposażenie (stoły, krzesła) umożliwiające swobodne pomieszczenie od 8 do 15 osób, możliwość przestawiania wyposażenia (stołów, krzeseł, tablic) w zależności od specyfiki szkolenia i potrzeb uczestników oraz trenerów, wyposażenie w klimatyzację i ogrzewanie, a zarazem możliwość otwarcia okien, w przypadku braku klimatyzacji

2 temperatura powinna nie przekraczać 20 C. dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika, flipchart z kartkami i pisakami oraz rzutnik multimedialny na wyposażeniu i do wykorzystania, krzesła: miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka, łatwy dostęp do źródeł prądu (gniazdka, przedłużacze), dostęp do Internetu, miejsce na catering, dostęp do toalety (bliski, na tym samym piętrze), dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiednia odległość od źródeł hałasu zapewniająca ciszę podczas zajęć, zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób niebiorących udziału w szkoleniu), miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/ lub bagażu, sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępność nieodpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników/ uczestniczek i trenerów/trenerek, - jednorazowo dla min. 26 os. zamieszczenie w trakcie szkoleń przy wejściu głównym oraz do sali tablic z informacjami o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. b) usługa cateringowa spełniająca następujące warunki: dwie przerwy kawowe lub nielimitowany serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki, owoce, ciastka) każdego dnia szkolenia, lunch (zupa, drugie danie z surówką lub sałatką) - każdego dnia szkolenia, z możliwością indywidualnego doboru menu, w zależności od preferencji (tj. 2 sałatki, 2 rodzaje zup, danie główne mięsne, danie główne wegetariańskie). Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu - dla osób korzystających z noclegów (2 śniadania: drugiego i trzeciego dnia szkolenia), składające się minimum z: kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna, mleko, różnorodne pieczywo, jogurty owocowe, świeże owoce, różnego rodzaju sery, wędliny, dżemy itp. oraz z minimum dwóch ciepłych dań np. jajecznica, parówki. Kolacja w formie szwedzkiego bufetu dla osób korzystających z noclegów - (2 kolacje: pierwszego i drugiego dnia szkolenia) c) usługi noclegowe spełniające następujące warunki: zapewnienie noclegów w pokojach jednoosobowych lub maksymalnie dwuosobowych spełniających standard hotelu minimum dwugwiazdkowego, maksymalnie - trzygwiazdkowego, w przypadku nieparzystej liczby osób korzystających z noclegu, Wykonawca obowiązkowo zapewni nocleg dla jednej osoby w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania, w cenie noclegu zawarte śniadanie oraz kolacja - o których mowa w pkt b); dostępność nieodpłatnych miejsc parkingowych dla osób korzystających z noclegu. pokoje hotelowe będą na bieżąco sprzątane. Łazienki będą zaopatrzone w ręczniki i podstawowe środki higieniczne

3 3. Dodatkowe istotne warunki realizacji zamówienia: a) grupy szkoleniowe będą liczyły średnio 8-14 uczestników/uczestniczek oraz 1 trenera/trenerkę, b) szkolenia będą prowadzone w cyklu 2-3 spotkań po 2-3 dni - dla każdej - z 5-6 grup szkoleniowych, liczących po 8-14 uczestników/uczestniczek c) rezerwacje sal, zamówienia na catering i noclegi dokonywane będą z tygodniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenia poszczególnych rezerwacji dokonywane będą na 5 dni przed realizacją zamówienia, d) planowany zakres zamówienia: miejsce realizacji szkoleń: Augustów, Białystok, Biała Podlaska, bądź inne uzgodnione dwustronnie lokalizacje zgodnie z obszarem, z którego pochodzą uczestnicy projektu), liczba uczestnikodni szkoleniowych (catering): 390 liczba dni szkoleniowych (sale):30, liczba noclegów: 100 e) realizacja usługi cateringu w tym samym budynku co sale szkoleniowe, f) lokalizacja sal szkoleniowych, noclegów i cateringu w tym samym budynku lub na terenie tego samego ośrodka co noclegi dla uczestników/uczestniczek i trenerów/ trenerek. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wskazanych powyżej liczebności i/lub lokalizacji z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany: usługa zostanie przeprowadzona na zasadach wynikających z Oferty, wynagrodzenie obliczone będzie przy zastosowaniu tych samych stawek jednostkowych za osoby nocujące i nienocujące, a w przypadku zwiększenia zamówienia nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w Umowie. Wykonawca może zaproponować w uzasadnionych przypadkach zmianę przedstawionych wyżej zadań, jeżeli zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego i wyrazi on na nią zgodę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie produkty powstałe w wyniku realizacji zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tzn. zawierać logotypy unijne (PO KL oraz Unii Europejskiej), logo projektu dostarczone przez Zamawiającego oraz informacje o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. II. Termin wykonania zamówienia III. Planowany termin zamówienia:: od 13 lipca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r. Kody CPV 1) Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2) Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 3) Hotelarskie usługi noclegowe

4 IV. Wymagania odnośnie Oferenta Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem ogłoszenia zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności), wykonali minimum 5 usług polegających na zorganizowaniu/współorganizowaniu kompleksowego wsparcia w zakresie zgodnym z zakresem przedmiotowego zapytania, polegającego na: organizacji cateringu, sal szkoleniowych oraz noclegów. Minimum 2 dniowych dla minimum 60 osób potwierdzone referencjami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki: 1. Prowadzą działalność gospodarcz w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 2. Akceptują treść zapytania oraz umowy (Załącznik 4) bez zastrzeżeń. A w przypadku wyboru Wykonawcy zobowiązanie do podpisania umowy, chyba że strony dwustronnie zgodzą się na zmiany w jej treści. 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. nie zalegają z opłacaniem podatków i składek do ZUS, 7. nie są w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono ich upadłości, 8. nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1, a także w rozumieniu Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 6 c ust. 2) 2, 9. przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w pkt. 2 5 poniżej. V. Wymagania odnośnie do sposobu przygotowania oferty Oferty należy przesyłać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia. Oferty muszą zostać przygotowane w języku polskim. Do oferty należy dołączyć - w formie referencji/listu polecającego- potwierdzenie z dotychczas zrealizowanych podobnych Zamówień, o których mowa w pkt IV. niniejszego zaproszenia oraz przykładowe menu. 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2 Powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (również jako partner konsorcjum). W przypadku, gdy Oferent jest partnerem konsorcjum nie może złożyć oferty w innym konsorcjum lub samodzielnie. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Do oferty należy załączyć skan wypełnionych i podpisanych oświadczeń załączonych do niniejszego Zaproszenia. Oryginały oświadczeń muszą zostać przekazane Zamawiającemu do dnia podpisania umowy. VI. Termin i miejsce składania ofert 1. Ofertę należy składać do dnia 6 lipca 2015 r., do godz. 16:00 2. Ofertę można złożyć: a) osobiście, pocztą lub kurierem w dni robocze na adres Zamawiającego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa - liczy się data wpłynięcia do biura Zamawiającego), Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem zapewnienie sal szkoleniowych, cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego b) pocztą elektroniczną na adres : w temacie wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe logistyka VII. KRYTERIA OCENY OFERT Procedura oceny ofert składać się będzie z następujących etapów: 1. Ocena formalna Na tym etapie ocenie podlegać będzie poprawność formalna oferty: a. Czy oferta została złożona w terminie? b. Czy oferta została złożona w języku polskim? c. Czy została złożona na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia? d. Czy formularz jest kompletny, tzn. czy zostały wypełnione wszystkie punkty oraz dołączono wszystkie wskazane w zaproszeniu dokumenty? Niespełnienie któregokolwiek z wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 2. Ocena merytoryczna Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium ceny- waga 100 %. Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto ogółem za realizację zamówienia wskazana w formularzu oferty.

6 Przyznając punkty za cenę Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem: C= NC BC x 100 C liczba punktów badanej oferty za cenę NC cena oferty o najniższej cenie BC cena badanej oferty W ramach tego kryterium możliwe będzie otrzymanie maksymalnie 100 punktów. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Oferty uszeregowane zostaną pod względem liczby punktów uzyskanych w drugim etapie oceny. Do ostatecznego etapu negocjacji zostanie zakwalifikowana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać będzie się od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający będzie miał prawo do wybrania kolejnego Oferenta, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do rozwiązania umowy z Wykonawcą, Zamawiający będzie miał prawo do podjęcia negocjacji z kolejnym Oferentem, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania. VIII. Pozostałe informacje 1. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania oraz niewyłonienia oferty bez podawania przyczyny, jeśli: uzna, że żadna ze złożonych ofert nie daje rękojmi rzetelnej realizacji zamówienia, lub uzna, że ceny zaoferowane przez Oferentów są wyższe niż rynkowa wartość przedmiotowej usługi lub też przewyższają możliwości budżetu Projektu wystąpią jakiekolwiek okoliczności, których zaistnienia nie można było wcześniej przewidzieć lub zaistnieją jakiekolwiek przesłanki, uniemożliwiające zawarcie umowy i/lub realizacje przedmiotu zamówienia 4. W przypadku gdy ceny zaoferowane przez Oferenta/ów przewyższać będą możliwości projektu Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub prowadzenia negocjacji z Oferentem. Brak porozumienia w tym zakresie skutkuje unieważnieniem postępowania ofertowego przez Zamawiającego.

7 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na realizację zamówienia z wyłonionym Oferentem, jeśli ten w treści umowy zaproponuje zapisy nieakceptowalne przez Zamawiającego lub nie zaakceptuje treści proponowanej przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zaproponowane Oferentowi z kolejną największą liczbą punktów. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego uzasadnione wątpliwości. W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych informacji oraz wskazać termin na wniesienie poprawek. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania. 7. Zamawiający poinformuje poprzez Oferentów, którzy przystąpili do postępowania, o wynikach oceny ofert a także opublikuje wyciąg z protokołu oceny na swojej stronie internetowej. 8. W przypadku jeśli najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający zaprosi Oferentów, którzy złożyli te oferty do negocjacji. Koordynator projektu Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 3. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4. Wzór Umowy

8 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP ZAMAWIAJĄCY: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Brukselska Warszawa WYKONAWCA: Nazwa/Imię i Nazwisko: NIP: REGON 3 : Adres: Adres do korespondencji: Nr telefonu: Nr faksu: Adres Koszt brutto jednostkowy za uczestnika bez noclegu zł słownie: Koszt brutto jednostkowy za uczestnika z noclegiem zł słownie: 3 Jeśli dotyczy

9 Proponowana cena brutto za całe zamówienie Koszt brutto zł słownie: Osoba do kontaktów z Zamawiającym: Imię i Nazwisko: Adres Nr telefonu:

10 OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 1. Wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą, i świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 2. Zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego oraz zdobyłem wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty, 3. Gwarantuję należyte wykonanie powierzonego mi zamówienia, 4. Oferowane usługi zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, 5. Okres zobowiązania Ofertą wynosi 60 dni, 6. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych, w tym osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego ww. postępowaniu.. data i podpis Załączniki: 1. Kopie dokumentów potwierdzających wskazane wyżej i doświadczenie.

11 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP Warszawa, dnia r. OŚWIADCZENIE W związku z postępowaniem nr DFE/0415/06.15/AP, oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe pomiędzy Zamawiającym, którym są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy ul. Brukselskiej 7, Warszawa a.. który/a został/a wybrany/a na Wykonawcę zamówienia w ww. postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data podpis

12 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP OŚWIADCZENIE OFERENTA Przystępując do udziału w postępowaniu nr DFE/0415/06.15/AP, oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuję personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 3. Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody wykonując zamówienie nienależycie. 5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej* nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 9. Jako podmiot zbiorowy sad nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu *niepotrzebne skreślić.

13 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.., w Warszawie pomiędzy:.. a. łącznie zwanymi dalej Stronami, a każda osobno Stroną 1 Postanowienia wstępne Użyte w Umowie definicje i pojęcia Strony rozumieją następująco: Protokół zdawczo-odbiorczy protokół przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy. Umowa oznacza niniejszą Umowę. 2 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie: zapewnienia sal szkoleniowych oraz cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zaproszenie do składania ofert nr DFE/0415/06.15/AP z dnia 18 czerwca 2015 r.

14 3 Prawa i obowiązki Stron 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i możliwości pozwalające na dostarczenie i wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 2. Wykonawca będzie stosował się do zaleceń oraz materiałów Zamawiającego odnośnie Zamówienia Strony oświadczają, że przy wykonywaniu Umowy nie będą się posługiwały osobami trzecimi w zakresie niezbędnym do prawidłowej jej realizacji, przy czym w sytuacji wykorzystania takich osób strony zobowiązują się do poinformowania o zaistnieniu takiego stanu rzeczy drugą Stronę. Za działania lub zaniechania tych osób każda ze Stron odpowiednio ponosi pełną odpowiedzialność, taką jak za własne działania lub zaniechania. 3. Podczas odbioru przedmiotu danego zlecenia prac, Strony sporządzają Protokół zdawczoodbiorczy wpisując w nim uwagi lub zastrzeżenia. 4 Warunki i terminy płatności 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie większej niż % VAT (słownie: ). 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane każdorazowo po każdym szkoleniu, na podstawie przeliczenia cen jednostkowych za uczestnika/czkę i trenera/trenerkę korzystających z noclegów i niekorzystających z noclegów a rzeczywistej liczby uczestników na danym szkoleniu. 3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu Umowy. 4. Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu i odebraniu poszczególnych szkoleń składających się na przedmiot Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury po wykonaniu poszczególnych szkoleń w całości przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie nie późniejszym niż. I przekazania jej zamawiającemu nie później niż do. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu Umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. prowadzony w banku.. 5 Poufność 1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy, co do wszystkich informacji pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności informacji prawnie chronionych przez przepisy ogólne oraz regulacje wewnętrzne Stron. 2. Strony zobowiązują się ponadto do chronienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, nieujętych w publicznych rejestrach ani

15 znanych publicznie (a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszania zasad poufności), w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Stronami i ich kontrahentami, a także wszelkich innych informacji uzyskanych przez Strony w związku lub przy okazji podjęcia lub wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 3. Postanowienia o poufności, zawarte w Umowie, nie będą stanowiły przeszkody dla każdej ze Stron w ujawnieniu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 6 Odstąpienia od Umowy i kary umowne 1. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w Umowie, Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. Kara umowna jest wymagalna w dniu rozwiązania Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy bądź jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i odszkodowań w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej. 4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania za poniesioną szkodę przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie. 7 Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie w terminie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie następujących zdarzeń: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, legalne strajki, działania władzy lub inne nieprzewidziane działania sił naturalnych nie wymienione w niniejszym ustępie. 3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi druga Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy oraz przeprowadzi z drugą Stroną konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania. 8 Postanowienia końcowe 1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem części przedmiotu Umowy w przypadku, gdy jej rozwiązanie nastąpiło z winy Wykonawcy.

16 2. Jako standardową formę komunikacji między Stronami dotycząca niniejszej Umowy, Strony przyjmują korespondencję , a otrzymanie zostanie niezwłocznie potwierdzone informacją zwrotną w tej samej formie. W przypadku, gdy jedna ze stron nie potwierdziła informacji zwrotnej w terminie 2 dni roboczych stosuje się komunikację między stronami w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu Karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralna cześć: a. Załącznik numer 1 Zapytanie Ofertowe b. Załącznik numer 2 Oferta Wykonawcy c. Załącznik numer 3 Harmonogram prac ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo