DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie sal szkoleniowych, cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. W projekcie realizowane są następujące działania: 1. Analiza pogłębiona potrzeb polskich przedsiębiorców; 2. Doradztwo; 3. Szkolenia stacjonarne. W związku z koniecznością zapewnienia uczestnikom szkoleń noclegów, wyżywienia oraz zapewnienia sali szkoleniowej z wyposażeniem zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia sal szkoleniowych oraz cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) zapewnienie sal szkoleniowych spełniających następujące warunki: wielkość i wyposażenie (stoły, krzesła) umożliwiające swobodne pomieszczenie od 8 do 15 osób, możliwość przestawiania wyposażenia (stołów, krzeseł, tablic) w zależności od specyfiki szkolenia i potrzeb uczestników oraz trenerów, wyposażenie w klimatyzację i ogrzewanie, a zarazem możliwość otwarcia okien, w przypadku braku klimatyzacji

2 temperatura powinna nie przekraczać 20 C. dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika, flipchart z kartkami i pisakami oraz rzutnik multimedialny na wyposażeniu i do wykorzystania, krzesła: miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka, łatwy dostęp do źródeł prądu (gniazdka, przedłużacze), dostęp do Internetu, miejsce na catering, dostęp do toalety (bliski, na tym samym piętrze), dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiednia odległość od źródeł hałasu zapewniająca ciszę podczas zajęć, zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób niebiorących udziału w szkoleniu), miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/ lub bagażu, sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępność nieodpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników/ uczestniczek i trenerów/trenerek, - jednorazowo dla min. 26 os. zamieszczenie w trakcie szkoleń przy wejściu głównym oraz do sali tablic z informacjami o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. b) usługa cateringowa spełniająca następujące warunki: dwie przerwy kawowe lub nielimitowany serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki, owoce, ciastka) każdego dnia szkolenia, lunch (zupa, drugie danie z surówką lub sałatką) - każdego dnia szkolenia, z możliwością indywidualnego doboru menu, w zależności od preferencji (tj. 2 sałatki, 2 rodzaje zup, danie główne mięsne, danie główne wegetariańskie). Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu - dla osób korzystających z noclegów (2 śniadania: drugiego i trzeciego dnia szkolenia), składające się minimum z: kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna, mleko, różnorodne pieczywo, jogurty owocowe, świeże owoce, różnego rodzaju sery, wędliny, dżemy itp. oraz z minimum dwóch ciepłych dań np. jajecznica, parówki. Kolacja w formie szwedzkiego bufetu dla osób korzystających z noclegów - (2 kolacje: pierwszego i drugiego dnia szkolenia) c) usługi noclegowe spełniające następujące warunki: zapewnienie noclegów w pokojach jednoosobowych lub maksymalnie dwuosobowych spełniających standard hotelu minimum dwugwiazdkowego, maksymalnie - trzygwiazdkowego, w przypadku nieparzystej liczby osób korzystających z noclegu, Wykonawca obowiązkowo zapewni nocleg dla jednej osoby w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania, w cenie noclegu zawarte śniadanie oraz kolacja - o których mowa w pkt b); dostępność nieodpłatnych miejsc parkingowych dla osób korzystających z noclegu. pokoje hotelowe będą na bieżąco sprzątane. Łazienki będą zaopatrzone w ręczniki i podstawowe środki higieniczne

3 3. Dodatkowe istotne warunki realizacji zamówienia: a) grupy szkoleniowe będą liczyły średnio 8-14 uczestników/uczestniczek oraz 1 trenera/trenerkę, b) szkolenia będą prowadzone w cyklu 2-3 spotkań po 2-3 dni - dla każdej - z 5-6 grup szkoleniowych, liczących po 8-14 uczestników/uczestniczek c) rezerwacje sal, zamówienia na catering i noclegi dokonywane będą z tygodniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenia poszczególnych rezerwacji dokonywane będą na 5 dni przed realizacją zamówienia, d) planowany zakres zamówienia: miejsce realizacji szkoleń: Augustów, Białystok, Biała Podlaska, bądź inne uzgodnione dwustronnie lokalizacje zgodnie z obszarem, z którego pochodzą uczestnicy projektu), liczba uczestnikodni szkoleniowych (catering): 390 liczba dni szkoleniowych (sale):30, liczba noclegów: 100 e) realizacja usługi cateringu w tym samym budynku co sale szkoleniowe, f) lokalizacja sal szkoleniowych, noclegów i cateringu w tym samym budynku lub na terenie tego samego ośrodka co noclegi dla uczestników/uczestniczek i trenerów/ trenerek. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wskazanych powyżej liczebności i/lub lokalizacji z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany: usługa zostanie przeprowadzona na zasadach wynikających z Oferty, wynagrodzenie obliczone będzie przy zastosowaniu tych samych stawek jednostkowych za osoby nocujące i nienocujące, a w przypadku zwiększenia zamówienia nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w Umowie. Wykonawca może zaproponować w uzasadnionych przypadkach zmianę przedstawionych wyżej zadań, jeżeli zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego i wyrazi on na nią zgodę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie produkty powstałe w wyniku realizacji zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tzn. zawierać logotypy unijne (PO KL oraz Unii Europejskiej), logo projektu dostarczone przez Zamawiającego oraz informacje o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. II. Termin wykonania zamówienia III. Planowany termin zamówienia:: od 13 lipca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r. Kody CPV 1) Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2) Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 3) Hotelarskie usługi noclegowe

4 IV. Wymagania odnośnie Oferenta Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem ogłoszenia zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie prowadzenia działalności), wykonali minimum 5 usług polegających na zorganizowaniu/współorganizowaniu kompleksowego wsparcia w zakresie zgodnym z zakresem przedmiotowego zapytania, polegającego na: organizacji cateringu, sal szkoleniowych oraz noclegów. Minimum 2 dniowych dla minimum 60 osób potwierdzone referencjami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki: 1. Prowadzą działalność gospodarcz w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 2. Akceptują treść zapytania oraz umowy (Załącznik 4) bez zastrzeżeń. A w przypadku wyboru Wykonawcy zobowiązanie do podpisania umowy, chyba że strony dwustronnie zgodzą się na zmiany w jej treści. 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. nie zalegają z opłacaniem podatków i składek do ZUS, 7. nie są w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono ich upadłości, 8. nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1, a także w rozumieniu Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 6 c ust. 2) 2, 9. przedstawią ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w pkt. 2 5 poniżej. V. Wymagania odnośnie do sposobu przygotowania oferty Oferty należy przesyłać na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia. Oferty muszą zostać przygotowane w języku polskim. Do oferty należy dołączyć - w formie referencji/listu polecającego- potwierdzenie z dotychczas zrealizowanych podobnych Zamówień, o których mowa w pkt IV. niniejszego zaproszenia oraz przykładowe menu. 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2 Powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (również jako partner konsorcjum). W przypadku, gdy Oferent jest partnerem konsorcjum nie może złożyć oferty w innym konsorcjum lub samodzielnie. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Do oferty należy załączyć skan wypełnionych i podpisanych oświadczeń załączonych do niniejszego Zaproszenia. Oryginały oświadczeń muszą zostać przekazane Zamawiającemu do dnia podpisania umowy. VI. Termin i miejsce składania ofert 1. Ofertę należy składać do dnia 6 lipca 2015 r., do godz. 16:00 2. Ofertę można złożyć: a) osobiście, pocztą lub kurierem w dni robocze na adres Zamawiającego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Aleja Jana Pawła II 12, Warszawa - liczy się data wpłynięcia do biura Zamawiającego), Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem zapewnienie sal szkoleniowych, cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego b) pocztą elektroniczną na adres : w temacie wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe logistyka VII. KRYTERIA OCENY OFERT Procedura oceny ofert składać się będzie z następujących etapów: 1. Ocena formalna Na tym etapie ocenie podlegać będzie poprawność formalna oferty: a. Czy oferta została złożona w terminie? b. Czy oferta została złożona w języku polskim? c. Czy została złożona na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego zaproszenia? d. Czy formularz jest kompletny, tzn. czy zostały wypełnione wszystkie punkty oraz dołączono wszystkie wskazane w zaproszeniu dokumenty? Niespełnienie któregokolwiek z wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 2. Ocena merytoryczna Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium ceny- waga 100 %. Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto ogółem za realizację zamówienia wskazana w formularzu oferty.

6 Przyznając punkty za cenę Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem: C= NC BC x 100 C liczba punktów badanej oferty za cenę NC cena oferty o najniższej cenie BC cena badanej oferty W ramach tego kryterium możliwe będzie otrzymanie maksymalnie 100 punktów. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Oferty uszeregowane zostaną pod względem liczby punktów uzyskanych w drugim etapie oceny. Do ostatecznego etapu negocjacji zostanie zakwalifikowana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać będzie się od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający będzie miał prawo do wybrania kolejnego Oferenta, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do rozwiązania umowy z Wykonawcą, Zamawiający będzie miał prawo do podjęcia negocjacji z kolejnym Oferentem, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania. VIII. Pozostałe informacje 1. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania oraz niewyłonienia oferty bez podawania przyczyny, jeśli: uzna, że żadna ze złożonych ofert nie daje rękojmi rzetelnej realizacji zamówienia, lub uzna, że ceny zaoferowane przez Oferentów są wyższe niż rynkowa wartość przedmiotowej usługi lub też przewyższają możliwości budżetu Projektu wystąpią jakiekolwiek okoliczności, których zaistnienia nie można było wcześniej przewidzieć lub zaistnieją jakiekolwiek przesłanki, uniemożliwiające zawarcie umowy i/lub realizacje przedmiotu zamówienia 4. W przypadku gdy ceny zaoferowane przez Oferenta/ów przewyższać będą możliwości projektu Zamawiający dopuszcza możliwość powtórzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub prowadzenia negocjacji z Oferentem. Brak porozumienia w tym zakresie skutkuje unieważnieniem postępowania ofertowego przez Zamawiającego.

7 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na realizację zamówienia z wyłonionym Oferentem, jeśli ten w treści umowy zaproponuje zapisy nieakceptowalne przez Zamawiającego lub nie zaakceptuje treści proponowanej przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zaproponowane Oferentowi z kolejną największą liczbą punktów. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowej korekty przez Oferenta oczywistych pomyłek pisarskich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferentów z prośbą o wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego uzasadnione wątpliwości. W tym celu Zamawiający może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie przedstawionych informacji oraz wskazać termin na wniesienie poprawek. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować może obniżeniem punktacji lub wykluczeniem z postępowania. 7. Zamawiający poinformuje poprzez Oferentów, którzy przystąpili do postępowania, o wynikach oceny ofert a także opublikuje wyciąg z protokołu oceny na swojej stronie internetowej. 8. W przypadku jeśli najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający zaprosi Oferentów, którzy złożyli te oferty do negocjacji. Koordynator projektu Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 3. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4. Wzór Umowy

8 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP ZAMAWIAJĄCY: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Brukselska Warszawa WYKONAWCA: Nazwa/Imię i Nazwisko: NIP: REGON 3 : Adres: Adres do korespondencji: Nr telefonu: Nr faksu: Adres Koszt brutto jednostkowy za uczestnika bez noclegu zł słownie: Koszt brutto jednostkowy za uczestnika z noclegiem zł słownie: 3 Jeśli dotyczy

9 Proponowana cena brutto za całe zamówienie Koszt brutto zł słownie: Osoba do kontaktów z Zamawiającym: Imię i Nazwisko: Adres Nr telefonu:

10 OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 1. Wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą, i świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 2. Zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego oraz zdobyłem wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty, 3. Gwarantuję należyte wykonanie powierzonego mi zamówienia, 4. Oferowane usługi zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, 5. Okres zobowiązania Ofertą wynosi 60 dni, 6. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych, w tym osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego ww. postępowaniu.. data i podpis Załączniki: 1. Kopie dokumentów potwierdzających wskazane wyżej i doświadczenie.

11 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP Warszawa, dnia r. OŚWIADCZENIE W związku z postępowaniem nr DFE/0415/06.15/AP, oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe pomiędzy Zamawiającym, którym są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy ul. Brukselskiej 7, Warszawa a.. który/a został/a wybrany/a na Wykonawcę zamówienia w ww. postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data podpis

12 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP OŚWIADCZENIE OFERENTA Przystępując do udziału w postępowaniu nr DFE/0415/06.15/AP, oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo. 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuję personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 3. Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody wykonując zamówienie nienależycie. 5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej* nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 9. Jako podmiot zbiorowy sad nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu *niepotrzebne skreślić.

13 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku, nr DFE/0415/06.15/AP WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.., w Warszawie pomiędzy:.. a. łącznie zwanymi dalej Stronami, a każda osobno Stroną 1 Postanowienia wstępne Użyte w Umowie definicje i pojęcia Strony rozumieją następująco: Protokół zdawczo-odbiorczy protokół przekazania przez Wykonawcę do Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy. Umowa oznacza niniejszą Umowę. 2 Przedmiot Umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie: zapewnienia sal szkoleniowych oraz cateringu i noclegów dla uczestników/uczestniczek szkoleń i trenerów/trenerek w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu Efektywne zarządzanie zmianą kluczem do adaptacyjności pracowników polskich przedsiębiorstw w czasach spowolnienia gospodarczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zaproszenie do składania ofert nr DFE/0415/06.15/AP z dnia 18 czerwca 2015 r.

14 3 Prawa i obowiązki Stron 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i możliwości pozwalające na dostarczenie i wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 2. Wykonawca będzie stosował się do zaleceń oraz materiałów Zamawiającego odnośnie Zamówienia Strony oświadczają, że przy wykonywaniu Umowy nie będą się posługiwały osobami trzecimi w zakresie niezbędnym do prawidłowej jej realizacji, przy czym w sytuacji wykorzystania takich osób strony zobowiązują się do poinformowania o zaistnieniu takiego stanu rzeczy drugą Stronę. Za działania lub zaniechania tych osób każda ze Stron odpowiednio ponosi pełną odpowiedzialność, taką jak za własne działania lub zaniechania. 3. Podczas odbioru przedmiotu danego zlecenia prac, Strony sporządzają Protokół zdawczoodbiorczy wpisując w nim uwagi lub zastrzeżenia. 4 Warunki i terminy płatności 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie większej niż % VAT (słownie: ). 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane każdorazowo po każdym szkoleniu, na podstawie przeliczenia cen jednostkowych za uczestnika/czkę i trenera/trenerkę korzystających z noclegów i niekorzystających z noclegów a rzeczywistej liczby uczestników na danym szkoleniu. 3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu Umowy. 4. Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi po wykonaniu i odebraniu poszczególnych szkoleń składających się na przedmiot Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury po wykonaniu poszczególnych szkoleń w całości przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie nie późniejszym niż. I przekazania jej zamawiającemu nie później niż do. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu Umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. prowadzony w banku.. 5 Poufność 1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy, co do wszystkich informacji pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności informacji prawnie chronionych przez przepisy ogólne oraz regulacje wewnętrzne Stron. 2. Strony zobowiązują się ponadto do chronienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, nieujętych w publicznych rejestrach ani

15 znanych publicznie (a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszania zasad poufności), w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków pomiędzy Stronami i ich kontrahentami, a także wszelkich innych informacji uzyskanych przez Strony w związku lub przy okazji podjęcia lub wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 3. Postanowienia o poufności, zawarte w Umowie, nie będą stanowiły przeszkody dla każdej ze Stron w ujawnieniu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 6 Odstąpienia od Umowy i kary umowne 1. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w Umowie, Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. Kara umowna jest wymagalna w dniu rozwiązania Umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy bądź jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 Umowy. 3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i odszkodowań w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej. 4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania za poniesioną szkodę przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie. 7 Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie w terminie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie zostało bezpośrednio spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 2. Za siłę wyższą uznaje się wystąpienie następujących zdarzeń: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, legalne strajki, działania władzy lub inne nieprzewidziane działania sił naturalnych nie wymienione w niniejszym ustępie. 3. Strona, która nie wykonała zobowiązań z przyczyny zaistnienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi druga Stronę o powyższym wydarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy oraz przeprowadzi z drugą Stroną konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania. 8 Postanowienia końcowe 1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem części przedmiotu Umowy w przypadku, gdy jej rozwiązanie nastąpiło z winy Wykonawcy.

16 2. Jako standardową formę komunikacji między Stronami dotycząca niniejszej Umowy, Strony przyjmują korespondencję , a otrzymanie zostanie niezwłocznie potwierdzone informacją zwrotną w tej samej formie. W przypadku, gdy jedna ze stron nie potwierdziła informacji zwrotnej w terminie 2 dni roboczych stosuje się komunikację między stronami w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu Karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralna cześć: a. Załącznik numer 1 Zapytanie Ofertowe b. Załącznik numer 2 Oferta Wykonawcy c. Załącznik numer 3 Harmonogram prac ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 25 lipca 2014 r., nr DFE/0555/07.14/KR/ŁK OFERTA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEDSIĘBIORSTW W PROJEKCIE BUDOWA CENTRUM WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA KOMPETENCJI 2.0

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA KOMPETENCJI 2.0 Strona 1 Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKADEMIA KOMPETENCJI 2.0 Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 8 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług hotelarskich i gastronomicznych w ramach projektu Faurecia Polish Academy WND-POKL.02.01.

Zapytanie ofertowe w sprawie usług hotelarskich i gastronomicznych w ramach projektu Faurecia Polish Academy WND-POKL.02.01. Zapytanie ofertowe w sprawie usług hotelarskich i gastronomicznych w ramach projektu Faurecia Polish Academy WND-POKL.02.01.01-00-093/08 Określenie przedmiotu zamówienia Zakup usług gastronomicznych i

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tryb udzielania zamówienia Kraków, dnia 20.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego (hotelu), w którym zorganizowane zostaną szkolenia wyjazdowe/integracyjne dla pracowników wszystkich działów firm Selvita

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 7 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 Dotyczy projektu: Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP (UDA-POKL.02.01.02-00-001/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101-EFS-2012 z dnia 21.12.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101-EFS-2012 z dnia 21.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101-EFS-2012 z dnia 21.12.2012 Na realizację usług cateringowych do szkoleń odbywających się na terenie Oddziału Unilever Polska S.A. w Katowicach oraz Oddziału Unilever Poland Services

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 01-03-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu @kademia na rzecz rozwoju ICT studia podyplomowe, współfinansowanego że środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 17/OS/SZKOLENIA/KONK/ZS/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 18 listopada 2013 Zapytanie ofertowe na najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń (część I) w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013. wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013. wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych WZÓR FORMULARZA OFERTY Załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy/ Fundacji EDUCARE et SERVIRE 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi: 1. wynajmu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 12.03.2013 r. W związku z realizacją projektu Adekwatne kwalifikacje realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2013 z dnia 26.09.2013 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu I Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Warszawa, dn. 19.12.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PSS 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ul. Nawrot 90-014 Łódź Auto Szkoła Auto Szkoła w ramach kwalifikacji zawodowyc pracownikó Europejskie Przedmiotem Auto Szkoła pracownikó zawodowyc

ul. Nawrot 90-014 Łódź Auto Szkoła Auto Szkoła w ramach kwalifikacji zawodowyc pracownikó Europejskie Przedmiotem Auto Szkoła pracownikó zawodowyc Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2013 (dotyczy wynajmu Sali szkoleniowej dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej

Bardziej szczegółowo

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Wygrywam dzięki EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13. Określenie przedmiotu zamówienia: Tematy szkoleń oraz ich ramowy program:

PROJEKT: Wygrywam dzięki EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13. Określenie przedmiotu zamówienia: Tematy szkoleń oraz ich ramowy program: Zapytanie ofertowe przeprowadzenie szkoleń Świadomość eko-marnotrawstwa ; Narzędzia rozpoznawania i eliminowania eko-marnotrawstwa ; EKO Standaryzacja i wizualizacja ; ECO Coach. PROJEKT: Wygrywam dzięki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r.......

O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r....... Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy. O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 19 /SC/ ZPEWP/201 5 z dnia 10.02.2015r. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy:..... Siedziba Wykonawcy:.....

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 26 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt Mazowieckie Badania Regionalne. Zapytanie ofertowe

Projekt Mazowieckie Badania Regionalne. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na usługę cateringu dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Mazowieckie Badania Regionalne projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10

Profesjonalnie wyszkolona kadra drogą do TRYUMF u nad konkurencją Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-267/10 Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Wrocław, dnia 15.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych w związku z realizacją przez Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak projektu Aby Romom

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Płock, dn. 19 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności 1 mające na celu wybór Wykonawcy usługi szkoleniowej w związku z realizacją projektu pt.: Akademia

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łódź, dn. 30.01.2012r. I. ZAMAWIAJĄCY

Zapytanie ofertowe. Łódź, dn. 30.01.2012r. I. ZAMAWIAJĄCY I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Łódź, dn. 30.01.2012r. Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy

1. Prince 2 ( Fundation &Practicioner) metodologia zarządzania projektami kurs i egzaminy Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Olsztyn,07.06.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-7/2013 W związku z realizacją przez: Visimind Ltd sp. z o.o. projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY W PROJEKCIE Administrator Bezpieczeństwa Informacji najlepszym zabezpieczeniem firmy nr POKL.08.01.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY W PROJEKCIE Administrator Bezpieczeństwa Informacji najlepszym zabezpieczeniem firmy nr POKL.08.01. Warszawa, 22 kwietnia 2013r. IRON BRANDS Tomasz Klimek Ul. Jana Żupańskiego 2a/19 61-562 Poznań NIP 5251555301, REGON 013160972 VISION CONSULTING GROUP Agnieszka Maruda-Sperczak Ul. Żołnierzy Narwiku 16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 04.09.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE BERNDSON Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego salę szkoleniową oraz catering podczas

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 18 grudzień 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 18 grudzień 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 18 grudzień 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew. ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 08 października 2014 Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi cateringowej dwudniowego szkolenia, które ma odbyć się w dniach: 30.10.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED Sp. z o.o. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED Sp. z o.o. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 12.09.2011 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach

Zaproszenie do składania ofert. LUX MED SP. Z O.O. w ramach Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX MED SP. Z O.O. w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 WOODCRAFT Sp. z o. o. Ul. Kobylińska 3 61-424 Poznań Poznań, dnia 10.05.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa WOODCRAFT

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Włodawa, 11-03-2014 r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa tel.: 82 572 14 44 kom. 723 055 723 NIP: 5651500479 REGON 060286165 Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 18/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 01 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 55320000-3

Bardziej szczegółowo

- posiadać 16 miejsc siedzących dla uczestników szkolenia (15 dla drugiej. Warszawa 22 czerwca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

- posiadać 16 miejsc siedzących dla uczestników szkolenia (15 dla drugiej. Warszawa 22 czerwca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa 22 czerwca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ASESOR Ewaluacja i Rozwój zaprasza do złożenia oferty na wynajem sal szkoleniowych dla 2 grup 15 i 16 osobowych w związku z planowanym przeprowadzeniem specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015 Ostrów Wielkopolski, dnia 16 listopad 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.2/11/2015 W związku z realizacją projektu,,moja firma z pożyczką współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 15.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Kierujący zapytanie Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Zwany dalej Zamawiającym Zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby

Zapytanie ofertowe. na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 Szczecin, dnia 04.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 1. ZAMAWIAJĄCY EURO - CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Piotr Sibilski ul. Mazurska 46A/1 70-416 Szczecin NIP: 955-185-49-26

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r.

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Regulamin Wyboru Wykonawcy/Dostawcy w ramach Przedsięwzięcia pt. Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: Zgorzelec, 16.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo