Postepowanie Nr PN/03/04/2013 Prałkowce, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postepowanie Nr PN/03/04/2013 Prałkowce, 25.04.2013r."

Transkrypt

1 Postepowanie Nr PN/03/04/2013 Prałkowce, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pod nazwą: PODNIESIENIE KWALIFIKACJI PERSONELU EKUMENICZNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRAŁKOWCACH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający : Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM, ul. Rajców 11, Warszawa S I W Z przygotowała : Irena Drozd pracownik zamawiającego SIWZ została zatwierdzona: s. Krystyna Macina Przełożona Prowincjalna Prałkowce, dnia: r. Strona 1

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa, ul. Rajców 11 Tel/fax Internet: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zwaną dalej pzp i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym, zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w ramach projektu realizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM pod nazwą Podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata KOD CPV : Usługi szkoleniowe. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 3.1 ZADANIE NR 1 Szkolenie Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresoterapii. 3.2 ZADANIE NR 2 - Szkolenie Hirudoterapia. 3.3 ZADANIE NR 3 - Szkolenie Rehabilitacja pacjentów ze stanami zwyrodnieniowymi 3.4 ZADANIE NR 4 - Szkolenie Technologia zdrowej żywności 3.5 ZADANIE NR 5 - Szkolenie Edukacja medialna 3.6 ZADANIE NR 6 - Szkolenie Arteterapia warsztaty terapii zajęciowej 3.7 ZADANIE NR 7 - Szkolenie Komunikacja interpersonalna z osobami chorymi Strona 2

3 3.8 ZADANIE NR 8 - Szkolenie Praca z osobami uzależnionymi 3.9 ZADANIE NR 9 - Szkolenie Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 3.10 ZADANIE NR 10 - Szkolenie Opieka długoterminowa 3.11 ZADANIE NR 11 - Szkolenie EKG 4. Używane w treści SIWZ określenie wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający nie ogranicza liczby zadań na które można złożyć oferty. 6. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający: 7.1 nie dopuszcza składania ofert: wariantowych, równoważnych. 7.2 nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, wniesienia wadium, zamówień uzupełniających, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczeń w walutach obcych. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: opisano w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia (dotyczy każdego zadania zamówienia) - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) z należytą starannością co najmniej 3 usługi szkoleniowe - dla min. 30 osób każda. Strona 3

4 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują profesjonalną kadrą szkoleniową, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w 6 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających się z następujących dokumentów: 1. Wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ; 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, każdy z Wykonawców złoży w ofercie: 2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 i 7 do SIWZ; 2.2 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z podaniem przedmiotu zamówienia, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługi były realizowane, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie, zostały wykonane należycie. 2.3 wykaz osób (w zależności na zadanie na które składana jest oferta/oferty), które spełniają warunki określone w 5 ust. 1 pkt. 1.3 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Wykonawców złoży w ofercie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ; 4. Wypełnionej klauzuli antykorupcyjnej, w formie oświadczenia, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia z w/w pkt. 2-4 powinny być podpisane przez: 5.1 Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub 5.2 upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub Strona 4

5 5.3 Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Pełnomocnictwo ( w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez mocodawcę lub notariusza) dla osoby występującej w imieniu Wykonawcy, uwzględniające zakres i okres obowiązywania - potwierdzające że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy jeżeli zostało udzielone. Przyjmuje się, że udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia kopii innych dokumentów składanych wraz z ofertą. 8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia klauzuli antykorupcyjnej w formie oświadczenia, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że nie złożenie ww. klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. (dalej zwane Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują em lub faxem lub pocztą. Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, jednak zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp. 2. Ofertę w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z wymogami art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)./ Sposób przygotowania ofert dokładnie opisano w 9 niniejszej SIWZ/. 3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy: Znak : Postępowanie nr PN/03/04/ Wykonawca, który otrzymuje korespondencję faksem lub drogą elektroniczną zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania bez dodatkowego wezwania. 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana na numer faksu lub adres e mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią korespondencji. 6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Strona 5

6 7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie określonym w 7 ust. 7 niniejszej SIWZ lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 10. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ u Zamawiającego. 11. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski. 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Irena Drozd, tel ; 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej i Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub wypełniona czytelnym pismem. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. 5. Oferta powinna być skompletowana, Zamawiający zaleca ponumerowanie stron. 6. Wszystkie podpisy w ofercie winny być złożone przez osoby umocowane prawnie (w przypadku firm - opatrzone pieczęcią imienną osób składających podpis celem jej identyfikacji) 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Ofertę zaklejoną należy opisać: Oferta na usługi szkoleniowe Podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach Strona 6

7 - nie otwierać do dnia 07 maja 2013r., godz , należy złożyć we wskazanym miejscu i terminie u Zamawiającego. Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 9. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Oferta powinny zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. 10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, uzupełnień do oferty lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana lub wycofanie. 12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania art. 84 ust. 2 Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 10. PODWYKONAWSTWO 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub,,nie powierza przez wpisanie, np.,,0 lub,,. 2. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 11. ZASTRZEŻENIE WYKONAWCY O NIE UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składnia ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2. Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) należy oznaczyć klauzulą: Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączyć do oferty jako odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy Strona 7

8 przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert:, Prałkowce 231, Przemyśl; Segment główny A sekretariat, pokój nr Termin składania ofert: do godz. 07:00 w dniu 07 maja 2013r.,pok.nr.4 ( sekretariat) 3. Termin otwarcia ofert: o godzinie 11:00 w dniu 07 maja 2013r. 4. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju nr 4 w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej,. 5. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu zostaną odesłane bez rozpatrywania. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane informacje dotyczące tematycznego postępowania na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT 1. Cena brutto oferty, powinna obejmować wszystkie koszty, opłaty i podatki oraz koszty dostawy, które Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. 2. Wartość brutto pozycji w załączniku o nazwie,,oferta należy obliczyć: wartość netto + wartość wynikająca ze stawki podatku VAT. 3. Ewentualne zniżki, rabaty itp. muszą być zawarte w cenach ofertowych. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny w formularzu wprowadzanie zapisów typu: na podane ceny udzielam 10 % rabatu. Między innymi takie zapisy nie będą uwzględniane przez zamawiającego przy ocenie ofert, oferta zostanie odrzucona. 4. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 6. Podana w ofercie cena jest obowiązująca przez cały okres trwania 14. KRYTERIA OCENY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT Strona 8

9 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne. Ocena będzie dokonywana odrębnie w ramach poszczególnych części. 2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium określone w tabeli j.n. L.p. Opis kryterium: Znaczenie waga % Opis metody przyznawania punktów - - wg wzoru matematycznego: 1. Wartość brutto ogółem podana w formularzu cenowym dot. przedmiotu zamówienia. 100 % cena oferty o najniższej wartości x max. ilość pkt x waga % cena oferty badanej ( max. ilość punktów do obliczeń: 100 ) 2. Przeliczeniu wg podanego wzoru podlegała będzie wartość brutto (ogółem). Oferta przedstawiająca najniższą sumę wartości brutto uzyska maksymalną liczbę pkt. 100 biorąc pod uwagę znaczenie procentowe 100 %, pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów wyliczonych wg powyższego wzoru. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w tekście oferty: 8.1 oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 8.2 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Strona 9

10 1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, zgodnie z art. 24 ustawy. 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTĘ JEŻELI: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 Pzp. 3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. Umowa zostanie zawarta w terminie przewidzianym w Pzp. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 5. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 6. Umowa między Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia nie może naruszać zasady solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy (art. 141 Pzp). 7. Wykonawca, w imieniu którego umowę/umowy zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (najpóźniej przed zawarciem Strona 10

11 umowy)oryginał lub potwierdzone/ą przez notariusza kopie/ę odpowiednich/odpowiedniego pełnomocnictw/a, chyba że wykonawca dołączy do swojej oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że w imieniu tego wykonawcy osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Przed zawarciem umowy/umów Zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych) wykonawcę, aby potwierdziła(y) ona(e) swoją tożsamość poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. dowodu osobistego). 9. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy/umów w następujących przypadkach i na określonych zasadach: 9.1 dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia, 9.2 dopuszczalna jest zmiana umowy jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu i wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu. 10. Każda zmiana do umowy/umów wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące ze Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Po wyborze oferty i ogłoszeniu wyników postępowania oraz po upływie terminów na wniesienie środków odwoławczych zostaną wysłane dwa egzemplarze podpisanej przez zamawiającego umowy na podany przez wykonawcę adres, w celu podpisania umowy przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ustawy. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ. Strona 11

12 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Podmiotom, których interes doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Pzp przepisów i zasad udzielania zamówień przysługuje wniesienie odwołania na zasadach określonych w dziale VI Pzp. 21. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu na wniosek zainteresowanych odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 22. ZAŁĄCZNIKI 1. Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 formularz ofertowy; Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie art. 22 ust. 1 Załącznik nr 4 wykaz usług; Załącznik nr 5 wykaz osób; Załącznik nr 6 oświadczenie w zakresie art. 24 Pzp o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 7 oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 8 klauzula antykorupcyjna Załącznik nr 9 - wzór umowy; Strona 12

13 Postepowanie Nr : PN/03/04/2013 Załącznik nr 1 D o S I W Z na wykonanie zada nia pod na zwą : Podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 : Szkolenie Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresoterapii 1. Nazwa : Szkolenie Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresoterapii 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 90 godz. dydaktycznych, w którym weźmie udział grupa 11 osób, pracowników EDPS (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez pracowników w zakresie wykonywania drenażu limfatycznego. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Terapia pacjentów z obrzękiem kończyny górnej w tym podstawy limfologii, anatomia, fizjologia i patofizjologia układu chłonnego. b. Podstawy manualnego drenażu limfatycznego i kompresoterapii fizjologia i patofizjologia układu chłonnego, metody leczenia obrzęku limfatycznego, manualny drenaż limfatyczny przy obrzęku kończyny górnej, chwyty podstawowe i specjalne, zastosowanie stałej kompresji/bandażowanie wielowarstwowe w terapii obrzęku limfatycznego kończyny górnej (kobiety po leczeniu raka piersi), ćwiczenia wspomagające przepływ chłonki, aspekty psychologiczne pracy z pacjentem przewlekle chorym, możliwości motywacji pacjenta przewlekle chorego. c. Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych. badania diagnostyczne w rozpoznaniu obrzęków limfatycznych niewydolność żylna współistnienie zaburzeń limfostatycznych, owrzodzenie żylne podstawy leczenia; rola terapii uciskowej, zasady prowadzenia manualnego drenażu limfatycznego pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych, zastosowanie stałej kompresji/bandażowania wielowarstwowego w terapii obrzęku limfatycznego u chorych z obrzękiem kończyn dolnych, dobór rajstop kompresyjnych, zastosowanie kompresji sekwencyjnej. d. Terapia pacjentów z obrzękiem ćwiczenia z pacjentami 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych trenerów/wykładowców: Strona 13

14 - co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, - tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapia, -co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie jako wykładowca/trener w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia, - doświadczenie zawodowe z zastosowaniem nauczanej metody - manualnego drenażu limfatycznego, kompresoterapii, c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 2 : Szkolenie Hirudoterapia 1. Nazwa : Szkolenie Hirudoterapia 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 48 godz. dydaktycznych i ćwiczeniowych, w którym weźmie udział grupa 15 osób, pracowników EDPS. (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hirudoterapii przez pracowników. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Historia hirudoterapii. Podejście medycyny konwencjonalnej do pijawek b. Biologia pijawek. Zachowanie pijawek e. Technika i metody przystawiania pijawek. Wybór miejsca przystawienia, ilość pijawek, ilość zabiegów f. Przygotowanie chorych do hirudoterapii. Omówienie etapów zabiegu. Reakcje organizmu na przystawienie g. Przeciwwskazania do zabiegu h. Organizacja gabinetu hirudoterapeuty. Narzędzia i opatrunki używane przy zabiegach i. Omówienie sposobów leczenia podstawowych chorób. Strefy przystawiania pijawek j. Psychologia podejścia do pacjenta. Przykładowe zabiegi k. Zakładania opatrunków zajęcia praktyczne l. Praktyka w pracy z pacjentem 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2013r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych prowadzących : - tytuł dyplomowanego hirudoterapeuty - min 5 lat doświadczenia jako wykładowca lub w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia - doświadczenie zawodowe min. 6 lat pracy w zakresie hirudoterapii c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - Strona 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo