Postepowanie Nr PN/03/04/2013 Prałkowce, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postepowanie Nr PN/03/04/2013 Prałkowce, 25.04.2013r."

Transkrypt

1 Postepowanie Nr PN/03/04/2013 Prałkowce, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pod nazwą: PODNIESIENIE KWALIFIKACJI PERSONELU EKUMENICZNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRAŁKOWCACH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający : Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM, ul. Rajców 11, Warszawa S I W Z przygotowała : Irena Drozd pracownik zamawiającego SIWZ została zatwierdzona: s. Krystyna Macina Przełożona Prowincjalna Prałkowce, dnia: r. Strona 1

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM Warszawa, ul. Rajców 11 Tel/fax Internet: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zwaną dalej pzp i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym, zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w ramach projektu realizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM pod nazwą Podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata KOD CPV : Usługi szkoleniowe. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 3.1 ZADANIE NR 1 Szkolenie Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresoterapii. 3.2 ZADANIE NR 2 - Szkolenie Hirudoterapia. 3.3 ZADANIE NR 3 - Szkolenie Rehabilitacja pacjentów ze stanami zwyrodnieniowymi 3.4 ZADANIE NR 4 - Szkolenie Technologia zdrowej żywności 3.5 ZADANIE NR 5 - Szkolenie Edukacja medialna 3.6 ZADANIE NR 6 - Szkolenie Arteterapia warsztaty terapii zajęciowej 3.7 ZADANIE NR 7 - Szkolenie Komunikacja interpersonalna z osobami chorymi Strona 2

3 3.8 ZADANIE NR 8 - Szkolenie Praca z osobami uzależnionymi 3.9 ZADANIE NR 9 - Szkolenie Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 3.10 ZADANIE NR 10 - Szkolenie Opieka długoterminowa 3.11 ZADANIE NR 11 - Szkolenie EKG 4. Używane w treści SIWZ określenie wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający nie ogranicza liczby zadań na które można złożyć oferty. 6. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający: 7.1 nie dopuszcza składania ofert: wariantowych, równoważnych. 7.2 nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, wniesienia wadium, zamówień uzupełniających, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczeń w walutach obcych. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: opisano w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia (dotyczy każdego zadania zamówienia) - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) z należytą starannością co najmniej 3 usługi szkoleniowe - dla min. 30 osób każda. Strona 3

4 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują profesjonalną kadrą szkoleniową, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w 6 SIWZ, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających się z następujących dokumentów: 1. Wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ; 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, każdy z Wykonawców złoży w ofercie: 2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 i 7 do SIWZ; 2.2 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z podaniem przedmiotu zamówienia, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługi były realizowane, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w wykazie, zostały wykonane należycie. 2.3 wykaz osób (w zależności na zadanie na które składana jest oferta/oferty), które spełniają warunki określone w 5 ust. 1 pkt. 1.3 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Wykonawców złoży w ofercie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ; 4. Wypełnionej klauzuli antykorupcyjnej, w formie oświadczenia, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia z w/w pkt. 2-4 powinny być podpisane przez: 5.1 Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub 5.2 upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub Strona 4

5 5.3 Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Pełnomocnictwo ( w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez mocodawcę lub notariusza) dla osoby występującej w imieniu Wykonawcy, uwzględniające zakres i okres obowiązywania - potwierdzające że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy jeżeli zostało udzielone. Przyjmuje się, że udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia kopii innych dokumentów składanych wraz z ofertą. 8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia klauzuli antykorupcyjnej w formie oświadczenia, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że nie złożenie ww. klauzuli spowoduje odrzucenie oferty. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. (dalej zwane Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują em lub faxem lub pocztą. Zamawiający dopuszcza również możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, jednak zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp. 2. Ofertę w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgodnie z wymogami art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)./ Sposób przygotowania ofert dokładnie opisano w 9 niniejszej SIWZ/. 3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy: Znak : Postępowanie nr PN/03/04/ Wykonawca, który otrzymuje korespondencję faksem lub drogą elektroniczną zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania bez dodatkowego wezwania. 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana na numer faksu lub adres e mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią korespondencji. 6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Strona 5

6 7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie określonym w 7 ust. 7 niniejszej SIWZ lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 10. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ u Zamawiającego. 11. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski. 8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Irena Drozd, tel ; 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej i Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub wypełniona czytelnym pismem. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. 5. Oferta powinna być skompletowana, Zamawiający zaleca ponumerowanie stron. 6. Wszystkie podpisy w ofercie winny być złożone przez osoby umocowane prawnie (w przypadku firm - opatrzone pieczęcią imienną osób składających podpis celem jej identyfikacji) 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Ofertę zaklejoną należy opisać: Oferta na usługi szkoleniowe Podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach Strona 6

7 - nie otwierać do dnia 07 maja 2013r., godz , należy złożyć we wskazanym miejscu i terminie u Zamawiającego. Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM 9. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Oferta powinny zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. 10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, uzupełnień do oferty lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana lub wycofanie. 12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania art. 84 ust. 2 Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 10. PODWYKONAWSTWO 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub,,nie powierza przez wpisanie, np.,,0 lub,,. 2. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 11. ZASTRZEŻENIE WYKONAWCY O NIE UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składnia ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2. Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) należy oznaczyć klauzulą: Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączyć do oferty jako odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy Strona 7

8 przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Miejsce składania ofert:, Prałkowce 231, Przemyśl; Segment główny A sekretariat, pokój nr Termin składania ofert: do godz. 07:00 w dniu 07 maja 2013r.,pok.nr.4 ( sekretariat) 3. Termin otwarcia ofert: o godzinie 11:00 w dniu 07 maja 2013r. 4. Miejsce otwarcia ofert: w pokoju nr 4 w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej,. 5. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu zostaną odesłane bez rozpatrywania. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostaną podane informacje dotyczące tematycznego postępowania na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT 1. Cena brutto oferty, powinna obejmować wszystkie koszty, opłaty i podatki oraz koszty dostawy, które Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. 2. Wartość brutto pozycji w załączniku o nazwie,,oferta należy obliczyć: wartość netto + wartość wynikająca ze stawki podatku VAT. 3. Ewentualne zniżki, rabaty itp. muszą być zawarte w cenach ofertowych. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny w formularzu wprowadzanie zapisów typu: na podane ceny udzielam 10 % rabatu. Między innymi takie zapisy nie będą uwzględniane przez zamawiającego przy ocenie ofert, oferta zostanie odrzucona. 4. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 6. Podana w ofercie cena jest obowiązująca przez cały okres trwania 14. KRYTERIA OCENY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT Strona 8

9 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne. Ocena będzie dokonywana odrębnie w ramach poszczególnych części. 2. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium określone w tabeli j.n. L.p. Opis kryterium: Znaczenie waga % Opis metody przyznawania punktów - - wg wzoru matematycznego: 1. Wartość brutto ogółem podana w formularzu cenowym dot. przedmiotu zamówienia. 100 % cena oferty o najniższej wartości x max. ilość pkt x waga % cena oferty badanej ( max. ilość punktów do obliczeń: 100 ) 2. Przeliczeniu wg podanego wzoru podlegała będzie wartość brutto (ogółem). Oferta przedstawiająca najniższą sumę wartości brutto uzyska maksymalną liczbę pkt. 100 biorąc pod uwagę znaczenie procentowe 100 %, pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów wyliczonych wg powyższego wzoru. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w tekście oferty: 8.1 oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 8.2 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 15. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Strona 9

10 1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, zgodnie z art. 24 ustawy. 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTĘ JEŻELI: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 Pzp. 3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. Umowa zostanie zawarta w terminie przewidzianym w Pzp. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 5. Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 6. Umowa między Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia nie może naruszać zasady solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy (art. 141 Pzp). 7. Wykonawca, w imieniu którego umowę/umowy zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (najpóźniej przed zawarciem Strona 10

11 umowy)oryginał lub potwierdzone/ą przez notariusza kopie/ę odpowiednich/odpowiedniego pełnomocnictw/a, chyba że wykonawca dołączy do swojej oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że w imieniu tego wykonawcy osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Przed zawarciem umowy/umów Zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych) wykonawcę, aby potwierdziła(y) ona(e) swoją tożsamość poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. dowodu osobistego). 9. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy/umów w następujących przypadkach i na określonych zasadach: 9.1 dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia, 9.2 dopuszczalna jest zmiana umowy jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu i wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu. 10. Każda zmiana do umowy/umów wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące ze Szwajcarko-Polskiego Programu Współpracy, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Po wyborze oferty i ogłoszeniu wyników postępowania oraz po upływie terminów na wniesienie środków odwoławczych zostaną wysłane dwa egzemplarze podpisanej przez zamawiającego umowy na podany przez wykonawcę adres, w celu podpisania umowy przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ustawy. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ. Strona 11

12 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Podmiotom, których interes doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w Pzp przepisów i zasad udzielania zamówień przysługuje wniesienie odwołania na zasadach określonych w dziale VI Pzp. 21. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu na wniosek zainteresowanych odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 22. ZAŁĄCZNIKI 1. Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 formularz ofertowy; Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie art. 22 ust. 1 Załącznik nr 4 wykaz usług; Załącznik nr 5 wykaz osób; Załącznik nr 6 oświadczenie w zakresie art. 24 Pzp o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 7 oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 8 klauzula antykorupcyjna Załącznik nr 9 - wzór umowy; Strona 12

13 Postepowanie Nr : PN/03/04/2013 Załącznik nr 1 D o S I W Z na wykonanie zada nia pod na zwą : Podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 : Szkolenie Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresoterapii 1. Nazwa : Szkolenie Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresoterapii 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 90 godz. dydaktycznych, w którym weźmie udział grupa 11 osób, pracowników EDPS (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez pracowników w zakresie wykonywania drenażu limfatycznego. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Terapia pacjentów z obrzękiem kończyny górnej w tym podstawy limfologii, anatomia, fizjologia i patofizjologia układu chłonnego. b. Podstawy manualnego drenażu limfatycznego i kompresoterapii fizjologia i patofizjologia układu chłonnego, metody leczenia obrzęku limfatycznego, manualny drenaż limfatyczny przy obrzęku kończyny górnej, chwyty podstawowe i specjalne, zastosowanie stałej kompresji/bandażowanie wielowarstwowe w terapii obrzęku limfatycznego kończyny górnej (kobiety po leczeniu raka piersi), ćwiczenia wspomagające przepływ chłonki, aspekty psychologiczne pracy z pacjentem przewlekle chorym, możliwości motywacji pacjenta przewlekle chorego. c. Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych. badania diagnostyczne w rozpoznaniu obrzęków limfatycznych niewydolność żylna współistnienie zaburzeń limfostatycznych, owrzodzenie żylne podstawy leczenia; rola terapii uciskowej, zasady prowadzenia manualnego drenażu limfatycznego pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych, zastosowanie stałej kompresji/bandażowania wielowarstwowego w terapii obrzęku limfatycznego u chorych z obrzękiem kończyn dolnych, dobór rajstop kompresyjnych, zastosowanie kompresji sekwencyjnej. d. Terapia pacjentów z obrzękiem ćwiczenia z pacjentami 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych trenerów/wykładowców: Strona 13

14 - co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, - tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapia, -co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie jako wykładowca/trener w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia, - doświadczenie zawodowe z zastosowaniem nauczanej metody - manualnego drenażu limfatycznego, kompresoterapii, c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 2 : Szkolenie Hirudoterapia 1. Nazwa : Szkolenie Hirudoterapia 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 48 godz. dydaktycznych i ćwiczeniowych, w którym weźmie udział grupa 15 osób, pracowników EDPS. (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hirudoterapii przez pracowników. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Historia hirudoterapii. Podejście medycyny konwencjonalnej do pijawek b. Biologia pijawek. Zachowanie pijawek e. Technika i metody przystawiania pijawek. Wybór miejsca przystawienia, ilość pijawek, ilość zabiegów f. Przygotowanie chorych do hirudoterapii. Omówienie etapów zabiegu. Reakcje organizmu na przystawienie g. Przeciwwskazania do zabiegu h. Organizacja gabinetu hirudoterapeuty. Narzędzia i opatrunki używane przy zabiegach i. Omówienie sposobów leczenia podstawowych chorób. Strefy przystawiania pijawek j. Psychologia podejścia do pacjenta. Przykładowe zabiegi k. Zakładania opatrunków zajęcia praktyczne l. Praktyka w pracy z pacjentem 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2013r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych prowadzących : - tytuł dyplomowanego hirudoterapeuty - min 5 lat doświadczenia jako wykładowca lub w przeprowadzeniu szkoleń w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia - doświadczenie zawodowe min. 6 lat pracy w zakresie hirudoterapii c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - Strona 14

15 przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 3 : Szkolenie Rehabilitacja pacjentów ze stanami zwyrodnieniowymi 1. Nazwa : Szkolenie Rehabilitacja pacjentów ze stanami zwyrodnieniowymi 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 60 godz. dydaktycznych i ćwiczeniowych, w którym weźmie udział grupa 15 osób, pracowników EDPS (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwej diagnostyki, planowania i przeprowadzenia skutecznej rehabilitacji pacjentów. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Podstawy anatomii i biomechaniki (np. stawu kolanowego, barkowego) b. Kompleksowe badanie i ich analiza c. Zwyrodnienia i uszkodzenia w obrębie stawów d. Zabiegi chirurgiczne e. Leczenie usprawniające (zachowawcze i pooperacyjne) f. Rehabilitacja osób z uszkodzeniami i zwyrodnieniami stawów 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych trenerów : - wykładowca min. z tytułem doktora, - doświadczenie wykładowcy w przeprowadzeniu co najmniej 150 godz. szkoleń - w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia. - doświadczenie zawodowe min 5 lat w ww tematyce c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; d. wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. e. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 4 : Szkolenie Technologia zdrowej żywności Strona 15

16 1. Nazwa : Szkolenie Technologia zdrowej żywności 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 24 godz. dydaktycznych i ćwiczeniowych, w którym weźmie udział grupa 15 osób, pracowników EDPS (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy przez pracowników w zakresie zdrowej żywności i diet przygotowywanych dla osób starszych i chorych. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. procesy energetyczne oraz gospodarka wodna w organizmie człowieka, b. składniki pokarmowe będące źródłem energii (białka, węglowodany, tłuszcze) oraz nie będące źródłem energii (witaminy, składniki mineralne), c. normy żywienia, d. umiejętności doboru składników pokarmowych w diecie oraz stosowanie odpowiednich diet, e. modyfikacja diet w różnych stanach chorobowych ludzi dorosłych, starszych, f. najczęstsze błędy żywieniowe u starszych g. rola diety w profilaktyce chorób h. Choroby dietozależne i. Diety cukrzycowe, j. Zajęcia praktyczne 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych prowadzących : - minimum tytuł magistra, - specjalność dietetyk lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zdrowej żywności lub dietetyki; - doświadczenie jako wykładowca w przeprowadzeniu min 50 godz. szkoleń - w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia. - doświadczenie zawodowe min. 5 lat c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; d. wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. e. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 5 : Szkolenie Edukacja medialna 1. Nazwa : Szkolenie Edukacja medialna 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 24 godz. dydaktycznych, w którym weźmie udział grupa 30 osób, pracowników EDPS. (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) Strona 16

17 b. Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestników określonych kompetencji pozwalających na świadome korzystanie z mediów 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Media i ich wpływ na człowieka b. Dobór programów medialnych c. Telewizja środkiem przekazu tradycji i obyczajów d. Właściwe podejście do mediów a uzależnienie e. Telewizja nieograniczony dostęp do informacji i obrazów f. Manipulacje i zagrożenia g. Profilaktyka medialna 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2013r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych trenerów/prowadzących : - minimum wykształcenie wyższe, - pedagog lub specjalność w dziedzinie pedagogiki medialnej, lub ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki medialnej, - doświadczenie jako wykładowca w przeprowadzeniu co najmniej 250 godz. szkoleń w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia. - doświadczenie zawodowe min 6 lat c. materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; d. wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. e. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 6 : Szkolenie Arteterapia warsztaty terapii zajęciowej 1. Nazwa : Szkolenie Arteterapia warsztaty terapii zajęciowej 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 180 godz. dydaktycznych i ćwiczeniowych, w którym weźmie udział grupa 15 osób, pracowników EDPS. (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez pracowników w zakresie arteterapii w ramach terapii zajęciowej. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Specyfika pracy terapeutycznej z osobami chorującymi b. Indywidualny plan terapii dostosowany do możliwości i potrzeb pacjenta c. Superwizja procesu terapeutycznego zajęcia warsztatowe d. Omówienie różnorodnych technik terapii zajęciowej oraz prezentacja materiałów Decoupage podstawowy i zaawansowany Technika decoupage na szkle, kartonie i ceramice Technika decoupage na drewnie Wyroby z wełny filcowanie na mokro, na sucho Strona 17

18 Scrapbooking Quilling Makrama Techniki różne np. prace z pastą modelarską, papierem ozdobnym itp. e. Terapia indywidualna z pacjentem 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 lipca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych trenerów : - wykładowcy min. wykształcenie wyższe - wykształcenie w zakresie terapii zajęciowej lub ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej, -doświadczenie jako wykładowca w przeprowadzeniu co najmniej 250 godz. dyd. szkoleń - w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia. - doświadczenie zawodowe w terapii zajęciowej min 5 lat c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; d. wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. e. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 7 : Szkolenie Komunikacja interpersonalna z osobami chorymi 1. Nazwa : Szkolenie Komunikacja interpersonalna z osobami chorymi 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 176 godz. dydaktycznych i warsztatowych, w którym weźmie udział grupa 15 osób, pracowników EDPS. (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez pracowników w zakresie komunikacji z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Wprowadzenie w komunikacje interpersonalną. b. Komunikacja jako porozumienie bez przemocy c. Empatia a uczucia prowadzące do przemocy d. Relacje z trudnym pacjentem e. Prawidłowe odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych f. Trudne uczucia np. gniewu, wstydu g. Zasady właściwego słuchania. Aktywne słuchanie h. Blokady komunikacyjne i. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów j. Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych k. Umiejętności budowania właściwych relacji osobistych i zawodowych l. Poczucie wartości a relacje m. Systemy rodzinne a relacje Strona 18

19 n. Budowanie właściwego wizerunku samego siebie o. Negocjacje, mediacje 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. odpowiednio wykwalifikowanych wykładowców : - wykładowcy minimum z tytułem doktora - wykształcenie w zakresie psychologii lub poradnictwa psychologicznego i psychoterapii lub relacji interpersonalnych - doświadczenie jako wykładowca lub prowadzący szkolenia w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia. - doświadczenie zawodowe w/w zakresie min 6 lat c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 8 : Szkolenie Praca z osobami uzależnionymi 1. Nazwa : Szkolenie Praca z osobami uzależnionymi 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 120 godz. dydaktycznych i warsztatowych, w którym weźmie udział grupa 15 osób, pracowników EDPS. (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez pracowników w zakresie pracy z osobami uzależnionymi. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. objawy i specyfika uzależnienia np. od alkoholu i leków, b. diagnoza różnicowa - kryteria używania, nadużywania i uzależnienia c. rozumienie uzależnienia z perspektywy różnych paradygmatów teoretycznych, d. podstawowe techniki terapeutyczne oraz narzędzia pracy z osobami uzależnionymi, e. techniki motywowania osób uzależnionych do leczenia, f. procedura przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu. g. budowanie motywacji u pacjenta nie zdecydowanego na leczenie - wywiad motywujący h. mechanizmy obronne; diagnozowanie mechanizmów obronnych na podstawie wywiadu i. współuzależnienie - praca terapeutyczna z rodziną osoby uzależnionej, funkcjonowanie rodziny 'z sekretem', próby zmiany wzorca zachowania osoby uzależnionej j. wczesna interwencja terapeutyczna k. wsparcie systemu rodzinnego, w którym funkcjonuje uzależniony l. warsztaty psychoedukacyjne - co robić i jak mówić żeby być skutecznym m. nieskuteczne strategie działania w profilaktyce i terapii uzależnień Strona 19

20 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. wykwalifikowanych wykładowców : - wykładowcy minimum z tytułem doktora - wykształcenie w zakresie psychologii lub poradnictwa psychologicznego i psychoterapii - doświadczenie jako wykładowca lub w prowadzeniu szkoleń w tematyce takiej samej lub zbliżonej do w/w szkolenia. - doświadczenie zawodowe w/w zakresie min 6 lat c. zapewnienia materiałów szkoleniowych - przygotowanie jednej prezentacji (skryptu) w wersji papierowej do powielenia, oznakowanej logo przekazanymi przez Zamawiającego; d. wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia np. książek, zestawów do ćwiczeń itp. które według prowadzącego są niezbędne dla uczestników. e. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów szkoleniowych, na czas nieokreślony do wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) ZADANIE NR 9 : Szkolenie Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 1. Nazwa : Szkolenie Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 2. Opis szkolenia : a. Szkolenie obejmuje łącznie 48 godz. dydaktycznych, w którym weźmie udział grupa 20 osób, pracowników EDPS. (Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe i ćwiczeniowe) b. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez pracowników w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 3. Program szkoleniowy powinien zawierać następujące zagadnienia (minimum): a. Stereotypy dotyczące osób chorujących psychicznie wpływające na prace opiekuna b. Przyczyny powstawania chorób psychicznych c. Choroby psychiczne typu schizofrenia, psychoza oraz inne najczęściej występujące w społeczeństwie d. Perspektywa osoby chorującej psychicznie farmakoterapia, granice leczenia e. Profesjonalne i samopomocowe formy pomocy osobom z zaburzeniami f. Komunikacja z osobami chorymi psychicznie g. Różne formy terapii osób z zaburzeniami psychicznymi h. Aspekty psychologiczne pracy z pacjentem, możliwości motywacji pacjenta. i. Kryteria dojrzałej osobowości 4. Metoda prowadzenia szkoleń: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014r. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. przygotowania szczegółowego programu szkolenia; b. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych wykładowców : - minimum wykształcenie wyższe - wykształcenie w zakresie psychologii lub psychiatrii, lub ukończone studia podyplomowe z danego zakresu, Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie Gminy Łaziska Górne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie Gminy Łaziska Górne Gmina Łaziska Górne pl. Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne Znak sprawy: ZP.271.5.2013 Łaziska Górne, dnia 18.02.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74-38-401 32 74-38-501 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DOA/1/PZ/

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony Zespół Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy 2/CPD/PN/PSZ/2010 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 witryna www: www.cpd.bip.mswia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Znak sprawy: ZP/E/1-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo