Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszenia dobrej praktyki"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała Warszawa 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała Warszawa 3. Dziedzina w jakiej realizowana jest dobra praktyka. Prosimy wstawić X w odpowiedniej rubryce. Jeśli praktyka obejmuje więcej dziedzin, należy wskazać tylko te, które - zdaniem wnioskodawcy odpowiadają kryteriom specyficznym, przypisanym do danej dziedziny (zob. Informacja o konkursie). Dziedzina działań na rzecz społecznego uczestnictwa ludzi starszych tak nie uczenie się przez całe życie X utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii równowaga praca-życie ) wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej) wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.) X X X

2 4. Informacje o genezie przedsięwzięcia (inicjatorzy, okoliczności - kontekst, motywy, itp.) Projekt esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" jest efektem uchwalenia przed Radę m.st. Warszawy programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata ". Program Warszawa Przyjazna Seniorom stanowi odpowiedź na zmiany demograficzne, systematycznie zwiększający się odsetek osób starszych wśród mieszkańców Warszawy (starzenie się społeczeństwa) i na konkretne potrzeby warszawskich seniorów. Jak zaobserwowano, w ostatnich latach w Warszawie, mimo napływu ludności, systematycznie zwiększa się odsetek osób starszych. Zgodnie z danymi statystycznymi GUS-u, miasto w 2010 roku zamieszkiwała nieco ponad 1/5 osób w wieku poprodukcyjnym - potencjalnych odbiorców projektów senioralnych. To jeden z największych wskaźników w skali całej Polski. Prognozy pokazują, że do 2020 roku liczba ludności w wieku 60+ wzrośnie w stosunku do roku 2010 aż o 72,6 tys., tj. o 17,6%. Demograficzne starzenie się miasta stawia społeczność warszawską, środowiska pozarządowe i władze miejskie przed koniecznością prowadzenia działań, które pozwolą osobom starszym jak najdłużej i jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. Uczestnictwo w życiu społecznym to przede wszystkim utrzymanie więzi zarówno z rówieśnikami, jak i przedstawicielami młodszych generacji. Wobec rozwoju technologii i wynikającego stąd pogłębiania przepaści międzypokoleniowej jednym z podstawowych warunków zachowania kontaktu pomiędzy starszymi i młodszymi jest dziś wyrównywanie ich kompetencji w zakresie obsługi komputera i Internetu, w tym szczególnie dostępnych tą drogą środków komunikacji ( , chaty, portale społecznościowe itp.) oraz nabywania umiejętności przydatnych w życiu codziennym (zakupy, zapisy do lekarza, rozliczanie PIT-a, dokonywanie przelewów itp.). Aż 71,4% osób w wieku lat i 91,1% osób powyżej 65 roku życia nie posiada dostępu do sieci w swoim gospodarstwie domowym" ( Kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego z punktu widzenia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym - raport z badań", Warszawa, czerwiec 2009 s. 28). Osoby w wieku 55 lat jako główną przyczynę nieposiadania Internetu podają brak takiej potrzeby" (40%) i ten odsetek rośnie z wiekiem - u osób powyżej 65 roku życia wynosi ponad 50%. Ok. 30% badanych w wieku lata deklaruje, że nie korzysta z komputera i ten odsetek drastycznie wzrasta z wiekiem - w grupie lat takich osób jest już prawie 80%. Co nie bez znaczenia, zmieniać i zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu, naprawdę warto, jak wskazuje raport Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki"(upc-deloitte, sierpień 2013 r.) osoby powyżej 50 roku życia, które zdobyły umiejętność obsługi Internetu, deklarują, że znacząco poprawiło im to jakość życia. Jednym z głównych priorytetów realizowanych w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Jednostką odpowiedzialną za koordynację Programu jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. W ramach Programu Warszawa Przyjazna Seniorom Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zrealizowało we współpracy z organizacjami pozarządowymi (2013 r.: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2014 r.: Fundacja Amicus), dwie edycje projektu

3 esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt esenior czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" jest elementem budowania warszawskiego systemu wsparcia osób 60+ w zakresie posługiwania się nowymi technologiami. esenior-jest cyklem wydarzeń (szkolenia, konsultacje indywidualne, pokazy, konferencje itp.), które wykorzystując potencjał dialogu międzypokoleniowego, pozwalają na oswojenie osób starszych z nowymi technologiami, zarazem prezentując im je jako narzędzie wzmacniające więzi z rówieśnikami, dziećmi, wnukami, najbliższymi. Spotkanie osób starszych z odpowiednio przygotowanymi wolontariuszami jest okazją do wymiany wiedzy: integruje osoby 60+ nie tyle do świata nowych technologii, ale wprost reintegruje do rzeczywistości, stanowiącej jedną z głównych przestrzeni społecznego funkcjonowania młodszych pokoleń - przestrzeni wirtualnej. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna osób 60+ poprzez e-integrację z wykorzystaniem Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora zlokalizowanych w różnych dzielnicach Warszawy, sieci Animatorów Integracji Cyfrowe, Warszawski Tydzień Seniora: 5-dniowy cykl międzypokoleniowych spotkań z nowymi technologiami oraz Quiz wiedzy komputerowej. Projekt przyczynia się do aktywizacji seniorów, którzy poprzez działania wewnątrz- i międzypokoleniowe poszerzają swoje kompetencje cyfrowe. Zarówno edycja z 2013 roku jak i edycja z 2014 obejmują przeszkolenie min. 300 osób starszych oraz 30 animatorów integracji cyfrowej. 5. Opis przedsięwzięcia wg schematu przewidzianego dla prezentacji w Złotej Księdze" dane organizacji: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała Warszawa nazwa, istota, cel przedsięwzięcia; Nazwa: projekt esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" Istota projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów Cele przedsięwzięcia: Lp. Cel Sposób 1 Zwiększenie aktywności osób 60+ poprzez e-integrację i włączenie ich w działania na rzecz innych osób z pokolenia wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej. Zapewnienie osobom starszym możliwości udziału w szkoleniu z zakresu obsługi nowych technologii. 2 Zwiększenie integracji międzypokoleniowej poprzez Organizacja spotkań szkoleniowych, podczas których animator dzieli się swoją wiedzą z

4 wykształcenie umiejętności posługiwania się urządzeniami elektronicznymi jako narzędziami komunikacji oraz zaangażowanie osób młodszych w pracę na rzecz seniorów. 3 Stworzenie sieci wolontariuszyanimatorów gotowych do dalszej pracy na rzecz seniorów w zakresie nowych technologii oraz wypracowanie standardów dalszej pracy w ramach działań na rzecz przeciwdziałania e-wykluczeniu. seniorami (30 animatorów każdy po minimum jednym cyklu obejmującym 20h szkolenia z grupą 10 seniorów) - minimum 30 zakończonych kursów szkoleniowych po 20h. Organizacja 6 międzypokoleniowych spotkań integracyjnych animatorów i seniorów. Integrowanie Animatorów Integracji Cyfrowej w ramach ich własnej grupy oraz ze słuchaczami szkoleń - seniorami, a także podwyższanie kompetencji animatorów i seniorów. Opracowanie podręcznika dla seniora wraz z przewodnikiem dla animatora - jak prowadzić zajęcia z osobą starszą. uzyskane rezultaty 1) Opracowanie i udostępnienie nowej, różnorodnej oferty edukacyjnej dla osób poniżej 60 r.ż. Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie grupy 30 Animatorów Integracji Cyfrowej, którzy odegrali najważniejszą rolę w zadaniu, wprowadzając osoby 60+ w cyfrowy świat. Do pozyskania grupy Animatorów przyczyniły się działania promocyjne i rekrutacyjne. Kolejnym działaniem, które przyczyniło się do osiągnięcia zakładanego celu była organizacja szkoleń ora warsztatów tematycznych dla Animatorów Integracji Cyfrowej, których celem było wypracowanie tematycznych scenariuszy do pracy z osobami starszymi. Źródłem weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu były formularze rekrutacyjne, listy obecności oraz programy szkoleń i warsztatów. 2) Zwiększenie aktywności osób 60+ poprzez e-integrację i włączenie ich w działania na rzecz innych osób z pokolenia 60+. Cel został osiągnięty poprzez organizację zaplanowanych w zadaniu spotkań z osobami 60+. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym organizację spotkań była wiedza jaką otrzymali Animatorzy podczas szkoleń oraz warsztatów tematycznych. Źródłem weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu były formularze zgłoszeniowe osób 60+ oraz listy obecności. 3) Podniesienie wśród osób 60+ umiejętności wykorzystania nowych technologii w celu ułatwienia czynności życia codziennego i ich wewnątrzpokoleniowej integracji Cel został osiągnięty poprzez udział 328 (w roku 2013) osób 60+ w spotkaniach zorganizowanych przez Animatorów Integracji Cyfrowej oraz organizację Warszawskiego Tygodnia Seniora, czyli cyklu spotkań w ciągu 7 dni, których celem była integracja między i wewnątrzpokoleniowa. Spotkania Animatorów Integracji Cyfrowej z osobami 60+ miały za zadania przede wszystkim przekonanie starszego pokolenia do korzystania z nowych technologii. Zakres tematyczny spotkań był uzależniony od poziomu umiejętności cyfrowych

5 osób 60+. Na spotkaniach omawiano w szczególności kwestie związane z wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym. Uczestnicy uczyli się, w jaki sposób mogą w łatwo uzyskać interesujące ich informacje. Z kolei Warszawski Tydzień Seniora, który został oparty na opracowanych przez Animatorów scenariuszach działań, miał za zadanie poprzez gry, zabawy, wspólne warsztaty i imprezy przybliżyć osobom starszym rolę i znaczenie nowych technologii w życiu każdego człowieka. Źródłem weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu były scenariusze, listy obecności. opis etapów działania (z podaniem czasu ich realizacji); I edycja projektu esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" Okres realizacji: Poszczególne działania DZIAŁANIE 1 - ZARZĄDZANIE Działanie zostało wykonane poprzez: 1) organizację biura zadania, w tym zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za realizację zadania, 2) opracowanie dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji zadania (np. umów, regulaminu rekrutacyjnego, formularza zgłoszeniowego. Dokumenty o charakterze regulaminowym zostały opublikowane na stronie internetowej zadania DZIAŁANIE 2 - PROMOCJA - REKRUTACJA Działanie zostało wykonane poprzez: 1) opracowanie wizualizacji zadania, w tym logotypu, 2) opracowanie materiałów informacyjno- promocyjnych, w tym ulotki, plakatu, 3) strony internetowej, 4) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych nt. zadania w serwisie internetowym, 5) przeprowadzenie otartej rekrutacji uczestników zadania DZIAŁANIE 3 - komponent DORADCZY Działanie zostało wykonane poprzez: 1) utworzenie Punktu Wsparcia Seniora w Ośrodku Nowolipie przy ul. Nowolipie 25b w Warszawie, 2) prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora z udziałem konsultanta, w okresie realizacji zadania (poniedziałek, wtorek i piątek w godz , środa i czwartek w godz ). 3) spotkania w Punkcie Wsparcia Seniora dla uczestników zadania, dotyczące podnoszenia umiejętności korzystania z komputera i Internetu, a przede wszystkim: obsługi przeglądarek internetowych i wyszukiwania informacji, używanie komunikatorów internetowych, korzystanie z portali Termin realizacji działania lipiec 2013 r. lipiec 2013 r. lipiec grudzień 2013 r.

6 społecznościowych, dokonywanie zakupów przez internet, podstawy obsługi komputera, realizacja bankowości elektronicznej, gromadzenie i obróbka zdjęć, oglądanie telewizji i materiałów multimedialnych przez internet, obsługa poczty elektronicznej, realizacja wirtualnych wycieczek, korzystanie z dysków zewnętrznych, rozrywka w internecie, zapisywanie i tworzenie plików, korzystanie z map; 4) utworzenie skrzynki poczty elektronicznej pod adresem: esenior(a)um.warszawa.pl w celu ułatwienia przepływu informacji w zadaniu DZIAŁANIE 4 - komponent EDUKACYJNO - INTEGRACYJNY Działanie zostało wykonane poprzez: 1) organizację 3 szkoleń dla 30 Animatorów Integracji Cyfrowej. Szkolenia zostały zorganizowane w dniach sierpnia 2013 r. oraz sierpnia 2013 r. Ośrodek Nowolipie był miejscem organizacji dwudniowych szkoleń, w których uczestniczyły 10- osobowe grupy Animatorów. Szkolenia były głównie nastawione na to, żeby Animatorzy nauczyli się inspirowania, zachęcania i motywowania osób w wieku 60+ do korzystania z nowych technologii. Główny nacisk został nałożony na naukę miękkich kompetencji pracy z ludźmi za pomocą gier zespołowych, symulacji i odgrywania ról. Każdy z Animatorów otrzymał materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Szkolenia zostały poprowadzone przez ekspertów zewnętrznych posiadających doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. 2) Organizacja 6 warsztatów tematycznych. Spośród 12 zaproponowanych tematów warsztatów Animatorzy dokonali wyboru 6, tj.: - w dniu 23 września 2013 r. pt. Komunikatory", - w dniu 24 września 2013 r. pt. Zakupy w sieci", - w dniu 25 września 2013 r. pt. Gry i zabawy", - w dniu 26 września 2013 r. pt. Jedziemy na wycieczkę", - w dniu 27 września 2013 r. pt. Kultura i sztuka", - w dniu 28 września 2013 r. pt. Nauka w Internecie". Wszystkie spotkania odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta st. Warszawy przy ul. Nałkowskiej 11. Animatorzy otrzymali gotowe scenariusze do pracy z osobami w wieku 60+; 3) organizacja 60 spotkań z osobami 60+. Zgodnie z założeniami zadania każdy Animator musiał zorganizować 2 spotkania dla 10 osób. W sumie zostało zorganizowanych 75 spotkań, w których uczestniczyło 328 osób; 4) organizacja Warszawskiego Tygodnia Seniora w dniach 2-8 grudnia 2013 r. Zgodnie z założeniami zadania uczestniczyli w nim zarówno Animatorzy Integracji Cyfrowej, jak również uczestnicy zajęć prowadzonych przez Animatorów. W sumie w lipiec grudzień 2013 r.

7 cyklu zorganizowanych spotkań wzięło udział ponad 210 osób, 5) zakup 5 tabletów i 4 laptopów, które są wykorzystywane przez seniorów w Ośrodku Nowolipie, także po zakończeniu realizacji projektu. DZIAŁANIE 5 - MONITORING i EWALUACJA Działanie zostało zrealizowane poprzez opracowanie ankiet ewaluacyjnych na temat zadania, w tym ankiety dla Animatorów Integracji Cyfrowej oraz ankiety dla osób w wieku 60+. Ankiety były dystrybuowane podczas spotkań z Animatorami i osobami w wieku 60+. Na podstawie zgromadzonych danych został opracowany raport ewaluacyjny. lipiec grudzień 2013 r. II edycja projektu: esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi Termin realizacji projektu Poszczególne działania Działanie 1. Etap 1: Wykonanie materiałów promocyjnych projektu: 1) Zatrudnienie Specjalisty ds. Wydarzeń i Rozpowszechniania 2) Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i loga projektu (plakat, ulotka) 3) Wykonanie plakatów i ulotek, oznaczenie miejsc realizacji projektu - tabliczki informacyjne. Działanie 1. Etap II: Promocja projektu i rekrutacja 30 Animatorów Integracji Cyfrowej: 1) Zatrudnienie Specjalisty ds. Rekrutacji i Szkoleń 2) Rozpowszechnienie materiałów promocyjnych: rozesłanie ulotek do miejskich placówek publicznych, umieszczenie informacji w Internecie, ing do organizacji i instytucji 3) Rekrutacja i wybór 30 Animatorów. Działanie 1. Etap III: Promocja projektu i rekrutacja 300 seniorów: 1) Rozpowszechnienie materiałów promocyjnych: publikacja 1 artykułu w prasie lokalnej 2) Rozesłanie ulotek do miejsc w przestrzeni publicznej skupiających seniorów 3) Umieszczenie informacji w Internecie, ing do organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów. Działanie 2. Etap 1. Przygotowanie materiałów merytorycznych i zakup sprzętu 1) Opracowanie i wydrukowanie podręcznika dla seniora oraz Przewodnika dla Animatora Integracji Cyfrowej 2) Warsztat konsultacyjny z udziałem 15 Animatorów z edycji ) Zakup sprzętu: 3 tabletów. Termin realizacji działania maj-czerwiec 2014 r. maj-czerwiec 2014 r. czerwiec-lipiec 2014 r. maj-czerwiec 2014 r.

8 4) Zakup materiałów na 30 animatorów i 300 seniorów (pendrivy, torby, długopisy, podkładki pod mysz) Działanie 2. Etap II. Szkolenie 30 Animatorów Integracji Cyfrowej: czerwiec-lipiec 2014 r. 1) Szkolenie 1: Podnoszenie kompetencji: przekazywanie wiedzy i umiejętności osobom starszym (2 spotkania x 3h x 2 grupy po 15 osób) 2) Szkolenie 2: Standardy wiedzy i umiejętności warszawskiego e- seniora z wykorzystaniem podręcznika (2 spotkania x 3h x 2 grupy po 15 osób). Działanie 2. Etap III. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne dla sierpień-listopad 2014 r. Animatorów Integracji Cyfrowej oraz seniorów 1) Organizacja 5 integracyjnych spotkań międzypokoleniowych (5 spotkań x 2h) 2) Organizacja forum wymiany doświadczeń dla Animatorów (5 spotkań x lh) Działanie 2. Etap IV: Szkolenie dla 300 seniorów prowadzone przez sierpień-grudzień 2014 r. Animatorów Integracji Cyfrowej: 1) Koordynacja planu szkoleń (miejsc i czasu spotkań seniorów z Animatorami) przez Specjalistę ds. rekrutacji i szkoleń. 2) Realizacja szkoleń przez Animatorów (2x2hx5m-cy dla grupy ok. 10 osób); 3) Nadzór nad harmonogramem realizacji szkoleń przez Specjalistę ds. rekrutacji i szkoleń. Działanie 2. Etap V: Podsumowanie działań projektu grudzień 2014 r. 1) Quiz wiedzy komputerowej - wydarzenie promocyjno-integrujące dla uczestników Działanie 3. Etap 1: Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora czerwiec-lipiec 2014 r. 1) Zatrudnienie kadry punktu: (3 osób) 2) Przygotowanie organizacyjne 5 punktów wsparcia 3) Zakup sprzętu wykorzystywanego w Punktach Wsparcia Cyfrowego - laptopy, projektor, telefony dla doradców. Działanie 3 Etap II: Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora: lipiec-grudzień 2014 r. 1) Udzielanie porad indywidualnych dla seniora (2 os. x 5 dni x 6h x 24 tygodnie - Partner oraz 1 os x 2 dni x 6h x 24 tygodnie- 2) Cykl szkoleń dla seniorów (1 spotkanie x 5 pkt x 6 m-cy) 3. Wsparcie techniczne dla Animatorów (6 m-cy). Działanie 4 Etap 1: Przygotowanie programu Warszawskiego czerwiec-lipiec 2014 r. Tygodnia Seniora 1) Wybór miejsc i scenariuszy wydarzeń 2) Zebranie i wydrukowanie informacji o wydarzeniach dla seniora w Warszawie - folder 250 egz. Działanie 4 Etap II: Realizacja Warszawskiego Tygodnia Seniora wrzesień-październik 2014 r. 1) Rozpowszechnienie informacji o WTS

9 2) Przeprowadzenie 5 wydarzeń prowadzonych przez Animatorów Integracji Cyfrowych. Działanie 5 Etap 1: Zatrudnienie Zespołu Projektowego: 1) Zatrudnienie koordynatora projektu 2) Zatrudnienie obsługi księgowej. 3) Zatrudnienie osoby sprzątającej Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. Działanie 5 Etap II: Wykonanie dokumentacji projektowej: 1) Regulamin rekrutacji adresatów projektu 2) Procedura i dokumentacja szkoleń 3) Procedura i dokumentacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów 4) Procedura i dokumentacja Warszawskiego Tygodnia Seniora. Działanie 5 Etap III: Monitoring i ewaluacja realizacji projektu: 1) Powołanie Komitetu Sterującego 2) Spotkania monitorujące bieżącą realizację projektu (2 spotkania). 3) Analiza ankiet ewaluacyjnych. maj-czerwiec 2014 r. maj-grudzień 2014 r. czerwiec-grudzień 2014 r. zastosowane sposoby działania, narzędzia; zajęcia grupowe dla seniorów z Animatorami Integracji Cyfrowej, indywidualne porady dla seniorów w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora, wydarzenia promujące pozytywny wizerunek seniorów podczas Warszawskiego Tygodnia Seniora oraz Quizu wiedzy komputerowej. uczestnicy (beneficjenci, jednostki organizacyjne, partnerzy); Uczestnicy - beneficjenci: Uczestnikami projektu są starsi mieszkańcy warszawy (300 osób) oraz młodsi mieszkańcy Warszawy - Animatorzy Integracji Cyfrowej (30 osób). Starsi mieszkańcy Warszawy to populacja silnie zróżnicowana ze względu na liczne cechy społeczno-demograficzne, takie jak: wiek (od 60 do 100 i więcej lat), płeć, poziom wykształcenia, stan zdrowia, stan cywilny i sytuacje rodzinną, sytuację mieszkaniową, poziom dochodów. Osoby starsze to zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne, dobrze i słabo wykształcone, względnie zamożne i ubogie itd. Działania projektu esenior polegają w głównej mierze na społecznej integracji osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania Animatorów Integracji Cyfrowej. Głównymi kryteriami kwalifikowalności do pełnienia funkcji Animatora Integracji Cyfrowej są: kryterium umiejętności w zakresie obsługi nowych technologii, weryfikowana za pomocą testu wiedzy i umiejętności oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo każdy Animator Integracji Cyfrowej jest zobligowany do złożenia - przed przystąpieniem do udziału w szkoleniach - deklaracji zobowiązującej go do zmotywowania za pomocą nowych technologii

10 10 osób z grupy 60+. Działania Animatorów przyczyniają się do budowania sieci wsparcia dla osób 60+, nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu. Dlatego ważne jest, aby Animatorem w projekcie esenior mogła zostać każda osoba, która spełnia określone kryteria, deklaruje chęć prowadzenia spotkań, posiada wystarczające kompetencje w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i Internetu, ale również wykazuje zainteresowanie pracą z osobami 60+ oraz posiada dar do inspirowania ich do dalszych działań. Jednostki organizacyjne: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, organizacje pozarządowe, Ośrodek Nowolipie, Domy Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy, Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy, Biblioteki Publiczne m.st. Warszawy, Centra Aktywności Lokalnej, Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy. nakłady (pieniądze, kadry, czas pracy, wykorzystywana przestrzeń, urządzenia itd.); I edycja projektu: Dofinansowanie ze środków RP ASOS: ,00 zł Wkład własny (UM): ,00 zł Czas pracy: lipiec-grudzień Kadra: Koordynator projektu, 1 doradca w Punkcie Cyfrowego Wsparcia Seniora, Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń, Przestrzeń: sale komputerowe jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy Sprzęt komputerowy: 4 tablety oraz 3 laptopy (zakupione w ramach projektu), poza tym stałe wyposażenie sal komputerowych II edycja projektu: Dofinansowanie ze środków RP ASOS: ,00 zł Wkład własny (UM): ,00 zł Czas pracy: maj - grudzień Kadra: Koordynator projektu, 3 doradców w 5 Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora, Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń, Specjalista ds. wydarzeń i rozpowszechniania, Przestrzeń: sale komputerowe jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy Sprzęt komputerowy: 7 laptopów oraz 4 tablety (zakupione w ramach projektu), poza tym stałe wyposażenie sal komputerowych ocena i samoocena (mocne strony/zalety; zagrożenia/możliwe trudności); Mocne strony/zalety: projekt ma uniwersalną formułę, może być realizowany zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i organizacje pozarządowe projekt służy pobudzaniu działań międzypokoleniowych projekt jest odpowiedzią na potrzeby seniorów

11 Zagrożenia/możliwe trudności: oparcie szkoleń realizowanych w projekcie na dobrowolnej działalności wolontariuszy (Animatorzy Integracji Cyfrowej) warunki wstępne (np. potrzebne zasoby, kompetencje); Potrzebne zasoby: minimum jedna sala komputerowa z pełnym wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć dla grupy 5 osób starszych, kadra projektu, koordynująca szkolenia i spotkania z seniorami. ewentualne doświadczenia z wdrażaniem dobrej praktyki w innym miejscu i czasie. Projekt esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" realizowany w 2013 roku cieszył się dużym zainteresowaniem osób starszych. Część osób, która zgłosiła się do projektu nie mogła być przeszkolona z przyczyn organizacyjnych (brak wolnych Animatorów). Dlatego postanowiono kontynuować projekt także w 2014 roku, korzystając ze wsparcia finansowego MPiPS ASOS Czy była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna ocenianej praktyki? Tak/Nie Jeżeli tak - prosimy o dostarczenie dokumentacji. W realizowanym w 2013 r. projekcie przeprowadzono ewaluację wewnętrzną (ankiety wśród odbiorców zadania). 7. Czy przedsięwzięcie było promowane (media, konferencje, zgłoszenie do konkursu itp.)? Tak Stworzenie strony internetowej projektu I edycji projektu: oraz podstrony przy II edycji projektu: Reportaż na temat projektu w programie telewizyjnym TVP2 Pytanie na śniadanie" (http://pvtanienasniadanie.tvp.pl/ /iak-oswaiac-seniorow-z-technologia) Reportaż na temat projektu w Radio Plus Artykuły o projekcie na portalu ngo.pl np. Artykuł o projekcie w prasie lokalnej (Kurier Wolski VI.2014 r.) Funpage projektu na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/eseniorwarszawa Ulotki i plakaty

12 Konferencja (I edycja) w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora (2 grudnia 2013 roku w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 odbyła się konferencja inaugurująca Warszawski Tydzień Seniora "esenior - Bezpieczeństwo w sieci i na codzień") Reportaż na temat projektu w Kurierze Warszawskim: (I edycja) 8. Czy wnioskodawca dysponuje informacjami o zainteresowaniu tym przedsięwzięciem w innych instytucjach/ organizacjach, o naśladowcach? Nie Przedstawiamy poniżej listę instytucji, firm i organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w realizację w przestrzeni m.st. Warszawy różnych wydarzeń dla seniorów, które były elementem Warszawskiego Tygodnia Seniora (I edycja): 1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka" 3. Białołęcki Ośrodek Kultury 4. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 5. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc 7. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina 8. Stowarzyszenie CIS-BPO 9. Fundacja BO WARTO 10. Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku Omega" 11. Centrum Społeczne Paca Klub Kultury Seniora 13. Klub Kultury Saska Kępa 14. Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku 15. Klub Kultury Gocław 16. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 17. Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe 18. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 19. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 20. Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi 21. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę 22. Stowarzyszenie Ekologiczno-Ceramiczne Amfora 23. Ośrodek Pomocy Społecznej Targówek 24. Kino Świt 25. Dom Kultury Zacisze" 26. Klub Seniora Ursus" 27. Klub Seniora Wesoła Chata" 28. Ośrodek Pomocy Społecznej Ursus

13 29. Fundacja Kluboteka Dorosłego Człowieka 30. Fundacja Instytut MEDIX 31. Ośrodek Kultury Warszawa-Wesoła 32. Dzienny Dom dla Osób Starszych ul. Lentza Urząd Dzielnicy Wola 34. Dom Kultury Działdowska" 35. Fundacja EMERYT 36. Klubokawiarnia Państwo-Miasto 37. Ośrodek Nowolipie 9. Inne informacje - ważne zdaniem wnioskodawcy (np. link do stron internetowych).

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu

Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu Poznań, wrzesień 2013 Niniejszy dokument został opracowany przez zespół w składzie: Monika Szelągiewicz, Adrianna Brzostowska, Magdalena Krysińska-Sowa, Maria

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

O finansach w bibliotece" III edycja

O finansach w bibliotece III edycja O PROJEKCIE O finansach w bibliotece" III edycja Realizatorzy Projekt O finansach w bibliotece III edycja jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo