Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszenia dobrej praktyki"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała Warszawa 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała Warszawa 3. Dziedzina w jakiej realizowana jest dobra praktyka. Prosimy wstawić X w odpowiedniej rubryce. Jeśli praktyka obejmuje więcej dziedzin, należy wskazać tylko te, które - zdaniem wnioskodawcy odpowiadają kryteriom specyficznym, przypisanym do danej dziedziny (zob. Informacja o konkursie). Dziedzina działań na rzecz społecznego uczestnictwa ludzi starszych tak nie uczenie się przez całe życie X utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii równowaga praca-życie ) wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej) wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.) X X X

2 4. Informacje o genezie przedsięwzięcia (inicjatorzy, okoliczności - kontekst, motywy, itp.) Projekt esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" jest efektem uchwalenia przed Radę m.st. Warszawy programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata ". Program Warszawa Przyjazna Seniorom stanowi odpowiedź na zmiany demograficzne, systematycznie zwiększający się odsetek osób starszych wśród mieszkańców Warszawy (starzenie się społeczeństwa) i na konkretne potrzeby warszawskich seniorów. Jak zaobserwowano, w ostatnich latach w Warszawie, mimo napływu ludności, systematycznie zwiększa się odsetek osób starszych. Zgodnie z danymi statystycznymi GUS-u, miasto w 2010 roku zamieszkiwała nieco ponad 1/5 osób w wieku poprodukcyjnym - potencjalnych odbiorców projektów senioralnych. To jeden z największych wskaźników w skali całej Polski. Prognozy pokazują, że do 2020 roku liczba ludności w wieku 60+ wzrośnie w stosunku do roku 2010 aż o 72,6 tys., tj. o 17,6%. Demograficzne starzenie się miasta stawia społeczność warszawską, środowiska pozarządowe i władze miejskie przed koniecznością prowadzenia działań, które pozwolą osobom starszym jak najdłużej i jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym. Uczestnictwo w życiu społecznym to przede wszystkim utrzymanie więzi zarówno z rówieśnikami, jak i przedstawicielami młodszych generacji. Wobec rozwoju technologii i wynikającego stąd pogłębiania przepaści międzypokoleniowej jednym z podstawowych warunków zachowania kontaktu pomiędzy starszymi i młodszymi jest dziś wyrównywanie ich kompetencji w zakresie obsługi komputera i Internetu, w tym szczególnie dostępnych tą drogą środków komunikacji ( , chaty, portale społecznościowe itp.) oraz nabywania umiejętności przydatnych w życiu codziennym (zakupy, zapisy do lekarza, rozliczanie PIT-a, dokonywanie przelewów itp.). Aż 71,4% osób w wieku lat i 91,1% osób powyżej 65 roku życia nie posiada dostępu do sieci w swoim gospodarstwie domowym" ( Kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego z punktu widzenia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym - raport z badań", Warszawa, czerwiec 2009 s. 28). Osoby w wieku 55 lat jako główną przyczynę nieposiadania Internetu podają brak takiej potrzeby" (40%) i ten odsetek rośnie z wiekiem - u osób powyżej 65 roku życia wynosi ponad 50%. Ok. 30% badanych w wieku lata deklaruje, że nie korzysta z komputera i ten odsetek drastycznie wzrasta z wiekiem - w grupie lat takich osób jest już prawie 80%. Co nie bez znaczenia, zmieniać i zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu, naprawdę warto, jak wskazuje raport Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki"(upc-deloitte, sierpień 2013 r.) osoby powyżej 50 roku życia, które zdobyły umiejętność obsługi Internetu, deklarują, że znacząco poprawiło im to jakość życia. Jednym z głównych priorytetów realizowanych w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Jednostką odpowiedzialną za koordynację Programu jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. W ramach Programu Warszawa Przyjazna Seniorom Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zrealizowało we współpracy z organizacjami pozarządowymi (2013 r.: Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2014 r.: Fundacja Amicus), dwie edycje projektu

3 esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt esenior czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" jest elementem budowania warszawskiego systemu wsparcia osób 60+ w zakresie posługiwania się nowymi technologiami. esenior-jest cyklem wydarzeń (szkolenia, konsultacje indywidualne, pokazy, konferencje itp.), które wykorzystując potencjał dialogu międzypokoleniowego, pozwalają na oswojenie osób starszych z nowymi technologiami, zarazem prezentując im je jako narzędzie wzmacniające więzi z rówieśnikami, dziećmi, wnukami, najbliższymi. Spotkanie osób starszych z odpowiednio przygotowanymi wolontariuszami jest okazją do wymiany wiedzy: integruje osoby 60+ nie tyle do świata nowych technologii, ale wprost reintegruje do rzeczywistości, stanowiącej jedną z głównych przestrzeni społecznego funkcjonowania młodszych pokoleń - przestrzeni wirtualnej. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna osób 60+ poprzez e-integrację z wykorzystaniem Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora zlokalizowanych w różnych dzielnicach Warszawy, sieci Animatorów Integracji Cyfrowe, Warszawski Tydzień Seniora: 5-dniowy cykl międzypokoleniowych spotkań z nowymi technologiami oraz Quiz wiedzy komputerowej. Projekt przyczynia się do aktywizacji seniorów, którzy poprzez działania wewnątrz- i międzypokoleniowe poszerzają swoje kompetencje cyfrowe. Zarówno edycja z 2013 roku jak i edycja z 2014 obejmują przeszkolenie min. 300 osób starszych oraz 30 animatorów integracji cyfrowej. 5. Opis przedsięwzięcia wg schematu przewidzianego dla prezentacji w Złotej Księdze" dane organizacji: Urząd m.st. Warszawy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała Warszawa nazwa, istota, cel przedsięwzięcia; Nazwa: projekt esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" Istota projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów Cele przedsięwzięcia: Lp. Cel Sposób 1 Zwiększenie aktywności osób 60+ poprzez e-integrację i włączenie ich w działania na rzecz innych osób z pokolenia wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej. Zapewnienie osobom starszym możliwości udziału w szkoleniu z zakresu obsługi nowych technologii. 2 Zwiększenie integracji międzypokoleniowej poprzez Organizacja spotkań szkoleniowych, podczas których animator dzieli się swoją wiedzą z

4 wykształcenie umiejętności posługiwania się urządzeniami elektronicznymi jako narzędziami komunikacji oraz zaangażowanie osób młodszych w pracę na rzecz seniorów. 3 Stworzenie sieci wolontariuszyanimatorów gotowych do dalszej pracy na rzecz seniorów w zakresie nowych technologii oraz wypracowanie standardów dalszej pracy w ramach działań na rzecz przeciwdziałania e-wykluczeniu. seniorami (30 animatorów każdy po minimum jednym cyklu obejmującym 20h szkolenia z grupą 10 seniorów) - minimum 30 zakończonych kursów szkoleniowych po 20h. Organizacja 6 międzypokoleniowych spotkań integracyjnych animatorów i seniorów. Integrowanie Animatorów Integracji Cyfrowej w ramach ich własnej grupy oraz ze słuchaczami szkoleń - seniorami, a także podwyższanie kompetencji animatorów i seniorów. Opracowanie podręcznika dla seniora wraz z przewodnikiem dla animatora - jak prowadzić zajęcia z osobą starszą. uzyskane rezultaty 1) Opracowanie i udostępnienie nowej, różnorodnej oferty edukacyjnej dla osób poniżej 60 r.ż. Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie grupy 30 Animatorów Integracji Cyfrowej, którzy odegrali najważniejszą rolę w zadaniu, wprowadzając osoby 60+ w cyfrowy świat. Do pozyskania grupy Animatorów przyczyniły się działania promocyjne i rekrutacyjne. Kolejnym działaniem, które przyczyniło się do osiągnięcia zakładanego celu była organizacja szkoleń ora warsztatów tematycznych dla Animatorów Integracji Cyfrowej, których celem było wypracowanie tematycznych scenariuszy do pracy z osobami starszymi. Źródłem weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu były formularze rekrutacyjne, listy obecności oraz programy szkoleń i warsztatów. 2) Zwiększenie aktywności osób 60+ poprzez e-integrację i włączenie ich w działania na rzecz innych osób z pokolenia 60+. Cel został osiągnięty poprzez organizację zaplanowanych w zadaniu spotkań z osobami 60+. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym organizację spotkań była wiedza jaką otrzymali Animatorzy podczas szkoleń oraz warsztatów tematycznych. Źródłem weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu były formularze zgłoszeniowe osób 60+ oraz listy obecności. 3) Podniesienie wśród osób 60+ umiejętności wykorzystania nowych technologii w celu ułatwienia czynności życia codziennego i ich wewnątrzpokoleniowej integracji Cel został osiągnięty poprzez udział 328 (w roku 2013) osób 60+ w spotkaniach zorganizowanych przez Animatorów Integracji Cyfrowej oraz organizację Warszawskiego Tygodnia Seniora, czyli cyklu spotkań w ciągu 7 dni, których celem była integracja między i wewnątrzpokoleniowa. Spotkania Animatorów Integracji Cyfrowej z osobami 60+ miały za zadania przede wszystkim przekonanie starszego pokolenia do korzystania z nowych technologii. Zakres tematyczny spotkań był uzależniony od poziomu umiejętności cyfrowych

5 osób 60+. Na spotkaniach omawiano w szczególności kwestie związane z wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym. Uczestnicy uczyli się, w jaki sposób mogą w łatwo uzyskać interesujące ich informacje. Z kolei Warszawski Tydzień Seniora, który został oparty na opracowanych przez Animatorów scenariuszach działań, miał za zadanie poprzez gry, zabawy, wspólne warsztaty i imprezy przybliżyć osobom starszym rolę i znaczenie nowych technologii w życiu każdego człowieka. Źródłem weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu były scenariusze, listy obecności. opis etapów działania (z podaniem czasu ich realizacji); I edycja projektu esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" Okres realizacji: Poszczególne działania DZIAŁANIE 1 - ZARZĄDZANIE Działanie zostało wykonane poprzez: 1) organizację biura zadania, w tym zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za realizację zadania, 2) opracowanie dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji zadania (np. umów, regulaminu rekrutacyjnego, formularza zgłoszeniowego. Dokumenty o charakterze regulaminowym zostały opublikowane na stronie internetowej zadania DZIAŁANIE 2 - PROMOCJA - REKRUTACJA Działanie zostało wykonane poprzez: 1) opracowanie wizualizacji zadania, w tym logotypu, 2) opracowanie materiałów informacyjno- promocyjnych, w tym ulotki, plakatu, 3) strony internetowej, 4) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych nt. zadania w serwisie internetowym, 5) przeprowadzenie otartej rekrutacji uczestników zadania DZIAŁANIE 3 - komponent DORADCZY Działanie zostało wykonane poprzez: 1) utworzenie Punktu Wsparcia Seniora w Ośrodku Nowolipie przy ul. Nowolipie 25b w Warszawie, 2) prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora z udziałem konsultanta, w okresie realizacji zadania (poniedziałek, wtorek i piątek w godz , środa i czwartek w godz ). 3) spotkania w Punkcie Wsparcia Seniora dla uczestników zadania, dotyczące podnoszenia umiejętności korzystania z komputera i Internetu, a przede wszystkim: obsługi przeglądarek internetowych i wyszukiwania informacji, używanie komunikatorów internetowych, korzystanie z portali Termin realizacji działania lipiec 2013 r. lipiec 2013 r. lipiec grudzień 2013 r.

6 społecznościowych, dokonywanie zakupów przez internet, podstawy obsługi komputera, realizacja bankowości elektronicznej, gromadzenie i obróbka zdjęć, oglądanie telewizji i materiałów multimedialnych przez internet, obsługa poczty elektronicznej, realizacja wirtualnych wycieczek, korzystanie z dysków zewnętrznych, rozrywka w internecie, zapisywanie i tworzenie plików, korzystanie z map; 4) utworzenie skrzynki poczty elektronicznej pod adresem: esenior(a)um.warszawa.pl w celu ułatwienia przepływu informacji w zadaniu DZIAŁANIE 4 - komponent EDUKACYJNO - INTEGRACYJNY Działanie zostało wykonane poprzez: 1) organizację 3 szkoleń dla 30 Animatorów Integracji Cyfrowej. Szkolenia zostały zorganizowane w dniach sierpnia 2013 r. oraz sierpnia 2013 r. Ośrodek Nowolipie był miejscem organizacji dwudniowych szkoleń, w których uczestniczyły 10- osobowe grupy Animatorów. Szkolenia były głównie nastawione na to, żeby Animatorzy nauczyli się inspirowania, zachęcania i motywowania osób w wieku 60+ do korzystania z nowych technologii. Główny nacisk został nałożony na naukę miękkich kompetencji pracy z ludźmi za pomocą gier zespołowych, symulacji i odgrywania ról. Każdy z Animatorów otrzymał materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Szkolenia zostały poprowadzone przez ekspertów zewnętrznych posiadających doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. 2) Organizacja 6 warsztatów tematycznych. Spośród 12 zaproponowanych tematów warsztatów Animatorzy dokonali wyboru 6, tj.: - w dniu 23 września 2013 r. pt. Komunikatory", - w dniu 24 września 2013 r. pt. Zakupy w sieci", - w dniu 25 września 2013 r. pt. Gry i zabawy", - w dniu 26 września 2013 r. pt. Jedziemy na wycieczkę", - w dniu 27 września 2013 r. pt. Kultura i sztuka", - w dniu 28 września 2013 r. pt. Nauka w Internecie". Wszystkie spotkania odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta st. Warszawy przy ul. Nałkowskiej 11. Animatorzy otrzymali gotowe scenariusze do pracy z osobami w wieku 60+; 3) organizacja 60 spotkań z osobami 60+. Zgodnie z założeniami zadania każdy Animator musiał zorganizować 2 spotkania dla 10 osób. W sumie zostało zorganizowanych 75 spotkań, w których uczestniczyło 328 osób; 4) organizacja Warszawskiego Tygodnia Seniora w dniach 2-8 grudnia 2013 r. Zgodnie z założeniami zadania uczestniczyli w nim zarówno Animatorzy Integracji Cyfrowej, jak również uczestnicy zajęć prowadzonych przez Animatorów. W sumie w lipiec grudzień 2013 r.

7 cyklu zorganizowanych spotkań wzięło udział ponad 210 osób, 5) zakup 5 tabletów i 4 laptopów, które są wykorzystywane przez seniorów w Ośrodku Nowolipie, także po zakończeniu realizacji projektu. DZIAŁANIE 5 - MONITORING i EWALUACJA Działanie zostało zrealizowane poprzez opracowanie ankiet ewaluacyjnych na temat zadania, w tym ankiety dla Animatorów Integracji Cyfrowej oraz ankiety dla osób w wieku 60+. Ankiety były dystrybuowane podczas spotkań z Animatorami i osobami w wieku 60+. Na podstawie zgromadzonych danych został opracowany raport ewaluacyjny. lipiec grudzień 2013 r. II edycja projektu: esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi Termin realizacji projektu Poszczególne działania Działanie 1. Etap 1: Wykonanie materiałów promocyjnych projektu: 1) Zatrudnienie Specjalisty ds. Wydarzeń i Rozpowszechniania 2) Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i loga projektu (plakat, ulotka) 3) Wykonanie plakatów i ulotek, oznaczenie miejsc realizacji projektu - tabliczki informacyjne. Działanie 1. Etap II: Promocja projektu i rekrutacja 30 Animatorów Integracji Cyfrowej: 1) Zatrudnienie Specjalisty ds. Rekrutacji i Szkoleń 2) Rozpowszechnienie materiałów promocyjnych: rozesłanie ulotek do miejskich placówek publicznych, umieszczenie informacji w Internecie, ing do organizacji i instytucji 3) Rekrutacja i wybór 30 Animatorów. Działanie 1. Etap III: Promocja projektu i rekrutacja 300 seniorów: 1) Rozpowszechnienie materiałów promocyjnych: publikacja 1 artykułu w prasie lokalnej 2) Rozesłanie ulotek do miejsc w przestrzeni publicznej skupiających seniorów 3) Umieszczenie informacji w Internecie, ing do organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów. Działanie 2. Etap 1. Przygotowanie materiałów merytorycznych i zakup sprzętu 1) Opracowanie i wydrukowanie podręcznika dla seniora oraz Przewodnika dla Animatora Integracji Cyfrowej 2) Warsztat konsultacyjny z udziałem 15 Animatorów z edycji ) Zakup sprzętu: 3 tabletów. Termin realizacji działania maj-czerwiec 2014 r. maj-czerwiec 2014 r. czerwiec-lipiec 2014 r. maj-czerwiec 2014 r.

8 4) Zakup materiałów na 30 animatorów i 300 seniorów (pendrivy, torby, długopisy, podkładki pod mysz) Działanie 2. Etap II. Szkolenie 30 Animatorów Integracji Cyfrowej: czerwiec-lipiec 2014 r. 1) Szkolenie 1: Podnoszenie kompetencji: przekazywanie wiedzy i umiejętności osobom starszym (2 spotkania x 3h x 2 grupy po 15 osób) 2) Szkolenie 2: Standardy wiedzy i umiejętności warszawskiego e- seniora z wykorzystaniem podręcznika (2 spotkania x 3h x 2 grupy po 15 osób). Działanie 2. Etap III. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne dla sierpień-listopad 2014 r. Animatorów Integracji Cyfrowej oraz seniorów 1) Organizacja 5 integracyjnych spotkań międzypokoleniowych (5 spotkań x 2h) 2) Organizacja forum wymiany doświadczeń dla Animatorów (5 spotkań x lh) Działanie 2. Etap IV: Szkolenie dla 300 seniorów prowadzone przez sierpień-grudzień 2014 r. Animatorów Integracji Cyfrowej: 1) Koordynacja planu szkoleń (miejsc i czasu spotkań seniorów z Animatorami) przez Specjalistę ds. rekrutacji i szkoleń. 2) Realizacja szkoleń przez Animatorów (2x2hx5m-cy dla grupy ok. 10 osób); 3) Nadzór nad harmonogramem realizacji szkoleń przez Specjalistę ds. rekrutacji i szkoleń. Działanie 2. Etap V: Podsumowanie działań projektu grudzień 2014 r. 1) Quiz wiedzy komputerowej - wydarzenie promocyjno-integrujące dla uczestników Działanie 3. Etap 1: Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora czerwiec-lipiec 2014 r. 1) Zatrudnienie kadry punktu: (3 osób) 2) Przygotowanie organizacyjne 5 punktów wsparcia 3) Zakup sprzętu wykorzystywanego w Punktach Wsparcia Cyfrowego - laptopy, projektor, telefony dla doradców. Działanie 3 Etap II: Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora: lipiec-grudzień 2014 r. 1) Udzielanie porad indywidualnych dla seniora (2 os. x 5 dni x 6h x 24 tygodnie - Partner oraz 1 os x 2 dni x 6h x 24 tygodnie- 2) Cykl szkoleń dla seniorów (1 spotkanie x 5 pkt x 6 m-cy) 3. Wsparcie techniczne dla Animatorów (6 m-cy). Działanie 4 Etap 1: Przygotowanie programu Warszawskiego czerwiec-lipiec 2014 r. Tygodnia Seniora 1) Wybór miejsc i scenariuszy wydarzeń 2) Zebranie i wydrukowanie informacji o wydarzeniach dla seniora w Warszawie - folder 250 egz. Działanie 4 Etap II: Realizacja Warszawskiego Tygodnia Seniora wrzesień-październik 2014 r. 1) Rozpowszechnienie informacji o WTS

9 2) Przeprowadzenie 5 wydarzeń prowadzonych przez Animatorów Integracji Cyfrowych. Działanie 5 Etap 1: Zatrudnienie Zespołu Projektowego: 1) Zatrudnienie koordynatora projektu 2) Zatrudnienie obsługi księgowej. 3) Zatrudnienie osoby sprzątającej Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. Działanie 5 Etap II: Wykonanie dokumentacji projektowej: 1) Regulamin rekrutacji adresatów projektu 2) Procedura i dokumentacja szkoleń 3) Procedura i dokumentacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów 4) Procedura i dokumentacja Warszawskiego Tygodnia Seniora. Działanie 5 Etap III: Monitoring i ewaluacja realizacji projektu: 1) Powołanie Komitetu Sterującego 2) Spotkania monitorujące bieżącą realizację projektu (2 spotkania). 3) Analiza ankiet ewaluacyjnych. maj-czerwiec 2014 r. maj-grudzień 2014 r. czerwiec-grudzień 2014 r. zastosowane sposoby działania, narzędzia; zajęcia grupowe dla seniorów z Animatorami Integracji Cyfrowej, indywidualne porady dla seniorów w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora, wydarzenia promujące pozytywny wizerunek seniorów podczas Warszawskiego Tygodnia Seniora oraz Quizu wiedzy komputerowej. uczestnicy (beneficjenci, jednostki organizacyjne, partnerzy); Uczestnicy - beneficjenci: Uczestnikami projektu są starsi mieszkańcy warszawy (300 osób) oraz młodsi mieszkańcy Warszawy - Animatorzy Integracji Cyfrowej (30 osób). Starsi mieszkańcy Warszawy to populacja silnie zróżnicowana ze względu na liczne cechy społeczno-demograficzne, takie jak: wiek (od 60 do 100 i więcej lat), płeć, poziom wykształcenia, stan zdrowia, stan cywilny i sytuacje rodzinną, sytuację mieszkaniową, poziom dochodów. Osoby starsze to zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne, dobrze i słabo wykształcone, względnie zamożne i ubogie itd. Działania projektu esenior polegają w głównej mierze na społecznej integracji osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania Animatorów Integracji Cyfrowej. Głównymi kryteriami kwalifikowalności do pełnienia funkcji Animatora Integracji Cyfrowej są: kryterium umiejętności w zakresie obsługi nowych technologii, weryfikowana za pomocą testu wiedzy i umiejętności oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo każdy Animator Integracji Cyfrowej jest zobligowany do złożenia - przed przystąpieniem do udziału w szkoleniach - deklaracji zobowiązującej go do zmotywowania za pomocą nowych technologii

10 10 osób z grupy 60+. Działania Animatorów przyczyniają się do budowania sieci wsparcia dla osób 60+, nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu. Dlatego ważne jest, aby Animatorem w projekcie esenior mogła zostać każda osoba, która spełnia określone kryteria, deklaruje chęć prowadzenia spotkań, posiada wystarczające kompetencje w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i Internetu, ale również wykazuje zainteresowanie pracą z osobami 60+ oraz posiada dar do inspirowania ich do dalszych działań. Jednostki organizacyjne: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, organizacje pozarządowe, Ośrodek Nowolipie, Domy Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy, Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy, Biblioteki Publiczne m.st. Warszawy, Centra Aktywności Lokalnej, Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy. nakłady (pieniądze, kadry, czas pracy, wykorzystywana przestrzeń, urządzenia itd.); I edycja projektu: Dofinansowanie ze środków RP ASOS: ,00 zł Wkład własny (UM): ,00 zł Czas pracy: lipiec-grudzień Kadra: Koordynator projektu, 1 doradca w Punkcie Cyfrowego Wsparcia Seniora, Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń, Przestrzeń: sale komputerowe jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy Sprzęt komputerowy: 4 tablety oraz 3 laptopy (zakupione w ramach projektu), poza tym stałe wyposażenie sal komputerowych II edycja projektu: Dofinansowanie ze środków RP ASOS: ,00 zł Wkład własny (UM): ,00 zł Czas pracy: maj - grudzień Kadra: Koordynator projektu, 3 doradców w 5 Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora, Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń, Specjalista ds. wydarzeń i rozpowszechniania, Przestrzeń: sale komputerowe jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy Sprzęt komputerowy: 7 laptopów oraz 4 tablety (zakupione w ramach projektu), poza tym stałe wyposażenie sal komputerowych ocena i samoocena (mocne strony/zalety; zagrożenia/możliwe trudności); Mocne strony/zalety: projekt ma uniwersalną formułę, może być realizowany zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i organizacje pozarządowe projekt służy pobudzaniu działań międzypokoleniowych projekt jest odpowiedzią na potrzeby seniorów

11 Zagrożenia/możliwe trudności: oparcie szkoleń realizowanych w projekcie na dobrowolnej działalności wolontariuszy (Animatorzy Integracji Cyfrowej) warunki wstępne (np. potrzebne zasoby, kompetencje); Potrzebne zasoby: minimum jedna sala komputerowa z pełnym wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć dla grupy 5 osób starszych, kadra projektu, koordynująca szkolenia i spotkania z seniorami. ewentualne doświadczenia z wdrażaniem dobrej praktyki w innym miejscu i czasie. Projekt esenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi" realizowany w 2013 roku cieszył się dużym zainteresowaniem osób starszych. Część osób, która zgłosiła się do projektu nie mogła być przeszkolona z przyczyn organizacyjnych (brak wolnych Animatorów). Dlatego postanowiono kontynuować projekt także w 2014 roku, korzystając ze wsparcia finansowego MPiPS ASOS Czy była przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna ocenianej praktyki? Tak/Nie Jeżeli tak - prosimy o dostarczenie dokumentacji. W realizowanym w 2013 r. projekcie przeprowadzono ewaluację wewnętrzną (ankiety wśród odbiorców zadania). 7. Czy przedsięwzięcie było promowane (media, konferencje, zgłoszenie do konkursu itp.)? Tak Stworzenie strony internetowej projektu I edycji projektu: oraz podstrony przy II edycji projektu: Reportaż na temat projektu w programie telewizyjnym TVP2 Pytanie na śniadanie" (http://pvtanienasniadanie.tvp.pl/ /iak-oswaiac-seniorow-z-technologia) Reportaż na temat projektu w Radio Plus Artykuły o projekcie na portalu ngo.pl np. Artykuł o projekcie w prasie lokalnej (Kurier Wolski VI.2014 r.) Funpage projektu na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/eseniorwarszawa Ulotki i plakaty

12 Konferencja (I edycja) w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora (2 grudnia 2013 roku w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 odbyła się konferencja inaugurująca Warszawski Tydzień Seniora "esenior - Bezpieczeństwo w sieci i na codzień") Reportaż na temat projektu w Kurierze Warszawskim: (I edycja) 8. Czy wnioskodawca dysponuje informacjami o zainteresowaniu tym przedsięwzięciem w innych instytucjach/ organizacjach, o naśladowcach? Nie Przedstawiamy poniżej listę instytucji, firm i organizacji pozarządowych, które zaangażowały się w realizację w przestrzeni m.st. Warszawy różnych wydarzeń dla seniorów, które były elementem Warszawskiego Tygodnia Seniora (I edycja): 1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka" 3. Białołęcki Ośrodek Kultury 4. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 5. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc 7. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina 8. Stowarzyszenie CIS-BPO 9. Fundacja BO WARTO 10. Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku Omega" 11. Centrum Społeczne Paca Klub Kultury Seniora 13. Klub Kultury Saska Kępa 14. Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku 15. Klub Kultury Gocław 16. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 17. Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe 18. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 19. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 20. Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi 21. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę 22. Stowarzyszenie Ekologiczno-Ceramiczne Amfora 23. Ośrodek Pomocy Społecznej Targówek 24. Kino Świt 25. Dom Kultury Zacisze" 26. Klub Seniora Ursus" 27. Klub Seniora Wesoła Chata" 28. Ośrodek Pomocy Społecznej Ursus

13 29. Fundacja Kluboteka Dorosłego Człowieka 30. Fundacja Instytut MEDIX 31. Ośrodek Kultury Warszawa-Wesoła 32. Dzienny Dom dla Osób Starszych ul. Lentza Urząd Dzielnicy Wola 34. Dom Kultury Działdowska" 35. Fundacja EMERYT 36. Klubokawiarnia Państwo-Miasto 37. Ośrodek Nowolipie 9. Inne informacje - ważne zdaniem wnioskodawcy (np. link do stron internetowych).

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYNIA moje miasto GDYNIA k Centrum SAktywnościf Seniora [ ^ PPNT Gdynia " Pomorski Park fz n v * ila Naukowo-Technologiczny innowacjespołeczne.gdynia 1. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/ 4 Kraków 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę Urząd

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6 50-159 Wrocław 2. Nazwa i adres instytucji realizującej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu Warszawa, lipiec 2013 r. 2009 Cykl spotkań z ekspertami i opracowanie pierwotnej wersji Programu (21.04 16 osób; 12.05 21 osób). Wypracowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH

OGŁOSZENIE O ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH OGŁOSZENIE O ZŁOTEJ KSIĘDZE DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Irena Lipowicz wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza do udziału w

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. M. Reja 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle te.l/fax 77 483 59 49 cel. 77 483 48 48; 77 483 77 23 Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów Warszawa 04.02.2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE @ktywni w jesieni życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE @ktywni w jesieni życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE @ktywni w jesieni życia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Projekcie @ktywni w jesieni życia. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Senior z pasją - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

SENIOR W AKCJI - NA WOLONTARIAT NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

SENIOR W AKCJI - NA WOLONTARIAT NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO REGULAMIN SENIORALNEJ SZKOŁY WOLONTARIATU realizowanej w ramach projektu Senior w akcji na wolontariat nigdy nie jest za późno I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Senioralne Szkoła Wolontariatu (SSW) realizowana jest

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Zwycięstwa 36 44-100 Gliwice Tel. (32) 230-48-79 Gliwice, 28.11.2013 r. Karina śliwa Aktywni po 60 tce! Projekt realizowany i współfinansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PLAN REALIZACJI PROJEKTU Młodzież z przyszłością. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Powiecie Iławskim realizowanego przez Zespół Szkół w Lubawie. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Certyfikat doradcy ds. funduszy unijnych szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Lublin - największe miasto Polski Wschodniej ponad 340 000 mieszkańców seniorzy: mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli Anna Dudkowska

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020

INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 INTEGRACJA CYFROWA - WYZWANIA PERSPEKTYWY ROKU 2020 Polska: 30 % dorosłych to analfabeci cyfrowi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Korzystanie z internetu według wieku korzystanie z internetu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI

REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI REGULAMIN KONKURSU ZOOM NA RADY SENIORÓW. UNIWERSYTET OBYWATELSKI 1. ORGANIZATORZY KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I.INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU I.INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU Uśmiech leczy realizowanego przez Fundację Dr Clown w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - drugi cykl. I.INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki społecznej na rzecz osób starszych

Kierunki polityki społecznej na rzecz osób starszych Kierunki polityki społecznej na rzecz osób starszych Stefan Kołucki Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Seminarium Pomorski model działań na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Autorki raportu: Agata Wierny Weronika Olawińska - Klimczak WSTĘP Jasne, że razem! W styczniu 2011 roku w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu podejmowane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej Niniejszy Regulamin określa zasady: a) rekrutacji kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej, którzy wezmą udział w szkoleniach organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 1.Projekt Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, realizowany

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWDOZDANIE ZA ROK 2011 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO

SPRAWDOZDANIE ZA ROK 2011 Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO SPRAWDOZDANIE ZA ROK Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU WOLONTARIUSZA LEPSZE JUTRO LP ZADANIA GŁÓWNE 1 Utrwalenie ogólnych przepisów o działalności wolontariatu ZADANIA SZCZEGÓŁOWE TERMIN REALIZACJA ZADAŃ -weryfikowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument 11 DEFIINIICJJE Regulamin - Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym Świadomy konsument wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: ''Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym Realizator: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU Okres wdrażania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016

PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 PROGRAM GMINA KLUCZBORK DLA SENIORA NA LATA 2014-2016 WSTĘP 1. CEL PROGRAMU: Godne starzenie się poprzez aktywność społeczną i poprawę jakości życia. 2. REALIZATORZY PROGRAMU 3. ZASADY FINANSOWANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU 1. Organizatorem projektu Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY 1 Definicje Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Regulamin projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Biuro Projektu lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków. b. Projekt Projekt pt. ŁĄCZNICY 3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chcę być niezale na! Program aktywizacji zawodowej kobiet NIEZALEŻNOŚĆ - samostanowienie - autonomia

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Senioralne Kluby Komputerowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Senioralne Kluby Komputerowe Regulamin uczestnictwa w projekcie Senioralne Kluby Komputerowe 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Senioralne Kluby Komputerowe realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo