Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl"

Transkrypt

1 1 z :26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Płońsk: Usługi edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ramach projektu pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ramach projektu pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) : Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi hotelarskie Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi w zakresie transportu drogowego Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dla uczniów liceów ogólnokształcących z terenu powiatu płońskiego w ramach projektu pn.moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński. 3. Zakres, ilość i rodzaj zajęć oraz sposób i miejsce ich przeprowadzenia określone są w opisach zadań stanowiących części zamówienia. 4. Części zamówienia: 4.1. Część I Zajęcia pozalekcyjne w ramach koła przyrodniczego w formie czterech 1-dniowych wycieczek edukacyjnych. Zadanie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach koła przyrodniczego czterech jednodniowych tematycznych wycieczek edukacyjnych do Warszawy i okolic dla grupy 30 uczniów i 3

2 2 z :26 opiekunów z Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 w Płońsku. Tematyka i termin wycieczek. 1. Ewolucja na lądach. Wycieczka do Muzeum Ewolucji PAN w Warszawie w dniu roku. Zakres wycieczki: - wykład tematyczny prowadzony przez pracownika muzeum, - ewolucja kręgowców na lądach - zwiedzanie wystawy. 2. Świat w ruchu. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu roku. Zakres wycieczki: - wykład tematyczny prowadzony przez pracownika Centrum, - udział w przewidzianych wystawą ćwiczeniach badawczych i eksperymentach. 3. RóŜnorodność świata roślin. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie w dniu roku. Zakres wycieczki: - wykład tematyczny prowadzony przez pracownika Ogrodu Botanicznego, - przegląd roślin tropikalnych - zwiedzanie szklarni, - system klasyfikacji roślin - zwiedzanie poletek botanicznych, - banki genów i rośliny reliktowe. 4. Telekomunikacja. Wycieczka do Muzeum Techniki NOT w Warszawie w dniu roku. Zakres wycieczki: - wykład tematyczny prowadzony przez pracownika muzeum, - techniki przekazywania informacji na odległość, - historia rozwoju telefonii przewodowej i bezprzewodowej, - telegrafy, - polskie odbiorniki telewizyjne, - maszyna szyfrująca Enigma. Informacje szczegółowe Transport. Wykonawca zapewnia transport uczestników autokarem wraz z kierowcą Zwiedzanie obiektów. KaŜdorazowo Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z usługą przewodnika w przedmiotowym zakresie KaŜdorazowo na koniec zwiedzania, Wykonawca zapewni usługę gastronomiczną w formie obiadu dla kaŝdego uczestnika oraz opiekunów. Obiad powinien być serwowany - zestaw składający się z dwóch dań i deseru (do wyboru spośród minimum dwóch zaproponowanych zestawów przez Wykonawcę) Nadzór nad realizacją zadania. Zamawiający zastrzega sobie udział w realizacji przedmiotu zamówienia trzech przedstawicieli Zamawiającego (opiekunów koła przyrodniczego) w celu pełnienia funkcji opiekuna uczestników. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić opiekunów koła w zakresie transportu, biletów wstępu i usługi gastronomicznej Część II Zajęcia pozalekcyjne w ramach koła przyrodniczego pn. Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach koła przyrodniczego pn.nadmorskich Warsztatów Przyrodniczych dla 30 uczniów i 3 opiekunów z Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 w Płońsku w formie 5-dniowego zjazdu z bazą w Kątach Rybackich w terminie od roku do roku. Ramowy program szkolenia. 1. Przegląd świata zwierzęcego mórz i oceanów w oparciu o zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego. Koralowce rafotwórcze. 2. RóŜnorodność biologiczna przyrody Polski na tle Europy. Działalność człowieka i państwa w zakresie ochrony przyrody i środowiska. 3. Entomologia - przegląd i klasyfikacja owadów świata. 4. Fizyka i jej prawa. Zjawiska obserwowane w przyrodzie a prawa fizyki (prawa gazów i cieczy, ruch falowy, złudzenie optyczne, róŝne kolory nieba, praktyczne pomiary w terenie). 5. Zasady kartografii. Posługiwanie się mapą topograficzną w terenie. 6. Nauka o nietoperzach - wstępne informacje o fali dźwiękowej i echolokacji. 7. Geografia Bałtyku a świat zwierzęcy. 8. Specyfikacja biologiczna środowisk nadmorskich. 9. Kopernik - ojciec polskiej astronomii. Zwiedzanie Muzeum Kopernika i seans w planetarium we Fromborku. Informacje szczegółowe Usługa transportowa. Wykonawca zapewnia uczestnikom Nadmorskich Warsztatów Przyrodniczych i opiekunom przejazd autokarem w dniu roku na trasie Płońsk - Gdynia - Kąty Rybackie w godzinach od 7.00 do oraz w dniu roku na trasie Kąty Rybackie - Frombork - Płońsk w godzinach od 9.00 do Wykonawca ponosi wszystkie dodatkowe koszty związane z przejazdem takie jak opłaty parkingowe, płatne autostrady, przewozy promem, wyŝywienie i noclegi kierowcy Usługa gastronomiczna. Wykonawca zapewnia wyŝywienie dla 30 uczestników i 3

3 3 z :26 opiekunów Usługa hotelarska. Wykonawca zapewnia świadczenie usługi hotelarskiej w terminie od roku do roku w Kątach Rybackich dla 30 uczestników i 3 opiekunów. Usługa polega na zapewnieniu dla uczestników noclegów w pokojach 2-osobowych z łazienką oraz bazy szkoleniowej (sala wykładowo - ćwiczeniowa). Noclegi dla wszystkich uczestników oraz baza szkoleniowa muszą znajdować się w jednym obiekcie. Sala wykładowa musi być wyposaŝona w: stoły, stoliki do pracy, krzesła, tablicę szkolną, ekran projekcyjny oraz musi posiadać moŝliwość podłączenia i zastosowania sprzętu multimedialnego Wymagania dodatkowe. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia opiekunom koła, w uzgodnionym obustronnie terminie, sali wykładowo - ćwiczeniowej w celu przeprowadzenia zajęć pn.: 1) PołoŜenie, powstanie, fauna i flora śuław i Mierzei Wiślanej, 2) Pole magnetyczne i jego wpływ na zachowanie zwierząt oraz pole grawitacyjne wykorzystywane przez zwierzęta, w ilości po 2 godziny na kaŝde zajęcie Część III Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych pn. Autoprezentacja. Szkolenie przeznaczone jest dla n/w grup uczniów: a) 1 grupa - dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę), b) 1 grupa - dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę), c) 1 grupa - dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w RaciąŜu (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę). Opis przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w formie wykładowo - warsztatowej. W wyniku szkolenia uczestnicy powinni: - lepiej poznać siebie, poprzez poznanie swoich mocnych stron, - nauczyć się korzystać z własnych atutów oraz eksponować je na zewnątrz, - zrozumieć, czym jest efektywna autoprezentacja, - poznać techniki autoprezentacyjne, - zastanowić się nad własnym stylem autoprezentacji, - dowiedzieć się, jakie zachowania wpływają na to jak postrzegają ich inni ludzie, - dostać cenne informacje zwrotne, które pozwolą im kierować wywieranym wraŝeniem, - poznać i przećwiczyć techniki, które pomogą im redukować stres związany z autoprezentacją, - doskonalić umiejętności prezentowania siebie poprzez CV oraz list motywacyjny. Informacje szczegółowe Miejsce szkolenia. Ośrodek z bazą szkoleniową i gastronomiczną zlokalizowany w odległości do 30 km od Płońska. Dopuszcza się zorganizowanie szkolenia w róŝnych ośrodkach dla kaŝdej z grup Baza szkoleniowa. Sale szkoleniowe o powierzchni dostosowanej do ilości osób, wyposaŝone w stoły, krzesła, sprzęt konferencyjny typu ekran, tablica, flipchart + blok papierowy, pisaki + gąbka, materiały piśmiennicze dla uczestników (notatnik A4 + długopis). Sale muszą być wyposaŝone w systemy wymiany powietrza oraz utrzymania temperatury w zakresie C oraz dobre oświetlenie Termin i organizacja szkolenia. Szkolenie naleŝy przeprowadzić w dniach r., r., r. Dzienny wymiar zajęć to 8 godzin lekcyjnych z uwzględnieniem co najmniej dwóch przerw 15-minutowych oraz jednej obiadowej 30- minutowej. Wyjazd do miejsca szkolenia godz. 8.00, powrót w godzinach do Usługa gastronomiczna. W kaŝdym dniu szkolenia, Wykonawca zapewnia w czasie przerwy pomiędzy zajęciami poczęstunek w postaci pączka lub droŝdŝówki i herbaty, podczas zajęć 0,5 l wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej oraz obiad dla kaŝdego uczestnika. Obiad powinien być podany w oddzielnej sali, w formie bufetu szwedzkiego lub serwowany - zestaw składający się z dwóch dań i deseru (do wyboru spośród minimum dwóch zaproponowanych zestawów przez Wykonawcę) dla kaŝdego uczestnika Transport. Wykonawca zapewnia transport uczestników w dniu szkolenia na trasie: Płońsk - miejsce szkolenia i miejsce szkolenia - Płońsk oraz RaciąŜ - miejsce szkolenia i miejsce szkolenia - RaciąŜ Nadzór nad realizacją zadania. Zamawiający zastrzega sobie udział swojego przedstawiciela (jedna osoba na grupę) w

4 4 z :26 realizacji zadania w celu pełnienia funkcji opiekuna uczestników. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić opiekunów grup w zakresie transportu i usługi gastronomicznej Część IV Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych pn. Jak się uczyć - technika uczenia. a) 1 grupa - dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku (10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę) a) 2 grupy - dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w RaciąŜu (kaŝda grupa po 10 uczniów, zajęcia w wymiarze 24 godz/grupę). Opis przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w formie wykładowo - warsztatowej. Program szkolenia: - budowa i działanie pamięci, - sprawdzenie preferowanego kanału sensorycznego, - określenie dominacji półkulowej, wpływ dominacji na preferencje w zakresie uczenia się, - sposoby zwiększania efektywności uczenia się w zaleŝności od dominacji, - techniki stymulowania wielozmysłowego uczenia się, - techniki wizualizacyjne, - techniki zapamiętywania informacji. Informacje szczegółowe Miejsce szkolenia. Ośrodek z bazą szkoleniową i gastronomiczną zlokalizowany w odległości do 30 km od Płońska. Dopuszcza się zorganizowanie szkolenia w róŝnych ośrodkach dla kaŝdej z grup Baza szkoleniowa. Sale szkoleniowe o powierzchni dostosowanej do ilości osób, wyposaŝone w stoły, krzesła, sprzęt konferencyjny typu ekran, tablica, flipchart + blok papierowy, pisaki + gąbka, materiały piśmiennicze dla uczestników (notatnik A4 + długopis). Sale muszą być wyposaŝone w systemy wymiany powietrza oraz utrzymania temperatury w zakresie C oraz dobre oświetlenie Termin i organizacja szkolenia. Szkolenie naleŝy przeprowadzić w dniach: r., r., r. Dzienny wymiar zajęć to 8 godzin lekcyjnych z uwzględnieniem co najmniej dwóch przerw 15-minutowych oraz jednej obiadowej 30- minutowej. Wyjazd do miejsca szkolenia godz. 8.00, powrót w godzinach do Usługa gastronomiczna. W kaŝdym dniu szkolenia, Wykonawca zapewnia w czasie przerwy pomiędzy zajęciami poczęstunek w postaci pączka lub droŝdŝówki i herbaty, podczas zajęć 0,5 l wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej oraz obiad dla kaŝdego uczestnika. Obiad powinien być podany w oddzielnej sali, w formie bufetu szwedzkiego lub serwowany - zestaw składający się z dwóch dań i deseru (do wyboru spośród minimum dwóch zaproponowanych zestawów przez Wykonawcę) dla kaŝdego uczestnika Transport. Wykonawca zapewnia transport uczestników w dniu szkolenia na trasie: Płońsk - miejsce szkolenia i miejsce szkolenia - Płońsk oraz RaciąŜ - miejsce szkolenia i miejsce szkolenia - RaciąŜ Nadzór nad realizacją zadania. Zamawiający zastrzega sobie udział swojego przedstawiciela (jedna osoba na grupę) w realizacji zadania w celu pełnienia funkcji opiekuna uczestników. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić opiekunów grup w zakresie transportu i usługi gastronomicznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

5 5 z :26 FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Na podstawie przedłoŝonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złoŝonego oświadczenia tj. złoŝone prawidłowo oświadczenie Ŝądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złoŝone z zastrzeŝeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Na podstawie przedłoŝonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złoŝonego oświadczenia tj. złoŝone prawidłowo oświadczenie Ŝądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złoŝone z zastrzeŝeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. III.3.3) Potencjał techniczny Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złoŝonego oświadczenia tj. złoŝone prawidłowo oświadczenie Ŝądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złoŝone z zastrzeŝeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia (wymagane kwalifikacje). Wykonawca (1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia lub kwalifikacji: W zakresie części III zamówienia: - 1 osoba musi posiadać umiejętności lub wykształcenie w zakresie komunikacji społecznej. W zakresie części IV zamówienia: - 1 osoba musi posiadać umiejętności lub wykształcenie w zakresie treningu pamięci. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złoŝonego dokumentu tj. złoŝony prawidłowo dokument Ŝądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złoŝony z zastrzeŝeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku.

6 6 z :26 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Na podstawie przedłoŝonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złoŝonego oświadczenia tj. złoŝone prawidłowo oświadczenie Ŝądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złoŝone z zastrzeŝeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY

7 7 z :26 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) niezbędne pełnomocnictwa, jeŝeli dotyczy, 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeŝeli dotyczy. III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy w przypadku: - wystąpienia zmian w umowie o dofinansowanie projektu niemoŝliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, - wystąpienia zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym mogących mieć wpływ na zapisy niniejszej umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk, na wniosek Wykonawcy.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk - sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Płoński. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych.projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.. IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

8 8 z :26 nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Mikołów: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz rytmiki dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. Page 1 of 5 Piła: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Numer ogłoszenia: 395910-2010; data zamieszczenia: 04.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo