Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Strona1 Warszawa, dnia 13 października 2011 roku W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200, Warszawa zwaną dalej Zamawiającym, projektu Poprawa jakości świadczenia usług w Urzędzie Miasto Gniezno nr POKL /11, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie cateringu w postaci organizacji przerwy kawowej dla uczestników szkoleń i warsztatów w ramach projektu Poprawa jakości świadczenia usług w Urzędzie Miasto Gniezno w okresie od października 2011 roku do czerwca 2013 roku, zgodnie z poniższymi zapisami. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: a) usługa najmu sal szkoleniowych dostosowanych do liczebności grupy, tj. minimum dla 10 osób i maximum dla 30 osób, na 342 dni zajęciowe. Sale powinny posiadać następujące wyposażenie: miejsca siedzące dla uczestników z możliwością notowania (np. krzesła ze sztywnymi blatami montowanymi w podłokietnikach lub oddzielne stoły z krzesłami); stół/biurko z krzesłem dla 1 osoby (wykładowcy); ekran; tablicę typu flipchart wraz z papierem i pisakami; Sale powinny być klimatyzowane i ogrzewane, muszą posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, posiadać oświetlenie sztuczne, spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akustyczne jak również posiadać dogodny dostęp do zaplecza sanitarnego. Dodatkowo na potrzeby organizacyjne związane z organizacją cateringu dla uczestników szkoleń/warsztatów oraz przerw relaksacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest równocześnie tj. w dniu zajęciowym wskazać odrębne miejsce z niezbędnym wyposażeniem na zorganizowanie poczęstunku. Wykonawca winien zapewnić dostęp do sal dla firmy cateringowej wraz z możliwością korzystania z zaplecza, toalet przyległych do zaplecza, prądu oraz wody w celu przygotowania i świadczenia usługi cateringowej. Zamawiający planuje zrealizować, w okresie od października 2011 roku do czerwca 2013 roku, 342 dni szkoleniowych/warsztatowych, w tym 83 dwudniowe, 2 trzydniowe, 5 czterodniowych i 15

2 Strona2 dziesięciodniowych szkoleń/warsztatów odbywających się w dni powszednie od godz. ok. 8:00 do godz. ok. 16:00, średnio dla 20 osób w grupie. b) Usługa cateringowa obejmująca przygotowanie 5820 całodziennych przerw kawowych. Usługa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku składającego się z zestawu: owoce (jabłka, winogrona, banany), napoje zimne, butelkowane o poj. 0,5 l (np. woda mineralna gazowana lub niegazowana, soki) kawa i herbata wraz z dodatkami (cytryna, cukier, mleko) - bez ograniczeń, ciastka deserowe/bankietowe, kanapki lub drożdżówki słodkie, zapewnienie dostępu do gorącej wody (np. w postaci warnika lub dystrybutora wody z podgrzewaczem) oraz zapewnienie kubków jednorazowych bądź filiżanek, łyżeczki bądź mieszadełka, serwetki jednorazowe). Ilości dostarczonego asortymentu powinny być odpowiednie dla liczby osób biorących udział w szkoleniu. Oferta powinna zawierać standardowy, przykładowy zestaw przerwy kawowej dla grupy 20 osób. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringowej, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu szkolenia. Składniki wchodzące w skład przerwy kawowej mają być przygotowane do dyspozycji Uczestników od godz. ok do godz. ok (godziny mogą ulec nieznacznemu przesunięciu, przy zachowaniu 8 godzinnego czasu trwania szkolenia). Zamawiający planuje zrealizować, w okresie od października 2011 roku do czerwca 2013 roku, 342 dni szkoleniowych/warsztatowych, w tym 83 dwudniowe, 2 trzydniowe, 5 czterodniowych i 15 dziesięciodniowych szkoleń/warsztatów odbywających się w dni powszednie od godz. ok. 8:00 do godz. 16:00, średnio dla 20 osób w grupie.

3 Strona3 Zaplanowana liczba poczęstunków może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby uczestników szkoleń, zmianę liczby dni szkoleniowych, a także miejsca szkolenia. Zmiany mogą również wynikać ze zmiany warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz ze zm.). 1.3 Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV: 1) Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2) Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 3) Usługi dostarczania posiłków 4) Usługi podawania posiłków 5) Usługi przygotowywania posiłków 6) Usługi dowożenia posiłków Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia Usługi opisane w punkcie 1 a) i 1 b) będą realizowane w okresie: październik czerwiec 2013 roku. Szczegółowy terminarz szkoleń zostanie przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem. Możliwa jest sytuacja, iż w danym dniu/terminie odbywać się będą zajęcia dla dwóch grup równolegle (większa ilość grup, niż dwie grupy odbywające zajęcia równolegle nie jest brana pod uwagę). Wykonawca powinien mieć zdolność do oddania do dyspozycji Zamawiającego wymaganej liczby sal. Zamawiający zastrzega, że planowany termin realizacji szkoleń/warsztatów podawany z miesięcznym wyprzedzeniem może być modyfikowany w trakcie realizacji projektu, jednakże w takim przypadku o zmianie terminu Wykonawca zostanie powiadomiony na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć. 1.3 Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: Miejsce Sale szkoleniowe wraz z przewidzianą usługą cateringową muszą być dostępne na terenie Gniezna z dogodną lokalizacją względem usytuowania siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (ul. Lecha 6).

4 Strona4 Terminy Terminy wynajmu sal wraz z planowaną usługą cateringową są zgodne z opisem wskazanym w pkt 1 a) i 1 b), z zastrzeżeniem możliwości zmian. Zmiany terminów będą uzgadniane w porozumieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Sale wynajmowane będą w dni powszednie w godz. od ok do ok Za dzień szkolenia przyjmuje się min. 8 godzin dydaktycznych (1h dydaktyczna=45 min. zegarowych) oraz 2 przerwy 15 minutowe i 1 przerwę 45 minutową. Usługa cateringowa realizowana będzie w dniach, w których odbywać się będą szkolenia. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć określone zostaną każdorazowo przed realizacją zajęć w grupie. 2. Informacje dotyczące warunków udziału w zamówieniu: 2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, jeśli ustawy nakładają taki obowiązek, b) dysponują odpowiednio wyposażonym obiektem, bądź są w stanie zapewnić sale szkoleniowe wraz z potencjałem technicznym i socjalnym, umożliwiającym przeprowadzenie w nim wszystkich elementów zamówienia w odległości możliwie najbliższej od siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie usług cateringowych. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Kryteria wyboru Kryteria Punkty Waga Wynik Cena brutto za dzień szkoleniowy wynajmu Sali szkoleniowej (8 godzin zegarowych) Cena brutto jednostkowej, całodziennej przerwy kawowej 30% 30%

5 Strona5 Lokalizacja odległość w metrach [m] od siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (odległość należy określić na podstawie wiarygodnych danych np. maps.google lub zumi) 40% Ogółem uzyskane punkty/wynik: 100% Punkty za cenę sali szkoleniowej będą obliczane wg następującego wzoru: najniższa cena spośród złożonych ofert liczba punktów = x 100 x 30% cena badanej oferty W związku z koniecznością zapewnienia dwóch sal szkoleniowych o jednakowym standardzie, Oferta powinna zawierać uśrednioną cenę najmu. Punkty za cenę jednostkowej całodziennej przerwy kawowej będą obliczane wg następującego wzoru: najniższa cena spośród złożonych ofert liczba punktów = x 100 x 30% cena badanej oferty Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto (tj. z uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT). Wykonawca nie może zmienić ceny po złożeniu oferty.

6 Strona6 Punkty za lokalizację obliczane będą zgodnie z poniższym kryterium, przy czym siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie znajduje się przy ulicy Lecha 6: a) odległość od siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie mniejsza niż 500 m 40 pkt. b) odległość od siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pomiędzy m 30 pkt. c) odległość od siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pomiędzy m 20 pkt. d) odległość od siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie pomiędzy 1501 i więcej m 10 pkt. Przygotowując ofertę, Wykonawca powinien uwzględnić lokalizację miejsca szkoleń w Gnieźnie, z zastrzeżeniem treści pkt 1.3 i 2.1 b) Zapytania. Na potwierdzenie wymogów składający Ofertę może dołączyć do oferty szkic lokalizacyjny, wydruk z lokalizatora itp. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Cena brutto za dzień szkoleniowy wynajmu Sali szkoleniowej + Cena brutto jednostkowej przerwy kawowej + Lokalizacja) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów dla całego przedmiotu zamówienia. 4. Opis przygotowania oferty cenowej: 4.1. Ofertę należy złożyć w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego (data otrzymania zapytania ofertowego zostanie zweryfikowana przez zamawiającego na podstawie zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej), jednak nie później niż do r. do godziny 16:00 decyduje data wpłynięcia oferty. Ofertę można dostarczyć: 1) listownie lub kurierem na adres Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Al. Jerozolimskie 200, Warszawa, 2) osobiście, w Recepcji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Al. Jerozolimskie 200 Warszawa (I piętro) w dni powszednie od godziny 8.00 do 16: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantywnych, przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznie dwóch jego elementów: usługi cateringu i wynajmu sal szkoleniowych. 4.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz poniższym opisem:

7 Strona7 Oferta na świadczenie usług wynajmu sal oraz na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu Poprawa jakości świadczenia usług w Urzędzie Miasto Gniezno r.. nie otwierać przed 4.4 Oferta powinna zawierać: Wypełniony formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów określonych w punkcie 4.5 (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 4.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Podpis na ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie umocowywać do podpisania oferty. 4.6 Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta, a wszystkie strony oferty i załączników ponumerowane i ułożone wg kolejności przedstawionej w formularzu ofertowym i cenowym. 4.7 Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 4.8 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4.9 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko 1 ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Termin związania ofertą 5.1.Podmiot składający ofertę jest z nią związany przez 30 dni. 5.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

8 Strona8 5.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 6. Informacja dotycząca wyboru oferty 6.1 Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi podstawy do zawarcia umowy. 6.2 Jeżeli podmiot, który został wybrany uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 6.3 Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet Projektu dla przedmiotu zamówienia w danej pozycji budżetowej. 6.4 Powodem do odrzucenia Oferty jest również wskazanie przez Wykonawcę ceny nieadekwatnej do ceny rynkowej i zakresu przedmiotowego zamówienia. 6.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 7. Informacje porządkowe 7.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane przerwy kawowe. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona raz w miesiącu, poprawnie wystawiona faktura VAT. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Michał Piekutowski pod numerem tel. (22) lub mailem Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane jest na podstawie obowiązującej zasady konkurencyjności określonej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik do Zapytania ofertowego: Załącznik Nr 1: wzór Oferty

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo