~P): D Centrum Personalizacji Dokumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~P): D Centrum Personalizacji Dokumentów"

Transkrypt

1 ~P): D Centrum Personalizacji Dokumentów ';-/. MSW ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu aranżacji meblowej wnętrz budynku przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie oraz udział w pracach komisji przetargowej na dostawę i montaż mebli w charakterze biegłego Ogłoszenie: - w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego ia-pu bliczne/zamowien ;a-publ iczne-do- I/ogloszen ia I ZAMAWIAJĄCY CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTów MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, ul. Pawińsldego 17/21 NIP , REGON Witryna: reprezentowane przez Dyrektora Mirosława Kochaiskiego zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty euro. Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późno zm.). Nr sprawy: OllCPDI30000lAranżacjal2015 Nr sprawy 01/CPD/30000/AranżacjaI2015

2 ,~p) D Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ~"I.MSW,. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA l. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej Projektem) aranżacji meblowej wnętrz budynku głównego oraz budynku ochrony przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie oraz udział w pracach komisji przetargowej na dostawę i montaż mebli w charakterze biegłego. 2. Projekt musi zawierać: l) rzuty kondygnacji z wyposażeniem meblowym we wszystkich pomieszczeniach, 2) renderingi lub wizualizacje dla wybranych pomieszczeń: pokój dyrektora, pokój naczelnika wydziału, pokój biurowy, sekretariat, strefa wejścia, sala konferencyjna. 3) opis i szczegółowe specyfikacje techniczne wyposażenia meblowego, 4) kosztorys na dostawę i montaż wyposażenia meblowego w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu w dwóch wersjach wyposażenia meblowego: l) wersja podstawowa, 2) wersja o podwyższonym standardzie wyposażenia meblowego. 4. Projekt musi zostać przekazany w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w formie tradycyjnej (papierowej) i jednym egzemplarzu elektronicznym: l) projekt w formie tradycyjnej musi zostać spięty w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację 2) projekt w formie elektronicznej musi zostać przekazany w plikach edytowalnych (doc, dwg) i nieedytowalnych (pdt) na płycie CD/DVD w oddzielnych katalogach. 5. Przyjęte rozwiązania materiałowe, techniczne i ekonomiczne, odpowiadać muszą zasadom wiedzy technicznej, przepisom BHP, obowiązującym Polskim Normom i dyrektywom Unii Europejskiej oraz innym przepisom i normom technicznym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jak również rygorom ochrony środowiska. 6. Sporządzony opis wyposażenia meblowego musi być zgodny z art. 29, 30 i 33 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późno zm.) i nie może zawierać rozwiązań unikalnych, co potwierdzone będzie wskazaniem parametrów równoważności oraz wskazaniem nie mniej niż trzech producentów każdego z zaproponowanych mebli. 7. Założenia ogólne budynków przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie l) Ogólny opis budynków i ich powierzchnia: Budynek główny zaprojektowano jako wolnostojący trzypiętrowy, podpiwniczony na planie czworokąta o ściętym narożniku w poziomie parteru - tworzącym podcień i stanowiącym strefę Nr sprawy 01/CPD/30000/Aranżacja

3 C&p) D Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych l~msw wejściową. Elewacja zachodnia została zaprojektowana jako płaska perforowana otworami okiennymi, a pozostałe elewacje tworzą formę skręconego prostopadłościanu utworzonego z modulamie ustawionych na sobie czworokątnych plastrów o wysokości I m obróconych względem siebie co metr o I stopień. Kondygnacje mają wysokość 4 m (czyli czterech "plastrów") z wyjątkiem kondygnacji przyziemia, której wysokość wynosi 5m. Okna wstawione są nierytmicznie w dwóch rzędach na wysokości I oraz 2 metry od podłogi kazdej kondygnacji. Wyjątek stanowi parter, gdzie zaprojektowane są trzy rzędy okien, o wysokości parapetów l, 2 oraz 3 m. Okna są prostokątne poziome na pełną wysokość "plastrów" (czyli l m) i mają szerokości: 2 m. Piwnica nie posiada okien. Ostatnie plastry tworzą attykę wieńczącą brylę i zasłaniającą obudowę urządzeń technicznych na dachu. Budynek główny jest połączony podziemnym łącznikiem z jednokondygnacyjnym budynkiem ochrony, którego bryła ma kształt prostopadłościanu. Liczba kondygnacji: I podziemna, 4 nadziemne (parter i 3 piętra). Powierzchnia Powierzchnia całkowita brutto: 4 898,37 m'. całkowita netto 4 108,89 m', w tym: powierzchnia ruchu 793,3 m', powierzchnia usługowa 973, l m', powierzchnia użytkowa 2342,51 m'. 2) Przeznaczenie: działalność biurowo-administracyjna i usługowa dotycząca personalizacji dokumentów, tj.: dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, itp.; w obiekcie zaprojektowano pomieszczenia, archiwa i magazyny konieczne do funkcjonowania wydziałów Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, a także pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, sale konferencyjne i komunikację. 3) Ilość pracowników: stan zatrudnienia w dniu 25 marca 2015 r. wynosi 203 osoby 4) Kolorystyka pomieszczeń: sufit i ściany wykończone gładzią gipsową i malowane w kolorze białym, na podłogach w pomieszczeniach biurowych przewidziana jest wykładzina dywanowa typ Contra Stripe Modular ECT 350 gray, w strefie dyrekcji - wykładzina dywanowa Balsan Groove 950, w auli wielofunkcyjnej - wykładzina dywanowa Balsan Groove 970, w komunikacji i pomieszczeniach sanitarnych - płytki ceramiczne Dry River graphite, w pomieszczeniach technicznych - płytki ceramiczne Kallisto K4 krem, w hali personalizacji imagazynach - posadzka cementowa zatarta z barwnikiem w kolorze szarym. 5) Kolorystyka mebli: Zamawiający oczekuje zaprojektowania mebli w kolorach jasnych, preferowany laminat brzoza, klon itp. 6) Planowany przez Zamawiającego termin dostawy i montażu mebli: 31 sierpnia 2015 r. 8. Obowiązki Wykonawcy zawarte są w 4 wzoru umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia). 9. Obowiązki Zamawiającego zawarte są w 5 wzoru umowy (załącznik nr 2 do zaproszenia). Nrsprawy 01/CPD/30000/Aranżacjal2015 3

4 'l%)?p~d Centrum l"j. MSW Personalizacji Dokumentów l O.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający oczekuje wykonania Projektu w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty zawarcia umowy, a pełnienie funkcji biegłego w ramach prac komisji przetargowej uzależnione będzie od terminów wynikających z postępowania na wybór wykonawcy dostawy i montażu mebli. Zamawiający przewiduje ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż mebli w ciągu 7 dni od daty otrzymania Projektu oraz zakończenie procesu wyboru wykonawcy na dostawę i montażu mebli w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia przetargu. II INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I. Wszelkie zapytania powinny być kierowane faksem, na numer: (22) 60-28~73 lub przesłane pisemnie na adres: ul. Pawińskiego 17/21, Warszawa. 2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje Wykonawców o możliwości dokonania wizji lokałnej pomieszczeń budynku przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie w obecności przedstawiciela Zamawiającego w dniach 31 marca i 8 kwietnia 2015 r. w godzinach Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, niemniej jest pożądane dla rzetelnego przygotowania oferty i zalecane przez Zamawiającego. If- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT l. Termin składania ofert upływa w dniu 14 kwietnia 2015r. do godz. 10:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiajqcego). 2. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSW prosimy o kontakt telefoniczny - tel. (22) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. 3. Badanie ofert nastąpi do dnia 20 kwietnia 2015r., a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie Biuletynu informacji Publicznej (Iink) - Nr sprawy 01/CPD/30000/Aranżacja

5 ~P~ DCentrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ~"J.MSW t OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ WYMOGI DO OFERTY l. Wykonawca w formularzu ofertowym zgodnym w treści z załącznikiem nr l do zaproszenia poda cenę brutto oferty oraz oferowany termin wykonania projektu. 2. Cenę za cały przedmiot zamówienia należy podać w złotych polskich. 3. Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty i podatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz traktowana będzie jako cena ryczałtowa zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 4. Cena winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcq, a Zamawiajqcym będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczeń w innej walucie. 6. Wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć: l) aranżacje (w formie rzutu i renderingu lub wizualizacji przestrzennej z uwzględnieniem kolorystyki) następujących pomieszczeń: gabinet dyrektora (2.17), sekretariat (2.16), sala spotkań (1.02), pokój biurowy (3.1g+3.lga), 2) wykaz mebli w zaaranżowanych pomieszczeniach wraz z podaniem ich cen jednostkowych i potwierdzeniem cen przez dostawcę lub producenta. Wykonawca ma złożyć nie mniej niż 2 wersje i nie więcej niż 4 wersji aranżacji każdego ze wskazanych wyżej pomieszczeń. Zamawiający oceni każdą aranżację poszczególnych pomieszczeń oddzielnie i największą liczbę punktów przyznanych aranżacji danego pomieszczenia przyjmie do ostatecznej oceny ofert, np.: Nazwa Aranżacja Aranżacja Aranżacja Liczba punktów przyjęta do pomieszczenia nr 1 nr2 nr3 oceny oferty Gabinet dyrektora lo 70 Sekretariat Pokój spotkań Pokój biurowy 10 go 30 go Zamawzajqcyodrzuclofertę,Jezeh: l) została złożona po upływie wyznaczonego terminu, 2) oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie dluższy niż 30 lub krótszy niż 14 dni kalendarzowych, 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4) zostanie złożona przez Wykonawcę, który złoży więcej niż jedną ofertę Nrsprawy 01lCPD/30000/AranżacjaJ2015 5

6 ~}.'p)d Centrum Personalizacji Dokumentów l"f. MSW ". OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERiÓW J SPOSOBU OCENY OFERT l. Zamawiajqcy będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta I Cena brutto projektu - C 40% 40 pkt 2 Tennin wykonania projektu - T \0% \0 pkt Ocena koncepcji aranżacji wybranych 3 pomieszczeń pod względem 50% 50 pkt funkcjonalnym i ekonomicznym - O 2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone, z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku, według następujących wzorów: Nr kryterium: Wzór: Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia Liczba punktów = (Cm;.tC.,) X 100 X waga gdzie: l C min - oznacza najnitszą cenę bruno (z VAT) w PLN spośród ważnych ofen (niepodlegających odrzuceniu lub wykluczeniu) - Cor- oznacza cenę brutto (z VAT) podaną w ofercie w PLN Termin wykonania Liczba punktów gdzie: = (T m;"rr.,) X \00 X waga 2 - T min - oznacza naj krótszy termin wykonania projektu spośród ważnych ofen (niepodlegających odrzuceniu lub wykluczeniu) Tor- oznacza najkr6tszy termin wykonania projektu podany w ofercie Oferty Z termil/em wykol/ol/ia projektu dlut<zym I/ii 30 dl/i i krótszym I/ii J4 dl/i będą odrzucone. Ocena aranżacji Liczba punktów = (0.,1360) X \00 X waga gdzie: oznacza maksymalna możliwą sumer punktów przyznanych przez Zespól Oceniający aranżacji wskazanych pomieszczeń, Oor. oznacza sumę punktów przyznanych przez Zespól Oceniający danej aranżacji przedstawionej w ofercie Nr sprawy 01lCPD/30000/Aranżacjal2015 6

7 ~P"DC entrum personai' IzacJI "Dk o umentow ' l"j. MSW 3. za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów przyznanych w w/w kryteriach. 4. Gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bi lans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zostanie spośród tych ofert wybrana ta, która zawiera naj niższą cenę. 5. Zasady oceny w kryterium "Ocena aranżacji" I) Każdy z członków Zespołu Oceniającego oceniać będzie przedstawione przez Wykonawców aranżacje w następującym zakresie: a) funkcjonalności rozwiązań zaproponowanych w aranżacjach pomieszczeń, to znaczy ocenę ergonomii, praktyczności, użyteczności, wygodności zaproponowanych rozwiązań, układu mebli i wyposażenia oraz jakości (trwałości) wykorzystanych materiałów, w każdym z przedstawionych pomieszczeń, w odniesieniu do funkcji jaką pełnić ma pomieszczenie, b) spójności danej koncepcji dla poszczególnych pomieszczeń w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych, kolorystyki oraz stylu, wyglądu wnętrz, atrakcyjności wizualnej, wkomponowania elementów wyposażenia we wnętrze, dostosowania rozwiązań aranżacyjnych do formy architektonicznej wnętrz oraz sposobu wykorzystania przestrzeni, c) przewidywanych koszlów dostawy i montażu mebli zaproponowanego rozwiązania. 2) W każdym z przedstawionych w ppkt l) a-c kryteriów oceny koncepcji, każdy z członków komisji przyzna od O do 5 punktów wynikających z porównania wszystkich aranżacji pomieszczeń złożonych przez Wykonawców w postepowaniu. Zespół Oceniający będzie liczył 6 osób i każda z tych osób może przyznać maksymalnie 15 pkt (3 podkryteria po 5 pkt w każdym podkryterium) dla aranżacji każdego z pomieszczeń. Wszystkie punkty przyznane przez Zespół Oceniający zostaną zsumowane i suma przyznanych punktów będzie podlegała ostatecznemu wyliczeniu wg wzoru podanego w wierszu 3 tabeli zamieszczonej w rozdz. VI pkt 2. Maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia przez Wykonawcę podczas oceny aranżacji wynosi 360. vt WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY vnf. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. INNE ISTOTNE INFORMACJE Załączniki do zaproszenia: Nr I - Formularz Ofertowy, Nr 2 - Wzór umowy, Nr 3 - Opis techniczny architektury, rzuty i przektoje budynku (pdf i dwg), Nr 4 - Wykaz mebli przewidywanych w pomieszczeniach 2.17, 2.16, 1.02,3.l8+3.18a. Nrsprawy 01/CPD/30000/Aranżacja

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo