Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 2 września 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/ Warszawa mail: Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu: Otwarci Na jutro w województwie mazowieckim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakwaterowanie, wyżywienie, zrealizowanie usług szkoleniowych, zapewnienie sal szkoleniowych, zatrudnienie opieki do dzieci w czasie trwania zajęć warsztatowych, przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników wyjazdu, ubezpieczenie i transport dla grupy do 25 dorosłych uczestników/uczestniczek projektu z dziećmi (do 20 dzieci) oraz kadry 1 osoba, dalej uczestnicy w trakcie wyjazdowych warsztatów pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. zakwaterowanie, wyżywienie uczestników/uczestniczek oraz kadry i zapewnienie sal szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek, 2. zrealizowanie usług szkoleniowych: warsztatu z autoprezentacji dla dorosłych uczestników/uczestniczek projektu, 3. zatrudnienie opieki do dzieci w czasie trwania zajęć warsztatowych dla dorosłych, 4. zapewnienie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników wyjazdu, 5. transport uczestników i kadry, 6. ubezpieczenie uczestników, w trakcie wyjazdowych weekendowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Ogólne wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca: 1. w zakresie zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników oraz kadry i zapewnienia sali szkoleniowych dla uczestników: zakwaterowanie uczestników wyjazdu w ośrodku położonym pod Warszawą (w odległości do 60 km od granic Warszawy), w pokojach z łazienkami (każdy uczestnik/uczestniczka ze swoimi dziećmi - w oddzielnych pokojach, każda osoba dorosła bez dzieci w pokojach wieloosobowych). Ośrodek powinien mieć pięć sal: do przeprowadzenia warsztatów dla dorosłych oraz do zajęć dla dzieci, w tym dwie sale do zajęć dla dzieci, oraz trzy sale do zajęć dla dorosłych (jedna z sal przeznaczona do zajęć z fryzjerami),

2 obiekt albo teren, gdzie ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higienicznosanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, zapewnienie wyżywienia uczestnikom wyjazdu (sobota śniadanie o godz obiad o godz ; kolacja o godz ; niedziela- śniadanie o godz. 8.00, obiado godz.15.00), zapewnienie dzieciom dostosowanych do nich posiłków. Podczas warsztatów zapewnienie ogólnodostępnej wody dla wszystkich uczestników oraz przerw kawowych dla dorosłych (3 przerwy kawowe dwie w sobotę i jedna w niedzielę, zawierające kawę, herbatę, soki, drobne ciasteczka, owoce), zapewnienie dzieciom w sobotę i niedzielę o godzinie drugiego śniadania w formie słodkiej bułki i soku. 2. w zakresie zrealizowania usług szkoleniowych: warsztatu dla dorosłych uczestników/uczestniczek projektu: zrealizowanie warsztatu z autoprezentacji dla dorosłych uczestników/uczestniczek projektu, w wymiarze 15 godzin dydaktycznych, w tym w sobotę 8 godzin dydaktycznych - warsztaty prowadzone w trzech grupach (3 prowadzących w tym 1 kosmetyczka - manikiurzystka, 1 kosmetolog, 1 wizażysta), w niedzielę 7 godzin dydaktycznych w dwóch grupach (4 prowadzących w tym 2 fryzjerów, 2 kosmetyczki), w zakresie poszczególnych warsztatów Zamawiający wymaga: warsztaty prowadzone przez kosmetyczkę manikiurzystkę przeprowadzenie zajęć z zakresu wykonywania manicure, zapewnienie wszystkich niezbędnych narzędzi umożliwiających wykonaniu manicure przez wszystkich uczestników/uczestniczki, warsztaty prowadzone przez kosmetologa przeprowadzenie zajęć z zakresu podstawowych zasad dbania o cerę, zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć, warsztaty prowadzone przez wizażystę przeprowadzenie zajęć z zakresu podstawowych zasad dotyczących stroju, makijażu, przygotowania się do rozmowy z pracodawcą, zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć, warsztaty prowadzone przez fryzjerów przeprowadzenie zajęć z zakresu podstawowych zasad dbania o włosy oraz wykonania usługi fryzjerskiej dla każdego uczestnika/uczestniczki cięcie, czesanie bez farbowania, zapewnienie niezbędnych materiałów i narzędzi do przeprowadzenia zajęć, warsztaty prowadzone przez kosmetyczki przeprowadzenie zajęć z zakresu przygotowania profesjonalnego makijażu, zapewnienie niezbędnych materiałów umożliwiających wykonanie makijażu przez wszystkie uczestniczki. zapewnienie trenerów z odpowiedniej dziedziny do każdej części warsztatu, w tym dwóch fryzjerów, dwóch kosmetyczek, 1 manikiurzystki, 1 wizażysta,1 kosmetolog. przygotowanie programu warsztatów i zapewnienie niezbędnych materiałów do realizacji warsztatów, przygotowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, trenerzy będą zobowiązani do ścisłej współpracy z organizatorami wyjazdowych warsztatów,

3 3. w zakresie zatrudnienia opieki do dzieci w czasie trwania zajęć warsztatowych: zapewnienie 5 opiekunek/opiekunów w trakcie trwania zajęć warsztatowych, do obowiązków opiekuna należeć będzie prowadzenie bezpośredniej opieki nad dziećmi, dbanie o ich bezpieczeństwo oraz zapewnienie zajęć świetlicowych dostosowanych do wieku dzieci, każdy z opiekunów będzie musiał być dyspozycyjny do świadczenia usług przez cały czas trwania wyjazdu, w szczególności podczas zajęć warsztatowych. Opiekunowie będą zobowiązani do ścisłej współpracy z organizatorami wyjazdowych warsztatów, opiekunami mogą być osoby spełniające warunki wskazane w 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, tj. nauczyciele, studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, instruktorzy harcerscy w stopniu, co najmniej przewodnika, przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, trenerzy i instruktorzy sportowi. 4. w zakresie zapewnienie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników wyjazdu: przeprowadzenie wieczornych zabaw integracyjnych dla wszystkich uczestników wyjazdowych warsztatów, w sobotę w wymiarze 2 godziny. 5. w zakresie transportu uczestników: zapewnienie transportu z Warszawy do ośrodka, w którym zostaną przeprowadzone weekendowe warsztaty (położonego w odległości do 60 km od granic Warszawy) w dniu 27 września 2014 roku i z ośrodka do Warszawy w dniu 28 września 2014 roku dla grupy do 46 osób, wykonawca zapewni wykwalifikowanego kierowcę, posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania oraz spełniającego wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz ze zm.) i Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2012 poz ze zm.), wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdu służącego do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazd służący do wykonania usługi posiadał ubezpieczenie OC oraz spełniał wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty kierowcy (nocleg, wyżywienie). 6. w zakresie zadania ubezpieczenia uczestników/uczestniczek i dzieci, ubezpieczenie uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania wyjazdu na sumę ubezpieczenia co najmniej zł, wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu wyjazdu.

4 Termin realizacji zamówienia: od 27 września do 28 września 2014 roku Okres związania ofertą: 30 dni. Kryterium wyboru oferty: 1. cena (60%), 2. warunki zakwaterowania (30%) 3. proponowany program (10%) Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: Cena (C) Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna punkty według następującego wzoru: 1 Liczba punktów za kryterium C = (Cmin/Cof) *100 * 60 % Gdzie: - Cmin najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof cena podana w ofercie 60 % Warunki zakwaterowania (W): Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna punkty w następujący sposób: 2 - dodatkowa infrastruktura ośrodka dostępna dla uczestników: plac zabaw dla dzieci na terenie ośrodka 5 pkt ogrodzony teren do zabaw na świeżym powietrzu 5 pkt zaplecze sportowo - rozrywkowe np. stół do pingponga, bilard, piłkarzyki, rzutki 5 pkt inne zaplecze sportowo rekreacyjne 5 pkt - wyposażenie pokoi w telewizory i Wifi 5 pkt - udostepnienie uczestnikom czajników elektrycznych 5 pkt 30 %

5 Proponowany program (P): 3 Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna punkty w następujący sposób: - atrakcyjność zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników 10 pkt. 10 % Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (maksymalnie 60 punktów za kryterium cena, maksymalnie 30 punktów za kryterium warunki zakwaterowania i maksymalnie 10 punktów za kryterium proponowany program). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie za wszystkie kryteria C+W+P najwyższą liczbę punktów. Opis sposobu obliczania ceny: Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy zawiązane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymagania dotyczące składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę cenową według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 2. złożona oferta winna zawierać wysokość wynagrodzenia za wykonanie całości zamówienia (netto, brutto), oraz ceny jednostkowe (netto, brutto) za realizację poszczególnych części zamówienia [z wyszczególnieniem przy określonych częściach zamówienia cen (netto, brutto) za udział jednego uczestnika], zgodnie z treścią Załącznika nr 1, 3. wymagane jest ponadto w ramach złożonej oferty: przedstawienie przez Wykonawcę nazwy oraz opisu ośrodka, w którym Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis wyposażenia pokoi, lokalizacji ośrodka, jego najbliższego otoczenia i zaplecza sportowo-rozrywkowego, z którego mogłyby korzystać dzieci (np. basen, korty tenisowe, stół do ping-ponga), przedstawienie szczegółowego programu, w tym opisu dodatkowej(-ych) atrakcji zaproponowanej(-ych) przez Wykonawcę w ramach zajęć integracyjnych,

6 4. Zamawiający zastrzega, iż składana oferta musi być kompletna, Zamawiający nie będzie wzywał, w toku badania i oceny ofert, do składania uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczać założenia budżetowe projektu przewidziane na realizację zamówienia, przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia, zmiany terminu realizacji zamówienia. Sposób i termin składania ofert: - drogą elektroniczną: lub - osobiście w Biurze Projektu, ul. Świętojerskiej 12a Warszawa do dnia 9 września 2014 r., do godz Osoba do kontaktu: Katarzyna Małys-Pęczalska, Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, bez podania przyczyn, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.

7 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Adres do korespondencji:..... NIP/REGON: KRS (jeśli dotyczy) Numer telefonu/fax: Adres Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym/numer telefonu/ ... W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 2 września 2014 roku, w którego treści Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapewnienie/zorganizowanie określonych w treści zapytania ofertowego elementów przedmiotu zamówienia, w trakcie wyjazdowych warsztatów z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku, w związku z realizacją projektu Otwarci Na Jutro, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , niniejszym przedkładam następującą ofertę. Cena ofertowa netto za całość zamówienia:.. Cena ofertowa brutto za całość zamówienia: L.p. 1 2 Przedmiot zamówienia Cena ofertowa netto za całość Cena ofertowa brutto za całość Cena ofertowa netto za jednego uczestnika Cena ofertowa brutto za jednego uczestnik a Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Zapewnienie sal szkoleniowych

8 3 4 5 Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych Zapewnienie opieki do dzieci Przeprowadzenie zajęć integracyjnych 6 Zapewnienie transportu 7 Zapewnienie ubezpieczenia Miejscowość, data Czytelny podpis osoby(osób) upoważnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo