MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) okrela cele i zadania zawodu, 2) charakteryzowa wyposaenie rónego rodzaju gabinetów kosmetycznych, 3) organizowa stanowisko pracy, 4) charakteryzowa metody i rodki oraz ogólne zasady dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji, 5) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalnoci gabinetu kosmetycznego, 6) postpowa zgodnie z obowizujcymi w zawodzie normami etycznymi, 7) posługiwa si nomenklatur uywan w wiatowej kosmetyce i kosmetologii, 8) rozpoznawa i charakteryzowa rodzaj skóry i włosów, 9) diagnozowa w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odrónia skór zdrow od chorobowo zmienionej, 10) sporzdza i stosowa proste rodki niezbdne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, 11) charakteryzowa skład preparatów powszechnie uywanych w kosmetyce oraz ich działanie na skór i organizm, 12) ustala rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem, 13) wykonywa zabiegi w zakresie kosmetyki pielgnacyjnej, leczniczej i upikszajcej zgodnie z etyk zawodow, 14) wykonywa zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzgldnieniem wskaza i przeciwwskaza, 1

3 15) obsługiwa aparaty i urzdzenia stosowane w kosmetyce z uwzgldnieniem obowizujcych aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppo., 16) ocenia jako wykonanego zabiegu, 17) udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, 18) nawizywa kontakty z klientami, 19) udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 20) pozyskiwa informacje o nowociach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii, 21) korzysta z literatury zawodowej. 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu 1) dobry wzrok (moe by skorygowany okularami), 2) prawidłowe widzenie barw, 3) prawidłowa wymowa, 4) dobry słuch, 5) dobra sprawno ruchowa dłoni i palców, 6) prawidłowa budowa koca i sprawno stawów, 7) dobry ogólny stan zdrowia, wytrzymało fizyczna, 8) odporno psychiczna, opanowanie, cierpliwo, 9) odpowiedzialno w wykonywaniu obowizków, 10) systematyczno i dokładno, 11) poczucie estetyki, 12) umiejtno nawizywania kontaktów z ludmi, 13) gotowo do stałego podnoszenia kwalifikacji. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych. Technik usług kosmetycznych powinien posiada wiedz i umiejtnoci pozwalajce na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Odpowiednie prowadzenie zaj w duej mierze decydowa bdzie o właciwym, samodzielnym wykonywaniu przez absolwentów ich przyszłego zawodu. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy, odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego. Właciwa realizacja treci objtych niniejsz podstaw programow wymaga zapewnienia odpowiednich warunków technicznych, a przede wszystkim pracowni wyposaonych w nowoczesny sprzt, urzdzenia techniczne i pomoce naukowo-dydaktyczne. Specyfika kształcenia zawodowego technik usług kosmetycznych wymaga zorganizowania nastpujcych pracowni: 1) klasopracowni 2) pracowni chemicznej 3) pracowni kosmetycznej Przygotowanie specjalistyczne realizowane jest take poprzez praktyki zawodowe majce umoliwi uczniom zapoznanie si z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego. Pozwoli to na przyswojenie i ugruntowanie umiejtnoci praktycznych oraz konfrontacj wiedzy teoretycznej z rozwizaniami stosowanymi w praktyce. 3

5 Klasopracownie Przeznaczone do zaj teoretycznych z cał klas. Wyposaenie klasopracowni to rodki dydaktyczne zgodne z nauczan dyscyplin naukow (plansze, schematy, foliogramy, slajdy, filmy). Pracownia chemiczna powinna by wyposaona w: 1) stoły laboratoryjne 2) zestaw szkła laboratoryjnego 3) aparatura (pehametr, destylarka, łanie wodne, suszarka, chłodziarka, kalorymetr, wagi, mieszadła) 4) surowce kosmetyczne 5) odczynniki chemiczne umoliwiajce wykonywanie prostych wicze wynikajcych z treci kształcenia 6) umywalka z biec ciepł i zimn wod 7) apteczka pierwszej pomocy Pracownia kosmetyczna powinna by wyposaona w: 1) fotele kosmetyczne (jeden maksymalnie dla dwóch uczniów) 2) obrotowe stołki 3) stoliki zabiegowe przy kadym fotelu kosmetycznym 4) stoliki pomocnicze na kółkach 5) szafka na czyst bielizn zabiegow 6) kosz na brudn bielizn zabiegow 7) szafki na preparaty, aparatur i narzdzia 8) lampy bezcieniowe 9) lampy rozgrzewajce 10) aparaty do nawilania 11) aparaty do galwanizacji 12) aparaty do darsonvalizacji 13) aparaty do podgrzewania wosku 14) maski termiczne 15) maski do jonoforezy 16) sterylizator da narzdzi 4

6 17) stoliki do wykonywania manicure 18) podnóki do pedicure do oparcia nogi klienta 19) stół do masau 20) wiadro z nonym pedałem 21) apteczka pierwszej pomocy 22) umywalka z biec ciepł i zimn wod 23) drobne narzdzia (miski kosmetyczne, nerki, łyeczki Unny, psety, pojemniki na wat, lignin, puszki metalowe do przechowywania sterylnego materiału) 24) zestaw slajdów lub foliogramów pokazujcych brakujce aparaty kosmetyczne Programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych powinny zawiera wykaz niezbdnych rodków dydaktycznych. W wyniku analizy umiejtnoci zawodowych technik usług kosmetycznych wyodrbnione zostały cztery bloki programowe: 1) Podstawy nauk medycznych 2) Chemiczny 3) Aparatura i techniki kosmetyczne 4) Prawno ekonomiczny Blok Podstawy nauk medycznych ma charakter podbudowy dla zawodu technik usług kosmetycznych. Nowoczesna, szeroko pojta kosmetyka ma cisły zwizek z medycyn w zakresie higieny skóry, sposobami jej leczenia, usuwania lub tuszowania wad, wie si z dermatologi oraz innymi specjalnociami, jak: chirurgia plastyczna, fizykoterapia, endokrynologia, dietetyka, psychologia, ziołolecznictwo. Blok Chemiczny obejmuje wiedz i umiejtnoci z zakresu chemii kosmetycznej. Blok Aparatura i techniki kosmetyczne zawiera podstawowe wiadomoci i umiejtnoci niezbdne do bezporedniej pracy w gabinecie kosmetycznym. 5

7 Blok Prawno ekonomiczny zawiera podstawowe wiadomoci i umiejtnoci funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Obejmuje najwaniejsze pojcia ekonomiczne i prawne, z którymi mae zetkn si technik usług kosmetycznych w swojej pracy zawodowej. W bloku tym zawarte s take umiejtnoci stosowania niektórych strategii marketingowych dla firm usługowych. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Podstawy nauk medycznych Chemiczny Aparatura i techniki kosmetyczne Prawno ekonomiczny Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % *) Podbudowa programowa liceum ogólnokształcce Razem 95 **) *) Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych ( w systemie stacjonarnym i zaocznym). **) Pozostałe 5% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb na rynku pracy. 6

8 BLOK PODSTAWY NAUK MEDYCZNYCH 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa poszczególne układy organizmu ludzkiego, 2) dostrzega zwizki przyczynowo skutkowe midzy budow i funkcj organizmu a rodowiskiem, 3) okrela zalenoci pomidzy funkcjonowaniem poszczególnych narzdów a wygldem powłoki ciała, 4) dba o zdrowie własne i innych, 5) charakteryzowa budow skóry i jej przydatków, 6) okrela rónorodne funkcje spełniane przez skór, 7) okrela typ skóry i włosów, 8) rozpoznawa rodzaj zmian skóry, 9) charakteryzowa objawy i przebieg poszczególnych chorób skóry, 10) charakteryzowa objawy i przebieg poszczególnych chorób włosów, 11) rozpoznawa na podstawie charakteru i miejsca wystpowania wykwitów rodzaj choroby, 12) charakteryzowa przyczyny powstawania poszczególnych chorób skóry, 13) okrela metody profilaktyczne chorób skóry, 14) okrela zasady i sposoby pielgnacji skóry w ramach nowoczesnej kosmetologii, 15) dostrzega wpływ czynników rodowiska naturalnego (czynników meteorologicznych) na stan zdrowia człowieka, 16) charakteryzowa wpływ warunków pracy na organizm człowieka, 17) dostrzega zwizki przyczynowo skutkowe midzy higien osobist a zachorowaniem na choroby zakane, 18) stosowa metody skutecznej obrony przed zakaeniem, 19) charakteryzowa ogólne zasady bezpieczestwa i higieny pracy, 20) charakteryzowa zasady higieny osobistej, sprztu i wyposaenia gabinetu kosmetycznego, 21) charakteryzowa choroby zawodowe kosmetyczek i ich profilaktyk, 7

9 22) charakteryzowa przyczyny i rodzaje nagłych wypadków, 23) udziela pierwszej pomocy w okrelonych przypadkach, 24) skompletowa wyposaenie apteczki w leki i inne rodki niezbdne przy udzielaniu pierwszej pomocy, 25) ocenia leczniczy wpływ czynników fizykalnych i moliwoci ich zastosowania, 26) charakteryzowa działanie promieniowania podczerwonego, ultrafioletowego, wizki wiatła o bardzo duym nateniu, wiatła spolaryzowanego, 27) charakteryzowa wskazania i przeciwwskazania do zastosowania rónego rodzaju promieniowania, 28) obsługiwa urzdzenia emitujce rónego rodzaju promieniowanie, 29) charakteryzowa działanie na organizm ludzki prdu stałego, zmiennego, wielkiej czstotliwoci, 30) charakteryzowa wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzania rónych zabiegów z zastosowaniem prdów, 31) wykonywa zabiegi kosmetyczne przy zastosowaniu prdu stałego, zmiennego i wielkiej czstotliwoci, 32) charakteryzowa działanie ultradwików na organizm ludzki, 33) charakteryzowa wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem ultradwików, 34) charakteryzowa działanie zabiegów cieplnych na organizm ludzki, 35) charakteryzowa sposób przeprowadzania zabiegów cieplnych, aparatur oraz wskazania i przeciwwskazania do tych zabiegów, 36) charakteryzowa rodzaje zabiegów wodoleczniczych i ich oddziaływanie na organizm ludzki, 37) charakteryzowa ruch jako zabieg kosmetyczno higieniczny, 38) ustala zestaw wicze gimnastycznych w stanach patologicznych organizmu (otyło, schorzenia narzdu ruchu), 39) charakteryzowa zasady racjonalnego ywienia, 40) charakteryzowa wpływ odywiania na skór i jej przydatki, 41) obserwowa i właciwie interpretowa zjawiska psychologiczne, 42) definiowa pojcie komunikacji i jej rodzaje, 43) charakteryzowa funkcje komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 8

10 44) stosowa zasady skutecznego komunikowania si z ludmi, 45) współy w zespole, 46) charakteryzowa zioła stosowane w kosmetyce, 47) charakteryzowa podstawowe zwizki czynne w surowcach zielarskich, 48) charakteryzowa metod pozyskiwania zwizków czynnych z surowców zielarskich, 49) okrela wpływ ziołowych zwizków czynnych na skór i jej przydatki, 50) wykorzystywa literatur fachow i inne ródła informacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Układ ruchu, 2) Układ krenia, 3) Układ moczowo płciowy, 4) Układ pokarmowy, 5) Układ oddechowy, 6) Układ nerwowy, 7) Układ dokrewny, 8) Układ narzdów zmysłu, 9) Podstawowe wiadomoci o immunologii, 10) Budowa skóry i przydatków, 11) Zakaenia bakteryjne skóry, 12) Choroby skóry o etiologii wirusowej, 13) Grulica skóry, 14) Zakaenia grzybicze skóry i jej przydatków, 15) Choroby skóry wywołane przez pasoyty, 16) Choroby łojotokowe, 17) Łuszczyca i choroby łuszczycopodobne, 18) Choroby alergiczne skóry, 19) Znamiona i nowotwory łagodne, 20) Stany przedrakowe, raki in situ, stany rzekomonowotworowe, 21) Nowotwory złoliwe, 22) Dermatozy rumieniowe, rumieniowo złuszczajce i grudkowe, 23) Choroby naczyniowe skóry, 9

11 24) Zaburzenia barwnikowe, 25) Zaburzenia rogowacenia, 26) Fotodermatozy, 27) Choroby tkanki łcznej, 28) Choroby przenoszone drog płciow, 29) Uszkodzenia skóry pochodzenia mechanicznego i termicznego, 30) Choroby włosów, 31) Choroby paznokci, 32) Podstawy mikrobiologii, 33) Higiena ogólna i społeczna, 34) Higiena osobista, 35) Higiena gabinetu kosmetycznego, 36) Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, 37) wiatłolecznictwo: a) promieniowanie podczerwone b) promieniowanie ultrafioletowe c) lasery d) wiatło spolaryzowane 38) Elektrolecznictwo: a) prd stały b) prd zmienny małej czstotliwoci c) prd zmienny redniej czstotliwoci d) prd wielkiej czstotliwoci 39) Ultradwiki, 40) Ciepłolecznictwo, 41) Wodolecznictwo, 42) Kinezyterapia wybrane zagadnienia, 43) Dietetyka, 44) Zjawiska psychologiczne, 45) Proces komunikowania si, rodzaje komunikacji, 46) Zasady działania grupowego, 47) Zioła w kosmetyce. 10

12 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno w posługiwaniu si terminologi zawodow, 2) znajomo budowy i funkcji poszczególnych układów anatomicznych, 3) znajomo rónych rodzajów chorób skóry, 4) trafno wyboru sposobów pielgnacji skóry, 5) znajomo aktualnych problemów zdrowotnych i podstawowych zasad higieny, 6) znajomo właciwoci czynników fizykalnych wytwarzanych przez rónego rodzaju urzdzenia, 7) umiejtno wykorzystania metod praktycznego stosowania czynników fizykalnych, 8) znajomo podstawowych norm dietetycznych, 9) umiejtno wykorzystania surowców ziołowych w kosmetyce, 10) umiejtno interpretacji psychologicznych. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne: test, referat, notatka 11

13 BLOK CHEMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa podstawowe surowce stosowane w przemyle kosmetycznym, 2) przeprowadza ocen jakoci surowców kosmetycznych oraz gotowych wyrobów, 3) zestawia odpowiednie surowce kosmetyczne w recepturze, 4) wykonywa podstawowe obliczenia chemiczne stosowane w kosmetyce, 5) charakteryzowa sprzt, aparatur i podstawowe metody bada stosowane w laboratoriach chemicznych, 6) sporzdza proste, podstawowe kosmetyki niezbdne do zabiegów kosmetycznych, 7) dokonywa doboru kosmetyków dla danej cery w zalenoci od zastosowanych w nich składnikach, 8) charakteryzowa metody produkcji kosmetyków w przemyle. 2. Tre kształcenia (działy programowe) 1) Surowce kosmetyczne, 2) Podstawowe obliczenia chemiczne, 3) Proste receptury kosmetyczne, 4) Obsługa sprztu laboratoryjnego, 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si terminologi fachow, 2) znajomo surowców stosowanych w produkcji kosmetyków, 3) umiejtno dokonania podstawowych oblicze chemicznych, 12

14 4) umiejtno sporzdzenia prostej receptury kosmetycznej, 5) umiejtno sporzdzania prostych preparatów kosmetycznych Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne (testy, referaty, notatki, sporzdzenie receptury), 3) wiczenia praktyczne: wykonanie preparatu kosmetycznego. 13

15 BLOK APARATURA I TECHNIKI KOSMETYCZNE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) zorganizowa stanowisko pracy, 2) rozpoznawa rodzaj cery i włosów oraz dostosowywa odpowiedni zabieg, 3) przeprowadza wywiad z klientem, 4) udziela fachowej porady z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej na podstawie przeprowadzonego wywiadu i ogldzin skóry, 5) przygotowywa klienta do zabiegu, 6) charakteryzowa rodki i sposoby pielgnowania i upikszania brwi i rzs, 7) wykonywa farbowanie brwi i rzs, 8) wykonywa wiczenia uelastyczniajce dłonie i palce, 9) charakteryzowa wpływ poszczególnych ruchów masau na organizm ludzki, 10) okrela kolejno i rodzaj czynnoci przy wykonywaniu kosmetycznego masau ciała, 11) wykonywa kosmetyczny masa całego ciała, 12) okrela kolejno i rodzaj czynnoci przy wykonywaniu masau twarzy, szyi i dekoltu, 13) wykonywa masa twarzy, szyi i dekoltu (róne techniki), 14) wykonywa masa pleców, 15) charakteryzowa metody i rodki do pielgnacji rónych rodzajów włosów, 16) dobiera i wykonywa odpowiednie zabiegi w zalenoci od potrzeby i rodzaju włosów, 17) wykonywa masa głowy, 18) charakteryzowa rodki i sposoby pielgnacji koczyn górnych, 19) charakteryzowa kolejno czynnoci przy wykonywaniu manicure, 20) wykonywa manicure, 21) wykonywa masa rki, 14

16 22) charakteryzowa rodki i sposoby pielgnacji koczyn dolnych, 23) charakteryzowa kolejno czynnoci przy wykonywaniu pedicure, 24) wykonywa pedicure, 25) wykonywa masa nogi, 26) charakteryzowa róne rodki i metody usuwania nadmiernego owłosienia za pomoc rodków chemicznych, mechanicznych oraz za pomoc prdu, 27) charakteryzowa sposoby pielgnacji piersi w domu i w gabinecie kosmetycznym, 28) przeprowadza zabiegi pielgnacyjne biustu, 29) okrela na czym polega wykonanie klasycznego zabiegu kosmetycznego (oczyszczenie skóry), 30) charakteryzowa metody i rodki stosowane przy wykonywaniu rónych zabiegów pielgnacyjnych (dotleniajcych, odywczych, regenerujcych, nawilajcych, liftingujcych), 31) przygotowywa i nakłada róne rodzaje masek kosmetycznych (ziołowe, cigajce, odywcze, plastyczne, rozgrzewajce, nawilajce, liftingujce), 32) charakteryzowa róne metody głbokiego złuszczania naskórka, 33) charakteryzowa przyczyn powstawania cellulitu, 34) charakteryzowa metody i rodki zapobiegania i leczenia cellulitu, 35) wykonywa zabiegi pielgnacyjne przy cellulicie, 36) charakteryzowa przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania rozstpom, 37) wykonywa zabiegi pielgnacyjne zapobiegajce rozstpom, 38) charakteryzowa metody i aparaty stosowane do odchudzania, 39) charakteryzowa czynnoci i preparaty do wykonywania rónego rodzaju makijau, 40) dobiera i wykonywa róne rodzaje makijau. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Stanowisko pracy. 2) Wywiad z klientem. 15

17 3) Poradnictwo. 4) Pielgnacja i upikszanie oczu. 5) Kosmetyczny masa całego ciała. 6) Masa twarzy, szyi i dekoltu (rone techniki). 7) Masa głowy. 8) Pielgnacja włosów. 9) Pielgnacja koczyn górnych: a) rodki i sposoby pielgnacji koczyn górnych, b) manicure, c) masa dłoni. 10) Pielgnacja koczyn dolnych: a) rodki i sposoby pielgnacji koczyn dolnych, b) pedicure, c) masa nogi. 11) Metody usuwania nadmiernego owłosienia. 12) Pielgnacja piersi w domu i w gabinecie kosmetycznym. 13) Klasyczne zabiegi kosmetyczne (oczyszczenie skóry). 14) Maski kosmetyczne. 15) Zabiegi pielgnacyjne dla rónych rodzajów cer (dotleniajce, odywcze, regenerujce, nawilajce, liftingujce). 16) Głbokie złuszczanie naskórka. 17) Cellulit. 18) Rozstpy. 19) Odchudzanie miejscowe i ogólne. 20) Makija. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si terminologi fachow, 2) trafno doboru odpowiednich zabiegów kosmetycznych do okrelonych potrzeb, 3) umiejtno wykonania poszczególnych zabiegów kosmetycznych, 16

18 4) poprawno i estetyka wykonanej pracy, 5) inwencja, przedsibiorczo, zainteresowanie, zaangaowanie w działaniach zawodowych, 6) udział w branowych imprezach wystawienniczych, 7) korzystanie z fachowej literatury i czasopimiennictwa. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne, 3) wiczenia praktyczne: wykonywanie poszczególnych zabiegów kosmetycznych. BLOK PRAWNO EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa najwaniejsze pojcia ekonomiczne i prawne, z którymi moe zetkn si technik usług kosmetycznych w swojej pracy zawodowej, 2) charakteryzowa i interpretowa podstawowe przepisy prawne zwizane z prawem pracy oraz prowadzeniem działalnoci gospodarczej, 3) charakteryzowa tok postpowania przy organizowaniu działalnoci gospodarczej, 4) składa ofert pracy i odpowiada na ni, 5) sporzdza list intencyjny (podanie) i yciorys (Curriculum Vitae C.V.), 6) przeprowadza rozmow z potencjalnym pracodawc, 7) okrela prawa i obowizki pracownika przy zawieraniu umowy o prac i umowy zlecenia, 8) oblicza wysoko wynagrodzenia, 9) oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnionych wg umowy o prac, umow zlecenie oraz wypełnia deklaracj podatkow, 10) wypełnia deklaracj ubezpieczeniow do ZUS, 11) rozpoznawa lokalny rynek w celu prowadzenia działalnoci. 17

19 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Podstawowe wiadomoci i pojcia z zakresu prawa. 2) Najwaniejsze pojcia ekonomiczne. 3) Podstawowe przepisy prawa pracy. 4) Aktualne przepisy prawne umoliwiajce rozpoczcie działalnoci gospodarczej. 5) Rejestracja przedsibiorstwa. 6) Podstawowe zagadnienia zwizane z przychodem, kosztem, zyskiem przedsibiorstwa. 7) Zasady racjonalnej organizacji pracy. 8) Zasady dokonywania kalkulacji kosztów i tworzenia biznes planu. 9) Wybrane zagadnienia marketingowe dla firm usługowych. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si terminologi fachow, 2) rozumienie terminów z zakresu nauk prawno ekonomicznych, 3) umiejtno interpretacji aktów prawnych, 4) znajomo funkcjonowania firm usługowych, 5) umiejtno tworzenia i wypełniania dokumentów, 6) umiejtno wykorzystania elementów marketingu w kształtowaniu strategii firmy. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne: test, referat, notatka, 3) wiczenia praktyczne: prawidłowe odczytywanie i wypełnianie dokumentów rozlicze podatkowych, dokumentów personalnych, ubezpieczeniowych. 18

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo