MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. Umiejtnoci zawodowe, stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) okrela cele i zadania zawodu, 2) charakteryzowa wyposaenie rónego rodzaju gabinetów kosmetycznych, 3) organizowa stanowisko pracy, 4) charakteryzowa metody i rodki oraz ogólne zasady dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji, 5) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalnoci gabinetu kosmetycznego, 6) postpowa zgodnie z obowizujcymi w zawodzie normami etycznymi, 7) posługiwa si nomenklatur uywan w wiatowej kosmetyce i kosmetologii, 8) rozpoznawa i charakteryzowa rodzaj skóry i włosów, 9) diagnozowa w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odrónia skór zdrow od chorobowo zmienionej, 10) sporzdza i stosowa proste rodki niezbdne do wykonywania zabiegów kosmetycznych, 11) charakteryzowa skład preparatów powszechnie uywanych w kosmetyce oraz ich działanie na skór i organizm, 12) ustala rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem, 13) wykonywa zabiegi w zakresie kosmetyki pielgnacyjnej, leczniczej i upikszajcej zgodnie z etyk zawodow, 14) wykonywa zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzgldnieniem wskaza i przeciwwskaza, 1

3 15) obsługiwa aparaty i urzdzenia stosowane w kosmetyce z uwzgldnieniem obowizujcych aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppo., 16) ocenia jako wykonanego zabiegu, 17) udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, 18) nawizywa kontakty z klientami, 19) udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 20) pozyskiwa informacje o nowociach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii, 21) korzysta z literatury zawodowej. 2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu 1) dobry wzrok (moe by skorygowany okularami), 2) prawidłowe widzenie barw, 3) prawidłowa wymowa, 4) dobry słuch, 5) dobra sprawno ruchowa dłoni i palców, 6) prawidłowa budowa koca i sprawno stawów, 7) dobry ogólny stan zdrowia, wytrzymało fizyczna, 8) odporno psychiczna, opanowanie, cierpliwo, 9) odpowiedzialno w wykonywaniu obowizków, 10) systematyczno i dokładno, 11) poczucie estetyki, 12) umiejtno nawizywania kontaktów z ludmi, 13) gotowo do stałego podnoszenia kwalifikacji. 2

4 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych. Technik usług kosmetycznych powinien posiada wiedz i umiejtnoci pozwalajce na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Odpowiednie prowadzenie zaj w duej mierze decydowa bdzie o właciwym, samodzielnym wykonywaniu przez absolwentów ich przyszłego zawodu. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy, odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego. Właciwa realizacja treci objtych niniejsz podstaw programow wymaga zapewnienia odpowiednich warunków technicznych, a przede wszystkim pracowni wyposaonych w nowoczesny sprzt, urzdzenia techniczne i pomoce naukowo-dydaktyczne. Specyfika kształcenia zawodowego technik usług kosmetycznych wymaga zorganizowania nastpujcych pracowni: 1) klasopracowni 2) pracowni chemicznej 3) pracowni kosmetycznej Przygotowanie specjalistyczne realizowane jest take poprzez praktyki zawodowe majce umoliwi uczniom zapoznanie si z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego. Pozwoli to na przyswojenie i ugruntowanie umiejtnoci praktycznych oraz konfrontacj wiedzy teoretycznej z rozwizaniami stosowanymi w praktyce. 3

5 Klasopracownie Przeznaczone do zaj teoretycznych z cał klas. Wyposaenie klasopracowni to rodki dydaktyczne zgodne z nauczan dyscyplin naukow (plansze, schematy, foliogramy, slajdy, filmy). Pracownia chemiczna powinna by wyposaona w: 1) stoły laboratoryjne 2) zestaw szkła laboratoryjnego 3) aparatura (pehametr, destylarka, łanie wodne, suszarka, chłodziarka, kalorymetr, wagi, mieszadła) 4) surowce kosmetyczne 5) odczynniki chemiczne umoliwiajce wykonywanie prostych wicze wynikajcych z treci kształcenia 6) umywalka z biec ciepł i zimn wod 7) apteczka pierwszej pomocy Pracownia kosmetyczna powinna by wyposaona w: 1) fotele kosmetyczne (jeden maksymalnie dla dwóch uczniów) 2) obrotowe stołki 3) stoliki zabiegowe przy kadym fotelu kosmetycznym 4) stoliki pomocnicze na kółkach 5) szafka na czyst bielizn zabiegow 6) kosz na brudn bielizn zabiegow 7) szafki na preparaty, aparatur i narzdzia 8) lampy bezcieniowe 9) lampy rozgrzewajce 10) aparaty do nawilania 11) aparaty do galwanizacji 12) aparaty do darsonvalizacji 13) aparaty do podgrzewania wosku 14) maski termiczne 15) maski do jonoforezy 16) sterylizator da narzdzi 4

6 17) stoliki do wykonywania manicure 18) podnóki do pedicure do oparcia nogi klienta 19) stół do masau 20) wiadro z nonym pedałem 21) apteczka pierwszej pomocy 22) umywalka z biec ciepł i zimn wod 23) drobne narzdzia (miski kosmetyczne, nerki, łyeczki Unny, psety, pojemniki na wat, lignin, puszki metalowe do przechowywania sterylnego materiału) 24) zestaw slajdów lub foliogramów pokazujcych brakujce aparaty kosmetyczne Programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych powinny zawiera wykaz niezbdnych rodków dydaktycznych. W wyniku analizy umiejtnoci zawodowych technik usług kosmetycznych wyodrbnione zostały cztery bloki programowe: 1) Podstawy nauk medycznych 2) Chemiczny 3) Aparatura i techniki kosmetyczne 4) Prawno ekonomiczny Blok Podstawy nauk medycznych ma charakter podbudowy dla zawodu technik usług kosmetycznych. Nowoczesna, szeroko pojta kosmetyka ma cisły zwizek z medycyn w zakresie higieny skóry, sposobami jej leczenia, usuwania lub tuszowania wad, wie si z dermatologi oraz innymi specjalnociami, jak: chirurgia plastyczna, fizykoterapia, endokrynologia, dietetyka, psychologia, ziołolecznictwo. Blok Chemiczny obejmuje wiedz i umiejtnoci z zakresu chemii kosmetycznej. Blok Aparatura i techniki kosmetyczne zawiera podstawowe wiadomoci i umiejtnoci niezbdne do bezporedniej pracy w gabinecie kosmetycznym. 5

7 Blok Prawno ekonomiczny zawiera podstawowe wiadomoci i umiejtnoci funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Obejmuje najwaniejsze pojcia ekonomiczne i prawne, z którymi mae zetkn si technik usług kosmetycznych w swojej pracy zawodowej. W bloku tym zawarte s take umiejtnoci stosowania niektórych strategii marketingowych dla firm usługowych. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Podstawy nauk medycznych Chemiczny Aparatura i techniki kosmetyczne Prawno ekonomiczny Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % *) Podbudowa programowa liceum ogólnokształcce Razem 95 **) *) Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych ( w systemie stacjonarnym i zaocznym). **) Pozostałe 5% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb na rynku pracy. 6

8 BLOK PODSTAWY NAUK MEDYCZNYCH 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa poszczególne układy organizmu ludzkiego, 2) dostrzega zwizki przyczynowo skutkowe midzy budow i funkcj organizmu a rodowiskiem, 3) okrela zalenoci pomidzy funkcjonowaniem poszczególnych narzdów a wygldem powłoki ciała, 4) dba o zdrowie własne i innych, 5) charakteryzowa budow skóry i jej przydatków, 6) okrela rónorodne funkcje spełniane przez skór, 7) okrela typ skóry i włosów, 8) rozpoznawa rodzaj zmian skóry, 9) charakteryzowa objawy i przebieg poszczególnych chorób skóry, 10) charakteryzowa objawy i przebieg poszczególnych chorób włosów, 11) rozpoznawa na podstawie charakteru i miejsca wystpowania wykwitów rodzaj choroby, 12) charakteryzowa przyczyny powstawania poszczególnych chorób skóry, 13) okrela metody profilaktyczne chorób skóry, 14) okrela zasady i sposoby pielgnacji skóry w ramach nowoczesnej kosmetologii, 15) dostrzega wpływ czynników rodowiska naturalnego (czynników meteorologicznych) na stan zdrowia człowieka, 16) charakteryzowa wpływ warunków pracy na organizm człowieka, 17) dostrzega zwizki przyczynowo skutkowe midzy higien osobist a zachorowaniem na choroby zakane, 18) stosowa metody skutecznej obrony przed zakaeniem, 19) charakteryzowa ogólne zasady bezpieczestwa i higieny pracy, 20) charakteryzowa zasady higieny osobistej, sprztu i wyposaenia gabinetu kosmetycznego, 21) charakteryzowa choroby zawodowe kosmetyczek i ich profilaktyk, 7

9 22) charakteryzowa przyczyny i rodzaje nagłych wypadków, 23) udziela pierwszej pomocy w okrelonych przypadkach, 24) skompletowa wyposaenie apteczki w leki i inne rodki niezbdne przy udzielaniu pierwszej pomocy, 25) ocenia leczniczy wpływ czynników fizykalnych i moliwoci ich zastosowania, 26) charakteryzowa działanie promieniowania podczerwonego, ultrafioletowego, wizki wiatła o bardzo duym nateniu, wiatła spolaryzowanego, 27) charakteryzowa wskazania i przeciwwskazania do zastosowania rónego rodzaju promieniowania, 28) obsługiwa urzdzenia emitujce rónego rodzaju promieniowanie, 29) charakteryzowa działanie na organizm ludzki prdu stałego, zmiennego, wielkiej czstotliwoci, 30) charakteryzowa wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzania rónych zabiegów z zastosowaniem prdów, 31) wykonywa zabiegi kosmetyczne przy zastosowaniu prdu stałego, zmiennego i wielkiej czstotliwoci, 32) charakteryzowa działanie ultradwików na organizm ludzki, 33) charakteryzowa wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem ultradwików, 34) charakteryzowa działanie zabiegów cieplnych na organizm ludzki, 35) charakteryzowa sposób przeprowadzania zabiegów cieplnych, aparatur oraz wskazania i przeciwwskazania do tych zabiegów, 36) charakteryzowa rodzaje zabiegów wodoleczniczych i ich oddziaływanie na organizm ludzki, 37) charakteryzowa ruch jako zabieg kosmetyczno higieniczny, 38) ustala zestaw wicze gimnastycznych w stanach patologicznych organizmu (otyło, schorzenia narzdu ruchu), 39) charakteryzowa zasady racjonalnego ywienia, 40) charakteryzowa wpływ odywiania na skór i jej przydatki, 41) obserwowa i właciwie interpretowa zjawiska psychologiczne, 42) definiowa pojcie komunikacji i jej rodzaje, 43) charakteryzowa funkcje komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 8

10 44) stosowa zasady skutecznego komunikowania si z ludmi, 45) współy w zespole, 46) charakteryzowa zioła stosowane w kosmetyce, 47) charakteryzowa podstawowe zwizki czynne w surowcach zielarskich, 48) charakteryzowa metod pozyskiwania zwizków czynnych z surowców zielarskich, 49) okrela wpływ ziołowych zwizków czynnych na skór i jej przydatki, 50) wykorzystywa literatur fachow i inne ródła informacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Układ ruchu, 2) Układ krenia, 3) Układ moczowo płciowy, 4) Układ pokarmowy, 5) Układ oddechowy, 6) Układ nerwowy, 7) Układ dokrewny, 8) Układ narzdów zmysłu, 9) Podstawowe wiadomoci o immunologii, 10) Budowa skóry i przydatków, 11) Zakaenia bakteryjne skóry, 12) Choroby skóry o etiologii wirusowej, 13) Grulica skóry, 14) Zakaenia grzybicze skóry i jej przydatków, 15) Choroby skóry wywołane przez pasoyty, 16) Choroby łojotokowe, 17) Łuszczyca i choroby łuszczycopodobne, 18) Choroby alergiczne skóry, 19) Znamiona i nowotwory łagodne, 20) Stany przedrakowe, raki in situ, stany rzekomonowotworowe, 21) Nowotwory złoliwe, 22) Dermatozy rumieniowe, rumieniowo złuszczajce i grudkowe, 23) Choroby naczyniowe skóry, 9

11 24) Zaburzenia barwnikowe, 25) Zaburzenia rogowacenia, 26) Fotodermatozy, 27) Choroby tkanki łcznej, 28) Choroby przenoszone drog płciow, 29) Uszkodzenia skóry pochodzenia mechanicznego i termicznego, 30) Choroby włosów, 31) Choroby paznokci, 32) Podstawy mikrobiologii, 33) Higiena ogólna i społeczna, 34) Higiena osobista, 35) Higiena gabinetu kosmetycznego, 36) Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy, 37) wiatłolecznictwo: a) promieniowanie podczerwone b) promieniowanie ultrafioletowe c) lasery d) wiatło spolaryzowane 38) Elektrolecznictwo: a) prd stały b) prd zmienny małej czstotliwoci c) prd zmienny redniej czstotliwoci d) prd wielkiej czstotliwoci 39) Ultradwiki, 40) Ciepłolecznictwo, 41) Wodolecznictwo, 42) Kinezyterapia wybrane zagadnienia, 43) Dietetyka, 44) Zjawiska psychologiczne, 45) Proces komunikowania si, rodzaje komunikacji, 46) Zasady działania grupowego, 47) Zioła w kosmetyce. 10

12 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno w posługiwaniu si terminologi zawodow, 2) znajomo budowy i funkcji poszczególnych układów anatomicznych, 3) znajomo rónych rodzajów chorób skóry, 4) trafno wyboru sposobów pielgnacji skóry, 5) znajomo aktualnych problemów zdrowotnych i podstawowych zasad higieny, 6) znajomo właciwoci czynników fizykalnych wytwarzanych przez rónego rodzaju urzdzenia, 7) umiejtno wykorzystania metod praktycznego stosowania czynników fizykalnych, 8) znajomo podstawowych norm dietetycznych, 9) umiejtno wykorzystania surowców ziołowych w kosmetyce, 10) umiejtno interpretacji psychologicznych. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne: test, referat, notatka 11

13 BLOK CHEMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa podstawowe surowce stosowane w przemyle kosmetycznym, 2) przeprowadza ocen jakoci surowców kosmetycznych oraz gotowych wyrobów, 3) zestawia odpowiednie surowce kosmetyczne w recepturze, 4) wykonywa podstawowe obliczenia chemiczne stosowane w kosmetyce, 5) charakteryzowa sprzt, aparatur i podstawowe metody bada stosowane w laboratoriach chemicznych, 6) sporzdza proste, podstawowe kosmetyki niezbdne do zabiegów kosmetycznych, 7) dokonywa doboru kosmetyków dla danej cery w zalenoci od zastosowanych w nich składnikach, 8) charakteryzowa metody produkcji kosmetyków w przemyle. 2. Tre kształcenia (działy programowe) 1) Surowce kosmetyczne, 2) Podstawowe obliczenia chemiczne, 3) Proste receptury kosmetyczne, 4) Obsługa sprztu laboratoryjnego, 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si terminologi fachow, 2) znajomo surowców stosowanych w produkcji kosmetyków, 3) umiejtno dokonania podstawowych oblicze chemicznych, 12

14 4) umiejtno sporzdzenia prostej receptury kosmetycznej, 5) umiejtno sporzdzania prostych preparatów kosmetycznych Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne (testy, referaty, notatki, sporzdzenie receptury), 3) wiczenia praktyczne: wykonanie preparatu kosmetycznego. 13

15 BLOK APARATURA I TECHNIKI KOSMETYCZNE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) zorganizowa stanowisko pracy, 2) rozpoznawa rodzaj cery i włosów oraz dostosowywa odpowiedni zabieg, 3) przeprowadza wywiad z klientem, 4) udziela fachowej porady z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej na podstawie przeprowadzonego wywiadu i ogldzin skóry, 5) przygotowywa klienta do zabiegu, 6) charakteryzowa rodki i sposoby pielgnowania i upikszania brwi i rzs, 7) wykonywa farbowanie brwi i rzs, 8) wykonywa wiczenia uelastyczniajce dłonie i palce, 9) charakteryzowa wpływ poszczególnych ruchów masau na organizm ludzki, 10) okrela kolejno i rodzaj czynnoci przy wykonywaniu kosmetycznego masau ciała, 11) wykonywa kosmetyczny masa całego ciała, 12) okrela kolejno i rodzaj czynnoci przy wykonywaniu masau twarzy, szyi i dekoltu, 13) wykonywa masa twarzy, szyi i dekoltu (róne techniki), 14) wykonywa masa pleców, 15) charakteryzowa metody i rodki do pielgnacji rónych rodzajów włosów, 16) dobiera i wykonywa odpowiednie zabiegi w zalenoci od potrzeby i rodzaju włosów, 17) wykonywa masa głowy, 18) charakteryzowa rodki i sposoby pielgnacji koczyn górnych, 19) charakteryzowa kolejno czynnoci przy wykonywaniu manicure, 20) wykonywa manicure, 21) wykonywa masa rki, 14

16 22) charakteryzowa rodki i sposoby pielgnacji koczyn dolnych, 23) charakteryzowa kolejno czynnoci przy wykonywaniu pedicure, 24) wykonywa pedicure, 25) wykonywa masa nogi, 26) charakteryzowa róne rodki i metody usuwania nadmiernego owłosienia za pomoc rodków chemicznych, mechanicznych oraz za pomoc prdu, 27) charakteryzowa sposoby pielgnacji piersi w domu i w gabinecie kosmetycznym, 28) przeprowadza zabiegi pielgnacyjne biustu, 29) okrela na czym polega wykonanie klasycznego zabiegu kosmetycznego (oczyszczenie skóry), 30) charakteryzowa metody i rodki stosowane przy wykonywaniu rónych zabiegów pielgnacyjnych (dotleniajcych, odywczych, regenerujcych, nawilajcych, liftingujcych), 31) przygotowywa i nakłada róne rodzaje masek kosmetycznych (ziołowe, cigajce, odywcze, plastyczne, rozgrzewajce, nawilajce, liftingujce), 32) charakteryzowa róne metody głbokiego złuszczania naskórka, 33) charakteryzowa przyczyn powstawania cellulitu, 34) charakteryzowa metody i rodki zapobiegania i leczenia cellulitu, 35) wykonywa zabiegi pielgnacyjne przy cellulicie, 36) charakteryzowa przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania rozstpom, 37) wykonywa zabiegi pielgnacyjne zapobiegajce rozstpom, 38) charakteryzowa metody i aparaty stosowane do odchudzania, 39) charakteryzowa czynnoci i preparaty do wykonywania rónego rodzaju makijau, 40) dobiera i wykonywa róne rodzaje makijau. 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Stanowisko pracy. 2) Wywiad z klientem. 15

17 3) Poradnictwo. 4) Pielgnacja i upikszanie oczu. 5) Kosmetyczny masa całego ciała. 6) Masa twarzy, szyi i dekoltu (rone techniki). 7) Masa głowy. 8) Pielgnacja włosów. 9) Pielgnacja koczyn górnych: a) rodki i sposoby pielgnacji koczyn górnych, b) manicure, c) masa dłoni. 10) Pielgnacja koczyn dolnych: a) rodki i sposoby pielgnacji koczyn dolnych, b) pedicure, c) masa nogi. 11) Metody usuwania nadmiernego owłosienia. 12) Pielgnacja piersi w domu i w gabinecie kosmetycznym. 13) Klasyczne zabiegi kosmetyczne (oczyszczenie skóry). 14) Maski kosmetyczne. 15) Zabiegi pielgnacyjne dla rónych rodzajów cer (dotleniajce, odywcze, regenerujce, nawilajce, liftingujce). 16) Głbokie złuszczanie naskórka. 17) Cellulit. 18) Rozstpy. 19) Odchudzanie miejscowe i ogólne. 20) Makija. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si terminologi fachow, 2) trafno doboru odpowiednich zabiegów kosmetycznych do okrelonych potrzeb, 3) umiejtno wykonania poszczególnych zabiegów kosmetycznych, 16

18 4) poprawno i estetyka wykonanej pracy, 5) inwencja, przedsibiorczo, zainteresowanie, zaangaowanie w działaniach zawodowych, 6) udział w branowych imprezach wystawienniczych, 7) korzystanie z fachowej literatury i czasopimiennictwa. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne, 3) wiczenia praktyczne: wykonywanie poszczególnych zabiegów kosmetycznych. BLOK PRAWNO EKONOMICZNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa najwaniejsze pojcia ekonomiczne i prawne, z którymi moe zetkn si technik usług kosmetycznych w swojej pracy zawodowej, 2) charakteryzowa i interpretowa podstawowe przepisy prawne zwizane z prawem pracy oraz prowadzeniem działalnoci gospodarczej, 3) charakteryzowa tok postpowania przy organizowaniu działalnoci gospodarczej, 4) składa ofert pracy i odpowiada na ni, 5) sporzdza list intencyjny (podanie) i yciorys (Curriculum Vitae C.V.), 6) przeprowadza rozmow z potencjalnym pracodawc, 7) okrela prawa i obowizki pracownika przy zawieraniu umowy o prac i umowy zlecenia, 8) oblicza wysoko wynagrodzenia, 9) oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnionych wg umowy o prac, umow zlecenie oraz wypełnia deklaracj podatkow, 10) wypełnia deklaracj ubezpieczeniow do ZUS, 11) rozpoznawa lokalny rynek w celu prowadzenia działalnoci. 17

19 2. Treci kształcenia (działy programowe) 1) Podstawowe wiadomoci i pojcia z zakresu prawa. 2) Najwaniejsze pojcia ekonomiczne. 3) Podstawowe przepisy prawa pracy. 4) Aktualne przepisy prawne umoliwiajce rozpoczcie działalnoci gospodarczej. 5) Rejestracja przedsibiorstwa. 6) Podstawowe zagadnienia zwizane z przychodem, kosztem, zyskiem przedsibiorstwa. 7) Zasady racjonalnej organizacji pracy. 8) Zasady dokonywania kalkulacji kosztów i tworzenia biznes planu. 9) Wybrane zagadnienia marketingowe dla firm usługowych. 3. Zalecenia dotyczce oceniania W ocenie umiejtnoci proponuje si zastosowanie nastpujcych kryteriów: 1) poprawno posługiwania si terminologi fachow, 2) rozumienie terminów z zakresu nauk prawno ekonomicznych, 3) umiejtno interpretacji aktów prawnych, 4) znajomo funkcjonowania firm usługowych, 5) umiejtno tworzenia i wypełniania dokumentów, 6) umiejtno wykorzystania elementów marketingu w kształtowaniu strategii firmy. Proponuje si nastpujce metody kontroli wyników kształcenia: 1) odpowiedzi ustne, 2) prace pisemne: test, referat, notatka, 3) wiczenia praktyczne: prawidłowe odczytywanie i wypełnianie dokumentów rozlicze podatkowych, dokumentów personalnych, ubezpieczeniowych. 18

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH AU.61. AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 514207 514207 Technik usług kosmetycznych Technik usług kosmetycznych OMZ PKZ(AU.aa) OMZ PKZ(AU.aa)

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 58 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci HARMONOGRAM SZKOLENIA Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci Termin realizacji: 08.0.07 r. 09.0.07 r. Miejsce realizacji: Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OŚWIATA Katowice, al. Korfantego Data

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług kosmetycznych 514207 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** 514103 514103 100/cz

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** 514103 514103 100/cz KOSMETYCZKA - 514103 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: KOSMETYCZKA Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów kosmetologia należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA we Wrocławiu. Kosmetologia. Trądzik pospolity

NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA we Wrocławiu. Kosmetologia. Trądzik pospolity NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA we Wrocławiu Kosmetologia Trądzik pospolity NIEPUBLICZNA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA we Wrocławiu Kosmetologia Trądzik pospolity SPIS TREŚCI - Kosmetologia 1. HISTORIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie ucznia do skutecznego wykonywania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH SYMBOL CYFROWY 514 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA, STUDIA I STOPNIA w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA, STUDIA I STOPNIA w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW KARTA PRAKTYK PO DRUGIM SEMESTRZE TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja Zaświadczenie należy przedłożyć w celu potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki

KARTA PRZEDMIOTU. dr n. med. Adam Borzęcki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku PWSZSand/KO/S/A/13, PWSZSand/KO/N/A/13, polskim Dermatologia angielskim Dermatology 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA Załącznik nr 1 Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA Czas trwania praktyki klinicznej: Praktyka dla kierunku KOSMETOLOGIA

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA KOSMETYCZNA

PRACOWNIA KOSMETYCZNA PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1. Informacje o przedmiocie(zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej: 1.1. Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1.2. Forma przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA. 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA. 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 Załącznik nr 4 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa KARTA PRAKTYK Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja PROGRAM PRAKTYK Czynności: 1 praktyka 2 praktyka

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze III 4 tygodnie Kształcenie praktyczne może być realizowane w: gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ Szkolenia 1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1:1 Cześć teoretyczna: - przepisy bhp dotyczące stanowiska pracy oraz wykonywania zabiegu, - zalecenia oraz przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, - materiały do

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Centrum Nauki i Biznesu ŻAK al. Wojska Polskiego 29/12 70-473 Szczecin Tel. (91) 4844604 www.zak.edu.pl szczecin@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MATERIAŁ NAUCZANIA Podczas dwóch

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała 8.1. Wykonywanie zabiegów

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów kosmetologia, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA Cel kształcenia: Podstawowym celem praktyki zawodowej jest przygotowanie do wykonywania zawodu kosmetologa poprzez nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SYMBOL CYFROWY 516 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Józefa Piłsudskiego w Warszawie WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA Filii w Białej Podlaskiej DZIENNIK PRAKTYK studenckich Kierunek: KOSMETOLOGIA... Imię i nazwisko studenta....

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Fryzjer

Fryzjer AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514101 Fryzjer 514105 Technik usług fryzjerskich PKZ(AU.k) FRYZJER 514101 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program na kursie dokształcającym `Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Kosmetologii dokształcający Nazwa kursu WizaŜ z elementami stylizacji Typ kursu

Bardziej szczegółowo

KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA TWARZY

KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA TWARZY KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA TWARZY 80 h (część obowiązkowa) + 120 h bezpłatnych warsztatów (część nieobowiązkowa) W ramach kursu otrzymujesz: Podręcznik Kosmetyka Stosowana Autorski skrypt szkoleniowy (wykorzystujemy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA I STOPNIA 2013-2016: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Kosmetologia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Czas trwania praktyki - po 2 tygodnie w semestrze 1. Cel praktyki zawodowej Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla zawodu technik usług kosmetycznych

Rozkład materiału dla zawodu technik usług kosmetycznych Rozkład materiału dla zawodu technik usług kosmetycznych Z zakresu kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy z wykorzystaniem efektów wspólnych dla wszystkich zawodów

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia licencjackie - I stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia licencjackie - I stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia licencjackie - I stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy zajęć podstawowej, niezbędnej do późniejszego zdobycia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I rok - 1 semestr rok akademicki 2015/2016

Studia niestacjonarne I rok - 1 semestr rok akademicki 2015/2016 I rok - 1 semestr rok akademicki 2015/2016 1 Anatomia 25 10 10-5 3 Zal./Egz. 2 Biologia 20 10 5-5 2 Zal./Egz. 3 Histologia 20 5 5 10 2 Zal./Egz. 4 5 Kosmetologia pielęgnacyjna 1 (organizacja stanowiska

Bardziej szczegółowo

SYLAB US MODU ŁU ( PR ZE DM IOTU) In fo rma cje og ó lne. Kosmetologia pielęgnacyjna

SYLAB US MODU ŁU ( PR ZE DM IOTU) In fo rma cje og ó lne. Kosmetologia pielęgnacyjna YLAB U MODU ŁU ( PR ZE DM IOTU) In fo rma cje og ó lne Kod KP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Kosmetologia pielęgnacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online

PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online Serdecznie zapraszam na kurs Kosmetyka online! Dzięki niemu wygodnie poznasz tajniki profesjonalnej kosmetyki. Dowiesz się, jak prawidłowo dbać o cerę i czym

Bardziej szczegółowo

SYLAB US MODU ŁU ( PR ZE DM IOTU) In fo rma cje og ó lne. Kosmetologia pielęgnacyjna

SYLAB US MODU ŁU ( PR ZE DM IOTU) In fo rma cje og ó lne. Kosmetologia pielęgnacyjna SYLAB US MODU ŁU ( PR ZE DM IOTU) In fo rma cje og ó lne Kod modułu PDKP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Kosmetologia pielęgnacyjna

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03]

I.1.1. Technik usług kosmetycznych 514[03] I.1.1. Technik usług 514[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 7278 Przystąpiło łącznie: 6681 przystąpiło: 6673 przystąpiło: 6649 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6145 (92,1%) zdało: 4946 (74,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA

KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA 1. Informacje o przedmiocie(zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej: 1.1. Nazwa przedmiotu: KOSMETOLOGIA UPIĘKSZAJĄCA I KOREKCYJNA 1.2.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii -

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - Określenie rodzaju działania innowacyjnego: I Innowacja programowa Wprowadzono nowe treści z zakresu elementów kosmetologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo