SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ. Wykaz załączników: * ZAŁĄCZNIK NR 1 Oferta. * ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. * ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy. * ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Liczba stron SIWZ: 27 ZATWIERDZAM DYREKTOR SZPITALA Wojciech Puzyna dr n. med. 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie SPZOZ ul. Żelazna Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą lub upzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ. 2. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 233/D/2011 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: meble medyczne Łóżka szpitalne Łóżka z silnikiem Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy następujących mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ: - Łóżko rehabilitacyjne 2-segmentowe 24 szt. - Łóżko rehabilitacyjne 4-segmentowe 4 szt. - Łóżko wielofunkcyjne elektryczne 8 szt. - Szafka przyłóżkowa 32 szt. Zamawiający wymaga, aby szafki przyłóżkowe były wizualnie dopasowane do zaoferowanych łóżek, aby stanowiły z nimi spójny komplet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymaganych parametrów stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przewidywany termin realizacji do dnia 31 października 2011 roku. 2

3 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Opis warunków udziału w postępowaniu. 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp. 1.2 Na podstawie art. 26 ust. 2, lit. b ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 1.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 1.4 Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp. 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie informacji zawartych w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach i dokumentach, potwierdzających spełnianie tych warunków. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch tożsamych z przedmiotem zamówienia dostaw, polegających na dostawie łóżek rehabilitacyjnych i/lub łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych o wartości brutto nie mniejszej niż ,00 złotych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, poda ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty, potwierdzające że dostawy te zostały wykonane należycie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia - nie spełnia poszczególne warunki Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będą one zawierały błędy lub jeżeli z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt 1., to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2.5 Zamawiający wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 upzp. 3

4 VI. Sygnatura sprawy: 233/D/2011 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć: 1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 1.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.3 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. Ponadto, Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo winno wskazywać dane osobowe pełnomocnika, szczegółowy zakres jego umocowania, datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien dostarczyć: 3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.; 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.4. aktualne zaświadczeni właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4

5 3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - w 2 ust 1 pkt 5 ww. rozporządzenia składa oświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, do oferty należy załączyć: 6.1. deklarację zgodności i certyfikat znaku CE dla oferowanych towarów (o ile dotyczy); 6.2. komplet materiałów reklamowych lub katalogi/foldery z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia (zwłaszcza parametrów wymaganych w SIWZ) i/lub dokumentację techniczną w języku polskim. Oryginały oświadczeń winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Oryginały dokumentów nie są wymagane. 5

6 VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie poczty elektronicznej. 2. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - Renata Wałaszewska w zakresie przedmiotu zamówienia, - Karolina Chybel Marta Fok w sprawach zgodności z ustawą Pzp. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami (formularz oferty, formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) musi być napisana w języku polskim, złożona w formie oryginału i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące: adresu Wykonawcy, nr REGON oraz NIP, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej ( ) oraz numer telefonu/faksu; imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 6

7 W trosce o ochronę środowiska uprasza się Wykonawców o nie dołączanie do oferty dokumentów, które nie były wymagane przez Zamawiającego lub w ilości większej, niż wymagana w SIWZ. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby opakowanie posiadało: - nazwę i adres Wykonawcy, - nazwę i adres Zamawiającego, Oznaczenie: Oferta na dostawę mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ, sygnatura sprawy: 233/D/2011. oraz NIE OTWIERAĆ PRZED dniem r. godz. 10:30. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone dopiskiem np. ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. WYCOFANIE OFERTY. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Żelazna 90, Sekretariat Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie do dnia r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej Szpitala budynek A, w dniu r. o godz. 10:30. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca w Ofercie podaje cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. 7

8 2. W cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty. XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Opis kryterium Waga kryterium Cena oferty 100% KRYTERIUM - cena - waga 100% W Załączniku Nr 1 - Oferta Wykonawca określi łączną cenę brutto oferty. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następującej zasady: cena oferty najtańszej Co X = cena oferty badanej x 100 pkt. x 100% 2. Sposób oceny ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 upzp). XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa. XIV WADIUM 1. Termin wniesienia wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia roku do godz Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). 8

9 2. Wysokość wadium: Wadium na CAŁOŚĆ zamówienia wynosi 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). 3. Wadium może być wniesione : a) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A, nr konta: nr konta: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego wniesienia dołączona do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zarówno gwarancje jak i poręczenia, muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 4. Zatrzymanie wadium: W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 3 lit. b - e jw., dokumenty te muszą zawierać określenie przypadków, w których wadium zostaje zatrzymane przez Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę: d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami. 5. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9

10 XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ICH WARUNKACH Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ. XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach zawartych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych (art g). 2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu c) wykluczenia odwołującego z postępowania d) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (oraz przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia, w taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu) w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 4. Wykonawca ma obowiązek wniesienia na konto Urzędu Zamówień Publicznych wpisu od odwołania, najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołączyć do odwołania. 5. Wysokość wpisu jest uzależniona od przedmiotu i wartości zamówienia i wynosi 7 500,00 zł. XVIII OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. XIX OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XX INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 1. Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 10

11 2. Zgodnie z art. 36 ust.4 upzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. XXI SPIS DRUKÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW, JAKIE WYKONAWCA WYPEŁNI / DOŁĄCZY DO OFERTY: * ZAŁĄCZNIK NR 1 Oferta. * ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. * ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy. * ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ 1. Oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę zgodnie z wypełnionym Załącznikiem nr 1: Oferta oraz Załącznikiem nr 2: Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia. Wartość netto...pln Podatek VAT...PLN Wartość brutto...pln SŁOWNIE: Netto: VAT...%... Brutto: W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w Umowie jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym / wpisem w ewidencji gospodarczej*/ udzielonym pełnomocnictwem ): Imię i nazwisko... stanowisko/funkcja * Imię i nazwisko stanowisko/funkcja * 3. Oświadczamy, że wszystkie przedmioty zamówienia zamieszczone w niniejszej ofercie posiadają stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz są bezpieczne w użyciu zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów. 4. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji oraz rękojmi na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. 12

13 5. Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, którą stanowią:... str,... itd.... str.... itd.... str,... itd.... str.... itd.... str,... itd.... str.... itd. itd dnia Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ CENOWY. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŁÓŻKO REHABILITACYJNE 2-SEGMENTOWE 24 SZT. L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość Oferowana wartość 1. Nazwa Podać 2. Producent / kraj Podać 3. Model / typ Podać 4. Rok produkcji 2011 Cena netto/szt.:... Stawka i wartość podatku VAT:... Cena brutto/szt.:... L.p. PARAMETR Wymagana wartość Oferowana wartość Konstrukcja łóżka ramowa, wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita: 930 mm, (+/- 30 mm) wraz z zamontowanymi barierkami Wymiary leża 2000mm x 900mm W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami Szczyty łóżka wykonane z polietylenu w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na (opisać) 14

15 działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi Leże łóżka 2 segmentowe w tym oparcie pleców unoszone Segmenty leża wypełnione odejmowaną siatką pokrytą lakierem proszkowym wymiary oczek max. 5x5cm W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki Wysokość leża od podłoża: 450 mm, (+/- 30 mm) Regulacja kąta oparcia pleców, realizowana bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 75 o (+/- 5 o ) Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta, czytelnie oznaczona Podstawa łóżka wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi; jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm w tym 2 koła z indywidualną blokadą jazdy i obrotu, boki kół osłonięte osłonami z tworzywa. Możliwość montażu barierek bocznych, ramy wyciągowe. Rama leża wyposażona w uchwyty zabezpieczające materac przed przesuwaniem Elementy wyposażenia łóżka: Barierka składana na ramę leża, (ogółem 2 kpl.) Wieszak kroplówki (ogółem 4 szt.) Uchwyt do worków urologicznych (minimum 2 haczyki), uchwyt z możliwością zamocowania na całej długości ramy leża (ogółem 4szt.) Materac (gąbka o gęstości min T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200x90x10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie L ), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych 15 (opisać) Sygnatura sprawy: 233/D/2011

16 parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 C, suszenie w bębnie 120 C, komora dezynfekcyjna 120 C) 24 szt. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów Sygnatura sprawy: 233/D/2011 ŁÓŻKO REHABILITACYJNE 4-SEGMENTOWE 4 SZT. L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość Oferowana wartość 1. Nazwa Podać 2. Producent / kraj Podać 3. Model / typ Podać 4. Rok produkcji 2011 Cena netto/szt.:... Stawka i wartość podatku VAT:... Cena brutto/szt.:... L.p. PARAMETR Wymagana wartość Oferowana wartość Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2130 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi: 930 mm, (+/- 30 mm) Wymiary leża 2000x900mm Przechyły Trendelenburga min. 15 stopni i anty-trendelenburga min. 12 stopni 16

17 uzyskiwane za pomocą sprężyn gazowych z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, od strony wezgłowia dwuosiowe krążki odbojowe. Na całej długości leża listwy z tworzywa chroniące łóżko i ściany przed otarciami Szczyty łóżka wykonane z polietylenu w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi Leże łóżka posiada min. 3 segmenty ruchome Segmenty leża wypełnione siatką stalową lakierowaną proszkowo o wymiarach oczek max. 5x5cm Pod ramą wysuwana za pomocą mechanizmu rolkowego półka do odkładania pościeli niewystająca poza obrys ramy W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki Wysokość leża od podłoża: 400 mm, (+/- 50 mm) Regulacja kąta oparcia pleców, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 75 o (+/- 5 o ) Regulacja kąta oparcia uda, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 50 o (+/- 5 o ) Regulacja segmentu podudzia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty osłoną z tworzywa) z centralną blokadą kół oraz możliwością blokowania obrotu jednego z kół tzw. (funkcja jazdy na wprost) Wzmocniona podstawa leża, obciążenie maksymalne łóżka min. 170 kg Możliwość montażu barierek bocznych, ramy wyciągowej Materac (gąbka o gęstości min T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 17 Sygnatura sprawy: 233/D/2011

18 x90x15 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie L ), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów Sygnatura sprawy: 233/D/2011 ŁÓŻKO WIELOFUNKCYJNE ELEKTRYCZNE 8 SZT. L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość Oferowana wartość 1. Nazwa Podać 2. Producent / kraj Podać 3. Model / typ Podać 4. Rok produkcji 2011 Cena netto/szt.:... Stawka i wartość podatku VAT:... Cena brutto/szt.:... L.p. PARAMETR Wymagana wartość Oferowana wartość 1. Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Leże łóżka posiadające cztery punkty podparcia 18

19 2. Przestrzeń pomiędzy podstawą łóżka a leżem, i podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości 3. Szerokość całkowita wraz z barierkami 980 mm (+/- 30 mm) 4. Długość całkowita: 2150 mm 5. Szerokość leża 900mm (+/- 30 mm) Długość leża 2000mm (+/- 30 mm) 6. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 350 do 800 mm (+/-20 mm) 7. Zasilanie elektryczne V 8. Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, o wymiarach segmentów ok. 824/200/360/526mm 9. Leże wypełnione odejmowanymi płytami wykonanymi z tworzywa ABS 10. Elektryczna funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR) 11. Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców 12. zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 8cm Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców do 73 o (+/- 5 o ) - segment uda do 48o (+/-5 o ) - pozycja Trendlelenburga do 19 o (+/- 3 o ) - pozycja anty-trendlenburga do 19 o (+/-3 o ) - regulacja segmentu podudzia ręczna mechanizmem zapadkowym Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz dodatkowych panelem sterującym umieszczonym pod leżem. Dodatkowy Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego Szczyty łóżka wykonane z polietylenu w technologii Rotomuldingu z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża, niezależne aluminiowe Sygnatura sprawy: 233/D/

20 barierki boczne, nie powiększające gabarytów leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Każda Barierka umożliwia wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie. Barierki po uniesieniu zabezpieczają pacjentkę na całej długości brak wolnych przestrzeni pomiędzy barierką a szczytem 19. Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy leża 20. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe 21. Elastyczne listwy odbojowe po bokach leża na całej jego długości chroniące łóżko przed uderzeniami 22. Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny na panelu centralnym. 23. Panel centralny umożliwiający sterowanie funkcjami elektrycznymi 24. Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym 25. Elastyczne, uchwyty z tworzywa do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami 26. Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. 27. Maksymalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg. 28. Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta 29. Materac (gąbka o gęstości min T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200x90x15 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie L ), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i Sygnatura sprawy: 233/D/

21 smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 C, suszenie w bębnie 120 C, komora dezynfekcyjna 120 C) Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Sygnatura sprawy: 233/D/2011 SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 32 SZT. L.p. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość Oferowana wartość 1. Nazwa Podać 2. Producent / kraj Podać 3. Model / typ Podać 4. Rok produkcji 2011 Cena netto/szt.:... Stawka i wartość podatku VAT:... Cena brutto/szt.:... L.p. PARAMETR Wymagana wartość Oferowana wartość Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV Wymiary szafki: - Wymiary blatu głównego: 500 x 400 mm, (+/- 20 mm) - Wymiary półki bocznej: 580 x 350 mm, (+/- 20 mm) - Wysokość: 850 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość: 500 mm, (+/- 20 mm) - Głębokość: 420 mm, (+/- 20 mm) 7. Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie mm (+/- 30 mm) 21

22 Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo Koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki wypełnień szczytów przy łóżkach Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem Sygnatura sprawy: 233/D/2011 WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY 1. Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji w przypadku łóżek oraz co najmniej 24-miesięcznej w przypadku szafek przyłóżkowych pod rygorem odrzucenia oferty. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanych urządzeń i ich wyposażenia. 2. Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniających do wymiany całego urządzenia na nowe max 3 (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 3. Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie podjęta naprawa max. 24 godziny / 1 dzień roboczy od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie i faksem. 4. Przerwa w eksploatacji urządzenia łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. 5. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny (do oferty należy załączyć oświadczenie o autoryzacji oraz podać adres serwisu). 6. Urządzenie wymaga okresowych przeglądów technicznych / NIE* 7. Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (min. raz na 12 miesięcy) wykonane będą na koszt Wykonawcy. Należy podać ile przeglądów rocznie jest wymaganych przez producenta sprzętu W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 7 dni roboczych od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wytwórca urządzenia dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca załączy do oferty wykaz dostawców takich części i materiałów. 10. Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny. 22

23 11. Min. 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży. * niepotrzebne skreślić OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 2. Urządzenia powinny być łatwe w utrzymaniu czystości gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. 3. Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i gotowe do uruchomienia bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Urządzenia należy dostarczyć razem z instrukcjami obsługi i konserwacji w języku polskim, kartami gwarancyjnymi określającymi terminy i warunki gwarancji oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i kopiami certyfikatów. 4. Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach), po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia. 5. Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia / certyfikatu o przebytym szkoleniu i wydaniu upoważnienia do wykonywania bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po upływie okresu gwarancji.... dnia Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. 23

24 ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA nr.../2011r W dniu roku między: Szpitalem Specjalistycznym Św. Zofii w Warszawie, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 90, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: , NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Wojciecha Puzynę dr n. med. Dyrektora Szpitala a firmą z siedzibą w przy ul, dopuszczoną do występowania w obrocie prawnym na podstawie aktualnego....., prowadzonej przez.. pod nr.., NIP:.., REGON:., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. wyłonioną w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta Umowa następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest dostawa mebli medycznych do siedziby Zamawiającego oraz szkolenie pracowników, zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy. 2. WARTOŚĆ UMOWY Wartość Umowy ustala się na kwotę netto:..zł. (słownie:..), plus podatek VAT, według obowiązujących stawek, co stanowi łączną wartość brutto:.zł. (słownie: ). 3. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony przedmiot Umowy zgodnie z 2 Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy określony w fakturze. 4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 24

25 4. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy oraz przeszkolić personel na własny koszt i ryzyko, do dnia 31 października 2011 roku. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy, ze Specjalistą ds. urządzeń medycznych, pod nr tel.: Wykonawca opatrzy opakowanie towaru znakami: a) nazwa Wykonawcy; b) miejsce przeznaczenia; c) numer Umowy; 4. Do dostawy Wykonawca dołączy: - dokumenty potwierdzające rodzaj, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy fakturę VAT i ewentualnie dokument przewozowy; - instrukcję obsługi/użytkowania w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim (w programie umożliwiającym edycję dokumentu), która powinna zawierać: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, dotyczące uruchomienia sprzętu, warunki pracy sprzętu, opis techniczny, wymagania dotyczące konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych - dwie kopie w/w dokumentów; - instrukcję bezpiecznej obsługi - dwie kopie; - deklarację zgodności producenta, CE, wpis do ewidencji wyrobów medycznych (o ile dotyczy); - kartę gwarancyjną; - protokół odbioru. 5. Odbioru ilościowego i jakościowego, zakończonego podpisaniem Protokołu Odbioru, dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy i rachunku w przypadku niezgodności z opisem zamówienia, dostarczenia towaru złej jakości lub innej reklamacji i nie ponosi z tego tytułu konsekwencji finansowych. 5. WARUNKI GWARANCJI 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy jest wolny od wad. 2. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy (licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego). 3. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot Umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na awarię w ciągu max. 24 godzin od momentu zgłoszenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 6. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie. 6. KARY UMOWNE Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca w razie niedostarczenia przedmiotu niniejszej Umowy w terminie, określonym w 4 ust. 1 Umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 25

26 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto towaru, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z własnej winy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto towaru, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy. 4. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili: - w trybie określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r.; - w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości lub ze zwłoką przekraczającą 15 dni, - jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny. 8. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i dotyczą w szczególności: - przedłużenia okresu gwarancji, zmiany sposobu i częstotliwości serwisowania sprzętu, - drobnych zmian w konfiguracji przedmiotu zamówienia, nie mających wpływu na wybór oferty. - wydłużenia terminu realizacji umowy na wniosek Zamawiającego, z uwagi na trwające prace remontowe i wykończeniowe o czas niezbędny do zapewnienia prawidłowej, ciągłej pracy Szpitala. 2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 3. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA DYREKTOR SZPITALA Wojciech Puzyna dr n. med. 26

27 ZAŁĄCZNIK NR 4 Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych na..., nr sprawy.../.../2011, oświadczam(-y), że: spełniamy(-y) warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych... dnia Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 27

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 01-004 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających /

Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Załącznik nr 1 do pisma z dnia 12.08.2011r. znak: SZP-2910-9(28/ZP/11)-11(1 ) Zestawienie parametrów granicznych / odcinających / Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 2 segmentowym szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 01-004 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Stoły operacyjne 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Stoły operacyjne 2011/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252653-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Stoły operacyjne 2011/S 152-252653 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 01-004 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328885-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Aparaty ultrasonograficzne 2012/S 200-328885 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ. Numer ogłoszenia: 269883-2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Monitory 2012/S 182-298910. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Monitory 2012/S 182-298910. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298910-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Monitory 2012/S 182-298910 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Leasing operacyjny ambulansów drogowych typu A1-2 szt. i typu A2-1

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Warszawa: Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 168034-2011; data zamieszczenia: 21.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 235288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa sadzonek drzew i krzewów Numer ogłoszenia: 91206-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../. - PROJEKT

UMOWA nr.../. - PROJEKT w dniu... 2016 r. w Otwocku pomiędzy: UMOWA nr.../. - PROJEKT Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSW w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8

1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8 1 Zał. Nr 3 ZP 31 /2014 1. Łóżko rehabilitacyjne z hydrauliczną regulacją wysokości Szt. 8 Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1. Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Parametr oferowany

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie konserwacji wind 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie konserwacji wind 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24135-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi w zakresie konserwacji wind 2016/S 016-024135 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412836-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173636-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble 2015/S 096-173636 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Rybnik: DOSTAWA JAJ KURZYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rybnik: DOSTAWA JAJ KURZYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-11-04 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: DOSTAWA JAJ KURZYCH Numer ogłoszenia: 447146-2013;

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Mysłakowice: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Mysłakowice: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 162393 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: r. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną dla SPPR w Pruszczu Gdańskim. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO I OSOBOWO- TOWAROWEGO DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 01-004 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA modyfikacja z dnia 18.10.2011r. w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia

Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia Tarnów: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.e. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów - bez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 201320 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132916-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2012/S 81-132916 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna Sp.

Bardziej szczegółowo

PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315671-2012:text:pl:html PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2012/S 192-315671 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246226-2011:text:pl:html PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2011/S 148-246226 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Tarnów: Urządzenia medyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Tarnów: Urządzenia medyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:160723-2017:text:pl:html Polska-Tarnów: Urządzenia medyczne 2017/S 083-160723 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo