SPAWARKA INWERTOROWA TIG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPAWARKA INWERTOROWA TIG"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi SPAWARKA INWERTOROWA TIG DIGITIG 225P AC/DC Uwaga! Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zachowaj Instrukcję i przechowuj w celu łatwego i szybkiego dostępu podczas eksploatacji sprzętu. Zwracaj szczególną uwagę na przepisy BHP podczas pracy w celu Twojej ochrony. Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli. masz wątpliwości lub czegoś nie zrozumiałeś.

2 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu na ciągły rozwój techniczny urządzenia, pewne jego funkcje mogą ulegać modyfikacji i ich działanie może różnić się szczegółami od opisów w instrukcji. Nie jest to błędem urządzenia, lecz wynikiem postępu i ciągłych prac modyfikacyjnych urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia należy: Sprawdzić stan połączeń elektrycznych i mechanicznych. Zabrania się używać uchwytów i przewodów prądowych o uszkodzonej izolacji. Niewłaściwa izolacja uchwytów i przewodów prądowych grozi porażeniem prądem elektrycznym Zadbać o właściwe warunki pracy, tj. zapewnić właściwą temperaturę, wilgotność i wentylację w miejscu pracy. Poza pomieszczeniami zamkniętymi chronić przed opadami atmosferycznymi. Umieścić prostownik w miejscu umożliwiającym jego łatwą obsługę. Osoby obsługujące spawarkę powinny: posiadać uprawnienia do spawania elektrycznego metodą TIG znać i przestrzegać przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu prac spawalniczych używać właściwego, specjalistycznego sprzętu ochronnego: rękawic, fartucha, butów gumowych, tarczy lub przyłbicy spawalniczej z odpowiednio dobranym filtrem. znać treść niniejszej instrukcji obsługi i eksploatować spawarkę zgodnie z jej przeznaczeniem Wszelkie naprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu wtyczki z gniazdka zasilającego. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci niedozwolone jest dotykanie gołą ręką ani przez wilgotną odzież żadnych elementów tworzących obwód prądu spawania. Zabronione jest zdejmowanie osłon zewnętrznych przy urządzeniu włączonym do sieci. Wszelkie przeróbki prostownika we własnym zakresie są zabronione i mogą stanowić pogorszenie warunków bezpieczeństwa. Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione osoby z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. Zabrania się eksploatacji spawarki w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem! Stanowisko spawalnicze wyposażone powinno być w sprzęt gaśniczy Po zakończeniu pracy przewód zasilający urządzenie należy odłączyć od sieci. Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Wszelkie przeróbki prostownika są zabronione i powodują utratę gwarancji. 2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA DIGITIG 225P AC/DC to nowoczesna spawarka inwertorowa do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Umożliwia spawanie elektrodami otulonymi (metoda MMA) oraz elektrodą nietopliwą w osłonie gazów ochronnych (metoda TIG).

3 3. SCHEMAT BLOKOWY 4. DANE TECHNICZNE 4.1.Parametry Parametry główne Napięcie zasilania 230V AC, 50/60Hz Pobór mocy (kva) 4.6 Zabezpieczenie (A) 32 Maksymalny prąd spawania (A) TIG: 200; MMA: 160 Cykl pracy (%) 60 Napięcie w stanie bez obciążenia (V) 56 Klasa izolacji F Chłodzenie Wymuszone chłodzenie powietrzem Stopień ochrony IP23 Wymiary (mm) Masa (kg) 27 Parametry MMA (DC, AC) Zakres regulacji prądu spawania (A) DC: 10~160; AC: 20~160 Zakres regulacji prądu zajarzania (A) DC: 10~200; AC: 20~200 Zakres regulacji Arc Force (A) 0~100 Częstotliwość prądu AC (Hz) 50

4 Parametry TIG (DC, DC z pulsem, AC, AC z pulsem) Zakres regulacji prądu początkowego (A) DC: 10~200; AC: 20~200 Zakres regulacji prądu szczytowego (A) DC: 10~205; AC: 30~205 Zakres regulacji prądu bazy (A) DC: 10~205; AC: 30~205 Zakres regulacji prądu krateru (A) DC: 10~200; AC: 20~200 Zakres regulacji częstotliwości pulsu DC (Hz) 0.5~200 Zakres regulacji współczynnika trwania pulsu DC (%) 10~90 Zakres regulacji częstotliwości pulsu AC (Hz) 20~70 Współczynnik czasu dodatniej i ujemnej połówki fali 10~60 Zakres regulacji częstotliwości pulsu AC (Hz) 0.5~5.0 Zakres regulacji współczynnika trwania pulsu AC (%) 10~90 Czas narastania prądu (s) 0~60 Cas opadania prądu (s) 0~60 Przedwypływ gazu (s) 0~15.0 Powypływ gazu (s) 0~20.0 Czas spawania punktowego (s) 0.0~8.9 Zajarzanie łuku Przez potarcie oraz jonizacyjne (HF) 4.2. Cykl pracy i przegrzanie Litera X określa cykl pracy, który jest określony jako stosunek czasu w którym urządzenie może pracować w sposób ciągły do określonego czasu cyklu (10 minut). Współczynnik cyklu rozumiany jest jako stosunek czasu ciągłej pracy do cyklu 10 minutowego, dla znamionowego prądu spawania. Jeśli urządzenie ulega przeciążeniu moduł IGBT jest chroniony przed przegrzaniem poprzez instalację ochronną, która wyłącza zasilanie urządzenia I sygnalizuje przegrzanie poprze załączenie diody sygnalizacyjnej na panelu czołowym urządzenia. Po około 15 minutach następuje ochłodzenie urządzenia do temperatury umożliwiającej ponowne jego samoczynne załączenie. Nie należy w tym czasie odłączać zasilania, gdyż pracujący w sposób ciągły wentylator chłodzi wewnętrzne radiatory urządzenia w celu szybszego obniżenia temperatury. Po ponownym uruchomieniu należy pamiętać o ograniczeniu parametrów spawania w celu dalszej ciągłej pracy urządzenia Przenoszenie oraz przygotowanie do pracy Należy zwracać szczególną uwagę przy przenoszeniu urządzenia oraz stawianiu go w miejscu pracy lub przechowywania. Urządzenie powinno przenoszone być za uchwyty transportowe w prawidłowej pozycji. Gdy zostanie dostarczone w miejsce docelowe należy kłaść je ostrożnie, nie rzucać, umieścić w pozycji poziomej na odpowiednio stabilnym podłożu. Podczas przenoszenia może nastąpić uszkodzenie urządzenia, co skutkować może porażeniem prądem lub innym uszkodzeniem ciała. Należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad BHP Podłączenie zasilania DIGITIG 225P AC/DC wymaga podłączenia do sieci elektrycznej o napięciu 230V 50Hz. Jeśli napięcie zasilania jest wyższe od dopuszczalnego uruchomiony zostanie obwód zabezpieczenia termicznego, zasilanie zostanie odcięte, co zostanie zasygnalizowane zapaleniem diody sygnalizacyjnej na panelu czołowym.

5 Jeśli napięcie zasilania w sposób ciągły będzie przekroczone poza wartość dopuszczalną, może to spowodować przeciążenie urządzenia oraz skrócenie jego żywotności. Należy wówczas zastosować następujące metody postępowania: Zmienić sieć zasilającą urządzenie. Przyłączyć urządzenie do stabilnego źródła zasilania o odpowiednich parametrach. Zastosować stabilizator napięcia zasilającego urządzenie Podłączenie polaryzacji biegunów spawalniczych(mma) MMA (DC): Wybierz typ połączenia DCEN lub DCEP zgodnie z typem używanych elektrod spawalniczych. Sprawdź zalecenia producenta elektrod umieszczone na opakowaniu. MMA (AC): brak wymagań polaryzacji.

6 4.6. Kompletacja osprzętu (TIG) Materiał jest połączony z dodatnim biegunem, natomiast uchwyt spawalniczy TIG połączony jest z biegunem ujemnym., co nazywane jest DC polaryzacja ujemna odwrotny system połączenia nazywany jest DC polaryzacja dodatnia. Ogólnie, zazwyczaj stosuje się DC polaryzację dodatnią podczas spawania metodą TIG. Przewód sterowniczy uchwytu TIG składa się z 2 żył elektrycznych, przewód sterowniczy przystawki zdalnej regulacji zawiera 3 żyły, natomiast gniazdo sterownicze posiada 14 pinów. Podczas używania metody HF do zajarzania łuku elektrycznego iskra elektryczna może spowodować zakłócenia pobliskich urządzeń elektronicznych. Dla pewności należy zastosować zabezpieczenia lub je odłaczyć.

7 5. DZIAŁANIE 5.1 Panel przedni i tylny 1. Panel sterowania 2. Pokrętło zmiany parametrów 3. Gniazdo wyjściowe 4. Króciec wylotowy gazu osłonowego 5. Gniazdo sterownicze uchwytu TIG 6. Gniazdo pedału sterowniczego (opcja) Panel przedni 1. Przewód zasilający 2. Króciec wlotowy gazu osłonowego 3. Gniazdo uziemienia 4. Wentylator Panel tylny

8 5.2 Panel sterowania A Obszar wyboru metody spawania W obszarze tym następuje wybór metody spawania. Wciśnięcie przycisku powoduje zmianę metody spawania. Wybór metody potwierdzony jest zapaleniem się odpowiadającej danej metodzie diody kontrolnej. Podczas prowadzenia spawania dioda miga, wskazując, że zmiana metody nie jest możliwa. 1. TIG AC 2. TIG AC z pulsem 3. TIG DC 4. TIG DC z pulsem 5. MMA AC 6. MMA DC B Obszar wyświetlania parametrów I alarmów Wyświetlacz wskazuje wartości parametrów oraz kody błędów. Podczas włączania urządzenia na wyświetlaczu podawana jest wersja oprogramowania. Przy zapalonej diodzie (A s % Hz) wyświetlacz wskazuje ustawiony prąd, czas, współczynnik trwania pulsu lub częstotliwość. Parametry mogą być ustawiane przy pomocy pokrętła. Podczas spawania wyświetlacz wskazuje prąd spawania. Możliwa jest również zmiana parametrów podczas spawania. W trakcie ustawiania

9 parametrów wyświetlacz wskazuje wartość ustawianego parametru. Po 3 sekundach od zakończenia ustawiania ponownie wskazuje prąd spawania. Przycisk służy do zmiany wskazań wyświetlacza pomiędzy A s % Hz, V I Group. Zapalenie się odpowiedniej diody wskazuje tryb pracy wyświetlacza. W trybie V wyświetlacz wskazuje napięcie spawania. Tryb służy do ustawienia trybu pracy przy spawaniu metodą TIG. Tryb Group pozwala zapamiętać do 5 zestawów ustawień parametrów. Podczas normalnej pracy wszystkie diody alarmowe są wygaszone. W przypadku wystąpienia błędu zapala się odpowiednia dioda, a wyświetlacz wskazuje kod błędu. Zapalenie się diody OC i pojawienie się na wyświetlaczu E-0 lub E-1 wskazuje na wystąpienie przetężenia. Ponowne uruchomienie spawarki pozwoli kontynuować spawanie. Zapalenie się diody LV/OV i pojawienie się na wyświetlaczu E-2 wskazuje na zbyt niskie napięcie w sieci zasilającej lub awarię układu wtórnego spawarki. Przywrócenie właściwego napięcia zasilania umożliwia kontynuowanie spawania. W przypadku awarii urządzenia, należy oddać spawarkę do serwisu. Zapalenie się diody OH i wyświetlenie komunikatu E-3 lub E-4 wskazuje na przegrzanie urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć spawarkę i odczekać kilka minut do jej ochłodzenia. C - Pokrętło nastawy parametrów Pokrętło to służy do ustawiania wszystkich parametrów spawania. D Wyłącznik zasilania E Obszar wyboru parametrów spawania metodą TIG 1-czas przedwypływu gazu 2-prąd początkowy 3-czas narastania prądu 4-prąd bazy 5-prąd szczytowy 6-czas opadania prądu 7-prąd krateru 8-czas powypływu gazu 9-częstotliwość pulsu 10-współczynnik trwania impulsu 11-częstotliwość AC 12-prąd katodowy

10 Wciśnięcie przycisku, powoduje zmianę ustawianego parametru od 1 do 12, wciśnięcie przycisku, powoduje zmianę ustawianego parametru od 12 do 1. Po wybraniu odpowiedniego parametru (co jest potwierdzone zapaleniem się odpowiadającej diody) pokrętłem nastawy parametrów należy ustawić odpowiednią wartość. F Obszar wyboru parametrów spawania metodą MMA 1-prąd zajarzania łuku 2-czas zajarzania łuku 3-prąd spawania 4-Arc force 5- przycisk wyboru parametrów MMA G Sterowanie pedałem zdalnego sterowania Pedał zdalnego sterowania umożliwia zmianę prądu spawania. Pedał staje się aktywny po wciśnięciu przycisku i zapaleniu się diody. Prąd spawania powinien wynosić co najmniej 30A. Sterowanie pedałem zdalnego sterowania możliwe jest wyłącznie podczas spawania metodą TIG. 5.3 Ustawianie parametrów Wybór i ustawienie parametru Wciskać przycisk w obszarze wyboru parametrów (B) aby wybrać wyświetlany parametr. Wciskać przycisk w obszarze wyboru metody spawania (A) aby wybrać odpowiedni tryb Wciskać przycisk lub w obszarze wyboru parametrów TIG (E) aby wybrać parametry spawania metodą TIG. Wciskać przycisk w polu wyboru parametrów MMA (F) aby wybrać parametry spawania metodą MMA. Zapamiętanie ustawień Ustawiony parametr zostanie automatycznie zapamiętany w aktualnie używanej grupie parametrów. Po włączeniu urządzenia nastawiona zostanie ostatnio używana grupa parametrów. Pamięć ustawień Spawarka umożliwia zapamiętanie 5 grup parametrów pracy. W każdej grupie mogą zostać zapamiętane wszystkie parametry dla wszystkich trybów spawania. Pozwala to na dobór 5 różnych grup parametrów dla różnych zastosowań i różnych metod spawania. Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawiana jest ostatnio używana grupa parametrów.

11 5.3.1 Wybór grupy parametrów Wciskać przycisk w obszarze wyboru parametrów panelu sterowania (B) aż do podświetlenia diody GROUP. Wyświetlacz będzie wskazywał numer aktualnej grupy parametrów. Pokrętłem zmiany parametrów ustawić żądaną grupę parametrów. Wybór grupy zostanie zatwierdzony po 10 sekundach lub ponownym wciśnięciu przycisku Spawanie metodą TIG DC (prądem stałym). W trybie TIG DC możliwa jest regulacja 8 parametrów: Prąd spawania (I3): Ustawiany według potrzeb użytkownika Prąd początkowy (I1): prąd pojawiający się w obwodzie po wciśnięciu przycisku w rękojeści uchwytu. Im wyższy prąd początkowy, tym łatwiej zajarzyć łuk. Jednak podczas spawania cienkich blach zbyt wysoka wartość prądu początkowego może prowadzić do upalania blachy. W niektórych trybach spawania prąd nie rośnie w celu podgrzania spawanego elementu. Prąd krateru (I5): Prąd stosowany w niektórych trybach spawania, kiedy łuk nie jest wygaszany od razu po fazie opadania prądu spawania. Czas przedwypływu gazu: czas od wciśnięcia przycisku w rękojeści uchwytu do momentu zajarzenia łuku. Zwykle powinien być dłuższy niż 0,5s aby dostarczyć gaz osłonowy do wylotu dyszy palnika. W przypadku dłuższego przewodu doprowadzającego gaz z butli czas przedwypływu powinien być dłuższy. Czas powypływu gazu: Czas od wygaszenia łuku do zamknięcia zaworu gazowego. Zbyt krótki czas powypływu może skutkować utlenianiem spoiny. Podczas spawania w trybie TIG AC (prądem przemiennym) czas ten powinien być dłuższy Czas narastania prądu (tr): czas narastania prądu spawania do ustawionej wartości prądu spawania. Czas opadania prądu (td): czas opadania prądu spawania od wartości ustawionej do zera lub wartości prądu krateru. Tryby pracy TIG: Patrz punkt 5.4

12 5.3.3 Spawanie metodą TIG z pulsem W trybie spawania TIG z pulsem możliwa jest regulacja wszystkich parametrów trybu TIG DC z wyjątkiem prądu I3, oraz dodatkowych 4 parametrów. Prąd szczytowy (Ip): Prąd bazy (Ib): Częstotliwość pulsu (1/T): T=Tp+Tb. Współczynnik trwania pulsu (100%*Tp/T): stosunek czasu trwania prądu szczytowego do czasu T Spawanie metodą TIG AC (prądem przemiennym) o fali prostokątnej.. W trybie tym czasy przedwypływu I powypływu gazu regulowane są identycznie jak w trybie TIG DC. Pozostałe parametry regulowane w tym trybie to: Prąd początkowy (I0), prąd spawania (I1) i prąd krateru (I2): Częstotliwośc pulsu (1/tp):.

13 Czyszczenie elektrody (100%*Tc/Tp): Regulacja tego parametru ma na celu oczyszczenie warstwy tlenków z materiału spawanego. Zazwyczaj ustawiany w zakresie 10 40%. Przy niższych wartościach parametru łuk jest bardziej zwarty, jeziorko spoiny jest wąskie i głębokie. Zwiększenie wartości parametru powoduje bardziej rozproszony łuk, jeziorko spoiny jest szersze i płytsze Spawanie metodą TIG AC (prądem przemiennym) z pulsem tc-czas prądu katodowego, tp-okres AC Tp-czas pulsacyjnego prądu szczytowego, T-czas trwania impulsu Spawanie metodą TIG AC z pulsem jest bardzo zbliżone do spawania metodą TIG AC, wzbogacone o możliwości regulacji parametrów pulsu. Ustawienia parametrów prądu dokonuje się identycznie jak w TIG AC a parametry pulsu tak jak w TIG DC z pulsem. Częstotliwość pulsu w tej metodzie może być regulowana w zakresie od 0.5Hz do 5Hz. Współczynnik trwania pulsu (Tp/T) może być regulowany w zakresie od 10% do 90% spawanie punktowe TIG Spawanie punktowe TIG jest możliwe po wybraniu trybu pracy TIG (patrz opis w punkcie 5.4). Dostępne jest dla wszystkich metod spawania TIG. Czas spawania punktowego równy jest 1/10 czasu narastania prądu. Charakterystyka prądowa przy spawaniu punktowym TIG DC

14 Charakterystyka prądowa przy spawaniu punktowym TIG DC z pulsem Charakterystyka prądowa przy spawaniu punktowym TIG AC Spawanie metodą TIG DC o fali złożonej Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania spawania metodą TIG DC o fali złożonej. Szczegółowe informacje dotyczące programowania znajdują się w punkcie 6 Instrukcja programowania

15 5.3.8 Spawanie MMA DC (prądem stałym) Podczas spawania MMA DC możliwa jest regulacja 4 parametrów oraz programowanie jednego: Prąd spawania (I2) Arc force: Jest to chwilowy wzrost wartości prądu spawania podczas zwarcia. Ustawiany jest jako wzrost wartości amperażu na milisekundę. (np. ustawienie wartości funkcji Arc force na 20 przy prądzie spawania ustawionym na 100A spowoduje wzrost prądu do 200A przez 5ms). Wartość Arc force powinna być ustawiana w zależności od średnicy elektrody i ustawionego prądu spawania. Przy dużych wartościach Arc force rzadziej występuje klejenie elektrody, jednak istnieje ryzyko zwiększenia ilości odprysków. Przy mniejszych wartościach Arc force odpryski są mniejsze, a lico spoiny lepiej uformowane. Prąd zajarzania łuku (I1) i czas zajarzania łuku (T1): Prąd zajarzania łuku to prąd pojawiający się w obwodzie spawania podczas zajarzania łuku. Czas zajarzania łuku to czas trwania prądu zajarzania. W trybie lift arc prąd zajarzania jest 1.5~3 razy wyższy niż prąd spawania, a czas zajarzania wynosi ok. 0.02~0.05s. W trybie contact arc prąd zajarzania stanowi 0.2~0.5 prądu spawania, a czas zajarzania wynosi 0.02~0.1s. Tryby zajarzania łuku: Lift arc:. Ustawić wartość prądu zajarzania łuku (I1) niższą niż I2. Dotknąć elektrodą materiału spawanego, a po zajarzeniu łuku unieść elektrodę na normalną wysokość spawania Contact arc:. Ustawić wartość prądu zajarzania łuku (I1) nie niższą niż I2. Dotknąć elektrodą materiału spawanego, a po zajarzeniu łuku spawanie może być kontynuowane bez unoszenia elektrody. Napięcie przerwania łuku (U1): Parametr ten znajduje zastosowanie przy spawaniu przerywanym. Ustawiany jest z dokładnością do 0,1A. Określa maksymalne dopuszczalne napięcie łuku podczas spawania. Przekroczenie granicznej wartości napięcia łuku powoduje natychmiastowe przerwanie spawania. Programowanie napięcia przerwania łuku Wcisnąć przycisk wyboru parametrów MMA i włączyć urządzenie. Wyświetlacz przez 5s będzie wyświetlał P-1. Następnie zapali się dioda napięcia spawania w polu (2) panelu sterowania, a wyświetlacz zacznie

16 wskazywać napięcie przerwania łuku. Pokrętłem nastawy parametrów (C) ustawić żądaną wartość napięcia. Zatwierdzić zmianę ponownie naciskając przycisk wyboru parametrów MMA. Uwaga: W większości zastosowań napięcie przerwania łuku powinno być ustawione powyżej 45V. Ustawienie poniżej tej wartości może skutkować niezamierzonym przerywaniem spawania. Zalecane wartości prądu i napięcia spawania dla stali niskostopowych: Średnica elektrody (mm) Zalecany prąd spawania (A) Zalecane napięcie spawania (V) ~40 20~ ~60 21~ ~90 22~ ~120 23~ ~140 24~ ~180 26~ ~220 27~ ~255 28~ Spawanie metodą MMA AC (PRĄDEM PRZEMIENNYM) T0-czas zajarzania łuku (0.01~1s) T1-okres AC (20ms) I0-prąd zajarzania łuku (20~300A) I1-prąd spawania (20~250A) Podczas spawania MMA AC (prądem przemiennym) istnieje identyczna możliwość regulacji parametrów jak przy MMA DC, z wyjątkiem Arc force, który jest ustawiony na 0 bez możliwości zmiany. 5.4 Tryby pracy TIG Tryby pracy TIG umożliwiają sterowanie prądem spawania przy pomocy przycisku w rękojeści uchwytu podczas spawania metoda TIG DC, TIG z pulsem i TIG AC. Urządzenie posiada 20 trybów sterowania, przy czym 16 z nich zaprogramowanych jest na stałe, a 4 mogą być programowane przez użytkownika. Sposób programowania trybów pracy TIG opisany został w punkcie 6. Instrukcja Programowania Opis symboli Wcisnąć przycisk w rękojeści uchwytu Zwolnić przycisk Wcisnąć przycisk, przytrzymać min. 0,5s i Zwolnić przycisk, odczekać min. 0,5s i zwolnić przycisk. wcisnąć przycisk. Wcisnąć i zwolnić przycisk w odstępie Wcisnąć przycisk dwukrotnie w odstępie

17 mniejszym niż 0,5s lub zwolnić i wcisnąć przycisk w odstępie mniejszym niż 0,5s. mniejszym niż 0,5s lub zwolnić przycisk dwukrotnie w odstępie mniejszym niż 0,5s Nr Opis działania trybu 0 Tryb normalny: zajarzony, prąd skokowo narasta do zadanej wartość prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: łuk zostaje wygaszony 1 Tryb 1T/ spawanie punktowe: zajarzony, prąd skokowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. po upływie czasu spawania punktowego łuk zostaje wygaszony. Uwaga! czas spawania punktowego to 1/10 czasu narastania prądu. 2 Tryb 2T: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartość prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo opada, łuk zostaje wygaszony. 3. ponowne wciśnięcie przycisku przed wygaszeniem łuku powoduje stopniowe narastanie prądu. 3 Tryb podwójny2t: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. Przycisk może zostać zwolniony w dowolnym momencie. 2. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada, łuk zostaje wygaszony. Przycisk może zostać zwolniony w dowolnym momencie. 3. ponowne wciśnięcie przycisku przed wygaszeniem łuku powoduje stopniowe narastanie prądu. Ruchy przycisku i wykres prądowy 4 Tryb 4T: zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. 2. zwolnić przycisk: prąd narasta stopniowo 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 4. zwolnić przycisk: łuk zostaje wygaszony.

18 5 Tryb podwójny 4T: zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. Można zwolnić przycisk 2. ponownie wcisnąć przycisk: prąd narasta stopniowo. Można zwolnić przycisk. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 4. ponownie wcisnąć przycisk: łuk zostaje wygaszony. 6 Tryb cykliczny bez prądu początkowego: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd ponownie stopniowo narasta. Zwolnienie przycisku powoduje przejście po pkt Wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0,5s: łuk zostaje wygaszony. 7 Tryb cykliczny z prądem początkowym: zajarzony, prąd stopniowo narasta do wartości początkowej. 2. zwolnić przycisk: prąd narasta do zadanej wartość prądu spawaniai. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada do prądu krateru. Zwolnienie przycisku powoduje przejście do pkt Wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0,5s: łuk zostaje wygaszony. 8 Tryb inner timing: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnienie przycisku w ciągu 1s spowoduje wygaszenie łuku. Zwolnienie przycisku po czasie dłuższym niż 1s powoduje przejście do pkt ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. Można zwolnić przycisk 4. ponowne wciśnięcie przycisku przed wygaszeniem łuku powoduje stopniowe narastanie prądu

19 9 Tryb outer timing: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnienie przycisku w ciągu 1s spowoduje przejście do pkt.3. Zwolnienie przycisku po czasie dłuższym niż 1s powoduje wygaszenie łuku. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. 10 Tryb cykliczny podwójny bez prądu początkowego: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd ponownie stopniowo narasta i przechodzi do pkt Dwukrotnie wcisnąć przycisk w ciągu 0,5s: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. 11 Tryb cykliczny podwójny z prądem początkowym: zajarzony, prąd stopniowo narasta do wartości początkowej. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd narasta do zadanej wartości prądu spawania. 3. ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd stopniowo opada do prądu krateru i przechodzi do pkt Wcisnąć przycisk dwukrotnie w ciągu 0,5s: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. 12 Tryb 3T: zajarzony, prąd narasta stopniowo do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: łuk zostaje wygaszony. 13 Tryb 3T podwójny: zajarzony, prąd narasta stopniowo do zadanej wartości prądu spawania. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: łuk zostaje wygaszony.

20 14 Tryb ręcznego kształtowania charakterystyki z prądem początkowym: zajarzony, prąd osiąga wartość początkową.. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo narasta. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd przestaje narastać 4. zwolnić przycisk: prąd zaczyna opadać 5. ponownie wcisnąć przycisk: prąd przestaje opadać i przechodzi do pkt Jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty po rozpoczęciu opadania prądu, prąd będzie opadał aż do wygaszenia łuku. 15 Tryb ręcznego kształtowania charakterystyki bez prądu początkowego: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd przestaje narastać. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd zaczyna opadać. 4. zwolnić przycisk: prąd przestaje opadać 5. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo narasta i przechodzi do pkt Jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty po rozpoczęciu opadania prądu, prąd będzie opadał aż do wygaszenia łuku. 16 Tryb ręcznego spawania pulsacyjnego: zajarzony, prąd skokowo osiąga zadaną wartość prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd wzrasta do zadanej wartości prądu spawania i przechodzi do pkt wciśnięcie i zwolnienie przycisku lub zwolnienie i wciśnięcie spowoduje wygaszenie łuku. 17 Tryb podwójnego ręcznego spawania pulsacyjnego: zajarzony, prąd skokowo osiąga zadaną wartość prądu spawania. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd wzrasta do zadanej wartości prądu spawania i przechodzi do pkt dwukrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wygaszenie

21 łuku. 18 Tryb spawania pulsacyjnego ze stałą częstotliwością (5Hz) i cyklem pracy (50%): zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo narasta. 3. ponownie wcisnąć i przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru i aktywowany jest timer. 4. zwolnic przycisk: łuk zostaje wygaszony. 19 Tryb spawania pulsacyjnego z dowolną częstotliwością (częstotliwość to 1/5 czasu narastania prądu) i stałym cyklem pracy (50%): zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo narasta. 3. ponownie wcisnąć i przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru i aktywowany jest timer. 4. zwolnic przycisk: łuk zostaje wygaszony. 6. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA Spawarka DIGITIG 225P AC/DC posiada 4 programowalne tryby pracy TIG (Nr 16-19). Tryby te posiadają początkowe ustawienia fabryczne, jednak użytkownik może je modyfikować aby dostosować je do swoich potrzeb 6.1. Operacje przy pomocy przycisku w uchwycie Podczas spawania istnieje możliwość zmiany charakterystyki prądowej przy pomocy przycisku w rękojeści uchwytu. Podstawowe ruchy przycisku to: wcisnąć przycisk w rękojeści uchwytu ( ) zwolnić przycisk ( ) wcisnąć i zwolnic przycisk ( ) zwolnić i wcisnąć przycisk ( ) dwukrotnie wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s ( lub ) dwukrotnie zwolnić przycisk w ciągu 0.5s ( lub ) Działanie pojedyncze: Wcisnąć i zwolnić przycisk. Działanie podwójne: Wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0.5s, lub zwolnić i wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s. Działanie potrójne: Wcisnąć, zwolnić i wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s, lub zwolnić, wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0.5s. Działanie poczwórne: Wcisnąć, zwolnić, wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0.5s, lub zwolnić, wcisnąć, zwolnić i wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s.

22 6.2. Kodowanie trybu pracy Działanie trybu pracy TIG realizowane jest poprzez uruchomienie uporządkowanej grupy kodów. Taka uporządkowana grupa kodów nazywana jest sekwencją kodów trybu pracy, a kody tworzące sekwencję nazywane są kodami trybu pracy. Aby utworzyć nowy tryb pracy TIG należy zaprojektować sekwencję kodów i zaprogramować ją w urządzeniu. Sekwencja kodów trybu pracy składa się z następujących elementów: Sekwencja kodów trybu pracy: C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 W sekwencji tej, Ci (dla i równego 0~9) jest kodem w sekwencji kodów. Sekwencja kodów składa się z 10 kodów, z których każdy może być liczbą z przedziału 0~99. Znaczenie kodów: Kod C0 definiuje czas trwania trybu pracy: C0=0~89 odpowiada czasowi w przedziale 0.0~8.9s. C0=9X odpowiada czasowi równemu (X+1)/10 czasu narastania prądu. Kody C1~C9 w sekwencji stanowią żądanie wykonania określonych działań. Odpowiednie wartości kodów odpowiadają różnym działaniom. Działania przypisane poszczególnym kodom opisane są w Tabeli 2. Główne kroki projektowania sekwencji kodów: - Ustaw tryb pracy zgodny z wymaganiami procesu spawania. - Rozłóż proces spawania na poszczególne działania wg Tabeli 2. - Wybierz właściwe kody z Tabeli 2 realizujące poszczególne działania. - Wybierz właściwą kolejność kodów aby utworzyć sekwencję możliwą do zrealizowania. Wskazówki do projektowania sekwencji kodów: - Tryb pracy rozpoczyna się zawsze po wciśnięciu przycisku i zajarzeniu łuku, a więc nie ma potrzeby ustawiania parametrów zajarzania łuku. - Tryb pracy zostaje zakończony po wygaszeniu łuku. Jeśli operator chce ponownie skorzystać z niego, należy po raz kolejny zajarzyć łuk. - Kody "1X" oraz "2X" to kody o szybkiej reakcji, natomiast kody "3X", "4X" i "5X" potrzebują około 0,5s na odczytanie położenia przycisku. - Z wyjątkiem C0, 0 oznacza brak działania i brak przejścia do następnego kroku. Należy podkreślić, że nie wszystkie kody programowania można łączyć dowolnie. Niektóre kombinacje kodów są niemożliwe do wykonania. Urządzenie pozwala na wybór 20 trybów pracy TIG, z czego tryby 0-15 zapisane są na stałe, a tryby można programować.

23 Tabela 2. Kody programowania trybu pracy TIG. Kod Operacja Kod Operacja 0X Kod natychmiastowego wykonania: Wykonaj operację X natychmiast 5X Kod transferu po ruchu przycisku: Czekaj na ruch przycisku. Wygaś łuk jeśli działanie potrójne lub poczwórne; jeśli działanie pojedyncze, przejdź do następnego kroku; jeśli działanie podwójne: X=0: przejdź do następnego kroku X 0: przejdź do kroku X (X=0 9) 1X Kod wykonania po ruchu przycisku: Czekaj na ruch przycisku i wykonaj operację X po wciśnięciu przycisku 6X Czasowy kod wykonania: Odmierzaj czas operacji, a w międzyczasie: jeśli działanie pojedyncze lub podwójne, nie reaguj; jeśli potrójne lub poczwórne; wygaś łuk. Jeśli do końca czasu operacji brak ruchu przycisku, wykonaj operację X 2X Kod wykonania po ruchu przycisku: Czekaj na ruch przycisku i wykonaj operację X po zwolnieniu przycisku 7X Czasowy kod transferu: Odmierzaj czas operacji, a w międzyczasie: jeśli działanie pojedyncze lub podwójne, przejdź do następnego kroku; jeśli potrójne lub poczwórne; wygaś łuk. Jeśli do końca czasu operacji brak ruchu przycisku: X=0: przejdź do następnego kroku X 0: przejdź do kroku X (X=0 9) 3X Kod wykonania po ruchu przycisku: 8X Kod transferu ze stanem przycisku: Czekaj na ruch przycisku. Jeśli działanie X=0: natychmiast przejdź do następnego kroku pojedyncze, wykonaj operację X, w przeciwnym wypadku wygaś łuk X 0: przejdź do kroku X jeśli przycisk jest wciśnięty, w przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku(x=0 9) 4X Kod wykonania po ruchu przycisku: 9X Natychmiastowy kod transferu: Czekaj na ruch przycisku. Jeśli działanie X=0: przejdź do następnego kroku pojedyncze, nie reaguj; jeśli podwójne, wykonaj X 0: przejdź do kroku X (X=0 9) operację X; jeśli potrójne lub poczwórne, wygaś łuk. Wykaz operacji X: X=0: Przejdź do następnego kroku X=1: Włącz prąd początkowy i przejdź do następnego kroku X=2: Włącz prąd spawania i przejdź do następnego kroku X=3: Włącz prąd krateru i przejdź do następnego kroku X=4: Włącz narastanie prądu i przejdź do następnego kroku X=5: Zatrzymaj narastanie prądu i przejdź do następnego kroku X=6: Włącz opadanie prądu do prądu krateru i przejdź do następnego kroku X=7: Włącz opadanie prądu do wygaszenia łuku i przejdź do następnego kroku X=8: Zatrzymaj opadanie prądu i przejdź do następnego kroku X=9: Wygaś łuk

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140

KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-140 1. Wyświetlacz LCD 4. Karta pamięci SD 8. Gniazdo USB 2. Wskaźnik naładowania (LED) 5. Uchwyt paska 9. Obiektyw podczerwieni 3. Przyciski funkcji 6. Osłona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OTIE-BR1.00.00.00 (Wykonanie 1) UZGODNIONO OPRACOWAŁ Warszawa 2003 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY (OT) 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo