SPAWARKA INWERTOROWA TIG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPAWARKA INWERTOROWA TIG"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi SPAWARKA INWERTOROWA TIG DIGITIG 225P AC/DC Uwaga! Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zachowaj Instrukcję i przechowuj w celu łatwego i szybkiego dostępu podczas eksploatacji sprzętu. Zwracaj szczególną uwagę na przepisy BHP podczas pracy w celu Twojej ochrony. Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli. masz wątpliwości lub czegoś nie zrozumiałeś.

2 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu na ciągły rozwój techniczny urządzenia, pewne jego funkcje mogą ulegać modyfikacji i ich działanie może różnić się szczegółami od opisów w instrukcji. Nie jest to błędem urządzenia, lecz wynikiem postępu i ciągłych prac modyfikacyjnych urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia należy: Sprawdzić stan połączeń elektrycznych i mechanicznych. Zabrania się używać uchwytów i przewodów prądowych o uszkodzonej izolacji. Niewłaściwa izolacja uchwytów i przewodów prądowych grozi porażeniem prądem elektrycznym Zadbać o właściwe warunki pracy, tj. zapewnić właściwą temperaturę, wilgotność i wentylację w miejscu pracy. Poza pomieszczeniami zamkniętymi chronić przed opadami atmosferycznymi. Umieścić prostownik w miejscu umożliwiającym jego łatwą obsługę. Osoby obsługujące spawarkę powinny: posiadać uprawnienia do spawania elektrycznego metodą TIG znać i przestrzegać przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu prac spawalniczych używać właściwego, specjalistycznego sprzętu ochronnego: rękawic, fartucha, butów gumowych, tarczy lub przyłbicy spawalniczej z odpowiednio dobranym filtrem. znać treść niniejszej instrukcji obsługi i eksploatować spawarkę zgodnie z jej przeznaczeniem Wszelkie naprawy urządzenia mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu wtyczki z gniazdka zasilającego. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci niedozwolone jest dotykanie gołą ręką ani przez wilgotną odzież żadnych elementów tworzących obwód prądu spawania. Zabronione jest zdejmowanie osłon zewnętrznych przy urządzeniu włączonym do sieci. Wszelkie przeróbki prostownika we własnym zakresie są zabronione i mogą stanowić pogorszenie warunków bezpieczeństwa. Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione osoby z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. Zabrania się eksploatacji spawarki w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem! Stanowisko spawalnicze wyposażone powinno być w sprzęt gaśniczy Po zakończeniu pracy przewód zasilający urządzenie należy odłączyć od sieci. Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Wszelkie przeróbki prostownika są zabronione i powodują utratę gwarancji. 2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA DIGITIG 225P AC/DC to nowoczesna spawarka inwertorowa do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów oraz aluminium i jego stopów. Umożliwia spawanie elektrodami otulonymi (metoda MMA) oraz elektrodą nietopliwą w osłonie gazów ochronnych (metoda TIG).

3 3. SCHEMAT BLOKOWY 4. DANE TECHNICZNE 4.1.Parametry Parametry główne Napięcie zasilania 230V AC, 50/60Hz Pobór mocy (kva) 4.6 Zabezpieczenie (A) 32 Maksymalny prąd spawania (A) TIG: 200; MMA: 160 Cykl pracy (%) 60 Napięcie w stanie bez obciążenia (V) 56 Klasa izolacji F Chłodzenie Wymuszone chłodzenie powietrzem Stopień ochrony IP23 Wymiary (mm) Masa (kg) 27 Parametry MMA (DC, AC) Zakres regulacji prądu spawania (A) DC: 10~160; AC: 20~160 Zakres regulacji prądu zajarzania (A) DC: 10~200; AC: 20~200 Zakres regulacji Arc Force (A) 0~100 Częstotliwość prądu AC (Hz) 50

4 Parametry TIG (DC, DC z pulsem, AC, AC z pulsem) Zakres regulacji prądu początkowego (A) DC: 10~200; AC: 20~200 Zakres regulacji prądu szczytowego (A) DC: 10~205; AC: 30~205 Zakres regulacji prądu bazy (A) DC: 10~205; AC: 30~205 Zakres regulacji prądu krateru (A) DC: 10~200; AC: 20~200 Zakres regulacji częstotliwości pulsu DC (Hz) 0.5~200 Zakres regulacji współczynnika trwania pulsu DC (%) 10~90 Zakres regulacji częstotliwości pulsu AC (Hz) 20~70 Współczynnik czasu dodatniej i ujemnej połówki fali 10~60 Zakres regulacji częstotliwości pulsu AC (Hz) 0.5~5.0 Zakres regulacji współczynnika trwania pulsu AC (%) 10~90 Czas narastania prądu (s) 0~60 Cas opadania prądu (s) 0~60 Przedwypływ gazu (s) 0~15.0 Powypływ gazu (s) 0~20.0 Czas spawania punktowego (s) 0.0~8.9 Zajarzanie łuku Przez potarcie oraz jonizacyjne (HF) 4.2. Cykl pracy i przegrzanie Litera X określa cykl pracy, który jest określony jako stosunek czasu w którym urządzenie może pracować w sposób ciągły do określonego czasu cyklu (10 minut). Współczynnik cyklu rozumiany jest jako stosunek czasu ciągłej pracy do cyklu 10 minutowego, dla znamionowego prądu spawania. Jeśli urządzenie ulega przeciążeniu moduł IGBT jest chroniony przed przegrzaniem poprzez instalację ochronną, która wyłącza zasilanie urządzenia I sygnalizuje przegrzanie poprze załączenie diody sygnalizacyjnej na panelu czołowym urządzenia. Po około 15 minutach następuje ochłodzenie urządzenia do temperatury umożliwiającej ponowne jego samoczynne załączenie. Nie należy w tym czasie odłączać zasilania, gdyż pracujący w sposób ciągły wentylator chłodzi wewnętrzne radiatory urządzenia w celu szybszego obniżenia temperatury. Po ponownym uruchomieniu należy pamiętać o ograniczeniu parametrów spawania w celu dalszej ciągłej pracy urządzenia Przenoszenie oraz przygotowanie do pracy Należy zwracać szczególną uwagę przy przenoszeniu urządzenia oraz stawianiu go w miejscu pracy lub przechowywania. Urządzenie powinno przenoszone być za uchwyty transportowe w prawidłowej pozycji. Gdy zostanie dostarczone w miejsce docelowe należy kłaść je ostrożnie, nie rzucać, umieścić w pozycji poziomej na odpowiednio stabilnym podłożu. Podczas przenoszenia może nastąpić uszkodzenie urządzenia, co skutkować może porażeniem prądem lub innym uszkodzeniem ciała. Należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad BHP Podłączenie zasilania DIGITIG 225P AC/DC wymaga podłączenia do sieci elektrycznej o napięciu 230V 50Hz. Jeśli napięcie zasilania jest wyższe od dopuszczalnego uruchomiony zostanie obwód zabezpieczenia termicznego, zasilanie zostanie odcięte, co zostanie zasygnalizowane zapaleniem diody sygnalizacyjnej na panelu czołowym.

5 Jeśli napięcie zasilania w sposób ciągły będzie przekroczone poza wartość dopuszczalną, może to spowodować przeciążenie urządzenia oraz skrócenie jego żywotności. Należy wówczas zastosować następujące metody postępowania: Zmienić sieć zasilającą urządzenie. Przyłączyć urządzenie do stabilnego źródła zasilania o odpowiednich parametrach. Zastosować stabilizator napięcia zasilającego urządzenie Podłączenie polaryzacji biegunów spawalniczych(mma) MMA (DC): Wybierz typ połączenia DCEN lub DCEP zgodnie z typem używanych elektrod spawalniczych. Sprawdź zalecenia producenta elektrod umieszczone na opakowaniu. MMA (AC): brak wymagań polaryzacji.

6 4.6. Kompletacja osprzętu (TIG) Materiał jest połączony z dodatnim biegunem, natomiast uchwyt spawalniczy TIG połączony jest z biegunem ujemnym., co nazywane jest DC polaryzacja ujemna odwrotny system połączenia nazywany jest DC polaryzacja dodatnia. Ogólnie, zazwyczaj stosuje się DC polaryzację dodatnią podczas spawania metodą TIG. Przewód sterowniczy uchwytu TIG składa się z 2 żył elektrycznych, przewód sterowniczy przystawki zdalnej regulacji zawiera 3 żyły, natomiast gniazdo sterownicze posiada 14 pinów. Podczas używania metody HF do zajarzania łuku elektrycznego iskra elektryczna może spowodować zakłócenia pobliskich urządzeń elektronicznych. Dla pewności należy zastosować zabezpieczenia lub je odłaczyć.

7 5. DZIAŁANIE 5.1 Panel przedni i tylny 1. Panel sterowania 2. Pokrętło zmiany parametrów 3. Gniazdo wyjściowe 4. Króciec wylotowy gazu osłonowego 5. Gniazdo sterownicze uchwytu TIG 6. Gniazdo pedału sterowniczego (opcja) Panel przedni 1. Przewód zasilający 2. Króciec wlotowy gazu osłonowego 3. Gniazdo uziemienia 4. Wentylator Panel tylny

8 5.2 Panel sterowania A Obszar wyboru metody spawania W obszarze tym następuje wybór metody spawania. Wciśnięcie przycisku powoduje zmianę metody spawania. Wybór metody potwierdzony jest zapaleniem się odpowiadającej danej metodzie diody kontrolnej. Podczas prowadzenia spawania dioda miga, wskazując, że zmiana metody nie jest możliwa. 1. TIG AC 2. TIG AC z pulsem 3. TIG DC 4. TIG DC z pulsem 5. MMA AC 6. MMA DC B Obszar wyświetlania parametrów I alarmów Wyświetlacz wskazuje wartości parametrów oraz kody błędów. Podczas włączania urządzenia na wyświetlaczu podawana jest wersja oprogramowania. Przy zapalonej diodzie (A s % Hz) wyświetlacz wskazuje ustawiony prąd, czas, współczynnik trwania pulsu lub częstotliwość. Parametry mogą być ustawiane przy pomocy pokrętła. Podczas spawania wyświetlacz wskazuje prąd spawania. Możliwa jest również zmiana parametrów podczas spawania. W trakcie ustawiania

9 parametrów wyświetlacz wskazuje wartość ustawianego parametru. Po 3 sekundach od zakończenia ustawiania ponownie wskazuje prąd spawania. Przycisk służy do zmiany wskazań wyświetlacza pomiędzy A s % Hz, V I Group. Zapalenie się odpowiedniej diody wskazuje tryb pracy wyświetlacza. W trybie V wyświetlacz wskazuje napięcie spawania. Tryb służy do ustawienia trybu pracy przy spawaniu metodą TIG. Tryb Group pozwala zapamiętać do 5 zestawów ustawień parametrów. Podczas normalnej pracy wszystkie diody alarmowe są wygaszone. W przypadku wystąpienia błędu zapala się odpowiednia dioda, a wyświetlacz wskazuje kod błędu. Zapalenie się diody OC i pojawienie się na wyświetlaczu E-0 lub E-1 wskazuje na wystąpienie przetężenia. Ponowne uruchomienie spawarki pozwoli kontynuować spawanie. Zapalenie się diody LV/OV i pojawienie się na wyświetlaczu E-2 wskazuje na zbyt niskie napięcie w sieci zasilającej lub awarię układu wtórnego spawarki. Przywrócenie właściwego napięcia zasilania umożliwia kontynuowanie spawania. W przypadku awarii urządzenia, należy oddać spawarkę do serwisu. Zapalenie się diody OH i wyświetlenie komunikatu E-3 lub E-4 wskazuje na przegrzanie urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć spawarkę i odczekać kilka minut do jej ochłodzenia. C - Pokrętło nastawy parametrów Pokrętło to służy do ustawiania wszystkich parametrów spawania. D Wyłącznik zasilania E Obszar wyboru parametrów spawania metodą TIG 1-czas przedwypływu gazu 2-prąd początkowy 3-czas narastania prądu 4-prąd bazy 5-prąd szczytowy 6-czas opadania prądu 7-prąd krateru 8-czas powypływu gazu 9-częstotliwość pulsu 10-współczynnik trwania impulsu 11-częstotliwość AC 12-prąd katodowy

10 Wciśnięcie przycisku, powoduje zmianę ustawianego parametru od 1 do 12, wciśnięcie przycisku, powoduje zmianę ustawianego parametru od 12 do 1. Po wybraniu odpowiedniego parametru (co jest potwierdzone zapaleniem się odpowiadającej diody) pokrętłem nastawy parametrów należy ustawić odpowiednią wartość. F Obszar wyboru parametrów spawania metodą MMA 1-prąd zajarzania łuku 2-czas zajarzania łuku 3-prąd spawania 4-Arc force 5- przycisk wyboru parametrów MMA G Sterowanie pedałem zdalnego sterowania Pedał zdalnego sterowania umożliwia zmianę prądu spawania. Pedał staje się aktywny po wciśnięciu przycisku i zapaleniu się diody. Prąd spawania powinien wynosić co najmniej 30A. Sterowanie pedałem zdalnego sterowania możliwe jest wyłącznie podczas spawania metodą TIG. 5.3 Ustawianie parametrów Wybór i ustawienie parametru Wciskać przycisk w obszarze wyboru parametrów (B) aby wybrać wyświetlany parametr. Wciskać przycisk w obszarze wyboru metody spawania (A) aby wybrać odpowiedni tryb Wciskać przycisk lub w obszarze wyboru parametrów TIG (E) aby wybrać parametry spawania metodą TIG. Wciskać przycisk w polu wyboru parametrów MMA (F) aby wybrać parametry spawania metodą MMA. Zapamiętanie ustawień Ustawiony parametr zostanie automatycznie zapamiętany w aktualnie używanej grupie parametrów. Po włączeniu urządzenia nastawiona zostanie ostatnio używana grupa parametrów. Pamięć ustawień Spawarka umożliwia zapamiętanie 5 grup parametrów pracy. W każdej grupie mogą zostać zapamiętane wszystkie parametry dla wszystkich trybów spawania. Pozwala to na dobór 5 różnych grup parametrów dla różnych zastosowań i różnych metod spawania. Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawiana jest ostatnio używana grupa parametrów.

11 5.3.1 Wybór grupy parametrów Wciskać przycisk w obszarze wyboru parametrów panelu sterowania (B) aż do podświetlenia diody GROUP. Wyświetlacz będzie wskazywał numer aktualnej grupy parametrów. Pokrętłem zmiany parametrów ustawić żądaną grupę parametrów. Wybór grupy zostanie zatwierdzony po 10 sekundach lub ponownym wciśnięciu przycisku Spawanie metodą TIG DC (prądem stałym). W trybie TIG DC możliwa jest regulacja 8 parametrów: Prąd spawania (I3): Ustawiany według potrzeb użytkownika Prąd początkowy (I1): prąd pojawiający się w obwodzie po wciśnięciu przycisku w rękojeści uchwytu. Im wyższy prąd początkowy, tym łatwiej zajarzyć łuk. Jednak podczas spawania cienkich blach zbyt wysoka wartość prądu początkowego może prowadzić do upalania blachy. W niektórych trybach spawania prąd nie rośnie w celu podgrzania spawanego elementu. Prąd krateru (I5): Prąd stosowany w niektórych trybach spawania, kiedy łuk nie jest wygaszany od razu po fazie opadania prądu spawania. Czas przedwypływu gazu: czas od wciśnięcia przycisku w rękojeści uchwytu do momentu zajarzenia łuku. Zwykle powinien być dłuższy niż 0,5s aby dostarczyć gaz osłonowy do wylotu dyszy palnika. W przypadku dłuższego przewodu doprowadzającego gaz z butli czas przedwypływu powinien być dłuższy. Czas powypływu gazu: Czas od wygaszenia łuku do zamknięcia zaworu gazowego. Zbyt krótki czas powypływu może skutkować utlenianiem spoiny. Podczas spawania w trybie TIG AC (prądem przemiennym) czas ten powinien być dłuższy Czas narastania prądu (tr): czas narastania prądu spawania do ustawionej wartości prądu spawania. Czas opadania prądu (td): czas opadania prądu spawania od wartości ustawionej do zera lub wartości prądu krateru. Tryby pracy TIG: Patrz punkt 5.4

12 5.3.3 Spawanie metodą TIG z pulsem W trybie spawania TIG z pulsem możliwa jest regulacja wszystkich parametrów trybu TIG DC z wyjątkiem prądu I3, oraz dodatkowych 4 parametrów. Prąd szczytowy (Ip): Prąd bazy (Ib): Częstotliwość pulsu (1/T): T=Tp+Tb. Współczynnik trwania pulsu (100%*Tp/T): stosunek czasu trwania prądu szczytowego do czasu T Spawanie metodą TIG AC (prądem przemiennym) o fali prostokątnej.. W trybie tym czasy przedwypływu I powypływu gazu regulowane są identycznie jak w trybie TIG DC. Pozostałe parametry regulowane w tym trybie to: Prąd początkowy (I0), prąd spawania (I1) i prąd krateru (I2): Częstotliwośc pulsu (1/tp):.

13 Czyszczenie elektrody (100%*Tc/Tp): Regulacja tego parametru ma na celu oczyszczenie warstwy tlenków z materiału spawanego. Zazwyczaj ustawiany w zakresie 10 40%. Przy niższych wartościach parametru łuk jest bardziej zwarty, jeziorko spoiny jest wąskie i głębokie. Zwiększenie wartości parametru powoduje bardziej rozproszony łuk, jeziorko spoiny jest szersze i płytsze Spawanie metodą TIG AC (prądem przemiennym) z pulsem tc-czas prądu katodowego, tp-okres AC Tp-czas pulsacyjnego prądu szczytowego, T-czas trwania impulsu Spawanie metodą TIG AC z pulsem jest bardzo zbliżone do spawania metodą TIG AC, wzbogacone o możliwości regulacji parametrów pulsu. Ustawienia parametrów prądu dokonuje się identycznie jak w TIG AC a parametry pulsu tak jak w TIG DC z pulsem. Częstotliwość pulsu w tej metodzie może być regulowana w zakresie od 0.5Hz do 5Hz. Współczynnik trwania pulsu (Tp/T) może być regulowany w zakresie od 10% do 90% spawanie punktowe TIG Spawanie punktowe TIG jest możliwe po wybraniu trybu pracy TIG (patrz opis w punkcie 5.4). Dostępne jest dla wszystkich metod spawania TIG. Czas spawania punktowego równy jest 1/10 czasu narastania prądu. Charakterystyka prądowa przy spawaniu punktowym TIG DC

14 Charakterystyka prądowa przy spawaniu punktowym TIG DC z pulsem Charakterystyka prądowa przy spawaniu punktowym TIG AC Spawanie metodą TIG DC o fali złożonej Urządzenie posiada możliwość zaprogramowania spawania metodą TIG DC o fali złożonej. Szczegółowe informacje dotyczące programowania znajdują się w punkcie 6 Instrukcja programowania

15 5.3.8 Spawanie MMA DC (prądem stałym) Podczas spawania MMA DC możliwa jest regulacja 4 parametrów oraz programowanie jednego: Prąd spawania (I2) Arc force: Jest to chwilowy wzrost wartości prądu spawania podczas zwarcia. Ustawiany jest jako wzrost wartości amperażu na milisekundę. (np. ustawienie wartości funkcji Arc force na 20 przy prądzie spawania ustawionym na 100A spowoduje wzrost prądu do 200A przez 5ms). Wartość Arc force powinna być ustawiana w zależności od średnicy elektrody i ustawionego prądu spawania. Przy dużych wartościach Arc force rzadziej występuje klejenie elektrody, jednak istnieje ryzyko zwiększenia ilości odprysków. Przy mniejszych wartościach Arc force odpryski są mniejsze, a lico spoiny lepiej uformowane. Prąd zajarzania łuku (I1) i czas zajarzania łuku (T1): Prąd zajarzania łuku to prąd pojawiający się w obwodzie spawania podczas zajarzania łuku. Czas zajarzania łuku to czas trwania prądu zajarzania. W trybie lift arc prąd zajarzania jest 1.5~3 razy wyższy niż prąd spawania, a czas zajarzania wynosi ok. 0.02~0.05s. W trybie contact arc prąd zajarzania stanowi 0.2~0.5 prądu spawania, a czas zajarzania wynosi 0.02~0.1s. Tryby zajarzania łuku: Lift arc:. Ustawić wartość prądu zajarzania łuku (I1) niższą niż I2. Dotknąć elektrodą materiału spawanego, a po zajarzeniu łuku unieść elektrodę na normalną wysokość spawania Contact arc:. Ustawić wartość prądu zajarzania łuku (I1) nie niższą niż I2. Dotknąć elektrodą materiału spawanego, a po zajarzeniu łuku spawanie może być kontynuowane bez unoszenia elektrody. Napięcie przerwania łuku (U1): Parametr ten znajduje zastosowanie przy spawaniu przerywanym. Ustawiany jest z dokładnością do 0,1A. Określa maksymalne dopuszczalne napięcie łuku podczas spawania. Przekroczenie granicznej wartości napięcia łuku powoduje natychmiastowe przerwanie spawania. Programowanie napięcia przerwania łuku Wcisnąć przycisk wyboru parametrów MMA i włączyć urządzenie. Wyświetlacz przez 5s będzie wyświetlał P-1. Następnie zapali się dioda napięcia spawania w polu (2) panelu sterowania, a wyświetlacz zacznie

16 wskazywać napięcie przerwania łuku. Pokrętłem nastawy parametrów (C) ustawić żądaną wartość napięcia. Zatwierdzić zmianę ponownie naciskając przycisk wyboru parametrów MMA. Uwaga: W większości zastosowań napięcie przerwania łuku powinno być ustawione powyżej 45V. Ustawienie poniżej tej wartości może skutkować niezamierzonym przerywaniem spawania. Zalecane wartości prądu i napięcia spawania dla stali niskostopowych: Średnica elektrody (mm) Zalecany prąd spawania (A) Zalecane napięcie spawania (V) ~40 20~ ~60 21~ ~90 22~ ~120 23~ ~140 24~ ~180 26~ ~220 27~ ~255 28~ Spawanie metodą MMA AC (PRĄDEM PRZEMIENNYM) T0-czas zajarzania łuku (0.01~1s) T1-okres AC (20ms) I0-prąd zajarzania łuku (20~300A) I1-prąd spawania (20~250A) Podczas spawania MMA AC (prądem przemiennym) istnieje identyczna możliwość regulacji parametrów jak przy MMA DC, z wyjątkiem Arc force, który jest ustawiony na 0 bez możliwości zmiany. 5.4 Tryby pracy TIG Tryby pracy TIG umożliwiają sterowanie prądem spawania przy pomocy przycisku w rękojeści uchwytu podczas spawania metoda TIG DC, TIG z pulsem i TIG AC. Urządzenie posiada 20 trybów sterowania, przy czym 16 z nich zaprogramowanych jest na stałe, a 4 mogą być programowane przez użytkownika. Sposób programowania trybów pracy TIG opisany został w punkcie 6. Instrukcja Programowania Opis symboli Wcisnąć przycisk w rękojeści uchwytu Zwolnić przycisk Wcisnąć przycisk, przytrzymać min. 0,5s i Zwolnić przycisk, odczekać min. 0,5s i zwolnić przycisk. wcisnąć przycisk. Wcisnąć i zwolnić przycisk w odstępie Wcisnąć przycisk dwukrotnie w odstępie

17 mniejszym niż 0,5s lub zwolnić i wcisnąć przycisk w odstępie mniejszym niż 0,5s. mniejszym niż 0,5s lub zwolnić przycisk dwukrotnie w odstępie mniejszym niż 0,5s Nr Opis działania trybu 0 Tryb normalny: zajarzony, prąd skokowo narasta do zadanej wartość prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: łuk zostaje wygaszony 1 Tryb 1T/ spawanie punktowe: zajarzony, prąd skokowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. po upływie czasu spawania punktowego łuk zostaje wygaszony. Uwaga! czas spawania punktowego to 1/10 czasu narastania prądu. 2 Tryb 2T: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartość prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo opada, łuk zostaje wygaszony. 3. ponowne wciśnięcie przycisku przed wygaszeniem łuku powoduje stopniowe narastanie prądu. 3 Tryb podwójny2t: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. Przycisk może zostać zwolniony w dowolnym momencie. 2. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada, łuk zostaje wygaszony. Przycisk może zostać zwolniony w dowolnym momencie. 3. ponowne wciśnięcie przycisku przed wygaszeniem łuku powoduje stopniowe narastanie prądu. Ruchy przycisku i wykres prądowy 4 Tryb 4T: zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. 2. zwolnić przycisk: prąd narasta stopniowo 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 4. zwolnić przycisk: łuk zostaje wygaszony.

18 5 Tryb podwójny 4T: zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. Można zwolnić przycisk 2. ponownie wcisnąć przycisk: prąd narasta stopniowo. Można zwolnić przycisk. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 4. ponownie wcisnąć przycisk: łuk zostaje wygaszony. 6 Tryb cykliczny bez prądu początkowego: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd ponownie stopniowo narasta. Zwolnienie przycisku powoduje przejście po pkt Wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0,5s: łuk zostaje wygaszony. 7 Tryb cykliczny z prądem początkowym: zajarzony, prąd stopniowo narasta do wartości początkowej. 2. zwolnić przycisk: prąd narasta do zadanej wartość prądu spawaniai. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada do prądu krateru. Zwolnienie przycisku powoduje przejście do pkt Wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0,5s: łuk zostaje wygaszony. 8 Tryb inner timing: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnienie przycisku w ciągu 1s spowoduje wygaszenie łuku. Zwolnienie przycisku po czasie dłuższym niż 1s powoduje przejście do pkt ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. Można zwolnić przycisk 4. ponowne wciśnięcie przycisku przed wygaszeniem łuku powoduje stopniowe narastanie prądu

19 9 Tryb outer timing: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnienie przycisku w ciągu 1s spowoduje przejście do pkt.3. Zwolnienie przycisku po czasie dłuższym niż 1s powoduje wygaszenie łuku. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. 10 Tryb cykliczny podwójny bez prądu początkowego: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd ponownie stopniowo narasta i przechodzi do pkt Dwukrotnie wcisnąć przycisk w ciągu 0,5s: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. 11 Tryb cykliczny podwójny z prądem początkowym: zajarzony, prąd stopniowo narasta do wartości początkowej. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd narasta do zadanej wartości prądu spawania. 3. ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd stopniowo opada do prądu krateru i przechodzi do pkt Wcisnąć przycisk dwukrotnie w ciągu 0,5s: prąd stopniowo opada i łuk zostaje wygaszony. 12 Tryb 3T: zajarzony, prąd narasta stopniowo do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: łuk zostaje wygaszony. 13 Tryb 3T podwójny: zajarzony, prąd narasta stopniowo do zadanej wartości prądu spawania. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd opada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: łuk zostaje wygaszony.

20 14 Tryb ręcznego kształtowania charakterystyki z prądem początkowym: zajarzony, prąd osiąga wartość początkową.. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo narasta. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd przestaje narastać 4. zwolnić przycisk: prąd zaczyna opadać 5. ponownie wcisnąć przycisk: prąd przestaje opadać i przechodzi do pkt Jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty po rozpoczęciu opadania prądu, prąd będzie opadał aż do wygaszenia łuku. 15 Tryb ręcznego kształtowania charakterystyki bez prądu początkowego: zajarzony, prąd stopniowo narasta do zadanej wartości prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd przestaje narastać. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd zaczyna opadać. 4. zwolnić przycisk: prąd przestaje opadać 5. ponownie wcisnąć przycisk: prąd stopniowo narasta i przechodzi do pkt Jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty po rozpoczęciu opadania prądu, prąd będzie opadał aż do wygaszenia łuku. 16 Tryb ręcznego spawania pulsacyjnego: zajarzony, prąd skokowo osiąga zadaną wartość prądu spawania. 2. zwolnić przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć przycisk: prąd wzrasta do zadanej wartości prądu spawania i przechodzi do pkt wciśnięcie i zwolnienie przycisku lub zwolnienie i wciśnięcie spowoduje wygaszenie łuku. 17 Tryb podwójnego ręcznego spawania pulsacyjnego: zajarzony, prąd skokowo osiąga zadaną wartość prądu spawania. Można zwolnić przycisk. 2. wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru. 3. ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk: prąd wzrasta do zadanej wartości prądu spawania i przechodzi do pkt dwukrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wygaszenie

21 łuku. 18 Tryb spawania pulsacyjnego ze stałą częstotliwością (5Hz) i cyklem pracy (50%): zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo narasta. 3. ponownie wcisnąć i przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru i aktywowany jest timer. 4. zwolnic przycisk: łuk zostaje wygaszony. 19 Tryb spawania pulsacyjnego z dowolną częstotliwością (częstotliwość to 1/5 czasu narastania prądu) i stałym cyklem pracy (50%): zajarzony, prąd osiąga wartość początkową. 2. zwolnić przycisk: prąd stopniowo narasta. 3. ponownie wcisnąć i przycisk: prąd spada do wartości prądu krateru i aktywowany jest timer. 4. zwolnic przycisk: łuk zostaje wygaszony. 6. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA Spawarka DIGITIG 225P AC/DC posiada 4 programowalne tryby pracy TIG (Nr 16-19). Tryby te posiadają początkowe ustawienia fabryczne, jednak użytkownik może je modyfikować aby dostosować je do swoich potrzeb 6.1. Operacje przy pomocy przycisku w uchwycie Podczas spawania istnieje możliwość zmiany charakterystyki prądowej przy pomocy przycisku w rękojeści uchwytu. Podstawowe ruchy przycisku to: wcisnąć przycisk w rękojeści uchwytu ( ) zwolnić przycisk ( ) wcisnąć i zwolnic przycisk ( ) zwolnić i wcisnąć przycisk ( ) dwukrotnie wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s ( lub ) dwukrotnie zwolnić przycisk w ciągu 0.5s ( lub ) Działanie pojedyncze: Wcisnąć i zwolnić przycisk. Działanie podwójne: Wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0.5s, lub zwolnić i wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s. Działanie potrójne: Wcisnąć, zwolnić i wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s, lub zwolnić, wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0.5s. Działanie poczwórne: Wcisnąć, zwolnić, wcisnąć i zwolnić przycisk w ciągu 0.5s, lub zwolnić, wcisnąć, zwolnić i wcisnąć przycisk w ciągu 0.5s.

22 6.2. Kodowanie trybu pracy Działanie trybu pracy TIG realizowane jest poprzez uruchomienie uporządkowanej grupy kodów. Taka uporządkowana grupa kodów nazywana jest sekwencją kodów trybu pracy, a kody tworzące sekwencję nazywane są kodami trybu pracy. Aby utworzyć nowy tryb pracy TIG należy zaprojektować sekwencję kodów i zaprogramować ją w urządzeniu. Sekwencja kodów trybu pracy składa się z następujących elementów: Sekwencja kodów trybu pracy: C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 W sekwencji tej, Ci (dla i równego 0~9) jest kodem w sekwencji kodów. Sekwencja kodów składa się z 10 kodów, z których każdy może być liczbą z przedziału 0~99. Znaczenie kodów: Kod C0 definiuje czas trwania trybu pracy: C0=0~89 odpowiada czasowi w przedziale 0.0~8.9s. C0=9X odpowiada czasowi równemu (X+1)/10 czasu narastania prądu. Kody C1~C9 w sekwencji stanowią żądanie wykonania określonych działań. Odpowiednie wartości kodów odpowiadają różnym działaniom. Działania przypisane poszczególnym kodom opisane są w Tabeli 2. Główne kroki projektowania sekwencji kodów: - Ustaw tryb pracy zgodny z wymaganiami procesu spawania. - Rozłóż proces spawania na poszczególne działania wg Tabeli 2. - Wybierz właściwe kody z Tabeli 2 realizujące poszczególne działania. - Wybierz właściwą kolejność kodów aby utworzyć sekwencję możliwą do zrealizowania. Wskazówki do projektowania sekwencji kodów: - Tryb pracy rozpoczyna się zawsze po wciśnięciu przycisku i zajarzeniu łuku, a więc nie ma potrzeby ustawiania parametrów zajarzania łuku. - Tryb pracy zostaje zakończony po wygaszeniu łuku. Jeśli operator chce ponownie skorzystać z niego, należy po raz kolejny zajarzyć łuk. - Kody "1X" oraz "2X" to kody o szybkiej reakcji, natomiast kody "3X", "4X" i "5X" potrzebują około 0,5s na odczytanie położenia przycisku. - Z wyjątkiem C0, 0 oznacza brak działania i brak przejścia do następnego kroku. Należy podkreślić, że nie wszystkie kody programowania można łączyć dowolnie. Niektóre kombinacje kodów są niemożliwe do wykonania. Urządzenie pozwala na wybór 20 trybów pracy TIG, z czego tryby 0-15 zapisane są na stałe, a tryby można programować.

23 Tabela 2. Kody programowania trybu pracy TIG. Kod Operacja Kod Operacja 0X Kod natychmiastowego wykonania: Wykonaj operację X natychmiast 5X Kod transferu po ruchu przycisku: Czekaj na ruch przycisku. Wygaś łuk jeśli działanie potrójne lub poczwórne; jeśli działanie pojedyncze, przejdź do następnego kroku; jeśli działanie podwójne: X=0: przejdź do następnego kroku X 0: przejdź do kroku X (X=0 9) 1X Kod wykonania po ruchu przycisku: Czekaj na ruch przycisku i wykonaj operację X po wciśnięciu przycisku 6X Czasowy kod wykonania: Odmierzaj czas operacji, a w międzyczasie: jeśli działanie pojedyncze lub podwójne, nie reaguj; jeśli potrójne lub poczwórne; wygaś łuk. Jeśli do końca czasu operacji brak ruchu przycisku, wykonaj operację X 2X Kod wykonania po ruchu przycisku: Czekaj na ruch przycisku i wykonaj operację X po zwolnieniu przycisku 7X Czasowy kod transferu: Odmierzaj czas operacji, a w międzyczasie: jeśli działanie pojedyncze lub podwójne, przejdź do następnego kroku; jeśli potrójne lub poczwórne; wygaś łuk. Jeśli do końca czasu operacji brak ruchu przycisku: X=0: przejdź do następnego kroku X 0: przejdź do kroku X (X=0 9) 3X Kod wykonania po ruchu przycisku: 8X Kod transferu ze stanem przycisku: Czekaj na ruch przycisku. Jeśli działanie X=0: natychmiast przejdź do następnego kroku pojedyncze, wykonaj operację X, w przeciwnym wypadku wygaś łuk X 0: przejdź do kroku X jeśli przycisk jest wciśnięty, w przeciwnym wypadku przejdź do następnego kroku(x=0 9) 4X Kod wykonania po ruchu przycisku: 9X Natychmiastowy kod transferu: Czekaj na ruch przycisku. Jeśli działanie X=0: przejdź do następnego kroku pojedyncze, nie reaguj; jeśli podwójne, wykonaj X 0: przejdź do kroku X (X=0 9) operację X; jeśli potrójne lub poczwórne, wygaś łuk. Wykaz operacji X: X=0: Przejdź do następnego kroku X=1: Włącz prąd początkowy i przejdź do następnego kroku X=2: Włącz prąd spawania i przejdź do następnego kroku X=3: Włącz prąd krateru i przejdź do następnego kroku X=4: Włącz narastanie prądu i przejdź do następnego kroku X=5: Zatrzymaj narastanie prądu i przejdź do następnego kroku X=6: Włącz opadanie prądu do prądu krateru i przejdź do następnego kroku X=7: Włącz opadanie prądu do wygaszenia łuku i przejdź do następnego kroku X=8: Zatrzymaj opadanie prądu i przejdź do następnego kroku X=9: Wygaś łuk

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Podłączenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PUNKTOWA ZGRZEWARKA OPOROWA DN-25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PUNKTOWA ZGRZEWARKA OPOROWA DN-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PUNKTOWA ZGRZEWARKA OPOROWA 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu na ciągły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PUNKTOWA ZGRZEWARKA OPOROWA DN-100E

INSTRUKCJA OBSŁUGI PUNKTOWA ZGRZEWARKA OPOROWA DN-100E INSTRUKCJA OBSŁUGI PUNKTOWA ZGRZEWARKA OPOROWA DN-100E 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO ELEKTROD TRB-5KB, TRB-10KB

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO ELEKTROD TRB-5KB, TRB-10KB INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO ELEKTROD TRB-5KB, TRB-10KB OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 181P. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 181P. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 181P Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BX1-300C 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BX1-300C 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA TRANSFORMATOROWA BX1-300C 1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI OBROTNIK ROLKOWY NHTR Sherman

V INSTRUKCJA OBSŁUGI OBROTNIK ROLKOWY NHTR Sherman V1.3 16.04.29 INSTRUKCJA OBSŁUGI OBROTNIK ROLKOWY NHTR-1000 Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 200W, 250W. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 200W, 250W. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 200W, 250W Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA ROZRUCHOWE CLASS 230, CLASS 330, CLASS 430, CLASS 530, CLASS 630

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA ROZRUCHOWE CLASS 230, CLASS 330, CLASS 430, CLASS 530, CLASS 630 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA ROZRUCHOWE CLASS 230, CLASS 330, CLASS 430, CLASS 530, CLASS 630 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY ARC 140C, ARC 160C, ARC 200C, ARC 250C, ARC 350C. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY ARC 140C, ARC 160C, ARC 200C, ARC 250C, ARC 350C. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY ARC 140C, ARC 160C, ARC 200C, ARC 250C, ARC 350C Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 130F

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 130F INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 130F 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DualMIG 130L/2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DualMIG 130L/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DualMIG 130L/2 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-WIGMA 225PM Nr katalogowy 2037 Stan artykułu Znamionowe napięcie wejściowe Częstotliwość sieciowa Znamionowy prąd wejściowy Maksymalny prąd wejściowy Moc wejściowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 260M, MIG 350M. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 260M, MIG 350M. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 260M, MIG 350M Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGRZEWARKI OPOROWE AUTOSPOT 3888, AUTOSPOT 5200

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGRZEWARKI OPOROWE AUTOSPOT 3888, AUTOSPOT 5200 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGRZEWARKI OPOROWE AUTOSPOT 3888, AUTOSPOT 5200 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia moŝna dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MTM 251. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MTM 251. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MTM 251 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 40B. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 40B. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 40B Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-DIGITAC 200P Nr katalogowy 2065 Stan Napięcie wejściowe Nowy 230V, 1-Fazowe Częstotliwość sieciowa [Hz]: 50/60 Znamionowy prąd wejściowy(a) 17,4 Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKOWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DUALMIG 160, DUALMIG 200, DUALMIG 200/2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKOWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DUALMIG 160, DUALMIG 200, DUALMIG 200/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKOWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DUALMIG 160, DUALMIG 200, DUALMIG 200/2 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKOWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 230, MIG 230/2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKOWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 230, MIG 230/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKOWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 230, MIG 230/2 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 160TE. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 160TE. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 160TE Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 50. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 50. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 50 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 201 AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 201 AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 201 AC/DC 1 UWAGA! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 201P AC/DC. Sherman

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 201P AC/DC. Sherman V2.0 15.09.25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 201P AC/DC Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY ARC 161C. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY ARC 161C. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY ARC 161C Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 72. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 72. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 72 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY MMA 200

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY MMA 200 V2.4 15.11.24 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY MMA 200 OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 122. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 122. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUT 122 Sherman Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Ze względu na

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P AC/DC. Sherman

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P AC/DC. Sherman V1.0 15.08.28 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P AC/DC Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P AC/DC. Sherman

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P AC/DC. Sherman V1.2 16.03.08 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P AC/DC Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA WRC 300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA WRC 300B INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICA WRC 300B OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

SPAWARKA INWERTOROWA TIG

SPAWARKA INWERTOROWA TIG Instrukcja obsługi SPAWARKA INWERTOROWA TIG DIGITIG 205P 2012.08 Uwaga! Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zachowaj Instrukcję i przechowuj w celu łatwego i szybkiego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P. Sherman

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P. Sherman V1.9 15.09.24 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY DIGITIG 206P Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 180S

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 180S INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 180S 1. UWAGI OGÓLNE OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Uruchomienia i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 316P AC/DC. Sherman

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 316P AC/DC. Sherman V1.8 15.09.24 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 316P AC/DC Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

WSME-200 TIG-200 AC/DC

WSME-200 TIG-200 AC/DC 4 Instrukcja obsługi SPAWARKA INWERTOROWA TIG WSME-200 TIG-200 AC/DC 201. 09 Uwaga! Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zachowaj Instrukcję i przechowuj w celu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 130F

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 130F INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 130F 1. UWAGI OGÓLNE OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Uruchomienia i eksploatacji urządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRAKTOR SPAWALNICZY TW-5B. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRAKTOR SPAWALNICZY TW-5B. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI TRAKTOR SPAWALNICZY TW-5B Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia moŝna dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. KaŜdorazowo przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego Instrukcja obsługi modułu bezpiecznikowego FM-02 Akcesoria CNC 16-300 Augustów ul. Chreptowicza 4 tel/fax: (87) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl www.cnc.info.pl - forum maszyn

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 320 AC/DC PULSE. Sherman

V INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 320 AC/DC PULSE. Sherman V1.1 17.06.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWALNICZY PROSTOWNIK INWERTOROWY TIG 320 AC/DC PULSE Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii S 25W-150W

Zasilacze z serii S 25W-150W Zasilacze z serii S 25W-150W Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie zasilacza... 2 2.2 Dane techniczne... 2 3. Instalowanie, obsługa, eksploatacja... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 220D

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 220D INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA SPAWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA MIG 220D 1. UWAGI OGÓLNE OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Uruchomienia i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 Sterownik podświetlania schodów służy do podświetlania schodów, korytarzy, przejść itp. we współpracy z listwami led, żarówkami led. Sterownik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 50. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 50. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTOROWA PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 50 Sherman OSTRZEŻENIE! Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przypawarka do trzpieni RSW8-2500

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przypawarka do trzpieni RSW8-2500 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przypawarka do trzpieni RSW8-2500 UWAGA PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ: Urządzenia spawalnicze wytwarzają wysokie napięcie. Nie dotykać uchwytu spawalniczego, podłączonego materiału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji edukacyjnej 1 Wstęp Zestaw sygnalizacji edukacyjnej ułatwia prowadzenie zajęd w zakresie wychowania komunikacyjnego. Umożliwia prezentację działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017 Elektronarzędzia > Spawarki > Model : - Producent : EUROCRAFT Spawarka inwertorowa TIG/MMA 200A Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel,

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Pojedyncze zasilacze laboratoryjne prądu stałego serii QS

Pojedyncze zasilacze laboratoryjne prądu stałego serii QS INSTRUKCJA OBSŁUGI Pojedyncze zasilacze laboratoryjne prądu stałego serii QS SPIS TREŚCI: 1. OSTRZEŻENIA I PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 1.1 PRZED UŻYCIEM... 3 1.2 W TRAKCIE UŻYWANIA... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Pojedyncze zasilacze laboratoryjne prądu stałego QS305, QS603, QS3020

Pojedyncze zasilacze laboratoryjne prądu stałego QS305, QS603, QS3020 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pojedyncze zasilacze laboratoryjne prądu stałego QS305, QS603, QS3020 SPIS TREŚCI: 1. OSTRZEŻENIA I PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 1.1 PRZED UŻYCIEM... 3 1.2 W TRAKCIE UŻYWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ

REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ REGULATOR ŁADOWANIA 12V / 24V / 36V / 48V DC DO INSTALACJI ELEKTROWNI WIATROWEJ Zastosowanie: do instalacji z elektrownią wiatrową i akumulatorem 12V, 24V, 36V lub 48V. Maksymalny prąd na wyjście dla napięć

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTERÓW SPAWALNICZYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTERÓW SPAWALNICZYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI INWERTERÓW SPAWALNICZYCH THF 236 AC/DC PULS UWAGA: Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. - 1 - Zawartość 1. UWAGI OGÓLNE... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA... 3 3. DANE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo