TGV Méditerranée pi¹ta linia du ej prêdkoœci we Francji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TGV Méditerranée pi¹ta linia du ej prêdkoœci we Francji"

Transkrypt

1 14 systemy Jan Raczyñski TGV Méditerranée pi¹ta linia du ej prêdkoœci we Francji 26 maja br. poci¹g TGV Reseau nr 531 ustanowi³ nowy rekord w jeÿdzie non-stop na licz¹cej 1067 km trasie z Calais do Marsylii pokonuj¹c j¹ w 3 godzinny i 29 minut ze œredni¹ prêdkoœci¹ 305 km/h. Na wybranych odcinkach osi¹ga³ prêdkoœæ 360 km/h. Ostatnim odcinkiem jego podró y by³a najnowsza linia du ej prêdkoœci LN5 z Valence do Marsylii, d³ugoœci 250 km, na której poci¹g osi¹gn¹³ maksymaln¹ prêdkoœæ 366,6 km/h. TGV 531 zosta³ wyprodukowany 8 lat temu. Dotychczas przejecha³ 2,5 mln km. Do rekordowej jazdy nie przeprowadzano w nim adnej modyfikacji. W wagonach zainstalowano jedynie aparaturê pomiarow¹ i kamery, rejestruj¹ce przebieg jazdy. Fot. 1. Sk³ad poci¹gu TGV nr 531, który dokona³ rekordowego przejazdu. Fot. J. Raczyñski zytowych poci¹gów TGV jad¹cych w kierunku po³udniowym do Marsylii i Montpellier. Na linii TGV Mediterranée zosta³y wybudowane wraz z ni¹ tak e stacje TGV Avignon i TGV Aix de Provence. Wszystkie trzy s¹ zlokalizowane poza miastami. Do ich centrów ze stacji mo na dojechaæ autobusami. W za³o eniach budowy nowej linii przyjêto, e rozbudowa tych trzech miast bêdzie postêpowa³a w kierunku nowych stacji. Dworce te, wraz dworcem w Lyonie, charakteryzuj¹ siê nowatorsk¹ architektur¹ (fot. 2, 3). Przed stacj¹ Avignon, w dolinie Rodanu, linia rozga³êzia siê. Zasadnicza odnoga prowadzi w kierunku Marsylii, a dru- Nowa linia LN5 z Valence do Marsylii Oficjalne otwarcie nowej linii odby³o siê 7 czerwca 2001 r. Ten sam poci¹g rekordzista TGV 531 z oficjalnymi goœæmi i dziennikarzami z ca³ego œwiata wyruszy³ z dworca Paris Gare de Lyon o godz Na dworzec w Marsylii wjecha³ dok³adnie po 3 godzinach jazdy. Linia LN5 ma 250 km d³ugoœci i jest przed³u eniem linii LN1 i LN4 z Pary a na po³udnie w kierunku Morza Œródziemnego. Jej budowa trwa³a 5 lat i kosztowa³a 3,7 mld euro. Nowa linia przebiega w bardzo trudnym geologicznie terenie, w znacznej czêœci biegnie ona wzd³u rzeki Rodan. Ogromne zró nicowanie ukszta³towania terenu wymaga³o budowy ponad 500 obiektów in ynieryjnych, ponad 17 km wiaduktów i prawie 13 km tuneli. Jeden z nich, przebijaj¹cy siê przez wzgórza otaczaj¹ce Marsyliê od pó³nocy, jest najd³u szym we Francji tunelem kolejowym i ma d³ugoœæ 7835 m. W kierunku Marsylii tunel ten opada ponad 500 m w dó³ do wysokoœci 50 m npm. Przy budowie linii TGV Méditerranée w ci¹gu 5 lat zatrudnionych by³o 11,5 tys. pracowników. Linia LN5 rozpoczyna siê 2 km przed stacj¹ TGV Valence, która zosta³a wybudowana od podstaw do obs³ugi tran- Fot. 2. Nowy dworzec TGV Avignon Fot. J. Raczyñski

2 15 ga w kierunku Montpellier. W tym ostatnim kierunku nowa linia ma tylko 27 km d³ugoœci, po czym ³¹czy siê z istniej¹c¹ ju lini¹ do Nimes i dalej w kierunku granicy z Hiszpani¹. Budowa w tym kierunku bêdzie kontynuowana a do granicy hiszpañskiej i do po³¹czenia siê z bêd¹c¹ tak e w budowie hiszpañsk¹ sieci¹ du ych prêdkoœci. Nowa linia ma ogromne znaczenie i otwiera nowe perspektywy dla rozwoju przewozów pasa erskich we Francji. Powsta³ bowiem wiod¹cy z pó³nocy na po³udnie Francji nowy ci¹g komunikacyjny, ³¹cz¹cy najwa niejsze oœrodki miejskie i przemys³owe tego kraju. W ci¹gu kilku godzin bêdzie mo na dojechaæ z nich do Pary a po stosunkowo niskim koszcie. Cena biletu 2. klasy z Marsylii do Pary a w taryfie normalnej wynosi 76 euro (przy zakupie drugiego biletu 25% zni ki) ponad dwa razy taniej ni bilet lotniczy. Czas przejazdu poci¹giem wynosi 3 godz., a przelotu samolotem 1 godz. 20 min, do czego nale y doliczyæ czas dojazdów na lotniska i odprawy. Poci¹gi miêdzy najwiêkszymi miastami bêd¹ kursowaæ zasadniczo co godzinê. Czêœæ poci¹gów z po³udnia Francji bêdzie koñczyæ tradycyjnie bieg na dworcu Gare du Lyon, a czêœæ zostanie skierowana na zachodni¹ obwodnicê Pary- a TGV Jonction do portu lotniczego Charles de Gaulle, i dalej w kierunku Lille i Brukseli. Docelowo jest te przewidziane bezpoœrednie po³¹czenie Marsylii z Londynem 6 godz., a po wybudowaniu nowej linii od Eurotunelu do Londynu tylko 5 godz. jazdy. Na ca³ej sieci po³¹czeñ Méditerranée bêdzie jeÿdzi³o: 89 poci¹gów TGV Sud-Est, 49 poci¹gów TGV Reseau, 30 poci¹gów TGV Duplex (piêtrowe) oraz zamówionych dodatkowo 34 poci¹gów (19 mln euro za jeden). Rozwój sieci poci¹gów TGV Decyzja o budowie pierwszej w Europie linii du ej prêdkoœci z Pary a do Lyonu, przeznaczonej tylko dla poci¹gów pasa erskich, zosta³a podjêta w 1976 r. W ca³oœci oddano j¹ do eksploatacji w 1983 r. Pocz¹tkowo zak³adano, e prêdkoœæ maksymalna poci¹gów wyniesie 260 km/h, jednak jeszcze w tym samym roku zdecydowano siê na jej zwiêkszenie do 270 km/h, obecnie wynosi ona 300 km/h. W 1981 r. Fot. 3. Dworzec w Lyonie Fot. SNCF ustanowiono na niej nowy œwiatowy rekord prêdkoœci 380 km/h. Sukces komercyjny nowej linii du ej prêdkoœci, nazwanej TGV Sud-Est (obecnie nr LN1), sta³ siê impulsem do budowy kolejnych. W 1989 r. otwarto liniê TGV Atlantique (LN2) z Pary a do Le Mans i do Tours. Na linii tej zosta³ ustanowiony, nie pobity do dziœ, œwiatowy rekord prêdkoœci na szynach. Na 167 kilometrze od Pary a w kierunku Tours na zjeÿdzie przed mostem na Loarze, skrócony do 5 wagonów sk³ad poci¹gu TGV Tablica 1 Atlantique osi¹gn¹³ prêd- Czasy podró y z Pary a do Marsylii koœæ 515,3 km/h. Gdy w 1994 r. otwie- Rok Czas przejazdu rano Eurotunel pod kana godz. 15 min ³em La Manche, ukoñczona by³a ju linia TGV Nord godz. 00 min godz. 58 min (LN3), która umo liwi³a szybkie po³¹czenia z Pary godz. 45 min a do Londynu, Brukseli, godz. 17 min Amsterdamu i Kolonii godz. 33 min Wkrótce po jej otwarciu rozpoczê³y siê prace godz. 50 min godz. 40 min nad przed³u eniem linii godz. 10 min z Lyonu na po³udnie w kie godz. 00 min Rys. 1. Schemat linii TGV Méditerranée

3 16 Fot. 4. Wiadukt nad Rodanem Fot. SNCF Tablica 3 Sieæ linii TGV we Francji Trasa Rok D³ugoœæ budowy [km] LN1 Sud-Est Pary Lyon/Montbard LN2 Atlantique Pary Le Mans/Tours LN3 Nord Europe Pary Eurotunel/granica belgijska LN3 Jonction Wschodnia obwodnica Pary a LN4 Rhône-Alps Obwodnica Lyonu do Valence LN5 Méditerranée Valence Marsylia/Nimes runku Morza Œródziemnego TGV Rhone Alps. Pierwszy jej odcinek wybudowano do okolic Valence (linia LN4). Oddana w czerwcu do eksploatacji linia LN5 jest tylko kolejnym etapem dalszej ekspansji sieci poci¹gów du ych prêdkoœci w kierunku po³udniowym. W pobli u Awignon linia LN5 rozwidla siê w kierunku Montpellier. Planowane jest przed³u- enie linii TGV Méditerranée z Nimes do Narbonne. Bêdzie to linia dla ruchu mieszanego, a wiêkszoœæ poci¹gów TGV bêdzie siê zatrzymywa³a w Montpellier. Jednak planowane dalsze przed³u enie linii z Narbonne do Perpignan i granicy hiszpañskiej (dla po³¹czenia z now¹ hiszpañsk¹ lini¹ du ej prêdkoœci do Barcelony i Madrytu) ma byæ ju tylko dla ruchu pasa erskiego. Koszt budowy ca³ej linii z Nimes do granicy hiszpañskiej, d³ugoœci 236 km, zosta³ oszacowany na 2,74 mld euro. Linia Perpignan Barcelona mo e byæ otwarta w 2006 r. Podjêta zosta³a te decyzja o budowie linii TGV Est Européen z Pary a do Strasburga i dalej do granicy niemieckiej, która umo liwi po³¹czenie francuskich i niemieckich sieci linii du ych prêdkoœci. Pierwszym etapem bêdzie budowa linii du ej prêdkoœci, d³ugoœci 310 km, z Pary a do Baudrecourt, gdzie bêdzie siê ona ³¹czy³a z istniej¹c¹ lini¹ biegn¹c¹ z Pary a do Strasburga i po³udniowych Niemiec. Jednoczeœnie zostan¹ zbudowane odga³êzienia du ej prêdkoœci do Reims, Metz i Nancy, a tak e do Luksemburga oraz do Saarbrücken i Frankfurtu/M. Ca³kowity koszt realizacji tego etapu jest szacowany na 3,125 mld euro. Planuje siê otwarcie linii na pocz¹tku 2006 r. Linia TGV Est Européen zostanie zbudowana na prêdkoœæ maksymaln¹ 350 km/h (tak jak TGV Nord Europe oraz TGV Méditerranée), ale niektóre odcinki mog¹ dopuszczaæ prêdkoœæ 400 km/h. Poci¹gi TGV Est Européen bêd¹ jeÿdzi³y z prêdkoœci¹ maksymaln¹ 320 km/h, wobec prêdkoœci tylko 300 km/h na innych liniach. Linia bêdzie mog³a byæ tak e u ywana przez konwencjonalne poci¹gi du ej prêdkoœci. Udzia³owcy budowy linii TGV Est Européen Tablica 2 Mln euro Rys. 2. Sieæ linii du ych prêdkoœci we Francji Rz¹d francuski 1220 Unia Europejska 320 Rz¹d luksemburski 117 Region Ile-de-France 76 Region Szampanii-Ardenów 124 Region Lotaryngii 254 Region Alzacji 282 Ogólny wk³ad pañstwowy 2393 RFF i SNCF 731 Koszt ogó³em 5517

4 17 nek TGV Aquitaine, z Angouleme do Bordeaux ma szansê byæ zbudowany jako pierwszy, poniewa znacznie skróci³by czas podró y, ze wzglêdu na to, e istniej¹ca linia Angoule- Linia TGV Est Européen bêdzie w pe³ni interoperacyjna, tzn. bêdzie zbudowana zgodnie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej nr 96/48/EC z 1995 r. Jest to wa ne ze wzglêdu na to, e linia bêdzie prawdopodobnie u ywana równie przez niemieckie zespo³y ICE. Kolejn¹ inwestycj¹ bêdzie po³udniowy odcinek nowej linii TGV Rhône-Alps (Ren Rodan), ³¹cz¹cy Dijon i Besançon z Lyonem. Bêdzie on tworzy³ czêœæ wa nej arterii towarowej pó³noc-po³udnie. Jednak jest to projekt odleg³y w czasie i bêdzie prawdopodobnie realizowany dopiero w latach Rz¹d wybra³ w³aœnie do szczegó³owych analiz pierwszy etap wschodniego odcinka tej linii, d³ugoœci 140 km. Bêdzie on przebiega³ z Auxonne na wschód od Dijon do Petit Croix, na wschód od Belfortu, a tak e zostanie do niego w³¹czone po³udniowe obejœcie dooko³a Dijon. Koszt projektu jest oceniany na 1,4 mld euro. Po jego ukoñczeniu podró z Pary a do Miluzy, która siê odbywa obecnie przez Troyes, by³aby skrócona z 4 godz. 20 min do 2 godz. 36 min tras¹ przez Dijon. Planowane jest te przed³u enie linii TGV Atlantique poprzez budowê TGV Aquitaine, z Tours do Bordeaux i TGV Bretangne-Pays de la Loire z Le Mans do Rennes. Obie linie bêd¹ tylko do ruchu pasa erskiego i mog¹ byæ budowane etapami. Linia TGV Aquitaine mia³aby d³ugoœæ 343 km i kosztowa³aby szacunkowo 2,73 mld euro. Skróci³aby ona podró z Pary a do po³udniowo-zachodniej Francji o 48 min, co oznacza³oby, e podró z Pary a do Bordeaux trwa³aby tylko 2 godz. 8 min, a do Tuluzy 4 godz. 12 min. Po³udniowy odci- Poci¹gi TGV Rys. 3. Schemat wêz³a paryskiego TGV Tablica 4 Typ Liczba poci¹gów Rozpoczêcie eksploatacji Liczba miejsc Zestawienie poci¹gu D³ugoœæ [m] Prêdk rêdkoœæ max [km/h] Moc [kw] Napiêcia zasilania TGV Sud-Est lokomotywy + 8 wagonów * kv 50 Hz, 1,5 kv DC, 15 kv 16 2 /3 Hz (czêœæ) TGV Atlantique lokomotywy + 10 wagonów kv 50 Hz, 1,5 kv DC AVE (Hiszpania) lokomotywy + 8 wagonów kv 50 Hz, 3 kv DC TGV Reseau lokomotywy + 8 wagonów kv 50 Hz, 1,5 kv DC, 3 kv DC Eurostar lokomotywy + 18 wagonów kv 50 Hz, 3 kv DC, 750 V DC Thalys lokomotywy + 8 wagonów kv 50 Hz, 1,5 kv DC, 3 kv DC, 15 kv 16 2 /3 Hz TGV Duplex 30 ** lokomotywy + 8 wagonów kv 50 Hz, 1,5 kv DC TGV Korea 46 *** lokomotywy + 18 wagonów kv 60 Hz * Po modernizacji 300 km/h. ** Zamówionych 34. *** Zamówionych.

5 18 Wejœcie na perony dworca TGV w porcie lotniczym Charles de Gaulle me Bordeaux ma bardzo niskie parametry techniczne i nie pozwala na rozwijanie wiêkszych prêdkoœci. Natomiast odcinki œrodkowy i pó³nocny, miêdzy Tours i Angouleme, s¹ prostsze i poci¹gi TGV mog¹ jeÿdziæ na nich nawet obecnie z prêdkoœci¹ 220 km/h, dlatego zostan¹ zast¹pione now¹ lini¹ w drugiej kolejnoœci. Francusko-w³oski projekt poprawy komunikacji kolejowej miêdzy Lyonem a Turynem bêdzie tak e wdra any etapami do 2015 r. Rz¹dy francuski i w³oski podjê³y decyzjê o budowie dwóch linii miêdzy obu krajami: du ej prêdkoœci dla ruchu pasa erskiego i towarowej o du ej przepustowoœci. Linie te miêdzy Lyonem a Turynem bêd¹ mia³y ³¹cznie 280 km, a koszt ich realizacji wyniesie oko³o 9 mld euro. Wspó³finansowaæ projekt bêdzie tak e UE. Na potrzeby nowych linii zostanie wybudowany tunel pod Alpami d³ugoœci 52 km. Nowa linia du ej prêdkoœci skróci czas przejazdu na trasie Turyn Lyon, z prawie 4 godz. obecnie, do 1 godz. 30 min. Z Pary a do Turynu bêdzie mo na dojechaæ w 3 godz. 30 min obecnie podró trwa 6 godz. 54 min. Wed³ug opinii SNCF w latach powinno zostaæ te zbudowane po³¹czenie centrum Pary a z lotniskiem Orly za pomoc¹ linii kolejowej du ej prêdkoœci. Lotnisko Orly jest drugim pod wzglêdem wielkoœci lotniskiem Pary a. Jest ono po³o one na po³udniowych przedmieœciach miasta, i w odró nieniu od lotniska Charles de Gaulle, nastawione jest g³ównie na ruch krajowy. Tylko oko³o 1 /3 ruchu stanowi¹ loty miêdzynarodowe. Bardzo dobre wyniki handlowe z eksploatacji linii TGV przebiegaj¹cej przez lotnisko Charles de Gaulle s¹ podstaw¹ pozytywnych prognoz tak e dla lotniska Orly. Lotnisko Charles de Gaulle ma obecnie rozbudowan¹ sieæ po³¹czeñ poci¹gami TGV z najwiêkszymi miastami Francji, a tak e z Bruksel¹. V Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Europy Œrodkowej i Wschodniej Kolejowe zestawy kołowe Projektowanie. Wytwarzanie. Eksploatacja. Naprawa Tematyka: Trwa³oœæ i niezawodnoœæ zestawów ko³owych. Ekonomiczne aspekty wytwarzania i eksploatacji zestawów ko³owych Nowe technologie wytwarzania zestawów ko³owych Eksploatacja i naprawa zestawów kolejowych Zestaw ko³owy w systemie ko³o szyna hamulec Dynamika pojazdów szynowych i ich wp³yw na trwa³oœæ zestawów ko³owych Standaryzacja i certyfikacja zestawów ko³owych oraz obrady okr¹g³ego sto³u: Transport szynowy. Dydaktyka i nauczanie Informacje organizator: Politechnika Œl¹ska, Instytut Transportu Katowice, ul. Krasiñskiego 8 tel./fax (32) , tel. (32) w. 148, tel. kolejowy

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

25 lat kolei dużych prędkości we Francji

25 lat kolei dużych prędkości we Francji Andrzej Massel 25 lat kolei dużych prędkości we Francji 27 września 2006 r. minęło 25 lat od dnia, kiedy rozpoczęła się handlowa eksploatacja pierwszej linii dużych prędkości we Francji Paryż Południowy-Wschód

Bardziej szczegółowo

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA?

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA? KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA? Dr hab. Jan Anuszczyk, prof. PŁ KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI (KDP) Kolej Dużych Prędkości (KDP) - to system kolejowego transportu publicznego pozwalającego

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TRENDY W BUDOWIE LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI W EUROPIE. dr inż. Andrzej Massel Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa

NAJNOWSZE TRENDY W BUDOWIE LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI W EUROPIE. dr inż. Andrzej Massel Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa NAJNOWSZE TRENDY W BUDOWIE LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI W EUROPIE dr inż. Andrzej Massel Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa Linie dużych prędkości 43 lata od uruchomienia pierwszej linii dużych prędkości:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Massel Linia dużych prędkości Est Européen

Andrzej Massel Linia dużych prędkości Est Européen Andrzej Massel Linia dużych prędkości Est Européen Rozwój sieci kolei dużych prędkości we Francji trwa już ponad 25 lat. Od 27 września 1981 r., kiedy otwarto pierwszy odcinek linii dużych prędkości Paryż

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Linia dużych prędkości LGV Est, która połączyła Strasburg i Paryż w 2 godziny 20 minut od czerwca2007r., budowana była 5 lat.

Linia dużych prędkości LGV Est, która połączyła Strasburg i Paryż w 2 godziny 20 minut od czerwca2007r., budowana była 5 lat. Linia dużych prędkości LGV Est, która połączyła Strasburg i Paryż w 2 godziny 20 minut od czerwca2007r., budowana była 5 lat. Liczy ona 301 km długości od Vaires-sur-Marne i Baudrecourt, gdzie dołącza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w kolejowych projektach

Zastosowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w kolejowych projektach Zastosowanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w kolejowych projektach infrastrukturalnych w wybranych krajach UE Robert Frey, Magdalena Cholewa Łódź, 30-03-2011 Plan prezentacji 1. Wyzwania w obszarze

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Adam Szeląg Electric Traction Division Institute of Electrical Machines Warsaw University of Technology

Adam Szeląg Electric Traction Division Institute of Electrical Machines Warsaw University of Technology High Speed Railways (HSR) in the world, with particular reference to Europe and Poland Koleje duŝych prędkości (KDP) w świecie ze szczególnym odniesieniem do Europy i Polski Adam Szeląg Electric Traction

Bardziej szczegółowo

Kolej dużych prędkości we Francji korzyści i plany dalszego rozwoju

Kolej dużych prędkości we Francji korzyści i plany dalszego rozwoju Agata Pomykała Kolej dużych prędkości we Francji korzyści i plany dalszego rozwoju TGV 65 DN (13.07.2011 r.) Ponad 30-letni rozwój kolei dużych prędkości (TGV) we Francji, który następował od uruchomienia

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

Koleje dużych prędkości we Francji

Koleje dużych prędkości we Francji Koleje dużych prędkości we Francji Koleje Dużych Prędkości we Francji - 2012 1. Koleje dużych prędkości we Francji i rozwój mobilności Historia Model francuski Rynki i wybór środka transportu 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Koleje dużych prędkości Pendolino w Polsce Jolanta Konkel Logistyka Międzynarodowa WSB Gdańsk

Koleje dużych prędkości Pendolino w Polsce Jolanta Konkel Logistyka Międzynarodowa WSB Gdańsk Koleje dużych prędkości Pendolino w Polsce Jolanta Konkel Logistyka Międzynarodowa WSB Gdańsk Historia kolei sięga bardzo odległych czasów. Pierwsze wzmianki o transporcie posiadającym znamiona transportu

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 05. Transport kolejowy. Koleje Dużych Prędkości (KDP).

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe. Andrzej Harassek Rozwój kolei dużych prędkości w Europie

Systemy transportowe. Andrzej Harassek Rozwój kolei dużych prędkości w Europie Andrzej Harassek Rozwój kolei dużych prędkości w Europie Pociągi TGV na dworcu Lille. Fot. A. Harassek W październiku ubiegłego roku minęło 50 lat od otwarcia pierwszej linii superekspresów Shinkansen,

Bardziej szczegółowo

30 lat kolei dużych prędkości we Francji. Korzyści i plany dalszego rozwoju.

30 lat kolei dużych prędkości we Francji. Korzyści i plany dalszego rozwoju. Agata Pomykała 30 lat kolei dużych prędkości we Francji. Korzyści i plany dalszego rozwoju. Ponad 30 letni rozwój kolei dużych prędkości (TGV) we Francji, który następował od uruchomienia pierwszych pociągów

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

nowy cennik i planuj¹ zmniejszyæ koszty o 250 mln z³ Firmy z bran y infrastrukturalnej ³¹cz¹ si³y

nowy cennik i planuj¹ zmniejszyæ koszty o 250 mln z³ Firmy z bran y infrastrukturalnej ³¹cz¹ si³y 24 ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 kwietnia 2013 œroda nr 81 (3401) Linie

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie spotkania Ligue 1: 1. kolejka (sobota, 11 sierpnia rewanże 26 maja 2013)

Wszystkie spotkania Ligue 1: 1. kolejka (sobota, 11 sierpnia rewanże 26 maja 2013) Zgodnie z oczekiwaniami, dziś, tj. w środę 30 maja poznaliśmy terminarz na sezon 2012/13 w Ligue 1. W pierwszym dniu rozgrywek, 11 sierpnia, PSG podejmie Lorient. Najciekawsze mecze z udziałem PSG: Lille

Bardziej szczegółowo

Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności

Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności Piotr Malepszak, PKP PLK S.A. Gdańsk, TRAKO, wrzesień 2013 r. Umowa na Studium Wykonalności 16 września 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM - 2015 R.

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM - 2015 R. INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM - 2015 R. www.pkpsa.pl PKP S.A. 2016 r. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PKP S.A. W 2015 R. 2 12 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DWORCOWYCH W 2012-15 R. ZA OK. 367,5 MLN ZŁ ZMODERNIZOWANE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I FINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO WE FRANCJI. Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement

ORGANIZACJA I FINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO WE FRANCJI. Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement ORGANIZACJA I FINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO WE FRANCJI I. Dane ogólne II. Wielkie przemiany i globalne wyniki finansowe transportu miejskiego III. Transport publiczny w Ile-de-France IV. Miejski

Bardziej szczegółowo

Marek Graff. TGV koleje dużych prędkości we Francji

Marek Graff. TGV koleje dużych prędkości we Francji 1 Marek Graff TGV koleje dużych prędkości we Francji Pomysł na uruchomienie szybkich pociągów narodził się we Francji w latach 60. XX w. Pociągi te, nazwane TGV, mimo dużych kosztów budowy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu kolejowego we Francji

Organizacja transportu kolejowego we Francji Maciej Mindur 1 Politechnika Warszawska Organizacja transportu kolejowego we Francji Wstęp Gospodarkę Francji charakteryzuje bardzo silny interwencjonizm państwa. Przejawia się on w poziomie wydatków publicznych,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/4142,modernizacja-linii-wroclaw-poznan-zmienia-tory-przystanki-mosty-przej azdy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 11:32 Wtorek, 04 marca

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja systemów kolei dużych prędkości w Europie

Eksploatacja systemów kolei dużych prędkości w Europie Tomasz Bużałek Eksploatacja systemów kolei dużych prędkości w Europie Skład ICE na konwencjonalnej linii Offenburg Bazylea mija perony regionalnej stacji pasażerskiej (2007 r.) Optymalne ułożenie planu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Warszawa, 26 maja 2010 r. Rozwój koncepcji budowy kolei duŝych prędkości w Polsce 1995 Kierunkowy program rozwoju kolei duŝych prędkości w Polsce.

Bardziej szczegółowo

UTK podsumowuje sytuacjê kolei w 2011 r. 27.09.2012

UTK podsumowuje sytuacjê kolei w 2011 r. 27.09.2012 28 ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 wrzeœnia 2012 pi¹tek nr 193 (3253) UTK

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Warszawa, 27. maja 2010 r. Korytarze ERTMS w Europie Korytarze ERTMS w Europie Korytarz F jasnoniebieski 2005 r. Memorandum of Understanding: Komisja Europ. + Europ.

Bardziej szczegółowo

Premier: ministra Nowaka broni¹ fakty i liczby

Premier: ministra Nowaka broni¹ fakty i liczby 5 ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Ministerstwo Transportu, Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

30 lat kolei dużych prędkości we Francji

30 lat kolei dużych prędkości we Francji Marek Graff 30 lat kolei dużych prędkości we Francji TGV PSE 118, Boujailles, region Franche-Comté (21.03.2007 r.) Pomysł uruchomienia szybkich pociągów narodził się we Francji w latach 60. XX w. Pociągi

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania budowy linii Kolei Dużych Prędkości

Modele finansowania budowy linii Kolei Dużych Prędkości Modele finansowania budowy linii Kolei Dużych Prędkości Debata o Kolejach Dużych Prędkości 30 sierpnia 2011 r., Warszawa Agenda 1 2 3 4 Kolej Dużych Prędkości potrzeby finansowania Modele realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

kalendarz czasowych ograniczeń obowiązujących w ruchu drogowym na terenie Francji

kalendarz czasowych ograniczeń obowiązujących w ruchu drogowym na terenie Francji POJAZDYCIĘŻAROWE CIĘŻAROWE 2017 POJAZDY 2017 kalendarz czasowych ograniczeń obowiązujących w ruchu drogowym na terenie Francji Ogólne i dodatkowe zakazy ruchu dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich

Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Koszty budowy autostrad i dróg głównych w wybranych państwach europejskich Rozwinięta sieć dróg i autostrad jest dla każdego państwa miernikiem jego rozwoju bez dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich Łódzkie węzły przesiadkowe Trasa W-Z centra przesiadkowe: Przystanek Piotrkowska - Centrum Przystanek

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rozwój kolei dużych prędkości na świecie

Rozwój kolei dużych prędkości na świecie Andrzej Harassek Rozwój kolei dużych prędkości na świecie W ostatnich latach dał się zauważyć szybki rozwój kolejowych połączeń dużych prędkości. Obok powiększającej się sieci szybkich pociągów w Europie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

Przewozy pasażerów i towarów

Przewozy pasażerów i towarów Przewozy pasażerów i towarów Dr inż. Andrzej Massel System kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce tradycyjnie jest dzielony na cztery podsystemy: przewozy międzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowane),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych (Transport tramwajowy) Seminarium Open Days 2008 Warszawa, 27 października 2008 r. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Szczecin, maj 2011 r.

Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju. Szczecin, maj 2011 r. Transgraniczne połączenia kolejowe Województwa Zachodniopomorskiego - stan obecny oraz perspektywy rozwoju Szczecin, maj 2011 r. Szczecin Główny / Stettin Hauptbahnhof 1912 Na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Społeczno-gospodarcze aspekty systemu kolei dużych prędkości. Warszawa, 13 grudnia 2016

Społeczno-gospodarcze aspekty systemu kolei dużych prędkości. Warszawa, 13 grudnia 2016 Społeczno-gospodarcze aspekty systemu kolei dużych prędkości Warszawa, 13 grudnia 2016 Koleje dużych prędkości DLACZEGO? CO? JAK? Program kolei dużych prędkości w Polsce Program budowy i uruchomienia przewozów

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii metra w Warszawie w kontekście korzyści z transportu szynowego

Budowa drugiej linii metra w Warszawie w kontekście korzyści z transportu szynowego Budowa drugiej linii metra w Warszawie w kontekście korzyści z transportu szynowego Jerzy Lejk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Metra Warszawskiego Sp. z o. o. STAN OBECNY I LINIA METRA Długość 22,7

Bardziej szczegółowo

modernizacja analiza potrzeb rozwój rozwój Jaka jest rola organizacji ymiana wymiana finansowanie finansowanie

modernizacja analiza potrzeb rozwój rozwój Jaka jest rola organizacji ymiana wymiana finansowanie finansowanie modernizacja rozwój analiza potrzeb analiza potrzeb podejmowanie decyzji zaufanie wymiana ymiana modernizacja finansowanie rozwój Jaka jest rola organizacji STIF finansowanie Organizacja STIF projektuje,

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - w liczbach Długość nowych torów Czas realizacji projektu Planowany termin oddania do użytku całości trasy

Bardziej szczegółowo

Przyszła infrastruktura i oferta kolejowa Szczecin - Berlin. Dr. Jürgen Murach

Przyszła infrastruktura i oferta kolejowa Szczecin - Berlin. Dr. Jürgen Murach Przyszła infrastruktura i oferta kolejowa Szczecin - Berlin Dr. Jürgen Murach Administracja Senacka ds. Rozwoju Miasta i Środowiska Berlin 29.09.2014 1 Przyszła infrastruktura kolejowa Treśd: Historia

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2011 2 Ze świata 12 Z Unii Europejskiej 14 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 17 Mocne i słabe strony ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 24 Uwarunkowania rozwoju kolejowego transportu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Łódź, 20 maja 2013 r.

Łódź, 20 maja 2013 r. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r.

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r. ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz 25.08.2017 r. LOTNISKO F.CHOPINA W WARSZAWIE Stan obecny Ruch: 12,8 mln pax/rok 2016

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności Warunki taryfowe oferty Multi Plaża I. Słoneczny Patrol Bydgoszcz Hel Bydgoszcz II. Leżak, Parawan Władysławowo Hel Władysławo Oferta MULTI PLAŻA kierowana jest do wszystkich osób chcących komfortowo i

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH Artur Rojek Witold Groll Standardy Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Decyzja Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Co warto wiedzieć o nowym połączeniu tramwajowym pomiędzy Mostem Długim a pętlą przy ul. Turkusowej? Nowa trasa tramwajowa to połączenie dwóch realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 31.05.2010 Zadania współfinansowane w ramach Priorytetu VI: Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T cel 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T. TERMIN REALIZACJI 36

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. WOJ. MAŁOPOLSKIE

NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. WOJ. MAŁOPOLSKIE NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. WOJ. MAŁOPOLSKIE USPRAWNIENIA PROCESÓW WYSPECJALIZOWANI EKSPERCI RYNKOWI KOMERCJALIZACJA, INWESTYCJE, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, SPRZEDAŻ, ZARZĄDZANIE CENTRALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2014/2015 Warszawa 2014

ZIMA 2014/2015 Warszawa 2014 ZIMA 2014/2015 Warszawa 2014 Agenda Przygotowania Grupy PKP do zimy Finał kluczowych inwestycji Atrakcyjne czasy przejazdu od 14 grudnia Wyciągnęliśmy wnioski 3,5-krotnie więcej linii zabezpieczonych przed

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1]

NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1] NOWOCZESNE SZYNOBUSY ORAZ NOWY PARKING PARKUJ I JEDŹ W BŁONIU [1] wt., 10/07/2012-15:50 Już w grudniu na mazowieckie tory wyjadą kolejne dwa nowoczesne szynobusy w barwach Kolei Mazowieckich. Dziś w urzędzie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Ostatni Leniwiec, czy to był ostatni pociąg do Lwówka Śląskiego?

Ostatni Leniwiec, czy to był ostatni pociąg do Lwówka Śląskiego? Ostatni Leniwiec, czy to był ostatni pociąg do Lwówka Śląskiego? Napisano dnia: 2016-12-12 10:14:01 Mirosław Siemieniec, Rzecznik prasowy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odpowiedzi na pytania redakcji

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Kolej Wschodnia Region Korytarza Modelowego o strukturze EUWT

Kolej Wschodnia Region Korytarza Modelowego o strukturze EUWT Temat: Przyszłość Kolei Wschodniej (odcinek Berlin-Gorzów-Piła) jako Regionu Korytarza Modelowego o strukturze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) - Rozporządzenie (WE) Nr 1082/2006

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Zastępca Dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości Katowice, 16.03.2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady pierwszych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch budynek H3, pokój 1.14 http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

DOJAZD położenie WH UAM

DOJAZD położenie WH UAM INFORMATOR DOJAZD położenie WH UAM Wydział Historyczny UAM, w którym siedzibę ma Katedra Muzykologii, znajduje się w obrębie Kampusu Morasko na północy Poznania. ul. Umultowska 89D DOJAZD komunikacja miejska

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa NOWE I U YWANE coœ dla wymagaj¹cych ZINSER 4025/4125 MASZYNA PORTALOWA DO CIÊCIA AUTOGENICZNEGO I PLAZMOWEGO Przy

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE DO 2027 R. Olsztyn, 19 sierpnia 2015 r.

STRATEGIA ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE DO 2027 R. Olsztyn, 19 sierpnia 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE DO 2027 R. PREZENTACJA Olsztyn, 19 sierpnia 2015 r. FINANSOWANIE OLSZTYŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LATACH 2012-2014 1. Cele i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut InŜynierii Drogowej i Kolejowej Studia stacjonarne I stopnia kierunek BUDOWNICTWO KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA Nazwa profilu: Projektowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe realokacje funduszy strukturalnych w ramach PO*

Dotychczasowe realokacje funduszy strukturalnych w ramach PO* Dotychczasowe realokacje funduszy strukturalnych w ramach PO* program priorytet/działanie wartość realokacji środków UE działanie, do którego zostały realokowane środki UE data podjęcia decyzji przez KM

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R.

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R. INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM - 2015 R. www.pkpsa.pl PKP S.A. 2016 r. NAJWAŻNIEJESZE DZIAŁANIA PKP S.A. W 2015 R. 2 7 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DWORCOWYCH W LATACH 2012-15 ZA PONAD 67 MLN ZŁ ZMODERNIZOWANE

Bardziej szczegółowo