NASZE JUTRO. Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZE JUTRO. Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN 1425-4735"

Transkrypt

1 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński NASZE JUTRO Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W numerze m.in.: * O ważnych sprawach gminy - rozmowa z wójtem Stanisławem Waligórą * Program Dożynek 2009 * Piłka nożna w gminie Włoszakowice

2 Wizyta bractwa kurkowego z Liessel w Holandii Włoszakowice, lipca 2009 r. Uroczystość powitania. Od lewej: starszy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego R. Bura, tłumaczka L. Damen, wójt St. Waligóra Goście z Holandii w czasie przemarszu ulicami Włoszakowic Z wizytą w firmie Werner Kenkel sp. z o.o. w Krzycku Wielkim Koncert holenderskiej orkiestry we włoszakowickim parku Pamiątkowe zdjęcie przed Pałacem Sułkowskich zaprzyjaźnionych bractw z Włoszakowic i Liessel

3 ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP POŚREDNICZKI ŁASK w CHARBIELINIE SIERPNIA 2009 R. Program uroczystości odpustowych Czwartek 13 sierpnia - Dzień Straży Pożarnej godz Spowiedź święta dla wszystkich, godz Zbiórka strażaków na parkingu od strony Dłużyny i wymarsz do Sanktuarium godz Procesja i Msza św., po Mszy św. koncert Po koncercie wymarsz na parking Piątek 14 sierpnia - Dzień Chorych godz i godz Msze św. dla chorych W czasie Mszy św. możliwość przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych Okazja do Spowiedzi św. od godz i od godz Sobota 15 sierpnia - Dzień Wszystkich Pielgrzymów Msze św. godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, godz Suma odpustowa w intencji wszystkich Pielgrzymów Błogosławienie ziół, procesja, Nieszpory godz Msza św. ze szczególnym udziałem dzieci Błogosławienie małych dzieci Okazja do Spowiedzi św. od godz do godz i od godz Niedziela 16 sierpnia - Dzień Małżonków i Rodzin Msze św. godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, godz Suma odpustowa ze szczególnym udziałem małżonków: obchód Jubileuszów małżeństwa i Rocznic ślubu Okazja do Spowiedzi św. od godz do godz i od godz godz Msza św. wieczorna Serdecznie zaprasza Kustosz Sanktuarium i Wspólnota Parafii Dłużyna

4 4 Nasze Jutro XXIV Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbyła 22 kwietnia 2009 r. W sesji uczestniczył pełny skład Rady w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. Podjęto następujące uchwały: Uchwałę Nr XXIV/172/2009 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragment miejscowości Krzycko Wielkie. Procedurę przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie od momentu podjęcia przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 11 sierpnia 2006 r. decyzji o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu przedstawił planista. W okresie od 11 listopada do 1 grudnia 2008 r. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu zainteresowani mieszkańcy żadnych uwag nie wnieśli. Uchwałę Nr XXIV/173/2009 zmieniającą uchwałę z poprzedniej sesji w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. W związku z decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazała, że Uchwała Nr XXIII/168/2009 w sprawie zmiany budżetu została podjęta sprzecznie z przepisami prawa i która wyznaczyła Radzie Gminy termin do usunięcia nieprawidłowości, Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą budżet zgodnie z wymogami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwałę Nr XXIV/174/2009 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i warunków przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice. W związku z nowelizacją ustawy Z RADY GMINY Karta Nauczyciela w zakresie przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zaszła konieczność ponownego (po 4 miesiącach) przyjęcia regulaminu. Przy czym niniejszy regulamin obowiązywać będzie bez ograniczeń czasowych w przeciwieństwie do przyjmowanych w ostatnich latach, kiedy to Rada Gminy uchwalała regulaminy wynagradzania nauczycieli oddzielnie na każdy rok. Uchwałę Nr XXIV/175/2009 w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów. Zaistniała możliwość uzyskania przez uczniów liceum we Włoszakowicach (tj. szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości) stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych. Niezbędne w tej sytuacji jest przyjęcie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium. Uchwałę Nr XXIV/176/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice. Dnia 1 kwietnia 2009 r. szczegółową analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania statystyczne oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu 2008 r. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2008 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2008 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2009 r. wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa. Ponadto wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. W debacie budżetowej radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów i wydatków budżetu Gminy, których wykonanie znacznie odbiegało od planu. Rozbieżności omówione były w sporządzonym sprawozdaniu, w wyjaśnieniach udzielonych Komisji Rewizyjnej oraz w jej wniosku o udzielenie absolutorium. W związku z powyższym podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice. Uchwała Nr XXIV/177/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r W budżecie Gminy na 2009 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę ,00 zł. Na dochody składają się następujące pozycje: 1) zwiększenie dotacji na działalność ŚDS zł, 2) dotacja na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zł. Wydatki wzrastają o kwotę złotych w związku z wprowadzeniem nowych zadań, zwiększeniem zakresu już wykonywanych oraz zmianami w zakresie oświatowej subwencji ogólnej. W wydatkach majątkowych wprowadza się zwiększenie wydatków związanych z zakupem agregatu prądotwórczego w kwocie złotych oraz opracowaniem projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Dworcowej i Żeglarskiej w Boszkowie w kwocie złotych. Uchwałę Nr XXIV/178/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie. Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu na działki budowlane nieruchomości w Zbarzewie, tj.: dz. nr 204/1 o pow. 0,0571 ha; dz. nr 204/2 o pow. 0,0548 ha; dz. nr 204/3 o pow. 0,0548 ha. Uchwałę Nr XXIV/179/2009 w sprawie likwidacji Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim. Uchwała jest następstwem wcześniej podjętej uchwały o zamiarze likwidacji tych placówek. Do zmian rodzice nie zgłosili uwag. Zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. pozytywnie zaopiniował Wielkopolski Kurator Oświaty. Likwidacja Przedszkola w Bukówcu Górnym i Przedszkola w Krzycku Wielkim podyktowana jest względami organizacyjnymi. Przedszkola będą funkcjonowały w tym samym miejscu, ale nie jako odrębne jednostki organizacyjne Gminy. Usprawni to zarządzanie Przedszkolem (jednym) w Gminie. Przedszkola w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim będą wchodzić w skład Przedszkola we Włoszakowicach, a zarządzać nimi będzie jeden dyrektor. Będzie prowadzona jedna księgowość

5 Z RADY GMINY Nasze Jutro 5 i jedna sprawozdawczość. Sytuacja dzieci nie ulegnie żadnej zmianie. Uchwała Nr XXIV/ /2009 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice i diety Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice. XXV Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbyła się 9 czerwca 2009 r. W sesji uczestniczyło 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. Podjęto następujące uchwały: Uchwałę Nr XXV/182/2009 w sprawie zaopiniowania projektu specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka w sieci Natura Rada Gminy wydała negatywną opinię w sprawie projektu tworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Ostoi Przemęckiej w sieci Natura 2000, w tym na obszarze Gminy Włoszakowice na powierzchni 608 ha. Projekt powyższy przedstawił w swym piśmie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Gmina Włoszakowice położona jest na obszarze tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Negatywne dla Gminy skutki funkcjonowania tej instytucji zostały wyrażone w Stanowisku Gminy Włoszakowice w sprawie tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz ewentualnego włączenia tego Parku do obszaru programu NA- TURA 2000 z kwietnia 2006 r. Rada Gminy Włoszakowice na sesji dnia 6 grudnia 2006 r. przyjęła negatywną opinię w sprawie projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie. Biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia z funkcjonowaniem zarówno tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego, jak i obszaru NATURA 2000 Pojezierze Sławskie oraz mając na względzie fakt, że opiniowany obszar NATURA 2000 Ostoja Przemęcka znajduje się w granicach już istniejących wyżej wymienionych form ochrony, Rada Gminy Włoszakowice nie widzi żadnej merytorycznej potrzeby powoływania na terenie Gminy Włoszakowice kolejnego obszaru NATURA Zważywszy, że znaczną część obszaru NATURA 2000 Ostoja Przemęcka zajmują nieruchomości usytuowane wokół Jeziora Dominickiego i Jeziora Krzywce oraz biorąc pod uwagę znaczne przekształcenia terenu (zabudowa działek letniskowych), dokonywane pomimo określonych zakazów zawartych w Rozporządzeniu Nr 168/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2006 r. Nr 132 poz. 3218), powoływanie specjalnego obszaru ochrony siedlisk jest działaniem spóźnionym. Jednocześnie, co również wielokrotnie zostało podkreślone, pozbawia ono właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości. Ponadto włączanie w obszar NATURA 2000 terenów leśnych ograniczy prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na tych terenach. Rada Gminy Włoszakowice nie bierze na siebie odpowiedzialności ani konsekwencji podpisanych w Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską zobowiązań dotyczących wyznaczenia obszarów NATURA 2000, ponieważ tej sprawy nikt z Radą nie uzgadniał. Sposób wyznaczania na podstawie Traktatu Akcesyjnego obszarów NA- TURA 2000, a zwłaszcza wpisywanie na tę listę obszarów dowolnie wyznaczanych przez organizacje pozarządowe, które reprezentują indywidualny interes swoich członków, bez publikowania równocześnie poważnych i zweryfikowanych badań całkowicie podważa wiarygodność i obiektywizm tego działania. Rada Gminy Włoszakowice odmawia legitymizowania tego procederu. W świetle powyższego uzasadniona jest w pełni opinia negatywna wyrażona w uchwale. Uchwałę Nr XXV/183/2009 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok. Rada Gminy zwiększyła dochody i wydatki budżetu na rok 2009 o ,00 zł. Na zmianę dochodów składają się następujące pozycje: zwiększenie dotacji na wybory zł, środki na współudział w podłączeniu liczników energetycznych w domkach letniskowych na schronisku w Dominicach zł, zaktualizowanie rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z podatków od zakładów pracy chronionej zł, wzrost wpływów z tytułu opłaty planistycznej zł, wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zł. Wydatki wzrosły o kwotę zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań lub zwiększeniem zakresu już wykonywanych i odpowiednio wynoszą:.środki dla GOK zł, środki dla Przedszkola Włoszakowice (plac zabaw w parku) zł, środki dla ZS Bukówiec Górny (urządzenia na kort, piłkochwyt na boisku przy czerwonej szkole) zł, środki dla ZS Dłużyna (wymiana pieca, odwodnienie budynku) zł, środki dla ZS Jezierzyce Kościelne (dokończenie odnawiania i ocieplania elewacji) zł, środki dla ZS Krzycko Wielkie (wymiana podłogi w sali gimnastycznej) zł, środki dla UG (wybory, zadania realizowane przez GZK, zadania na boiskach, na Ośrodku Żeglarskim, w pałacu itp.) zł. Kwota dochodów budżetu Gminy na rok 2009 po zmianie wynosi ,00 zł, a wydatków ,00 zł. Uchwała Nr XXV/184/2009 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. Zadania wykonywane przez Gminę w poszczególnych wsiach konsultowane są z sołtysami. Utworzenie funduszu i wyodrębnienie środków dla sołectw nie będzie więc miało wpływu na efekt końcowy - zadanie finansowane będzie z jednego budżetu, ale z dwóch pozycji. Wprowadzi to jedynie obowiązek tworzenia dodatkowej dokumentacji. Ustawodawca wprowadził przepis chcąc wykorzystać na swoje rozwiązanie środki Gmin. Co prawda jest możliwość odzyskania z budżetu państwa w roku następnym rekompensaty w wysokości 10-30%. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe jednak ustalenie, czy dla naszej gminy to będzie 30% czy 10%. Oczywiście zwrot ten będzie uwarunkowany przygotowaniem kolejnych dokumentów. Śledząc dalszy przebieg realizacji wprowadzonych przepisów, nie przesądza się o możliwości wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w latach następnych. Taką opinię wyraziły też komisje Rady Gminy. Z treścią wszystkich uchwał i protokołu można zapoznać się w biuletynie informacji publicznej na stronie w dziale Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady. oprac. M. Poloszyk-Miś

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro OGŁOSZENIA O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 26 czerwca 2009 r. na rzecz Pana Józefa Sobeckiego zamieszkałego w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wielkopolskich 36 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stołu paszowego i zbiornika na gnojowicę, modernizacji obory, zmianie użytkowania budynku stodoły na oborę. Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, tel. (0 65) , w godz. pracy Urzędu, tj O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 30 czerwca 2009 r. na rzecz Zarządu Dróg Gminnych z siedzibą we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr P (ulica J. Wańskiego) wraz z kanalizacją deszczową i ciągiem pieszym oraz oświetleniem, ciągiem rowerowym i rondem. Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, tel. (0 65) , w godz. pracy Urzędu, tj O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz. 107, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 14 lipca 2009 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o z siedzibą we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na ul. Malinowej w Boszkowie - Letnisku. Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, tel. (0 65) , w godz. pracy Urzędu, tj O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 85 ust. 3 i art 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 14 lipca 2009 r. na rzecz Państwa Iwony i Piotra Malanowskich zamieszkałych we Włoszakowicach Pl. 21 Października 6 decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarskich na zakład stolarski z przebudową i rozbudową istniejących obiektów. Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentami (w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym) w sprawie przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, tel. (0 65) , w godz. pracy Urzędu, tj I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 16 czerwca 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Boszkowie Letnisku ul. Turystyczna, oznaczonej numerem działki: 638/13 o powierzchni 0,327 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. I N F O R M A C JA W oparciu o posiadane dokumenty Urząd Gminy Włoszakowice podaje do wiadomości dane dotyczące członków kół uprawnionych do przyjmowania wniosków o naprawę szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne 1. Koło Łowieckie Dzik : Jerzy Kołodziej, ul. Główna 40, Krzycko Małe 2. Koło Łowieckie Knieja : Zbigniew Jankowski, Sokołowice 16 (leśniczówka), Przemęt 3. Koło Łowieckie Jeleń : Józef Frąckowiak, Boguszyn 34, Krzycko Małe; Jarosław Bączyk, Leśniczówka Koczury, Włoszakowice; Bogdan Poloszyk, Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 117, Włoszakowice 4. Koło Łowieckie Gwizd : Edmund Poprawa, Boguszyn 15, Krzycko Małe M. Mroziński

7 INWESTYCJE GMINNE Mówi Jerzy Michalski kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach 1. Zakończono budowę chodnika łączącego Sądzię z Krzyckiem Wielkim oraz budowę chodnika asfaltowego w kierunku oś. 700-lecia w Krzycku Wielkim (na zdj. poniżej). Wykonawcą była firma pana Piotra Riedla z Włoszakowic. OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 INWESTYCJE Nasze Jutro 7 4. Ogłoszono przetarg na wykonanie regeneracji nawierzchni asfaltowej na drodze w Ujazdowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca br. z terminem realizacji zadania do 28 sierpnia br. 5. Ogłoszono przetarg na budowę i przebudowę chodników we Włoszakowicach na ul. Kurpińskiego i Zalesie oraz w Dłużynie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca br. z terminem realizacji zadania do 15 września br. 2. Zakończono budowę nawierzchni asfaltowej na ulicy Zalesie we Włoszakowicach. Wykonawcą była firma PTHS PRA-MAS z Leszna. Obecnie trwają prace związane z ogrodzeniem przyszłego targowiska. Przeniesienie targowiska na nowe miejsce planowane jest do końca sierpnia. 6. W Dominicach w centrum wsi stanęła rzeźba Rybaka wykonana przez pana Jerzego Sowijaka z Bukowca Górnego. 7. Cały czas trwają prace przy utrzymaniu zieleni na terenie Gminy. wysłuchał Paweł Borowiec MIGAWKI Z GMINY Pomimo deszczowej pogody wiśnie obrodziły. Na zdj. zbiór w gospodarstwie państwa Michałowskich w Dłużynie 3. Rozstrzygnięto przetarg na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze Dłużyna - Bukówiec Górny na odcinku 740 mb. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta Firmy PHU Ryszard Antkowiak z Krzycka Wielkiego. Termin realizacji inwestycji przewidziano do 14 sierpnia br. Żniwa rozpoczęte! Na zdj. praca kombajnu na polu pana Dudzińskiego w Skarżyniu

8 8 Nasze Jutro O ważnych sprawach gminy Rozmowa z wójtem gminy Stanisławem Waligórą Od początku sezonu letniego w Boszkowie-Letnisku w obrzeżu Jeziora Dominickiego panuje bałagan, nie są zbierane śmieci. Kto jest za to odpowiedzialny? Wszyscy świadomi obywatele na pewno są zaniepokojeni brakiem czystości we wzmiankowanym miejscu. Rzecz w tym, że inaczej niż to się powszechnie sądzi nie są to grunty gminy Włoszakowice, lecz grunty należące do skarbu państwa, którymi zarządza marszałek województwa. Nie wiem, dlaczego jest utrzymywany taki stan prawny, że rezydujący w Poznaniu marszałek jest zarządcą około 400 jezior na terenie Wielkopolski. Marszałek nie sprząta w obrzeżu Jeziora Dominickiego, ponieważ twierdzi, że nie otrzymał od wojewody na ten cel pieniędzy. Można by trochę niegrzecznie odpowiedzieć: co to nas obchodzi? Zgodnie z obowiązującym prawem każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za utrzymanie na niej porządku i czystości i nikt tu się nie może tłumaczyć brakiem pieniędzy. Przed kilkoma dniami uzyskałem w tej sprawie pisemne potwierdzenie od wojewody. Zresztą, sprawę pieniędzy pan marszałek mógł załatwić z wojewodą już dobrych kilka lat temu, ponieważ dobrze wiedział o obowiązku sprzątania jeziora i obrzeża jako jego zarządca. Działając w imieniu gminy już od kilku lat pisemnie wzywam pana marszałka, aby zaczął respektować obowiązujące prawo i polecił zaprowadzić czystość na działce Jeziora Dominickiego. Dla wyjaśnienia: działka obejmuje wodę i tereny przyległe o szerokości od kilku do kilkunastu metrów. W swoich pismach informowałem marszałka, bo zapewne nie wiedział, ile tysięcy osób w okresie letnim przybywa nad to jezioro i że nie można udawać, że natura sama sobie da radę. W tej sytuacji przed kilkoma dniami wystąpiłem pisemnie do policji o ukaranie pana marszałka mandatem. Przy okazji: pan marszałek nie ma pieniędzy, aby sprzątać jezioro, ale ma pieniądze, aby w swoim Urzędzie Marszałkowskim zatrudniać setki urzędników, w tym od ekologii i ochrony środowiska. Ciekawe, że instytucje takie jak Przemęcki Park Krajobrazowy, Sanepid, organizacje ekologiczne, policja, prasa nabrały wody w usta. Zapewne gdyby winien był wójt gminy Włoszakowice, już dawno wieszano by na mnie psy. Gdy sprawa ewidentnie dotyczy marszałka, robi się dziwna cisza. Jak przebiegają przygotowania do budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, która ma być swego rodzaju obwodnicą dla tej wsi o wyjątkowo zwartej, ciasnej zabudowie? W tej chwili działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności. Kłopotów jest bardzo wiele, najogólniej rzecz ujmując z administracją i papierami. Poza tym jest kilka osób, które mieszkają przy planowanej budowie i które, że tak powiem, wymyślają różne mniej lub bardziej wiarygodne powody, aby nie odsprzedać niewielkich powierzchni swojej ziemi na poszerzenie drogi. Podkreślam, że można budować tylko drogę o określonych parametrach szerokości albo wcale. O tym przesądzają warunki dotacji obiecanej ze środków UE. Za ziemię zapłacić możemy tylko tyle, na ile ją wyceni biegły rzeczoznawca. Na pewno gdy będzie wybudowana droga, zwiększy się ruch samochodowy. Ale ten ruch po asfalcie i tak nie będzie nawet w przybliżeniu tak uciążliwy, jak obecne błoto na przemian z kurzem. Dla pieszych zostanie wybudowany chodnik. Należy także wziąć pod uwagę, że po wybudowaniu drogi znacznie wzrośnie wartość gruntu. Tereny wzdłuż drogi staną się atrakcyjne z punktu widzenia zabudowy. Wreszcie pamiętać trzeba, że ta droga jest wielką szansą na rozwój wsi Bukówiec Górny. Jeśli poprzez upór kilku osób nie dojdzie do budowy drogi, wieś straci tę szansę i obiecaną dotację w wysokości 3, 7 mln zł. Taka szansa może się już w przyszłości nie powtórzyć. Podległa mi administracja, sołtys, radni wsi - wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby to zadanie wykonać. Przykro to powiedzieć, ale w ostateczności zakładamy nawet wywłaszczenia opornych. W grudniu 2008 roku podpisaliśmy porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy przy gazyfikacji gminy Włoszakowice z Wielkopolską Spółką Gazownictwa. Jakie mamy szanse na doprowadzenie gazu do poszczególnych miejscowości gminy? Obecnie zakończono już prace nad koncepcją gazyfikacji gminy, a na przełomie roku powinna być gotowa także dokumentacja techniczna. W wyniku starań firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. z Krzycka Wielkiego spółka gazownicza zagwarantowała pisemnie dostawę gazu do tego zakładu już w 2010 roku poprzez wybudowanie rurociągu gazowego średniego ciśnienia z Leszna do Krzycka Wielkiego. Z tego rurociągu można będzie także zasilić sieć na terenie gminy. Docelowo jednak gmina Włoszakowice będzie zasilana gazem z rurociągu wysokiego ciśnienia Kościan - Polkowice, dzięki wybudowaniu stacji redukcyjno - pomiarowej w Krzycku Wielkim. Obydwa rurociągi transportują gaz z kopalni gazu położonych w rejonie Kościana, czyli gaz zaazotowany typu Lw (Gz 41,5). Budowa sieci gazowej powinna rozpocząć się w 2011 roku i - ze względu na wysokie koszty - potrwa zapewne kilka lat. A jak postępują prace w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy, które mogą okazać się w przyszłości bardzo ważnym czynnikiem jej rozwoju? Jestem co jakiś czas informowany przez przedstawiciela firmy Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. o postępie prac związanych z przygotowaniem budowy. Jak dotąd wszystko idzie z planem. Rolnicy z Grotnik i Dłużyny poznali już dokładne lokalizacje siłowni i podpisali umowy. Wyniki badań dotyczących ewentualnych zagrożeń siłowni stwarzanych dla ptactwa i jego siedlisk są pozytywne dla inwestora. Firma przygotowuje ustawienie 50 siłowni, każda o mocy 2 MW na obszarze gminy, ale poza terenem tak zwanego Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Dotyczy

9 Nasze Jutro 9 to części gruntów wsi Grotniki i Dłużyna, a dalej gruntów od Skarżynia w stronę Bukówca Górnego oraz gruntów obok Boguszyna, Sądzi, Krzycka Wielkiego, Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewa. Grunty wokół Włoszakowic i Dominic są z projektu wyłączone ze względu na strefę ochronną tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Zakłada się, że siłownie będą wysokie na ponad 150 metrów, mierząc przy stojącym w pionie skrzydle. Wszystkich zainteresowanych tematem budowy siłowni wiatrowych odsyłam na stronę internetową powiatu leszczyńskiego, gdzie jest zamieszczone obszerne opracowanie na ten temat (http://www.powiatleszczynski.pl/jo/images/stories/energetykawiatrowa.pdf). Co dalej z budową sali sportowo gimnastycznej we Włoszakowicach? To inwestycja, której realizacja, pomimo licznych prób podejmowanych od kilku lat, wciąż nie może się rozpocząć. Informowałem już radnych, że jest możliwość w przyszłym roku rozpocząć budowę sali. Cykl budowy trwałby 3 lata. W roku 2010 nastąpiłoby wybudowanie fundamentów, w 2011 wybudowanie stanu surowego, w 2012 wykończenie i oddanie do użytku. Zadanie to zostanie w najbliższym czasie decyzją Rady Gminy wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy. Zakładając, że sytuacja ekonomiczna w kraju się nie pogorszy, budowa sali jest możliwa w tym planie czasowym. rozmawiał Paweł Borowiec I Festyn Wiejski w Bukówcu Górnym 5 lipca 2009 r. w Bukówcu Górnym odbył się I Festyn Wiejski, którego głównym celem była integracja społeczności wsi, a przy okazji pomoc w pozyskaniu środków na leczenie chorej na białaczkę uczennicy bukówieckiej szkoły Magdy Sierackiej, która czeka na przeszczep szpiku. Głównymi organizatorami festynu byli: sołtys Tadeusz Malepszy wraz z Radą Sołecką, reprezentujący Bukówiec radni gminni: Ryszard Lipowy, Paweł Marcinek i Krzysztof Poprawski oraz pani dyrektor miejscowego Zespołu Szkół Zofia Dragan. Przy organizacji festynu współpracowały z nimi bukówieckie organizacje społeczne: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich, a także Gmina Włoszakowice poprzez swoje jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury i Zarząd Dróg Gminnych. W programie festynu znalazły się pokazy strażackie, konkursy strzelania z wiatrówki, występy Szkolnego Zespołu Regionalnego, kabaretu Dziura i miejscowych zespołów śpiewaczych: Śpiewaj z nami pod kierunkiem Szymona Gądy i Złota Jesień pod kierunkiem Stanisława Michalaka. Gościnnie wystąpił zespół Żeńcy Wielkopolscy z Nietążkowa, który w czasie 5 kolejnych wejść na scenę wykonywał różne tańce polskie. Był też pokaz woltyżerki konnej przygotowany przez gminną szkółkę jeździecką prowadzoną przez Pawła Apolinarskiego. Publiczność, wśród której było wielu przyjezdnych w tym wójt gminy Stanisław Waligóra, dopisała i czynnie uczestniczyła w festynie biorąc udział w różnych konkursach. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się konkurs strzelania z wiatrówki o tytuł mistrza Bukówca Górnego. W kategorii mężczyzn puchar otrzymał mieszkaniec Dłużyny Dawid Nowak, a w kategorii kobiet Sabina Śliwa. Przez cały czas czynny był bufet i kawiarenka, w której serwowano pyszne domowe ciasto przygotowane przez miejscowe gospodynie. Dla dzieci przygotowano specjalne atrakcje. Jedną z nich były przejażdżki na kucach, które udostępnił Henryk Lórych. Między publicznością przechadzał się też kataryniarz. Festyn sprawnie prowadzili Zofia Dragan i Antoni Marcinek. Młodzież z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół opiekowała się stoiskiem ze skarbonką na pomoc chorej dziewczynce. O godzinie 21 przekazana ona została na ręce jej rodziców. Odnotować też warto, że w czasie festynu 8 osób wyraziło gotowość poddania się badaniu pod kątem bycia dawcą szpiku kości. Na zakończenie festynu odbyła się zabawa taneczna, która ciągnęła się długo w noc. Do tańca przygrywał zespół PLAY. Impreza niewątpliwie była udana i, jak deklaruje sołtys Tadeusz Malepszy, będzie się odbywać co roku w pierwszą niedzielę lipca. Stefania Karwatka P o d z i ę k o w a n i e Powiadali ludzie, że w Bukówcu dobrze, a w Bukówcu robić każą, aż się skóra podrze. Lecz nie zawsze się pracuje. Czasem należy się spotkać razem, porozmawiać i dobrze zabawić. Dlatego zorganizowaliśmy ten festyn, aby społeczność naszej wsi i okolicy mogła się zabawić, a zarazem wesprzeć tych, którzy potrzebują pomocy. Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie za wszelką pomoc finansową rzeczową i organizacyjną, dzięki której ta nasza wiejska impreza mogła się odbyć. Dziękuję: panu Stanisławowi Waligórze Wójtowi Gminy; panu Pawłowi Borowcowi dyrektorowi GOK; panu Jerzemu Michalskiemu - kierownikowi i pracownikom ZDG; radnym Rady Gminy, pani Zofii Dragan dyrektorce Szkoły; zespołom śpiewaczym Złotej Jesieni, Śpiewaj z Nami, Szkolnemu Zespołowi Regionalnemu, kabaretowi Dziura, działającej w gminie Włoszakowice, a prowadzonej przez p. P.Apolinarskiego grupie za pokaz woltyżerki konnej, OSP za pokaz z sikawką ręczną i towarzyszącym im strażakom rowerzystom, druhom Sokoła za zorganizowanie turnieju o Mistrza Bukówca Górnego w strzelaniu z wiatrówki, wszystkim mieszkańcom Bukówca, którzy pomogli w organizacji, szczególnie paniom, które upiekły placki oraz panu, który udostępnił kuce do przejażdżek dzieci. Dziękuję serdecznie za dobre serce zostawione przy skarbonce, przy której czuwały dziewczyny z naszego Sokoła. Jak mówi ludowe przysłowie: Kto da ten ma, Kto nie da, u tego zawsze bieda. Skarbonka została o godz przekazana naszej Magdzie. Łączę wyrazy wdzięczności i szacunku i życzę, by Wasza bezinteresowność została nagrodzona i przynosiła Wam radość i satysfakcję. Sołtys Wsi Tadeusz Malepszy wraz z Radą Sołecką Podziękowanie Wszystkim organizatorom i uczestnikom Festynu Wiejskiego w Bukówcu Górnym, którzy udzielili wsparcia finansowego na leczenie Magdaleny Sierackiej serdeczne podziękowanie składają Rodzice

10 10 Nasze Jutro GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. I N F O R M U J E Odnawialne źródła energii szansą na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Część V: Pompy ciepła W piątej części cyklu artykułów dotyczących odnawialnych źródeł energii przybliżę Państwu tematykę związaną z pompami ciepła. Co to jest pompa ciepła? Jest to urządzenie, którego zadaniem jest podniesienie ciepła niskotemperaturowego (pobranego z dolnego źródła ciepła) na poziom wyższych temperatur niezbędnych do ogrzania domu, biura, budynku przemysłowego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Pompa ciepła jest urządzeniem ekologicznym, które umożliwia korzystanie z naturalnych zasobów darmowej energii. Aby zrozumieć, na czym polega praca pompy ciepła, należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi pojęciami: dolne źródło ciepła źródło ciepła, z którego pompa czerpie większość energii. Mogą nim być wody zarówno powierzchniowe, jak i podziemne, grunt oraz powietrze, a także odpady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, spaliny itp., górne źródło ciepła któremu pompa oddaje ciepło. Najczęściej jest to woda w instalacji centralnego ogrzewania lub ciepła woda użytkowa, kolektor urządzenie służące do pobierania ciepła z dolnego źródła, parownik element pompy ciepła, w którym następuje oddawanie ciepła z dolnego źródła do czynnika roboczego. Wymiana odbywa się przez odparowanie czynnika roboczego w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu, skraplacz element pompy ciepła, w którym następuje przekazanie energii cieplnej czynnika roboczego pompy do instalacji grzewczej obiektu. Wymiana odbywa się przez skraplanie czynnika roboczego o wysokiej temperaturze i w wysokim ciśnieniu, sprężarka bardzo istotny element pompy ciepła. Pobiera energię elektryczną, służy do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego pompy. Sprężanie czynnika odbywa się po pobraniu ciepła przez czynnik roboczy w parowniku i przed oddaniem ciepła w skraplaczu, zawór rozprężny element pompy ciepła między skraplaczem i parownikiem służący do obniżania ciśnienia czynnika roboczego do parametrów, w których możliwe jest jego parowanie. Zawór rozprężny reguluje również ilość środka chłodzącego w zależności od obciążenia skraplacza, COP jest to stosunek energii wytworzonej przez pompę do energii pobranej głównie przez sprężarkę. W zależności od rodzaju pompy i przyjętych założeń eksploatacyjnych przyjmuje on wartość z zakresu 3-5. Wartość 5 oznacza, że pompa oddaje 5 razy więcej energii niż pobiera. Jak przebiega cykl pracy pompy ciepła? Parowanie do parownika tafia chłodny czynnik roboczy, jest to najczęściej ciekły freon lub amoniak o niskim ciśnieniu. Pod wpływem ciepła dostarczonego z dolnego źródła czynnik roboczy paruje. Sprężanie będąc pod postacią gazową trafia on do sprężarki, która wykorzystując energię elektryczną podnosi ciśnienie i temperaturę czynnika roboczego. Skraplanie dalej czynnik roboczy pod postacią gazu o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu trafia do skraplacza, gdzie zmienia stan skupienia oddając energię cieplną do górnego źródła ciepła instalacji grzewczej. Rozprężanie po wyjściu ze skraplacza czynnik roboczy jest cieczą o niskiej temperaturze, ale o wysokim ciśnieniu. Przed powrotem do parownika ciśnienie obniżane jest w zaworze dławiącym. Jakie są rodzaje pomp ciepła? Pompa grunt woda z wymiennikiem poziomym kolektor wykonany z rur polietylenowych ułożonych w wykopanych rowach na głębokości 1,6 m. Powinien zajmować powierzchnię od 1,5 do 5 razy większą niż powierzchnia domu. Pompa grunt - woda z wymiennikiem pionowym ciepło odzyskiwane jest z głębszych warstw ziemi. Rury umieszcza się w pionowych odwiertach połączonych szeregowo lub równolegle. Głębokość odwiertów waha się od 20 do 100 m. Pompa woda woda wykorzystuje się wodę jako dolne źródło ciepła. System składa się z dwóch lub więcej studni: jednej czerpalnej i jednej lub kilku zrzutowych. Głębokość studni wynosi od 6 do 30 m. Odległość między studnią czerpalną i studnią zrzutową powinna wynosić minimum 15 m. Pompa powietrze woda jest konstruowana pod kątem wykorzystania powietrza atmosferycznego. Jakie są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne pompy ciepła? Koszt instalacji pompy ciepła zależy głównie od dwóch składników: ceny pompy ciepła i kosztu wykonania dolnego źródła. Ceny pomp ciepła, w zależności od wyboru systemu pracy i producenta, dla mocy 8 10 kw, wystarczającej dla ogrzania domu o powierzchni m 2, mieszczą się na ogół w przedziale tysięcy złotych. Wykonanie dolnego źródła to wydatek 5 25 tysięcy złotych w zależności od wybranego systemu i wykonawcy. Do kosztów instalacji należy też doliczyć węzeł cieplny (odpowiednik kotłowni), który w zależności od wyposażenia (zbiornik ciepłej wody użytkowej, akcesoria, rury) wynosi 5 10 tysięcy złotych. Biorąc powyższe pod uwagę, całkowity koszt instalacji z pompą ciepła wynosi od 25 do 60 tysięcy złotych. Jeżeli oferta firmy obejmuje również instalację ogrzewania podłogowego, to sumaryczna kwota może wynieść od 50 do 80 tysięcy złotych. Porównanie rocznych kosztów ogrzewania za pomocą pompy ciepła z innymi źródłami ciepła przedstawia poniższa tabela (poziom cen z sierpnia 2008 roku). Pompa ciepła czy inne rozwiązanie? Ogrzewanie domu pompą ciepła jest rozwiązaniem bardzo popularnym w wielu krajach. W Polsce ten typ ogrzewania jest nadal postrzegany jako ciekawostka ekologiczna, choć jest to bezsprzecznie najtańsze eksploatacyjnie rozwiązanie, jednak pod warunkiem kompleksowego wykona-

11 Nasze Jutro 11 Nasze Jutro 11 nia całego systemu. Cały świat zmierza ku nowym rozwiązaniom w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a tym samym ochrony środowiska. Największy wpływ ma na to wciąż rosnący popyt na paliwa tradycyjne (ropa, olej, gaz, węgiel), a co za tym idzie wzrost cen tych surowców. O wyższości pomocą pompy ciepła nad tradycyjnymi instalacjami (źródłami ciepła) świadczy poniższa tabela. Gruntowa instalacja pozioma Zasada działania pompy ciepła W następnym wydaniu miesięcznika przedstawię Państwu tematykę związaną z energetyką wiatrową. Rafał Jagodzik GZK Sp. z o.o. Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych pt. Stanowienie prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii Koszalin 2008.

12 14 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro Rozpoczęto budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani Po 5 latach starań i negocjacji z Komisją Europejską, Ministerstwem Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim. Jest to projekt, którego realizację w 2003 roku postanowiło wdrożyć 18 samorządów regionu leszczyńskiego, w tym miasto Leszno jako główny koordynator. Poszczególne jednostki samorządowe (Leszno, Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Lipno, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec, Pępowo, Krzywiń, Śmigiel, Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka) podjęły decyzję o objęciu udziałóww spółce Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie (który jest jednocześnie Jednostką Realizującą Projekt) z przeznaczeniem wpłacanych systematycznie środków na współfinansowanie wspomnianego wyżej projektu. Cała inwestycja zakłada rekultywację 13 małych (zlokalizowanych w poszczególnych gminach) składowisk odpadów oraz budowę jednego dużego składowiska odpadów w Trzebani wraz z nowoczesnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów, a jej koszt opiewa na kwotę ,00 EURO. Gmina Włoszakowice w poszczególnych latach przeznaczyła lub przeznaczy na współfinansowanie inwestycji następujące środki finansowe: ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, RAZEM: ,00 zł. komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Goli, gmina Gostyń wartość kontraktu ,60 EURO netto, wykonawca AK NOVA Sp. z o.o. Odolanów, termin zakończenie prac 31 grudnia 2009 roku; Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Rawiczu, gmina Rawicz wartość kontraktu ,98EURO netto, wykonawca robót AK NOVA Odolanów, termin zakończenia prac 31 grudnia 2009 roku; Budowa kompostowni odpadów zielonych wraz z obiektami towarzyszącymi w Koszanowie, gmina Śmigiel wartość kontraktu ,00 EURO netto, wykonawca prac PARTNER Sp. z o.o. Leszno, termin zakończenia prac 31 grudnia 2009 roku; Budowa drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Rawiczu, gmina Rawicz wartość kontraktu PLN netto, wykonawca prac - Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, termin zakończenia prac 31 październik 2009 roku; Budowa drogi dojazdowej do stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Goli, gmina Gostyń wartość kontraktu PLN netto, wykonawca prac - Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, termin zakończenia prac 30 listopada 2009 roku; Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów wartość kontraktu ,45 EURO brutto, wykonawca prac - Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. Świdnica, termin zakończenia prac 30 czerwca 2010 roku; Dostawa sprzętu ruchomego wartość kontraktu ,00 EURO, jeszcze nie został rozstrzygnięty. Rafał Jagodzik-GZK sp. z o.o. Wymagania stawiane wodzie pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cz. II Charakterystyka poszczególnych parametrów wpływających na jakość wody pitnej Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w kwocie ,00 EURO, ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ,00 zł, środków własnych gmin w kwocie ,00 zł oraz środków własnych MZO Sp. z o.o. w Lesznie Inwestycja w celu uzyskania korzystniejszych ofert cenowych na wykonawstwo robót została podzielona na kilka kontraktów. I tak: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani wartość kontraktu ,71 EURO netto, wykonawca robót HYDROBUDOWA 9 Poznań, termin zakończenia prac 30 czerwca 2010 roku; Budowa Składowiska Odpadów w Trzebani wartość kontraktu ,10 EURO netto, wykonawca robót FOLEKO Sp. z o.o. Świdnica, kontrakt praktycznie zakończony; Budowa stacji przeładunkowej odpadów Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli pałeczka okrężnicy, potocznie zwana bakterią koli. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. W jelicie spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin typu B, C i K. Obecność E-coli w wodach jest wynikiem przedostawania się wydzielin i kału bezpośrednio do wód lub poprzez glebę. Bakterie te mogą powodować schorzenia układu moczowego, zatrucia pokarmowe, ropnie narządowe, zakażenia pooperacyjne, zapalenia płuc czy sepsę. Enerokoki paciorkowce kałowe, ziarniaki występujące w jelicie człowieka. W sprzyjających warunkach mogą stać się groźne i powodować zakażenie dróg moczowych, układu pokarmowego, a nawet sepsę. Trudno je leczyć, ponieważ szybko uodparniają się na antybiotyki. Bakterie z grupy coli są to szczepy Escherichia coli. Obecność tych bakterii w wodzie informuje o stosunkowo świeżym zanieczyszczeniu wody kałem, ściekami, glebą lub gnijącym materiałem roślinnym i wskazuje na występowanie w wodzie bakterii chorobotwórczych (wśród bakterii grupy coli są Klebsiella pneumonii może wywoływać zapalenia opon mózgowych i zapalenie płuc, Mor-

13 ganella morgani wywołująca stany zapalne w przewodach żółciowych, Shigella ssp. i Salmonella wywołujące zakażenia jelitowe). Parametry fizyczne i organoleptyczne Barwa wskazuje na rozpuszczone lub zawieszone w wodzie domieszki, jak związki żelaza, substancje humusowe czy organizmy wodne. Czasami może nie być przejrzysta, ale biaława czy mniej lub bardziej brunatna. Nie są to jednak zjawiska niebezpieczne dla zdrowia. Białawe zabarwienie wody jest spowodowane przez rozpuszczone w niej powietrze. Kiedy zimna woda z sieci wpływa do sieci wewnętrznej mieszkania, gdzie temperatura jest wyższa albo przechodzi przez dyfuzor zainstalowany na kranie, powietrze to jest uwalniane przez wodę tworząc ogromną ilość malutkich bąbelków, które dają mleczną barwę. Zdarza się również, że to zabarwienie pojawia się po naprawach przewodów wodnych, jeżeli powietrze zostało zassane do sieci. Biały kolor wody wynikający z wydzielania powietrza nie ma absolutnie żadnego wpływu na jej smak lub zdrowie człowieka. Jeżeli jednak zjawisko to trwa zbyt długo, należy skontaktować się przedsiębiorstwem wodno kanalizacyjnym. Brunatny kolor wody jest spowodowany przez cząsteczki żelaza powstałe w wyniku korozji ścian wewnętrznych przewodów stalowych lub żeliwnych. Mętność jest to właściwość optyczna, polegająca na rozproszeniu i absorbowaniu części widma promieniowania widzialnego przez cząstki stałe obecne w wodzie. Mętność mogą powodować wytrącające się związki żelaza, manganu i glinu, kwasy humusowe, plankton, cząstki skał i gleb, osady denne, zawiesiny odprowadzane do wód ze ściekami, nadmiar koagulantów. Wody mętne nie nadają się do picia i potrzeb gospodarczych. ph odczyn wód waha się w granicach ph 4 9 i zależy od zawartości węglanów, wodorowęglanów i dwutlenku węgla, charakteru podłoża glebowego, zanieczyszczeń ściekami i opadów atmosferycznych. Zapach jest powodowany obecnością w wodzie gazów (np. siarkowodoru), produktów rozkładu ciał organicznych (zwierzęcych i roślinnych), mikroorganizmów i organizmów wodnych, niektórych substancji organicznych i nieorganicznych wprowadzanych do wody razem ze ściekami. Zapach może być roślinny, gnilny i specyficzny. Woda pitna zaliczać się może tylko do grupy zapachów roślinnych (świadczących o obecności substancji organicznych nie będących w stanie rozkładu) i nie może przekraczać 3 stopnia w skali intensywności tego zapachu. Smak podobnie jak zapach, parametr uzależniony od zawartości w wodzie związków i substancji organicznych i nieorganicznych, mikroorganizmów oraz produktów rozkładu ciał pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Twardość cecha będąca funkcją stężenia soli wapnia i magnezu. Twardość wody ma bardzo silny wpływ na jej napięcie powierzchniowe. Czym większe napięcie, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego trudniej jest przy jej pomocy prać i zmywać naczynia. Dodatek detergentów powoduje zmniejszenie twardości, ale im woda twardsza tym więcej trzeba ich dodawać. Twarda woda posiada intensywny metaliczny posmak i trudniej zaspokaja pragnienie. Duża nietrwała twardość wody (przemijająca) powoduje też osadzanie się w instalacjach ciepłowniczych kamienia kotłowniczego. Wodę ze względu na jej twardość dzieli się następująco (według polskich norm): HISTORIA Nasze Jutro 15 Nasze Jutro 13 woda bardzo miękka do 75 miligramów węglanu wapnia na litr (mg CaCO 3 / dm 3 ), woda miękka od 75do 150 mg CaCO 3 / dm 3, woda średnio twarda od 150 do 300 mg CaCO 3 / dm 3, woda twarda od 300 do 500 mg CaCO 3 / dm 3, woda bardzo twarda powyżej 500 mg CaCO 3 / dm 3. Parametry chemiczne Amonowy jon w wodach podziemnych bardzo często spotyka się przekroczenie stężenia amoniaku. Określenie tego parametru wskazuje na występowanie amoniaku w mniejszym lub większym stężeniu. Amoniak tworzy się podczas rozkładu białek zwierzęcych i roślinnych i powstaje głównie z resztek pokarmu i odchodów. Azotany należą do jonów występujących naturalnie. Intensywne stosowanie przez rolników nawozów sztucznych doprowadziło do wzrostu ich stężenia. Azotan w wodzie pitnej może inicjować różne reakcje chemiczne i stać się przyczyną utraty zdrowia. Azotany w wodzie pitnej biorą się z wylewanej na pola gnojowicy, nieszczelnych szamb i kwaśnych deszczów. Nadmiar azotanów może doprowadzić do sinicy u dzieci oraz raka żołądka. Azotyny powstają głównie jako produkt pośredni w przemianie amoniaku w azotany. Ich źródłem pochodzenia w wodzie pitnej są podobne czynniki jak w przypadku azotanów. Chlorki i chlor chlorowanie chroni wodę przed bakteriami. Niestety nadmiar chloru może powodować raka pęcherza moczowego i odbytu, a także piersi, jelita i żołądka. Ponadto chlor może zabijać bakterie mające pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Przyczyną występowania chloru w wodzie może być zrzut silnie toksycznych ścieków czy intensywne stosowanie środków chemicznych. Glin znajduje się we wszystkich wodach naturalnych i wodociągowych. Jego stężenie zależy przede wszystkim od charakteru złóż podziemnych. Zawierają go skalenie, miki, granity, bazalty oraz inne skały magmowe, a także minerały ilaste. Jego wysokie stężenie jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić nawet do raka mózgu. Mangan jest pierwiastkiem niezbędnym do życia, jednak jego nadmiar jest szkodliwy i przy działaniu długotrwałym jest trujący (podrażnia ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje marskość wątroby, powoduje uszkodzenie ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego). Obecność manganu w wodzie wodociągowej wpływa na powstawanie bakterii manganowych, nadających wodzie nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. Obecność manganu powoduje też tworzenie plam i brązowych zacieków na urządzeniach sanitarnych oraz sprawia, że woda nie nadaje się do prania. Żelazo należy do pierwiastków śladowych i odgrywa istotną rolę, gdyż wchodzi w skład hemoglobiny, mioglobuliny oraz wielu układów enzymatycznych. Nadmiar żelaza może być silnie toksyczny. Woda zawierająca dużo żelaza w czasie gotowania może zmieniać swe cechy fizyczne, powstaje wysoka mętność i żółto brązowa barwa. W sieciach wodociągowych może być przyczyną rozwijania się nitkowatych bakterii żelazistych, które nadają wodzie przykry smak i zapach, a rury przesyłowe i instalacje tracą sprawność z powodu zatykania się masami żywych i obumierających bakterii. Zawartość żelaza w wodzie zależy od budowy i składu mineralnego podłoża. Źródłem żelaza mogą też być ścieki przemysłowe, korozja rur i wody kopalniane. Rafał Jagodzik, GZK Sp. z o.o.

14 14 Nasze Jutro Termodrewno jest produktem powstałym w wyniku oddziaływania na drewno wysokiej temperatury - tłumaczy Piotr Cieślak, współwłaściciel zakładu. Wysokiej, tzn. w zakresie od 160 do C. Dzięki temu procesowi drewno nabiera nowych pożądanych właściwości. Przede wszystkim wzrasta jego trwałość, odporność na wilgoć i stabilność: termodrewno nie zmienia praktycznie swojej objętości w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności, tak charakterystycznych dla naszego klimatu. Myślę, że ze względu na wyjątkowo wilgotne tegoroczne lato nikogo nie trzeba przekonywać, jakie szkody może wyrządzić choćby pęcznienie drewna i dlaczego taka stabilność drewna na przykład w parkiecie czy podłodze z deski litej jest ważna. Ale termodrewno znajduje zastosowanie nie tylko w materiałach podłogowych. Ponownie mówi Piotr Cieślak: Termomodyfikacja dodatkowo zabezpiecza drewno przed korozją biologiczną, a impregnacja chemiczna jest niepotrzebna. Dzięki tej naturalnej impregnacji termodrewno jest stosowane w deskach tarasowych i WIĘCEJ NIŻ TARTAK Tartak STEFAN ze względu na swoje usytuowanie tuż przy torach może być dla podróżujących koleją przez naszą miejscowość niezłą wizytówką przedsiębiorczych i pracowitych Włoszakowic. Warto jednak wiedzieć, że typowe dla tartaków wytwórstwo drewna budowlanego i opałowego stanowi akurat margines tartacznej produkcji we Włoszakowicach. Firma jest bowiem pierwszym w Polsce i największym producentem termodrewna, które wyrabia z tarcicy pochodzącej częściowo z własnej produkcji, a częściowo zza granicy. Właściciele zakładu, Piotr i Jarosław Cieślakowie, są równocześnie właścicielami technologii produkcji termodrewna, a także nazwy handlowej (thermo-drewno) i znaku handlowego sztandarowego produktu swojej firmy. Tartak Stefan z lotu ptaka. Fot. A. Cieślik parkietach ogrodowych, a także w budowie elewacji zewnętrznych. Wszystkie te produkty oferujemy oczywiście łącznie z montażem. Jak zapewnia Piotr Cieślak, modyfikacja drewna poprzez działanie wysokiej temperatury jest procesem przyjaznym dla środowiska i absolutnie bezpiecznym. Podobnie jak produkt końcowy, czyli termodrewno. W rezultacie jego utylizacja odbywa się w sposób ekologiczny, np. poprzez spalenie w kominku czy piecu. Dodatkową zaletą drewna poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury jest jego ciemnienie, dzięki czemu staje się atrakcyjniejsze dla oka i jak gdyby szlachetnieje wizualnie. Jeszcze inną korzyścią jest, że termodrewno ma na ogół w naszych warunkach klimatycznych lepsze właściwości użytkowe niż - szczególnie cenione - drewno egzotyczne. Także pochodzenie drzew, z których następnie uzyskuje się termodrewno, jest znane i podlega kontroli. Są to bowiem na ogół gatunki europejskie typu akacja, buk, dąb, jesion, sosna. Tymczasem pamiętać trzeba, że drewno egzotyczne takie jak mahoń czy bankirai pozyskiwane jest niekiedy w drodze rabunkowej gospodarki tamtejszym drzewostanem - zauważa Piotr Cieślak. Produkcją termodrewna na konkretne zamówienie klientów Tartak Stefan zajmuje się od 6 lat. Wcześniej jednak, w latach 90., firma jak wiele tego typu przedsiębiorstw w Polsce przeszła gruntowne zmiany właścicielskie. Początki nie były łatwe. Proces prywatyzacji tartaku rozpoczął nasz ojciec Stefan, który był uprzednio Unowocześnianie zakładu trwa cały czas. W końcu bieżącego roku przewidziana jest modernizacja istniejących i zakup nowych maszyn ze środków unijnych

15 Nasze Jutro 11 Nasze Jutro 15 Właściwości termodrewna: *odporność na wilgoć * trwałość *stabilność wymiarowa *odporność na degradację biologiczną * bogata kolorystyka * zastąpienie gatunków egzotycznych jego długoletnim kierownikiem - wspomina pan Cieślak. To na jego cześć jest nazwa zakładu. Ojciec odkupił tartak od Spółdzielni Pracy Jedność Robotnicza w Rawiczu, zresztą już nie istniejącej. Wkrótce potem w 1996 r. nagle zmarł. Wraz z bratem szybko musieliśmy się zdecydować, czy wchodzimy w ten interes. Zwłaszcza że żaden z nas nie miał przygotowania kierunkowego. Ja jestem z zawodu lekarzem weterynarii, a brat budowlańcem. Podjęliśmy wyzwanie. Pierwsze lata poświęciliśmy na utrzymanie płynności produkcji i spłatę zobowiązań finansowych. Z czasem dopiero rozszerzyliśmy profil produkcji i unowocześniliśmy park maszynowy. Oczywiście cały czas staramy się zatrudniać fachowców: inżynierów i technologów drewna. Unowocześnianie zakładu trwa cały czas. Właściciele złożyli z pozytywnym skutkiem wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Modernizacja istniejących i zakup nowych maszyn ze środków unijnych przewidziane są na koniec bieżącego i początek następnego roku. Obecnie firma zatrudnia od 40 do 50 pracowników, przeważnie z terenu gminy Włoszakowice. Część z nich pracuje sezonowo, zwłaszcza w okresie jesiennym, kiedy wzrasta intensywność zamówień Właściciele, będący na co dzień mieszkańcami Leszna, chwalą sobie warunki do działalności gospodarczej w gminie Włoszakowice: pracowitość mieszkańców i przychylność władz. Paweł Borowiec Tartak Stefan Spółka Jawna P. Cieślak, J. Cieślak ul. Jana Otto 13, Włoszakowice Tel. 0-65/ , , Tel. kom Z doświadczeń użytkownika niekonwencjonalnych źródeł energii. Odcinek II Prąd z wiatru, czyli o turbinach wiatrowych Turbinę wiatrową zainstalowaliśmy w 2003 roku. Maksymalna moc turbiny to 4 kilowaty. Jest ona zainstalowana na 15-metrowym maszcie. Rozpiętość śmigieł wynosi 4 metry. Ciekawostką jest, że w przypadku bardzo silnych podmuchów wiatru turbina podnosi się pionowo do góry i wytraca szybkość. Kiedy zaś wiatr słabnie, wraca do normalnej pozycji. Jej powrót łagodzą dwa teleskopy. Turbina jest produkcji hiszpańskiej, natomiast całe sterowanie zostało zbudowane metodą prób i błędów. Prace nad sterownikiem trwały około roku. W efekcie wygląda to tak, że prąd z turbiny płynie do sterownika, a ze sterownika do akumulatorów lub specjalnej grzałki o mocy 6 kilowatów, zainstalowanej w zbiorniku współpracującym z CO i kolektorem słonecznym. Cztery akumulatory 12-woltowe są połączone szeregowo, co daje w sumie napięcie w wysokości 48 V. Z akumulatorów prąd stały przetwarzany jest na prąd zmienny 230 V przez inwentur, czyli przetwornice. Priorytetem eksploatacji turbiny jest pozyskiwanie prądu elektrycznego na potrzeby domu. Odbiorniki prądu w moim domu to: oświetlenie, lodówka, telewizor i komputer. Przy bardzo dużym wietrze sterownik przekierunkowuje część prądu na grzałkę po to, żeby zapobiec przeładowaniu akumulatorów. Natomiast przy małym wietrze turbina nie zasila domu, lecz ładuje akumulatory. Kiedy akumulatory są w pełni naładowane, dostarczają prąd do domu przez dzień lub dwa w zależności od potrzeb. Tylko przy naprawdę dużym wietrze turbina płynnie zaspokaja potrzeby domu. A ponieważ w roku mamy mniej więcej jedną trzecią dni wietrznych, dlatego też musimy przyjąć do wiadomości, że tego typu inwestycje spłacają się bardzo długo, za to najwięcej korzyści daje satysfakcja. Uważam jednak, że w życiu nie możemy wszystkiego przeliczać na pieniądze, bo bardzo łatwo możemy stać się nieszczęśliwymi. Dlatego dopóki mamy czas, zróbmy miejsce w swoim zagonionym życiu naszym zainteresowaniom, bo u schyłku życia niczego już nie nadrobimy. Wiesław Paul

16 16 Nasze Jutro Strażackie zmagania w Bukówcu Górnym Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 28 czerwca na boisku gminnym w Bukówcu Górnym. W zawodach udział wzięło 25 sekcji strażackich ze wszystkich jednostek OSP gminy Włoszakowice. Drużyny rywalizowały w biegu sztafetowym oraz ćwiczeniu bojowym.wyniki zawodów przedstawiają się następująco: Grupa dziewcząt: 1.OSP Bukówiec Górny. Grupa chłopców: 1.OSP Włoszakowice, 2.OSP Bukówiec Górny, 3.OSP Grotniki, 4.OSP Krzycko Wielkie. Grupa C żeńska: 1.OSP Zbarzewo, 2.OSP Jezierzyce Kościelne I, 3.OSP Krzycko Wielkie, 4.OSP Jezierzyce Kościelne II. Grupa A męska: 1.OSP Sądzia, 2.OSP Krzycko Wielkie I, 3.OSP Zbarzewo, 4.OSP Bukówiec Górny I, 5.OSP Boguszyn, 6.OSP Jezierzyce Kościelne I, 7.OSP Boszkowo, 8.OSP Jezierzyce Kościelne III, 9.OSP Włoszakowice, 10.OSP Jezierzyce Kościelne IV, 11.OSP Krzycko Wielkie II, 12.OSP Dłużyna, 13.OSP Bukówiec Górny II, 14.OSP Dominice, 15.OSP Grotniki, 16.OSP Jezierzyce Kościelne II Zawody otworzyła uroczysta zbiórka wszystkich sekcji startujących w zawodach. Następnie Józef Samol - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - złożył meldunek o gotowości drużyn Prezesowi Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Stanisławowi Waligórze. Zawody sędziowała komisja z Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie pod przewodnictwem młodszego kapitana Marka Rzeźnika, a wśród zaproszonych gości był z-ca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie młodszy brygardier Maciej Zdęga. Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowała gmina Włoszakowice. W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego dziękuję strażakom z Bukówca Górnego za pomoc w przygotowaniu zawodów - powiedział Robert Kasperczak sekretarz ZG ZOSP RP we Włoszakowicach. Stefania Karwatka Telewizja od podszewki Rozmowa z Piotrem Kasprzyckim, redaktorem Telewizji Wrocław, założycielem muzeum telewizyjnego we Wrocławiu, mieszkańcem Boszkowa W jaki sposób jest Pan związany z gminą Włoszakowice? Od wielu lat przyjeżdżam do Boszkowa na wypoczynek wraz z żoną. Bardzo lubię włoszakowicką ziemię. Jestem pełen podziwu dla jej mieszkańców, między innymi za to, że kultywują tradycje swoich przodków. Wiem, że na terenie gminy utworzone zostały 2 izby regionalne i muzeum Karola Kurpińskiego. Kiedy Leszno było jeszcze miastem wojewódzkim, odwiedzałem je z kamerą, przy okazji bywałem też we Włoszakowicach i Boszkowie. Tworzyliśmy wtedy cykliczne programy, w których obok walorów turystyczno-krajobrazowych przedstawialiśmy problemy ich mieszkańców. Z programów interwencyjnych, które są mi znane z gminy Włoszakowice, pamiętam program o samowoli budowlanej w Boszkowie. Co skłoniło Pana do utworzenia muzeum telewizyjnego? Wrocławskie muzeum telewizyjne przy ul. Karkonoskiej 8 ma charakter edukacyjny. Realizuję program edukacji medialnej dotyczący telewizji jako środka masowego przekazu o najwyższej doniosłości społecznej. Zależy mi też na prezentacji dawnego sprzętu oraz metod i technik pracy dziennikarskiej. Chciałbym uruchomić także studio retrospekcyjne ze sprzętem lat siedemdziesiątych, gdzie będą się odbywały zapisy programów historycznych oraz spotkania edukacyjne z młodzieżą i studentami. Warto tak w ogóle wiedzieć, że obecnie trwają przygotowania do obchodów 50-lecia telewizji Wrocław. Co Pan proponuje zwiedzającym? Zazwyczaj omawiam kilka elementarnych problemów: historię dotyczącą przekazu na odległość, sztukę przekazu informacji w publicystyce popularno-naukowej i interwencyjnej, podstawy techniki telewizyjnej. Pokazuję reżyserkę, studio publicystyczne oraz teatralne, zresztą jedno z największych w Europie. Zapoznaję z pracą kamer i montażem materiałów. Wycieczkom szkolnym i innym grupom zorganizowanym proponuję, aby przed zwiedzaniem uzgodnili telefonicznie termin, dzwoniąc pod mój numer telefonu rozmawiała Stefania Karwatka

17 Zaproszenie do Sokołowic Sokołowice to malowniczo położona wśród lasów i wzniesień morenowych wieś należąca do parafii Dłużyna. Dodatkowego uroku tej wsi dodaje piękny klasyczny dwór z 1806 roku (co prawda obecnie zaniedbany) i zabytkowe zabudowania gospodarcze konstrukcji szkieletowej z XIX wieku, będące kiedyś własnością rodziny Skarżyńskich, którzy w swoim majątku zatrudniali całą miejscową ludność Wędrówkę naszą rozpoczynamy w Dłużynie. Wjeżdżając do Dłużyny z kierunku Włoszakowic znajdziemy się na skrzyżowaniu dróg do Włoszakowic, Bukówca i Skarżynia. Zobaczymy tutaj krzyż, do którego corocznie odbywają się procesje w czasie jednego z Dni Krzyżowych. Kierujemy się drogą asfaltową w kierunku Skarżynia i dojeżdżamy do skrzyżowania dróg, które prowadzą: w lewo do Charbielina, w prawo do Skarżynia, a prosto - do Sokołowic właśnie. Wjazd do tej wsi prowadzi piękną kasztanową alejką. Przejeżdżając przez wieś po lewej stronie we wnęce jednego z domów widzimy figurę NMP Królowej, która została tam ustawiona prawdopodobnie w 1911 roku, gdy postawiony został ten budynek. Ponieważ dom został zbudowany przez dziedziców Sokołowic, Skarżyńskich, należy sądzić, że i oni ufundowali tę figurę, podobnie jak stojącą nieco dalej przy skrzyżowaniu dróg do Skarżynia i Szczepankowa Starego figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa na kamiennym cokole. Figura św. Jana Nepomucena w Sokołowiach. Na głowie charakterystyczny biret kanonika, w ręku krucyfiks TURYSTYKA Nasze Jutro 17 Jednak najciekawsza jest figura św. Jana Nepomucena. Stoi w wiosce, na niewielkim wzniesieniu w pobliżu drogi prowadzącej do szkoły. Znajduje się tutaj od bardzo dawna, jak tylko pamięć ludzka sięga. W czasie okupacji wraz z innymi figurami została wywieziona do Charbielina, a po wojnie ustawiono ją ponownie na dawnym miejscu. Bardzo możliwe, że pierwsza figura św. Jana Nepomucena została tutaj ustawiona już około 1710 roku. W tym czasie zaraźliwa choroba zbierała w okolicy wyjątkowo wielkie żniwo, we Wschowie i Śmiglu zmarło w ciągu pół roku po kilka tysięcy ludzi (w Lesznie umierało osób dziennie). W sąsiedniej parafii Bukówiec brakuje wpisów w księgach metrykalnych z lat , podobnie jest w Parafii Dłużyna, gdzie później odtworzono, i to tylko kilka, dokumenty chrztów z lat Prawdopodobnie panująca zaraza tak bardzo sparaliżowała życie mieszkańców tego regionu, że nawet nie prowadzono w tym czasie rejestru chrztów i pogrzebów ( ). W księgach metrykalnych późniejszego okresu trudno doszukać się śladu wiadomości o masowym grzebaniu zmarłych poza cmentarzem. Jeszcze w czasach obecnych w tym miejscu wydostają się z ziemi cząstki kości - napisał ks. Leszek Grzelak w spisie krzyży, figur i kapliczek przydrożnych z parafii św. Jakuba w Dłużynie. Wokół pałacu rozciąga się duży park o powierzchni ok. 4,5 ha z dużym stawem w części zachodniej. Przejeżdżając wokół pałacu kierujemy się w uliczkę prowadzącą do sklepu wiejskiego i dalej jedziemy urokliwą drogą polną do leśniczówki Sokołowice. Możemy odpocząć w leśnym wigwamie i po uzgodnieniu z leśniczym panem Zbigniewem Jankowskim (0-65/ ) posłuchać opowieści o leśnej zwierzynie i trofeach łowieckich, które posiada. Następnie proponujemy drogą leśną pojechać do pobliskiego Charbielina. Ta maleńka wioska byłaby mało znana, gdyby nie znajdujące się tutaj Sanktuarium Maryjne, które odwiedzane jest przez rzesze pielgrzymów z okolicy każdego roku w sierpniu, a osobliwie 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia NMP. Z Charbielina możemy pojechać drogą asfaltową do Dłużyny lub drogą polną do Boszkowa - wsi i dalej do Włoszakowic. Stefania Karwatka Jan Nepomucen urodził się w Czechach ok roku. Był wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana Jenzensteina. Jako uwikłany w konflikt ówczesnego władcy Czech Wacława IV Luksemburczyka z arcybiskupem został aresztowany i torturowany. Zginął ok. 20 marca 1393 roku, zrzucony w nocy z mostu Karola IV do Wełtawy. Kanonizowany w 1729 roku. Ongiś cieszył się wielką popularnością. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również suszą. Jest także patronem dobrej spowiedzi. Dlatego figury Jana Nepomucena (tzw. nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów i rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg. Figura Jana Nepomucena stoi m.in. w centralnej części rynku w Poznaniu. We Włoszakowicach widzimy drewnianą rzeźbę świętego w kościele przy wejściu oraz murowaną przy drodze do Boszkowa. Nepomuk znajduje się także na murze przykościelnym w Krzycku Małym. Obecnie uznawany za patrona ratowników.

18 18 Nasze Jutro Z Krzycka Wielkiego do Harper. Moja przygoda z Ameryką Moja przygoda ze Stanami rozpoczęła się rok temu. 21 sierpnia 2008 r. opuściłam Polskę. A wszystko zaczęło się, gdy anglistka z mojej szkoły z I LO w Lesznie ogłosiła komunikat o firmie Why Not USA? organizującej wyjazdy do Stanów. Od zawsze marzyłam, żeby pojechać do Ameryki. Moje marzenie w końcu się spełniło. Byłam bardzo podenerwowana, ale także podekscytowana. Na początku lipca byłam gotowa do wyjazdu, czekałam tylko na znalezienie rodziny w Stanach. 19 lipca zatelefonował do mnie koordynator wyjazdu. Dowiedziałam się wtedy, że mam lot za 2 dni! Te 2 dni były pełne stresu i łez. 21 sierpnia wyleciałam z lotniska Tegel w Berlinie i rozpoczęłam swoją amerykańską przygodę. Po kilkunastogodzinnym locie 3 samolotami dotarłam do miasta Boise. Na lotnisku czekała na mnie moja przybrana rodzina. Moja nowa mama trzymała transparent z napisem: Agata Grześkowiak, witaj w naszej rodzinie. Po bardzo ciepłym powitaniu pojechaliśmy do Harper, malutkiej miejscowości w Oregonie, gdzie znajdował się mój nowy dom. W Harper mieszka ok. 100 osób, a szkoła liczy 80 uczniów. Szybko pokochałam Stany i wszystko co z nimi związane. W szczególności moją amerykańską rodzinę, czyli tatę Rogera, mamę Maureen i trzy siostry: Charissę (22 lata), Rebeccę (21) i Missy (19). Amerykańskie szkoły zdecydowanie różnią się od polskich. Lekcje w mojej szkole trwały 55 min, a przerwa trwała 3 min, które starczały na dojście do swojej szafki, wyciągnięcie książek i udanie się na następną lekcje. Na każdym korytarzu mieliśmy fontanny do picia, takie, jakie można zobaczyć na filmach. Plan zajęć codzienne wygląda tak samo. Około południa jest półgodzinna przerwa na lunch, podczas którego wszyscy ustawiają się z tackami na stołówce, a później wspólnie jedzą i nabierają sił przed kolejnymi lekcjami. Poziom w szkołach jest bardzo niski. Najwięcej uwagi przywiązuje się do projektów i prac praktycznych. Największy nacisk w amerykańskich szkołach kładzie się na sport. Szkoła ma zazwyczaj drużynę footballową, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki i inne. W weekendy albo po lekcjach są rozgrywane turnieje międzyszkol- W Stanach odkryłam, że bardzo lubię jazdę konną ne, gdzie drużyny i indywidualni zawodnicy mogą się wykazać. Najwięcej emocji sprawiały mecze footballu albo koszykówki, na które przychodziła cała szkoła, rodzice, nauczyciele i mnóstwo innych ludzi. Była to okazja, żeby spotkać się z przyjaciółmi i pokibicować swojej drużynie. Ja na przykład przez pierwsze 3 miesiące należałam do drużyny siatkówki, kolejne 2 miesiące do zespołu tanecznego, następne miesiące spędziłam na siłownia, a kilka ostatnich miesięcy podczas sezonu lekkoatletycznego skakałam przez płotki. Mogę nawet powiedzieć, że bieg przez płotki stał się moja pasją i bardzo trudno było mi się pogodzić z tym, że już więcej razy nie wezmę udziału w takiego typy zawodach. Popularnym wydarzeniem w amerykańskich szkołach są bale. Odbywają się 2 razy do roku. Jeden to Homecoming (w okolicy Halloween), a drugi to Prom (bal maturalny). Chłopcy zapraszają dziewczyny, kupują im piękne kwiaty, które zakładają im na rękę, a dziewczyny stroją się w suknie. Na każdej takiej imprezie wybierani są król i królowa balu. W Stanach poznałam także osoby innych narodowości. Byli to także uczniowie z wymiany z krajów takich, jak: Brazylia, Ekwador, Norwegia, Niemcy, Belgia, Wietnam, Tajlandia, Chiny czy Korea. Poznanie tych osób pozwoliło mi na zapoznanie się z wieloma innymi kulturami i zwyczajami. W Stanach robiłam mnóstwo rzeczy, których nie robiłam w Polsce. Jeździłam na quadach, koniach, łyżwach, grałam w kręgle, skakałam przez płotki i nawet zrobiłam prawo jazdy (można je dostać w wieku 16 lat). W okolicy, w której mieszkałam, bardzo dużo osób jeździło konno i sceneria ta przypominała western. Kilka razy miałam także okazję zobaczyć zawody w ujeżdżaniu byków, co jest tam bardzo popularne. Wiem, że dużo z tego mogę robić w Polsce, ale w Stanach jest to o wiele łatwiejsze i nie zawsze trzeba za to płacić. W Ameryce jest o wiele więcej możliwości i wszystko wydaje się łatwiejsze. Będąc w Stanach zwiedziłam takie miejscowości, jak: Salt Lake City, gdzie kilka lat temu odbyły się zimowe igrzyska, Los Angeles czy San Diego. LA i San Diego miałam okazję Na quadzie pierwsza z prawej z przybranymi siostrami: Rebeccą i Charissą

19 zwiedzić na wycieczce szkolnej. Moja klasa, czyli 12 (tak jak u nas ostatnia klasa w liceum), miała określony budżet na wycieczkę i, niestety, nie starczyło nam na Hawaje, więc wybraliśmy Kalifornię. Aha, nie mogę nie wspomnieć o tych słynnych szkolnych autobusach, które są oczywiście żółte i wiozą uczniów do szkoły i na mecze wyjazdowe. W Harper spędziłam 10 miesięcy i moja rodzina bardzo dobrze przybliżyła mi amerykańskie święta, takie jak Święto Dziękczynienia z dużym indykiem na główne danie, a także sposób, w jaki obchodzą święta takie, jak Boże Narodzenie i Wielkanoc. Amerykanie nie uznają 24 grudnia za specjalny dzień. Tradycją jest rozpakowywanie prezentów rankiem w Dzień Bożego Narodzenia i szykowanie dużego świątecznego obiadu, oczywiście znowu z indykiem. Mentalność Amerykanów jest całkiem inna niż Polaków. Przypadkowi ludzie nawiązują z tobą rozmowę, pytają się, jak się czujesz i skąd jesteś, a przy tym cały czas się uśmiechają. Ludzie mają także do siebie więcej zaufania. Za czym tęsknie, to za amerykańskimi restauracjami. Nie za jedzeniem (bo polskie jedzenie jest najlepsze), ale za bardzo miłą obsługą, która troszczy się o to, żeby nic ci nie brakowało. Czy chcę wrócić do Stanów? Tak i to bardzo, bo życie jest tam całkiem inne, jakby lepsze. Jest także o wiele więcej możliwości niż w Polsce i lepsze zarobki. Zachęcam wszystkich do wyjazdu do Stanów, bo to niesamowita przygoda, wspaniałe wrażenia i wspomnienia, których nikt nie jest w stanie odebrać. Podczas pobytu w Stanach prowadziłam bloog, który możecie przejrzeć pod tym adresem: newlifeusa.bloog.pl Agata Grześkowiak Z moją amerykańską klasą Nasze Jutro 19 Wierny jak bocian Już od 24 lat na stodole w gospodarstwie u państwa Celiny i Zenona Koniecznych w Dłużynie znajduje się bocianie gniazdo. Ku radości wszystkich w maju przyszły na świat cztery młode bociany. Ostatnio 4 bociany urodziły się w 1998 r. Ptaki przylatują do gniazda przed Wielkanocą. W ciągu 5 miesięcy wychowują młode, które jeszcze przed odpustem charbielińskim 15 sierpnia odlatują do ciepłych krajów, mniej więcej tydzień przed swymi rodzicami. Bociany zostały zaobrączkowane, zważone i spisane przez p. Marcina Tobółkę z Zakładu Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ciekawostką jest, że jeden bocian zaobrączkowany z tego gniazda wrócił z Afryki i zadomowił się w Starym Bojanowie. Bociany po powrocie z Afryki gnieżdżą się w promieniu 30 km od macierzystego gniazda opowiada pan Zenon. Cieszymy się bardzo, że mimo niesprzyjającej deszczowej aury bocianki żyją i ważą już po 3 kg. Ptaków tych na naszym terenie jest coraz mniej. Kiedyś były gniazda w Trzebidzy i Charbielinie, ale już do nich nie przylatują te piękne ptaki - dodaje pani Celina Badania nad bocianami trwają wiele lat i prowadzone są między innymi przez dra Stanisława Kuźniaka, lecz wiele pytań dotyczących tych ptaków pozostaje nadal bez odpowiedzi. Stefania Karwatka Z listów do redakcji Miłość a zniewolenie Wszyscy przynosimy ze sobą na świat pragnienie Miłości. Niektórzy pragnienie to tłumią, często nieświadomie chowając je pod tyloma rozmaitymi zainteresowaniami, że przestają je dostrzegać. Uważajmy, aby nasze zainteresowania za bardzo nas nie zniewoliły. Bo jeśli będziemy realizować nasze cele kosztem Miłości, wia- ry i rodziny, to nawet najwspanialsze dzieło staje się porażką. Porażką staje się również zniewalająca nas pogoń za zyskiem. W tym zaślepieniu nie dostrzegamy uśmiechu dziecka ani łez cierpiącego. Najczęściej jednak prowadzi do zmniejszenia wolności i zwiększenia trosk. Czy znajdujemy jeszcze czas na Miłość? Czy potrafimy zaryzykować i sprawdzić, ile w nas jest Miłości? Prawdziwa Miłość nigdy nie może być sama. Jeśli nasze serca są napełnione Miłością, a nie będziemy umieli znaleźć sposobu i odwagi żeby się Nią podzielić, to zwariujemy. Tylko dając Miłość, możemy stać się kochani. Jeśli będziemy Jej oczekiwać, nigdy Jej nie otrzymamy. To właśnie Miłość, a nie pieniądze jest najpotężniejsza siłą i tylko w oparciu o Nią możemy w pełni pokonywać nasze problemy. Tylko Ona usuwa lęk i nadaje życiu sens. Jeśli sądzimy, że praca, którą wykonujemy z takim oddaniem, jest szczytem naszych życiowych osiągnięć, to błąd. Przed nami stoją większe możliwości, ale wymagać to będzie odwagi, gotowości podejmowania ryzyka i wytrwałości, czego państwu i sobie życzę. Wiesław

20 20 Nasze Jutro Z żałobnej karty Ludwik Małecki ( ) Zmarły 31 maja Ludwik Małecki był znaną i cenioną postacią we Włoszakowicach. Swoją postawą dawał, szczególnie młodzieży, żywą lekcję historii, kiedy z szacunkiem i powagą stawał w mundurze przy pomniku rozstrzelanych na Placu 21 Października we Włoszakowicach i bohaterów Powstania Wielkopolskiego w Zbarzewie. Z dumą nosił także sztandar kombatancki, stając z nim przy ołtarzu Matki Boskiej i Trójcy Świętej w kościele parafialnym na wszystkich uroczystościach państwowych. Swoim życiem udowodnił, że słowa Bóg, Honor, Ojczyzna to coś więcej niż tylko słowa. Urodził się r. we Włoszakowicach jako siódme dziecko Antoniny i Karola Małeckich. Jako 14-letni chłopiec, będąc naocznym świadkiem egzekucji na Rynku we Włoszakowicach 21 października 1939 r., naocznie zetknął się z hitlerowską przemocą. To wydarzenie dobrze pamiętał do końca życia. Wokół placu było pełno Niemców i przeniosłem się do stodoły obok, aby swobodnie i bez przeszkód widzieć całe zdarzenie. Zobaczyłem samochód ciężarowy, którym przywieziono z więzienia w Lesznie około czterdziestu polskich więźniów. Wszyscy oni zostali wpędzeni do pomieszczenia, gdzie zainstalował się sąd niemiecki, który po krótkiej rozprawie skazał siedmiu z nich na karę śmierci. Co się stało z pozostałymi więźniami - pozostało dla nas tajemnicą. Nie mogąc dobrze zobaczyć z okienka w stodole tego, co się działo, wybiegłem z niej na plac i stanąłem przy kierowniku szkoły pan Matelskim, jakieś piętnaście metrów od miejsca egzekucji. Nagle usłyszałem rozkaz, po czym padły strzały. Siedem bezbronnych osób upadło na ziemię. W tej strasznej chwili poczułem tylko, jak ktoś kurczowo trzyma mnie za rękę i mocno ściska. Spojrzałem. To kierownik szkoły, pan Matelski, blady i przejęty patrzył na zabitych. Nagle zauważyłem, że jedna z ofiar jeszcze żyje. Był to Józef Przeradzki z Krzycka Wielkiego, którego jedna kula trafiła w okolicę serca, a ta, która miała trafić w głowę, chybiła i wbiła się w deskę. Ale zaraz podszedł żołnierz i oddał kilka strzałów do umierającego. Załadowali zwłoki ofiar na wozy konne i zawieźli je na cmentarz do uprzednio wykopanej mogiły. Oficer niemiecki dal rozkaz, aby ciała wrzucono do grupowej mogiły, jednak nikt tego rozkazu nie wykonał. Na miejscu byli tacy niezwykli ludzie, jak Piotr Gąda, jego brat Józef Gąda, Franciszek Rochowski, Czeslaw Wartała, leśniczy z Krzyżowca- Edmund Mania, strażnik graniczny Jan Grobelny oraz drugi strażnik pan Kępa, którzy mimo wściekłych wrzasków oficera niemieckiego z szacunkiem pochowali skazanych - czytamy w wspomnieniach pana Ludwika, które spisała jego wnuczka Katarzyna Gruszecka. Gdy wybuchła II wojna światowa mieszkał i pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Na krótko cała rodzina została wysiedlona do Żegrówka pod Śmiglem. Mając 19 lat został skierowany do pracy u niemieckiego gospodarza w Osiecznej, gdzie był bardzo źle traktowany. Przebywał tam pół roku, a następnie powrócił do Włoszakowic, gdzie pracował na plebanii. Kościół pełnił wówczas funkcję spichlerza na zboże. W roku 1945, kiedy zbliżał się front radziecki, zmuszono go do pomocy przy ucieczce włoszakowickich Niemców. Po zakończeniu wojny rozpoczął służbę w Ludowym Wojsku Polskim r. został wcielony do X Dywizji 27 Pułku Piechoty Strzelców w stopniu dowódcy drużyny. Jednostka, w której pełnił służbę, brała czynny udział w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii. Po zakończeniu służby wojskowej podjął pracę w punkcie skupu we Włoszakowicach, a następnie w przetwórni ogrodniczej, skąd w 1981 roku odszedł na emeryturę. W 1956 roku zawarł związek małżeński z Heleną z domu Pytlik. Wspólnie wychowali trójkę dzieci. Doczekał się także 4 wnuków. Od roku 1970 działał w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a następnie w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 1991 został członkiem Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Zmarł 31 maja 2009 r. po wielu latach choroby. Został pochowany na cmentarzu we Włoszakowicach dnia 3 czerwca 2009 r. Pożegnali go koledzy kombatanci, delegacje Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, Związku Kombatantów, przyjaciele i znajomi, których miał bardzo wielu. Wszyscy oni pamiętają go jako osobę pogodną i uśmiechniętą i taki pozostanie w ich pamięci. Za swoją odwagę i patriotyzm uzyskał awans na stopień podporucznika. Wśród wielu odznaczeń otrzymał m.in. Brązowy Medal Zasłużony na Polu Chwały oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Dziękuję bardzo wnuczce Ludwika Małeckiego p. Katarzynie Gruszeckiej za udostępnienie wspomnień dziadka oraz rodzinnych fotografii Stefania Karwatka Ludwik Małecki z dumą nosił sztandar kombatancki na wszystkich uroczystościach państwowych

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła SmartPLUS Onninen

Pompa ciepła SmartPLUS Onninen Pompa ciepła SmartPLUS Onninen Pompa Ciepła SmartPLUS Kompaktowy węzeł cieplny wyposażony w: pompę ciepła, sprzęgło hydrauliczne, sterownik pogodowy i automatykę węzła cieplnego, pompę źródła dolnego,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła? Pompy ciepła Pompa ciepła to rodzaj ekologicznego urządzenia, zapewniającego możliwość korzystania z naturalnych zasobów darmowej energii. Gruntowe pompy ciepła wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI-67/2010

Uchwała Nr XLI-67/2010 Uchwała Nr XLI-67/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wołomin do realizacji projektu inwestycyjnego pn. EKO Wołomin energia słoneczna,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła?

STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? STIEBEL ELTRON: Co to jest i jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-08-12 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuślin.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2014 rok DOCHODY BUDŻETOWE Dział 700 Rozdział 70005 Zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r.

Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA. z dnia 8 września 2010 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 października 2014 r. Poz. 9835 UCHWAŁA NR XLII/218/10 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r.

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja Gminny Zespół Obsługi Szkół: Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 29.04.2015r. Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/ 131 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII/ 131 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XVII/ 131 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Drzewica, dnia 05.09.2013 r. ROŚiGG-7624.6.10 Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXXVI/47/2014 z dnia 10 listopada 2014r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r.

Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 2974 UCHWAŁA NR XXVII/173/2013 RADY GMINY JABŁONNA w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo