Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 12 maja 2015 r.

2 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić Państwu Prospekt Informacyjny Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną. Od początku działalności Funduszu Bankiem Depozytariuszem, przechowującym aktywa i wykonującym inne czynności zgodnie z wymogami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.), jest Deutsche Bank Polska S.A. Prowadzenie Rejestru Członków Funduszu zostało powierzone Pekao Financial Services Sp. z o.o. Połączenie Allianz Polska OFE z OFE Warta W roku 2014 doszło do połączenia Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego z Otwartym Funduszem Emerytalnym Warta. Połączenie to składało się z dwóch etapów. W dniu 26 maja 2014 roku PTE Allianz Polska S.A. przejęło zarządzanie OFE Warta, co było początkiem procesu likwidacji tego funduszu, a następnie w dniu 19 września 2014 roku nastąpiła likwidacja OFE Warta i przeniesienie zarówno aktywów jak i członków funduszu do Allianz Polska OFE. Proces ten rozpoczął się podpisaniem pomiędzy PTE Allianz Polska S.A. oraz PTE Warta S.A. i KBC Verzekeringen NV w dniu 9 maja 2013 r. Warunkowej umowy przekazania zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Warta i sprzedaży przedsiębiorstwa. Warunkiem sfinalizowania transakcji było uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie zarządzania OFE Warta oraz zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 24 lipca 2013 r. wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez PTE Allianz Polska S.A. części mienia PTE Warta S.A. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na przejęcie zarządzania OFE Warta przez PTE Allianz Polska S.A. decyzją z dnia 25 marca 2014 r. W wyniku połączenia obu funduszy, liczba członków Allianz Polska OFE wzrosła z 667,9 tys. do 1,084 mln, a wysokość aktywów funduszu wzrosła z 4,922 mld zł do 7,081 mld zł. Podstawowe informacje dotyczące działalności operacyjnej Liczba Członków Allianz Polska OFE na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła osób. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny prowadził rachunków. W roku 2014 otwarto nowych rachunków w Funduszu. W wyniku zmian dokonywanych przez Członków Funduszu, w ramach transferów w 2014 r., 961 osób uzyskało członkostwo w Allianz Polska OFE, natomiast osób opuściło nasz Fundusz. W 2014 r. saldo transferu klientów było ujemne (75 osób), a saldo zmian kapitału było dodatnie i wyniosło ,50 złotych. Dzięki uzyskaniu przez Allianz Polska OFE stóp zwrotu wyższych niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy w dwóch publikowanych przez KNF w 2013 roku trzyletnich stopach zwrotu, zostaliśmy uprawnieni w styczniu 2014 r. do wzięcia udziału w losowaniu przeprowadzanym przez ZUS dla osób, które nie dokonały w przewidzianym terminie wyboru otwartego funduszu emerytalnego. W wyniku losowania pozyskaliśmy osób. W 2014 r. do Funduszu zostało przekazane w formie składek ,00 zł oraz ,52 zł tytułem odsetek za zwłokę (w roku poprzednim odpowiednio ,60 zł i ,53 zł). Pomimo przejęcia zarządzania OFE Warta przez Allianz Polska OFE, wartość aktywów netto naszego Funduszu spadła o ponad 27%, z ,70 zł na 31 grudnia 2013 r. do ,36 zł na 31 grudnia 2014 r., co oznacza 4,47% udziału w rynku. Spadek wartości aktywów netto spowodowany był głównie przeniesieniem 51,5% wartości środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych do ZUS w lutym 2014 r. Z dniem 1 lutego 2014 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1717). Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in.: a) obniżenia maksymalnej wysokości opłaty od składki Od 1 lutego 2014 r. fundusze emerytalne mogą pobierać opłatę od składki w maksymalnej wysokości 1,75 % wpłacanych składek. b) wprowadzenia dla otwartych funduszy emerytalnych minimalnego limitu inwestycji w akcje oraz zakazu inwestycji w niektóre kategorie lokat Łączna wartość lokat aktywów otwartego funduszu emerytalnego w akcje i prawa do akcji nie może być mniejsza niż: 2

3 - 75% wartości aktywów funduszu do dnia 31 grudnia 2014 r. - 55% wartości aktywów funduszu do dnia 31 grudnia 2015 r. - 35% wartości aktywów funduszu do dnia 31 grudnia 2016 r. - 15% wartości aktywów funduszu do dnia 31 grudnia 2017 r. Od dnia 1 lutego 2014 r. aktywa otwartych funduszy emerytalnych nie mogą być lokowane w następujących kategoriach lokat: - obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczkach i kredytach, udzielanych tym podmiotom; - obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także pożyczkach i kredytach, udzielanych tym podmiotom; - obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty; - obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty; - obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym gwarantowanych przez Skarb Państwa; - obligacjach, bankowych papierach wartościowych lub listach zastawnych emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantowanych przez Skarb Państwa. c) jednorazowego przeniesienia 51,5% wartości środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych do ZUS W dniu 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze emerytalne umorzyły 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka funduszu na dzień 31 stycznia 2014 r. i przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące aktywa o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych: - obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa; - obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.), gwarantowane przez Skarb Państwa; - inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa; - środki pieniężne denominowane w walucie polskiej. d) stopniowego przenoszenia środków do ZUS Jednorazowo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały przekazane środki osób mających ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, osób które ukończyły wiek emerytalny, a także osób, które miały ustalone prawo do emerytury częściowej lub zgłosiły wniosek o ich przyznanie. Dodatkowo przez 10 lat przed osiągnięciem przez członka otwartego funduszu wieku emerytalnego środki zgromadzone w funduszu są stopniowo przekazywane do ZUS. e) likwidacji części dodatkowej funduszu gwarancyjnego W dniu 1 lipca 2014 r. Towarzystwo wycofało środki przechowywane na rachunku części dodatkowej funduszu gwarancyjnego oraz dokonało jego zamknięcia. f) wprowadzenia dobrowolności członkostwa w Funduszu W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie Funduszu mogli złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o przekazywaniu do Funduszu składki emerytalnej. Składki emerytalne członków którzy tego nie zrobili od 1 lipca 2014 r., odprowadzane są do ZUS. Począwszy od 2016 r., raz na 4 lata, członek Funduszu będzie miał możliwość zmiany decyzji i złożenia oświadczenia do ZUS. Dodatkowo ww. Ustawa wprowadziła w okresie od 15 stycznia do 31 lipca 2014 r. zakaz reklamy zawierającej informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy. Podobny zakaz reklamy będzie obwiązywał również w latach, w których członkowie będą mogli złożyć oświadczenia o przekazywaniu do Funduszu składki emerytalnej do ZUS. Od 1 lutego 2014 r. została wprowadzona także zmiana w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego otwartych funduszy, dotyczącego przesłania informacji o środkach znajdujących się na rachunku członka funduszu. W związku z wprowadzoną zmianą pierwsza informacja o środkach znajdujących się 3

4 na rachunku ma zostać przesłana członkowi otwartego funduszu w terminie 14 dni po upływie pierwszej rocznicy uzyskania członkostwa. Każda kolejna informacja będzie przesyłana w terminie 14 dni po upływie każdej kolejnej rocznicy uzyskania członkostwa. Informacja o środkach znajdujących się na rachunku w otwartym funduszu w przypadku osób, do których taka informacja została skierowana przed zmianą przepisów, jest przesyłana członkowi funduszu nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Wraz z informacją o środkach znajdujących się na rachunku, otwarty fundusz ma również obowiązek przesłać informacje o wynikach działalności lokacyjnej funduszu oraz zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągnięte przez fundusz stopy zwrotu. Informacja ta ma także zawierać stopy zwrotu osiągnięte przez fundusz w przeszłości, wysokość opłat oraz opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w funduszu. Powyżej wskazana informacja została skierowana w wersji elektronicznej do członków, którzy uzgodnili z Funduszem taką formę wysyłki. Do pozostałych członków wysyłka została zrealizowana w formie papierowej. Uzgodnienia elektronicznej formy wysyłki informacji o środkach znajdujących się na rachunku członka Funduszu najłatwiej dokonać kontaktując się z Funduszem telefonicznie pod numerem infolinii lub bądź za pośrednictwem serwisu internetowego Zarządzanie aktywami Funduszu Wartość jednostki rozrachunkowej Allianz Polska OFE na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 35,28 zł, natomiast na koniec 2013 r. była równa 34,71 zł. Oznacza to, że zwiększyła swoją wartość o 1,64%. Stopa zwrotu od początku działalności Funduszu, tj. od dnia 11 sierpnia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wyniosła 252,8%. Do końca stycznia 2014 r. z kwoty wpłacanych składek Towarzystwo pobierało od wszystkich Członków Funduszu, niezależnie od długości stażu członkowskiego, opłatę od składki, która od stycznia 2010 r. wynosiła 3,45% wpłaconych składek. Od 1 lutego 2014 r. opłata od składki wynosi 1,75% wpłaconych składek. Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo obciążają aktywa Funduszu. Kwota wynagrodzenia obliczana jest na każdy dzień ustalania wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w wysokości 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca, a po przekroczeniu 8 mld zł wartości aktywów netto Funduszu, jako opłata stała w wysokości 3,6 mln zł powiększona o 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł wartości aktywów netto w skali miesiąca. Na koniec 2014 r. portfel inwestycyjny Funduszu składał się z następujących kategorii aktywów: wierzycielskich papierów wartościowych, papierów udziałowych oraz depozytów bankowych. Portfel dłużnych papierów wartościowych, w składzie którego dominowały obligacje korporacyjne, stanowił 14,5% aktywów. W porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. oznacza to spadek udziału w aktywach tego typu papierów wartościowych o ponad 44%. Portfel papierów udziałowych, w skład którego wchodziły min. akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, stanowił 80,31% aktywów i w porównaniu do ubiegłego roku jego udział zwiększył się o 43%. Depozyty bankowe stanowiły 3,90% aktywów, a środki pieniężne i inne aktywa 0,38% sumy aktywów. W rok 2014 polska gospodarka wkroczyła kontynuując wzrostowy trend, który rozpoczął się jeszcze w drugiej połowie roku poprzedniego. Według Głównego Urzędu Statystycznego dynamika wzrostu produktu krajowego brutto w całym 2014 roku wyniosła 3,3%. Był to wynik wyraźnie lepszy od dynamiki z roku 2013, w którym PKB wzrósł o 1,7%, jednak towarzyszyła mu niepewność związana z głównie negatywnym wpływem wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie i wynikającymi z niego międzynarodowymi sankcjami gospodarczymi. Ostatecznie dane o wzroście za kolejne kwartały 2014 roku nie potwierdziły tych obaw. Tempo wzrostu wyniosło w kolejnych czterech kwartałach ubiegłego roku odpowiednio 3,4%, 3,5%, 3,3% i 3,1%. Należy jednak przypuszczać, że wyniki gospodarki mogły być jeszcze lepsze, gdyby nie wspomniane wcześniej czynniki. Tempo wzrostu polskiej produkcji przemysłowej pozostawało częściowo pod wpływem skutków rosyjskich sankcji gospodarczych. Dość dobra, przekraczająca poziom 5,0% dynamika wzrostu produkcji w pierwszych dwóch kwartałach roku uległa od drugiej jego połowy znacznemu wyhamowaniu, osiągając swoje minimum w sierpniu na poziomie -1,9%. Dopiero sama końcówka roku przyniosła wyraźną poprawę w grudniu tempo wzrostu produkcji przemysłowej osiągnęło ubiegłoroczne maksimum z wynikiem 7,9%. Również tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym prezentowało się lepiej w pierwszej połowie roku. Najwyższą dynamiką wzrostu odnotowano w kwietniu na poziomie 8,4%, natomiast w drugiej połowie roku przez większość miesięcy dynamika wzrostu utrzymywała się poniżej 2,0%, a w listopadzie spadła nawet do -0,2%. Faktyczne wyniki sprzedaży były jednak nieco lepsze, a to za sprawą pojawienia się w drugiej połowie roku zjawiska deflacji, dzięki czemu wolumen sprzedaży detalicznej rósł szybciej niż wskazywała to dynamika nominalna. Sytuacja na rynku pracy uległa wyraźniej poprawie w stosunku do roku Przez większość miesięcy ubiegłego roku nominalny wzrost wynagrodzeń utrzymywał się pomiędzy 3,0% a 4,0% w skali roku, natomiast dynamika 4

5 wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach zwiększyła się z poziomu 0,0% w styczniu do 1,1% w grudniu. Podobnie jak w przypadku sprzedaży detalicznej, również dla sytuacji na rynku pracy pojawienie się deflacji oznaczało wzmocnienie pozytywnych trendów. Spadki cen dóbr i usług powodowały, że wynagrodzenia w ujęciu realnym rosły wyraźnie szybciej, niż sugerowałyby ich dynamiki nominalne. Wspomniana już wcześniej deflacja nie była zjawiskiem powszechnie oczekiwanym, szczególnie na początku roku Co prawda w pierwszej połowie roku inflacja nie była wysoka i zawierała się w przedziale od 0,1% do 0,3%, jednak spodziewano się, że w kolejnych miesiącach zacznie ona stopniowo wzrastać. Stało się jednak inaczej i od początku drugiej połowy roku gospodarka weszła na trwałe w okres deflacji, a spadki cen konsumpcyjnych pogłębiły swoje tempo od -0,1% w lipcu do -1,0% w grudniu. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać nie tylko w umiarkowanym tempie krajowego wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych. Embargo na eksport żywności do Rosji negatywnie oddziaływało na jej ceny na rynku krajowym, a w końcówce roku zaznaczyły się spadki cen paliw wywołane załamaniem się cen ropy naftowej. W ciągu niespełna 3 miesięcy cena baryłki ropy WTI z ponad 100 dolarów spadła do poniżej 50. Jeszcze na początku 2014 roku powszechnie oczekiwano, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni poziomu stóp procentowych, a pod koniec roku może zacząć rozważać ich podwyższenie, co korespondowałoby z poprawą tempa wzrostu gospodarczego. Oczekiwania te wspierał fakt, że ustanowiony w lipcu 2013 roku poziom głównej stopy procentowej NBP wynoszący 2,50% był już rekordowo niski w całej historii funkcjonowania RPP. Jednakże wybuch konfliktu na Ukrainie i eskalacja związanych z nim konsekwencji gospodarczych wpłynęły na rewizję tych oczekiwań. Pojawienie się deflacji i niepewność co do przyszłego tempa wzrostu produkcji przemysłowej sprzyjały budowaniu się oczekiwań na obniżkę stóp. Szczególnie złe perspektywy dla przemysłu zaczął odzwierciedlać wskaźnik nastrojów PMI, który w sierpniu spadł do poziomu 49,0 punktów, a więc poniżej kluczowej granicy 50,0 punktów rozdzielającej wzrost od spadku koniunktury, podczas gdy jeszcze w lutym wynosił 55,9 punktu. Nie bez znaczenia dla decyzji RPP była także sytuacja innych banków centralnych, a szczególnie Europejskiego Banku Centralnego, gdzie dominowały głosy o potrzebie poluzowania polityki pieniężnej w strefie euro. Do obniżki stóp doszło jednak dopiero w październiku, choć z drugiej strony skala ruchu na jaki zdecydowała się RPP była duża. Główną stopę NBP obniżono aż o 50 punków bazowych do 2,00%, co oznaczało kolejny rekordowo niski poziom. Powyższe czynniki zadecydowały o tym, że miniony rok był bardzo dobrym okresem dla rynku polskich obligacji skarbowych, choć na początku roku nie wydawało się to jeszcze takie oczywiste. Bardzo duże, o ile nie decydujące znaczenie, odegrała tu także sytuacja na głównych rynkach bazowych w USA i Europie Zachodniej. Na przestrzeni 2014 roku Amerykańska Rezerwa Federalna kontynuowała zmniejszanie skali skupu obligacji, tzw. tapering, a utrzymujące się od dłuższego czasu niskie poziomy rynkowych stóp procentowych zarówno w USA, jak i w strefie euro sugerowały, że jedynym możliwym dalszym kierunkiem będzie ich wzrost. Jednak żadne z tych przewidywań się nie potwierdziło. Pomimo, że Fed ostatecznie zaprzestał przekazywania nowych środków na tzw. stymulowanie ilościowe, to jednocześnie wyraźnie sugerował, że z podwyżkami stóp procentowych wstrzyma się jeszcze przez dłuższy okres czasu. W tym samym czasie w Europie Zachodniej nie nadchodziło oczekiwane ożywienie gospodarcze, co w dużej mierze, choć nie tylko, było efektem rosyjskich sankcji. Nad strefą euro coraz wyraźniej zarysowywało się widmo powrotu deflacji, a ostatecznie perspektywy pojawienia się i utrzymywania ujemnej inflacji przypieczętowały gwałtowne spadki cen ropy w ostatnich tygodniach 2014 roku. W takim środowisku Europejski Bank Centralny przeszedł od polityki neutralnej w stronę obniżek stóp procentowych, a co więcej, rynki coraz mocniej spekulowały o konieczności wprowadzenia europejskiej wersji programu luzowania ilościowego, czyli skupu przez ECB aktywów z rynku, w tym głównie obligacji skarbowych, na wzór amerykańskich programów z ostatnich lat. W takich warunkach mieliśmy do czynienia z silnymi wzrostami cen obligacji na rynkach zachodnich, na czym skorzystały także nasze krajowe papiery. Stopa zwrotu z rynku obligacji skarbowych mierzona zmianą poziomu indeksu CPGBI publikowanego przez Bank Handlowy wyniosła w 2014 roku 9,95%, co oznacza, że obligacje skarbowe były w minionym roku jedną z najlepszych do zainwestowania klas aktywów. Na koniec grudnia 2014 roku obligacje 2-letnie OK0116 notowane były z rentownością 1,81%, obligacje pięcioletnie PS0718 z rentownością 2,02%, a dziesięcioletnie DS1023 2,39%. Te same papiery rok wcześniej notowane były odpowiednio z rentownościami 3,01%, 3,61% i 4,33%. Oznacza to, że rentowności obligacji wyraźnie spadły, a szczególnie tych o najdłuższych terminach zapadalności. Tym samym przykładowa inwestycja w obligacje 10-letnie DS1023 przyniosła w skali roku stopę zwrotu przekraczającą 19,0%. Niestety zmiany w prawie wprowadzone przez Sejm nie pozwoliły na pełne wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku obligacji skarbowych jaka panowała w ubiegłym roku. Przeprowadzony w lutym 2014 roku transfer obligacji skarbowych z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS oraz idący z nim w parze zakaz inwestowania w te instrumenty przez fundusze otwarte spowodował, że przez większą 5

6 część roku bezpośrednia ekspozycja na ten rynek pozostawała na minimalnym poziomie. Udział obligacji skarbowych w aktywach funduszu spadł z ponad 45% na koniec 2013 roku do zaledwie 0,65% na koniec roku Jednakże w ramach dozwolonych przepisami otwarte fundusze emerytalne mogą pozostawić w portfelach do 2016 roku te obligacje skarbowe, które nie uległy w lutym transferowi do ZUS staraliśmy się utrzymać w portfelu inwestycyjnym zarówno pozostawione obligacje skarbowe, jak i obligacje z gwarancją Skarbu Państwa emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tak aby wykorzystać wzrosty ich cen na rynku. Niemniej jednak główny ciężar inwestycji w instrumenty dłużne uległ przesunięciu w stronę obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa, w tym głównie obligacje przedsiębiorstw. Mimo obserwowanego wzmożonego popytu inwestorów na tę klasę aktywów w dalszym ciągu utrzymywała się tendencja oferowania przez emitentów relatywnie wysokich rentowności w stosunku do rentowności obligacji skarbowych przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Dzięki przeprowadzonej selekcji rozbudowaliśmy portfel obligacji korporacyjnych między innymi o papiery emitentów z takich branż jak energetyczna, deweloperska i sektor bankowy. Część z tych instrumentów znalazła się w portfelu Funduszu w wyniku podjęcia decyzji o zatrzymaniu ich w aktywach w momencie połączenia z OFE Warta, jakie miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Dla cen akcji notowanych na warszawskiej giełdzie miniony rok charakteryzował się dość dużą zmiennością i brakiem jednoznacznego trendu. Oceniając ten okres z perspektywy czasu można przyjąć, że mieliśmy do czynienia z trendem horyzontalnym i w tym kontekście krajowy rynek okazał się relatywnie słabszy w od amerykańskiego rynku akcji, a w pierwszej połowie roku także od rynków Europy Zachodniej. Polski rynek widziany przez pryzmat indeksu największych spółek WIG20 przez większą część roku poruszał się pomiędzy wartościami 2300 a 2500 punktów, w rytm pojawiania się pozytywnych, bądź negatywnych informacji z rynkowego otoczenia, z gospodarki, czy wreszcie z polityki. Do pozytywów zaliczyć można było dość dobre oczekiwania dla tempa wzrostu polskiej gospodarki, które znajdywały swoje potwierdzenie w publikacjach kolejnych kwartalnych danych, a także zapewnienia amerykańskiego Fed-u o utrzymaniu niskich stóp procentowych oraz pojawienie się oczekiwań na europejski program stymulacji monetarnej ECB. Do czynników negatywnych przede wszystkim należy zaliczyć szereg zdarzeń związanych z wybuchem i eskalacją konfliktu na Ukrainie. W skali całego minionego roku indeks szerokiego rynku WIG zwiększył swoją wartość zaledwie o 0,26%, natomiast WIG20, reprezentujący największe notowane spółki spadł o -3,54%, pamiętać jednak trzeba, że spadek ten w pewnym stopniu kompensowany był przez wypłacane dywidendy. Lepiej od szerokiego rynku zachowywały się spółki średnie, czego dowodzi wzrost wartości indeksu mwig40 o 4,13%, natomiast ceny spółek najmniejszych znalazły się na przeciwległym biegunie z mocno ujemną stopą zwrotu z reprezentującego je indeksu swig80 na poziomie -15,54%. Dla porównania amerykański S&P 500 wzrósł w tym okresie o ponad 11%, co dowodzi faktycznej relatywnej słabości naszego rynku. Znamienne jest także znacznie słabsze zachowanie małych krajowych spółek. Oba te zjawiska mogą być częściowo wytłumaczone przez wprowadzone zmiany w prawie skutkujące ograniczeniem inwestycyjnej roli otwartych funduszy emerytalnych. Z jednej strony zmniejszył się potencjalny strumień nowych środków na nabywanie akcji, z drugiej strony zaznaczyła się preferencja OFE dla spółek płynnych i o dużej kapitalizacji, w stosunku do niepłynnych akcji podmiotów małych. Poziom alokacji w akcje w naszym funduszu wyniósł na koniec 2014 roku 80,31% aktywów, co oznaczało wzrost w stosunku do końca roku 2013 aż o 39%. Zwiększenie naszego zaangażowania w tę klasę aktywów wynikało głównie ze zmian w prawie, które zmuszało Fundusz do transferu ponad połowy aktywów do ZUS oraz nakazywało, aby w roku 2014 utrzymywać udział akcji w aktywach Funduszu na poziomie nie niższym niż 75%, niezależnie od oczekiwanej koniunktury giełdowej. Z powyższych powodów w przeciągu minionego roku w automatyczny sposób zwiększeniu uległ udział w aktywach niemalże wszystkich spółek obecnych w portfelu. Pod koniec 2014 roku największymi pozycjami w portfelu były akcje PKO Banku Polskiego S.A. (7,63% wartości aktywów), akcje Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (5,84% wartości aktywów) oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (5,05% wartości aktywów). Wspominane już wcześniej lepsze perspektywy dla rynków zagranicznych skłoniły nas do ulokowania części aktywów Funduszu w akcjach z rynków Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. W tym pierwszym przypadku były to papiery między innymi General Electric Co i CF Industries Holdings Inc., a w drugim Volkswagen AG oraz DO&CO AG. Planowane kierunki działalności inwestycyjnej W tym roku perspektywy dla polskiej gospodarki rysują się w dość optymistycznym świetle. Bieżące oczekiwania analityków na rok 2015 mówią o możliwości osiągnięcia tempa wzrostu PKB przekraczającego ubiegłoroczny poziom 3,3%. Podobnie jak poprzednio głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja wewnętrzna. Umiarkowany, ale stabilny i konsekwentny wzrost poziomu zatrudnienia i płac w przedsiębiorstwach w połączeniu ze spadkami cen będzie się przyczyniał do dalszego realnego wzrostu siły nabywczej konsumentów, co dobrze wróży sprzedaży detalicznej. 6

7 Dodatkowo znacznie większą rolę niż w roku ubiegłym powinny odegrać transfery środków z Unii Europejskiej, co będzie pozytywnie rzutować na dynamikę inwestycji. Europejski Bank Centralny spełnił w styczniu pokładane w nim nadzieje i ogłosił długo oczekiwane konkrety dotyczące uruchomienia europejskiej wersji programu skupu aktywów. Począwszy od marca do końca przyszłego roku ECB przeznaczy łącznie ponad 1 bilion euro na skup obligacji państw strefy euro. Działania te mają na celu przede wszystkim walkę ze szkodliwą dla wzrostu gospodarczego deflacją, a tym samym w drugiej kolejności pobudzenie samego wzrostu gospodarczego. Skala ogłoszonego programu przekroczyła rynkowe oczekiwania, stąd dość entuzjastyczne przyjęcie go przez rynki finansowe. O ile wpływ tego typu programów na realną gospodarkę pozostaje nadal przedmiotem dyskusji, to z całą pewnością, jak dowiodły działania amerykańskiego Fed-u, dostarczanie dodatkowej płynności rynkom sprzyja wzrostom cen akcji i utrzymywaniu się rentowności obligacji, a tym samym rynkowych stóp procentowych, na niskim poziomie. W odwrotnym położeniu znajduje się wspomniana już amerykańska Rezerwa Federalna. Fed właśnie zakończył pod koniec zeszłego roku swój trzeci już z kolei program luzowania ilościowego i stoi teraz przed wyzwaniem wyboru właściwego momentu na pierwszą od 2006 roku podwyżkę stóp procentowych z obecnego rekordowo niskiego przedziału 0,00%-0,25%. Faktycznie stan amerykańskiej gospodarki daje przesłanki by oczekiwać, że w tym roku do takiej podwyżki dojdzie. Wiele wskaźników makroekonomicznych notuje obecnie najlepsze odczyty od czasu ostatniego kryzysu. Dotyczy to w szczególności pilnie obserwowanego przez Fed rynku pracy. Stopa bezrobocia obniżyła się w styczniu do poziomu 5,7%, a skumulowany przyrost liczby nowych miejsc pracy poza rolnictwem w miesiącach na przełomie roku był najwyższy od kilkunastu lat. Z początkiem roku 2015 wskaźniki nastrojów amerykańskich konsumentów wspięły się na najwyższe poziomy od około 10 lat, czemu dodatkowo sprzyjają spadki cen paliw. Niewątpliwie moment i skala pierwszej podwyżki stóp w USA będzie bardzo istotną cezurą dla rynków finansowych, która może przynieść korektę notowań akcji oraz trwale odwrócić pozytywne jak dotąd tendencje na rynkach obligacji. Stąd też będzie to jeden z istotniejszych czynników jaki będzie kształtował sytuację na rynkach w tym roku. Obecne oczekiwania wskazują, że podwyżka może mieć miejsce w połowie tego roku. Jednak ostatnie gwałtowne spadki cen ropy naftowej przyczyniły się do znacznego obniżenia perspektywy kształtowania się przyszłej inflacji, a to może skłaniać Fed do wykazania się większą cierpliwością w kwestii podwyżki, wykraczającą znacznie poza pierwszą połowę tego roku. Poza tym amerykańska Rezerwa Federalna bacznie przygląda się odwrotnym poczynaniom Europejskiego Banku Centralnego, które przyczyniają się do wzmocnienia notowań dolara wobec euro, co jest dla gospodarki amerykańskiej zjawiskiem nie do końca pożądanym, a szybka podwyżka stóp mogłaby tylko te tendencje nasilić jeszcze bardziej. Przedstawiona wyżej ocena perspektyw gospodarczych i wynikających z nich perspektyw dla rynków finansowych pozwala nam przyjąć jako bazowy scenariusz umiarkowanych wzrostów na rynkach akcji. Ten umiarkowany charakter może wynikać z faktu, że istotna część pozytywnych czynników została już przez rynki uwzględniona i zdyskontowana. Rynek amerykański powinien korzystać z poprawiającej się systematycznie koniunktury gospodarczej i możliwości opóźniania się podwyżki stóp procentowych. Rynki w Europie będą pozostawać pod pozytywnym wpływem skutków programu skupu aktywów ECB. Nie jest też wykluczone, że w przypadku opóźniania się poprawy wskaźników gospodarczych, pojawią się spekulacje o możliwości zwiększenia skali tego programu. Nie powinno pozostać to bez wpływu również na polski rynek akcji, który dodatkowo skorzysta z systematycznej poprawie koniunktury gospodarczej w kraju oraz wśród głównych partnerów handlowych Polski, głównie Niemiec. Wiele wskazuje też na to, że lepsza koniunktura na rynkach akcji, będzie z większym prawdopodobieństwem udziałem rynków rozwiniętych, takich właśnie jak Stany Zjednoczone, czy strefa euro, w odróżnieniu od przynajmniej części rynków krajów rozwijających się, czyli tzw. emerging markets. Głównym winowajcą tej sytuacji są spadające ceny surowców, w tym przede wszystkim ropy naftowej, co stawia pod znakiem zapytania dobre perspektywy dla rynków takich jak np. rosyjski, czy brazylijski. Bieżący rok nie będzie też niestety wolny od pewnych zagrożeń, czego przykładem jest chociażby powrót kryzysowej sytuacji w Grecji. Nowy rząd zanegował w styczniu dotychczasowy program reform, stawiając tym samym pod znakiem zapytania dalszą pomoc finansową ze strony instytucji Unii Europejskiej, co grozi bankructwem Grecji i jej wyjściem ze strefy euro. To niewątpliwie mogłoby podkopać zaufanie rynków do trwałości wspólnej waluty. Miniony rok przypomniał także rynkom o klasie ryzyka, jakiej nie uwzględniano w Europie niemalże od kilkudziesięciu lat. Wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie i ewentualna dalsza jego eskalacja może przynieść skutki trudne do oszacowania nie tylko w kategoriach inwestycyjnych, ale wręcz geopolitycznych. Niestety nic nie wskazuje na to, aby sytuacja w zapalnym regionie wschodniej Ukrainy szybko znalazła pozytywne rozwiązanie, stąd też będzie się ona kładła cieniem na dobrych skądinąd perspektywach wzrostu dla rynków. Ogólny bilans ryzyk skłania nas jednak w dalszym ciągu do utrzymywania zwiększonego zaangażowania w akcje, ze szczególnym naciskiem na staranny dobór spółek, gdyż wiele wskazuje na to, że w roku bieżącym, podobnie jak w poprzednim, stopy zwrotu uzyskiwane z inwestycji w akcje w poszczególnych branżach i sektorach mogą być silnie zróżnicowane. 7

8 W dalszym ciągu pożądaną z punktu widzenia inwestycyjnego klasą aktywów powinny pozostać spółki o wysokiej stopie dywidendy, co nabiera szczególnego znaczenia w środowisku coraz niższych stóp procentowych. Naczelne kryterium w doborze akcji stanowić będzie analiza fundamentalna, uwzględniająca perspektywy rozwoju spółek, zdolność do generowania zysków i wypłacania dywidendy, pozycję rynkową wobec konkurencji oraz jakość kadry zarządzającej. Dobre perspektywy dla zachodnich rynków akcji skłaniają nas także, by według powyższych kryteriów poszerzać także portfel akcji zagranicznych. Dodatkowo sprzyja takim działaniom zwiększony od tego roku limit inwestycji zagranicznych dla otwartych funduszy emerytalnych, który wynosi obecnie 20% aktywów. Transfer obligacji skarbowych do ZUS spowodował, że ta klasa aktywów straciła obecnie na znaczeniu pod kątem możliwości inwestycyjnych dla otwartych funduszy emerytalnych. Zamierzamy tym większy nacisk kłaść na dalsze poszukiwanie możliwości inwestycyjnych wśród emitentów instrumentów dłużnych innych niż Skarb Państwa w celu zwiększenia i ustabilizowania możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu. Przy doborze emisji do portfela będziemy kierować się możliwie najwyższą oferowaną premią w rentowności w stosunku do obligacji rządowych przy jak najniższym ryzyku kredytowym. Zachowanie się rynku obligacji skarbowych pozostanie istotnym punktem odniesienia w ocenie perspektyw osiągania zysków z instrumentów dłużnych emitowanych przez inne podmioty. Obok maksymalizacji wartości jednostki rozrachunkowej naszym celem inwestycyjnym pozostaje utrzymywanie możliwie niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Jego kontrolę będziemy egzekwować poprzez odpowiedni dobór proporcji zaangażowania aktywów Funduszu w instrumenty akcyjne w stosunku do instrumentów dłużnych, czyli tzw. poziom alokacji, uwzględniając jednak, że zgodnie ze zmianami w prawie minimalny poziom zaangażowania Funduszu w akcje wynosi w 2015 roku 55% aktywów. Skład części dłużnej Funduszu będzie uzależniony od oczekiwanych zmian poziomu krzywej dochodowości i oceny kondycji finansowej emitentów, a także będzie nadal podlegał kontroli pod kątem średniego czasu trwania. Ścisłej kontroli będzie podlegało ryzyko wypłacalności emitentów instrumentów dłużnych. W celu maksymalizowania osiąganych stóp zwrotu Fundusz będzie również analizował możliwości inwestowania w inne klasy aktywów niż dotychczas posiadane, a na które zezwala ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dotyczy to między innymi instrumentów dłużnych z rynków zagranicznych, denominowanych w walutach obcych, z uwzględnieniem wysokiej płynności lokat jaką takie rynki mogą oferować oraz możliwości większego zdywersyfikowania portfela Funduszu. Mamy nadzieję, że prezentowana powyżej informacja jest wyczerpującym podsumowaniem minionego roku. 8

9 Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. 2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu Allianz Polska OFE Fundusz został utworzony w 1999 roku na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i prowadzi działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Statutu. 2. Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna i zatwierdzony przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Fundusz posiada osobowość prawną Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 6. Fundusz prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 7. II. ORGANY FUNDUSZU Organem Funduszu uprawnionym do zarządzania Funduszem oraz do jego reprezentacji w stosunkach z osobami trzecimi jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem. 2. Towarzystwo wykonuje uprawnienia i obowiązki wynikające z zarządzania Funduszem i jego reprezentacji na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz przepisach Ustawy. 9

10 9. 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych. 3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi złotych (słownie: jeden tysiąc). 10. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa. 11. Akcjonariuszami Towarzystwa są: 1) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, 2) Allianz SE z siedzibą w Monachium, posiadające (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy). III. REPREZENTACJA FUNDUSZU 12. Do reprezentowania Funduszu upoważnione są następujące osoby: 1) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie, 2) jeden członek Zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem. IV. DEPOZYTARIUSZ FUNDUSZU 13. Depozytariuszem Funduszu jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa. V. OPŁATY PONOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW FUNDUSZU Fundusz pobiera od członków Funduszu opłaty w wysokości i na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie. 2. Opłaty pobierane przez Fundusz przekazywane są do Towarzystwa. 10

11 Ze składki wnoszonej przez członka Fundusz dokonuje potrącenia kwoty stanowiącej równowartość: 1) 6,5 % kwoty składki w 1999 i 2000 roku, 2) 6,0 % kwoty składki w 2001 i 2002 roku, 3) 5,0 % kwoty składki w 2003 i 2004 roku, 4) 4,0 % kwoty składki w latach , 5) 3,45 % kwoty składki od roku 2010 do dnia 31 stycznia 2014 roku, 6) 1,75 % kwoty składki od dnia 1 lutego 2014 roku. 2. Potrącenie kwoty składki następuje przed jej przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe. 16. (skreślony) VI. KOSZTY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ Działalność Funduszu finansowana jest bezpośrednio z aktywów Funduszu oraz ze środków Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Ustawy. 2. Bezpośrednio z aktywów Funduszu finansowane są: 1) koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, określone w 18 niniejszego Statutu, 2) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza, określone w 19 niniejszego Statutu, 3) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo, określone w 20 niniejszego Statutu, 4) koszty rachunku premiowego Funduszu, określone w 20 1 niniejszego Statutu, 5) koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych w państwach, w których Fundusz prowadzi działalność lokacyjną będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej OECD), zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w tych państwach, jeżeli z ich uiszczenia Fundusz nie jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez Fundusz działalnością statutową. 3. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo. 18. Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących w nabywaniu i zbywaniu aktywów Funduszu 1. Maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem krajowych aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, 11

12 wynoszą: 1) 0,30 % liczone od wartości transakcji w przypadku: a) akcji, praw poboru, praw do akcji, spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b) akcji, praw poboru, praw do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) certyfikatów inwestycyjnych, d) innych aktywów będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5, 2) 0,10 % liczone od wartości transakcji w przypadku: a) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 3) 0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku: a) zabezpieczonych całkowicie obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez emitentów innych niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, b) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki publiczne, c) obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, innych niż wskazane w pkt 2 i pkt 3 lit. a, b, 4) 0,20 % liczone od wartości transakcji w przypadku transakcji pakietowych, których przedmiotem są instrumenty finansowe wskazane w pkt 1, 5) 0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku praw poboru od instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1 lit. a, b, d. 2. Maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem zagranicznych aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynoszą: 1) 0,35 % liczone od wartości transakcji w przypadku akcji, praw poboru, praw do akcji spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz akcji, prawach poboru, prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 2) 0,15 % liczone od wartości transakcji w przypadku obligacji, bonów i innych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez rządy, banki centralne, innych emitentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 3) 0,30 % na rzecz krajowej instytucji i 2 % na rzecz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania, liczone od wartości transakcji, w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych 12

13 przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD. 3. Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu. 19. Na maksymalne opłaty na rzecz depozytariusza pokrywane przez Fundusz, składają się: 1) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacją i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej; 2) zwrot kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich oraz kosztów z tytułu wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez podmioty zewnętrzne, na mocy odrębnych przepisów lub umów, w wysokości: a) instytucje krajowe: maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu 0,015 % wartości przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny papierów wartościowych w skali roku, maksymalna opłata za prowadzenie rachunku 100 złotych miesięcznie, maksymalna opłata za rozliczenie transakcji papierów wartościowych 15 złotych, b) instytucje zagraniczne: maksymalna opłata za przechowywanie papierów wartościowych Funduszu 0,6 % wartości przechowywanych przez dany podmiot zewnętrzny papierów wartościowych w skali roku, opłata za rozliczenie transakcji w tym również rozliczenie wypłat dywidend, odsetek, splitów, asymilacje, prawa poboru, konwersje oraz inne corporate actions 65 euro; 3) wynagrodzenie Depozytariusza w wysokości: a) maksymalna opłata prowizyjna za przechowywanie aktywów krajowych i zagranicznych w wysokości: Podstawa obliczania opłaty (wartość aktywów netto Funduszu) ponad do , , , ,00 Stawka 0,009% wartości aktywów netto Funduszu w skali roku ,00 zł oraz 0,007% od nadwyżki ponad ,00 zł wartości aktywów netto Funduszu w skali roku ,00 zł oraz 0,006% od nadwyżki ponad ,00 zł wartości aktywów netto Funduszu w skali roku 13

14 b) opłata za krajowe przelewy pieniężne wychodzące w systemie ELIXIR składane drogą elektroniczną 1,10 złotego za każdy przelew, c) opłata za krajowe przelewy pieniężne wychodzące w systemie SORBNET składane drogą elektroniczną 7,50 złotych za każdy przelew, d) opłata za krajowe przelewy przychodzące z usługą automatycznej identyfikacji wpłacającego 15 groszy, e) opłata za każde obciążenie rachunku gotówkowego 1 złoty, f) prowadzenie rachunku pieniężnego ryczałt w wysokości 100 złotych miesięcznie za wszystkie rachunki, g) opłata z tytułu wyceny portfela złotych miesięcznie, h) opłata od każdej rozliczonej transakcji zawartej na rynku regulowanym 10 złotych, i) opłata za rozliczenie transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, w tym transakcji, których przedmiotem są papiery komercyjne (CP) 10 złotych, j) opłata za rozliczanie transakcji zagranicznych, w tym również rozliczenie wypłat dywidend, odsetek, splitów, asymilacji, prawa poboru, konwersje oraz inne corporate actions 55 złotych oraz opłaty wskazane w pkt 2) lit. b) tiret drugie, k) opłata za rozliczanie transakcji dotyczących papierów wartościowych w formie fizycznej 300 złotych za transakcję, l) wyciągi z rachunków (drukowane, przesyłane za pośrednictwem poczty) 1,55 złotego za każdy wyciąg, m) opłata za przelewy zagraniczne przychodzące 40 złotych, n) opłata za przelewy zagraniczne wychodzące 90 złotych. 20. Wynagrodzenie Towarzystwa 1. Maksymalne wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo wynosi: Wysokość aktywów netto (w mln zł) ponad do Miesięczna opłata za zarządzanie Funduszem od aktywów netto wynosi: ,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca ,5 mln zł 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 2. Dla potrzeb ustalania wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się następujących wartości: 1) lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, 14

15 2) lokat w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, 3) lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, spełniające łącznie warunki określone w art. 141 ust. 1 pkt 12 Ustawy, 4) lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, spełniające łącznie warunki określone w art. 141 ust. 1 pkt 14 Ustawy Koszty finansowania rachunku premiowego Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i jest przeznaczona na finansowanie rachunku premiowego (skreślony) VII. WYPŁATY ŚRODKÓW FUNDUSZU 21. Wypłata środków po śmierci członka Wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu dokonywane są na żądanie osoby uprawnionej na zasadach określonych w Ustawie w postaci wypłaty jednorazowej lub wypłat ratalnych, zgodnie z postanowieniami 22 Statutu Po śmierci członka Funduszu osoba uprawniona do wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu może w formie pisemnej dyspozycji żądać wypłaty środków w ratach. 2. Wypłata środków następuje zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej, jednakże w ratach płatnych nie dłużej aniżeli przez dwa lata. 3. Fundusz dokonuje wypłaty nie więcej niż w 8 ratach kwartalnych, z których każda umarzana jest w ostatnim dniu wyceny w danym kwartale, z zastrzeżeniem że umorzenie środków do pierwszej raty może odbyć się w innym terminie, zgodnym z przepisami Ustawy. Wypłata dla osoby uprawnionej następuje nie później niż w trzecim dniu roboczym następującym po dniu umorzenia. 4. Wielkość każdej raty ustalana jest jako iloraz ilości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku zmarłego członka przypadających osobie uprawnionej oraz ilości pozostałych rat, na dzień wyceny poprzedzający dzień umorzenia. 5. Wartość każdej raty obliczana jest jako iloczyn jednostek rozrachunkowych do wypłacenia w ramach danej raty ustalonej zgodnie z ust. 4 oraz wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wyceny 15

16 poprzedzającego dzień umorzenia. 6. Kwota raty wypłacana jest zgodnie z żądaniem osoby uprawnionej w następujący sposób: 1) na wskazany rachunek bankowy albo 2) przekazem pocztowym na wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzonych na rachunku przez zmarłego członka Funduszu osoba uprawniona może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę płatności na wypłatę jednorazową. VIII. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZU Fundusz ogłasza raz w roku prospekt informacyjny zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych. 2. Prospekt informacyjny Funduszu zawiera w szczególności: 1) Statut Funduszu, 2) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu, 3) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu, 4) deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego Funduszu, wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. 3. Prospekt informacyjny oraz wszelkie informacje dotyczące Funduszu będą ogłaszane w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna. 4. Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Zmiana Statutu Funduszu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa za zezwoleniem organu nadzoru. 2. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu jednak nie wcześniej aniżeli z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, chyba że organ nadzoru zezwoli na skrócenie tego terminu O każdej zmianie Statutu Fundusz powiadamia poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku Dziennik Gazeta Prawna, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia Funduszowi zezwolenia na zmianę Statutu. 2. O fakcie i terminie dokonania ogłoszenia Towarzystwo informuje organ nadzoru Fundusz przesyła każdemu członkowi Funduszu, w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, informację o środkach znajdujących się na jego rachunku, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu, 16

17 a także o zasadach polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnym Funduszu wraz ze wskaźnikami, do których są porównywane osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. Powyższa informacja zawiera również stopy zwrotu Funduszu osiągane w przeszłości, wysokość opłaty wskazanej w 15 oraz kosztów, o których mowa w 18, 19, 20 oraz 20¹, jak i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w Funduszu. 2. Fundusz obowiązany jest, na żądanie członka Funduszu, udzielić mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, przesyłana jest po uprzednim uzgodnieniu z członkiem Funduszu, w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ramach serwisu internetowego Allianz Polska OFE. W przypadku braku uzgodnienia z członkiem Funduszu, informacja przesyłana jest w formie papierowej zwykłą przesyłką listową na ostatni podany przez niego adres do korespondencji, a w przypadku jego braku na podany przez niego adres miejsca zamieszkania. 3¹. Fundusz przesyła członkowi Funduszu informację, w trybie i formie określonej w ust. 3: 1) o rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na jego rachunku w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków, 2) o otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia. 3². Fundusz przesyła byłemu członkowi Funduszu na rzecz którego zrealizował wypłatę transferową informację, w trybie i formie określonej w ust. 3, która zawiera numer rachunku członka, podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków otwartego funduszu, wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej, daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy, pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane. 4. Serwis internetowy Funduszu dostępny jest dla członków oraz byłych członków Funduszu pod adresem internetowym: https://www.ofeallianz.pl/. 5. Dostęp do indywidualnego konta internetowego, o którym mowa w ust. 3, jest uzależniony od uprzedniej aktywacji serwisu internetowego oraz zalogowania się do niego przez osobę wskazaną w ust Fundusz może komunikować się z członkiem Funduszu, w tym również poprzez uprawnionego przedstawiciela: 1) za pomocą wskazanego przez członka Funduszu adresu poczty elektronicznej, 2) za pomocą telefonu, bądź za pomocą innego urządzenia służącego do komunikowania się na odległość, 3) w drodze przesyłki listowej, 17

18 4) poprzez ogłoszenia na stronie internetowej 5) osobiście. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 26. Likwidacja Funduszu następuje w przypadkach przewidzianych prawem. 18

19 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A) Zarządzający Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS B) Nazwa Funduszu Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydanego dnia 4 maja 1999 r. i wpisany w rejestrze funduszy emerytalnych prowadzonym przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFe 17. C) Cel inwestycyjny Celem działalności lokacyjnej Funduszu jest wzrost wartości aktywów netto osiągany poprzez wzrost wartości lokat. Poziomem odniesienia dla realizacji zamierzonego celu jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy. D) Ograniczenia inwestycyjne 1) W działalności lokacyjnej do końca stycznia 2014 r. stosowane były ograniczenia inwestycyjne zgodne z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 989 ze zm.), rozporządzenia rady ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz. U. z 2011 r. nr 90, poz. 516), rozporządzenia rady ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2011 r. nr 90, poz. 517) oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. z 2003 r. nr 229, poz ze zm.). 2) Od 1 lutego 2014 r. w działalności lokacyjnej stosowane są ograniczenia zgodne z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 989 ze zm.), rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. z 2014 r. poz. 139), rozporządzenia rady ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (Dz. U. z 2014 r., poz. 116) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1717), w której wprowadzono dla otwartych funduszy emerytalnych minimalny limit inwestycji w akcje oraz zakaz inwestycji w niektóre kategorie lokat. W szczególności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1717): a) do dnia 31 grudnia 2017 r., łączna wartość lokat aktywów otwartego funduszu emerytalnego w akcje i prawa do akcji nie może być mniejsza niż: 19

20 - 75% wartości aktywów funduszu do dnia r. - 55% wartości aktywów funduszu do dnia r. - 35% wartości aktywów funduszu do dnia r. - 15% wartości aktywów funduszu do dnia r. b) od dnia r. aktywa otwartych funduszy emerytalnych nie mogą być lokowane w następujących kategoriach lokat: - obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczkach i kredytach, udzielanych tym podmiotom; - obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także pożyczkach i kredytach, udzielanych tym podmiotom; - obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty; - obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych lub poręczanych przez te podmioty; - obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym gwarantowanych przez Skarb Państwa; - obligacjach, bankowych papierach wartościowych lub listach zastawnych emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantowanych przez Skarb Państwa. 3) Jeżeli z niezależnych od Funduszu przyczyn, opisanych w art. 149 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 989 ze zm.), naruszone zostaną powyższe zasady, Fundusz obowiązany jest podjąć niezwłocznie kroki, zgodnie z art. 149, w celu dostosowania działalności lokacyjnej do wymogów określonych w prawie. E) Okres sprawozdawczy Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone po przejęciu aktywów zlikwidowanego Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta. F) Kontynuowanie działalności Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. G) Zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz rozporządzeniem ministra finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 876 ze zm.). 20

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 27 czerwca 2014 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. PO S TA NO W IE NIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 17 września 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. PO S TA NO W IE NIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AXA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności,,axa Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem. 2 1. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 7 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne jest również używanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT AIG OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 15 lutego 2005 r.) Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO ZARZĄDCA FUNDUSZU IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ING Otwarty Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania ING Otwarty Fundusz Emerytalny, zwanego dalej Funduszem. 2. Nazwa 1.

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO ZARZĄDCA FUNDUSZU IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r.) SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE. DEFINICJE II. NAZWA I INNE OZNACZENIA FUNDUSZU III. TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje i skróty

2 Definicje i skróty INFORMACJA O ZMIANACH W STATUCIE DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z 34 ust. 3 Statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA (tekst jednolity) 1 Fundusz 1. Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, zwany dalej w Statucie Funduszem, został utworzony jako otwarty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną ul. Przemysłowa 26,

Bardziej szczegółowo

STATUT Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny

STATUT Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny STATUT Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny,

Bardziej szczegółowo

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poz. 1717. Szczawno-Zdrój, 19 lutego 2014 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Poz. 1717 Szczawno-Zdrój, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności Funduszu, zasady prowadzenia przez Fundusz działalności lokacyjnej oraz zasady członkostwa w Funduszu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE OGŁOSZENIE Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem działając zgodnie z 34. ust 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 22 podjętą w dniu 28 kwietnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rp.pl Prospekt informacyjny Allianz Polska OFE Poniedziałek 18 maja 2009 B15 Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO Artykuł 1 Nazwa Funduszu Nazwa Funduszu brzmi: Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Przeniesienie środków z OFE do ZUS Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Przeniesienie środków z OFE do ZUS Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny Szanowni Państwo, Według ekspertów, za 40 lat wzrośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym. Z tego powodu

Bardziej szczegółowo