Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych"

Transkrypt

1 Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Na podstawie badań przeprowadzonych przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na zlecenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto w okresie wrzesień listopad 2013 roku Sławomir Kozieł OMR Grupa Badawcza Zielona Góra Nowy Kisielin

2 Plan prezentacji Cele badania Metodologia badawcza Techniki badawcze I etap badania II etap badania Charakterystyka respondentów Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów Oczekiwania dotyczące ZKE Wnioski z badania jakościowego Analiza wskaźnikowa Analiza SWOT

3 Cele badania Głównym celem badania było zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców obszaru Lubuskiego Trójmiasta na usługi świadczone przy pomocy elektronicznej karty bezkontaktowej lub inne formy usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. Cele szczegółowe badania to: Określenie gotowości mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych, między innymi Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Ustalenie poziomu (częstotliwości) korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji (potencjalnie objętych Zintegrowaną Kartą Elektroniczną). Identyfikacja możliwości wykorzystania wspólnej platformy elektronicznej (systemu elektronicznej karty bezkontaktowej stosowanej w komunikacji publicznej) w dostępie do usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Diagnoza oczekiwań dotyczących zakresu i standardu usług z wykorzystaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej.

4 Metodologia badania W celu zgromadzenia niezbędnego do wnioskowania materiału badawczego zastosowana została triangulacja metodologiczna, która polega na wykorzystaniu różnych metod uzyskiwania i analizy danych, które pozwalają spojrzeć na zebrane dane z odmiennych perspektyw i otrzymać dokładniejsze wyjaśnienie problemu, a następnie porównanie i łączenie wyników. Pożądane informacje, na podstawie których opracowany został raport końcowy, pozyskiwane były za pomocą następujących technik badawczych: analiza desk research, bezpośredni wywiad kwestionariuszowy PAPI (badanie ilościowe), indywidualny wywiad pogłębiony IDI (badanie jakościowe), zogniskowany wywiad grupowy FGI (badanie jakościowe).

5 Techniki badawcze Badanie ilościowe zostało przeprowadzone za pośrednictwem techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego PAPI wśród losowo dobranych mieszkańców 7 gmin partnerskich: gmina miejska Zielona Góra, gmina wiejska Zielona Góra, gmina miejska Nowa Sól, gmina miejsko-wiejska Sulechów, gmina Otyń, gmina wiejsko-miejska Czerwieńsk, gmina Zabór, na łącznej próbie N=2376. Zastosowano podział na warstwy: gmina zamieszkania, wiek respondentów oraz typ zamieszkiwanej miejscowości (miasto/wieś). Badanie jakościowe przeprowadzone zostało za pośrednictwem: indywidualnych wywiadów pogłębionych z instytucjami świadczącymi usługi publiczne [N=7] oraz z przedstawicielami samorządu terytorialnego [N=3], zogniskowanych wywiadów grupowych z mieszkańcami oraz z instytucjami świadczącymi usługi publiczne [N=2].

6 I etap badania W pierwszym etapie badania diagnozie poddane zostały informacje pozyskane od instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie komunikacji, kultury, sportu i rekreacji na terenie Lubuskiego Trójmiasta (desk research). Ankieta internetowa została rozesłana do wszystkich instytucji publicznych świadczących usługi z danego zakresu, działających na terenie Lubuskiego Trójmiasta i gmin partnerskich. Celem analizy danych zastanych była identyfikacja możliwości wykorzystania wspólnej platformy elektronicznej (systemu elektronicznej karty bezkontaktowej stosowanej w komunikacji publicznej) w dostępie do usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji.

7 Instytucje objęte I etapem badania Instytucje świadczące usługi publiczne w zakresie komunikacji: 1. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze Instytucje świadczące usługi publiczne w zakresie sportu i rekreacji: 2. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Instytucje świadczące usługi publiczne w zakresie kultury: 3. Teatr 4. Biblioteki Lubuskiego Trójmiasta 5. Muzea Lubuskiego Trójmiasta 6. Inne ośrodki kulturalne Lubuskiego Trójmiasta

8 Wnioski z I etapu badania 1. Pozyskano stanowiące zbiór informacji, które można wykorzystać do planowania działań związanych z utworzeniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej oraz innych usług związanych z jej powstaniem. 2. W każdej instytucji zatrudnione są osoby, które mają dostęp do komputera i Internetu, a także każda z instytucji posiada aktualną witrynę internetową, na której zawarta jest większość informacji dotycząca świadczonych przez nie usług publicznych. Niewątpliwie taki stan komputeryzacji instytucji sprzyja stworzeniu wspólnej platformy, która obejmować będzie wybrane usługi publiczne. 3. Część instytucji w zakresie świadczonych usług publicznych współpracuje z innymi instytucjami, a współpraca ta w większości przypadków uzależniona jest od potrzeb związanych z organizowanym wydarzeniem.

9 II etap badania W etapie drugim zdiagnozowane zostały potrzeby mieszkańców obszaru Lubuskiego Trójmiasta na usługi świadczone przy pomocy elektronicznej karty bezkontaktowej lub inne formy usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały badania ilościowe (PAPI) oraz jakościowe (IDI, FGI). Celem badań terenowych było określenie gotowości mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych, między innymi Zintegrowanej Karty Elektronicznej.

10 Charakterystyka respondentów Jednostka terytorialna Udział w próbie N=2376 Zielona Góra (gmina miejska) 429 Nowa Sól (gmina miejska) 356 Zielona Góra (gmina wiejska) 308 Sulechów (gmina miejsko-wiejska, obszar miejski) 309 Sulechów (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski) 237 Otyń (gmina wiejska) 238 Czerwieńsk (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski) 166 Czerwieńsk (gmina miejsko-wiejska, obszar miejski) 166 Zabór (gmina wiejska) 167 ogółem 2376

11 Charakterystyka respondentów 53% 48% 47% 52% wieś miasto kobieta mężczyzna emeryci robotnicy wykwalifikowani pracownicy usług bezrobotni pracownicy administracyjno- uczniowie i studenci renciści robotnicy niewykwalifikowani kadra kierownicza, specjaliści z pracujący na własny rachunek gospodynie domowe i inni średni personel, technicy rolnicy 18,6% 17,7% 11,2% 10,7% 8,0% 7,1% 6,2% 5,2% 4,2% 3,9% 3,6% 2,1% 1,4% 0% 5% 10% 15% 20% do 24 lat 14,2% podstawowe od 25 do 34 lat 20,3% 3,7% 29,0% 41,4% 18,6% 7,3% gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie od 35 do 44 lat od 45 do 54 lat 17,3% 15,7% wyższe od 55 do 64 lat 18,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 65 lat i więcej 14,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

12 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych Badanie ilościowe

13 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych im młodsza osoba, tym częściej korzysta ona z Internetu, Mieszkańcy miast, częściej niż mieszkańcy wsi posiadają telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu w pracy. najrzadziej z Internetu korzystają osoby z wykształceniem podstawowym, najczęściej z Internetu korzystają uczniowie i studenci oraz osoby pracujące, najrzadziej zaś rolnicy. Wykres. Posiadanie przez respondentów: Wykres. Deklaracje odnośnie korzystania z Internetu w komputerze lub telefonie komórkowym telefon komórkowy 88% tak, korzystam codziennie/ prawie codziennie 72,9% komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny (laptop, notebook, ipad, tablet) 68,4% tak, korzystam kilka razy w tygodniu 16,1% komputer stacjonarny w domu z dostępem do Internetu lub prywatny komputer przenośny (laptop, notebook, telefon komórkowy z dostępem do Internetu 38% 63,6% tak, korzystam kilka razy w miesiącu tak, korzystam 1-2 razy w miesiącu tak, korzystam co 2-3 miesiące lub rzadziej 5,1% 1,4% 0,5% komputer stacjonarny lub przenośny w pracy z dostępem do Internetu 26,7% nie, nie korzystam z Internetu w ogóle 4,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym, w telefonie komórkowym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1549]

14 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych Ponad połowa badanych (łącznie 55,6%) uważa, iż przesyłanie, wymiana i korzystanie ze stron internetowych wykorzystujących dane osobowe w Internecie jest bezpieczne. Osoby, których zdaniem w ich miejscowości zamieszkania występują punkty publicznego, darmowego dostępu do Internetu, w większości nie korzystają z tego typu usługi (65,4%). Wykres. Zagrożenia bezpieczeństwa, jakie odczuli lub doświadczyli respondenci Wykres. Wiedza respondentów odnośnie występowania punktów publicznego, darmowego dostępu do Internetu wirusy i szkodliwe oprogramowanie 30,3% nie wiem 78,2% treści nielegalne i niedostosowane do wieku kradzież hasła i włamanie na prywatne konto internetowe (np. poczta, portal internetowy) naruszenie prywatności danych osobowych lub kradzież danych osobowych publikacja niepożądanych treści o mnie (np. zdjęcia, filmy) 10,0% 7,8% 3,9% 16,8% nie, nie ma takich punktów tak, są więcej niż 4 punkty tak, są 3-4 punkty 8,7% 3,0% 2,2% włamanie do bankowego konta internetowego 2,8% tak, są 1-2 punkty 8,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% * pytanie nie dotyczy osób, które nie doświadczyły lub nie odczuły zagrożenia bezpieczeństwa w sieci Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1319] Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

15 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych Możliwości, jakie stwarza Internet nie są popularnym sposobem załatwiania spraw w urzędach Wykres. Najbardziej korzystny według respondentów kanał komunikacji z urzędami Respondenci, którzy nie korzystają z usług urzędowych dostępnych on-line, najczęściej postawę swą tłumaczyli brakiem potrzeb w tym zakresie Wykres. Powody, dla których respondenci nie korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet tradycyjna osobista wizyta w urzędzie 94,0% brak potrzeby 55,3% telefon 23,3% brak przekonania, że sprawę można załatwić za pomocą kontaktu elektronicznego 37,2% witryny internetowe/strony internetowe poczta elektroniczna/ 8,4% 5,8% nieznajomość adresów stron www urzędów 14,1% inne 1,1% obawa o poufność i bezpieczeństwo danych 13,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 0% 20% 40% 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] * pytanie nie dotyczy osób, które korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1965]

16 Częstotliwość korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji Połowa badanych, którzy poruszają się komunikacją autobusową miesięcznie przeznacza na ten cel do 50 zł, co czwarty badany wydaje od 51 do 100 zł lub od 101 do 150 zł. Wykres. Korzystanie z komunikacji publicznej autobusowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta Połowa respondentów, którzy posiadają ZKM posiada bilet miesięczny lub okresowy, w związku z tym nie korzysta z elektronicznej portmonetki dostępnej na tej karcie. Natomiast 40,4% używa tego rozwiązania przy zakupie jednorazowych biletów na przejazd komunikacją miejską. Wykres. Posiadanie Zielonogórskiej Karty Miejskiej 22,1% tak, codziennie lub prawie codziennie 3,9% 30,3% tak 49,2% tak, lecz tylko okazjonalnie nie 28,7% nie, nie korzystam z komunikacji publicznej autobusowej 65,8% nie korzystam z komunikacji publicznej na terenie Zielonej Góry Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają komunikacji publicznej autobusowej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1208]

17 Częstotliwość korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji Najmniej popularną metodą spędzania czasu wolnego jest korzystanie z usług lokalnego domu kultury (63,6% nigdy nie korzysta z tej usługi), a także odwiedzanie muzeum lub organizowanych wystaw (60,6% nigdy nie korzysta z tej usługi). Wykres. Korzystanie z usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze lub jej filii 59,8% 40,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Z katalogu elektronicznego księgozbioru/bazy danych dostępnego na stronie internetowej WiMBP 11,8% respondentów korzysta często, 31,4% sporadycznie, a 35,4% rzadko Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] tak nie 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28,8% Ponad połowa badanych (55,8%) czas wolny spędza głównie z rodziną, 25% ze znajomymi i przyjaciółmi, a 16,4% samemu. Wykres. Łączne miesięczne wydatki przeznaczone na korzystanie z kultury i rekreacji 21,3% 12,1% 1,5% 0,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 36,1%

18 Oczekiwania dotyczące zakresu i standardu usług z wykorzystaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej Badanie ilościowe

19 Oczekiwania dotyczące ZKE Wykres. Propozycje usług, jakie powinny być zawarte na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej portmonetkę elektroniczną do zakupu biletów jednorazowych komunikacji publicznej autobusowej na terenie Zielonej 42,3% bilety okresowe do poruszania się komunikacją publiczną autobusową na terenie Lubuskiego Trójmiasta bilet wielokrotnego użytku na basen, siłownię itp. w granicach instytucji publicznych (np. ośrodków sportu i rekreacji) bilety okresowe do poruszania się komunikacją publiczną kolejową na terenie Lubuskiego Trójmiasta rezerwację biletów do kina, teatru, filharmonii, muzeum itp. 32,4% 30,3% 30,1% 28,1% kartę biblioteczną 25,6% portmonetkę elektroniczną w celu zapłaty za strefę płatnego parkowania informację o uczęszczaniu na zajęcia do domu kultury czy ośrodka sportu i rekreacji (jeżeli są darmowe) lub o płatności za te informacje o sprawach załatwianych w urzędzie on-line i stanie ich realizacji 13,9% 10,6% 16,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

20 Oczekiwania dotyczące ZKE Wykres. Preferowany sposób udostępniania informacji zawartych na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej Wykres. Najlepsze sposoby uzyskania Zintegrowanej Karty Elektronicznej stronę internetową MZK z dostępem do osobistego konta internetowego, jak było w przypadku ZKM nową wspólną platformę elektroniczną z dostępem do osobistego konta internetowego i informacjami na temat ZKE 38,8% 57,8% 50% 45% 40% 35% 30% 39,4% 44,2% kontakt owy/ newsletter aplikację na telefonie komórkowym z dostępem do osobistego konta internetowego 13,1% 5,5% 25% 20% 15% 10% 16,3% 5% inne 0,3% 0% wniosek internetowy wniosek papierowy oba sposoby 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

21 Oczekiwania dotyczące ZKE Trzech na czterech badanych nie posiada obaw związanych z posiadaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Wykres. Obawy związane z posiadaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej Jedynie 2,8% wskazało, iż posiadanie takiej karty mogłoby się wiązać z różnymi zagrożeniami, szczególnie z możliwością kradzieży lub podrobienia karty. możliwość kradzieży lub podrobienia karty zawodność technologii, problemy z użytkowaniem nie wiem, czy to się sprawdzi bezpieczeństwo danych prywatnych zbyt nowoczesne dla ludzi starszych 14,9% 14,9% 4,5% 1,5% 61,2% Większość badanych uważa, iż w celu bezpieczeństwa i ochrony ZKE, karta powinna posiadać: imię i nazwisko użytkownika (47,2%); zabezpieczenie sieciowe m.in. w postaci loginu i hasła na osobistym koncie internetowym związanym z ZKE (46,1%); nie przyjmie się do użytku koszty 1,5% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% zdjęcie użytkownika (38,8%); ubezpieczanie od kradzieży (35,9%); powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne (32,2%). * pytanie nie dotyczyło osób, które nie mają obaw związanych z posiadaniem ZKE Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=67]

22 Oczekiwania dotyczące ZKE Wykres. Cele, dla których ma służyć Zintegrowana Karta Elektroniczna wprowadzaniu ulepszeń w funkcjonowaniu instytucji urzędów, kultury, sportu i rekreacji oraz komunikacji publicznej uwzględnianiu wszelkich reklamacji zgłaszanych przez klientów Zintegrowanej Karty Elektronicznej (np. trasa przejazdu komunikacją publiczną) statystyce publicznej 35,1% 42,0% 49,7% 1,2% Analiza danych wykazała, iż mieszkańcy miast lepiej oceniali pomysł wprowadzenia karty niż mieszkańcy wsi. Ponadto, im młodszy respondent oraz im wyższy poziom wykształcenia posiada, tym częściej wprowadzenie ZKE oceniał jako dobry pomysł. Wykres. Ocena pomysłu wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej 19,4% 58,0% 17,1% 4,3% raczej zły pomysł ani dobry ani zły pomysł raczej dobry pomysł zwiększaniu dostępności kolejnych usług drogą elektroniczną 25,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdecydowanie dobry pomysł innym celom negatywnym (inwigilacja społeczeństwa, handel danymi, kradzieże) 0,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

23 Wyniki badania jakościowego wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta i instytucji publicznych

24 1. Zintegrowana Karta Miejska powinna mieć charakter otwarty, tzn. powinna mieć możliwość stopniowego dodawania usług rozpoczynając od tych, które są łatwe w obsłudze i popularne wśród mieszkańców. 2. Podstawą do stworzenia ZKM powinna być platforma Zielonogórskiej Karty Miejskiej, będącej w posiadaniu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. 3. W pierwszej kolejności ZKE powinna obejmować portmonetkę elektroniczną do zakupu biletów jednorazowych komunikacji publicznej autobusowej na terenie Zielonej Góry, gminy wiejskiej Zielona Góra i gminy Zabór. W dalszej kolejności wskazywano na możliwość udostępnienia na karcie biletów okresowych do poruszania się komunikacją publiczną autobusową oraz kolejową na terenie Lubuskiego Trójmiasta. mieszkańcy wskazywali na wykorzystanie portmonetki do innych usług (np. basen, biblioteka oraz w szczególności opłat za parkowanie). Proste usługi typu portmonetka na bilety/miejsca parkingowe spowodują, że zwiększy się zainteresowanie osób możliwościami karty.

25 3. Oprócz portmonetki, zdaniem respondentów, karta powinna wpływać na lepszą promocję atrakcji oraz rozwiązań życia codziennego Lubuskiego Trójmiasta poprzez możliwość posiadania dodatkowych aplikacji: ukazywania wolnych miejsc na parkingu; mapę interaktywną obszaru Lubuskie Trójmiasto z zaznaczonymi instytucjami świadczącymi usługi publiczne; promujących miejsca, które mogłyby być ciekawe dla odbiorców. 4. Respondenci wskazywali, iż aby karta była bardziej atrakcyjna powinna obejmować nie tylko usługi publiczne, ale również usługi firm prywatnych (np. kino, siłownie itp.). 5. Oprócz promocji miast, ZKE mogłaby służyć do pozyskiwania danych statystycznych, dzięki którym możliwe byłoby ulepszanie świadczonych usług, podejmowanie działań zwiększających zainteresowanie tych, które cieszą się słabą popularnością itp. gromadzone dane statystyczne powinny być dostępne tylko dla instytucji świadczących usługi publiczne, aby np. uniknąć sytuacji handlu danymi lub wykorzystywania karty jako narzędzie do reklam. ważne jest dla potencjalnych użytkowników, aby posiadanie karty było bezpieczne.

26 6. W opinii zdecydowanej większości badanych pomysł wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej jest dobry. O jej atrakcyjności dla potencjalnych użytkowników, będą decydować przede wszystkim takie czynniki jak: różnego rodzaju zniżki, rabaty, bonusy, ułatwienie płatności za niektóre z usług (np. za parking). 7. W celu zarządzania ZKE powinna być powołana specjalna jednostka (najlepiej w ramach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze lub Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto). Jednostka ta powinna: posiadać np. zespoły odpowiedzialne za poszczególne usługi, co ułatwiłoby dotarcie do pożądanych informacji zarówno dla osób zarządzających kartą, jak i jej uczestników; odpowiadać za wydawanie karty w punktach obsługi klienta komunikacji publicznej, bibliotekach publicznych, lub w urzędach gmin/miast. 8. Respondenci wskazywali również, iż wraz z kartą powinny powstać miejsca obsługi klienta ZKE, miejsca/automaty doładowań karty. Dodatkowo karta powinna posiadać: limit górny (a jego obniżenie uzależnione będzie od preferencji indywidualnych użytkownika); możliwość zwiększania limitu wraz z poszerzaniem karty o dodatkowe usługi.

27 9. Z przeprowadzonego badania wynika, iż ludzie młodzi bardziej są zainteresowani różnego rodzaju usługami, w tym usługami elektronicznymi. W związku z tym należy wziąć pod szczególną uwagę studentów z zielonogórskich uczelni wyższych, którzy posiadają legitymację studencką za pośrednictwem której korzystają np. ze zniżek na przejazdy komunikacji lub jako kartę biblioteczną. Ponadto również szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, które nie czują się dobrze w korzystaniu z nowoczesnych technologii. W związku z tym należy wprowadzić takie rozwiązania technologiczne, które są atrakcyjne dla osób starszych, aby mogły one swobodnie korzystać z możliwości Zintegrowanej Karty Elektronicznej. 10.Respondenci wskazywali również na bariery i trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu ZKE: przedstawiciele instytucji wskazali na fakt, iż należałoby dobrze rozważyć sposób finansowania platformy elektronicznej, na której funkcjonować będzie ZKE, w szczególności po zakończeniu finansowania ze środków Unii Europejskiej; nie zgadzali się, aby realizacja tego pomysłu dodatkowo obciążyła budżety gmin; wskazywali na słabą dostępność komunikacyjną pomiędzy gminami objętymi projektem, szczególnie wieczorami; Wskazywali, iż wdrażając projekt powinno skupić się na rozbudowaniu sieci komunikacyjnej, aby w łatwy sposób można było dotrzeć do atrakcyjnych miejsc znajdujących się na całym obszarze Lubuskiego Trójmiasta.

28 Podsumowanie

29 Analiza wskaźnikowa W celu określenia stopnia gotowości do wykorzystania instrumentów elektronicznych zbudowano indeksy i wskaźniki służące określeniu, w jakim stopniu dana gmina jest przygotowana do wprowadzenia elektronicznej karty bezkontaktowej lub innych form usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. Na podstawie odpowiedzi respondentów na pytania związane z tymi aspektami dokonano oceny gmin w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało ocenę najsłabszą, a 7 najmocniejszą na zasadzie im większy procent odpowiedzi w danej gminie tym wyższą pozycję zajmuje (wyjątek stanowił procent osób doświadczających zagrożenia w sieci oraz procent osób, które wskazały, że Internet jest im niepotrzebny, w tych wypadkach im mniejszy procent, tym lepsza ocena).

30 Największe rozpowszechnienie urządzeń i usług elektronicznych występuje w gminach miejsko-wiejskiej Czerwieńsk oraz miejskiej Zielona Góra, natomiast najniższe w gminie miejskiej Nowa Sól. Wykres. Rozpowszechnienie urządzeń i usług w poszczególnych gminach rozpowszechnienie komputerów w gospodarstwach domowych rozpowszechnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych rozpowszechnienie telefonów komórkowych z dostępem do Internetu 90% 80% 70% 76,2% 71,8% 72,3% 70,6% 78,6% 64,7% 60% 50% 44,7% 40% 30% 20% 72,7% 61,0% 45,8% 63,6% 63,9% 72,3% 56,3% 10% 0% gmina miejska Zielona Góra 39,4% 34,4% 27,5% 50,9% 34,0% 38,3% 26,3% gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

31 Najczęściej korzystają z Internetu mieszkańcy gminy miejskiej Nowa Sól. Natomiast mieszkańcy gminy miejskiej Zielona Góra wykazują się największą aktywnością w używaniu usług urzędowych oraz innych online. Wykres. Częstotliwość korzystania z Internetu oraz z usług online 90% korzystanie z usług urzędowych online korzystanie z innych usług dostępnych online (np. płatności, zakupy) częstotliwość korzystania z Internetu (% odpowiedzi codziennie lub prawie codziennie) 80% 70% 60% 72,4% 69,8% 82,2% 77,0% 68,0% 76,1% 50% 40% 30% 20% 69,2% 56,8% 46,6% 62,6% 66,0% 69,0% 53,5% 52,8% 10% 0% 25,4% 14,3% 6,7% 18,9% 21,4% 19,3% 3,0% gmina miejska Zielona Góra gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

32 Najwyższa częstotliwość korzystania z usług komunikacji publicznej jest w gminie miejsko - wiejskiej Czerwieńsk, a następnie gminie wiejskiej Zielona Góra, gminie miejskiej Zielona Góra oraz gminie wiejskiej Zabór. Wykres. Procent osób korzystających z komunikacji autobusowej, kolejowej oraz posiadanie Zielonogórskiej Karty Miejskiej 70% komunikacja autobusowa komunikacja kolejowa posiadanie ZKM 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55,0% 40,4% 44,5% 52,5% 62,0% 52,1% 27,1% 43,7% 34,0% 28,0% 24,7% 24,4% 19,4% 23,4% 28,4% 15,3% 5,3% 7,7% 18,1% 21,1% 13,8% gmina miejska Zielona Góra gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

33 W każdej gminie oraz w każdej instytucji istnieje możliwość wprowadzenia usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem karty elektronicznej. Wykres. Procent instytucji z dostępem do komputera, Internetu oraz z aktywną witryną internetową 100% 90% % jednostek z dostępem do Internetu % jednostek z dostępem do komputera % jednostek z aktywną witryną internetową 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% gmina miejska Zielona Góra gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

34 Podsumowanie Analizując średnią łącznie dla poszczególnych aspektów można zauważyć, iż najlepiej oceniona została gmina miejsko - wiejska Czerwieńsk, a następnie gmina miejska Zielona Góra oraz gmina wiejska Zielona Góra, gmina wiejska Otyń, najsłabiej zaś gmina miejska Nowa Sól oraz gmina wiejska Zabór. Wykres. Średnia ocen poszczególnych aspektów gotowość częstotliwość możliwość Wykres. Średnia ocen poszczególnych aspektów (łącznie dla gotowości, częstotliwości i możliwości) 6,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 4,89 5,00 5,22 3,44 4,11 3,11 2,22 4,31 4,85 5,31 3,92 4,08 2,85 2,69 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 4,84 4,60 3,44 4,04 4,36 5,48 3,76 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

35 Analiza SWOT MOCNE STRONY: - funkcjonowanie Zielonogórskiej Karty Miejskiej, stanowi podstawę do wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej obejmującej więcej usług publicznych, - wysoki % osób posiadających komputer z dostępem do Internetu oraz telefon komórkowy z dostępem do Internetu sprawia, że większość osób ma możliwość korzystania z usług ZKE, - posiadanie przez instytucje publiczne dostępu do komputera i Internetu oraz aktualnej witryny internetowej, - karta o charakterze otwartym, dzięki czemu możliwe będzie dodawanie nowych usług elektronicznych. SZANSE: - promocja miejsc, atrakcji, usług, które dotychczas nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, - możliwość pozyskiwania danych statystycznych dotyczących zainteresowania różnymi usługami, dzięki czemu możliwe będzie dopasowywanie oferty karty do potrzeb użytkowników. SŁABE STRONY: - słaba dostępność komunikacyjna miejscowości należących do Lubuskiego Trójmiasta, - zbyt mała liczba usług świadczona przez instytucje publiczne (ZKE ma nie obejmować usług firm prywatnych). ZAGROŻENIA: - funkcjonowanie legitymacji studenckiej, za pośrednictwem której studenci mogą korzystać z biblioteki i komunikacji miejskiej online, - brak umiejętności posługiwania się kartą, szczególnie przez osoby starsze, co może powodować mniejsze zainteresowanie, - wysoki koszt wprowadzenia infrastruktury związanej z ZKE, np. powstanie miejsc obsługi klienta, automatów do doładowań karty, czytników itp., - możliwość kradzieży, włamania na konto internetowe.

36 Dziękujemy za uwagę! Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Aleksandra Syrkiewicza Nowy Kisielin Na podstawie wyników badań wykonanych przez: General Projekt Sp. z o.o. ul. Zakole Olsztyn

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice tel.: (32) 730-68-68, fax: (32) 730-68-71 rops@rops-katowice.pl, www.rops-katowice.pl RAPORT Z BADANIA

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice tel.: (32) 730-68-68, fax: (32) 730-68-71 rops@rops-katowice.pl, www.rops-katowice.pl RAPORT Z BADANIA RAPORT Z BADANIA Projekt Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA STRESZCZNIE RAPORTU Z BADAŃ SPOŁECZNYCH DLA KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO EDYCJA 2010 Warszawa, wrzesień 2010 Opracowanie: CBM INDICATOR

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo