Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych"

Transkrypt

1 Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Na podstawie badań przeprowadzonych przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na zlecenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto w okresie wrzesień listopad 2013 roku Sławomir Kozieł OMR Grupa Badawcza Zielona Góra Nowy Kisielin

2 Plan prezentacji Cele badania Metodologia badawcza Techniki badawcze I etap badania II etap badania Charakterystyka respondentów Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów Oczekiwania dotyczące ZKE Wnioski z badania jakościowego Analiza wskaźnikowa Analiza SWOT

3 Cele badania Głównym celem badania było zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców obszaru Lubuskiego Trójmiasta na usługi świadczone przy pomocy elektronicznej karty bezkontaktowej lub inne formy usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. Cele szczegółowe badania to: Określenie gotowości mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych, między innymi Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Ustalenie poziomu (częstotliwości) korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji (potencjalnie objętych Zintegrowaną Kartą Elektroniczną). Identyfikacja możliwości wykorzystania wspólnej platformy elektronicznej (systemu elektronicznej karty bezkontaktowej stosowanej w komunikacji publicznej) w dostępie do usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Diagnoza oczekiwań dotyczących zakresu i standardu usług z wykorzystaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej.

4 Metodologia badania W celu zgromadzenia niezbędnego do wnioskowania materiału badawczego zastosowana została triangulacja metodologiczna, która polega na wykorzystaniu różnych metod uzyskiwania i analizy danych, które pozwalają spojrzeć na zebrane dane z odmiennych perspektyw i otrzymać dokładniejsze wyjaśnienie problemu, a następnie porównanie i łączenie wyników. Pożądane informacje, na podstawie których opracowany został raport końcowy, pozyskiwane były za pomocą następujących technik badawczych: analiza desk research, bezpośredni wywiad kwestionariuszowy PAPI (badanie ilościowe), indywidualny wywiad pogłębiony IDI (badanie jakościowe), zogniskowany wywiad grupowy FGI (badanie jakościowe).

5 Techniki badawcze Badanie ilościowe zostało przeprowadzone za pośrednictwem techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego PAPI wśród losowo dobranych mieszkańców 7 gmin partnerskich: gmina miejska Zielona Góra, gmina wiejska Zielona Góra, gmina miejska Nowa Sól, gmina miejsko-wiejska Sulechów, gmina Otyń, gmina wiejsko-miejska Czerwieńsk, gmina Zabór, na łącznej próbie N=2376. Zastosowano podział na warstwy: gmina zamieszkania, wiek respondentów oraz typ zamieszkiwanej miejscowości (miasto/wieś). Badanie jakościowe przeprowadzone zostało za pośrednictwem: indywidualnych wywiadów pogłębionych z instytucjami świadczącymi usługi publiczne [N=7] oraz z przedstawicielami samorządu terytorialnego [N=3], zogniskowanych wywiadów grupowych z mieszkańcami oraz z instytucjami świadczącymi usługi publiczne [N=2].

6 I etap badania W pierwszym etapie badania diagnozie poddane zostały informacje pozyskane od instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie komunikacji, kultury, sportu i rekreacji na terenie Lubuskiego Trójmiasta (desk research). Ankieta internetowa została rozesłana do wszystkich instytucji publicznych świadczących usługi z danego zakresu, działających na terenie Lubuskiego Trójmiasta i gmin partnerskich. Celem analizy danych zastanych była identyfikacja możliwości wykorzystania wspólnej platformy elektronicznej (systemu elektronicznej karty bezkontaktowej stosowanej w komunikacji publicznej) w dostępie do usług w zakresie kultury, sportu i rekreacji.

7 Instytucje objęte I etapem badania Instytucje świadczące usługi publiczne w zakresie komunikacji: 1. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze Instytucje świadczące usługi publiczne w zakresie sportu i rekreacji: 2. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Instytucje świadczące usługi publiczne w zakresie kultury: 3. Teatr 4. Biblioteki Lubuskiego Trójmiasta 5. Muzea Lubuskiego Trójmiasta 6. Inne ośrodki kulturalne Lubuskiego Trójmiasta

8 Wnioski z I etapu badania 1. Pozyskano stanowiące zbiór informacji, które można wykorzystać do planowania działań związanych z utworzeniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej oraz innych usług związanych z jej powstaniem. 2. W każdej instytucji zatrudnione są osoby, które mają dostęp do komputera i Internetu, a także każda z instytucji posiada aktualną witrynę internetową, na której zawarta jest większość informacji dotycząca świadczonych przez nie usług publicznych. Niewątpliwie taki stan komputeryzacji instytucji sprzyja stworzeniu wspólnej platformy, która obejmować będzie wybrane usługi publiczne. 3. Część instytucji w zakresie świadczonych usług publicznych współpracuje z innymi instytucjami, a współpraca ta w większości przypadków uzależniona jest od potrzeb związanych z organizowanym wydarzeniem.

9 II etap badania W etapie drugim zdiagnozowane zostały potrzeby mieszkańców obszaru Lubuskiego Trójmiasta na usługi świadczone przy pomocy elektronicznej karty bezkontaktowej lub inne formy usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. W ramach tego etapu przeprowadzone zostały badania ilościowe (PAPI) oraz jakościowe (IDI, FGI). Celem badań terenowych było określenie gotowości mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych, między innymi Zintegrowanej Karty Elektronicznej.

10 Charakterystyka respondentów Jednostka terytorialna Udział w próbie N=2376 Zielona Góra (gmina miejska) 429 Nowa Sól (gmina miejska) 356 Zielona Góra (gmina wiejska) 308 Sulechów (gmina miejsko-wiejska, obszar miejski) 309 Sulechów (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski) 237 Otyń (gmina wiejska) 238 Czerwieńsk (gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski) 166 Czerwieńsk (gmina miejsko-wiejska, obszar miejski) 166 Zabór (gmina wiejska) 167 ogółem 2376

11 Charakterystyka respondentów 53% 48% 47% 52% wieś miasto kobieta mężczyzna emeryci robotnicy wykwalifikowani pracownicy usług bezrobotni pracownicy administracyjno- uczniowie i studenci renciści robotnicy niewykwalifikowani kadra kierownicza, specjaliści z pracujący na własny rachunek gospodynie domowe i inni średni personel, technicy rolnicy 18,6% 17,7% 11,2% 10,7% 8,0% 7,1% 6,2% 5,2% 4,2% 3,9% 3,6% 2,1% 1,4% 0% 5% 10% 15% 20% do 24 lat 14,2% podstawowe od 25 do 34 lat 20,3% 3,7% 29,0% 41,4% 18,6% 7,3% gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie od 35 do 44 lat od 45 do 54 lat 17,3% 15,7% wyższe od 55 do 64 lat 18,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 65 lat i więcej 14,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

12 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych Badanie ilościowe

13 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych im młodsza osoba, tym częściej korzysta ona z Internetu, Mieszkańcy miast, częściej niż mieszkańcy wsi posiadają telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu w pracy. najrzadziej z Internetu korzystają osoby z wykształceniem podstawowym, najczęściej z Internetu korzystają uczniowie i studenci oraz osoby pracujące, najrzadziej zaś rolnicy. Wykres. Posiadanie przez respondentów: Wykres. Deklaracje odnośnie korzystania z Internetu w komputerze lub telefonie komórkowym telefon komórkowy 88% tak, korzystam codziennie/ prawie codziennie 72,9% komputer stacjonarny w domu lub prywatny komputer przenośny (laptop, notebook, ipad, tablet) 68,4% tak, korzystam kilka razy w tygodniu 16,1% komputer stacjonarny w domu z dostępem do Internetu lub prywatny komputer przenośny (laptop, notebook, telefon komórkowy z dostępem do Internetu 38% 63,6% tak, korzystam kilka razy w miesiącu tak, korzystam 1-2 razy w miesiącu tak, korzystam co 2-3 miesiące lub rzadziej 5,1% 1,4% 0,5% komputer stacjonarny lub przenośny w pracy z dostępem do Internetu 26,7% nie, nie korzystam z Internetu w ogóle 4,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] * pytanie nie dotyczy osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym, w telefonie komórkowym Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1549]

14 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych Ponad połowa badanych (łącznie 55,6%) uważa, iż przesyłanie, wymiana i korzystanie ze stron internetowych wykorzystujących dane osobowe w Internecie jest bezpieczne. Osoby, których zdaniem w ich miejscowości zamieszkania występują punkty publicznego, darmowego dostępu do Internetu, w większości nie korzystają z tego typu usługi (65,4%). Wykres. Zagrożenia bezpieczeństwa, jakie odczuli lub doświadczyli respondenci Wykres. Wiedza respondentów odnośnie występowania punktów publicznego, darmowego dostępu do Internetu wirusy i szkodliwe oprogramowanie 30,3% nie wiem 78,2% treści nielegalne i niedostosowane do wieku kradzież hasła i włamanie na prywatne konto internetowe (np. poczta, portal internetowy) naruszenie prywatności danych osobowych lub kradzież danych osobowych publikacja niepożądanych treści o mnie (np. zdjęcia, filmy) 10,0% 7,8% 3,9% 16,8% nie, nie ma takich punktów tak, są więcej niż 4 punkty tak, są 3-4 punkty 8,7% 3,0% 2,2% włamanie do bankowego konta internetowego 2,8% tak, są 1-2 punkty 8,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% * pytanie nie dotyczy osób, które nie doświadczyły lub nie odczuły zagrożenia bezpieczeństwa w sieci Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1319] Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

15 Gotowość mieszkańców do wykorzystania nowoczesnych instrumentów elektronicznych Możliwości, jakie stwarza Internet nie są popularnym sposobem załatwiania spraw w urzędach Wykres. Najbardziej korzystny według respondentów kanał komunikacji z urzędami Respondenci, którzy nie korzystają z usług urzędowych dostępnych on-line, najczęściej postawę swą tłumaczyli brakiem potrzeb w tym zakresie Wykres. Powody, dla których respondenci nie korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet tradycyjna osobista wizyta w urzędzie 94,0% brak potrzeby 55,3% telefon 23,3% brak przekonania, że sprawę można załatwić za pomocą kontaktu elektronicznego 37,2% witryny internetowe/strony internetowe poczta elektroniczna/ 8,4% 5,8% nieznajomość adresów stron www urzędów 14,1% inne 1,1% obawa o poufność i bezpieczeństwo danych 13,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 0% 20% 40% 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] * pytanie nie dotyczy osób, które korzystają z usług urzędowych dostępnych przez Internet Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1965]

16 Częstotliwość korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji Połowa badanych, którzy poruszają się komunikacją autobusową miesięcznie przeznacza na ten cel do 50 zł, co czwarty badany wydaje od 51 do 100 zł lub od 101 do 150 zł. Wykres. Korzystanie z komunikacji publicznej autobusowej na terenie Lubuskiego Trójmiasta Połowa respondentów, którzy posiadają ZKM posiada bilet miesięczny lub okresowy, w związku z tym nie korzysta z elektronicznej portmonetki dostępnej na tej karcie. Natomiast 40,4% używa tego rozwiązania przy zakupie jednorazowych biletów na przejazd komunikacją miejską. Wykres. Posiadanie Zielonogórskiej Karty Miejskiej 22,1% tak, codziennie lub prawie codziennie 3,9% 30,3% tak 49,2% tak, lecz tylko okazjonalnie nie 28,7% nie, nie korzystam z komunikacji publicznej autobusowej 65,8% nie korzystam z komunikacji publicznej na terenie Zielonej Góry Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] * pytanie nie dotyczy osób, które nie korzystają komunikacji publicznej autobusowej Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=1208]

17 Częstotliwość korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji, kultury i rekreacji Najmniej popularną metodą spędzania czasu wolnego jest korzystanie z usług lokalnego domu kultury (63,6% nigdy nie korzysta z tej usługi), a także odwiedzanie muzeum lub organizowanych wystaw (60,6% nigdy nie korzysta z tej usługi). Wykres. Korzystanie z usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze lub jej filii 59,8% 40,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Z katalogu elektronicznego księgozbioru/bazy danych dostępnego na stronie internetowej WiMBP 11,8% respondentów korzysta często, 31,4% sporadycznie, a 35,4% rzadko Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] tak nie 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28,8% Ponad połowa badanych (55,8%) czas wolny spędza głównie z rodziną, 25% ze znajomymi i przyjaciółmi, a 16,4% samemu. Wykres. Łączne miesięczne wydatki przeznaczone na korzystanie z kultury i rekreacji 21,3% 12,1% 1,5% 0,3% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 36,1%

18 Oczekiwania dotyczące zakresu i standardu usług z wykorzystaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej Badanie ilościowe

19 Oczekiwania dotyczące ZKE Wykres. Propozycje usług, jakie powinny być zawarte na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej portmonetkę elektroniczną do zakupu biletów jednorazowych komunikacji publicznej autobusowej na terenie Zielonej 42,3% bilety okresowe do poruszania się komunikacją publiczną autobusową na terenie Lubuskiego Trójmiasta bilet wielokrotnego użytku na basen, siłownię itp. w granicach instytucji publicznych (np. ośrodków sportu i rekreacji) bilety okresowe do poruszania się komunikacją publiczną kolejową na terenie Lubuskiego Trójmiasta rezerwację biletów do kina, teatru, filharmonii, muzeum itp. 32,4% 30,3% 30,1% 28,1% kartę biblioteczną 25,6% portmonetkę elektroniczną w celu zapłaty za strefę płatnego parkowania informację o uczęszczaniu na zajęcia do domu kultury czy ośrodka sportu i rekreacji (jeżeli są darmowe) lub o płatności za te informacje o sprawach załatwianych w urzędzie on-line i stanie ich realizacji 13,9% 10,6% 16,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

20 Oczekiwania dotyczące ZKE Wykres. Preferowany sposób udostępniania informacji zawartych na Zintegrowanej Karcie Elektronicznej Wykres. Najlepsze sposoby uzyskania Zintegrowanej Karty Elektronicznej stronę internetową MZK z dostępem do osobistego konta internetowego, jak było w przypadku ZKM nową wspólną platformę elektroniczną z dostępem do osobistego konta internetowego i informacjami na temat ZKE 38,8% 57,8% 50% 45% 40% 35% 30% 39,4% 44,2% kontakt owy/ newsletter aplikację na telefonie komórkowym z dostępem do osobistego konta internetowego 13,1% 5,5% 25% 20% 15% 10% 16,3% 5% inne 0,3% 0% wniosek internetowy wniosek papierowy oba sposoby 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

21 Oczekiwania dotyczące ZKE Trzech na czterech badanych nie posiada obaw związanych z posiadaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej. Wykres. Obawy związane z posiadaniem Zintegrowanej Karty Elektronicznej Jedynie 2,8% wskazało, iż posiadanie takiej karty mogłoby się wiązać z różnymi zagrożeniami, szczególnie z możliwością kradzieży lub podrobienia karty. możliwość kradzieży lub podrobienia karty zawodność technologii, problemy z użytkowaniem nie wiem, czy to się sprawdzi bezpieczeństwo danych prywatnych zbyt nowoczesne dla ludzi starszych 14,9% 14,9% 4,5% 1,5% 61,2% Większość badanych uważa, iż w celu bezpieczeństwa i ochrony ZKE, karta powinna posiadać: imię i nazwisko użytkownika (47,2%); zabezpieczenie sieciowe m.in. w postaci loginu i hasła na osobistym koncie internetowym związanym z ZKE (46,1%); nie przyjmie się do użytku koszty 1,5% 1,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% zdjęcie użytkownika (38,8%); ubezpieczanie od kradzieży (35,9%); powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne (32,2%). * pytanie nie dotyczyło osób, które nie mają obaw związanych z posiadaniem ZKE Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=67]

22 Oczekiwania dotyczące ZKE Wykres. Cele, dla których ma służyć Zintegrowana Karta Elektroniczna wprowadzaniu ulepszeń w funkcjonowaniu instytucji urzędów, kultury, sportu i rekreacji oraz komunikacji publicznej uwzględnianiu wszelkich reklamacji zgłaszanych przez klientów Zintegrowanej Karty Elektronicznej (np. trasa przejazdu komunikacją publiczną) statystyce publicznej 35,1% 42,0% 49,7% 1,2% Analiza danych wykazała, iż mieszkańcy miast lepiej oceniali pomysł wprowadzenia karty niż mieszkańcy wsi. Ponadto, im młodszy respondent oraz im wyższy poziom wykształcenia posiada, tym częściej wprowadzenie ZKE oceniał jako dobry pomysł. Wykres. Ocena pomysłu wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej 19,4% 58,0% 17,1% 4,3% raczej zły pomysł ani dobry ani zły pomysł raczej dobry pomysł zwiększaniu dostępności kolejnych usług drogą elektroniczną 25,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdecydowanie dobry pomysł innym celom negatywnym (inwigilacja społeczeństwa, handel danymi, kradzieże) 0,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=2376]

23 Wyniki badania jakościowego wśród mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta i instytucji publicznych

24 1. Zintegrowana Karta Miejska powinna mieć charakter otwarty, tzn. powinna mieć możliwość stopniowego dodawania usług rozpoczynając od tych, które są łatwe w obsłudze i popularne wśród mieszkańców. 2. Podstawą do stworzenia ZKM powinna być platforma Zielonogórskiej Karty Miejskiej, będącej w posiadaniu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. 3. W pierwszej kolejności ZKE powinna obejmować portmonetkę elektroniczną do zakupu biletów jednorazowych komunikacji publicznej autobusowej na terenie Zielonej Góry, gminy wiejskiej Zielona Góra i gminy Zabór. W dalszej kolejności wskazywano na możliwość udostępnienia na karcie biletów okresowych do poruszania się komunikacją publiczną autobusową oraz kolejową na terenie Lubuskiego Trójmiasta. mieszkańcy wskazywali na wykorzystanie portmonetki do innych usług (np. basen, biblioteka oraz w szczególności opłat za parkowanie). Proste usługi typu portmonetka na bilety/miejsca parkingowe spowodują, że zwiększy się zainteresowanie osób możliwościami karty.

25 3. Oprócz portmonetki, zdaniem respondentów, karta powinna wpływać na lepszą promocję atrakcji oraz rozwiązań życia codziennego Lubuskiego Trójmiasta poprzez możliwość posiadania dodatkowych aplikacji: ukazywania wolnych miejsc na parkingu; mapę interaktywną obszaru Lubuskie Trójmiasto z zaznaczonymi instytucjami świadczącymi usługi publiczne; promujących miejsca, które mogłyby być ciekawe dla odbiorców. 4. Respondenci wskazywali, iż aby karta była bardziej atrakcyjna powinna obejmować nie tylko usługi publiczne, ale również usługi firm prywatnych (np. kino, siłownie itp.). 5. Oprócz promocji miast, ZKE mogłaby służyć do pozyskiwania danych statystycznych, dzięki którym możliwe byłoby ulepszanie świadczonych usług, podejmowanie działań zwiększających zainteresowanie tych, które cieszą się słabą popularnością itp. gromadzone dane statystyczne powinny być dostępne tylko dla instytucji świadczących usługi publiczne, aby np. uniknąć sytuacji handlu danymi lub wykorzystywania karty jako narzędzie do reklam. ważne jest dla potencjalnych użytkowników, aby posiadanie karty było bezpieczne.

26 6. W opinii zdecydowanej większości badanych pomysł wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej jest dobry. O jej atrakcyjności dla potencjalnych użytkowników, będą decydować przede wszystkim takie czynniki jak: różnego rodzaju zniżki, rabaty, bonusy, ułatwienie płatności za niektóre z usług (np. za parking). 7. W celu zarządzania ZKE powinna być powołana specjalna jednostka (najlepiej w ramach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze lub Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto). Jednostka ta powinna: posiadać np. zespoły odpowiedzialne za poszczególne usługi, co ułatwiłoby dotarcie do pożądanych informacji zarówno dla osób zarządzających kartą, jak i jej uczestników; odpowiadać za wydawanie karty w punktach obsługi klienta komunikacji publicznej, bibliotekach publicznych, lub w urzędach gmin/miast. 8. Respondenci wskazywali również, iż wraz z kartą powinny powstać miejsca obsługi klienta ZKE, miejsca/automaty doładowań karty. Dodatkowo karta powinna posiadać: limit górny (a jego obniżenie uzależnione będzie od preferencji indywidualnych użytkownika); możliwość zwiększania limitu wraz z poszerzaniem karty o dodatkowe usługi.

27 9. Z przeprowadzonego badania wynika, iż ludzie młodzi bardziej są zainteresowani różnego rodzaju usługami, w tym usługami elektronicznymi. W związku z tym należy wziąć pod szczególną uwagę studentów z zielonogórskich uczelni wyższych, którzy posiadają legitymację studencką za pośrednictwem której korzystają np. ze zniżek na przejazdy komunikacji lub jako kartę biblioteczną. Ponadto również szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, które nie czują się dobrze w korzystaniu z nowoczesnych technologii. W związku z tym należy wprowadzić takie rozwiązania technologiczne, które są atrakcyjne dla osób starszych, aby mogły one swobodnie korzystać z możliwości Zintegrowanej Karty Elektronicznej. 10.Respondenci wskazywali również na bariery i trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu ZKE: przedstawiciele instytucji wskazali na fakt, iż należałoby dobrze rozważyć sposób finansowania platformy elektronicznej, na której funkcjonować będzie ZKE, w szczególności po zakończeniu finansowania ze środków Unii Europejskiej; nie zgadzali się, aby realizacja tego pomysłu dodatkowo obciążyła budżety gmin; wskazywali na słabą dostępność komunikacyjną pomiędzy gminami objętymi projektem, szczególnie wieczorami; Wskazywali, iż wdrażając projekt powinno skupić się na rozbudowaniu sieci komunikacyjnej, aby w łatwy sposób można było dotrzeć do atrakcyjnych miejsc znajdujących się na całym obszarze Lubuskiego Trójmiasta.

28 Podsumowanie

29 Analiza wskaźnikowa W celu określenia stopnia gotowości do wykorzystania instrumentów elektronicznych zbudowano indeksy i wskaźniki służące określeniu, w jakim stopniu dana gmina jest przygotowana do wprowadzenia elektronicznej karty bezkontaktowej lub innych form usług elektronicznych w zakresie komunikacji publicznej, kultury, sportu i rekreacji. Na podstawie odpowiedzi respondentów na pytania związane z tymi aspektami dokonano oceny gmin w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało ocenę najsłabszą, a 7 najmocniejszą na zasadzie im większy procent odpowiedzi w danej gminie tym wyższą pozycję zajmuje (wyjątek stanowił procent osób doświadczających zagrożenia w sieci oraz procent osób, które wskazały, że Internet jest im niepotrzebny, w tych wypadkach im mniejszy procent, tym lepsza ocena).

30 Największe rozpowszechnienie urządzeń i usług elektronicznych występuje w gminach miejsko-wiejskiej Czerwieńsk oraz miejskiej Zielona Góra, natomiast najniższe w gminie miejskiej Nowa Sól. Wykres. Rozpowszechnienie urządzeń i usług w poszczególnych gminach rozpowszechnienie komputerów w gospodarstwach domowych rozpowszechnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych rozpowszechnienie telefonów komórkowych z dostępem do Internetu 90% 80% 70% 76,2% 71,8% 72,3% 70,6% 78,6% 64,7% 60% 50% 44,7% 40% 30% 20% 72,7% 61,0% 45,8% 63,6% 63,9% 72,3% 56,3% 10% 0% gmina miejska Zielona Góra 39,4% 34,4% 27,5% 50,9% 34,0% 38,3% 26,3% gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

31 Najczęściej korzystają z Internetu mieszkańcy gminy miejskiej Nowa Sól. Natomiast mieszkańcy gminy miejskiej Zielona Góra wykazują się największą aktywnością w używaniu usług urzędowych oraz innych online. Wykres. Częstotliwość korzystania z Internetu oraz z usług online 90% korzystanie z usług urzędowych online korzystanie z innych usług dostępnych online (np. płatności, zakupy) częstotliwość korzystania z Internetu (% odpowiedzi codziennie lub prawie codziennie) 80% 70% 60% 72,4% 69,8% 82,2% 77,0% 68,0% 76,1% 50% 40% 30% 20% 69,2% 56,8% 46,6% 62,6% 66,0% 69,0% 53,5% 52,8% 10% 0% 25,4% 14,3% 6,7% 18,9% 21,4% 19,3% 3,0% gmina miejska Zielona Góra gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

32 Najwyższa częstotliwość korzystania z usług komunikacji publicznej jest w gminie miejsko - wiejskiej Czerwieńsk, a następnie gminie wiejskiej Zielona Góra, gminie miejskiej Zielona Góra oraz gminie wiejskiej Zabór. Wykres. Procent osób korzystających z komunikacji autobusowej, kolejowej oraz posiadanie Zielonogórskiej Karty Miejskiej 70% komunikacja autobusowa komunikacja kolejowa posiadanie ZKM 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55,0% 40,4% 44,5% 52,5% 62,0% 52,1% 27,1% 43,7% 34,0% 28,0% 24,7% 24,4% 19,4% 23,4% 28,4% 15,3% 5,3% 7,7% 18,1% 21,1% 13,8% gmina miejska Zielona Góra gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

33 W każdej gminie oraz w każdej instytucji istnieje możliwość wprowadzenia usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem karty elektronicznej. Wykres. Procent instytucji z dostępem do komputera, Internetu oraz z aktywną witryną internetową 100% 90% % jednostek z dostępem do Internetu % jednostek z dostępem do komputera % jednostek z aktywną witryną internetową 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% gmina miejska Zielona Góra gmina wiejska Zielona Góra gmina miejska Nowa Sól gmina miejskowiejska Sulechów gmina wiejska Otyń gmina miejskowiejska Czerwieńsk gmina wiejska Zabór Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

34 Podsumowanie Analizując średnią łącznie dla poszczególnych aspektów można zauważyć, iż najlepiej oceniona została gmina miejsko - wiejska Czerwieńsk, a następnie gmina miejska Zielona Góra oraz gmina wiejska Zielona Góra, gmina wiejska Otyń, najsłabiej zaś gmina miejska Nowa Sól oraz gmina wiejska Zabór. Wykres. Średnia ocen poszczególnych aspektów gotowość częstotliwość możliwość Wykres. Średnia ocen poszczególnych aspektów (łącznie dla gotowości, częstotliwości i możliwości) 6,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 4,89 5,00 5,22 3,44 4,11 3,11 2,22 4,31 4,85 5,31 3,92 4,08 2,85 2,69 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 4,84 4,60 3,44 4,04 4,36 5,48 3,76 0,00 0,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

35 Analiza SWOT MOCNE STRONY: - funkcjonowanie Zielonogórskiej Karty Miejskiej, stanowi podstawę do wprowadzenia Zintegrowanej Karty Elektronicznej obejmującej więcej usług publicznych, - wysoki % osób posiadających komputer z dostępem do Internetu oraz telefon komórkowy z dostępem do Internetu sprawia, że większość osób ma możliwość korzystania z usług ZKE, - posiadanie przez instytucje publiczne dostępu do komputera i Internetu oraz aktualnej witryny internetowej, - karta o charakterze otwartym, dzięki czemu możliwe będzie dodawanie nowych usług elektronicznych. SZANSE: - promocja miejsc, atrakcji, usług, które dotychczas nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, - możliwość pozyskiwania danych statystycznych dotyczących zainteresowania różnymi usługami, dzięki czemu możliwe będzie dopasowywanie oferty karty do potrzeb użytkowników. SŁABE STRONY: - słaba dostępność komunikacyjna miejscowości należących do Lubuskiego Trójmiasta, - zbyt mała liczba usług świadczona przez instytucje publiczne (ZKE ma nie obejmować usług firm prywatnych). ZAGROŻENIA: - funkcjonowanie legitymacji studenckiej, za pośrednictwem której studenci mogą korzystać z biblioteki i komunikacji miejskiej online, - brak umiejętności posługiwania się kartą, szczególnie przez osoby starsze, co może powodować mniejsze zainteresowanie, - wysoki koszt wprowadzenia infrastruktury związanej z ZKE, np. powstanie miejsc obsługi klienta, automatów do doładowań karty, czytników itp., - możliwość kradzieży, włamania na konto internetowe.

36 Dziękujemy za uwagę! Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Aleksandra Syrkiewicza Nowy Kisielin Na podstawie wyników badań wykonanych przez: General Projekt Sp. z o.o. ul. Zakole Olsztyn

Badanie społeczne pn. Opinie użytkowników karty PEKA na temat korzystania przez nich z transportu zbiorowego z użyciem karty PEKA

Badanie społeczne pn. Opinie użytkowników karty PEKA na temat korzystania przez nich z transportu zbiorowego z użyciem karty PEKA Badanie społeczne pn. Opinie użytkowników karty PEKA na temat korzystania przez nich z transportu zbiorowego z użyciem karty PEKA Metodologia Metoda Technika badania Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych RAPORT ZBIORCZY

Raport końcowy. Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych RAPORT ZBIORCZY Raport końcowy Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych RAPORT ZBIORCZY 1 Na podstawie wyników badań wykonanych przez: ul. Zakole

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO W POZNANIU I POWIECIE POZNAŃSKIM

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO W POZNANIU I POWIECIE POZNAŃSKIM RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO W POZNANIU I POWIECIE POZNAŃSKIM Wykonano na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Poznań, 2015 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

MROCZNA STRONA GRANICY Skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą

MROCZNA STRONA GRANICY Skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą MROCZNA STRONA GRANICY Skala i przyczyny występowania szarej strefy w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW *Prawie 45% gospodarstw domowych w Polsce posiada psa, a 27% gospodarstw co najmniej jednego kota. *Najwięcej psów i kotów posiadają osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce dr Dominik Batorski, ICM UW Plan wystąpienia Wykluczenie cyfrowe co to jest? dlaczego jest to zjawisko ważne? kogo dotyczy? jakie są powody wykluczenia? co się robi

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Wnioski i rekomendacje 2 Konstatacje i wnioski (1 ) Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają osoby posiadające ograniczone zasoby finansowe.

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE Warszawa, sierpień 2012 Dzień dobry, nazywam się i jestem

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. Wykres nr 1: Rodzaje świadczonych usług 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% usługi opiekuńcze

Załącznik Nr 3. Wykres nr 1: Rodzaje świadczonych usług 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% usługi opiekuńcze Załącznik Nr 3 Wyniki badań dotyczących realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Gostyń

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO CHOJNICE 10 GRUDZIĄDZ Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA 6 mutacji terenowych BYDGOSZCZ TORUŃ Docieramy do: 24% ŻNIN mieszkańców regionu LIPNO INOWROCŁAW WŁOCŁAWEK Badanie: Polskie Badanie Czytelnictwa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna dr Paweł Rydzewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Cele badania Diagnoza stopnia zdolności niepracujących

Bardziej szczegółowo

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA Proszę wskazać rodzaj informacji, którą chciałaby Pani/Pan zamówić. Rozkłady jazdy linii autobusowych lub tramwajowych dla konkretnych przystanków.

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI OSOBY ANDRZEJA PANUFNIKA ORAZ CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania

Bardziej szczegółowo

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego 1 Agenda CELE I METODOLOGIA PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA Aktualne problemy w kontaktach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013 PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014 Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Informacja o badaniu Badanie na temat zamiaru indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru po istotnej zmianie roli OFE

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść II. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Badanie (ankieta internetowa) wykonane w roku 2004, grupa respondentów:

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU Bogdaniec, 8 Badaniami objęto 8 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława awa Leszczyckiego Konrad Ł.. CZAPIEWSKI Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA MAJ 2014. Poznań, 25.11.2013

TARYFA MAJ 2014. Poznań, 25.11.2013 TARYFA MAJ 2014 Poznań, 25.11.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska Załącznik Wyniki ankiet dotyczących świadczenia usług opiekuńczych z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Opracowała: Katarzyna Siemowska

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. mgr Sławomir Wilk

E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. mgr Sławomir Wilk E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego mgr Sławomir Wilk Finansowanie Grant promotorski nr N N116 697240 pt. E-administracja w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta. Poznań, 9.05.2013

POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta. Poznań, 9.05.2013 POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

Bilet Seniora podsumowanie wdrożenia. Poznań, 9 grudnia 2015

Bilet Seniora podsumowanie wdrożenia. Poznań, 9 grudnia 2015 podsumowanie wdrożenia Poznań, 9 grudnia 2015 1 Zmiany w taryfie biletowej 2015 Cel główny: Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie zmian w taryfie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Praca badawcza pt. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce realizowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/92/2012 OPINIE O DEREGULACJI ZAWODÓW W POLSCE

Warszawa, lipiec 2012 BS/92/2012 OPINIE O DEREGULACJI ZAWODÓW W POLSCE Warszawa, lipiec 2012 BS/92/2012 OPINIE O DEREGULACJI ZAWODÓW W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 Raport Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 IMAS International w lutym 2011 w badaniu Omnibus-Online zbadał czy i jak internauci obstawiają wyniki rozgrywek sportowych w zakładach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej Praktyczne aspekty wdrażania ania systemów kartowych w administracji publicznej 9 Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, Listopad 2005 Slajd 1 Agenda Karta Mieszkańca - funkcje i usługi Projekty kartowe

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 40/2016 ISSN 2353-5822 Dobroczynność w Polsce Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Obszar Funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Gminy wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego Gmina Powierzchnia (km2) Ludność ogółem Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu

Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu Cyfrowe wykluczenie i bariery upowszechnienia korzystania z internetu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Dane na temat

Bardziej szczegółowo

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)...

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)... METRYCZKA Miejscowość Płeć Wiek Wykształcenie Zawód BLOK I (kultura w sieci + PISF) 1. W jaki sposób przeważnie korzystasz z Internetu? 1) komputer stacjonarny lub laptop w domu [> przejdź do pytania 2]

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. 1. 2. 3. Numer referencyjny wniosku 08-0037/15 08-0013/15 08-0024/15 Nazwa Beneficjenta Fundacja

Bardziej szczegółowo

Największa w Polsce platforma mobilna

Największa w Polsce platforma mobilna blisko 600 Największa w Polsce platforma mobilna Największy system usług i płatności mobilnych w Polsce W systemie zarejestrowanych jest blisko 0,6 mln użytkowników. Obsługujemy ponad 40% wszystkich transakcji

Bardziej szczegółowo

KTO CHODZI DO KINA? Warszawa, luty 2000

KTO CHODZI DO KINA? Warszawa, luty 2000 KTO CHODZI DO KINA? Warszawa, luty 2000 W ubiegłym roku w kinie było 47% badanych Polaków. Najliczniejszą grupę stanowili widzowie sporadyczni (38%) - zaliczono tutaj osoby, które chodziły do kina raz

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania. Healthy computing. TNS 13 marca 2013 r. realizacja: 7-11 marca 2013 r.

Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania. Healthy computing. TNS 13 marca 2013 r. realizacja: 7-11 marca 2013 r. Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania Spis treści 1 Urządzenia i aktywności 6 2 Ergonomia 10 3 Klawiatura 17 4 Mysz 23 5 Demografia 27 2 1 Urządzenia i aktywności Korzystanie z urządzeń 73 Laptop

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec

Bardziej szczegółowo

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców O badaniu Raport przedstawia stosunek polskich przedsiębiorców do pracy zdalnej. Można się z niego dowiedzieć m.in: ile firm na rynku polskim zatrudnia

Bardziej szczegółowo

PEKA UŁATWIA ŻYCIE W MIEŚCIE. 14 dni do wejścia w życie nowej taryfy biletowej

PEKA UŁATWIA ŻYCIE W MIEŚCIE. 14 dni do wejścia w życie nowej taryfy biletowej PEKA UŁATWIA ŻYCIE W MIEŚCIE 14 dni do wejścia w życie nowej taryfy biletowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku

Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Raport ze sprzedaży biletów w 2014 roku Poznań, 20 lutego 2015 Wartość sprzedaży biletów* w latach 2012-2014 W 2014 roku wartość sprzedaży wszystkich biletów była większa o 5,23% od wyniku osiągniętego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r.

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r. Projekt Śląska Karta Usług Publicznych Katowice, kwiecień 2016 r. Czym jest ŚKUP? Śląska Karta Usług Publicznych to informatyczny system umożliwiający realizację płatności za usługi publiczne drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

"TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.

TRAKO WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com. Dokument przygotowany przez: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl Spis rysunków Rys. 1. Płeć

Bardziej szczegółowo

Internauci w cyberprzestrzeni

Internauci w cyberprzestrzeni Internauci w cyberprzestrzeni Informacja o Badaniu Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Grupy Europ Assistance przez firmę Lexis Research Próba Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2017 r. w 6

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków TNS Polska Stabilny wzrost uproduktowienia 62% 58% 42% 67% 64% 48% 69% 72% 67% 69% 52% 52% 77% 75% 17%

Bardziej szczegółowo