Bankowość elektroniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowość elektroniczna"

Transkrypt

1

2 Bankowość elektroniczna istota stan perspektywy Michał Polasik CeDeWu, Warszawa, Październik 2006 Tematyka i zawartość ksiąŝki W ksiąŝce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości elektronicznej. Dokonano przeglądu wybranych definicji bankowości elektronicznej, przedstawiono równieŝ jej autorską klasyfikację. Scharakteryzowano stan jej rozwoju w Polsce oraz porównano go z sytuacją na rynkach wybranych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Scharakteryzowano znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej oraz tendencje jego rozwoju na świecie. Zaprezentowano wyniki badania ankietowego, skierowanego do ścisłego kierownictwa banków działających w Polsce. Zawarto w nim opinie na temat rozwoju rynku bankowości elektronicznej oraz konsekwencji stosowania technologii informatycznych w bankowości. Podzielono je na pięć bloków tematycznych: rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, znaczenie integracji rynków finansowych w Europie, elektroniczna bankowość korporacyjna, zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym oraz efekty finansowe. W ksiąŝce przedstawiono takŝe wyniki drugiego badania ankietowego (na próbie 3854 uŝytkowników Internetu), które dotyczyło korzystania z usług bankowości elektronicznej oraz charakterystyki klientów bankowości internetowej w Polsce. DuŜo uwagi poświęcono ekonomicznym skutkom oferowania bankowości elektronicznej. Scharakteryzowano nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem bankowości internetowej. Następnie porównano koszty realizacji operacji bankowych poszczególnymi kanałami dystrybucji. Dokonano takŝe analizy wpływu rozwoju bankowości elektronicznej na wielkość i strukturę zatrudnienia w sektorze bankowym. W ksiąŝce 2

3 scharakteryzowano perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej. W szczególności przedstawiono oczekiwania polskich oraz amerykańskich klientów detalicznej bankowości internetowej. Zaprezentowano takŝe analizę dotychczasowej dynamiki rozwoju bankowości internetowej w Polsce oraz przewidywania na najbliŝsze lata. KsiąŜka jest skierowana do menadŝerów i specjalistów sektora bankowego oraz studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza na kierunkach finanse i bankowość. Mam nadzieję, Ŝe spotka się ona równieŝ z zainteresowaniem wielu obecnych oraz przyszłych klientów bankowości elektronicznej. Z recenzji ksiąŝki Doskonała monografia o bankowości elektronicznej. KsiąŜka Michała Polasika dotyczy najbardziej aktualnych i najwaŝniejszych zagadnień, związanych z perspektywami rozwoju rynku bankowego [...]. Stanowi ona nowatorskie, rzetelne, starannie udokumentowane empirycznie studium z zakresu rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. KsiąŜka zawiera jednocześnie odniesienia i porównania do rynków bankowości elektronicznej w USA i Europie Zachodniej [...]. Autor przeprowadził badania banków i klientów, co [...] dało moŝliwość sformułowania wniosków mających wybitne walory uŝytkowe z punktu widzenia zachowań samych banków, poprawy ich konkurencyjności, zarówno z uwagi na dotarcie do klienta, jak i utrzymanie jego lojalności [...]. Na tle innych istniejących publikacji stanowi ona bardzo wartościową monografię poświęconą bankowości elektronicznej i jej perspektywom w Polsce. Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Kupuję ksiąŝkę >>>. 3

4 Bankowość elektroniczna. Istota stan perspektywy Michał Polasik Spis treści Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja bankowości elektronicznej Przegląd definicji bankowości elektronicznej Zestaw środków technicznych Bankowość elektroniczna jako usługa Specyficzna forma działalności Uniwersalna definicja bankowości elektronicznej Systematyka bankowości elektronicznej Rodzaje klientów Kanały komunikacji Tryby dostępu Poziomy dostępu Typy modeli bankowości elektronicznej Terminy związane z bankowością elektroniczną 32 Rozdział 2 Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji w bankowości Ewolucja bankowości elektronicznej Bankowość terminalowa i telefoniczna Poszukiwanie nowych rozwiązań dla bankowości elektronicznej Rozwój bankowości elektronicznej od połowy lat 90. XX w Znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej Specyfika usług bankowych Rozwój Internetu na świecie Detaliczna bankowość internetowa na świecie Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce 60 4

5 Rozdział 3 Bankowość elektroniczna w Polsce w opinii przedstawicieli banków Metodyka badania ankietowego Polski rynek bankowości elektronicznej Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Znaczenie integracji rynków finansowych w Europie Elektroniczna bankowość korporacyjna Zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym Efekty finansowe Dane dotyczące banków-respondentów Elektroniczne kanały dostępu Oferowane usługi Stosowane rozwiązania informatyczne Funkcjonowanie na europejskim rynku bankowości elektronicznej 98 Rozdział 4 Opinie użytkowników Internetu na temat bankowości elektronicznej Metodyka badania ankietowego Usługi finansowe i transakcje w Internecie Korzystanie z bankowości internetowej Opinie osób niekorzystających z bankowości internetowej Charakterystyka klientów bankowości internetowej 124 Rozdział 5 Ekonomiczne skutki oferowania bankowości elektronicznej Nakłady inwestycyjne Wielkość i struktura kosztów Wpływ na zatrudnienie w sektorze bankowym Efektywność bankowości wirtualnej 149 Rozdział 6 Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce Oczekiwania klientów detalicznej bankowości internetowej Strategie oferowania bankowości elektronicznej Bariery rozwoju bankowości internetowej Dynamika i perspektywy rozwoju detalicznej bankowości internetowej Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek bankowości elektronicznej 173 Podsumowanie 179 Bibliografia 185 5

6 Wstęp Sektor bankowy, ze względu na specyfikę swojej działalności i niematerialny charakter większości usług bankowych, jest szczególnie podatny na stosowanie elektronicznych kanałów komunikacji. Do obsługi klientów kanały te zaczęto wykorzystywać juŝ ponad 40 lat temu. Jednak dopiero od połowy lat 90-tych XX wieku, głównie dzięki zastosowaniu Internetu, nastąpiło wyraźne przyspieszenie rozwoju bankowości elektronicznej. Proces wdraŝania nowych technologii w bankowości polega nie tylko na usprawnieniu dotychczasowych metod świadczenia usług bankowych i redukcji kosztów, lecz umoŝliwia takŝe przezwycięŝanie wielu przestrzennych, czasowych i organizacyjnych ograniczeń w działalności bankowej. Ponadto zastosowanie elektronicznych kanałów komunikacji stymuluje powstawanie kolejnych innowacji w zakresie usług bankowych. Zmienia się postrzeganie samych banków, które poszukują dla siebie nowej roli na kształtującym się wciąŝ rynku elektronicznych usług finansowych. Jednocześnie następują zmiany preferencji i zachowań klientów banków, którzy korzystając z osiągnięć rewolucji informatycznej stają się aktywnymi uczestnikami tego rynku. W ksiąŝce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości elektronicznej. Scharakteryzowano stan jej rozwoju w Polsce oraz porównano go z sytuacją na rynkach wybranych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Przedstawiono takŝe opinie i oczekiwania klientów bankowości elektronicznej oraz perspektywy jej rozwoju w Polsce. Zasadnicza część ksiąŝki oparta jest na interpretacji wyników dwóch badań ankietowych przygotowanych i przeprowadzonych przez autora, które skonfrontowały ze sobą opinie obu stron rynku banków i ich klientów. W opracowaniu wykorzystano polską i zagraniczną literaturę oraz dokonano analizy danych statystycznych dotyczących bankowości elektronicznej. KsiąŜka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu wybranych definicji bankowości elektronicznej z uwzględnieniem podziału na trzy główne podejścia do jej definiowania. Następnie sformułowano uniwersalną definicję bankowości elektronicznej. Przedstawiono równieŝ autorską klasyfikację bankowości elektronicznej, a następnie uporządkowano zagadnienia terminologiczne z nią związane. W rozdziale drugim przedstawiono ewolucję bankowości elektronicznej. Następnie scharakteryzowano znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej oraz tendencje jego rozwoju na świecie. Przeanalizowano równieŝ dotychczasowy rozwój bankowości internetowej na świecie oraz przewidywania na najbliŝsze lata, a takŝe zaprezentowano sytuację w Polsce na tle ogólnoświatowym. W ostatnim podrozdziale przedstawiono rozwój poszczególnych kanałów bankowości elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości internetowej. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez autora, skierowanego do ścisłego kierownictwa banków działających w Polsce. Zawiera on opinie na temat rozwoju rynku bankowości elektronicznej w Polsce oraz konsekwencji stosowania 6

7 technologii informatycznych w bankowości. Podzielono je na pięć bloków tematycznych: rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, znaczenie integracji rynków finansowych w Europie, elektroniczna bankowość korporacyjna, zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym, efekty finansowe. Ostatnia część rozdziału zawiera dane dotyczące bezpośrednio banków-respondentów, w tym charakterystykę oferowanych przez nie usług elektronicznych oraz ich klientów. W rozdziale czwartym ksiąŝki umieszczono wyniki ankietowego badania opinii uŝytkowników Internetu na temat bankowości elektronicznej w Polsce. Zostały one zaprezentowane w ramach czterech bloków obejmujących dane dotyczące: wybranych usług finansowych i transakcji w Internecie, wykorzystywania usług bankowości internetowej, przyczyn niekorzystania z bankowości internetowej oraz charakterystyki klientów bankowości internetowej. Rozdział piąty poświęcony został ekonomicznym skutkom oferowania bankowości elektronicznej. Scharakteryzowano w nim nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem bankowości internetowej. Następnie porównano koszty realizacji operacji bankowych poszczególnymi kanałami dystrybucji. Dokonano tam takŝe analizy wpływu rozwoju bankowości elektronicznej na wielkość i strukturę zatrudnienia w sektorze bankowym. W rozdziale tym przedstawiono równieŝ problem efektywności ekonomicznej bankowości wirtualnej. W ostatnim szóstym rozdziale scharakteryzowano perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. W szczególności przedstawiono tu oczekiwania polskich oraz amerykańskich klientów detalicznej bankowości internetowej. Następnie przeanalizowano kwestię wyboru przez banki strategii oferowania bankowości internetowej. Ponadto szczegółowo scharakteryzowano bariery rozwoju bankowości internetowej. Zaprezentowano takŝe analizę dotychczasowej dynamiki rozwoju bankowości internetowej w Polsce oraz przewidywania na najbliŝsze lata. Przedstawiono równieŝ wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek bankowości elektronicznej. Problematyka bankowości elektronicznej funkcjonującej na polskim rynku bankowym obejmuje szeroki zakres zagadnień. Autor świadomie skoncentrował się tylko na jej aspektach kluczowych z punktu widzenia ekonomii i finansów. Natomiast niektóre kwestie, takie jak aspekty prawne i techniczne, zostały jedynie zasygnalizowane, gdyŝ ich szczegółowa prezentacja wykracza poza zakres merytoryczny ksiąŝki. KsiąŜka jest skierowana do menadŝerów i specjalistów sektora bankowego oraz studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza na kierunkach finanse i bankowość. Autor ma nadzieję, Ŝe spotka się ona równieŝ z zainteresowaniem wielu obecnych oraz przyszłych klientów bankowości elektronicznej. 7

8 Fragment ksiąŝki (1) 5.2. Wielkość i struktura kosztów WdroŜenie bankowości elektronicznej ma bardzo duŝy wpływ na wielkość i strukturę kosztów banków. Tradycyjnie działające banki większość kosztów stałych przeznaczają na wynagrodzenia tysięcy pracowników (zajmujących się obsługą klienta oraz procesami wewnętrznymi) i na utrzymanie rozbudowanej sieci placówek wraz z wyposaŝeniem. Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji powoduje powstanie nowych rodzajów kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, ale jednocześnie umoŝliwia zdecydowaną redukcję tradycyjnych kosztów ponoszonych przez banki. Natomiast w przypadku banków wirtualnych koszty stałe ich działania są wręcz marginalne w stosunku do nakładów na promocję oraz utrzymanie infrastruktury technicznej. Dlatego właśnie banki wirtualne posiadają diametralnie odmienną strukturę kosztów od banków tradycyjnych. Rozwój bankowości internetowej wpływa na róŝnorodne aspekty funkcjonowania banków. Wyniki autora uzyskane w ramach dwóch badań ankietowych w latach 2001 i 2004 pozwoliły stwierdzić, Ŝe zdaniem znacznej większości przedstawicieli banków rozwój bankowości internetowej doprowadza do redukcji całkowitych kosztów banku (wykres 5.3). Istotne jest, Ŝe przekonanie o spadku kosztów całkowitych było bardzo wysokie zarówno w pierwszym, jak i drugim badaniu (prawie 70%), co wskazuje na trwałość oczekiwań respondentów odnośnie powstawania oszczędności. Interesujące jest, Ŝe jeszcze w roku 2001 znaczne były obawy o wzrost całkowitych wydatków na promocję (w przeliczeniu na klienta) na skutek wprowadzania bankowości internetowej. Jednak w badaniu z roku 2004 liczba wskazań przewidujących ich wzrost zmniejszyła się i opinie w kwestii wydatków promocyjnych są mocno podzielone (wykres 5.3). Z punktu widzenia uzyskiwanych przez banki przychodów ciekawym sygnałem moŝe być pojawianie się w 2004 roku wskazań na moŝliwość wzrostu kosztów dla posiadaczy rachunków bankowych (ROR), co mogłoby oznaczać wprowadzenie dodatkowych opłat za korzystanie z bankowości internetowej. Warto zauwaŝyć, Ŝe przekonanie o moŝliwościach uzyskania redukcji kosztów stanowi dla banków waŝny motyw oferowania bankowości internetowej (wykres 3.14). Co prawda najwaŝniejszym motywem dla większości banków jest obrona lub wzmocnienie pozycji konkurencyjnej banku, jednak ponad 1/4 respondentów wskazuje jako najwaŝniejszy motyw redukcję kosztów. 8

9 Wykres 5.3. Konsekwencje wprowadzania bankowości internetowej porównanie lat Wzrost Bez zmian Spadek Wzrost Bez zmian Spadek 89% 11% częstość dokonywania operacji 85% 12% 3% 67% 22% 11% wydatki na promocję 39% 32% 29% 22% 11% 67% koszty całkowite 26% 6% 68% 11% 89% koszt ROR dla posiadacza 6% 6% 87% 33% 67% całkowite zatrudnienie 6% 32% 62% 11% 67% 22% liczba oddziałów 68% 32% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Źródło: wyniki autora rok wybór jednokrotny, N=9; rok 2004 (badanie opinii przedstawicieli banków) wybór jednokrotny, N=34. Generalnym źródłem oszczędności uzyskiwanych przez banki dzięki wykorzystaniu bankowości elektronicznej jest przenoszenie operacji z fizycznych do elektronicznych kanałów dystrybucji. Z procesem tym związane są następujące zjawiska: niŝsze koszty realizacji operacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, redukcja zatrudnienia w bankach (na skutek automatyzacji operacji), redukcja kosztów stałych utrzymania fizycznych kanałów dystrybucji (w przypadku banku wielokanałowego) lub ich eliminacja (w banku wirtualnym), wzrostu kosztów informatycznych banków oraz zatrudnienia w działach informatycznych i obsługujących bankowość elektroniczną, wykorzystania zewnętrznych podmiotów do realizacji wewnętrznych procesów banków (outsourcing), zmiany kosztów działań marketingowych (w zaleŝności od przyjętej strategii). Głównym problemem przedstawionym poniŝej jest oszacowanie przeciętnych kosztów realizacji operacji przelewu za pośrednictwem poszczególnych kanałów dystrybucji (wykres 5.4). Natomiast problematyka generalnej redukcji zatrudnienia, wywołanej przez rozwój bankowości elektronicznej oraz zmiany jego struktury, jak równieŝ moŝliwości wykorzystania outsourcingu przez banki w Polsce, została szczegółowo przeanalizowana w podrozdziale M. Polasik, Bankowość internetowa w ocenie prezesów banków, op. cit. 9

10 Wykres 5.4. Porównanie przeciętnych kosztów realizacji pojedynczej operacji przelewu za pośrednictwem poszczególnych kanałów komunikacji w Polsce i Europie Zachodniej 6,00 zł Polska, ,32 5,00 zł 4,00 zł Europa Zachodnia, ,00 3,00 zł 2,00 zł 1,65 2,06 1,00 zł - zł 1,03 0,92 0,91 0,58 0,51 0,35 0,79 b.d. Internet home-banking bankomat IVR call center oddział Źródło: opracowanie własne na podstawie: (1) wyników autora dla Polski z roku 2004 (badanie opinii przedstawicieli banków), N=22; (2) Forrester Research 2, 2003, N=11 (dla Europy Zachodniej); b.d. brak danych. Przedstawione na wykresie 5.4 dane pozwalają porównać wielkość przeciętnych kosztów realizacji pojedynczej operacji przelewu za pośrednictwem poszczególnych kanałów komunikacji w Polsce i Europie Zachodniej. RóŜnice tych kosztów dla poszczególnych kanałów w warunkach polskich (oparte o wyniki badań ankietowych autora) zostały juŝ przedstawione w punkcie (wykres 3.21). ZauwaŜyć moŝna znaczne podobieństwo w poziomie kosztów operacji realizowanych poprzez Internet, bankomaty oraz IVR pomiędzy rynkiem polskim i zachodnioeuropejskim. Jednak koszty operacji przelewu w przypadku kanałów opierających się na bezpośrednim udziale pracowników banku (oddziały i call center) są kilkukrotnie wyŝsze w Europie Zachodniej. Przyczyną tak znacznych róŝnić są zapewne znacznie niŝsze koszty pracy w Polsce. W efekcie oszczędności uzyskiwane dzięki wykorzystaniu Internetu zamiast oddziałów są zdecydowanie wyŝsze w Europie Zachodniej (kanał internetowy jest ponad 14-krotnie tańszy) niŝ w Polsce (niespełna 6-krotnie tańszy). NaleŜy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, Ŝe szeroko rozpowszechnione są nierealistyczne poglądy o znacznie większych redukcjach kosztów uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu bankowości internetowej. Często przytaczane są zwłaszcza dane Booz-Allen & Hamilton 3 z roku 1996, według których dokonywanie w Stanach Zjednoczonych operacji bankowej za pośrednictwem Internetu jest 100-krotnie tańsze niŝ za pośrednictwem 2 The Business Case For Right-Channeling, The TechStrategy TM Report, Forrester Research, June 2003; W badaniu wzięło udział 25 banków zachodnioeuropejskich. 3 Internet Banking: A Survey of Current and Future Development, Booz-Allen & Hamilton, Inc. February 1996, 10

11 oddziałów. Autor nie znalazł jakichkolwiek innych badań potwierdzających moŝliwość osiągnięcia w praktyce tak wielkiej redukcji kosztów operacji bankowych dzięki wykorzystaniu Internetu 4. Jednostkowe koszty realizacji operacji przelewu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji są w Polsce bardzo niskie (w porównaniu do kanałów tradycyjnych), zwłaszcza w przypadku Internetu. JednakŜe, aby te niskie koszty jednostkowe przełoŝyły się na istotne redukcje kosztów ponoszonych przez banki, kanały te musza być masowo wykorzystane. Problem ten został podjęty w badaniu autora z 2004 roku (dotyczącym opinii polskich internautów). Pozwoliło ono ustalić wyraźny związek pomiędzy korzystaniem przez klientów z bankowości internetowej, a wyborem przez nich kanałów realizacji standardowych operacji bankowych. Jak zostało to zaprezentowane na wykresie 5.5, osoby niekorzystające z bankowości internetowej realizowały aŝ 81,4% operacji przelewów za pośrednictwem oddziałów (tj. najdroŝszego kanału dystrybucji usług bankowych). Bankomaty tylko w niewielkim stopniu odciąŝały sieć oddziałów (6,6% wskazań), a wykorzystanie urzędów pocztowych (6,8%) jest raczej kosztownym sposobem realizacji przelewów. Pozostałe kanały dystrybucji, w tym bankowość telefoniczna i przenośna, miały marginalne znaczenie. Natomiast w celu sprawdzania stanu konta osoby niekorzystające z bankowości internetowej stosowały juŝ w znacznym stopniu takŝe tańsze elektroniczne kanały dystrybucji, głównie bankomaty (46,7%) oraz kanał SMS (9,9%). Większe było takŝe wykorzystanie kanałów bankowości telefonicznej (IVR 2,7% i call center 2,4%). Udział osób sprawdzających stan konta w oddziale (28,6%) był niŝszy niŝ w przypadku przelewów. Jednak biorąc pod uwagę, Ŝe jest to najczęściej wykonywana przez klientów standardowa operacja (por. wykres 4.5), oznacza to wciąŝ duŝe koszty dla banków. Znaczna część klientów (5,1%) ogranicza się do otrzymywania wyciągów z rachunku za pomocą tradycyjnej korespondencji pocztowej, która równieŝ jest kosztowna dla banków. Natomiast klienci bankowości internetowej najczęściej realizacją te dwie operacje bankowe w inny sposób (wykres 5.5). Przelewów dokonują oni w przewaŝającej części przez Internet (82,3%). Poprzez oddziały przelewy realizuje zaledwie 11,6% klientów bankowości internetowej, a pozostałe kanały dystrybucji odgrywają niewielką rolę. Radykalnie inny jest takŝe sposób sprawdzania sald rachunku bankowego, gdyŝ 77% klientów bankowości internetowej dokonuje tej operacji przez Internet, 5,9% za pośrednictwem bankomatów, a zaledwie 3,3% w oddziale. Jak wykazano (wykres 5.5) korzystanie przez klientów z bankowości internetowej powoduje masowe przenoszenie realizacji standardowych operacji z najdroŝszego 4 M. Polasik, The Financial Performance of Internet-only Banking, [in:] M. Paprzycki (red.), Electronic Commerce - Research and Development, Interfaculty e-commerce Group, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2003, p

12 (oddziały) do najtańszego (Internet) kanału dystrybucji. UmoŜliwia to bankom uzyskiwanie duŝych bezpośrednich oszczędności na obsłudze tych transakcji. Jednocześnie pozwala to na odciąŝenie sieci oddziałów, którą moŝna wykorzystywać w większym stopniu do oferowania bardziej skomplikowanych usług bankowych (np. wymagających doradztwa). Warto zauwaŝyć, Ŝe w przypadku wielu banków proces przenoszenia obsługi transakcji do kanałów elektronicznych wiąŝe się z redukcją zatrudnienia, co zostało przeanalizowane poniŝej. Wykres 5.5. Wpływ korzystania z bankowości internetowej na wybór kanałów realizacji standardowych operacji bankowych w Polsce Niekorzystający z bankowości internetowej Najczęstszy sposób dokonywania przelewu Korzystający z bankowości internetowej Najczęstszy sposób dokonywania przelewu IVR 0,6% call center 1,7% urząd pocztow y 6,8% bankomat 6,6% WAP 0,2% SMS 0,3% tradycyjna korespond. pocztowa 0,5% 0,2% home banking 0,3% inny 1,4% IVR 0,2% W AP 0,1% call center 0,7% SMS 0,1% 0,5% home banking 1,2% inny 0,3% oddział banku 11,6% bankomat 1,2% urząd pocztowy 1,8% oddział banku 81,4% Internet 82,3% wybór jednokrotny, N=635 wybór jednokrotny, N=1538 Najczęstszy sposób sprawdzania stanu konta Najczęstszy sposób sprawdzania stanu konta W AP 0,3% IVR 2,7% call center 2,4% tradycyjna korespond. pocztowa 5,1% SMS 9,9% 1,8% home banking 1,3% TV-banking 0,0% inny 1,1% oddział banku 28,6% SMS 3,3% WAP 0,5% IVR 3,0% call center 1,6% tradycyjna korespond. pocztowa 2,8% home banking TV-banking 0,1% 1,2% 0,7% inny 0,6% oddział banku 3,3% bankomat 5,9% bankomat 46,7% Internet 77,0% wybór jednokrotny, N=901 wybór jednokrotny, N=1617 Źródło: wyniki autora, rok 2004 (badanie polskich uŝytkowników Internetu). 12

13 Fragment ksiąŝki (2) 6.4. Dynamika i perspektywy rozwoju detalicznej bankowości internetowej PowyŜej szczegółowo przedstawiono oczekiwania klientów indywidualnych wobec bankowości internetowej oraz bariery jej rozwoju w Polsce, na tle sytuacji w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Interesujące jest przeanalizowanie dotychczasowej dynamiki rozwoju polskiego rynku detalicznej bankowości internetowej oraz jej perspektyw na najbliŝsze lata. Na wykresie 6.8 zaprezentowano liczbę rachunków bankowych z dostępem przez Internet oraz oszacowaną przez autora liczbę indywidualnych klientów bankowości internetowej w latach Liczba rachunków została opracowana w oparciu o raporty Związku Banków Polskich 5, a w celu oszacowania liczby klientów wykorzystano równieŝ wyniki badań firmy TNS OBOP 6. Jak przedstawiono na wykresie 6.8, na koniec 2005 roku było w Polsce 2,7 mln aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej. Posiadali oni łącznie 5,6 mln aktywnych rachunków bankowych z dostępem przez Internet (por. równieŝ wykres 2.17). Zatem 2005 roku na rynku polskim na jednego klienta bankowości internetowej przypadały średnio około 2 internetowe rachunki bankowe. Tendencja do posiadania przez internautów wielu rachunków bankowych została zaobserwowana w badaniach autora (wykres 4.15) oraz w badaniach dotyczących rynku niemieckiego 7. Ze względu na dość powszechne posiadanie przez klientów wielu rachunków internetowych w róŝnych bankach, dla charakterystyki polskiego rynku bankowego waŝna jest zarówno liczba rachunków obsługiwanych przez Internet (z punktu widzenia sprzedaŝy i wykorzystania usług bankowych), jak i liczba klientów bankowości internetowej (z punktu widzenia jej społecznej dostępności). W oparciu o dane z lat wcześniejszych autor opracował prognozy dotyczące liczby rachunków i liczby klientów bankowości internetowej do roku 2009 (wykres 6.8). Zgodnie z tymi prognozami, liczba indywidualnych klientów bankowości internetowej na koniec 2009 roku powinna osiągnąć 6,2 mln, a liczba aktywnych rachunków bankowych z dostępem przez Internet 13 mln. Tak więc prognozy te sugerują utrzymanie bardzo dynamicznego tempa rozwoju bankowości internetowej w Polsce w najbliŝszych latach. 5 Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet, op. cit. 6 MęŜczyźni lubią e-banki, op. cit. 7 J. Schaaf, Managing multichannel - the reinvention of customer retention, op. cit., p

14 Wykres 6.8. Liczba rachunków bankowych z dostępem przez Internet i oszacowana liczba klientów indywidualnych bankowości internetowej w Polsce w latach oraz prognozy do roku ,0 12,0 Liczba klientów indywidualnych 11,0 11,8 12,5 13,0 10,0 Liczba rachunków z dostępem przez Internet 9,0 10,0 mln 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,1 0,23 0,5 0,05 0,16 0,4 12/2000 6/ /2001 6/2002 0,8 0,5 1,2 0,7 1,7 1,0 1,9 1,1 12/2002 6/ /2003 2,7 1,4 3,2 1,7 4,5 2,2 5,6 2,7 6/ /2004 6/ /2005 6,7 3,2 7,9 3,8 4,3 4,8 5,2 5,6 5,9 6/2006* 12/2006* 6/2007* 12/2007* 6/2008* 12/2008* 6/2009* 12/2009* Źródło: opracowanie własne szacunki wykonano w oparciu o raporty Związku Banków Polskich 8 oraz publikacje instytutu TNS OBOP 9. Uwzględniono jedynie aktywnych uŝytkowników bankowości internetowej. * Dane od roku 2006 stanowią prognozy. 6,2 Dla oceny perspektyw rozwoju bankowości internetowej w Polsce, oprócz analiza wzrostu samej liczby jej klientów, waŝna jest znajomość innych charakteryzujących ją parametrów oraz poznanie dostępności wykorzystywanego przez nią kanału komunikacji, tj. Internetu. ( ) Kupuję ksiąŝkę >>>. 8 Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet, op. cit. 9 MęŜczyźni lubią e-banki, op. cit. 14

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w polsce

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w polsce Copernican Journal of Finance & Accounting 2013, volume 2, issue 1 e-issn 2300-3065 p-issn 2300-1240 http://dx.doi.org/10.12775/cjfa.2013.010 Michał Polasik * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

Ocena wielokanałowego modelu dystrybucji usług bankowych w Polsce

Ocena wielokanałowego modelu dystrybucji usług bankowych w Polsce Patrycja Chwirot-Zakrzewska BRE Bank SA Ocena wielokanałowego modelu dystrybucji usług bankowych w Polsce Wprowadzenie Dystrybucja usług finansowych stoi obecnie w obliczu nowych wyzwań wyłaniających się

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Terminy bankowość elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR CALL CENTER ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY

RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY ISBN 978-83-88991-16-5 Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Maja Kiba-Janiak RYNEK PRACY I EDUKACJA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM A ŚWIATOWY KRYZYS GOSPODARCZY Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU

POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ W 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotaŝowe rynku turystyki biznesowej (MICE)

Badanie pilotaŝowe rynku turystyki biznesowej (MICE) (województwo wielkopolskie) Metodologia oraz raport z badania Opracowanie: zespół Instytutu Rynku Hotelarskiego pod kierownictwem: dr Tomasza Godlewskiego Warszawa, grudzień 2008 Praca wykonana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU. Zeszyt 18

ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU. Zeszyt 18 ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU Zeszyt 18 Elbląg 2014 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA PWSZ W ELBLĄGU dr hab. inŝ. Jerzy Łabanowski REDAKTOR NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA JAKO NOWA FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA JAKO NOWA FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH BANKOWOŚĆ INTERNETOWA JAKO NOWA FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH Streszczenie Tomasz Parys Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski tomasz.parys@mail.wz.uw.edu.pl Opracowanie przedstawia wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo