Bankowość elektroniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bankowość elektroniczna"

Transkrypt

1

2 Bankowość elektroniczna istota stan perspektywy Michał Polasik CeDeWu, Warszawa, Październik 2006 Tematyka i zawartość ksiąŝki W ksiąŝce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości elektronicznej. Dokonano przeglądu wybranych definicji bankowości elektronicznej, przedstawiono równieŝ jej autorską klasyfikację. Scharakteryzowano stan jej rozwoju w Polsce oraz porównano go z sytuacją na rynkach wybranych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Scharakteryzowano znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej oraz tendencje jego rozwoju na świecie. Zaprezentowano wyniki badania ankietowego, skierowanego do ścisłego kierownictwa banków działających w Polsce. Zawarto w nim opinie na temat rozwoju rynku bankowości elektronicznej oraz konsekwencji stosowania technologii informatycznych w bankowości. Podzielono je na pięć bloków tematycznych: rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, znaczenie integracji rynków finansowych w Europie, elektroniczna bankowość korporacyjna, zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym oraz efekty finansowe. W ksiąŝce przedstawiono takŝe wyniki drugiego badania ankietowego (na próbie 3854 uŝytkowników Internetu), które dotyczyło korzystania z usług bankowości elektronicznej oraz charakterystyki klientów bankowości internetowej w Polsce. DuŜo uwagi poświęcono ekonomicznym skutkom oferowania bankowości elektronicznej. Scharakteryzowano nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem bankowości internetowej. Następnie porównano koszty realizacji operacji bankowych poszczególnymi kanałami dystrybucji. Dokonano takŝe analizy wpływu rozwoju bankowości elektronicznej na wielkość i strukturę zatrudnienia w sektorze bankowym. W ksiąŝce 2

3 scharakteryzowano perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej. W szczególności przedstawiono oczekiwania polskich oraz amerykańskich klientów detalicznej bankowości internetowej. Zaprezentowano takŝe analizę dotychczasowej dynamiki rozwoju bankowości internetowej w Polsce oraz przewidywania na najbliŝsze lata. KsiąŜka jest skierowana do menadŝerów i specjalistów sektora bankowego oraz studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza na kierunkach finanse i bankowość. Mam nadzieję, Ŝe spotka się ona równieŝ z zainteresowaniem wielu obecnych oraz przyszłych klientów bankowości elektronicznej. Z recenzji ksiąŝki Doskonała monografia o bankowości elektronicznej. KsiąŜka Michała Polasika dotyczy najbardziej aktualnych i najwaŝniejszych zagadnień, związanych z perspektywami rozwoju rynku bankowego [...]. Stanowi ona nowatorskie, rzetelne, starannie udokumentowane empirycznie studium z zakresu rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. KsiąŜka zawiera jednocześnie odniesienia i porównania do rynków bankowości elektronicznej w USA i Europie Zachodniej [...]. Autor przeprowadził badania banków i klientów, co [...] dało moŝliwość sformułowania wniosków mających wybitne walory uŝytkowe z punktu widzenia zachowań samych banków, poprawy ich konkurencyjności, zarówno z uwagi na dotarcie do klienta, jak i utrzymanie jego lojalności [...]. Na tle innych istniejących publikacji stanowi ona bardzo wartościową monografię poświęconą bankowości elektronicznej i jej perspektywom w Polsce. Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Kupuję ksiąŝkę >>>. 3

4 Bankowość elektroniczna. Istota stan perspektywy Michał Polasik Spis treści Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja bankowości elektronicznej Przegląd definicji bankowości elektronicznej Zestaw środków technicznych Bankowość elektroniczna jako usługa Specyficzna forma działalności Uniwersalna definicja bankowości elektronicznej Systematyka bankowości elektronicznej Rodzaje klientów Kanały komunikacji Tryby dostępu Poziomy dostępu Typy modeli bankowości elektronicznej Terminy związane z bankowością elektroniczną 32 Rozdział 2 Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji w bankowości Ewolucja bankowości elektronicznej Bankowość terminalowa i telefoniczna Poszukiwanie nowych rozwiązań dla bankowości elektronicznej Rozwój bankowości elektronicznej od połowy lat 90. XX w Znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej Specyfika usług bankowych Rozwój Internetu na świecie Detaliczna bankowość internetowa na świecie Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce 60 4

5 Rozdział 3 Bankowość elektroniczna w Polsce w opinii przedstawicieli banków Metodyka badania ankietowego Polski rynek bankowości elektronicznej Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Znaczenie integracji rynków finansowych w Europie Elektroniczna bankowość korporacyjna Zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym Efekty finansowe Dane dotyczące banków-respondentów Elektroniczne kanały dostępu Oferowane usługi Stosowane rozwiązania informatyczne Funkcjonowanie na europejskim rynku bankowości elektronicznej 98 Rozdział 4 Opinie użytkowników Internetu na temat bankowości elektronicznej Metodyka badania ankietowego Usługi finansowe i transakcje w Internecie Korzystanie z bankowości internetowej Opinie osób niekorzystających z bankowości internetowej Charakterystyka klientów bankowości internetowej 124 Rozdział 5 Ekonomiczne skutki oferowania bankowości elektronicznej Nakłady inwestycyjne Wielkość i struktura kosztów Wpływ na zatrudnienie w sektorze bankowym Efektywność bankowości wirtualnej 149 Rozdział 6 Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce Oczekiwania klientów detalicznej bankowości internetowej Strategie oferowania bankowości elektronicznej Bariery rozwoju bankowości internetowej Dynamika i perspektywy rozwoju detalicznej bankowości internetowej Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek bankowości elektronicznej 173 Podsumowanie 179 Bibliografia 185 5

6 Wstęp Sektor bankowy, ze względu na specyfikę swojej działalności i niematerialny charakter większości usług bankowych, jest szczególnie podatny na stosowanie elektronicznych kanałów komunikacji. Do obsługi klientów kanały te zaczęto wykorzystywać juŝ ponad 40 lat temu. Jednak dopiero od połowy lat 90-tych XX wieku, głównie dzięki zastosowaniu Internetu, nastąpiło wyraźne przyspieszenie rozwoju bankowości elektronicznej. Proces wdraŝania nowych technologii w bankowości polega nie tylko na usprawnieniu dotychczasowych metod świadczenia usług bankowych i redukcji kosztów, lecz umoŝliwia takŝe przezwycięŝanie wielu przestrzennych, czasowych i organizacyjnych ograniczeń w działalności bankowej. Ponadto zastosowanie elektronicznych kanałów komunikacji stymuluje powstawanie kolejnych innowacji w zakresie usług bankowych. Zmienia się postrzeganie samych banków, które poszukują dla siebie nowej roli na kształtującym się wciąŝ rynku elektronicznych usług finansowych. Jednocześnie następują zmiany preferencji i zachowań klientów banków, którzy korzystając z osiągnięć rewolucji informatycznej stają się aktywnymi uczestnikami tego rynku. W ksiąŝce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości elektronicznej. Scharakteryzowano stan jej rozwoju w Polsce oraz porównano go z sytuacją na rynkach wybranych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Przedstawiono takŝe opinie i oczekiwania klientów bankowości elektronicznej oraz perspektywy jej rozwoju w Polsce. Zasadnicza część ksiąŝki oparta jest na interpretacji wyników dwóch badań ankietowych przygotowanych i przeprowadzonych przez autora, które skonfrontowały ze sobą opinie obu stron rynku banków i ich klientów. W opracowaniu wykorzystano polską i zagraniczną literaturę oraz dokonano analizy danych statystycznych dotyczących bankowości elektronicznej. KsiąŜka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu wybranych definicji bankowości elektronicznej z uwzględnieniem podziału na trzy główne podejścia do jej definiowania. Następnie sformułowano uniwersalną definicję bankowości elektronicznej. Przedstawiono równieŝ autorską klasyfikację bankowości elektronicznej, a następnie uporządkowano zagadnienia terminologiczne z nią związane. W rozdziale drugim przedstawiono ewolucję bankowości elektronicznej. Następnie scharakteryzowano znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej oraz tendencje jego rozwoju na świecie. Przeanalizowano równieŝ dotychczasowy rozwój bankowości internetowej na świecie oraz przewidywania na najbliŝsze lata, a takŝe zaprezentowano sytuację w Polsce na tle ogólnoświatowym. W ostatnim podrozdziale przedstawiono rozwój poszczególnych kanałów bankowości elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości internetowej. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez autora, skierowanego do ścisłego kierownictwa banków działających w Polsce. Zawiera on opinie na temat rozwoju rynku bankowości elektronicznej w Polsce oraz konsekwencji stosowania 6

7 technologii informatycznych w bankowości. Podzielono je na pięć bloków tematycznych: rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, znaczenie integracji rynków finansowych w Europie, elektroniczna bankowość korporacyjna, zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym, efekty finansowe. Ostatnia część rozdziału zawiera dane dotyczące bezpośrednio banków-respondentów, w tym charakterystykę oferowanych przez nie usług elektronicznych oraz ich klientów. W rozdziale czwartym ksiąŝki umieszczono wyniki ankietowego badania opinii uŝytkowników Internetu na temat bankowości elektronicznej w Polsce. Zostały one zaprezentowane w ramach czterech bloków obejmujących dane dotyczące: wybranych usług finansowych i transakcji w Internecie, wykorzystywania usług bankowości internetowej, przyczyn niekorzystania z bankowości internetowej oraz charakterystyki klientów bankowości internetowej. Rozdział piąty poświęcony został ekonomicznym skutkom oferowania bankowości elektronicznej. Scharakteryzowano w nim nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem bankowości internetowej. Następnie porównano koszty realizacji operacji bankowych poszczególnymi kanałami dystrybucji. Dokonano tam takŝe analizy wpływu rozwoju bankowości elektronicznej na wielkość i strukturę zatrudnienia w sektorze bankowym. W rozdziale tym przedstawiono równieŝ problem efektywności ekonomicznej bankowości wirtualnej. W ostatnim szóstym rozdziale scharakteryzowano perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. W szczególności przedstawiono tu oczekiwania polskich oraz amerykańskich klientów detalicznej bankowości internetowej. Następnie przeanalizowano kwestię wyboru przez banki strategii oferowania bankowości internetowej. Ponadto szczegółowo scharakteryzowano bariery rozwoju bankowości internetowej. Zaprezentowano takŝe analizę dotychczasowej dynamiki rozwoju bankowości internetowej w Polsce oraz przewidywania na najbliŝsze lata. Przedstawiono równieŝ wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek bankowości elektronicznej. Problematyka bankowości elektronicznej funkcjonującej na polskim rynku bankowym obejmuje szeroki zakres zagadnień. Autor świadomie skoncentrował się tylko na jej aspektach kluczowych z punktu widzenia ekonomii i finansów. Natomiast niektóre kwestie, takie jak aspekty prawne i techniczne, zostały jedynie zasygnalizowane, gdyŝ ich szczegółowa prezentacja wykracza poza zakres merytoryczny ksiąŝki. KsiąŜka jest skierowana do menadŝerów i specjalistów sektora bankowego oraz studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza na kierunkach finanse i bankowość. Autor ma nadzieję, Ŝe spotka się ona równieŝ z zainteresowaniem wielu obecnych oraz przyszłych klientów bankowości elektronicznej. 7

8 Fragment ksiąŝki (1) 5.2. Wielkość i struktura kosztów WdroŜenie bankowości elektronicznej ma bardzo duŝy wpływ na wielkość i strukturę kosztów banków. Tradycyjnie działające banki większość kosztów stałych przeznaczają na wynagrodzenia tysięcy pracowników (zajmujących się obsługą klienta oraz procesami wewnętrznymi) i na utrzymanie rozbudowanej sieci placówek wraz z wyposaŝeniem. Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji powoduje powstanie nowych rodzajów kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, ale jednocześnie umoŝliwia zdecydowaną redukcję tradycyjnych kosztów ponoszonych przez banki. Natomiast w przypadku banków wirtualnych koszty stałe ich działania są wręcz marginalne w stosunku do nakładów na promocję oraz utrzymanie infrastruktury technicznej. Dlatego właśnie banki wirtualne posiadają diametralnie odmienną strukturę kosztów od banków tradycyjnych. Rozwój bankowości internetowej wpływa na róŝnorodne aspekty funkcjonowania banków. Wyniki autora uzyskane w ramach dwóch badań ankietowych w latach 2001 i 2004 pozwoliły stwierdzić, Ŝe zdaniem znacznej większości przedstawicieli banków rozwój bankowości internetowej doprowadza do redukcji całkowitych kosztów banku (wykres 5.3). Istotne jest, Ŝe przekonanie o spadku kosztów całkowitych było bardzo wysokie zarówno w pierwszym, jak i drugim badaniu (prawie 70%), co wskazuje na trwałość oczekiwań respondentów odnośnie powstawania oszczędności. Interesujące jest, Ŝe jeszcze w roku 2001 znaczne były obawy o wzrost całkowitych wydatków na promocję (w przeliczeniu na klienta) na skutek wprowadzania bankowości internetowej. Jednak w badaniu z roku 2004 liczba wskazań przewidujących ich wzrost zmniejszyła się i opinie w kwestii wydatków promocyjnych są mocno podzielone (wykres 5.3). Z punktu widzenia uzyskiwanych przez banki przychodów ciekawym sygnałem moŝe być pojawianie się w 2004 roku wskazań na moŝliwość wzrostu kosztów dla posiadaczy rachunków bankowych (ROR), co mogłoby oznaczać wprowadzenie dodatkowych opłat za korzystanie z bankowości internetowej. Warto zauwaŝyć, Ŝe przekonanie o moŝliwościach uzyskania redukcji kosztów stanowi dla banków waŝny motyw oferowania bankowości internetowej (wykres 3.14). Co prawda najwaŝniejszym motywem dla większości banków jest obrona lub wzmocnienie pozycji konkurencyjnej banku, jednak ponad 1/4 respondentów wskazuje jako najwaŝniejszy motyw redukcję kosztów. 8

9 Wykres 5.3. Konsekwencje wprowadzania bankowości internetowej porównanie lat Wzrost Bez zmian Spadek Wzrost Bez zmian Spadek 89% 11% częstość dokonywania operacji 85% 12% 3% 67% 22% 11% wydatki na promocję 39% 32% 29% 22% 11% 67% koszty całkowite 26% 6% 68% 11% 89% koszt ROR dla posiadacza 6% 6% 87% 33% 67% całkowite zatrudnienie 6% 32% 62% 11% 67% 22% liczba oddziałów 68% 32% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Źródło: wyniki autora rok wybór jednokrotny, N=9; rok 2004 (badanie opinii przedstawicieli banków) wybór jednokrotny, N=34. Generalnym źródłem oszczędności uzyskiwanych przez banki dzięki wykorzystaniu bankowości elektronicznej jest przenoszenie operacji z fizycznych do elektronicznych kanałów dystrybucji. Z procesem tym związane są następujące zjawiska: niŝsze koszty realizacji operacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, redukcja zatrudnienia w bankach (na skutek automatyzacji operacji), redukcja kosztów stałych utrzymania fizycznych kanałów dystrybucji (w przypadku banku wielokanałowego) lub ich eliminacja (w banku wirtualnym), wzrostu kosztów informatycznych banków oraz zatrudnienia w działach informatycznych i obsługujących bankowość elektroniczną, wykorzystania zewnętrznych podmiotów do realizacji wewnętrznych procesów banków (outsourcing), zmiany kosztów działań marketingowych (w zaleŝności od przyjętej strategii). Głównym problemem przedstawionym poniŝej jest oszacowanie przeciętnych kosztów realizacji operacji przelewu za pośrednictwem poszczególnych kanałów dystrybucji (wykres 5.4). Natomiast problematyka generalnej redukcji zatrudnienia, wywołanej przez rozwój bankowości elektronicznej oraz zmiany jego struktury, jak równieŝ moŝliwości wykorzystania outsourcingu przez banki w Polsce, została szczegółowo przeanalizowana w podrozdziale M. Polasik, Bankowość internetowa w ocenie prezesów banków, op. cit. 9

10 Wykres 5.4. Porównanie przeciętnych kosztów realizacji pojedynczej operacji przelewu za pośrednictwem poszczególnych kanałów komunikacji w Polsce i Europie Zachodniej 6,00 zł Polska, ,32 5,00 zł 4,00 zł Europa Zachodnia, ,00 3,00 zł 2,00 zł 1,65 2,06 1,00 zł - zł 1,03 0,92 0,91 0,58 0,51 0,35 0,79 b.d. Internet home-banking bankomat IVR call center oddział Źródło: opracowanie własne na podstawie: (1) wyników autora dla Polski z roku 2004 (badanie opinii przedstawicieli banków), N=22; (2) Forrester Research 2, 2003, N=11 (dla Europy Zachodniej); b.d. brak danych. Przedstawione na wykresie 5.4 dane pozwalają porównać wielkość przeciętnych kosztów realizacji pojedynczej operacji przelewu za pośrednictwem poszczególnych kanałów komunikacji w Polsce i Europie Zachodniej. RóŜnice tych kosztów dla poszczególnych kanałów w warunkach polskich (oparte o wyniki badań ankietowych autora) zostały juŝ przedstawione w punkcie (wykres 3.21). ZauwaŜyć moŝna znaczne podobieństwo w poziomie kosztów operacji realizowanych poprzez Internet, bankomaty oraz IVR pomiędzy rynkiem polskim i zachodnioeuropejskim. Jednak koszty operacji przelewu w przypadku kanałów opierających się na bezpośrednim udziale pracowników banku (oddziały i call center) są kilkukrotnie wyŝsze w Europie Zachodniej. Przyczyną tak znacznych róŝnić są zapewne znacznie niŝsze koszty pracy w Polsce. W efekcie oszczędności uzyskiwane dzięki wykorzystaniu Internetu zamiast oddziałów są zdecydowanie wyŝsze w Europie Zachodniej (kanał internetowy jest ponad 14-krotnie tańszy) niŝ w Polsce (niespełna 6-krotnie tańszy). NaleŜy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, Ŝe szeroko rozpowszechnione są nierealistyczne poglądy o znacznie większych redukcjach kosztów uzyskiwanych dzięki wykorzystaniu bankowości internetowej. Często przytaczane są zwłaszcza dane Booz-Allen & Hamilton 3 z roku 1996, według których dokonywanie w Stanach Zjednoczonych operacji bankowej za pośrednictwem Internetu jest 100-krotnie tańsze niŝ za pośrednictwem 2 The Business Case For Right-Channeling, The TechStrategy TM Report, Forrester Research, June 2003; W badaniu wzięło udział 25 banków zachodnioeuropejskich. 3 Internet Banking: A Survey of Current and Future Development, Booz-Allen & Hamilton, Inc. February 1996, 10

11 oddziałów. Autor nie znalazł jakichkolwiek innych badań potwierdzających moŝliwość osiągnięcia w praktyce tak wielkiej redukcji kosztów operacji bankowych dzięki wykorzystaniu Internetu 4. Jednostkowe koszty realizacji operacji przelewu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji są w Polsce bardzo niskie (w porównaniu do kanałów tradycyjnych), zwłaszcza w przypadku Internetu. JednakŜe, aby te niskie koszty jednostkowe przełoŝyły się na istotne redukcje kosztów ponoszonych przez banki, kanały te musza być masowo wykorzystane. Problem ten został podjęty w badaniu autora z 2004 roku (dotyczącym opinii polskich internautów). Pozwoliło ono ustalić wyraźny związek pomiędzy korzystaniem przez klientów z bankowości internetowej, a wyborem przez nich kanałów realizacji standardowych operacji bankowych. Jak zostało to zaprezentowane na wykresie 5.5, osoby niekorzystające z bankowości internetowej realizowały aŝ 81,4% operacji przelewów za pośrednictwem oddziałów (tj. najdroŝszego kanału dystrybucji usług bankowych). Bankomaty tylko w niewielkim stopniu odciąŝały sieć oddziałów (6,6% wskazań), a wykorzystanie urzędów pocztowych (6,8%) jest raczej kosztownym sposobem realizacji przelewów. Pozostałe kanały dystrybucji, w tym bankowość telefoniczna i przenośna, miały marginalne znaczenie. Natomiast w celu sprawdzania stanu konta osoby niekorzystające z bankowości internetowej stosowały juŝ w znacznym stopniu takŝe tańsze elektroniczne kanały dystrybucji, głównie bankomaty (46,7%) oraz kanał SMS (9,9%). Większe było takŝe wykorzystanie kanałów bankowości telefonicznej (IVR 2,7% i call center 2,4%). Udział osób sprawdzających stan konta w oddziale (28,6%) był niŝszy niŝ w przypadku przelewów. Jednak biorąc pod uwagę, Ŝe jest to najczęściej wykonywana przez klientów standardowa operacja (por. wykres 4.5), oznacza to wciąŝ duŝe koszty dla banków. Znaczna część klientów (5,1%) ogranicza się do otrzymywania wyciągów z rachunku za pomocą tradycyjnej korespondencji pocztowej, która równieŝ jest kosztowna dla banków. Natomiast klienci bankowości internetowej najczęściej realizacją te dwie operacje bankowe w inny sposób (wykres 5.5). Przelewów dokonują oni w przewaŝającej części przez Internet (82,3%). Poprzez oddziały przelewy realizuje zaledwie 11,6% klientów bankowości internetowej, a pozostałe kanały dystrybucji odgrywają niewielką rolę. Radykalnie inny jest takŝe sposób sprawdzania sald rachunku bankowego, gdyŝ 77% klientów bankowości internetowej dokonuje tej operacji przez Internet, 5,9% za pośrednictwem bankomatów, a zaledwie 3,3% w oddziale. Jak wykazano (wykres 5.5) korzystanie przez klientów z bankowości internetowej powoduje masowe przenoszenie realizacji standardowych operacji z najdroŝszego 4 M. Polasik, The Financial Performance of Internet-only Banking, [in:] M. Paprzycki (red.), Electronic Commerce - Research and Development, Interfaculty e-commerce Group, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2003, p

12 (oddziały) do najtańszego (Internet) kanału dystrybucji. UmoŜliwia to bankom uzyskiwanie duŝych bezpośrednich oszczędności na obsłudze tych transakcji. Jednocześnie pozwala to na odciąŝenie sieci oddziałów, którą moŝna wykorzystywać w większym stopniu do oferowania bardziej skomplikowanych usług bankowych (np. wymagających doradztwa). Warto zauwaŝyć, Ŝe w przypadku wielu banków proces przenoszenia obsługi transakcji do kanałów elektronicznych wiąŝe się z redukcją zatrudnienia, co zostało przeanalizowane poniŝej. Wykres 5.5. Wpływ korzystania z bankowości internetowej na wybór kanałów realizacji standardowych operacji bankowych w Polsce Niekorzystający z bankowości internetowej Najczęstszy sposób dokonywania przelewu Korzystający z bankowości internetowej Najczęstszy sposób dokonywania przelewu IVR 0,6% call center 1,7% urząd pocztow y 6,8% bankomat 6,6% WAP 0,2% SMS 0,3% tradycyjna korespond. pocztowa 0,5% 0,2% home banking 0,3% inny 1,4% IVR 0,2% W AP 0,1% call center 0,7% SMS 0,1% 0,5% home banking 1,2% inny 0,3% oddział banku 11,6% bankomat 1,2% urząd pocztowy 1,8% oddział banku 81,4% Internet 82,3% wybór jednokrotny, N=635 wybór jednokrotny, N=1538 Najczęstszy sposób sprawdzania stanu konta Najczęstszy sposób sprawdzania stanu konta W AP 0,3% IVR 2,7% call center 2,4% tradycyjna korespond. pocztowa 5,1% SMS 9,9% 1,8% home banking 1,3% TV-banking 0,0% inny 1,1% oddział banku 28,6% SMS 3,3% WAP 0,5% IVR 3,0% call center 1,6% tradycyjna korespond. pocztowa 2,8% home banking TV-banking 0,1% 1,2% 0,7% inny 0,6% oddział banku 3,3% bankomat 5,9% bankomat 46,7% Internet 77,0% wybór jednokrotny, N=901 wybór jednokrotny, N=1617 Źródło: wyniki autora, rok 2004 (badanie polskich uŝytkowników Internetu). 12

13 Fragment ksiąŝki (2) 6.4. Dynamika i perspektywy rozwoju detalicznej bankowości internetowej PowyŜej szczegółowo przedstawiono oczekiwania klientów indywidualnych wobec bankowości internetowej oraz bariery jej rozwoju w Polsce, na tle sytuacji w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Interesujące jest przeanalizowanie dotychczasowej dynamiki rozwoju polskiego rynku detalicznej bankowości internetowej oraz jej perspektyw na najbliŝsze lata. Na wykresie 6.8 zaprezentowano liczbę rachunków bankowych z dostępem przez Internet oraz oszacowaną przez autora liczbę indywidualnych klientów bankowości internetowej w latach Liczba rachunków została opracowana w oparciu o raporty Związku Banków Polskich 5, a w celu oszacowania liczby klientów wykorzystano równieŝ wyniki badań firmy TNS OBOP 6. Jak przedstawiono na wykresie 6.8, na koniec 2005 roku było w Polsce 2,7 mln aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej. Posiadali oni łącznie 5,6 mln aktywnych rachunków bankowych z dostępem przez Internet (por. równieŝ wykres 2.17). Zatem 2005 roku na rynku polskim na jednego klienta bankowości internetowej przypadały średnio około 2 internetowe rachunki bankowe. Tendencja do posiadania przez internautów wielu rachunków bankowych została zaobserwowana w badaniach autora (wykres 4.15) oraz w badaniach dotyczących rynku niemieckiego 7. Ze względu na dość powszechne posiadanie przez klientów wielu rachunków internetowych w róŝnych bankach, dla charakterystyki polskiego rynku bankowego waŝna jest zarówno liczba rachunków obsługiwanych przez Internet (z punktu widzenia sprzedaŝy i wykorzystania usług bankowych), jak i liczba klientów bankowości internetowej (z punktu widzenia jej społecznej dostępności). W oparciu o dane z lat wcześniejszych autor opracował prognozy dotyczące liczby rachunków i liczby klientów bankowości internetowej do roku 2009 (wykres 6.8). Zgodnie z tymi prognozami, liczba indywidualnych klientów bankowości internetowej na koniec 2009 roku powinna osiągnąć 6,2 mln, a liczba aktywnych rachunków bankowych z dostępem przez Internet 13 mln. Tak więc prognozy te sugerują utrzymanie bardzo dynamicznego tempa rozwoju bankowości internetowej w Polsce w najbliŝszych latach. 5 Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet, op. cit. 6 MęŜczyźni lubią e-banki, op. cit. 7 J. Schaaf, Managing multichannel - the reinvention of customer retention, op. cit., p

14 Wykres 6.8. Liczba rachunków bankowych z dostępem przez Internet i oszacowana liczba klientów indywidualnych bankowości internetowej w Polsce w latach oraz prognozy do roku ,0 12,0 Liczba klientów indywidualnych 11,0 11,8 12,5 13,0 10,0 Liczba rachunków z dostępem przez Internet 9,0 10,0 mln 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,1 0,23 0,5 0,05 0,16 0,4 12/2000 6/ /2001 6/2002 0,8 0,5 1,2 0,7 1,7 1,0 1,9 1,1 12/2002 6/ /2003 2,7 1,4 3,2 1,7 4,5 2,2 5,6 2,7 6/ /2004 6/ /2005 6,7 3,2 7,9 3,8 4,3 4,8 5,2 5,6 5,9 6/2006* 12/2006* 6/2007* 12/2007* 6/2008* 12/2008* 6/2009* 12/2009* Źródło: opracowanie własne szacunki wykonano w oparciu o raporty Związku Banków Polskich 8 oraz publikacje instytutu TNS OBOP 9. Uwzględniono jedynie aktywnych uŝytkowników bankowości internetowej. * Dane od roku 2006 stanowią prognozy. 6,2 Dla oceny perspektyw rozwoju bankowości internetowej w Polsce, oprócz analiza wzrostu samej liczby jej klientów, waŝna jest znajomość innych charakteryzujących ją parametrów oraz poznanie dostępności wykorzystywanego przez nią kanału komunikacji, tj. Internetu. ( ) Kupuję ksiąŝkę >>>. 8 Liczba klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez Internet, op. cit. 9 MęŜczyźni lubią e-banki, op. cit. 14

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

jak promować bankowość mobilną Rewolucja w Finansach, 8 czerwca 2011r.

jak promować bankowość mobilną Rewolucja w Finansach, 8 czerwca 2011r. jak promować bankowość mobilną Rewolucja w Finansach, 8 czerwca 2011r. bankowość mobilina na świecie 40 milionów Amerykanów będzie korzystało z bankowości mobilnej w 2012 roku 894 miliony ludzi może korzystać

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? Kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w świetle zmieniających się oczekiwań klientów

Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? Kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w świetle zmieniających się oczekiwań klientów Jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci? Kierunki ewolucji sieci oddziałów bankowych w świetle zmieniających się oczekiwań klientów Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa, 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Budowa Lidera Polskiej Bankowości

Budowa Lidera Polskiej Bankowości Budowa Lidera Polskiej Bankowości Informacja o postępie prac w programie integracji Warszawa, 10 maja, 2007 AGENDA 1 Pekao BPH: omówienie ogólnego postępu prac 2 Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, kwiecień 2008 Wartość transakcji przeprowadzonych kartami bankowymi w 2007 roku wzrosła do 265 miliardów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE

ANALIZA SYSTEMÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INśYNIERII PRODUKCJI ARKADIUSZ SKOWRON ANALIZA SYSTEMÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE PROMOTOR PROF. DR HAB. IRENA PYKA O P O L E 2 0 0 8 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl W jakich bankach? W jaki sposób? Kto korzysta z e-kont? Jakie są plany na najbliŝsze miesiące? Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce

Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce 393 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 25/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce Streszczenie. Bankowość elektroniczna jest

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008

Nowa Netia. Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska. Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Nowa Netia Sytuacja miesiąc po nabyciu Tele2 Polska Telekonferencja dla inwestorów 14 października 2008 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny. Wprowadzenie Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Citi Handlowy wprowadza zmiany do Tabeli Opłat i Prowizji oraz Pakiet Korzyści z kontem w Citi Handlowy

Citi Handlowy wprowadza zmiany do Tabeli Opłat i Prowizji oraz Pakiet Korzyści z kontem w Citi Handlowy Warszawa, 15.06.2009 Citi Handlowy wprowadza zmiany do Tabeli Opłat i Prowizji oraz Pakiet Korzyści z kontem w Citi Handlowy Citi Handlowy zdecydował o zmianach cen wybranych usług bankowych. Od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

Bankowe relacje z mediami.

Bankowe relacje z mediami. Bankowe relacje z mediami. Opinie dziennikarzy o bankach 2008. Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia analizuje opinie 50 dziennikarzy finansowych na temat polityki informacyjnej, współpracy z biurami prasowymi

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel Kto zarabia najlepiej w Polsce Arkadiusz Droździel Najwięcej moŝna zarobić w Polsce w górnictwie (prawie 6,4 tys. zł) i szerokorozumianej branŝy finansowej (ponad 5,2 tys. złotych). Natomiast najmniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Z badań przeprowadzonych przez IBnGR w ramach projektu finansowanego z grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych

Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych Maciej Jurczyga Celem artykułu jest przybliŝenie czytelnikom zagadnień związanych z prawidłowym ujęciem skutków utraty wartości aktywów w rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych Realizator Patronat CHARAKTERYSTYKA PRÓBY Dobór próby: celowy (kluczowi klienci wybranych operatorów logistycznych)

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Firmy ich oczekiwania wobec banków

Firmy ich oczekiwania wobec banków Firmy ich oczekiwania wobec banków Raport z badań Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Warszawa, 19 maja 2010 Firmy 1.Lojalność 2. Internet 3. Doradca 4. Depozyty 5. Kredyty 6. ING Direct Business

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski Wrocław, lipiec 2008 Najlepsze pensje mają szefowie działów finansowych - średnio ponad 11

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania Preambuła Art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym (tekst

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

Wykład: Systemy dystrybucji. a marketing relacyjny

Wykład: Systemy dystrybucji. a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane, jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji, jak duża

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Bankowości elektronicznej KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP

Bankowości elektronicznej KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP Bankowości elektronicznej Cele modułu Zdobycie podstawowej wiedzy na temat bankowości elektronicznej Zdobycie podstawowych informacji na temat pochodzenia bankowości elektronicznej. Zapoznanie się z rożnymi

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego)

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na podstawie ankiet PAIiIZ S.A. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykład: Dystrybucja produktów bankowych

Wykład: Dystrybucja produktów bankowych Wykład: Dystrybucja produktów bankowych Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża będzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój bankowości internetowej w Polsce. Sławomir Lachowski, BRE Bank

Rozwój bankowości internetowej w Polsce. Sławomir Lachowski, BRE Bank Rozwój bankowości internetowej w Polsce. Sławomir Lachowski, BRE Bank Agenda Wstęp Rozwój bankowości internetowej na świecie Rozwój bankowości internetowej w Polsce Bankowość detaliczna przyszłości Wstęp

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Klienci banków: liczy się solidność

Klienci banków: liczy się solidność Raport specjalny Acxiom i Open Finance, 17 lipca 2007 r. Klienci banków: liczy się solidność Osoby wybierające ofertę bankową dla siebie najbardziej zwracają uwagę na solidność banku. Liczy się też bliskość

Bardziej szczegółowo

Wykład: Dystrybucja produktów bankowych

Wykład: Dystrybucja produktów bankowych Wykład: Dystrybucja produktów bankowych Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża będzie

Bardziej szczegółowo