Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji Kodem Autoryzacji/Hasłem Jednorazowym, Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości). Ilekroć w Regulaminie mowa o określonych czynnościach Banku, rozumie się przez to stosowne czynności wykonywane przez Noble Bank - Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Banku S.A., Bankowość Internetowa wykonywana na podstawie Umowy o Bankowość Internetową Noble Bank i niniejszego Regulaminu, usługa dostępu do Rachunków świadczona przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem podłączonych do Internetu urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Posiadacza Bankowości W zakresie dotyczącym wykonywania Operacji, Bankowość Internetowa stanowi uzgodniony przez Bank i Posiadacza zbiór procedur wykorzystywanych przez posiadacza do składania Zleceń płatniczych, dostępna pod adresem https://secure.noblebank.pl, Bankowość Mobilna Noble Banku - forma korzystania z Bankowości Internetowej udostępniana przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej przy wykorzystaniu aplikacji bankowości mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność), Dostawca Płatnika Bank, Dokument tożsamości ważny: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, Dyspozycja oświadczenie Posiadacza Bankowości Internetowej (zlecenie) złożone za pośrednictwem Bankowości Internetowej w zakresie udostępnionych funkcjonalności tej bankowości i autoryzowane w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub Umowie, Fotopłatność - polecenie przelewu złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pomocą Urządzenia Mobilnego z aktywną Bankowością Mobilną Noble Banku, gdzie dane niezbędne do prawidłowego wykonania polecenia przelewu pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR (Quick Response) wykonane przy pomocy Urządzenia Mobilnego, Hasło unikalny ciąg znaków służący do dodatkowej weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank, Hasło Mobilne unikalny ciąg znaków służący do weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank w ramach Bankowości Mobilnej Noble Banku, Infolinia jednostka organizacyjna Banku z którą możliwy jest kontakt pod numerem telefonu Infolinia służy do udzielania informacji klientom Banku oraz osobom zainteresowanym produktami i/lub usługami Banku, do prowadzenia akcji marketingowych i do sprzedaży produktów i/lub usług bankowych oferowanych przez Bank, Karta debetowa karta wydana na podstawie umowy o kartę debetową, Karta kredytowa karta wydana na podstawie umowy o kartę kredytową, Karta płatnicza Karta debetowa lub Karta kredytowa, Kod Autoryzacji/ Hasło Jednorazowe żądana przez Witrynę Internetową kombinacja znaków wysyłana w wiadomości SMS jako hasło jednorazowe konieczne do Autoryzacji dyspozycji, Kod PIN żądana przez Bankowość Mobilną Noble Banku kombinacja znaków konieczna do Autoryzacji Dyspozycji, ustalana przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Komunikat forma przekazywania Posiadaczowi Bankowości Internetowej informacji za pośrednictwem Witryny Internetowej, Limit kredytowy kwota, do wysokości której właściciel Rachunku może składać dyspozycje obciążeniowe nie znajdujące pokrycia w saldzie rachunku. Prowadzony na podstawie Umowy o Limit Kredytowy w Rachunku Osobistym Noble Bank, Limit nocny maksymalna kwota, do wysokości której Posiadacz Bankowości Internetowej może składać w godzinach 22:00-10:00 przelewy w walucie obcej na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz na rachunki oszczędnościowych lokat terminowych, prowadzone w Banku, które wymagają przewalutowania i obciążają rachunek oszczędnościoworozliczeniowy. Limit nocny wynosi USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie i obowiązuje niezależnie dla każdego rachunku. Login ustalony ciąg znaków służący do identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank, Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, posiadająca zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, Noble Phone usługa bankowości telefonicznej udostępniana przez Bank Posiadaczowi Bankowości Internetowej po podpisaniu odrębnej umowy o świadczenie takiej usługi, polegająca na zapewnieniu dostępu do środków zgromadzonych na Rachunkach, realizacji dyspozycji złożonych przez Posiadacza Bankowości Internetowej oraz dostępie do informacji o Rachunkach przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym, Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca Odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej, Operacja lub Dyspozycja pieniężna Dyspozycja wykonania Transakcji płatniczej za pomocą polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, lub przy użyciu Karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, Operacje w obrocie dewizowym - polecenie wypłaty za granicę lub do innego Banku krajowego albo Polecenie wypłaty z zagranicy lub z innego Banku krajowego. Operacja w obrocie dewizowym jest wykonywana na podstawie Regulaminu realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Ostatnia Wola usługa dostępna w Bankowości Internetowej Noble Bank, umożliwiająca Posiadaczowi Bankowości Internetowej zapisanie informacji, które w przypadku jego śmierci, zostaną przekazane przez Bank wskazanym przez Posiadacza Bankowości Internetowej osobom, Personal Net Worth usługa dostępna w Bankowości Internetowej Noble Bank, która umożliwia Posiadaczowi Bankowości Internetowej gromadzenie informacji o posiadanych przez niego aktywach/pasywach. Narzędzie do strategicznego planowania finansów, Placówka Banku wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi objęte Regulaminem i Umową, Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze, Posiadacz Bankowości Internetowej posiadacz lub współposiadacz Produktu wiodącego, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który zawarł z Bankiem Umowę, Produkt wiodący Rachunek Osobisty Noble Bank (dalej Rachunek ) w pakiecie określonym w Umowie Pakietowej, Przelew europejski SEPA polecenie przelewu w walucie EUR w obrocie pomiędzy uczestnikami z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii i Szwajcarii, posiadające prawidłowy Unikatowy identyfikator Odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC banku Odbiorcy oraz Opcję kosztową SHA. Przelew europejski jest wykonywany na podstawie Regulaminu realizacji w Getin Noble Banku SA poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich. Rachunek walutowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walucie obcej prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej na podstawie odrębnej umowy. SMS Info usługa świadczona przez Bank, polegająca na przekazywaniu Posiadaczowi Bankowości Internetowej wiadomości SMS lub zawierających informacje o Operacjach wykonanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach produktów udostępnionych za pomocą Bankowości Internetowej, Symbol unikalny wzór ruchu palca na ekranie Urządzenia Mobilnego służący do weryfikacji tożsamości Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank w ramach Bankowości Mobilnej Noble Banku, Tabela Tabela opłat i prowizji Rachunku Osobistego Noble Bank, Transakcja płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, Umowa Umowa o usługi Bankowości Internetowej Noble Banku, zawierana w ramach Umowy Pakietowej, na podstawie której Bank dokonuje udostępnienia Posiadaczowi usługi Bankowości Internetowej, określająca warunki i zasady korzystania z Bankowości Internetowej oraz prawa i obowiązki Banku i Posiadacza Bankowości Internetowej z tym związane, Umowa Pakietowa Umowa Pakietowa Rachunku Osobistego z usługami Bankowości Internetowej Noble Banku wraz z Umową o Kartę debetową oraz Umową Ramową, Umowa Pakietowa Rachunku Osobistego z usługami Bankowości Internetowej Noble Banku wraz z Umową o Kartę debetową oraz Umową Ramową dla byłych Klientów DZ BANK Polska SA lub Umowa Pakietowa z Aneksem do Umowy Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego z usługami Bankowości Internetowej Noble Banku wraz z Umową o Kartę debetową są to Umowy zawierające pakiet produktów, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank dotyczące tych produktów wraz z Umową i Umową Ramową, Umowy Produktowe odrębne umowy pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej, na podstawie których Bank wykonuje na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej czynności bankowe i inne usługi oferowane przez Bank, Umowa Ramowa umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej określająca zasady zawierania odrębnych Umów Produktowych pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Bankowości Internetowej za pomocą Bankowości Internetowej, Urządzenie Mobilne urządzenie telekomunikacyjne wyposażone w system operacyjny Android (od wersji 2.2 wzwyż) lub ios (od wersji 5.0 wzwyż o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) lub Windows Phone (od wersji 7.5 o ile Bank udostępni taką funkcjonalność) i dostęp do Internetu (telefon komórkowy lub smartphone), UUP ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), Użytkownik Bankowości Internetowej w przypadku gdy Bank udostępnił taką możliwość, jest to osoba, wskazana przez Posiadacza Bankowości Internetowej, korzystająca z dostępu do Bankowości Internetowej realizująca dyspozycje objęte Umową w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości Do Użytkownika Bankowości Internetowej odnoszą się odpowiednio wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Posiadacza Bankowości Internetowej, Witryna Internetowa system transakcyjny do obsługi Posiadacza Bankowości Internetowej udostępniany przez Bank za pomocą strony internetowej Banku Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do Dostawcy Płatnika, zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej w rozumieniu przepisów UUP. Zasady udostępniania Bankowości Internetowej Noble Banku Warunkiem udostępnienia Bankowości Internetowej jest: a) zawarcie z Bankiem umowy o Produkt wiodący lub,

2 b) posiadanie w Banku Rachunku i zawarcie Umowy Pakietowej z Aneksem, oraz podanie nazwiska rodowego matki oraz numeru PESEL dla każdego Posiadacza Bankowości W przypadku braku numeru PESEL (nierezydent) konieczne jest podanie daty urodzenia. 2. Bank świadczy usługę wysyłania komunikatów SMS na numer telefonu komórkowego koniecznych do Autoryzacji wykonywanych Dyspozycji pieniężnych w Bankowości 3. Bank udostępnia usługę Bankowości Internetowej do rachunków. Warunkiem udostępnienia usługi Bankowości Internetowej do rachunków jest posiadanie Produktu wiodącego z aktywną usługą Bankowości 3 1. Umowa Pakietowa może być podpisana w dowolnej Placówce Banku: a) w przypadku rachunku indywidualnego Umowa Pakietowa jest podpisywana przez posiadacza Produktu wiodącego; b) w przypadku rachunku wspólnego - Umowa Pakietowa podpisywana jest przez współposiadacza Produktu wiodącego, dla którego aktywowana jest usługa Bankowości Internetowej; c) w przypadku aktywowania usługi Bankowości Internetowej z dostępem do rachunku wspólnego dla Użytkownika Bankowości Internetowej (o ile Bank udostępni taką możliwość) i/lub dla kilku współposiadaczy Produktu wiodącego - na Umowie Pakietowej wymagane są podpisy wszystkich współposiadaczy Produktu wiodącego. 2. Umowa Pakietowa może być podpisana również poza Placówką Banku w obecności osoby upoważnionej przez Bank lub w inny określony przez Bank sposób. 3. Bankowi przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy Pakietowej w przypadku, gdy podczas jej zawierania klient Banku posłużył się fałszywymi Dokumentami tożsamości albo podał Bankowi fałszywe dane osobowe bądź inne dane niezbędne do zawarcia Umowy Pakietowej. 4. Umowa Pakietowa i inne dokumenty dotyczące Umowy Pakietowej, w tym Regulaminy, sporządzane są w języku polskim. Polska wersja tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 5. W okresie obowiązywania Umowy Pakietowej Posiadacz Bankowości Internetowej ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy Pakietowej oraz Regulaminów w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza Bankowości Internetowej informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną. 6. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne Komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi Bankowości Internetowej w języku polskim Dokonywanie Dyspozycji za pośrednictwem Bankowości Internetowej jest możliwe po: a) podpisaniu Umowy Pakietowej i udostępnieniu Posiadaczowi Bankowości Internetowej usługi Bankowości Internetowej przez Bank, b) otrzymaniu przez Posiadacza Bankowości Internetowej: Hasła, Loginu. 2. Dla każdego Posiadacza Bankowości Internetowej Bank wysyła jeden Login i Hasło, przypisane do osoby uprawnionej, bez względu na ilość Rachunków objętych usługą Bankowości Warunki wydawania Haseł i Loginów. Identyfikacja Posiadaczy Bankowości Internetowej Noble Banku. Zasady bezpieczeństwa usługi Bankowości 5 1. Login zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Internetowej wskazany w Umowie Pakietowej, Hasło natomiast jest wysyłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w Umowie Pakietowej. Nowo nadany Login do Bankowości Internetowej będzie obowiązywał także dla pozostałych produktów i usług zawartych z Getin Noble Bankiem S.A. przed podpisaniem Umowy Pakietowej, co oznacza, że spersonalizowany Login i Hasło, z których klient Banku korzystał przed zawarciem Umowy Pakietowej mogą ulec zmianie w sposób określony w zd W przypadku, gdy Bank udostępnił taką możliwość, Użytkownikiem Bankowości Internetowej może zostać osoba fizyczna nie będąca Posiadaczem Bankowości Internetowej, wskazana jako uprawniona przez Posiadacza Bankowości Posiadacz Bankowości Internetowej określa zakres umocowania Użytkownika Bankowości Internetowej, w szczególności zakres dostępu Użytkownika Bankowości Internetowej, do środków znajdujących się na Rachunkach, jak również rodzaj Dyspozycji, do których dokonywania uprawniony jest taki Użytkownik Bankowości Wszelkie Dyspozycje dokonywane są przez Użytkownika Bankowości Internetowej w imieniu i na rzecz Posiadacza Bankowości 6 1. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej dokonywana jest na podstawie: a) Loginu, b) Hasła. 2. Do Autoryzacji Dyspozycji służą Hasła Jednorazowe przesyłane przez Bank w wiadomości SMS na telefon komórkowy Posiadacza. 3. Przy pierwszym logowaniu do Bankowości Internetowej Witryna Internetowa wymusza zmianę Hasła. Hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. 4. Posiadacz Bankowości Internetowej może samodzielnie zmieniać Hasło, w każdym dowolnym momencie trwania Umowy, w ramach opcji dostępnych w Bankowości 7 1. Bank, świadcząc usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do zapewnienia Posiadaczowi Bankowości Internetowej bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. Posiadacz Bankowości Internetowej zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz Hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. 3. Posiadacz Bankowości Internetowej nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości Internetowej, Posiadacz Bankowości Internetowej powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości Posiadacz Bankowości Internetowej ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie przez Niego powyższych danych osobom trzecim. 4. Czynności wykonywane przez Posiadacza Bankowości Internetowej w sposób niezgodny z podanymi przez Bank informacjami, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, mogą doprowadzić do zablokowania dostępu do Witryny Internetowej bądź przerwania procesu akceptacji, co z kolei może skutkować brakiem możliwości dokonania czynności. 5. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego Posiadacza Bankowości Internetowej, zaleca się jednak, aby Posiadacz Bankowości Internetowej upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Bank publikuje na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem rekomendacje (wymogi) techniczne których spełnienie umożliwia dostęp do usług Bankowości Internetowej oraz rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową. 6. Bank nie gwarantuje poprawności pracy Bankowości Internetowej w przypadku korzystania z Bankowości Internetowej w sposób niezgodny z rekomendacjami technicznymi udostępnionymi zgodnie z treścią ust. 5 powyżej. 7. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej są zabezpieczone w sposób trwały przez Bank i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. 8. Bank zaleca Posiadaczowi Bankowości Internetowej regularne zapoznawanie się z treścią wiadomości wysyłanych przez Bank za pośrednictwem Witryny 8 1. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącym do logowania do usługi Bankowości Internetowej (Login/Hasło) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Posiadacz Bankowości Internetowej i/lub pełnomocnik Posiadacza Bankowości Internetowej są zobowiązani niezwłocznie: a) skontaktować się z konsultantem Banku telefonicznie poprzez Infolinię w celu zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej lub anulowania danych do logowania lub b) zgłosić ten fakt w Placówce Banku. 2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, warunkiem przyjęcia przez konsultanta Banku tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa Bankowości Internetowej, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 3. W przypadku zmiany Loginu zmianie ulega również (w przypadku korzystania przez Posiadacza Bankowości Internetowej z telefonicznej usługi Noble Phone) Login do logowania do usługi Noble Phone. Bank dokonuje zmiany Loginu tylko w przypadku wykorzystania wszelkich innych możliwości udostępnionych przez Bank tj. odblokowanie dostępu, nadanie nowego hasła. 4. W przypadku ustnego oświadczenia woli złożonego w Placówce Banku Login ponownie zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Posiadacza Bankowości Internetowej, a nowe Hasło zostanie wysłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Posiadacza Bankowości Zakres Dyspozycji dostępnych w Bankowości Zasady wykonywania Dyspozycji i Operacji z Rachunku oraz Rachunku walutowego Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o Rachunku oraz Rachunku walutowym w zakresie: aktualnego salda i obrotów, historii za wybrany okres, z możliwością wydruku, założonych oszczędnościowych lokat terminowych, ustanowionych zleceń stałych i przelewów odroczonych (przelewów z odroczonym terminem realizacji), odbiorców zdefiniowanych. 2. Posiadacz Bankowości Internetowej może ponadto za pomocą Bankowości Internetowej uzyskiwać informacje o następujących produktach bankowych posiadanych przez niego w Banku: rachunek Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), rachunek specjalny do obsługi IKE, Karty płatnicze, Limit kredytowy, Kredyty hipoteczne, 3. Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego Limitu kredytowego, składać w złotych polskich, następujące Operacje: a) polecenia przelewu, w tym polecenia przelewu związane z dokonaniem otwarcia lub likwidacji oszczędnościowej lokaty terminowej w Banku przez Posiadacza Bankowości Internetowej, 2

3 zlecenia stałe oraz przelewy odroczone, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach, w tym rachunki płatnicze ZUS i US, b) transfer środków pieniężnych na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach przy użyciu Karty kredytowej, w tym transfer środków pieniężnych z rachunku Karty kredytowej. 4. Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku lub Rachunku walutowym i do wysokości salda, odpowiednio Rachunku lub Rachunku walutowego, z uwzględnieniem przyznanego Limitu kredytowego i z zastrzeżeniem Limitu nocnego, składać w złotych polskich oraz w walutach obcych polecenia przelewu, będące Operacjami, autoryzowane za pomocą Kodu Autoryzacji, na rachunki płatnicze prowadzone w Banku lub w innych bankach. 5. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, których Autoryzacja odbywa się za pomocą Kodu Autoryzacji: a) dokonywać zmiany Hasła, b) nadać i zmienić kod PIN do Karty płatniczej MasterCard, c) aktywować, zastrzec lub zablokować Kartę debetową lub Kartę kredytową wydaną Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank (jeśli zostały wydane), d) dokonywać zmiany limitów na Karcie Debetowej lub Kredytowej wydanej Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank, e) dokonywać zmian ustawień dotyczących wysyłki powiadomień i sms. f) definiować i modyfikować limity kwotowe (dzienne i pojedyncze) Operacji dostępnych przy użyciu Bankowości Mobilnej Noble Banku, g) definiować, modyfikować i usuwać przelewy zdefiniowane (o ile Bank udostępni taką funkcjonalność), h) nadać i edytować Kod PIN. i) Aktywować, konfigurować i dezaktywować powiadomienia udostępnione przez Bank w ramach usługi SMS Info. 6. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji a) uzyskiwać informacje o operacjach dokonywanych przy użyciu Karty płatniczej, b) uzyskiwać dodatkowe informacje o właściwościach Karty płatniczej, c) uzyskiwać dodatkowe informacje o wartości kredytu wykorzystanego w danym momencie w ramach Limitu kredytowego (udzielonego na podstawie odrębnej umowy) oraz wartości pozostającej do wykorzystania, d) dokonywać otwarcia oszczędnościowej lokaty terminowej w Banku (w przypadku terminowych lokat oszczędnościowych nie obowiązują limity Operacji, z zastrzeżeniem Limitu nocnego), e) generować kod aktywacyjny wymagany przy aktywacji Urządzenia Mobilnego, f) aktywować i dezaktywować Urządzenia Mobilne służące do korzystania z Bankowości Mobilnej Noble Banku, g) odblokować dostęp do Bankowości Mobilnej Noble Banku użytkowanej przy wykorzystaniu danego Urządzenia Mobilnego. 7. W ramach usługi Bankowości Internetowej z rachunków można wykonywać Operacje w obrocie dewizowym oraz Przelewy europejskie wymagające autoryzacji. 8. Na warunkach określonych w Rozdziale III Umowy Pakietowej oraz Regulaminu, Bank zapewnia również dostęp do funkcjonalności o charakterze informacyjnym i pomocniczym, związanych z usługami bankowymi, świadczonymi na rzecz Posiadacza Bankowości Internetowej w oparciu o umowy określone w Umowie Pakietowej. 9. Bank zastrzega, że posługiwanie się Bankowością Internetową nie jest możliwe w celu wykonania wszystkich czynności, tj. w sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w zawieraniu Umów Produktowych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej, o których mowa w Umowie Pakietowej. 10. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia w wykonywaniu danej czynności z wykorzystaniem Bankowości Internetowej i w związku z tym konieczne jest dokonanie danej czynności w zwykłej formie pisemnej, Posiadacz Bankowości Internetowej może dokonać takiej czynności osobiście w Placówce Banku albo korespondencyjnie, przesyłając stosowne pismo na adres Banku lub o ile Bank udostępni taką funkcjonalność podpisując stosowne pismo w obecności upoważnionego przedstawiciela Banku wysłanego do Posiadacza Bankowości Internetowej przez Bank. Upoważniony przedstawiciel Banku odbiera wówczas od Posiadacza Bankowości Internetowej podpisane przez niego pismo i dostarcza je do Banku. Czynność jest skuteczna z chwilą dostarczenia do Banku oświadczenia w formie pisemnej. 11. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia w wykonywaniu danej czynności z wykorzystaniem Bankowości Internetowej, a istnieje możliwość dokonania danej czynności za pośrednictwem Infolinii, Posiadacz Bankowości Internetowej może złożyć Dyspozycję w ten sposób, jeśli wcześniej podpisał Umowę Bankowości telefonicznej. 12. W przypadku, gdy Regulamin stanowi o możliwości udostępnienia przez Bank danej funkcjonalności, Bank poinformuje o jej udostępnieniu w komunikacie umieszczonym w Witrynie Pozostałe usługi udostępniane Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank za pośrednictwem Bankowości Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Internetowej korzystać z usługi Personal Net Worth oraz usługi Ostatnia Wola. 2. Usługa Personal Net Worth dostępna jest po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej w zakładce Bilans. Usługa Personal Net Worth umożliwia: a) łatwe i szybkie uporządkowanie posiadanego przez Posiadacza Bankowości Internetowej majątku poprzez uzyskanie globalnego podglądu na ten majątek, niezależnie od jego charakteru czy miejsca zdeponowania, b) zsumowanie i porównanie posiadanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej aktywów/pasywów, c) skutecznie zarządzanie posiadanymi przez Posiadacza Bankowości Internetowej aktywami/pasywami, np. możliwość ustawienia przypomnienia o kończących się lokatach lub zbliżających się ważnych wydatkach. 3. W przypadku jeśli Posiadacz Bankowości Internetowej posiada aktywa/pasywa w Banku, widoczne w Bankowości Internetowej, wówczas, po zalogowaniu się do Personal Net Worth, zostaną one automatycznie dodane zaprezentowane w Personal Net Worth. 4. Zdefiniowanie lub otwarcie produktu, który będzie widoczny w Bankowości Internetowej, w przypadku aktywnej usługi Personal Net Worth, spowoduje automatyczne dodanie tego produktu i wyświetlenie go w zestawieniu aktywów/pasywów. 5. Przy każdym kolejnym logowaniu się do Personal Net Worth wymagane jest podanie Kodu Autoryzacji. 6. Zawierając Umowę, Posiadacz Bankowości Internetowej otrzymuje możliwość korzystania z usługi Ostatnia Wola. 7. Dostęp do usługi Ostatnia Wola odbywa za pośrednictwem aplikacji Personal Net Worth, udostępnianej Posiadaczowi Bankowości Internetowej przez Bank w ramach Bankowości Internetowej, a której funkcjonalność jest szczegółowo opisana w Regulaminie. 8. Usługa Ostatnia Wola umożliwia Posiadaczowi Bankowości Internetowej zapisanie wiadomości wraz z załącznikami w formacie JPG lub PDF, w której Posiadacz Bankowości Internetowej będzie mógł umieścić informacje skierowane do wskazanego przez Posiadacza Bankowości Internetowej odbiorcy ( Wiadomość ) oraz zapisanie danych personalnych i kontaktowych osoby, do której Wiadomość ma być skierowana ( Odbiorca Wiadomości ). 9. Przy każdorazowym zapisaniu/modyfikacji/usunięciu w ramach usługi Ostatnia Wola Wiadomości oraz Odbiorcy Wiadomości wymagane jest podanie Kodu Autoryzacji. 10. Zapisane przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pomocą usługi Ostatnia Wola Wiadomości są drukowane i przechowywane przez Bank w postaci papierowej w sejfie bankowym. Bank pomocniczo przechowuje treść Wiadomości w formie elektronicznej. 11. W przypadku śmierci Posiadacza Bankowości Internetowej treść Wiadomości jest przekazywana przez Bank Odbiorcy Wiadomości. 12. W zależności od wybranej przez Posiadacza Bankowości Internetowej opcji i pozostawionych przez Posiadacza Bankowości Internetowej danych kontaktowych Bank przekazuje Wiadomość Odbiorcy Wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. 13. Postanowienia Regulaminu dotyczące usługi Ostatnia Wola nie uchybiają przepisom Księgi IV Spadki ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Usługa SMS Info Usługa dotyczy Operacji i Dyspozycji wykonanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach produktów udostępnianych przez Bank za pomocą Bankowości 2. Numer telefonu komórkowego/adres poczty elektronicznej dla usługi SMS Info musi być tożsamy z numerem telefonu komórkowego/adresem poczty elektronicznej wykorzystywanym przy obsłudze Bankowości 3. Posiadacz Bankowości Internetowej może otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem: - krótkich wiadomości tekstowych SMS, - poczty elektronicznej Posiadacz Bankowości Internetowej ma możliwość określenia rodzaju otrzymywanych powiadomień SMS lub spośród następującego zakresu: powiadomienia systemowe, powiadomienia o Operacjach dokonywanych w ramach Rachunku, powiadomienia związane z Kartą Płatniczą oraz powiadomienia dotyczące Lokaty. Posiadacz Bankowości Internetowej ma również możliwość ustawienia godziny lub częstotliwości wysyłanych powiadomień. 5. Usługa SMS Info może być aktywowana/dezaktywowana lub konfigurowana za pośrednictwem Bankowości Internetowej, w Placówkach Banku (o ile Bank udostępni taką możliwość) lub za pośrednictwem Infolinii (o ile Bank udostępni taką możliwość). 6. Wiadomości SMS/ wysyłane są przez Bank zgodnie z parametrami określonymi przez Posiadacza Bankowości Internetowej: - podczas aktywacji Usługi SMS Info, - podczas modyfikacji ustawień Usługi SMS Info. 7. Posiadacz Bankowości Internetowej może w każdym czasie dezaktywować usługę SMS Info. 8. Usługa SMS Info jest bezpłatna i opcjonalna. Bankowość Mobilna Noble Banku Usługa Bankowości Mobilnej Noble Banku będzie dostępna dla Klientów pod warunkiem udostępnienia przez Bank tej funkcjonalności. Dostęp do aplikacji Bankowości Mobilnej Noble Banku możliwy jest po zainstalowaniu jej na Urządzeniu Mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego (App Store lub Google Play). 2. Jedno Urządzenie Mobilne umożliwia obsługę dostępu Bankowości Mobilnej Noble Banku więcej niż jednemu Posiadaczowi Bankowości 3. Identyfikacja Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach Bankowości Mobilnej Noble Banku dokonywana jest na podstawie Hasła Mobilnego lub Symbolu (ustalanych przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pomocą Urządzenia Mobilnego podczas aktywacji Bankowości Mobilnej Noble Banku). Hasło Mobilne powinno składać się z co najmniej 10 znaków, maksymalnie 20 znaków. Hasło Mobilne musi zawierać przynajmniej jedną 3

4 wielką literę, jedną małą literę i jedną cyfrę i nie może zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych. Posiadacz Bankowości Internetowej może za pomocą Bankowości Mobilnej Noble Banku w dowolnym momencie udostępniania tej funkcjonalności przez Bank samodzielnie zmienić Hasło Mobilne lub Symbol lub wybrać, którym z identyfikatorów chce się posługiwać (Hasłem Mobilnym czy Symbolem). 4. Bank udostępnia poprzez Bankowość Mobilną Noble Banku usługę Fotopłatności. Usługa ta dostępna jest dla Posiadacza Bankowości Internetowej posiadającego aktywną Bankowość Mobilną Noble Banku dla danego Urządzenia Mobilnego z wbudowanym aparatem fotograficznym. Usługa polega na wykonaniu Transakcji Płatniczej gdzie dane niezbędne do wykonania transakcji pozyskiwane są w oparciu o zdjęcie kodu QR wykonane przy pomocy Urządzenia Mobilnego. 5. Posiadacz Bankowości Internetowej może w zakresie środków znajdujących się na Rachunku i do wysokości salda Rachunku, z uwzględnieniem przyznanego limitu kredytowego i z zastrzeżeniem określonych w Umowie limitów Operacji, za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Noble Banku składać w złotych polskich następujące Operacje, których Autoryzacja odbywa się za pomocą Kodu PIN: a) złożyć polecenie przelewu z Produktu Wiodącego, rachunków ROR, dostępnych w Bankowości Internetowej do wysokości limitu określonego przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej, b) dokonać ponowienia wcześniej dokonanej Operacji (dotyczy wyłącznie obciążenia), c) założyć oszczędnościową lokatę terminową, d) dokonać przelewu z Karty kredytowej, e) dokonać spłaty Karty kredytowej (kwotą minimalną, w całości, wybraną inną kwotą). 6. Posiadacz Bankowości Internetowej w ramach funkcjonalności Bankowości Internetowej może ponadto za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Noble Banku składać następujące Dyspozycje niebędące Operacjami, które nie wymagają Autoryzacji: a) konfigurować wygląd główny Bankowości Mobilnej Noble Banku, b) zlokalizować bankomat z bezpłatną wypłatą oraz oddział Banku w wybranej okolicy, c) przeglądać wiadomości otrzymane od Banku, d) sprawdzać historię/szczegóły dotyczące Produktu Wiodącego, rachunków ROR dostępnych w Bankowości Internetowej oraz rachunku Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), rachunku Specjalnego do obsługi IKE, Karty płatniczej, e) sprawdzać szczegóły dotyczące założonej oszczędnościowej lokaty terminowej, f) zablokować Kartę kredytową, g) sprawdzić zaplanowane Operacje. 7. Każda Operacja złożona przez Użytkownika Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Mobilnej Noble Banku i poprawnie autoryzowana kodem PIN jest równoznaczna z dyspozycją pisemną Posiadacza Bankowości Operacje oraz Dyspozycje niebędące Operacjami, o których mowa w 9 ust. 3-7 oraz 11 ust 5-6 Regulaminu, zlecone za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej są przekazywane do realizacji niezwłocznie, a ich realizacja następuje w terminach określonych Umowami Produktowymi, regulaminami Rachunków i usług bankowych, właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Pozostałe Dyspozycje, składane za pośrednictwem usługi Bankowości Internetowej, za wyjątkiem Dyspozycji wiążących się ze zmianą Umowy Pakietowej lub zawarciem albo zmianą treści Umów Produktowych, są przekazywane do realizacji nie później niż do końca następnego dnia roboczego po złożeniu Dyspozycji, chyba, że inny termin wynika z Dyspozycji Posiadacza Bankowości 2. Realizacja i rozliczenie przez Bank Operacji oraz Dyspozycji niebędących Operacjami, o których mowa w 9 ust. 3-7 oraz 11 ust 5-6 Regulaminu, następuje na zasadach określonych Umowami Produktowymi, oraz regulaminami Rachunków i usług bankowych właściwymi ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Umowy Produktowe oraz regulaminy Rachunków i usług bankowych właściwe ze względu na treść Operacji zleconej przez Posiadacza Bankowości Internetowej w szczególności określają najważniejsze cechy świadczonej usługi płatniczej, zawierają wyszczególnienie informacji, które muszą być dostarczone przez Posiadacza Bankowości Internetowej, aby Zlecenie Płatnicze mogło być prawidłowo wykonane albo informację, że wystarczające jest podanie unikatowego identyfikatora, określają sposób i procedurę udzielania zgody na wykonanie Transakcji płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a także odwołania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację na temat momentu, które uznaje się za moment otrzymania Zlecenia Płatniczego, zawierają informację o maksymalnym czasie wykonania świadczonej usługi płatniczej, wskazują limit wydatków dla Transakcji płatniczych wykonywanych za pomocą instrumentu płatniczego, zawierają informacje o stopach procentowych, jeżeli mają zastosowanie, lub o kursach walutowych, jeżeli Transakcja płatnicza wiąże się z przeliczaniem waluty, w tym o bazowych stopach procentowych i referencyjnych kursach walutowych, oraz o sposobie obliczania faktycznej wysokości odsetek i kursu walutowego oraz zawierają o ile zostało to uzgodnione informację o stosowaniu bez uprzedzenia zmienionych wysokości bazowej stopy procentowej lub referencyjnego kursu walutowego i sposobie informowania o tej zmianie. W przypadku Dyspozycji składanych po godzinie 22:00 datą księgową dla Transakcji płatniczych jest najpóźniej data następnego dnia roboczego. W przypadku sorbnetu zleconego po godzinie 15:00 lub przelewów zlecanych w dniu wolnym datą księgową dla Transakcji płatniczych jest najpóźniej data następnego dnia roboczego. 3. Bank po dokonaniu Autoryzacji Dyspozycji przekazuje Posiadaczowi Bankowości Internetowej informację, w formie Komunikatu wyświetlanego w Witrynie Internetowej, o dacie realizacji Dyspozycji. 4. Bank udostępnia Posiadaczowi Bankowości Internetowej informacje o wykonanych Dyspozycjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez udostępnienie historii Operacji na rachunkach prowadzonych na podstawie umów wymienionych w 1 ust. 1 Umowy Pakietowej. 5. Posiadacz Bankowości Internetowej zgłasza Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w sposób określony w ust. 4 powyżej w terminie określonym w regulaminach dotyczących właściwego rachunku. 6. W przypadku odmowy lub braku możliwości wykonania Dyspozycji złożonej przez Posiadacza Bankowości Internetowej, Bank niezwłocznie udostępni Posiadaczowi Bankowości Internetowej informację na ten temat w Witrynie Internetowej, oznaczając taką Dyspozycję jako odrzuconą. 7. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz potwierdzenia złożenia Dyspozycji wysyłanych przez Bank, będą utrwalane w dowolnej formie przez Bank, a także będą przechowywane dla celów dowodowych. 8. Za wyjątkiem Dyspozycji wiążących się ze zmianą Umowy Pakietowej lub zawarciem albo zmianą treści Umów Produktowych, Dyspozycje złożone przez Posiadacza Bankowości Internetowej są realizowane i rozliczane na zasadach i w terminach przewidzianych w umowie, której dana Dyspozycja dotyczy, jednakże nie później niż w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba że inny termin realizacji wynika z Dyspozycji Posiadacza Bankowości 9. Sposób, formę i terminy informowania Posiadacza Bankowości Internetowej o wykonanych Operacjach, pobranych opłatach i prowizjach, określają właściwe umowy, na podstawie których Bank prowadzi rachunki Spłata Karty kredytowej, założenie terminowej lokaty oszczędnościowej, polecenia przelewu na rachunek własny, wykonane za pomocą opcji Przelew nie wymagają Autoryzacji przez Posiadacza Bankowości 2. Pozostałe Dyspozycje, z zastrzeżeniem Dyspozycji wymienionych w ust 1 powyżej oraz w 9 ust. 6, wymagają Autoryzacji Posiadacza Bankowości Do Autoryzacji Dyspozycji służą Hasła Jednorazowe. 3. Każda Dyspozycja złożona przez Posiadacza Bankowości Internetowej za pośrednictwem Bankowości Internetowej, poprawnie autoryzowana, jest równoznaczna z Dyspozycją pisemną Posiadacza Bankowości 4. Dyspozycja złożona przez Posiadacza Bankowości Internetowej może być odwołana do momentu jej realizacji przez Bank Szczegółowe zasady dysponowania środkami pieniężnymi na Rachunkach określone są w umowach i regulaminach dotyczących poszczególnych Rachunków. 2. Pełna funkcjonalność Bankowości Internetowej jest prezentowana w Witrynie 3. Komunikat zostaje przesłany do Posiadaczy Bankowości Internetowej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Komunikat wysyłany jest do Posiadacza Bankowości Internetowej i wyświetlany w formie wiadomości od Banku w Witrynie Zablokowanie usługi Bankowości W przypadku trzykrotnego błędnego podania Hasła podczas identyfikacji Posiadacza Bankowości Internetowej w ramach usług Bankowości Internetowej, Bank zablokuje dostęp do usług Bankowości 2. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej w przypadku uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Bankowości Za uzasadnione przyczyny uznaje się: 1) udostępnienie numeru Login/Hasła osobom nieuprawnionym, 2) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Posiadacza Bankowości Internetowej w związku z korzystaniem z usługi Bankowości Internetowej, 3) wykorzystanie usługi Bankowości Internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Bankowości Internetowej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza Bankowości Internetowej zdolności kredytowej dla usługi Bankowości Internetowej gdy korzystanie z usługi Bankowości Internetowej jest związane z korzystaniem przez Posiadacza Bankowości Internetowej z udzielonego mu kredytu. 4. Bank poinformuje Posiadacza Bankowości Internetowej, w uzgodniony z Posiadaczem Bankowości Internetowej sposób, o zablokowaniu usługi Bankowości Internetowej przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. 5. Bank odblokuje dostęp do usługi Bankowości Internetowej niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 6. Posiadaczowi Bankowości Internetowej przysługuje prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości Internetowej, a także do zmiany numeru Login oraz Hasła w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 7. Zablokowanie usługi Bankowości Internetowej lub zmianę numeru Login/ Hasła należy zgłosić: a) w Placówce Banku, b) telefonicznie poprzez Infolinię. 8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, odblokowanie dostępu do usług Bankowości Internetowej może być zrealizowane: a) w Placówce Banku, b) telefonicznie poprzez Infolinię. 4

5 9. Odblokowanie lub uzyskanie informacji na temat usług zablokowanych przez Bank z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwe jest za pośrednictwem Infolinii, po uprzednim zalogowaniu się do Noble Phone. Zasady odpowiedzialności. 17 Posiadacz Bankowości Internetowej ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa za skutki wynikłe z udostępnienia Loginu i Hasła dostępu osobie nieuprawnionej. 18 Bank nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Dyspozycji w przypadku zablokowania lub zamrożenia rachunku, zgodnie z treścią ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2010r., poz. 276, z późn. zm.) w przypadkach wskazanych w Umowie Pakietowej lub Umowach Produktowych Posiadacz Bankowości Internetowej jest zobowiązany do nieujawniania informacji, o których mowa w 7 ust Ujawnienie tych informacji może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo Dyspozycji składanych przez Posiadacza Bankowości Posiadacza Bankowości Internetowej obciążają Dyspozycje złożone przez osoby, którym udostępnił informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym. 2. Jeśli wymagają tego względy techniczne/konserwacyjne Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości Internetowej lub/i Noble Phone, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenia. O przewidywanym terminie i czasie zawieszenia możliwości korzystania z Bankowości Internetowej Bank uprzedzi (poprzez Komunikat w Witrynie Internetowej na stronie na co najmniej 5 dni przed planowanym zawieszeniem. 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, polegające na ochronie przed nieuprawnionym dostępem do Witryny internetowej lub rachunków, Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości Internetowej lub/i Noble Phone za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenie. O przewidywanym czasie zawieszenia możliwości korzystania z Bankowości Internetowej Bank uprzedzi (poprzez Komunikat w Witrynie Internetowej na stronie w najkrótszym możliwym czasie po uzyskaniu informacji o zaistniałym problemie. 4. Jeżeli w wyniku braku dostępu do Bankowości elektronicznej (do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości elektronicznej z powodów wskazanych w ust. 2 i ust. 3 Posiadacz Bankowości Internetowej poniesie szkodę ma on możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 5. W okresie zawieszenia dostępu do usług Bankowości Internetowej, Posiadacz Bankowości Internetowej może składać Dyspozycje w Placówkach Banku w godzinach ich pracy lub poprzez kontakt z Infolinią. 20 W przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Rachunków przez usługę Bankowości Internetowej współpraca z Bankiem będzie odbywać się za pośrednictwem Infolinii oraz w Placówkach Banku. Reklamacje. 21 Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie Rachunku. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Bankowości Internetowej Noble Banku Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Posiadacz Bankowości Internetowej może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przez złożenie Bankowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu Posiadacza Bankowości Internetowej złożonym w Banku. 3. Bank może rozwiązać Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia doręczonego Posiadaczowi Bankowości Internetowej, z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów szczegółowo określonych w Umowie. Postanowienia końcowe Za realizację Dyspozycji złożonych przy użyciu usługi Bankowości Internetowej pobierane są opłaty i prowizje w wysokości określonej Tabelami stanowiącymi załączniki do Umowy Pakietowej oraz Umów Produktowych. 2. Zmiana wysokości opłat albo wprowadzenie opłat za czynności nie ujęte w Tabeli jest możliwe z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą przepisów a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; b) wydanie rekomendacji przez organ nadzoru nad działalnością Banku, urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów albo wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydaniem rekomendacji, urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów albo wyroku lub decyzji administracyjnej a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; c) zmianę cen energii elektrycznej, taryf pocztowych, telekomunikacyjnych lub rozliczeń międzybankowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zmianą tych cen a zmianą kosztów wykonywania czynności przez Bank; d) wzrost cen i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, ustalany na podstawie kwartalnego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (pot. inflacji) publikowanego przez GUS; zmiana dokonywana jest nie częściej niż co kwartał kalendarzowy, ze skutkiem od pierwszego dnia drugiego, kolejnego miesiąca po dacie publikacji wskaźnika z którego wynika wzrost, o wartość wskaźnika za okres od dnia poprzedniej zmiany wysokości opłat ze względu na wzrost cen i usług konsumpcyjnych, do dnia dokonania zmiany Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu przez Bank jest możliwa z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: a) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Bank jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu; b) wyrok sądowy lub decyzję administracyjną, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu; c) rekomendację wydaną przez organ nadzoru nad działalnością Banku albo urzędową lub sądową interpretację przepisów, jeżeli dotyczą materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów; d) zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Bank, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z treścią Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia; e) konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień Bank poinformuje Posiadacza Bankowości Internetowej o wprowadzeniu zmian w Regulaminach i/lub Tabeli nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Posiadaczowi Bankowości Internetowej tę datę. 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz Bankowości Internetowej nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian lub nie dokona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, uznaje się, że Posiadacza Bankowości Internetowej wyraził na nie zgodę. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i/lub Tabeli Posiadacz Bankowości Internetowej zgłosił Bankowi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowiedział Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat z tego tytułu przez Posiadacza Bankowości Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Tabeli, o której mowa w ustępach poprzedzających, do daty wejścia w życie zmian, Posiadacz Bankowości Internetowej ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat z tego tytułu Bezpieczeństwo korzystania z Bankowości Internetowej zapewniają adekwatne rozwiązania teleinformatyczne, w tym protokoły kryptograficzne (np. TLS/SSL) i certyfikaty cyfrowe. 2. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Bank drogą elektroniczną, to jest z Bankowości Internetowej, konieczne jest dysponowanie urządzeniem z aktywnym dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja min. 7.0 lub Firefox wersja min Regulamin oraz techniczne zasady korzystania z Bankowości Internetowej są udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku 28 W sprawach nieuregulowanych w Umowie i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie umowy i regulaminy usług bankowych obowiązujące w Banku Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin, jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 3. Posiadaczowi Bankowości Internetowej przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy, do której stosuje się niniejszy Regulamin przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 5

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) 1. Definicje 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS SERWIS DLA OSÓB FIZYCZNYCH GETIN BANKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS SERWIS DLA OSÓB FIZYCZNYCH GETIN BANKU REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS SERWIS DLA OSÓB FIZYCZNYCH GETIN BANKU Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa warunki korzystania z Usługi SMS Serwis Getin Noble Bank SA i zwany jest w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA Regulamin świadczenia usługi Bankowości Getin Noble Banku SA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usługi Bankowości na rzecz Użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami:

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Autoryzacja potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank SA ( Regulamin BE ) 1 DEFINICJE 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo