Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Internetu. Centralne miejsce Internetu. Zmienne psychologiczne. Regulacja i kontrola. Wykorzystanie."

Transkrypt

1 Adaptacja Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Centralne miejsce Wykorzystanie Kultura Regulacja i kontrola Zmienne psychologiczne World Internet Project Poland 0

2 Spis treści Metodologia Podsumowanie... 0 Adaptacja... Jak zrozumieć osoby niekorzystające z.. Centralne miejsce... Wykorzystanie Kultura... Regulacja i kontrola... Zmienne psychologiczne.... Metodologia

3 Metodologia badanie ilościowe CAPI N = 00 badanie przeprowadzono metodą wywiadów indywidualnych w domu respondentów reprezentatywna próba losowo-kwotowa Polaków w wieku + terenowa realizacja badania: Definicja użytkownika : Intensywnie korzystający z - % użytkowników z całej badanej grupy, spędzających najwięcej czasu w Internecie Uwaga: Wszystkie dane w raporcie przedstawione wg poziomu wykształcenia dotyczą wyłącznie osób nieuczących się. Porównanie wyników badań z lat 00 do 0 i 0 Różnica w odsetku użytkowników w latach 00, 0 i 0 może wynikać z odmiennej metodologii badań: w roku 00 przyjęto, że mogła zaistnieć możliwość nadreprezentacji użytkowników wynikająca z procesu rekrutacji, w związku z czym wyniki były ważone tak, aby odsetek internautów był taki sam jak w badaniu Omnibus. W kolejnych dwóch falach badania (0 i 0) metodologia została zmieniona tak, że można było zrezygnować z ważenia. Podsumowanie

4 Podsumowanie. Adaptacja Prawie / Polaków posiada dostęp do. Liczba użytkowników w Polsce nie zmieniła się od ubiegłego roku. Obecnie Internet jest przynajmniej od czasu do czasu wykorzystywany przez prawie / Polaków w wieku +. Podobny odsetek polskiego społeczeństwa ma dostęp do w domu. Internet jest używany równie często przez mężczyzn i kobiety. Jego wykorzystanie pozostaje silnie związane z wiekiem i wykształceniem - im starszy lub mniej wykształcony respondent, tym mniejsze szanse, że korzysta z sieci lub posiada do niej dostęp. W porównaniu z poprzednimi badaniami, można zaobserwować wyższą liczbę użytkowników i posiadaczy łączy internetowych wśród Polaków z wykształceniem podstawowym. Ze względu na procentowy wzrost użytkowników w małych miastach i na wsi, wielkość miejsca zamieszkania przestaje być reprezentatywnym wskaźnikiem wykorzystania lub dostępu do. Podczas trzech lat trwania badania zaobserwowano, że dostęp do był największy w miastach o populacji rzędu tys. Jeśli chodzi o wykonywany zawód, grupą o najwyższym procencie użytkowników / posiadaczy są uczniowie i właściciele firm - prawie wszyscy z nich korzystają z sieci. Za nimi plasują się pracownicy (w równym stopniu pełnoetatowi i zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin). Warto zauważyć, że Internet zaczął być coraz częściej wykorzystywany w domach. Najniższą penetrację Internetem obserwuje się w grupach osób niepracujących, przede wszystkim wśród emerytów i rencistów. Prawie wszyscy użytkownicy posiadają komputer Interesującym zjawiskiem jest rosnąca popularność laptopów - w porównaniu z rokiem 00, liczba osób korzystających z laptopów w zasadzie się podwoiła. Jednocześnie liczba Polaków deklarujących posiadanie komputera stacjonarnego pozostała niezmieniona - maleje ona jedynie w przypadku użytkowników. Większość użytkowników deklaruje, że w gospodarstwie domowym jest mniej komputerów z dostępem do, niż osób - ponad połowa potwierdza współdzielenie komputera. Nadal niewielu internautów spędza mniej czasu w sieci, niż by oczekiwała, z powodu ograniczonego dostępu do komputera wyposażonego w łącze internetowe. Internet jest wykorzystywany głównie w domu. Większość użytkowników ma do niego dostęp w domu, chociaż ponad połowa uczniów wykorzystuje Internet także w szkole, a więcej niż jedna trzecia pracowników lub właścicieli firm korzysta z niego w pracy. Korzystanie z w innych miejscach, takich jak kafejki internetowe, biblioteki lub domy innych osób jest zjawiskiem sporadycznym. W Polsce zachodzi rewolucja w dostępie do mobilnego. Połączenie szerokopasmowe jest najbardziej popularnym rodzajem dostępu do, ale dostęp przez urządzenia mobilne staje się coraz bardziej powszechny. Prawie / respondentów z dostępem do posiada łącze szerokopasmowe. Obecnie jedna szósta badanych z dostępem do łączy się używając technologii mobilnych, w porównaniu do / w roku ubiegłym. Popularność mobilnego stale rośnie obecnie używa go prawie % osób z dostępem do, czyli prawie dwa razy więcej, niż w roku 00. Osoby te korzystają z łączy mobilnych przez ok. pół godziny dziennie. Używanie mobilnego jest w dużym stopniu zależne od wieku. Prawie / Polaków w najniższej grupie wiekowej ( - lat) korzysta z mobilnego dostępu do sieci. Dostęp do z urządzeń mobilnych jest traktowany jako forma uzupełniająca lub substytut najpopularniejszego korzystania z sieci (na komputerze) i jest wykorzystywany, gdy użytkownik nie ma dostępu do komputera z podłączeniem do sieci. Średni okres korzystania z to prawie lat. % użytkowników korzysta z sieci od 0 lub więcej lat, a tylko % używa jej krócej niż jeden rok. Okres korzystania z jest związany z poziomem wykształcenia - im bardziej wykształceni respondenci, tym dłużej korzystają z. Jeśli chodzi o wiek, osoby, które korzystają z sieci najdłużej (ponad lat) są w wieku 0- lat.. Jak zrozumieć osoby niekorzystające z / Polaków w wieku + nie korzysta z, głównie ze względu na brak zainteresowania. Prawie / osób niebędących twierdzi, że go nie używają, ponieważ po prostu nie są zainteresowani - odsetek tak twierdzących zwiększył się w porównaniu z ubiegłymi latami. Kolejne dwie najczęściej wymieniane bariery mają bardziej prozaiczny charakter: / osób łączy fakt niewykorzystywania sieci z brakiem dostępu do komputera lub (mniej niż w poprzednich latach) lub z brakiem umiejętności korzystania z wyżej wymienionych. Jedna piąta osób niebędących podaje przykłady, gdy skorzystały z, przede wszystkim z ciekawości. Prawie cztery na pięć osób niebędących nigdy nie miało żadnego kontaktu z tym medium. Osoby odrzucające Internet występują częściej wśród respondentów z wykształceniem podstawowym, nieposiadających dostępu do w domu lub bez niepełnoletnich dzieci w gospodarstwie domowym Cztery na dziesięć osób niebędących, które wypróbowały Internet, zrobiły to z ciekawości. Jedna czwarta chciała wyszukać ważne dla siebie informacje (np. program telewizyjny, wiadomości, ceny). Ponadto, nieco częściej niż w ostatnich latach, osoby niebędące zaczęły korzystać z niego do pracy w celu sprawdzenia informacji urzędowych. Prawie połowa osób niebędących korzysta z pomocy użytkowników pośredniczących. Osoby mieszkające z niepełnoletnimi dziećmi lub posiadające dostęp do w domu, częściej mają użytkowników pośredniczących. Użytkownik pośredniczący jest zazwyczaj dzieckiem - 0% osób niebędących, które mają.centralne miejsce Internet jest wykorzystywany średnio przez godziny dziennie. W porównaniu z ubiegłym rokiem, ilość czasu korzystania z jest podobna. Mężczyźni spędzają więcej czasu korzystając z niż kobiety. Im starsi respondenci, tym mniej czasu spędzają na tej czynności. Co ciekawe, ilość czasu spędzana w Internecie jest proporcjonalna do wykształcenia. Grupy zawodowe, które najwięcej korzystają z sieci to uczniowie i właściciele firm. dostęp do w domu prosi o pomoc swoje dzieci, lub zdobywa wiedzę o Internecie z inicjatywy własnych dzieci. pośredniczący są najczęściej proszeni o sprawdzanie cen produktów i wiadomości krajowych i ze świata. Jedna na sześć osób prosi o pomoc w poszukiwaniu przepisów kulinarnych (najczęściej kobiety). Większość osób niebędących nie ma żadnego poczucia straty i nie planuje rozpoczęcia korzystania z. Brak doświadczenia w korzystaniu z zwiększa jednak poczucie, że daną osobę coś ominęło, powodując chęć do nauki korzystania z. Taką postawę obserwowano częściej wśród osób niebędących, którzy mieli kiedyś okazję korzystać z sieci, mają użytkownika pośredniczącego lub mieszkają z niepełnoletnim dzieckiem. Mniej niż połowa osób niebędących nie wierzy, że dzięki korzystaniu z zyskają coś nowego. Co czwarty respondent docenia dodatkowy czas, a co siódmy docenia, że nie musi płacić za dostęp do. Jedynie % osób niekorzystających z sieci planuje rozpoczęcie korzystania z w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Osobom niebędącym kojarzy się on głównie z dostępem do informacji. Jedna czwarta osób niebędących wymieniła jako główną zaletę korzystania z dostęp do informacji (mniej niż w ubiegłym roku). Według osób niebędących, jego głównymi wadami są wysokie ceny i czasochłonność, a następnie przemoc i możliwość zostania oszukanym. Dom jest głównym miejscem korzystania z Internauci korzystają z sieci w domu przez około, godziny dziennie. Osoby zatrudnione korzystają z w pracy przez około 0 minut dziennie, tj. 0 minut więcej, niż w roku 0. Rok temu, co trzeci uczeń nie miał dostępu do w szkole, natomiast obecnie, uczniowie przeglądają sieć przez minut dziennie - minut dłużej, niż w roku ubiegłym. Wykorzystanie w innych miejscach jest rzadkim zjawiskiem - użytkownicy twierdzą, że używają go pół godziny tygodniowo w miejscach innych niż dom, praca lub szkoła, średnio przez zaledwie minut tygodniowo. Ilość czasu spędzonego w Internecie jest porównywalna do ilości czasu spędzonego przed telewizorem

5 ale proporcje pomiędzy tymi dwoma czynnościami różnią się znacznie w zależności od wieku użytkowników: im młodsi respondenci, tym więcej czasu spędzają w Internecie kosztem oglądania telewizji; im starsi respondenci, tym więcej czasu spędzają przed telewizorem, zamiast korzystać z. Respondenci ogólnie poświęcają mniej czasu na słuchanie radia lub czytanie gazet, niż korzystanie z, niemniej jednak telewizja wciąż pozostaje dla nich podstawowym medium. Drugim najważniejszym jest telefonia komórkowa, a następnie Internet i radio. Telefonia stacjonarna plasuje się na ostatniej pozycji. Należy podkreślić, że w poprzednich dwóch falach badania radio było. Wykorzystanie Internet jest jedynym źródłem informacji o rosnącym znaczeniu. Biorąc pod uwagę opinie wszystkich Polaków, telewizja pozostaje najważniejszym źródłem wiadomości/ informacji (mimo że oba te źródła są równie ważne dla użytkowników ). Następnie plasują się inne osoby, radio, prasa i w końcu Internet. Znaczenie różnych mediów jako źródeł informacji różni się w zależności od wieku. Dla osób w wieku do 0 lat Internet jest najważniejszym źródłem informacji, natomiast dla osób powyżej 0 roku życia najważniejsza jest telewizja. Ponadto, im starsi respondenci, tym więcej uwagi przywiązują do radia i prasy. Większość użytkowników przegląda Internet w poszukiwaniu wiadomości (lokalnych, krajowych i międzynarodowych), w tym około / codziennie. Wyszukiwanie informacji on-line jest wspólne dla wszystkich grup wiekowych, za wyjątkiem najmłodszej (ci respondenci częściej szukają treści humorystycznych) i jest czynnością wykonywaną najczęściej. Prawdopodobieństwo korzystania z do wyszukiwania treści humorystycznych, czytania blogów i szukania pracy oraz informacji o wycieczkach zmniejsza się wraz z wiekiem - w przeciwieństwie do wyszukiwania informacji na tematy zdrowotne - powszechnego dla wszystkich grup wiekowych, za wyjątkiem najmłodszej (do lat). Zmienia się sposób wykorzystania do celów komunikacyjnych. W porównaniu do roku 00, wykorzystanie komunikatorów, czatów i portali społecznościowych zmniejszyło się o ok. 0%. Popularność innych środków komunikacji elektronicznej pozostaje na stałym poziomie. Wciąż najpowszechniejszą metodą komunikacji on-line jest , przy czym znaczna większość użytkowników korzysta z poczty elektronicznej co najmniej okazjonalnie, natomiast ponad połowa wysyła wiadomości codziennie. wskazywane jako medium ważniejsze od. Porównanie znaczenia dla różnych grup wiekowych we wszystkich trzech falach badania wykazało, że Internet staje się najważniejszym medium dla starszych Polaków. W roku 00 odnosiło się to wyłącznie do najmłodszej grupy, w wieku - lat, w roku 0 również do grupy wiekowej 0 - lata, natomiast obecnie dochodzi do nich grupa wiekowa - lat. Internet pozostaje najmniej ważnym medium dla respondentów powyżej 0 roku życia. Ponad / użytkowników przynajmniej od czasu do czasu wykonuje również inne czynności podczas korzystania z sieci. 0% użytkowników wykonuje lub odbiera połączenia telefoniczne za pośrednictwem przynajmniej od czasu do czasu. Korzystanie ze wszystkich analizowanych rodzajów komunikacji on-line maleje z wiekiem - największy spadek obserwowany jest w odniesieniu do komunikacji przez komunikatory tekstowe, czaty, portale społecznościowe i aktualizację swojego statusu. Popularność portali społecznościowych zaczyna powoli maleć. % użytkowników odwiedza portale społecznościowe przynajmniej okazjonalnie (% w roku 00), a jedna czwarta z nich odwiedza je codziennie. Czterech na dziesięciu użytkowników posiada profil na co najmniej jednym portalu społecznościowym i regularnie z niego korzysta. Odsetek ten maleje z wiekiem, od % wśród najmłodszych do % wśród najstarszych respondentów. Co interesujące, z portali społecznościowych korzysta coraz więcej osób z najmłodszej grupy wiekowej, a mniej z najstarszej (w porównaniu z ubiegłym rokiem). Może to wynikać ze zmieniającego się trendu popularności pomiędzy dwoma najczęściej użytkowanymi portalami społecznościowymi w Polsce: nk.pl i facebookiem. NK.pl (portal łączący osoby z tych samych szkół i klas) traci popularność, natomiast facebook ją zyskuje. Pierwszy z nich stał się bardzo popularny wśród starszych użytkowników, natomiast ten drugi jest zorientowany raczej na młodszych użytkowników. Ponad połowa Polaków posiadających konto na portalu społecznościowym uważa, że osoby przedstawiają się na takich stronach w sposób bardziej atrakcyjny i interesujący niż w rzeczywistości. Podobnie, ponad połowa ceni sobie prywatność i pozwala na przeglądanie profilu tylko znajomym. Nie chcą również, aby firmy lub organizacje utrudniały im korzystanie z serwisów społecznościowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, większość użytkowników uważa, że liczba kontaktów z innymi osobami we wszystkich analizowanych grupach wiekowych zmniejszyła się z powodu korzystania z. Może to wynikać z malejącej popularności czatów, komunikatorów tekstowych oraz, w pewnym zakresie, portali społecznościowych. Większość użytkowników wciąż zgłasza zwiększoną częstotliwość kontaktów ze znajomymi, współpracownikami, rodziną i ludźmi o wspólnych zainteresowaniach, wynikającą z ich korzystania z. Częstotliwość kontaktów ze znajomymi i osobami o tych samych zainteresowaniach wzrosła z powodu użytkowania, zwłaszcza w najmłodszej grupie wiekowej. Telewizja pokonuje Internet też w obszarze rozrywki. Polacy są bardzo zorientowani na telewizję, także w zakresie rozrywki. Nawet użytkownicy stwierdzili, że telewizja jest dla nich ważniejszym źródłem rozrywki niż Internet. Warto zauważyć, że prawie jedna piąta użytkowników nie stwierdziła, że Internet jest dla nich ważnym źródłem rozrywki. Znaczenie jako źródła rozrywki gwałtownie maleje wraz z wiekiem. W tym kontekście Internet jest najważniejszy dla użytkowników w wieku poniżej lat, natomiast radio i prasa mają większe znaczenie dla starszych respondentów, niż dla młodszych. Większość użytkowników stwierdziła, że w wielu przypadkach po prostu surfują w Internecie (połowa codziennie). Dwie trzecie z nich pobiera lub słucha muzyki z, a ponad połowa odwiedza strony internetowe z krótkimi filmami(np. YouTube), gra w gry on-line lub pobiera/ogląda filmy, przynajmniej od czasu do czasu. Czterech na dziesięciu użytkowników słucha w sieci radia co najmniej sporadycznie, natomiast / przegląda strony erotyczne lub religijne. Co ósmy internauta uprawia w sieci hazard.. Kultura Płatny dostęp do treści kulturalnych w Internecie jest rzadko spotykanym zjawiskiem. Czterech na dziesięciu użytkowników ściąga pliki za darmo. Jedynie sporadycznie użytkownicy twierdzą, że płacą za ściąganie plików (zwykle filmów i muzyki). Odsetek osób płacących za dostęp do filmu podwoił się w porównaniu z rokiem ubiegłym - może się to wiązać z rozwojem rynku platform VOD (wideo na żądanie) w Polsce. Ściąganie różnych treści bezpłatnie, często nielegalnie, jest zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem. ściągają głównie filmy i muzykę Internet jest powszechnie wykorzystywany w celach edukacyjnych, szczególnie przez uczniów. Większość internautów czasami korzysta z w celu wyszukania informacji lub sprawdzenia faktów lub znaczenia słów, ponieważ uważa, że jest to metoda o wiele wygodniejsza w porównaniu z tradycyjnymi słownikami. Wykorzystanie jako narzędzia nauczania na odległość jest godne uwagi. Kursy e-nauczania lub moduły nauczania on-line, wspierające konwencjonalne zajęcia prowadzone w klasach, coraz bardziej zyskują na popularności. Co czwarty użytkownik uczestniczył w takim kursie. Co ciekawe, metodę tą wykorzystują nie tylko najmłodsze grupy (uczniowie), ale również starsze pokolenia internautów. Ponadto, prawie wszyscy uczniowie deklarują ściąganie materiałów edukacyjnych przynajmniej od czasu do czasu, a / robi to codziennie. Polscy użytkownicy są bardziej przekonani do zakupów on-line niż usług bankowych on-line. W porównaniu z ubiegłym rokiem, więcej internautów korzysta z sieci do takich celów, jak gromadzenie informacji o produktach, zakupy on-line, bankowość on-line, płacenie rachunków i rezerwacja wycieczek. Inwestowanie w akcje / fundusze / papiery wartościowe pozostaje na tym samym, niskim poziomie. Zajmuje się tym jedynie /0 użytkowników. Młodsi użytkownicy częściej umieszczają treści w Internecie, natomiast starsi użytkownicy są zwykle odbiorcami. Nieco mniej niż połowa użytkowników w Internecie wykorzystuje sieć w sposób interaktywny, wysyłając wiadomości lub umieszczając komentarze na panelach lub też zamieszczając zdjęcia lub własną twórczość co najmniej od czasu do czasu. Nieco ponad / użytkowników przynajmniej raz umieściła komentarze na blogach innych osób. (jedna czwarta respondentów ściąga treści bez płacenia), a także, w mniejszym stopniu, gry (pobierane za darmo przez % użytkowników) oraz polskie i zagraniczne seriale (% użytkowników). Osoby pobierające wyżej wymienione treści za darmo przyznały, że głównym powodem była wygoda oraz fakt, że nie musiały za to płacić, mimo że mogły sobie na to pozwolić. Często wymieniano także czas dostępu i brak środków finansowych. Starsi respondenci rzadziej pobierają pliki za darmo. Mężczyźni ściągają pliki w ten sposób częściej, niż kobiety.

6 . Regulacja i kontrola Rośnie ostrożność Polaków w stosunku do. Polacy uznają informacje płynące z za nieco mniej wiarygodne, niż w roku ubiegłym - dotyczy to zwłaszcza użytkowników. Obecnie, % respondentów (% użytkowników ) uważa, że informacje te są wiarygodne. Postrzeganie informacji uzyskiwanych w sieci jako wiarygodnych maleje wraz z wiekiem. Internet nie jest postrzegany jako źródło władzy politycznej, mimo że w odniesieniu do wyników z ubiegłego roku Polacy przypisują mu obecnie większy potencjał. Częściej twierdzą, że dzięki korzystaniu z, ludzie tacy jak oni mają więcej do powiedzenia na temat działań rządu. Może być to wpływ powszechnych protestów przeciw regulacjom ACTA w Polsce, które uniemożliwiły przyjęcie traktatu. Ponad połowa Polaków słyszała o debacie i wiedziała, czego ona dotyczy, natomiast % wzięło aktywny udział w działaniach dotyczących ACTA. Ponadto, o wiele wyższa liczba Polaków, w porównaniu do roku ubiegłego, nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że rząd powinien regulować Internet w większym stopniu, niż dotychczas. Lekko wzrosła również akceptacja publiczna dla wyrażania ekstremalnych poglądów, a także poczucie bezpieczeństwa przy głoszeniu opinii politycznych w sieci. Z drugiej strony, w przeciągu trzech ostatnich lat, wzrósł odsetek osób uznających, że nie mogą bezpiecznie wyrażać swych poglądów politycznych w sieci. Ponadto, większa liczba użytkowników obawia się monitorowania aktywności w sieci on-line przez rząd i firmy. Co więcej, przez trzy ubiegłe lata zmniejszyła się również skłonność do umieszczania w sieci prywatnych zdjęć i informacji personalnych. Jedna trzecia wszystkich użytkowników uważa, że transakcje sieciowe przy użyciu kart kredytowych/płatniczych nie stanowią żadnego zagrożenia, natomiast / uznaje je za poważne lub bardzo poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Większość Polaków przenosi zasady i standardy świata rzeczywistego do wirtualnego uważa, że obrażanie innych i naruszanie ich prywatności w Internecie jest nie do przyjęcia. Opinia użytkowników i osób z niego niekorzystających jest w tej kwestii niezwykle spójna.. Zmienne psychologiczne W niniejszym badaniu wykorzystano cztery zmienne powszechnie stosowane w psychologii społecznej w celu zróżnicowania użytkowników i osób z niego niekorzystających względem założonych czynników. uważają, że ich życie zależy od nich samych, a nie od przeznaczenia, częściej niż osoby z niego niekorzystające. Ponadto, przy braku różnic w zakresie ogólnego zaufania do innych osób, użytkownicy częściej niż osoby niekorzystające z wyrażają zaufanie do określonych grup społecznych: 0 współpracowników i znajomych z sieci. Zaufanie osób niekorzystających z wynika prawdopodobnie z ich ogólnego zaufania do sieci. są bardziej zadowoleni z życia niż osoby niekorzystające z sieci i częściej twierdzą, że ich warunki życiowe są doskonałe. Może to wynikać jednak z takich czynników obiektywnych, jak niższe dochody, niższy poziom wykształcenia i wyższy wiek (połowa osób niekorzystających z to osoby powyżej 0 roku życia) osób nieużywających. Adaptacja

7 Adaptacja Ten rozdział dotyczy dostępu do. Pokazuje on, ilu Polaków w wieku powyżej lat jest oraz ilu z nich posiada dostęp do w domu. Wyniki wskazują na istnienie istotnych różnic w adaptacji do pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi ze względu na wiek, wielkość miejsca zamieszkania (miejscowość), zawód i stopień wykształcenia. Niniejszy rozdział przedstawia także miejsca korzystania z. Korzystanie z zależy w dużej mierze od sprzętu jego posiadanie lub obecność warunkuje użytkowanie tego medium. W rozdziale Adaptacja przedstawiono, ile osób posiada komputer oraz ile z nich korzysta z przy pomocy urządzeń mobilnych. Przedstawiono w nim również popularność różnych rodzajów dostępu do oraz sposób korzystania z dostępu mobilnego. Ponadto, rozdział zawiera analizę, wskazującą od jak dawna użytkownicy korzystają z sieci oraz które grupy demograficzne używają jej najdłużej. Rozpowszechnienie: korzystanie z w Polsce (/) Rozpowszechnienie I Korzystanie z w Polsce II Dostęp do w domu Cyfrowe gospodarstwa domowe, gadżety i mobilność I Miejsce użytkowania II Infrastruktura: posiadanie komputerów i telefonów komórkowych Rodzaj dostępu do I Rodzaj dostępu do II Dostęp do z urządzeń mobilnych Doświadczenie I Od ilu lat używany jest Internet Dwie trzecie respondentów korzysta z, przy czym obserwuje się brak istotnych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. Korzystanie z zależy w dużej mierze od wieku - ponad 0% osób w wieku poniżej 0 lat korzysta z, natomiast to samo stwierdzenie odnosi się do zaledwie % w najstarszej grupie wiekowej (powyżej 0 lat). (P). Czy korzysta Pan(i) z przynajmniej od czasu do czasu? * Rozpowszechnienie Łącznie N= Rozpowszechnienie: korzystanie z w Polsce (/) %użytkowników w każdej grupie Korzystanie z jest również silnie skorelowane z poziomem wykształcenia, przy czym zauważa się istotny wzrost użytkowników wśród osób z wykształceniem podstawowym. Uwzględniając wielkość miejsca zamieszkania, największą popularność zmierzono w miastach o średniej wielkości (00-00 tys. mieszkańców), podobnie jak w roku ubiegłym. (P). Czy korzysta Pan(i) z przynajmniej od czasu do czasu? * łącznie 0 obszary wiejskie miasto < 0 tys. miasto < 0 tys. miasto < 00 tys. miasto < 00 tys. Rozpowszechnienie: korzystanie z w Polsce (/) miasto < 00 tys. miasto > 00 tys. 0 Niemal wszyscy uczniowie korzystają z, przynajmniej od czasu do czasu, podobnie jak właściciele firm. Warto zwrócić uwagę na systematyczny wzrost odsetka użytkowników wśród osób zajmujących się domem, dochodzący w tym roku do poziomu użytkowników wśród osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto, osoby, które mieszkają z dziećmi w wieku poniżej lat, korzystają z częściej niż niemieszkające z niepełnoletnimi dziećmi. podstawowe zawodowe Rozpowszechnienie Łącznie N=00 0 średnie wyższe Rozpowszechnienie Łącznie N= % użytkowników w każdej grupie łącznie N=00 mężczyźni kobiety % użytkowników w każdej grupie (P). Czy korzysta Pan(i) z przynajmniej od czasu do czasu? * łącznie student właściciel firmy osoba zatrudniona na pełen etat osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin * patrz nota metodologiczna na str. * patrz nota metodologiczna na str. osoba zajmująca się domem bezrobotny 0 rencista emeryt z dziećmi < lat w domu bez dzieci < lat w domu

8 Rozpowszechnienie: dostęp do w domu (/) Rozpowszechnienie Rozpowszechnienie: dostęp do w domu (/) Rozpowszechnienie Obserwuje się tendencję wzrostową dostępu do w Polsce. / respondentów posiada dostęp do w domu (dane z 0). Im starsi respondenci, tym mniejsze prawdopodobieństwo posiadania łącza w domu. Łącznie N= Wraz ze zmianami w samym użytkowaniu obserwuje się większy dostęp do wśród osób zajmujących się domem. Łącznie N= (PA). Czy ma Pan(i) dostęp do w domu?* (PA). Czy ma Pan(i) dostęp do w domu?* % użytkowników w każdej grupie łącznie N=00 mężczyźni kobiety % użytkowników w każdej grupie łącznie N=00 student właściciel firmy osoba zatrudniona na pełen etat osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin osoba zajmująca się domem bezrobotny rencista emeryt z dziećmi < lat w domu bez dzieci < lat w domu Rozpowszechnienie: dostęp do w domu (/) Rozpowszechnienie Rozpowszechnienie: dostęp do w domu (/) Rozpowszechnienie Należy zwrócić uwagę na stały wzrost dostępu do wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Łącznie N= Prawie wszyscy użytkownicy posiadają dostęp do niego w domu. Jedna piąta osób niekorzystających z również posiada do niego dostęp. Łącznie N= (PA). Czy ma Pan(i) dostęp do w domu?* (PA). Czy ma Pan(i) dostęp do w domu?* %użytkowników w każdej grupie łącznie N=00 obszary wiejskie miasto < 0 tys. miasto < 0 tys. miasto < 00 tys. miasto < 00 tys. miasto < 00 tys. miasto > 00 tys. podstawowe zawodowe średnie wyższe % osób mających dostęp do w domu łącznie użytkownicy osoby niebędące osoby, które nigdy same nie korzystały z osoby, które korzystały z, ale przestały osoby korzystające z użytkowników pośredniczących osoby zamierzające rozpocząć korzystanie z * patrz nota metodologiczna na str. * patrz nota metodologiczna na str.

9 Miejsce użytkowania Cyfrowe gospodarstwa domowe, gadżety i mobilność Trwa mobilna rewolucja Cyfrowe gospodarstwa domowe, gadżety i mobilność Zdecydowana większość użytkowników ma dostęp do w domu. Jedna trzecia użytkowników pracujących korzysta z w pracy. Ponad połowa uczących się korzysta w szkole. Internet jest sporadycznie wykorzystywany w miejscach innych niż dom, szkoła lub praca. 00 N= 0 N= 0 N= Liczba Polaków posiadających laptopa w ostatnich trzech latach uległa podwojeniu. Rośnie dostęp do mobilnego oraz jego popularność % obecnych użytkowników, którzy korzystają z w danym miejscu Infrastruktura: posiadanie komputerów % posiadaczy poszczególnych urządzeń (P). Przeciętnie, ile godzin tygodniowo korzysta Pan(i) z? Liczba Polaków posiadających laptopa w ostatnich trzech latach uległa podwojeniu. Mimo to, dominującym sprzętem pozostają komputery stacjonarne. łącznie Właściciele firm % Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin % Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin % w domu w pracy w szkole inne miejsca Podstawa: wszyscy Podstawa: obecni Podstawa: obecni Podstawa: wszyscy obecni użytkownicy użytkownicy pracujący użytkownicy uczący się obecni użytkownicy użytkownicy osoby niebędące 0 użytkownicy osoby niebędące 0 0 Wykształcenie podstawowe (w szkole średniej) % Tak, komputer stacjonarny Tak, laptopa Tak, telefon komórkowy Nie posiadam w domu komputera Cyfrowe gospodarstwa domowe, gadżety i mobilność (Z/). Czy posiada Pan(i) osobisty komputer/prywatny telefon komórkowy? użytkownicy łącznie łącznie łącznie 0 00 % posiada PC 0 i laptopa (w porównaniu do % 0 w ubiegłym roku) osoby niebędące użytkownicy osoby niebędące komputer stacjonarny posiadane komputery Podstawa: wszyscy respondenci 0 Konieczność współdzielenia komputera 0 laptop Rodzaj dostępu do Podstawa: respondenci posiadający dostęp do w domu Większość użytkowników deklaruje, że w ich gospodarstwie domowym jest więcej osób niż komputerów z dostępem do - ponad połowa twierdzi, że z tego powodu współdzielą komputery. Jednakże, jedynie niewielu użytkowników jest zmuszonych do spędzania mniej czasu w sieci, niż by chcieli, ze względu na ograniczoną dostępność komputerów z dostępem do. (KOMP). Czy w Państwa gospodarstwie domowym jest: Podstawa: respondenci posiadający co najmniej jeden komputer w domu Taka sama liczba komputerów z dostępem do i osób Więcej komputerów z dostępem do niż osób posiadający komputer w domu N=0 nie wiem Mniej komputerów z dostępem do niż osób N= dostęp szerokopasmowy % wszystkich użytkowników Nie, nie muszę współdzielić komputera Tak, muszę współdzielić komputer Internet mobilny (KOMP). Czy w związku z tym, że jest mniej komputerów z dostępem do niż osób w gospodarstwie domowym musi Pan(i) z kimś dzielić komputer? N= Korzystanie z przez urządzenie mobilne Podstawa: użytkownicy Cyfrowe gospodarstwa domowe, gadżety i mobilność Spędzam mniej czasu w Internecie, niż gdybym miał/a komputer 0 (KOMP). Jak konieczność dzielenia się komputerem wpływa na Pana(i) korzystanie z? % wszystkich użytkowników Brak wpływu Czasami muszę korzystać z komputera w innym czasie, niż bym chciał/a, ale ogólnie spędzam tyle czasu w Internecie, ile bym spędzał/a, gdybym miał/a komputer

10 Rodzaj dostępu do Najbardziej popularnym rodzajem połączenia z Internetem w Polsce jest połączenie szerokopasmowe, używane przez nieco mniej niż / osób, które mają dostęp do w domu. W tym roku zaobserwowano wzrost popularności mobilnego - obecnie z tego rozwiązania korzysta / użytkowników. Rodzaj dostępu do Osoby posiadające dostęp do w domu N=0 N= N= Czy korzystanie z przez urządzenie mobilne jest w dużej mierze zależne od wieku? Im młodsi użytkownicy, tym częściej korzystają z przez urządzenie mobilne. Rodzaj dostępu do (P). Jaki rodzaj dostępu do posiada Pan(i) w domu? (P.). Czy korzysta Pan(i) z poprzez takie urządzenia, jak na przykład telefon komórkowy, palmtop, smartfon? 0 % dostępu z domu łącze szerokopasmowe: Neostrada lub dostawca usług telewizji kablowej mobilny dostęp do, oferowany zazwyczaj przez operatorów telefonii komórkowej modem telefoniczny (połączenie przez linię telefoniczną nie można być jednocześnie on-line i korzystać z telefonu) inny rodzaj nie wiem Dostęp do z urządzeń mobilnych Uzyskiwanie dostępu do z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, palmtopy czy smartfony nie jest powszechne - w przeciągu ostatnich trzech lat liczba ich użytkowników podwoiła się. Respondenci korzystają z przez urządzenia mobilne średnio przez pół godziny dziennie. Rodzaj dostępu do (P.). Czy korzysta Pan(i) z poprzez takie urządzenia, jak na przykład telefon komórkowy, palmtop, smartfon? 0 0 Tak Intensywnie korzystający z % Mężczyźni (0%) częściej niż kobiety (%) Średni czas spędzony on-line przy pomocy urządzenia mobilnego: godz. min. tygodniowo (~ min. dziennie) godz. min. tygodniowo (~ min. dziennie) godz. min. tygodniowo (~ min. dziennie) Raporty World Internet Project. Poland na lata 00, 0 i 0 są dostępne on-line na stronie: Worldinternetproject.net N= N= N= tak nie nie wiem/odmawiam odpowiedzi % użytkowników posiada smartfona

11 Korzystanie z przez urządzenia mobilne Korzystanie z przez urządzenie mobilne jest przede wszystkim traktowane jako substytut na komputerze. (PH). Kiedy korzysta Pan(i) z przez urządzenie mobilne? Tylko w wybranych momentach, gdy dzieje się coś istotnego Telefony komórkowe są używane w inny sposób, niż do rozmów i wysyłania wiadomości tekstowych 0 Rodzaj dostępu do Osoby korzystające z przez urządzenie mobilne N=0 Nawet wtedy, gdy mogę skorzystać z na komputerze Kiedy potrzebuję dostępu, a w pobliżu nie ma komputera z dostępem do Doświadczenie: Od ilu lat używany jest Internet % użytkowników Niewielu użytkowników korzysta z niego przez rok lub mniej. Ponad / internautów korzysta z sieci przez ponad 0 lat. Ponad / użytkowników przez urządzenia mobilne korzysta z przez ponad 0 lat - co wskazuje, że są to najbardziej doświadczeni użytkownicy (P). Od ilu lat korzysta Pan(i) z? 0 0 Doświadczenie rok lub mniej - lata - lat - lat ponad 0 lat nie wiem intensywnie korzystający z % Korzystanie z przez urządzenie mobilne 0% N= N= N= Jeden na sześciu użytkowników posiadający telefon komórkowy korzysta z niego do przeglądania stron internetowych; / korzysta z map / szuka lokalizacji; jeden na dziesięć używa go do odbierania wiadomości . Osoby korzystające z najbardziej intensywnie, używają również telefonów komórkowych do częstszego łączenia się z siecią. posiadający telefon komórkowy Czynności wykonywane za pomocą telefonu komórkowego intensywnie korzystający z * Raporty World Internet Project. Poland na lata 00, 0 i 0 są dostępne on-line na stronie: Worldinternetproject.net przeglądanie stron internetowych korzystanie z map / wyszukiwanie lokalizacji wysyłanie i odbieranie wiadomości korzystanie / aktualizacja informacji na portalach społecznościowych 0

12 Doświadczenie: Od ilu lat używany jest Internet w odniesieniu do zmiennych demograficznych Średni okres, przez który Internet jest używany w Polsce to lat - średnio rok dłużej, niż w ubiegłym roku. Można zaobserwować związek między czasem od jakiego korzysta się z i wykształceniem - im bardziej wykształcony respondent, tym dłużej korzysta z. Ponadto, osoby korzystające z przez najdłuższy czas (ok. lat) są w wieku 0- lat. Doświadczenie 00 N= 0 N= 0 N= (P). Od ilu lat korzysta Pan(i) z? Liczba lat Łącznie mężczyźni kobiety Intensywnie korzystający z - lat Raporty World Internet Project. Poland na lata 00, 0 i 0 są dostępne on-line na stronie: Worldinternetproject.net podstawowe zawodowe średnie wyższe Jak zrozumieć osoby niekorzystające z

13 Jak zrozumieć osoby niekorzystające z Sporadyczne korzystanie z : występowanie Sporadyczne korzystanie Znaczna część ludności Polski nie korzysta z. W niniejszym rozdziale podjęto próbę wyjaśnienia, dlaczego te osoby pozostają niepodłączone do sieci oraz jak radzą sobie bez. Po pierwsze, przedstawione zostaną przyczyny niekorzystania z, a także przypadki okazjonalnego użytkowania. Następną opisywaną kwestią będzie korzystanie z pośredników (korzystanie z za pośrednictwem innej osoby - na przykład prosząc kogoś o sprawdzenie czegoś w Internecie). W rozdziale podjęta będzie również próba określenia postawy osób niebędących wobec faktu, że nie korzystają z. Czy osoby niebędące mają poczucie straty? Czy planują rozpoczęcie korzystania z? Na koniec, jak postrzegają one Internet? Jakie, ich zdaniem, są zalety i wady? I Mające dostęp do w domu II Przyczyny niekorzystania z sieci Sporadyczne korzystanie z I Występowanie II Motywy okazjonalnego korzystania z Radzenie sobie z koniecznością korzystania z Wykorzystanie pośredników I Dostępność użytkowników pośredniczących II Rodzaje użytkowników pośredniczących III Rodzaje próśb kierowanych do użytkowników pośredniczących Dostęp do w odniesieniu do miejsca dostępu Postawa wobec faktu niekorzystania z I Poczucie straty II Plany rozpoczęcia korzystania z III Postrzeganie W tym roku, odsetek osób niebędących posiadających dostęp do w domu nieco się podniósł - jedna na pięć osób niebędących deklaruje, że ma dostęp do w domu. Wciąż najważniejszym powodem niekorzystania z sieci jest brak zainteresowania. Lekko zmniejszyła się liczba osób niekorzystających z z powodu braku komputera / łącza. (PA). Czy ma Pan(i) dostęp do w domu? Jedna piąta osób niebędących skorzystała z niego co najmniej raz. Obecność nieletnich dzieci w domu i dostęp do w domu to czynniki zwiększające prawdopodobieństwo sporadycznego kontaktu z Internetem, podobnie jak wyższy poziom wykształcenia. (P). Czy chociaż raz zdarzyło się, że skorzystał(a) Pan(i) z? 00 N= 0 N= 0 N= nie tak, kiedyś regularnie korzystałem(-am) z tak, ale sporadycznie * niska podstawa 0 0 Motywy okazjonalnego korzystania z Głównym motywem sporadycznego korzystania z pozostaje ogólna ciekawość. W porównaniu z rokiem ubiegłym, osoby niebędące deklarują obecnie nieco częściej, że korzystają z do pracy lub w celu sprawdzenia informacji urzędowych. 0 podstawowe 0 zawodowe 0 średnie wyższe z dziećmi < lat w domu bez dzieci < lat w domu (P). Jaki był powód tego, że postanowił(a) Pan(i) wtedy skorzystać z? osoby niebędące posiada Internet w domu nie posiada w domu Sporadyczne korzystanie korzystające z niego sporadycznie 00 N= 0 N= 0 N= tak nie nie wiem Ciekawość ogólnie jak wygląda Internet Chciałem sprawdzić pewne informacje dla siebie 00 N= 0 N= 0 N= 0 Do pracy 0 (P). Jaki jest główny powód tego, że nie korzysta Pan(i) z? 0 00 N= 0 N= 0 N= Chciałem sprawdzić informacje urzędowe Do celów komunikacji Do celów edukacyjnych Nie jestem zainteresowany / Nie potrzebuję go Nie mam komputera / podłączenia do Nie wiem jak z niego korzystać / Gubię się w kwestiach technicznych Jest zbyt drogi / Nie stać mnie na opłaty Nie mam czasu / Jestem zbyt zajęty/a Inne, jakie? Nie wiem/nie pamiętam

14 Radzenie sobie z koniecznością korzystania z Czynienie korzystania z warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursach, warsztatach lub konferencjach, nie wydaje się nadal być najlepszym sposobem na zachęcenie osób niebędących do rozpoczęcia korzystania z. Większość zupełnie zrezygnowałaby z udziału lub poprosiła kogoś o wzięcie udziału za nich. zrezygnował(a)bym z udziału poprosił(a)bym kogoś, aby złożył zgłoszenie za mnie (Nie użył(a)bym komputera osobiście) poprosił(a)bym kogoś o pomoc przy składaniu zgłoszenia złożył(a)bym zgłoszenie osobiście inne odmowa odpowiedzi nie wiem 0 Radzenie sobie z koniecznością korzystania z 00 N= 0 N= 0 N= (P). Gdyby pojawiła się możliwość wzięcia udziału w interesującym konkursie / warsztatach / konferencjach, ale warunkiem wzięcia w nich udziału byłoby złożenie formularza zgłoszeniowego przez Internet co by Pan(i) zrobił(a)? Rodzaje użytkowników pośredniczących % osób, które mają konkretnego pośrednika Najpopularniejszymi pośredniczącymi są dzieci - / osób niebędących i posiadających dostęp do w domu, proszą o pomoc swoje dziecko, lub dziecko opowiada im o Internecie z własnej inicjatywy. Jedynie niewiele osób niebędących twierdzi, że ich użytkownik pośredniczący to znajoma osoba lub ktoś z dalszej rodziny (osoba niemieszkająca z nimi). Bardzo niewiele osób niebędących może liczyć w tej kwestii na małżonka/partnera. posiada dostęp do w domu - 0% tak, dziecko tak, kogoś z odległej rodziny - niemieszkającego razem tak, przyjaciela tak, żonę/ męża/partnera inna osoba, kto Wykorzystanie pośredników nie mam nikogo takiego 00 N= 0 N= 0 N= (P). czy ma Pan(i)w swoim otoczeniu kogoś, kogo prosi Pan(i) o sprawdzanie/pokazanie różnych rzeczy w Internecie? nie wiem Dostępność użytkowników pośredniczących % osób posiadających pośrednika Ponad połowa osób niebędących zna kogoś, kogo mogą poprosić o sprawdzenie lub pokazanie im różnych rzeczy w Internecie. Co jest naturalne, osoby niebędące częściej posiadają osobę, którą mogą prosić o pomoc, jeśli mieszkają z niepełnoletnimi dziećmi, lub mają dostęp do w domu. (P). Czy ma Pan/i w swoim otoczeniu kogoś, kogo prosi Pan(i) o sprawdzanie/pokazanie różnych rzeczy w Internecie? 0 łącznie mężczyźni kobiety podstawowe zawodowe średnie wyższe z dziećmi < lat w domu Wykorzystanie pośredników 00 N= 0 N= 0 N= 0 bez dzieci < lat w domu posiada Internet w domu nie posiada w domu % of those who have particular proxy-user (Pa). Czy ma Pan(i) w swoim otoczeniu kogoś, kto sam z własnej inicjatywy opowiada Panu/Pani o tym, co można znaleźć w Internecie? posiada dostęp do w domu - % tak, dziecko tak, kogoś z odległej rodziny - niemieszkającego razem tak, przyjaciela tak, żonę/ męża/partnera inna osoba, kto nie mam nikogo takiego nie wiem

15 Rodzaje próśb kierowanych do użytkowników pośredniczących zazwyczaj proszą użytkowników pośredniczących o sprawdzenie cen produktów i wiadomości, zarówno krajowych jak i ze świata, natomiast jedna szósta prosi o pomoc w znalezieniu przepisów kulinarnych. Mężczyźni częściej niż kobiety proszą o pomoc w wyszukiwaniu wiadomości, informacji potrzebnych do pracy i wiadomości sportowych, podczas gdy kobiety częściej są zainteresowane przepisami kulinarnymi. 0 mężczyźni kobiety Wykorzystanie pośredników posiadające pośrednika 00 N=0 0 N=0 0 N= (P). O sprawdzenie/pokazanie jakich rzeczy w Internecie prosi Pan(i) tę osobę/te osoby? N= N= Dostęp do w odniesieniu do miejsca dostępu Prawie jedna piąta osób niekorzystających z posiada dostęp do sieci w domu, natomiast ok. 0% deklaruje, że ich sąsiedzi mają łącze internetowe. 00 N= 0 N= 0 N= 0 Dostęp do w odniesieniu do miejsca dostępu (P). Proszę powiedzieć, gdzie najbliżej w Pana/Pani otoczeniu znajduje się Internet? Osoby mieszkające z niepełnoletnimi dziećmi - % ceny produktów 0 ceny produktów w gospodarstwie domowym, ale go nie używam wiadomości z kraju i ze świata 0 wiadomości z kraju i ze świata sąsiedzi mają dostęp do w budynku użyteczności publicznej, np. w urzędach administracji publicznej lub bibliotekach przepisy kulinarne informacje potrzebne do pracy prognoza pogody zakupy w sieci 0 przepisy kulinarne informacje potrzebne do pracy prognoza pogody zakupy w sieci Poczucie straty Zdecydowana większość osób niebędących nie ma poczucia straty spowodowanego brakiem korzystania z sieci. Warto zauważyć, że osoby niebędące, które miały kontakt z Internetem, mają użytkownika pośredniczącego lub niepełnoletnie dzieci wciąż są bardziej skłonne, aby nauczyć się korzystania z niego w przyszłości. (P). Czy ma Pan(i) poczucie, że coś traci nie korzystając z? Postawa wobec faktu niekorzystania z wiadomości sportowe znalezienie kogoś na portalu społecznościowym wiadomości sportowe znalezienie kogoś na portalu społecznościowym 00 N= 0 N= kino/teatr/ muzeum kino/teatr/ muzeum 0 N= rezerwacja hotelu/biletów inne, jakie nie wiem 0 0 rezerwacja hotelu/biletów inne, jakie nie wiem nie wiem nie mam poczucia straty Tak, mam poczucie, że coś mnie omija, ale nie mam zamiaru nauczyć się korzystać z Tak, mam poczucie, że coś mnie omija, chciałbym nauczyć się korzystać z łącznie 0 posiada Internet nie posiada nigdy nie korzystał(a) z Korzystał(a) z 0 Posiada użytkownika pośredniczącego z dziećmi < lat w domu bez dzieci < lat w domu

16 Poczucie zysku Mniej niż połowa osób niebędących nie wierzy, że coś zyskują ze względu na niekorzystanie z sieci. Co czwarta osoba niekorzystająca z nadal docenia, że ma więcej czasu, a co siódma uważa fakt, że nie musi płacić za Internet, za korzystny. Postawa wobec faktu niekorzystania z (Pa). Czy ma Pan(i) poczucie, że coś zyskuje nie korzystając z? Plany rozpoczęcia korzystania z Jedynie % osób niebędących planuje rozpoczęcie korzystania z niego w przeciągu kolejnych miesięcy. Obecność w gospodarstwie domowym niepełnoletnich dzieci oraz posiadanie doświadczenia w korzystaniu z to czynniki, które wydają się zachęcać osoby niebędące do rozpoczęcia korzystania z. Postawa wobec faktu niekorzystania z (P). Czy ma Pan(i) zamiar zacząć korzystać z w ciągu najbliższych miesięcy? Nie mam poczucia, że coś zyskuję Zdecydowanie + raczej tak Nie tracę czasu / większej ilości czasu Zdecydowanie + raczej nie Nie muszę płacić za Internet Nie mam kontaktu z negatywnymi aspektami 0 Nie odczuwam zagrożenia ze strony hakerów Inne (jakie?) Nie wiem Poczucie zysku / straty w odniesieniu do wykształcenia Postawa wobec faktu niekorzystania z Im bardziej wykształcone są osoby niebędące, tym bardziej fakt niekorzystania z sieci staje się ich wyborem, a nie rezultatem zaistniałych okoliczności. Odsetek takich osób niekorzystających z twierdzących, że nie zyskują niczego użytkując Internet spada wraz ze wzrostem wykształcenia, a jednocześnie rośnie odsetek tych, którzy twierdzą, że niekorzystanie z sieci przynosi im korzyści zyskuję czas nie sądzę, że coś tracę 00 N= 0 N= łącznie N= posiada Internet N= nie posiada N= nigdy nie korzystał(a) z N= Korzystał(a) z N= Posiada użytkownika pośredniczącego N= z dziećmi > lat w domu N=0 bez dzieci > lat w domu N= podstawowe zawodowe średnie wyższe N= N= N= N= 0

17 Wady i zalety Osoby niekorzystające z wydają się postrzegać Internet dość stereotypowo - główną zaletą jest dostęp do informacji (wymieniana rzadziej niż rok temu), a najczęściej wymienianą wadą jest czasochłonność i ryzyko bycia oszukanym. Postrzeganie 0 N= 0 N= (P/a). Jakie są Pana/Pani zdaniem pozytywne/negatywne strony, co jest w nim dobrego/złego? wśród osób posiadających dostęp do w domu = % informacje/ wiedza szybki dostęp do informacji każdego/wszystko można znaleźć/zrobić komunikacja/ łączność ze światem/ nowymi osobami edukacja/ pomoc w szkole zakupy/ceny/aukcje rozrywka/gry dobry dla młodych rachunki/płatności praca/ pomoc w pracy/ poszukiwanie pracy łatwość korzystania inne nic/nic dobrego nie wiem Zalety kradnie czas oszustwa, przemoc drogi uzależnia/ogłupia niebezpieczny / brak kontroli nad dziećmi zagrożenie dla dzieci / pornografia itp. brak kontaktu osobistego anonimowość plotki / nieprawdziwe informacje zbyt skomplikowane niezdrowy dla oczu nic nie wiem Wady Centralne miejsce

18 Centralne miejsce Wykorzystanie należy zbadać w kontekście innych mediów. Ten rozdział poświęcony został badaniu, ile czasu internauci poświęcają na korzystanie z w porównaniu do innych mediów - telewizji, radia i prasy. Ponadto, zajmuje się on także kwestią ogólnego znaczenia różnych mediów. Ostatnia część tego rozdziału skupia się na wielozadaniowości - zgłębia, czy, i w jakim stopniu użytkownicy korzystają z innych mediów podczas przeglądania sieci. Ogólne zużycie czasu ponad 0 godzin tygodniowo -0 godzin tygodniowo - godzin tygodniowo - godziny tygodniowo - godziny tygodniowo 0 min - godzinę tygodniowo mniej niż pół godziny tygodniowo nie wiem Ogólnie Centralne miejsce I Zużycie czasu II Internet a inne media III Wielozadaniowość ogólnie spędzają w sieci, godzin tygodniowo ( godziny dziennie). (P). Przeciętnie, ile godzin tygodniowo korzysta Pan(i) z? Średnio: Zużycie czasu 00 N= 0 N= 0 N= godzin minut tygodniowo ~ godziny dziennie godzin minut tygodniowo ~ godziny dziennie godzin 0 minut tygodniowo ~ godziny dziennie Ogólne zużycie czasu wg demografii liczba godzin spędzonych w Internecie liczba godzin spędzonych w Internecie Ilość czasu spędzonego on-line jest odwrotnie proporcjonalna do wieku. W odniesieniu do ubiegłego roku, osoby w najmłodszej (do roku życia) i najstarszej (ponad 0 lat) grupie wiekowej korzystają z w większym stopniu. To samo można zaobserwować w przypadku właścicieli firm i uczniów. (P). Przeciętnie, ile godzin tygodniowo korzysta Pan(i) z? łącznie N= mężczyźni N= 0 0 łącznie N= obszary wiejskie N= kobiety N= miasto < 0 tys. N= miasto < 0 tys. N= 0 - N=0 miasto < 00 tys. N= 0- N= miasto < 00 tys. N= - N= miasto < 00 tys. N= N= miasto > 00 tys. N= 0- N= właściciel firmy N= 0- N= uczeń N= 0+ N=0 osoba zatrudniona na pełen etat N=0 osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin 0 0 podstawowe N= N= niezatrudniony N= zawodowe N= osoba zajmujaca się domem N=0 Zużycie czasu średnie N= rencista N= emeryt wyższe N= N=

19 Zużycie czasu: w domu, w pracy, w szkole i innych miejscach Zużycie czasu Ponad 0 godzin korzystania z tygodniowo: TV lub Internet w roku 0 Zużycie czasu zazwyczaj korzystają z niego w domu. Ponownie, mniej niż połowa pracujących internautów korzysta z w pracy. Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, prawie / uczniów nie korzysta z w szkole. (P). Przeciętnie, ile godzin tygodniowo korzysta Pan(i) z w domu/w pracy/ w szkole/w innych miejscach? ponad 0 godzin tygodniowo -0 godzin tygodniowo - godzin tygodniowo - godziny tygodniowo - godziny tygodniowo 0 min - godzinę tygodniowo mniej niż pół godziny tygodniowo Nie używam w tym miejscu nie wiem W domu Podstawa: wszyscy obecni użytkownicy 0 Średnio: 0 godzin minuty tygodniowo ~, godziny dziennie 0 godzin 0 minut tygodniowo ~ godzina 0 minut dziennie godzin minuty tygodniowo ~ godzina minut dziennie W pracy W szkole W innych miejscach Podstawa: obecnie Podstawa: obecnie Podstawa: wszyscy pracujący użytkownicy uczący się obecni użytkownicy Średnio: godziny minut tygodniowo ~ 0 minut dziennie godziny minut tygodniowo ~ minut dziennie godziny minuty tygodniowo ~ 0 minut dziennie 0 Średnio: godziny minut tygodniowo ~ 0 minut dziennie godziny minuty tygodniowo ~ minut dziennie godziny minut tygodniowo ~ minut dziennie Średnio: minut tygodniowo ~ minuty dziennie minut tygodniowo ~ minuty dziennie minut tygodniowo ~ minuty dziennie % w każdej grupie Zwyczaje związane z korzystaniem z mediów ulegają zmianie: wśród osób poniżej 0 roku życia częstsze jest spędzanie 0 godzin dziennie (lub powyżej) na przeglądaniu sieci niż oglądaniu telewizji. łącznie 0 Internet Telewizja Znaczenie w porównaniu z innymi mediami Internet > 0 godzin tygodniowo Mimo braku większych zmian w tegorocznym rankingu korzystania z mediów, Internet zyskał na znaczeniu w porównaniu do radia. Jednakże wciąż najważniejszym medium pozostaje telewizja. Telewizja > 0 godzin tygodniowo Znaczenie Czas przeznaczany przez użytkowników na inne media W kategoriach czasu przeznaczanego na inne media, internauci korzystają z nieco dłużej, niż poświęcają na oglądanie telewizji. Zużycie czasu 00 N= 0 N= 0 N= Pierwsze miejsce Drugie miejsce Ogólnie Podstawa: wszyscy respondenci N=00 Telewizja Telefonia komórkowa,,, 00,,, N= N=,,,, Liczba godzin tygodniowo poświęconych na następujące czynności,,, h,0,0 Internet Oglądanie telewizji Słuchanie radia Czytanie gazet, h,, h,, Trzecie miejsce Czwarte miejsce Piąte miejsce Internet Radio Telefonia stacjonarna,,,,,,,,0,,,,,,,

20 Znaczenie w porównaniu z innymi mediami Znaczenie Porównanie względnego znaczenia mediów w różnych grupach wiekowych w ostatnich trzech latach wykazało, że Internet przejmuje pozycję najważniejszego medium wśród starszych Polaków - obecnie jest to najbardziej istotne medium dla osób w wieku - lat. 00 Grupa wiekowa Telewizja Telefonia komórkowa Radio Internet Telefonia stacjonarna -,,,,, 0-,,,,, -,,,,, 0-,,,,0, 0-,,,,, 0-,,,,0, 0+,,,,, 0 Grupa wiekowa Telewizja Telefonia komórkowa Radio Internet Telefonia stacjonarna,,,,,,,,,,,,,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 Grupa wiekowa Telewizja Telefonia komórkowa Radio Internet Telefonia stacjonarna,,0,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,0,,,,, Inne czynności wykonywane podczas korzystania z Większość respondentów, surfując w Internecie, wykonuje jeszcze inne czynności - odsetek osób wykonujących różne zadania zwiększył się w odniesieniu do poprzednich pomiarów. Może to sugerować, że Internet staje się medium towarzyszącym. Wielozadaniowość tak, zazwyczaj % tak, czasami Nie % Nie wiem 0 Wielozadaniowość (P). Czy spędzając czas w Internecie wykonuje Pan(i) jednocześnie więcej niż jedną czynność (np. słucha Pan(i) muzyki, ogląda telewizję lub rozmawia przez telefon)? % Im młodsi użytkownicy, tym częściej wykonują kilka zadań. Wykorzystanie

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU

Warszawa, czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU Warszawa czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Nastolatki wobec Internetu

Nastolatki wobec Internetu Nastolatki wobec Internetu OGÓLNOPOLSKIE BADANIE Nastolatki wobec Internetu Realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS, w okresie maj czerwiec 2014 r. Raport opracowali:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce Warszawa, luty 2009 Spis treści Wprowadzenie 3 Polscy internauci 4 Narzędzia internauty 15 Znaczące miejsca w sieci 21 Web 2.0 28 Internet a inne media 41 Finanse internautów 51 E-commerce 59 2 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Autorzy Jarosław Krajka, Małgorzata Kurek, Sylvia Maciaszczyk, Dina Savlovska, Monica Vlad, Katerina

Bardziej szczegółowo

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 mshopper 2015 POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 jak kupują mobilni Polacy? kim jest mobilny konsument? czy mobile połączy online i offline? 1 mshopper / 2015 na wstępie Przełom 2014 i 2015. Polacy

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice tel.: (32) 730-68-68, fax: (32) 730-68-71 rops@rops-katowice.pl, www.rops-katowice.pl RAPORT Z BADANIA

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice tel.: (32) 730-68-68, fax: (32) 730-68-71 rops@rops-katowice.pl, www.rops-katowice.pl RAPORT Z BADANIA RAPORT Z BADANIA Projekt Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1 Uwaga: Korzystając z raportu proszę go cytować jako: Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014 EDYCJA: I WYDAWCA PARTNER BADANIA PATRONAT MEDIALNY SW RESEARCH AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII

MAJ 2014 EDYCJA: I WYDAWCA PARTNER BADANIA PATRONAT MEDIALNY SW RESEARCH AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII EDYCJA: I MAJ 2014 WYDAWCA PARTNER BADANIA PATRONAT MEDIALNY SW RESEARCH AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII RAPORT Z BADANIA GAME INDUSTRY TRENDS: KIDS 2014 BADANIE: Gry dla dzieci, to może nie największy i

Bardziej szczegółowo

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami.

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami. 1 Copyright by: Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, Kraków 2014 Copyright by: Bartosz Kosiński Far Beyond Business, Kraków 2014 ISBN 978-83-63278-30-4 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. WPROWADZENIE Dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

(wybrane zagadnienia)

(wybrane zagadnienia) Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług IAB Polska Październik 2013 2 E-konsumenci: Consumer Journey Online Podsumowanie Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do lektury raportu, który przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU POLSKA.J EST.MOBI Aktualne dane dotyczące smartfonizacji Polaków. Przegląd 10. topowych polskich firm, obecnych w mobile. Trendy w bankowości, płatnościach, m-commerce, reklamie mobilnej itd. Opinie ekspertów.

Bardziej szczegółowo

Audio i wideo w sieci

Audio i wideo w sieci Raport z badania gemiusreport Audio i wideo w sieci Styczeo 2011 s. 03 Cel badania s. 05 Metoda badania s. 08 Podsumowanie wyników s.12 Audio i wideo s.22 Telewizja s.43 Serwisy wideo s.61 w sieci internetowa

Bardziej szczegółowo

e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów

e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów dla 1 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce najbardziej kompleksową analizę rynku e-commerce w Polsce. Raport przygotowany przez Gemiusa dla e-commerce

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Wstęp W 2010 roku Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczęło realizację

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców Bezpieczne media poradnik dla rodziców Spis treści To tylko statystyka, ale... Wstęp.... 5 To tylko statystyka, ale...... 6 Dla dziecka internet znaczy więcej... 6 Nie tylko w domu... 7 Serwisy społecznościowe

Bardziej szczegółowo