PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 PROBLEMY OCENY WITRYN BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO WYBRANYCH BANKÓW W POLSCE WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie problemów zastosowania ró nych metod oceny witryn internetowych. Przykładem stały si tu serwisy bankowo ci elektronicznej dla klienteli indywidualnej. Po wprowadzeniu przedstawiaj cym aspekty oceny za pomoc metod tradycyjnych prezentowana jest nowa metodyka pomiaru oraz jej zastosowanie w analizowanym przypadku. W zako czeniu prezentowane s wnioski z pierwszych bada nad jej zastosowaniem. Słowa kluczowe: metody oceny przedsi wzi innowacyjnych, bankowo elektroniczna, porównanie metod 1. Wprowadzenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest analiza problemów oceny serwisów internetowych w zakresie bankowo ci elektronicznej w wybranych bankach działaj cych na terenie Polski na pocz tku 2008 r. Stanowi on kontynuacj i jednocze nie rozszerzenie poprzednich bada zwi zanych z porównaniem i ocen systemów informatycznych wprowadzanych do organizacji, a w szczególno ci do instytucji bankowych. Prezentowane rozwa ania s nast pstwem drugiej serii w stosunku do zeszłorocznych [6] - analiz dotycz cych oceny bankowo ci internetowej, w których starano si wyeliminowa wyst puj ce wcze niej niedogodno ci metodyczne oraz problemy zwi zane z uzyskaniem racjonalnej oceny eksperckiej. W pewnym sensie jest to równie przedłu enie bada dotycz cych transformacji zastosowa systemów informatycznych bankowo ci, prowadzonych przez autora od 1999 r [3]. Drug seri ostatnich bada [2] rozpocz to od prezentacji zastosowa metod tradycyjnych - punktowej, wraz z ró nymi jej odmianami (z eksperck skal preferencji). Stosowane metody pozwoliły na wskazanie najlepszych w danym momencie serwisów bankowych dla klienta indywidualnego. Ostatni, trzeci seri, do której zalicza si równie obecna praca - zainicjowały badania maj ce usprawni metodyki oceny witryn internetowych. Dlatego pocz tkowo odniesiono je do ograniczonej ilo ci banków oferuj cych usługi dla klienta indywidualnego były brane pod uwag tylko banki internetowe. Obecny etap tej serii polega na rozszerzeniu ich na wi ksz ilo banków. Na podstawie danych uzyskanych ze Zwi zku Banków Polskich, tworz c prost prognoz uwzgl dniaj c preferencji trendów najnowszych okresów mo na szacowa, e w Polsce na koniec 2008 roku liczba rachunków osobistych obsługiwanych przez Internet osi gnie ponad 12 mln, a w 2009 r. przekroczy 13 mln. (patrz: Rys.1). Nawet je li przyj, e liczba aktywnych u ytkowników jest około 2 mln mniejsza [5], to i tak wynika z tego, e w Polsce ponad 45% wła cicieli rachunków osobistych korzysta z kanału internetowego.

2 16 Problemy oceny witryn bankowo ci elektronicznej dla klienta indywidualnego wybranych banków w Polsce Rys.1. Ilo u ytkowników z internetowym dost pem do konta (2008, 2009 r. prognoza z preferencjami ostatnich okresów) Publikowane s dane mówi ce o tym, e ponad 90% klientów banków komercyjnych ma potencjaln mo liwo korzystania z tych ł czy. Szacuje si, e sze banków o najwi kszej ilo ci dost pu do kont internetowych ju w chwili obecnej ma 6,5 mln aktywnych u ytkowników kont internetowych (na 14,5, mln posiadanych przez nie kont osobistych). Gdyby nie obawy klientów przed włamaniem na konto (47%), przej ciem hasła i loginu (14%), fałszywymi stronami banku (6%), wirusami (3%), podgl daniem transakcji (3%) i innymi zagro eniami [4] oraz kłopotami z obsług zabezpiecze im przeciwdziałaj cych - ilo klientów indywidualnych usług elektronicznych rosłaby w jeszcze wi kszym tempie Bankowo elektroniczna, która jest nowoczesn, bezkontaktow form realizacji usług bankowych umo liwiaj c korzystanie z nich bez konieczno ci odwiedzania banku, staje si bardzo wa n gał zi w obsłudze klientów instytucjonalnych i indywidualnych Ze wzgl du na form organizacyjn teoretycznie mo na j podzieli na: oddział elektroniczny - dost p do konta elektronicznego - klient chc cy skorzysta z dost pu do konta przez Internet zakłada nowy rachunek, nawet kiedy posiada ju w banku tradycyjne konto, konto elektroniczne - klient nie musi otwiera nowego konta, a otrzymuje dodatkowy elektroniczny kanał dost pu do swojego konta tradycyjnego wraz z innymi oferowanymi usługami,

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, bank wirtualny oferuj cy tylko konta z dost pem przez sie, nie posiadaj cy własnych placówek - klient ma dost p do swojego konta jedynie przez elektroniczne kanały dost pu, kontakt z bankiem mo e by oprócz tego uzyskany przez telefon, lub poczt. 2. Zało enia stosowanej metody badawczej Podstaw powzi tych bada był etap przygotowawczy polegaj cy na zebraniu i ukonstytuowaniu oceniaj cego zespołu eksperckiego. Tym razem byli to specjali ci z zakresu bankowo ci elektronicznej z wiod cych uczelni na terenie kraju, maj cy na koncie badania w tej dziedzinie. Nast pnie wyodr bniony zespół dokonywał wyboru kryteriów oceny bankowych usług elektronicznych. Na ogół w podobnych badaniach stosowano kryteria funkcjonalne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne oraz psychologiczne. Z wcze niejszych bada wynikało, e w chwili obecnej kryteria psychologiczne i w du ej mierze organizacyjne dla elektronicznych bankowych usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych kształtuj si w bardzo podobny sposób. Podobnie jak si wydaje przedstawia si sprawa wizualizacji i poruszania si po wyró nionych dla tego badania witrynach bankowych. Dlatego pod uwag wzi to głównie kryteria ekonomiczne i funkcjonalne, doł czaj c wzorem analiz serwisów internetowych podstawowe kryteria technologiczne, poza cechami charakterystycznymi serwisów. W badaniu wyró niono wi c kryteria nast puj ce: - ekonomiczne - oprocentowanie nominalne roczne, prowadzenie rachunku mies./zł, prowizja za dost p do kanałów elektronicznych (w tym token, jak jest), opłata za przelew do banku macierzystego, opłata za przelew do innego banku, procent za depozyty - lokata 10 tys., opłata za wydanie karty, opłata za obsług karty - mies./zł, - funkcjonalne ze wzgl du na du e podobie stwo usług podstawowych wyró niono jedynie ponadstandardowe usługi dodatkowe typu: ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, przelew za granic, czy rachunek walutowy, - technologiczne - liczba bezprowizyjnych bankomatów, kanały dost pu do konta (placówki, Internet, Call Center, telefon komórkowy), zabezpieczenia (identyfikator i hasło, token, protokół SSL, lista haseł jednorazowych, lista kodów jednorazowych). W pierwszym kroku stosowano tradycyjn metod punktow wraz z jej mutacjami i zakładan skal preferencji. W metodzie punktowej zbierano informacje o wyró nionych kryteriach; przypisywano im warto ci wg zało onej skali warto ci oraz analizowano wyniki w tabeli zbiorczej. Przyj to nast puj c skal warto ci ocen: - 1,00 bardzo dobra (pełne spełnienie kryterium, najni sze koszty); - 0,75 dobra (prawie doskonałe spełnienie kryterium, nieco wy sze koszty); - 0,50 rednia (połowiczne spełnienie kryterium, rednie koszty); - 0,25 dostateczna - zadowalaj ce spełnienie kryterium, wysokie koszty; - 0,00 niedostateczna - brak cechy, najwy sze koszty. Metod punktow wykorzystywano w dwóch odmianach: prostej gdzie kryteria były traktowane równowa nie oraz ze skal preferencji gdzie grupom kryteriów przypisywano warto ci współczynników ró nicuj ce ich traktowanie przez klienta (suma współczynników = 1).

4 18 Problemy oceny witryn bankowo ci elektronicznej dla klienta indywidualnego wybranych banków w Polsce W prostej metodzie punktowej mierzy si odległo od maksymalnie mo liwej do uzyskania (wg zakładanej skali warto ci). Dotyczy ona warto ci miary kryterium i w sensie odległo ci jest taka sama, kiedy mierzymy odległo ci kryterium pierwszego od drugiego, jak i na odwrót. Nie okre la si natomiast relacji pomi dzy poszczególnymi kryteriami. Za tak miar mo na uwa a przydanie poszczególnym kryteriom (lub ich grupom) skali preferencji. Liniowa skala preferencji w postaci znormalizowanej okre la z kolei udział poszczególnych kryteriów w ostatecznym wyniku. Wyznacza wi c jednorazow relacj pomi dzy kryteriami w odniesieniu do cało ci oceny, jest równie jakby u rednion miar dla kryteriów w poszczególnych przypadkach, nie indywidualizuj c oceny dla ka dego z nich. Ale te nie okre la o ile ka de z kryteriów jest lepsze/gorsze od innego. Jest tylko pochodn od znormalizowanej odległo ci. Ta powszechnie dzi w ró nych odmianach - stosowana metodyka [9] posiada niestety pewne wady, takie jak: subiektywizm ocen eksperckich, nieadekwatno wyznaczonych kryteriów do oceny sytuacji wyst puj te problemy ze sprowadzeniem ocen ró nych kryteriów do porównywalno ci. Systematyka taka rodzi te problemy zwi zane z w tpliwo ciami dotycz cymi potrzeby zbiorczych porówna ró nych kategorii usług bankowych (np. karty, usługi internetowe, usługi okienkowe itp.) w ró nych formach bankowo ci elektronicznej (elektroniczny dost p do konta tradycyjnego, oddział elektroniczny, bank wirtualny); czy te skali punktacji i jej przeliczania z warto ci pieni nych na umowne (punktowe lub procentowe). Subiektywizm oceny mo na ograniczy poprzez zaanga owanie grupy ekspertów i wyci gni cie redniej lub dominanty z ich szacunków. U rednienie nie likwiduje, co prawda subiektywizmu, ale mo e go przynajmniej zmniejszy. Grupa ekspertów mo e te wyznaczy zbiór kryteriów oceny, eliminuj c lub przynajmniej ograniczaj c ich brak odpowiednio ci do sytuacji, jak równie wyznaczy algorytm przeliczenia wska ników warto ciowych na ilo ciowe. Podstawow zalet tej grupy metod jest mo liwo przedstawienia zbiorczego wyniku oceny za pomoc jednego wska nika dla ka dego banku, który jest porównywalna z wynikiem opisuj cym inne banki i to porównanie umo liwia. W ten sposób niejako udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z danych banków jest dla okre lonej kategorii klienta najlepszy, nie wdaj c si w dywagacje dotycz ce rankingowania poszczególnych rodzajów usług bankowych. Nie zmusza te dla porówna do budowania złudnego w gruncie rzeczy i podwa anego przez klientów - przeci tnego koszyka usług bankowych wycenianego warto ciowo. Do oceny kryteriów kosztowych, funkcjonalnych, technologicznych oraz pozostałych posłu yła tabela wyj ciowa, w której przedstawiono oferty banków dotycz ce usług bankowo ci elektronicznej i opłat zwi zanych z korzystaniem z kont bankowych, którymi mo emy zarz dza przez Internet, utworzona na podstawie danych uzyskanych ze stron internetowych poszczególnych banków. Na jej podstawie stworzono uproszon i u rednion tabel zbiorcz ocen kryteriów generowanych przez ekspertów. Dane do tabeli uzyskano analizuj c od lutego do marca 2008 r. serwisy internetowe wybranych, najpopularniejszych w ród klientów szesnastu banków z elektronicznych dost pem do konta (w tym cztery banki internetowe), w razie potrzeby wspomagaj c si informacj z infolinii lub innych ródeł internetowych.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Wykorzystanie metody punktowej dla analiz usług bankowo ci elektronicznej dla klientów indywidualnych Podstaw dla zastosowanej metody konwersji były dane zgromadzone w metodzie punktowej. Proste zsumowanie punktów uzyskanych z tabeli wyj ciowej przedstawia okre lony ranking usług bankowo ci elektronicznej dla poszczególnych banków. Na pierwszej pozycji znalazł si w tym rankingu mbank (73,96% poziomu usług maksymalnych, wobec 68,42% w roku 2007), nast pnie Lucas Bank (76,04% dzi ki bardzo dobrze zorganizowanej obsłudze klienckiej), a na nast pnych pozycjach dwa banki internetowe Toyota Bank (73,96% maksymalnej mo liwej ilo ci punktów wobec 77,63% w roku ubiegłym niekwestionowany lider roku ubiegłego) oraz Volkswagen Bank z usług e-direct (72,92%). Dopiero na nast pnej pozycji znalazło si Inteligo PKO BP, płac ce cen za nieelastyczn polityk (zwłaszcza cenow swojego wła ciciela). Rozpi to w ocenach najlepszej trójki sprowadza si do blisko 9 punktów procentowych (wobec 2,25 punktu w roku ubiegłym), co wiadczy o rosn cym zró nicowaniu ocen tym razem do oceny uchwycono banki w momencie zmian wzajemnych relacji w stosunku do indywidualnych klientów. Tym niemniej, pomimo 24 punktów rozpi to ci oceny najlepszej i najgorszej, wida, e banki nawzajem pilnie si obserwuj i wyci gaj szybko wnioski z niepowodze i sukcesów innych. W wi kszo ci nie ma adnych obowi zkowych wpłat miesi cznych, albo s one celowo minimalizowane (co nie do ko ca oddaje skala punktowa), przelewy do banku s na ogół bezpłatne, a poziom zabezpiecze mo e by uznany za wystarczaj cy dla klientów (2-4 rodzajów zabezpiecze ). Pozostałe elementy s podstaw niejako przetargu konkurencyjnego na rynku, ustalaj c cienk lini równowagi pomi dzy ch ci uzyskania przewagi konkurencyjnej, a zyskiem banku (w Polsce niestety nadal z przewag tego ostatniego). W szczególno ci zaczyna to dotyczy kwestii wizualizacyjnych (tradycja a nowe mody i trendy w tym zakresie) oraz funkcjonalnych usług dodatkowych (ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, przelewy za granic, rachunek walutowy, karta wirtualna itp.). Najgorzej w tej klasyfikacji wypadły: ING - konto direct 57,29%, Millenium konto osobiste 58,33% oraz Nordea Bank konto Nordea Spectrum 59,38%. Oprócz Millenium, którego słaba pozycja zaskakuje (klienci podkre laj słab nawigacj na stronie), s to przewa nie nowi partnerzy na rynku, którzy swój brak do wiadczenia w prowadzeniu indywidualnych usług elektronicznych nadrabiaj dobrymi poci gni ciami w zakresie kryteriów ekonomicznych (np. oprocentowanie depozytów).

6 20 Problemy oceny witryn bankowo ci elektronicznej dla klienta indywidualnego wybranych banków w Polsce Wyniki rankingu przedstawiono na Rys.2. mbank (ekonto) 81% Lukas (e-konto) Toyota Bank (konto osobiste) VWBank (e-direct) pakiet standard PolBank EFG Rachunek Gotówkowy PKO BP - ipko PKO BP Konto Inteligo Dominet Bank Konto Komfort BG Plan Gotówkowy BZ WBK Konto 24.pl Getin Bank Konto Internetowe Citibank (Konto osobiste CityOne Direct) MultiBank (Multikonto Ja) Nordea Bank Konto Nordea Spectrum Millenium (Konto osobiste) ING (direct) 76% 74% 73% 71% 70% 69% 69% 67% 65% 61% 61% 60% 59% 58% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rys.2. Ranking u yteczno ci elektronicznego dost pu do kont indywidualnych Z przedstawionego zestawienia wynika te, e dwie usługi: opłata za wydanie karty i opłata za przelew do banku macierzystego osi gn ły poziom, który w chwili obecnej jest w stanie zadowoli klienta w ponad 90%. Bezapelacyjnie najgorszym wska nikiem jest oprocentowanie nominalne roczne (oceniane w wi kszo ci przez u ytkowników jako zbyt niskie 31,8% maksymalnych mo liwo ci). Niewiele ponad 50% ocen maksymalnych przekraczaj te wska niki opłat za przelew do innego banku i usług dodatkowych. Z czynników niewymienionych w kryteriach klienci zwracali uwag na brak mo liwo ci dokonania przelewu za granic oraz brak mo liwo ci całkowicie automatycznego przez Internet - uzyskania kredytu Jak napisano wcze niej pierwsz metod ograniczaj c swoisty subiektywizm ocen grupy ekspertów jest zastosowanie jednostkowych preferencji co do poszczególnych kryteriów, b d grup kryteriów. Przeprowadzono cztery eksperymenty przypisuj c preferencje do wariantów: - ekonomicznego (60%), pozostałe po 20%; - technologicznego (60%), pozostałe po 20%; - funkcjonalnego (60%), pozostałe po 20%; - pozaekonomiczne po 45%, ekonomiczne 10%.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, mbank (ekonto) Lukas (e-konto) Toyota Bank (konto osobiste) VWBank (e-direct) pakiet standard PolBank EFG Rachunek Gotówkowy Inteligo - PKO BP PKO BP ipko Dominet Bank Konto Komfort BG Plan Gotówkowy BZ WBK Konto 24.pl Punktowa z preferencjami funkcjonalnymi Punktowa z preferencjami technologicznymi Punktowa z preferencjami pozaekonomicznymi Punktowa z preferencjami ekonomicznymi Getin Bank Konto Internetowe Citibank (Konto CityOne Direct) MultiBank (Multikonto Ja) Nordea Bank Konto Nordea Spectrum Millenium (Konto osobiste) ING -direct 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900 Rys.3. Ranking oceny punktowej wg ró nych rodzajów preferencji dla wybranych banków W ka dym z przypadków niezagro on, pierwsz pozycj ma mbank. W miar zmniejszania si wpływu czynników ekonomicznych dobre pozycje Inteligo i Toyota Bank przechodz na konta indywidualne BZ WBK oraz ikonto PKO BP. Dobrze zrównowa one czynniki oceny posiada Lukas Bank w dwóch na cztery przypadki przesuwaj cy si w tych rankingach na drugie miejsce. Na pozycjach ostatnich kolejno specjalnie si nie zmienia oprócz uprzednio wymienionych: Millenium i ING, jest to Getin Bank, przy dominacji czynników ekonomicznych zamieniaj cy si z Dominet Bankiem. Przedstawione wyniki otrzymane przy pomocy tradycyjnej metody punktowej i metody punktowej z ró n skal preferencji nie wyczerpuj mo liwo ci oceny witryn internetowych. Prowadzone od ubiegłego roku badania szczegółowe pokazuj, e metody eliminuj ce wska niki subiektywne pokazuj nieco inne rezultaty ni przedstawione w powy szym badaniu. 4. Wykorzystanie metody konwersji dla analiz usług bankowo ci elektronicznej dla klientów indywidualnych Zało enia metody konwersji były nast puj ce: po zbudowaniu przez ekspertów tabeli ocen poszczególnych kryteriów dla ka dego z banków - konwersj nale y rozpocz od ustalenia wektora preferencji kryteriów poziomu nadrz dnego. Proponuje si nast puj ce przekształcenie zbiorczej tabeli wynikowej na wektor preferencji (pierwszy konwerter):

8 22 Problemy oceny witryn bankowo ci elektronicznej dla klienta indywidualnego wybranych banków w Polsce - utworzenie macierzy odległo ci od warto ci maksymalnej dla ka dego kryterium, w ka dym serwisie, - obliczenie redniej odległo ci od warto ci maksymalnej, dla ka dego kryterium, - stworzenie macierzy ró nic pomi dzy odległo ci od warto ci maksymalnej, a odległo ci redni wg kryteriów, - dla ka dego serwisu banku budowa macierzy konwersji (4) modułów odległo ci wzgl dnych poszczególnych kryteriów od pozostałych kryteriów (odległo od tego samego kryterium wynosi 0), poni ej przek tnej uzyskane odległo ci s odwrotno ci odległo ci powy ej przek tnej, - u rednienie macierzy konwersji kryteriów stworzenie jednej macierzy rednich modułów warto ci dla wszystkich kryteriów, - przekształcenie macierzy konwersji kryteriów w nadrz dn macierz preferencji (obliczenie kwadratu macierzy, sumowanie po wierszach, standaryzacja uzyskanego wektora preferencji; ponowne podniesienie do kwadratu, sumowanie po wierszach, standaryzacja wektora preferencji powtarzanie tej iteracji dopóki ró nice w kolejnych wektorach preferencji b d minimalne). Nast pnie dokonywano przekształcenia wyników podanych przez ekspertów na poziomie macierzy okre laj cych oceny eksperckie kolejnych serwisów dla poszczególnych kryteriów (drugi konwerter). Wyniki otrzymano w analogiczny sposób: - stworzenie macierzy odległo ci od warto ci maksymalnej dla ka dego kryterium i ka dej witryny, - obliczenie redniej odległo ci od warto ci maksymalnej, dla ka dego serwisu, - stworzenie macierzy ró nic odchyle od warto ci maksymalnej i redniej odległo ci cech od maksymalnej, - dla ka dego kryterium skonstruowanie macierzy (12) przekształce (konwersji) ró nic odległo ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami, analogicznie jw. (odległo dla danej cechy w tym samym serwisie od tego samego serwisu wynosi 0), warto ci poni ej przek tnej s odwrotno ciami tych, które s powy ej przek tnej, - budowa macierzy modułów przekształce ró nic odległo ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami, dla ka dego kryterium, - dla ka dej macierzy modułów przekształce ró nic odległo ci redniej od warto ci maksymalnej pomi dzy serwisami podniesienie jej do kwadratu, podsumowanie wierszy, standaryzacja uzyskanego wektora rankingu oraz powtarzanie tej czynno ci dopóki ró nice uzyskane pomi dzy dwoma wektorami rankingowymi dla danego kryterium b d minimalne, - skonstruowanie z tak uzyskanych wektorów zbiorczej macierzy rankingowej powrót do macierzy gdzie w boczku s nazwy kryteriów, w główce nazwy serwisów bankowych przez odpowiednie przeniesienie do niej uzyskanych wektorów preferencji dla ka dego kryterium, - przemno enie tak uzyskanej macierzy przez obliczony uprzednio wektor preferencji, - analizowanie wyników ostatecznych i wyci gni cie wniosków (uwaga: najni sze odległo ci s w tym przypadku najkorzystniejsze, sprowadzenie do porównywalno ci z pozostałymi metodami mo emy uzyska przez odj cie tych warto ci od 1 i ich ponown standaryzacji).

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Metoda konwersji jako oparta na u rednionych odległo ciach od przeci tnych - spłaszczyła uzyskane wyniki. Tym niemniej wyst puje w niej wi ksza zgodno z wynikami uzyskanymi metod punktow ni w metodzie AHP. mbank (ekonto) Lukas (e-konto) Toyota Bank (konto osobiste) VWBank (e-direct) pakiet standard PolBank EFG Rachunek Gotówkowy Inteligo - PKO BP PKO BP ipko Dominet Bank Konto Komfort BG Plan Gotówkowy Punktowa z preferencjami z metody konwersji Metoda konwersji BZ WBK Konto 24.pl Getin Bank Konto Internetowe Citibank (Konto CityOne Direct) MultiBank (Multikonto Ja) Nordea Bank Konto Nordea Spectrum Millenium (Konto osobiste) ING -direct 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0600 0,0700 0,0800 0,0900 Rys. 4. Ranking oceny elektronicznego dost pu do kont indywidualnych w wybranych bankach Z trzech pierwszych pozycji mbank (1) oraz Toyota Bank (3), zgadzaj si z wynikami metody punktowej. Podobna zale no wyst puje w obsłudze kont indywidualnych banków najgorszych. Zdecydowane zró nicowanie wyników w porównaniu z metod punktow nast piło natomiast po przemno eniu wyników metody punktowej przez wektor preferencji metody konwersji. Tu na pierwszej pozycji znalazły si Toyota Bank i Lukas Bank, a na najgorszych MultiBank i CityBank. Podobna zale no wyst piła w metodzie punktowej z preferencjami pozaekonomicznymi. Wyniki dla metody konwersji oraz metody punktowej przemno onej przez wektor preferencji metody konwersji przedstawiono na Rys Wnioski Powy ej przedstawiono dwie z trzech zastosowanych metod oceny przedsi wzi informatycznych: metod punktow (zwan czasem wielokryterialn metod punktow ) oraz własn metod konwersji, opart na pomiarze rednich odległo ci uzyskanych z metody punktowej. Ze wzgl du na szczupło miejsca nie ukazano wyników metod AHP (Analytic Hierarchy Process T.L. Saaty.). Za metoda konwersji powstała jako kompromis pomi dzy

10 24 Problemy oceny witryn bankowo ci elektronicznej dla klienta indywidualnego wybranych banków w Polsce metod AHP, a metod punktow i zdaje si uwzgl dnia odpowiedzi na wszelkie postulaty zgłaszane dla udoskonalenia metody punktowej (przede wszystkim ogranicza subiektywizm ocen ekspertów). Jednocze nie w pracy przedstawiono wst pne metody przeciwdziałania subiektywizmowi ocen: - zgromadzenie zespołu ekspertów, którego rednie oceny brane s pod uwag w szacowaniu pomiaru, - okre lenie przez ten zespół ró nych (technicznej, funkcjonalnej, ekonomicznej i pozaekonomicznej) skal preferencji u ytkownika oraz analiza skutków przyj cia takich zało e, - zastosowania skali preferencji innych metod (tu metody AHP oraz metody konwersji). Pomimo, e oceny wg ró nych metod, tych samych witryn w tym samym okresie dokonywał ten sam zespół ekspertów, uzyskane rankingi pomimo zachowani głównego trendu (przoduj ce w jednym rankingu na ogół przodowały równie w innym), nieco si mi dzy sob ró niły. I przy tej ilo ci zastosowanych kryteriów trudno jest czasem okre li prawdziwe przyczyny tych ró nic. Generalnie rzecz bior c: - metoda punktowa, chocia subiektywna, przy du ej ilo ci kryteriów, tradycyjnej metodzie liniowej skali punktowej, była przez ekspertów oceniana pozytywnie, jako racjonalna, łatwa do przyswojenia metoda oceny. Po uwzgl dnieniu skali preferencji eksperci twierdzili, e ich zdaniem wra enie subiektywizmu i równowa no ci definitywnie ró nych kryteriów nie s a tak znacz ce, jak to wynika z ocen rodowisk naukowych. - metoda AHP okazała si w opinii ekspertów bardzo uci liwa w przypadku konieczno ci porównania wielu serwisów, za pomoc wi kszej ilo ci kryteriów. Deklaratywny obiektywizm tej metody przegrywał tu ze zm czeniem eksperta, dlatego cz sto pierwsze przegl dane witryny uzyskiwały w stosunku do nast pnych lepsze oceny (zmiana kolejno ci oceny witryn dawała zupełnie inne rezultaty). Cz sto przedstawiona ocena była uwa ana przez ekspertów za niejednoznaczn, ze wzgl du na jej relatywizm i rozci gni cie skali. Pracochłonno ci tej metody rosła w porównaniu z metod punktow wykładniczo w stosunku do ilo ci wykorzystywanych kryteriów oceny oraz ilo branych pod uwag witryn bankowych. - metoda konwersji ł cz c zalety metody punktowej (jednoznaczna, łatwa ocena kryterium) oraz metody Saaty ego (okre lenie relacji kryterium do innych kryteriów), a polegaj ca na wyznaczeniu relacji kryterium w stosunku do innych kryteriów opartej o u rednione odległo ci od potencjalnej warto ci maksymalnej na podstawie wcze niejszej oceny punktowej, została uznana za rozs dny kompromis pomi dzy tymi metodami..

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 16, Chmielarz W.: Metody oceny witryn banków internetowych w zakresie obsługi klienta indywidualnego, Rachunkowo bankowa, nr 3(40), 2008, str Chmielarz W.: Przeł czniki metodyczne w ocenie witryn internetowych sklepów komputerowych, rozdz. 43 w: Zarz dzanie Wiedz i Technologiami Informatycznymi, red. C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki, nr 4 seria: Automatyka i Informatyka, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gda ski, 2008, str Chmielarz W.: Systemy elektronicznej bankowo ci, Difin, Warszawa, F-Secure Reveals Consumer Attitudes Toward Internet Security Across Europe and North America in: eng.html, maj Macierzy ski M.:: 40 procent rachunków obsługiwanych jest przez Internet, Warszawa, 2007 r., 6. Modele efektywnych zastosowa elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej, red. Chmielarz W., Wydawnictwo WSEI, Warszawa, Saaty T.L: Fundamentals of the Analytic network process, ISAHP, Kobe, nr 8, 1999 r. 8. Saaty T.L.: How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, No 48, 1990, str Surmacz W.: Sie i płacz, w: Biznes Ranking banków Newsweeka, Newsweek z str EVALUATION PROBLEMS OF E-BANKING WEBSITES FOR INDIVIDUAL CUS- TOMER IN SELECTED BANK IN POLAND Summary The main goal of the article is evaluation method problems of websites presentation. As an example e-banking websites for individual customers are taken. After introduction about aspects of valuation by traditional methods, new procedure of measure is shown. In the final part there are comparing sets of results of investigation and conclusions were drawn. Keywords: evaluation methods of innovation, e-banking, method comparing Wydział Zarz dzania Uniwersytet Warszawski

MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU

MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU MIERNIKI OCENY U YTECZNO CI INDYWIDUALNEJ BANKOWO CI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE W POŁOWIE 2008 ROKU WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

METODYCZNE PROBLEMY OCENY WI- TRYN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

METODYCZNE PROBLEMY OCENY WI- TRYN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ METODYCZNE PROBLEMY OCENY WI- TRYN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Witold Chmielarz Wprowadzenie W niniejszym artykule przedstawiono dyskusję wraz z zastosowaniem nowej metody oceny witryn internetowych. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METODYK PORÓWNANIA WITRYN INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BRAN Y ODZIE OWO-OBUWNICZEJ

ANALIZA METODYK PORÓWNANIA WITRYN INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BRAN Y ODZIE OWO-OBUWNICZEJ ANALIZA METODYK PORÓWNANIA WITRYN INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BRAN Y ODZIE OWO-OBUWNICZEJ WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest wskazanie ró

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego A) Program naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (Fundacji NBP) jest realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI System oparty na prze amaniu linii trendu Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO RATING RACHUNKÓW OSZCZ DNO CIOWO- -ROZLICZENIOWYCH METOD TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 STANISŁAW FLAK Zakład Ubezpiecze Społecznych o/koszalin PIOTR OBIDZI SKI Uniwersytet Szczeci ski RATING

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom rozpoczynającym studia na Politechnice Warszawskiej

Bardziej szczegółowo