Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych"

Transkrypt

1 Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków, wrzesie

2 Spis treci: 1. Wstp 2. Sposoby pozyskiwania informacji w Internecie Podstawowe informacje Wyszukiwarki Metawyszukiwarki Portale, wortale i strony startowe Kolekcje linków Katalogi stron Osobiste narzdzia wyszukiwawcze Owiecone zgadywanie. 3. Budowa wyszukiwarki internetowej Wyszukiwarki Zadanie pajka Budowa pajka Punkty startowe Specjalizacja pajka Czstotliwo odwieania Bardzo zaawansowane pajki Indekser dokumentów Zapytania. 4. Realizacja Podstawowe informacje Załoenia Projekt Schemat działania pajka internetowego Porównanie wyników. 5. Zakoczenie. Bibliografia 2

3 1. Wstp Coraz wiksza ilo przenonych urzdze i automatów komunikujcych si z operatorem powoduje konieczno opracowania ograniczonych słowników umoliwiajcych porozumienie si z uytkownikiem. Słowniki te musz by ograniczone pod wzgldem iloci słów. Powodem tego jest to, e komunikacja jest dla nich dodatkow funkcj, a nie podstawowym procesem. Bardzo du popularnoci ciesz si obecnie słowniki w telefonach komórkowych wspomagajce szybkie pisanie krótkich wiadomoci tekstowych (sms) niestety zawarte w nich słowa nie zawieraj najpopularniejszych fraz z jzyka potocznego, który dynamicznie si zmienia powoduje to konieczno dopisywania nowych słów (o ile telefon udostpnia tak funkcj). Celem pracy jest stworzenie słownika frekwencyjnego (słownika przedstawiajcego ilo wystpie danego wyrazu) na podstawie polskojzycznych stron internetowych. W tym celu został wykonany program analizujcy polskie strony internetowe, a wyniki tych analiz s zapisywane w bazie danych. Jako platform słuc do stworzenia pajka (programu analizujcego, z ang. crawler, spider) wybrano PHP (Hypertext Preprocessor) jzyk słucy do tworzenia stron internetowych oraz baz danych MySQL. Zarówno PHP jak i MySQL s projektami OpenSource (o ogólno dostpnym kodzie ródłowym) umoliwiajcymi uruchomienie projektu na najbardziej popularnych platformach systemowych (np. Linux, Windows) i natychmiastowej prezentacji wyników w sieci Internet. 3

4 Efektem pracy jest aplikacja, która jednokrotnie odwiedziła kilkanacie tysicy stron internetowych i dokonała ich analizy w celu stworzenia słownika frekwencyjnego. Wynikiem działania aplikacji bdzie baza danych zawierajca wszystkie polskie słowa (take te, które w wietle zasad ortografii zawieraj błdy, lecz mog by wykorzystywane w potocznym jzyku) z odwiedzonych stron internetowych. Ubocznym efektem bdzie baza adresów odwiedzonych stron internetowych, które zostały poddane analizie. Praca została podzielona na pi rozdziałów: Rozdział 1 - wstp zawiera krótkie przedstawienie zakresu pracy. Rozdział 2 - sposoby pozyskiwania informacji w internecie - prezentuje tematyk wyszukiwania informacji w sieci i sposoby jej pozyskiwania. Rozdział 3 - budowa własnej wyszukiwarki opis, w jaki sposób tworzy si wyszukiwark internetow, jakie elementy powinna zawiera. Rozdział 4 - realizacja - projekt wyszukiwarki. Rozdział 5 - zakoczenie - podsumowanie pracy, wnioski. 4

5 2. Sposoby pozyskiwania informacji w Internecie Podstawowe informacje. Dziki Internetowi wiat staje si globaln wiosk, w której wszystko jest w zasigu rki. Niestety ta wioska jest bardzo zamiecona przez rónego rodzaju informacje. W tym momencie mamy (wg. danych otrzymanych z Google.com) ponad cztery miliardy stron internetowych. W takim kotle ciko jest znale jakiekolwiek informacje. Stanowi to całkiem realny problem, przed którym staje kady uytkownik Internetu. Rozwizaniem tego problemu s rónego rodzaju metody i narzdzia umoliwiajce oraz ułatwiajce przeszukiwanie zasobów internetowych. Moemy natrafi na setki rónego rodzaju narzdzi, które moemy podzieli na podstawowe grupy [1]: wyszukiwarki metawyszukiwarki portale, wortale kolekcje odnoników do innych stron internetowych katalogi stron osobiste narzdzia wyszukiwawcze owiecone zgadywanie 5

6 rozwizania mieszane (połczenie dwóch lub wicej wyej wymienionych, np. najpierw poszukiwanie w katalogu, potem zapytania do wyszukiwarek) Taki podział moe wydawa si oczywisty, lecz zazwyczaj jest on ignorowany przez wikszo internautów, a stanowi jedn z podstawowych informacji, gdy chcemy wiadomie i efektywnie wyszukiwa informacje. Systemy wyszukiwawcze składaj si z: Podsystemu pozyskiwania dokumentów Podsystemu indeksujcego Podsystemu wyszukiwawczego Wyszukiwawczej bazy danych Tymczasowego składowisko dokumentów Rysunek 2.1: Budowa systemu wyszukiwawczego [1] 6

7 2.2. Wyszukiwarki. W obecnej chwili najlepsze moliwoci wyszukiwania i to ze wzgldu na zakres, relatywno i szybko wyszukiwania maj wyszukiwarki internetowe. Komunikacja z nimi odbywa si za pomoc słów kluczowych. Wyszukiwarka przeszukuje podane słowa lub słowo w bazie a nastpnie wywietla wynik w postaci listy adresów url (ang. Uniform Resource Locator - zunifikowany format odnoników do zasobów), zazwyczaj z krótkim opisem pobranym ze strony lub wpisanym przez redaktorów. Zapytania do bazy danych mog składa si z sekwencji słów kluczowych, wyrae logicznych lub z zapyta w jzyku naturalnym. Wyszukiwarki obecnie maj znaczn przewag nad katalogami. Najwiksze wyszukiwarki ogólnego przeznaczenia posiadaj ponad miliard linków (np. ponad cztery miliardy), za najmniej znaczce wyszukiwarki - co najmniej 50 milionów, w porównaniu z najwikszymi katalogami jest to przynajmniej kilkadziesit razy wicej. Wyszukiwarki s take szybsze od katalogów, w których uytkownik musi wdrowa poprzez kilka podkatalogów nim znajdzie interesujce go dokumenty. Niestety wyszukiwarki swoj szybko zyskuj kosztem relatywnoci dokumentów odnoszcych si do wyszukiwanego hasła - tutaj ujawnia si jedyna i podstawowa przewaga katalogów nad wyszukiwarkami. Wyszukiwane dokumenty w katalogach s recenzowane i opisywane ludzk rk. Jednake i tutaj wyszukiwarki zaczynaj konkurowa: firmy utrzymujce katalogi nie s w stanie recenzowa masy nowych dokumentów ani weryfikowa ich aktualnoci wystarczajco czsto. Przez to jako wyników wyszukiwania w katalogach pogarsza si. Wyszukiwarki za to polepszaj jako swych odpowiedzi dziki zastosowaniu inteligentnych algorytmów wyszukiwania, wykorzystywaniu coraz wikszych oraz coraz aktualniejszych baz danych. 7

8 Do najbardziej znanych wyszukiwarek nale: Google (http://www.google.pl), AltaVista (http://www.altavista.com) i Infoseek (http://www.go.com). Rysunek 2.2. Przykład wyszukiwarki [5] 2.3. Metawyszukiwarki. Nawet najlepsza wyszukiwarka nie pokrywa wicej ni 30-40% stron WWW w sieci [1]. Dzisiejszy Internet szacuje si na 24 miliardy stron w czci dostpnei i na ponad 14 bilionów w czci ukrytej (tzw. Ukryty Internet). Bazy danych poszczególnych wyszukiwarek pokrywaj si tylko czciowo, a algorytmy wyszukiwarek s tak róne, e wykonanie tego samego zapytania daje odmienne rezultaty. Baza danych wyszukiwarki moe by nie tylko zbyt mała, ale i proces uaktualniania moe odbywa si zbyt rzadko - AltaVista odwiea baz 8

9 co 10 dni, podczas gdy Lycros jest uaktualniany co kilka godzin. Kolejn wad moe by te zbyt wolno działajcy program do pobierania danych - Excite potrzebuje około 28 dni na skompletowanie danych. Wida wic, e jeeli bdziemy korzysta z kilku rónych wyszukiwarek moemy dosta diametralnie róne wyniki. Dlatego dobrym pomysłem wydawało by si stworzenie nowych aplikacji WWW - multiwyszukiwarek (metawyszukiwarek), które wysyłaj to samo zapytanie do kilku wyszukiwarek i przedstawiaj wyniki na jednej stronie. Z punktu widzenia internauty (uytkownika) nie wida rónicy w działaniu, jednak multiwyszukiwarki nie posiadaj własnej bazy danych, lecz korzystaj z usług kilku innych zwykłych wyszukiwarek. Najczciej metawyszukiwarki łcz wyniki wyszukiwania, dodajc własne oceny i grupujc dokumenty. Rozróniamy trzy typy multiwyszukiwarek: - serwis typu lista - serwis poszukujcy równolegle - serwis poszukujcy pojedynczo. Serwis typu lista to strona WWW ze zgromadzonymi na niej odnonikami do wybranych wyszukiwarek. Takie rozwizani jest wygodne, gdy łczc si z jednym adresem moemy przeszuka kilka serwisów. Inn zalet jest fakt, e twórcy takich serwisów potrafi zgromadzi na jednej licie kilkaset adresów rónych wyszukiwarek i katalogów. Serwisy tego typu nie s uwaane za prawdziwe metawyszukiwarki. W rzeczywistoci nie oferuj zaawansowanych metod wyszukiwania, nawet wyniki s przedstawiane w postaci właciwej dla wykorzystywanej aktualnie wyszukiwarki. Serwisy przeszukujce pojedynczo to multiwyszukiwarki oferujce zazwyczaj jedno pole do wpisania słów kluczowych - tak jak w zwykłych wyszukiwarkach. Uytkownik ma moliwo wybrania wyszukiwarki wzgldnie katalogu, w których zostan wykonane zapytania. Wyboru 9

10 dokonuje si poprzez zaznaczenie odpowiednich pól lub wybieranie z listy poszczególnych wyszukiwarek. Proces wyszukiwania odbywa si po kolei, tzn. w okrelonym czasie multiwyszukiwarka łczy si i pobiera dane tylko z jednej wyszukiwarki lub katalogu. Uzyskane w ten sposób wyniki s odpowiednio porzdkowane i wywietlane przy zachowaniu podziału na poszczególne wyszukiwarki. Przykładowo jeeli korzystamy z Google, InfoSeeka i AltaVisty to w oknie przegldarki zobaczymy pierw odnoniki z Google, póniej z InfoSeeka, a na kocu AltaVista. Wyniki bd odpowiednio uporzdkowane i przedstawione na jednej stronie. Najwiksz wad powyszych typów metawyszukiwarek jest to, e jeli trafimy na wolny lub obciony serwer, bdziemy musieli czeka, dopóki ów serwer nie przele swoich odnoników do multiwyszukiwarki. Po otrzymaniu wyników z serwisu nastpi dopiero połczenie z kolejnym. Ostatnim typem multiwyszukiwarek s serwisy przeszukujce równolegle - s to metawyszukiwarki w pełnym znaczeniu tego słowa. Wyszukiwanie w nich jest identyczne jak w przypadku klasycznych wyszukiwarek (jedno pole do wpisania słów kluczowych), lecz w efekcie otrzymujemy du liczb odnoników pochodzcych z kilku lub nawet kilkunastu serwerów. Wyniki wyszukiwania przychodz na ekran bardzo szybko i nie ma koniecznoci czekania, a załaduj si wszystkie wyniki, moemy od razu przystpi do ich przegldania. W tym czasie nowe wyniki bd stopniowo doczytywane. Dzieje si tak, poniewa multiwyszukiwarki tego typu łcz si z kilkoma serwerami równoczenie i na bieco pobieraj dane. Najlepiej włanie jest korzysta z multiwyszukiwarek równoległych - zapewniaj one najwyszy komfort uytkowania i najwiksz szybko. Zalet multiwyszukiwarak jest przede wszystkim dua szybko (wyniki otrzymujemy prawie natychmiast) przy moliwoci otrzymania reprezentatywnych wyników (dziki dostpowi do wikszej bazy 10

11 danych). Wad jest to, e mona zadawa tylko proste pytania z uwagi na rónorodno dostpnych opcji, syntaktyki i semantyki bardziej zaawansowanych zapyta w rónych wyszukiwarkach. Najpopularniejsze multiwyszukiwarki to: Debriefing (http://www.debriefing.com), Dogpile (http://www.dogpile.com) i polskie: EMULTI (http://www.emulti.pl) oraz Ithaki (http://www.ithaki.net). Rysunek 2.3. Przykład multiwyszukiwarki [6] 2.4. Portale, wortale i strony startowe. S pomylane jako punkty wyjciowe dla internautów. Firmy posiadajce portale wiedz, e dla uzyskania sukcesu komercyjnego musz przyciga ogromn liczb odwiedzajcych. Podstaw ich sukcesu s informacje na nich zawarte: skróty wiadomoci, pogoda, 11

12 horoskopy, bardzo czsto darmowe konta pocztowe, forum dyskusyjne, chaty, blogi, darmowe miejsce na publikowanie stron WWW. Właciwie wszystkie portale zawieraj katalogi stron (Onet, Interia), linki do oprogramowania, wyszukiwarki internetowe. Wyszukiwarki internetowe s najczciej obcione komercyjnie wyniki wyszukiwania zale bardziej od sponsora ni od zawartoci. Pewnego rodzaju wyjtkiem moe by tu który wprowadził boksy reklamowe w celu uwolnienia swojej wyszukiwarki od obcie komercyjnych. Coraz czciej pojawiaj si specjalistyczne portale internetowe zajmujce si konkretnymi dziedzinami: architektur (http://www.architekci.pl), rolnictwem (pierwszy portal rolniczy: ekonomi (http://nbportal.pl). Daj one moliwo znalezienia od razu informacji interesujcych internaut. Wiadomoci w nich zawarte s zwizane z tematyk portalu i nie wykraczaj poza tematyk portalu. Rysunek 2.4. Przykład wyszukiwarki [7] 12

13 2.5. Kolekcje linków. Kolekcje linków nie wymagaj zbyt duego zaangaowania czasu oraz wysiłku wystarczy opracowa odpowiednie skrypty. Administrator strony podaje adres URL swojej strony, jego zgłoszenie jest automatycznie przetwarzane i dopisywane na kocu listy. Nie ma przeprowadzanej kategoryzacji, grupowania, opisywania czy recenzowania akceptowana jest kada strona. Kolekcje były popularne w latach Były wykorzystywane przez internautów do odwiedzania nowych stron pojawiajcych si w sieci, poniewa umieszczenie strony w wyszukiwarce trwało co najmniej tydzie a w katalogu jeszcze dłuej. Obecnie popularno stron zawierajcych kolekcj linków jest bliska zeru. Głównym powodem jest pojawienie si oprogramowania automatycznie dodajcego adresy stron do wielu wyszukiwarek jednoczenie. Z uwagi na łatwo zgłaszania z uyciem tego oprogramowania w kolekcjach linków pojawia si tysice stron dziennie nikt nie jest w stanie ich przeczyta Katalogi stron. Katalog jest drzewiast struktur, w któr si zagłbiamy w czasie wyszukiwania. Strony s przypisane ze wzgldu na swoj zawarto do poszczególnych kategorii, które dziel si na kategorie podrzdne. W kategoriach elementarnych internauta znajdzie bezporednie hiperłcza do interesujcych go stron, nalecych do danej kategorii. Katalogowaniem witryn internetowych zajmuj si redaktorzy, którzy przegldaj poszczególne strony i decyduj o wpisaniu ich lub nie do bazy danych. Po zakwalifikowaniu ustalaj w jakiej kategorii 13

14 tematycznej naley dan stron umieci, zazwyczaj te umieszczaj krótki opis zawartoci. Redagowaniem katalogów zajmuj si ludzie pracownicy firmy prowadzcej katalog bd osoby z zewntrz (np. ochotnicy), albo te udostpniane s specjalne formularze do dodawania strony. W takim wypadku to administrator strony WWW kataloguje swoje strony. W ten sposób powstaje spis stron WWW, który ma posta katalogu o drzewiastej strukturze, podzielonego na kategorie główne, które dziel si na kategorie podrzdne i tak dalej. To wszystko jest przedstawione w wygodnej do przeszukiwania formie hipertekstowej, gdzie na kocu struktury znajduj si odsyłacze do konkretnych stron WWW. Najczciej taki katalog jest przeszukiwany poprzez stopniowe zagłbianie si struktur katalogów, a do momentu uzyskania zadowalajcych efektów. Zalet katalogów jest to, e ich zawarto jak i struktura jest przygotowana przez ludzi dlatego jest bardziej zrozumiała, a odpowiedzi na zapytania s bardziej relatywne i łatwiej jest znale odpowiedzi na ogólne zapytania. Z drugiej strony moe by to te wad katalogów. Nie zawsze mona polega na opiniach (wynikach) redakcji, gdy strony s przydzielane do poszczególnych kategorii na podstawie subiektywnych kryteriów oceniajcych. Mog znale si tacy uytkownicy, którzy mog mie inne spojrzenie na dane zagadnienie i szuka go w innej kategorii, ni ta, do której zostało zakwalifikowane przez redaktora. Najwikszym problemem katalogów jest ich aktualno. Zmiana, usunicie strony zarejestrowanej w katalogu nie ponosi za sob automatycznej aktualizacji, a do nastpnych odwiedzin przez redaktora lub zmiany danych w formularzu przez administratora danej strony WWW. Przy bardzo szybkiej zmiennoci zasobów informacyjnych staje si to bardzo duym problemem i zmusza redaktorów do wypracowania 14

15 metod weryfikacji informacji zawartych w bazie. Jest to głównym powodem katalogowania niewielkiej liczby stron. Kolejn wad jest nienadanie za rozwojem Internetu. Szacuje si, e tylko 0.25% wszystkich stron WWW zostało w ten sposób skatalogowanych. Przykładami katalogów mog by: Yahoo!, Dmoz, czy polska Hoga. Rysunek 2.6. Przykład wyszukiwarki [8] 2.7. Osobiste narzdzia wyszukiwawcze. Osobiste narzdzia multiwyszukiwawcze to atrakcyjne rozwizanie dla naukowców. Zwykle nie s oni zainteresowani znalezieniem odpowiedzi na jedno specyficzne pytanie, lecz dogłbnym zbadaniem okrelonego obszaru. W takich wypadkach dobrze jest stworzy i rozwija swe własne 15

16 przedmiotowe bazy danych. Rozwizania takie jak narzdzia osobiste oferuj takie moliwoci. Daj one moliwo eliminacji duplikatów dokumentów, ich automatycznej kontroli pod ktem poprawnoci adresu dokumentu oraz umoliwiaj usuwanie dokumentów nierelewantny z baz danych. Czołowi producenci w tej dziedzinie (Copernic, Inforian Quest) włczyli setki wyszukiwarek do swego oprogramowania grupujc je według profilu i dajc moliwo naukowcom tworzenia własnych grup wyszukiwarek (przez dołczanie / usuwanie z listy). Nowa generacja osobistych narzdzi multiwyszukiwawczych poszerza zakres usług. Zbierana jest lista linków, kady link jest sprawdzany, dokumenty s cigane i analizowane. Jeli dokument jest nierelewantny, jest usuwany, a jeli jest przydatny, jest dodawany do bazy dokumentów. Po zakoczeniu przetwarzania on - line zaczyna si przetwarzanie off - line: ustalanie stopnia relewancji czy te poszukiwanie odpowiedzi na pytanie. Wytwórcy twierdz, e stosuj metody sztucznej inteligencji podczas procesu analizy i rankingowania, a oprogramowanie ma zdolno samouczenia si. Osobiste narzdza multiwyszukiwawcze bez wtpienia stosuj najbardziej zaawansowane technologie, poniewa nie ma nacisku na czas przetwarzania, mog wic by wyposaone w bardziej zaawansowane metody analizy i pracowa z pełnymi dokumentami, a nie ich reprezentacj. 16

17 Rysunek 2.7. Okno w Copernicusie 2.8. Owiecone zgadywanie. Owiecone zgadywanie jest jednym z najprostszych sposobów na znalezienie informacji w Internecie. Jego zastosowanie jest niestety ograniczone ze wzgldu na ograniczon liczb domen nie zawsze moemy znale interesujce nas informacje. Polega ono na odwiedzaniu adresów składajcych si z poszukiwanych wyrazów. Jest za to najszybszym sposobem znalezienia firm lub popularnych produktów np. firma Carrefour: Nokia: 17

18 3. Budowa wyszukiwarki internetowej Wyszukiwarki. W wiecie wyszukiwarek WWW ogólnego przeznaczenia, typu Google, Yahoo itd. o ogromnych zasobach obserwuje si ostr walk konkurencyjn, naley oczekiwa, e by moe osigniemy stan monopolu. Jednak nawet małe wyszukiwarki, wyspecjalizowane w okrelonym zakresie, maj szans znale zainteresowanie wród specjalistów z danej dziedziny. Wielk ich przewag jest niezamiecanie odpowiedzi na specjalistyczn kwerend dokumentami majcymi przypadkowy zwizek ze słowami, które zostały zawarte w zapytaniu. Dlatego wiele uniwersytetów prowadzi prace nad własnymi wyszukiwarkami na potrzeby własnego rodowiska, a firmy spoza brany internetowej s zainteresowane zakupem takiej wyszukiwarki. Takie firmy i instytucje zazwyczaj posiadaj małe zasoby komputerowe i dlatego zakup duych gotowych systemów jest dla nich nie do zaakceptowania. Generalnie coraz wicej organizacji tworzy wyszukiwarki dla własnych stron internetowych. Oczywiste jest, e taki lokalne wyszukiwarki s finansowane w ograniczony sposób a ich moc obliczeniowa jest stosunkowo mała Zadanie pajka. Zadaniem pajka jest cignicie z Internetu jak najwikszej iloci danych na dysk twardy komputera (serwera) celem dokonania analizy zawartoci plików. Dane s analizowane pod wzgldem zawartej treci oraz linków, które pajk wykorzystuje w dalszych poszukiwaniach. Linki niepodane (np. adresy url do plików graficznych, skryptów, itp.) powinny by usuwane przez program. 18

19 Budowa pajka. Pajk mona zbudowa w oparciu o gotowe elementy. Na przykład Acme.Spider (http://www.acme.com/java/software/acme.spider.html) jest pajkiem udostpnianym w postaci biblioteki Javy, któr mona dostosowa do własnych potrzeb. Lista przykładowych robotów dostpnych na WWW: - Checkbot (Perl) - DWCP (Java) - Fluid Dynamics Software Corporation (Perl) - JoBo (Java) Lista pajków, które mog by przydatne do budowy własnej wyszukiwarki jest dostpna pod adresem: Punkty startowe. Strony bogate w linki z danej dziedziny - tzw. hubs, s dobrym punktem startowym do przeszukiwania Internetu. Powinno dobiera si hubsy niepodobne do siebie. Przykładowymi dobrymi stronami startowymi w polskim Internecie s strony: (bardzo dua ilo prywatnych i niekomercyjnych stron), (podobnie jak serwis PRV z tym, ze udostpnia take przestrze dyskow) Specjalizacja pajka. Pajki zwykle zawieraj miejsca, gdzie programici mog dołczy kod umoliwiajcy odfiltrowanie własnych treci. Przykładowo mona doda odpowiednie filtry zapobiegajce odwiedzanie stron CGI, plików 19

20 z grafik, plików exe, zip, itp. Zwykle zdefiniowany jest cache zapobiegajcy krceniu si pajka w kółko. Pajk tworzy baz adresów URL, które zamierza odwiedzi, poprzez cignicie strony na dysk twardy serwera, wyodrbnieniu z niej linków i dodaniu ich do kolejki. Zajto kolejki ronie zwykle wykładniczo z głbokoci przeszukiwania Czstotliwo odwieania. Czstotliwo odwieania jest ograniczona szybkoci pajka. S pajki przetwarzajce nawet ponad 25 stron na sekund, ale zwykle prdko przetwarzania nie jest wysza ni 10 stron na minut. W celu przetworzeniu około stron komputer potrzebowałby przynajmniej 7 dni. Poniewa komputer nie moe wyłcznie pracowa jako pajk, strony s odwieane z reguły raz na 2-3 tygodnie. W wypadku najbardziej popularnej wyszukiwarki Google.com strony s odwieane co 2-3 dni zostało to sprawdzone na podstawi zapisów w logach kilku serwerów Bardzo zaawansowane pajki. Zaawansowane pajki powinny by w stanie zarzdza nie tylko pamici, ale te procesorem oraz ruchem w sieci. Nie powinien zbyt czsto robi dostpu do tego samego serwera i przez to go blokowa. Niektóre pajki przyjmuj strategi kolejkowania jeeli liczba linków jest dua tworz kilkaset kolejek, przy czym robot odwiedza po jednym linku z kadej kolejki. W ten sposób jeden serwer jest odwiedzany raz na kilkaset razy. 20

21 m2 C2 B2 A2 m1 C1 B1 A1 Linki odwiedzane przez pajka A1 B1 C1 m1 A2 B2 C2 m2 A3 B3 C3 m3 A4 A5 A6 B4 B5 B6 C4 C5 C6 m4 m5 m6 Kolejki linków An Bn Cn mn Rys Strategia kolejkowania linków. Celem pracy pajka jest cignicie z Internetu jak najwikszej iloci dokumentów na własny serwer i przeanalizowanie ich pod wzgldem treci, któr zawiera. Dokumenty mog by analizowane i ocenione dopiero po cigniciu na serwer. Strategie pajka: Błdzenie po stronach internetowych: na wejciu dostaje list adresów, nastpnie przeszukuje je metod kolejki priorytetowej. Poszukiwanie w innych bazach danych (multi search) np. google, yahoo. W tym przypadku trudno sprawia odpowiednie sformułowanie zapyta do baz danych. Konieczne jest stworzenie 21

22 pijawek (ang. leech) programów specjalizujcych si w pozyskiwaniu informacji z konkretnych serwisów. Gdy jedno zapytanie jest skierowane do kilku serwisów konieczne jest skorzystanie z komponentów tłumaczcych okrelone zapytanie na kwerendy dla danych baz. Mieszana najpierw poprzez przeszukiwanie innych baz danych (multi serach) ustali list adresów, nastpnie wyszukuje metod kolejki priorytetowej. Głównym zadaniem inteligentnego pajk jest wstpne przewidywanie czy dokument moe by interesujcy przed jego cigniciem. Wstpna ocena zawartoci strony moe by dokonana na podstawie: krótkich informacji o danym dokumencie - jeli pajk ma dostp do dokumentu przez baz danych (np. Google), to równie posiada kilka zda na temat tego dokumentu. opis linku do danego dokumentu w innym dokumencie w bazie pajka - dokumenty, po cigniciu, s analizowane i ekstrahowane s informacje o linkach do innych dokumentów. Na ogół linki s stowarzyszone z krótkimi opisami. Czasem mona duo si dowiedzie o stronie na podstawie tych opisów. informacje wycigane z adresu URL - nazwa serwera, nazwa pliku itp. Inteligentny pajk moe stosowa jeden lub kilka z poniszych rodków: Właciw ocen przydatnoci dokumentu do głównego problemu systemu dokonuje wspomagajcy moduł oceniajcy, który wyekstrahuje ze ciganego dokumentu potrzebne informacje. Praca inteligentnego pajka musi by zalena od modułu, który potrafi weryfikowa, czy dany dokument jest interesujcy czy nie. 22

23 Kady inteligentny pajk musi posiada pewn baz wiedzy, która bdzie swego rodzaju heurystyk dla procesu poszukiwania połcze internetowych. Baza wiedzy powinna reprezentowa wiedz lingwistyczn kojarzc napotkane w tekcie pojcia ze słowami kluczowymi, które nas interesuj. Jeeli stworzymy platform wielopajkow, to moemy załoy, e pajk pracujcy w rodowisku MAS (Multi Agent Systems), gdzie kady z nich ma tylko lokaln baz wiedzy. Mona pokusi si o strategie ewolucyjne dla pajków, które wspólnie wyszukuj optymaln strategi. Głównym problemem dla pajków poszukujcych po linkach jest posortowanie aktualnej listy adresów URL w taki sposób, aby na pocztku listy znajdowały si dokumenty, które z duym prawdopodobiestwem zawieraj poszukiwan informacj. Baza wiedzy pajka winna zawiera list słów i fraz kluczowych z wagami oraz reguły rozpoznawania interesujcych stron. Adresy URL winny by posortowane wzgldem sumy wag słów kluczowych w ich opisach. Baz wiedzy mona wygenerowa metodami systemów uczcych si (systemów odkry) klasyfikacji, jeli dostpna jest (przygotowana przez człowieka) baza danych zawierajca oprócz treci dokumentów take decyzje, czy dokumenty jest relatywny czy nie, a take decyzj, czy dokument moe zawiera linki do stron, które zawieraj wyszukiwan informacj. Pajk zadajcy pytania do innych wyszukiwarek moe uzyska list adresów URL z innych wyszukiwarek poprzez zadawanie do nich odpowiednich pyta. Najwaniejszym zadaniem dla tego typu pajków jest sformułowanie zapyta do innych znanych wyszukiwarek w celu uzyskania informacji. Informacja pajka polega na umiejtnoci 23

24 dobierania zapyta do odpowiednich wyszukiwarek w celu uzyskania najistotniejszych informacji Indekser dokumentów. Indeksowanie to proces tworzenia indeksu, czyli specjalizowanej bazy danych zawierajcej skomplikowan wersj dokumentów cignitych przez pajka. Indeks winien by zoptymalizowany w celu szybkiego wyszukiwania listy dokumentów zawierajcych okrelone słowa bd frazy ( termy ). Proces indeksowania składa si zasadniczo z nastpujcych etapów: Identyfikacji słów, fraz, terminów wystpujcych w dokumentach Usuwania słów popularnych Ekstrakcji tematów słów przy uyciu algorytmów szukajcego tematu Zastpienie tematów przez numeryczne identyfikatory wyrazów, słów (termów) indeksujcych - w celu wydajniejszego przetwarzania Zliczanie wystpie tematów (obliczanie tzw. tf - term frequency) Opcjonalne tworzenie fraz dla termów o wysokiej czstotliwoci Obliczanie wag dla wszystkich prostych termów, fraz i klas tezaurusa - w oparciu o stosowany póniej model wyszukiwania Przypisanie kademu dokumentowi przynalenych prostych termów, fraz i klas tezaurusowych z odpowiednimi wagami. Budujc indekser trzeba postara si o parser stron HTML, jeli chcemy indeksowa inne dokumenty ni HTML, potrzebujemy take stosownych parserów zawartoci lub konwerterów na pliki HTML. Niezbdnym elementem indeksera jest analizator, który bdzie sterował podziałem dokumentów na temy (słowa, czy te frazy). 24

25 Analizator moe przykładowo tekst The ill dohs rozbi na jednostki the, ill, dogs (małe litery), podczas gdy inny moe zamieni ten tekst na ill, dog (małe litery, zamiana na liczb pojedyncz i pominicie pospolitego wyrazu the ). Słowa pospolite pomija si na bazie tzw. stop - listy. Dla jzyka angielskiego taka stop - lista zwykle obejmuje słowa: a, and, are, at itp. Słowa pospolite mog si róni dla specjalizowanych zbiorów dokumentów. Np. w tekstach prawnych takimi słowami byłby article, paragraph itd. Czsto analizator moe doda i / lub zmieni słowa na ich tłumaczenie na okrelony jzyk. Moe doda i / lub zamieni słowa na słowo pokrewne (notebook - laptop) synonimy (laptop - laptopik), pojcia ogólne (notebook - komputer przenony) i / lub poj zawajcych (notebook - Centrino, mobile itd.) Trzeba tu oczywicie uy odpowiedniego słownika, tezaurusa. Wreszcie na podstawie czstego bliskiego współwystpowania i odpowiedniego słownika fraz analizator moe zmieni grup słów na term, np. mysz komputerowa itp. Analizator moe szerzej patrze na analizowany dokument i wiza z wygenerowanymi termami dodatkowe atrybuty, takie jak czsto wystpowania w tekcie, czy te to by moe nazwa własna, czy term wystpił w wanym miejscu (tytuł dokumentu, nagłówek rozdziału, opis pliku) czy te w miejscu deprecjonowanym (np. jako notatka zapisana małymi literami itp.), czy wreszcie wag termu, mierzc jego wano na tle wystpowania w całej populacji dokumentów. Std blisko jest do generowania listy słów kluczowych dla dokumentu, a take automatycznego generowania streszcze oraz automatycznego przydzielania do kategorii czy te grupowania. Analizator musi by uyty zarówno przy indeksowaniu, jak i przy 25

26 wyszukiwaniu. Podczas indeksowania bdzie przetwarza dokumenty, podczas wyszukiwania: tre zapytania internauty. Naley zwróci uwag na to, e proces indeksowania moe kolidowa z równoległym procesem wyszukiwania. Aby proces wyszukiwania działał poprawnie nawet w czasie indeksowania, proces indeksowania nie powinien zmienia na bieco zawartoci indeksu wykorzystywanego w trakcie wyszukiwania powinno si jednorazowo zastpowa stary indeks indeksem nowym Zapytania. Wyszukiwanie to operacja polegajca na identyfikacji podzbioru zbioru dokumentów, zawierajcych podan tre lub majcych podane cechy. Proces odpowiadania na zapytania składa si zwykle z etapów: Pobranie od internauty słów z kwerendy Wyszukiwanie tematów tym samym algorytmem co na etapie indeksowania Zastpienie tematów numerami termów indeksujcych Obliczenie wag dla wszystkich termów z zapytania Tworzenie wektora zapytania (lub innej formy reprezentacji kwerendy, zalenie od modelu wyszukiwania Obliczenie stopnia podobiestwa midzy kwerend a opisami dokumentów Zwrócenie listy dokumentów z podaniem rankingu Na wejciu operacji wyszukiwania podaje si kwerend (zapytanie), która specyfikuje kryteria wyboru dokumentów, a jej wynikiem jest lista dokumentów (trafie), która spełnia kryteria. Lista trafie jest zwykle uporzdkowana według pewnego 26

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe.

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Autor: Mariusz Sasko Promotor: dr Adrian Horzyk Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Rozwiązanie 3.1. Robot

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I -III gimnazjum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 W celu zwiększenia indeksowania i przeszukiwania publikacji autorskich przez naukowe wyszukiwarki internetowe, należy

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Standardy danych w tagu EPC

Standardy danych w tagu EPC Standardy danych w EPC Strona: 1 Standardy danych w tagu EPC W elektronicznym noniku danych, jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), bdzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. Bdzie to jeden z poniszych

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo):

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4*; 2.4.5*; 2.4.6; 2.4.7*; 2.4.8*; 2.4.9; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<<

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<< INTERNETOWYCH. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON BYDGOSZCZ OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Forensic jak nie utraci danych

Forensic jak nie utraci danych Forensic jak nie utraci danych Dariusz Sobolewski CERT Polska Krótko o Forensic w Laboratorium CERT Polska Laboratorium CERT Polska Do głównych celów Laboratorium Forensic CERT Polska naley propagowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 Warszawa, GRUDZEŃ 2014 Spis treści 1.WSKAZÓWKI TECHNICZNE... 2 2.ZALOGUJ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy.

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Phocus.pl - oferta O firmie Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Naszym celem jest dostarczenie Państwu

Bardziej szczegółowo