Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA KRYTERIA JAKOŚCIOWE IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU Niniejszy dokument przedstawia procedurę przyznawania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych, zwanej dalej Porównywarką Ofert, dla niezależnych serwisów internetowych porównujących oferty w segmencie telekomunikacji. I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel fax Weryfikacja składanych wniosków: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE 1. Cel Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Zgodnie z art. 21 ust. 2 Dyrektywy o usłudze powszechnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) krajowe organy regulacyjne zachęcają do dostarczania porównywalnych informacji, które pozwolą użytkownikom końcowym i konsumentom dokonać niezależnej oceny kosztów związanych z różnymi schematami korzystania z usług, na przykład za pomocą przewodników interaktywnych lub podobnych technik. W przypadku, gdy takie udogodnienia nie są dostępne w obrocie nieodpłatnie lub za rozsądną cenę, państwa 1

2 członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły udostępniać takie przewodniki lub techniki bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich. Osoby trzecie mają prawo do bezpłatnego korzystania z informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci łączności elektronicznej lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej do celów sprzedaży lub udostępniania takich interaktywnych przewodników lub podobnych technik. Niniejszy przepis zaleca zatem wspieranie działań mających na celu tworzenie narzędzi umożliwiających porównywanie ofert telekomunikacyjnych, jak również propaguje bezpłatny dostęp do tego typu informacji. Prezes UKE mając na względzie dobro wszystkich użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych pragnie zapewnić maksymalne korzyści w zakresie dostępności i różnorodności ofert, ich cen oraz jakości oferowanych na rynku telekomunikacyjnym usług. Dlatego został stworzony specjalny program, dzięki któremu serwisy internetowe porównujące oferty usług telekomunikacyjnych, które świadczyć będą swoje usługi w sposób rzetelny, przejrzysty i kompleksowy, otrzymają Certyfikat Prezesa UKE. Prezes UKE poprzez działania akredytacyjne serwisów porównawczych dąży do zwiększania dostępności informacji o ofertach, stwarzając tym samym konsumentom możliwość dokonania najlepszego wyboru wśród dostępnych na rynku telekomunikacyjnym usług. Ponadto działania te mają na celu pobudzanie dostawców tychże usług do formułowania jak najbardziej przejrzystych ofert oraz wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. Program Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert ma zatem na celu: udzielanie akredytacji serwisom porównującym ceny usług telekomunikacyjnych; zapewnienie wykorzystania w procesie akredytacji kryteriów obiektywności i przejrzystości; gwarantowanie, że kryteria na podstawie których oceniani są wnioskodawcy zapewniają użytkownikom końcowym rzetelne i łatwe do wykorzystania narzędzia oraz zwiększają świadomość użytkowników końcowych. 2. Opis Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Niniejszy dokument określa zasady przyznawania przez Prezesa UKE Certyfikatów niezależnym serwisom internetowym pozwalającym porównywać oferty w segmencie telekomunikacji. Program Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert skierowany jest do podmiotów działających w sektorze telekomunikacji. Przez podmioty rozumiemy przedsiębiorców, do których zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zwanej dalej Kc, zaliczamy: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art Kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Prezes UKE zaprasza zatem do programu wszystkie podmioty dostarczające porównanie cen dla szerokiej gamy usług telekomunikacyjnych, w tym: - Telefonii stacjonarnej - Telefonii komórkowej - Internetu - Telefonii VoIP - Telewizji - Ofert łączonych (Pakietów) 2

3 Do Certyfikatu Prezesa UKE mogą przystępować zarówno podmioty porównujące usługi telekomunikacyjne w skali ogólnopolskiej, jak również w obrębie województwa, powiatu, czy gminy (bądź kilku jednostek terytorialnych). Certyfikat nadawany jest na okres jednego roku. Certyfikat może być przedłużony na kolejny rok. W tym celu podmiot powinien złożyć ponownie wniosek w terminie przewidzianym w pkt IV.2. Informacje pozyskane przez Prezesa UKE od podmiotu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, które zostały objęte przez niego klauzulą tajności, zostaną użyte tylko i wyłącznie na potrzeby procedury certyfikacyjnej. Informacje takie nie zostaną także w żadnym wypadku ujawnione stronom trzecim (oprócz wybranego przez serwis audytora na potrzeby przeprowadzenia audytu). Za zachowanie poufności informacji w trakcie audytu odpowiadają wszystkie strony procedury przyznawania Certyfikatu Prezesa UKE, a więc: Prezes UKE, podmiot ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, oraz audytor. Proces składania wniosków oraz kryteria akredytacji zostały określone w dalszej części niniejszego dokumentu. III. WARUNKI UCZESTNICTWA KRYTERIA JAKOŚCIOWE Do programu Certyfikat Prezesa UKE mogą przystąpić przedsiębiorcy oferujący serwisy internetowe, które pozwalają porównywać oferty w segmencie telekomunikacji. Serwisy te muszą spełniać określone przez Prezesa UKE warunki. Warunki te określają poniższe kryteria jakościowe. Dostępność 1. Serwis musi być dostępny dla wszystkich użytkowników końcowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem przerw koniecznych do dokonania niezbędnej aktualizacji danych zawartych w narzędziu, jeśli serwis zdecyduje się w ten sposób aktualizować dane). 2. Porównywanie ofert powinno być świadczone bezpłatnie lub za rozsądną (symboliczną) opłatę dla wszystkich użytkowników końcowych. 3. Serwis nie będzie mógł wymagać od użytkowników żadnych danych osobowych w celu skorzystania jedynie z porównywania podstawowych usług. Rzetelność 4. Dane zamieszczone w serwisie powinny być aktualizowane nie rzadziej niż co 14 dni. Serwis musi zawierać dokładną informację o tym, kiedy została przeprowadzona ostatnia aktualizacja poszczególnych danych. 5. Dane dotyczące poszczególnych ofert telekomunikacyjnych powinny odzwierciedlać także dostępne w nich oferty specjalne (np. bonusy, zniżki, pakiety itp.) oraz wszelkie wstępne/jednorazowe koszty, które musi ponieść użytkownik końcowy (np. koszt instalacji oraz koszt zakupu niezbędnych urządzeń końcowych). Przejrzystość Serwis nie może być finansowany (ani pozostawać pod wpływem) żadnego z dostawców usług działających na terenie Polski (konieczność zamieszczenia takiego oświadczenia na swojej stronie internetowej). 3

4 6. Serwis musi posiadać stosowny Regulamin regulujący korzystanie z usług serwisu. 7. Serwis musi ujawnić Prezesowi UKE, w jaki sposób zdobywa środki na pokrycie swojej działalności. 8. Serwis musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Kompleksowość i wszechstronność 10. Porównanie cen musi być kompletne i wyczerpujące. Dane powinny zawierać kompleksową liczbę dostawców usług (wliczając kluczowych graczy), odzwierciedlającą odpowiedni poziom wyboru ofert dla użytkowników końcowych na danym terenie. 11. Porównanie nie może pomijać żadnego dostawcy usług, który przejawia gotowość porównania swojej oferty z innymi ofertami dostępnymi na rynku, pod warunkiem, iż spełnia on wymogi postawione przez serwis. 12. Porównanie, w przypadkach gdzie to możliwe, powinno brać pod uwagę lokalizację Użytkownika końcowego, aby przedstawiać oferty tam dostępne. 13. Serwis musi porównywać oferty telekomunikacyjne kompleksowo, w tym przedstawiać użytkownikom końcowym także inne czynniki, które mogliby wziąć pod uwagę decydując się na wybór konkretnej oferty, niż tylko cena usług. Niemniej jednak podstawowym czynnikiem decydującym i wpływającym na kolejność w rankingu porównania będzie cena usług. Dostępność Narzędziem najbardziej dostępnym i skupiającym najwięcej możliwości porównania cen za usługi telekomunikacyjne w obecnych czasach jest Internet. Zatem pierwszym podstawowym i koniecznym warunkiem otrzymania Certyfikatu Prezesa UKE jest dostępność serwisu on-line przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Warunek ten przewiduje przerwę w dostępności do serwisu niezbędną na dokonanie aktualizacji ofert poszczególnych operatorów. W niniejszym przypadku konieczne będzie zawiadomienie Prezesa UKE o czasie trwania prac aktualizacyjnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej serwisu informacji o przyczynie braku dostępu do narzędzia wraz z określonym czasem zakończenia tychże prac. Prezes UKE dopuszcza dokonywanie aktualizacji baz danych w tle (tj. z wykorzystaniem niedostępnej dla użytkowników, testowej wersji serwisu) bez konieczności zawieszania dostępu do oficjalnej wersji serwisu. W ten sposób, po uzyskaniu pewności, że zaktualizowane dane nie zawierają błędów i wyświetlają się poprawnie na wersji testowej, aktualne dane będą mogły być opublikowane na ogólnodostępnej stronie serwisu. Aby jednak nie dyskryminować żadnego z dostawców serwisów porównujących, Prezes UKE dopuszcza obie opisane powyżej formy aktualizacji danych. Dostawca będzie zobowiązany poinformować Prezesa UKE o wyborze sposobu aktualizacji danych. Drugim koniecznym warunkiem do spełnienia jest bezpłatne lub za rozsądną (symboliczną) cenę świadczenie przez dany serwis usługi porównywania ofert usług telekomunikacyjnych wszystkim użytkownikom końcowym. Dodatkowym atutem będzie zastosowanie w serwisie specjalnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych i starszych. Przeglądarki mogą oferować pomoc lektora prowadzącego przez wszystkie kolejne opcje wyboru i / lub opcję powiększenia tekstu na stronie www. Trzecim warunkiem do spełnienia jest brak konieczności podawania przez użytkownika danych osobowych. Działanie to ma na celu zarówno ochronę użytkownika przed otrzymywaniem m.in. zbędnych informacji marketingowych za pośrednictwem podanego adresu , jak również maksymalne ułatwienie dostępu do informacji zawartych 4

5 w porównywarce. Jednocześnie Prezes UKE dopuszcza podawanie przez użytkowników danych osobowych, w przypadku gdy będą oni chcieli skorzystać z innych (rozszerzonych) usług czy funkcjonalności oferowanych przez serwisy, a podanie tych danych będzie w tych przypadkach niezbędne. Jednocześnie Prezes UKE wskazuje na możliwość oferowania przez serwisy zajmujące się porównaniem usług on-line świadczenia porad także off-line poprzez m.in. zapewnienie specjalnej infolinii lub kontaktu mailowego, dzięki którym użytkownik mógłby uzyskać od wyspecjalizowanego doradcy informacje dotyczące zarówno porównania ofert telekomunikacyjnych, jak i funkcjonowania samego serwisu www. Prezes UKE dopuszcza obie formy kontaktu off-line z użytkownikami. O ile jednak kontakt mailowy pozwala na weryfikację jakości i rzetelności odpowiedzi udzielanych przez serwis porównujący oferty, o tyle w przypadku kontaktu telefonicznego, rozmowy będą musiały być nagrywane w celach dowodowych. Dany serwis będzie zobowiązany poinformować Prezesa UKE o tym jaką formę kontaktu off-line z użytkownikami będzie stosował. Prezes UKE dopuszcza równoległe stosowanie obydwu form. Rzetelność Dane wykorzystywane do porównywania ofert powinny być na bieżąco aktualizowane, tak, aby użytkownicy końcowi byli dokładnie poinformowani o zmianach w ofertach poszczególnych dostawców usług. Należy pamiętać, że oferty w poszczególnych sekcjach rynku telekomunikacyjnego (oferty bywają skomplikowane, zawierają wiele dodatkowych bonusów, udogodnień, pakietów itp.) często nie są ujęte w podstawowych ofertach dostawców usług. Ważne jest, aby informowano użytkowników końcowych o wszystkich kosztach jednorazowych, takich jak np. koszt instalacji urządzenia lub koszty serwisu. Prezes UKE oczekuje zatem, aby ceny i porównania były dokładne i aktualne. Aktualizacja ma być dokonywana nie rzadziej niż co 14 dni ze wskazaniem w odpowiednim miejscu strony internetowej, kiedy dane zostały ostatnio zaktualizowane. Przejrzystość Podstawowym wymogiem Prezesa UKE w zakresie przejrzystości jest, aby serwis ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, nie był w żaden sposób powiązany lub pozostawał pod wpływem konkretnego dostawcy usług. Jednocześnie Prezes UKE dopuszcza możliwość reklamowania w ramach serwisu porównującego usługi telekomunikacyjne, ofert konkretnych operatorów, pod warunkiem, że powierzchnia reklamowa serwisu będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na tych samych warunkach, biorąc pod uwagę miejsce prezentacji reklamy (miejsce na stronie www), czas prezentacji reklamy oraz typ programu informatycznego użytego do zamieszczenia reklamy na stronie. Certyfikowany serwis będzie mógł, po przedstawieniu Prezesowi UKE odpowiedniego uzasadnienia i uzyskaniu jego akceptacji, odmówić emisji określonych rodzajów reklamy. Aby jasno określić swoją niezależność od konkretnych dostawców usług, serwis ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, będzie miał obowiązek ujawnienia Prezesowi UKE (na jego wyraźne żądanie) skąd pochodzą środki na działalność serwisu. W ten sposób Prezes UKE uzyska potwierdzenie formalnej, organizacyjnej, osobowej i prawnej niezależności certyfikowanych serwisów od dostawców usług. Chodzi tu przede wszystkim o przedstawienie źródeł finansowania wszystkich aspektów składających się na funkcjonowanie całego serwisu, takich jak m.in. koszty wprowadzania 5

6 i aktualizacji danych, koszt utrzymania serwerów, koszty utrzymania odpowiednich zasobów ludzkich. Serwisy ubiegające się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE zobowiązane będą poinformować, jakie przychody czerpią z zamieszczanych na stronie www reklam, jakie środki są w stanie przeznaczyć na funkcjonowanie serwisu samodzielnie, a także od jakich zewnętrznych (niezależnych lub w określony sposób powiązanych z serwisem) podmiotów pozyskują dodatkowe środki na swoją działalność. Jednocześnie serwis taki będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż jego działalność nie jest dotowana ze środków żadnego z dostawców usług. Takie oświadczenie będzie musiało zostać umieszczone także na stronie www serwisu. Jednocześnie Prezes UKE nie uniemożliwia serwisom ubiegającym się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert prowadzenia działalności polegającej np. na zamieszczaniu na swojej stronie www możliwości doładowywania kont telefonii prepaid poszczególnych operatorów lub zapewniania pośrednictwa przy negocjacji lepszych warunków umowy na usługi telekomunikacyjne, przeniesienia numeru, czy zmianie operatora. Prezes UKE dopuszcza stosowanie odpłatności za takie usługi, jednakże pod warunkiem, iż wybór takiej opcji dla użytkowników końcowych będzie dobrowolny i niezależny. Na stronie www serwisu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE będzie musiał znajdować się także odpowiedni Regulamin, w pełni regulujący korzystanie z serwisu i obejmujący takie elementy jak m.in.: rodzaj i zakres świadczenia usług, rodzaj odpowiedzialności serwisu za zamieszczane informacje, tryb postępowania reklamacyjnego dla użytkowników serwisu, tryb zamieszczania przez użytkowników serwisu różnego rodzaju opinii i komentarzy (jeśli serwis będzie przewidywał taką możliwość). Ponadto w regulaminie będzie musiała zostać określona zgodność zamieszczonych w serwisie informacji z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, w przypadku pobierania opłat za świadczone przez serwis usługi, obok Regulaminu powinien zostać zamieszczony na stronie www serwisu Cennik świadczonych usług. Kompleksowość i wszechstronność Porównywanie ofert poszczególnych dostawców usług powinno być kompletne i wyczerpujące. Serwisy porównujące usługi telekomunikacyjne muszą zawierać zatem możliwość porównywania odpowiedniej liczby i rodzaju dostawców usług w celu zapewnienia użytkownikom końcowym jak najpełniejszych i najdokładniejszych informacji. Wymagane jest, aby porównanie prowadzone przez serwis nie pomijało żadnego dostawcy usług, który chciałby swoją ofertę porównać z innymi ofertami dostępnymi na rynku. Dotyczy to przede wszystkim tych dostawców usług, którzy w momencie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE nie będą znajdować się wśród podmiotów porównywanych. Prezes UKE zwraca przy tym uwagę, iż w przypadku złożenia przez konkretnego dostawcę usług wniosku o włączenie do porównania, będzie musiał on spełnić pewne warunki postawione przez serwis (jeśli serwis zdecyduje się postawić takie wymagania). Może to dotyczyć w szczególności przedstawienia przez takiego operatora danych koniecznych do porównania w narzuconym przez serwis formacie (interfejsie). Prezes UKE informuje, iż po stronie operatora będzie leżeć odpowiedzialność za podawanie do porównywania danych niezgodnych z rzeczywistą ofertą. W razie wątpliwości, jak również zdobycia konkretnych dowodów, na to, że dane podane przez operatora są nieprawdziwe, serwis może zwrócić się do Prezesa UKE, który podejmie w takiej sprawie konieczną interwencję. Możliwość wyłączenia z porównania kluczowych dostawców usług (jak również kluczowych usług lub składników danych ofert) mogłaby wprowadzać użytkowników końcowych w błąd. 6

7 Dodatkowo mało prawdopodobnym będzie, aby w ten sposób skonstruowane porównanie przyciągało użytkowników końcowych do korzystania z danego serwisu. Prezes UKE zdaje sobie jednak sprawę, iż na niektórych rynkach (np. dostępu do Internetu szerokopasmowego lub telefonii stacjonarnej) praktycznie nie będzie możliwe włączenie do porównania każdej dostępnej na rynku oferty, ze względu na bardzo dużą liczbę podmiotów świadczących usługi. Ze względu na powyższe Prezes UKE nie ustanawia odgórnie ilości lub nazw poszczególnych dostawców usług, których oferty ubiegające się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE serwisy miałyby obowiązek zaimportować do swoich porównywarek. Poszczególne sektory rynku telekomunikacyjnego rozwijają się bardzo dynamicznie i takie listy stawałyby się bardzo szybko nieaktualne. Niemniej jednak, Prezes UKE oczekuje od serwisów ubiegających się o przyznanie Certyfikatu w kategorii Porównywarka Ofert uwzględnienia takiej liczby dostawców usług, która odzwierciedlałaby poziom wyboru dostępnego dla użytkowników końcowych w danej sekcji rynku telekomunikacyjnego, włączając w to obowiązkowo kluczowych graczy na porównywanym obszarze. Kryteria, na podstawie których Prezes UKE będzie podejmował decyzję, czy dane zawarte w porównywarce danego serwisu są wystarczające, będą obejmować analizę procentowego pokrycia rynku ujętego w porównaniu. Procent ten będzie ustalany w oparciu o posiadaną przez porównywanych dostawców usług liczbę abonentów oraz ustalany indywidualnie dla każdej z sekcji porównania. Do analizy wspomnianego pokrycia rynku Prezes UKE sugeruje zapoznanie się z aktualnym Raportem z pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej infrastrukturą telekomunikacyjną, obejmującym zrealizowane w danym roku i planowane na kolejny rok inwestycje oraz budynki umożliwiające kolokację, który corocznie jest publikowany na stronie internetowej UKE. Dodatkowo Prezes UKE informuje, że na podstawie rocznych sprawozdań operatorów telekomunikacyjnych publikowany jest corocznie na stronie internetowej UKE Raport o stanie usług telekomunikacyjnych w Polsce, w którym prezentowane są również informacje o udziale poszczególnych operatorów na rynku. Ważne jest, aby użytkownikom końcowym były przedstawiane informacje na temat usług i dostawców usług dostępnych na obszarze geograficznym, którym są zainteresowani przy porównywaniu ofert. Zdaniem Prezesa UKE, rezygnacja z zawężania wyników wyszukiwania do takich ofert, którymi użytkownik byłby zainteresowany patrząc przez pryzmat obszaru geograficznego, na którym zamieszkuje, bardzo zubaża wyniki porównania. Jednak z uwagi na fakt, iż z informacji posiadanych przez Prezesa UKE wynika, że inicjatywy w zakresie szczegółowego porównywania ofert na rynku telekomunikacyjnym spotykają się z negatywnym nastawieniem operatorów, Prezes UKE dopuszcza w skrajnych przypadkach brak informacji o terytorialnym zasięgu danej oferty. W takim przypadku konieczną informacją, jaka będzie musiała być dodana do wyników wyszukiwania, a także szczegółowych informacji o danej ofercie, będzie zastrzeżenie, iż dane o jej zasięgu terytorialnym są niedostępne, a w przypadku chęci skorzystania z takiej oferty użytkownik samodzielnie będzie musiał dokonać weryfikacji jej dostępności w swoim miejscu zamieszkania. Serwis będzie musiał natomiast podać w takim przypadku dane kontaktowe do konkretnego operatora tak, aby możliwym było zasięgnięcie przedmiotowej informacji. Takie rozwiązanie jest najlepszym z obecnie możliwych, a jednocześnie automatycznie wyklucza z procesu ubiegania się o Certyfikat Prezesa UKE podmioty, które mają na celu promowanie tylko określonych dostawców usług poprzez zbytnie ograniczenie 7

8 liczby podmiotów uwzględnionych w kalkulacji lub nie wprowadzanie do serwisu ofert kluczowych graczy w danej sekcji rynku telekomunikacyjnego. Dodatkowo Prezes UKE informuje, iż w przypadku chęci wycofania przez danego operatora jego oferty z porównywarki, żądanie takie nie będzie mogło zostać przez serwis zaakceptowane, jeżeli oferta będzie dostępna w sprzedaży i informacje o niej będą dostępne publicznie. Taka oferta powinna być porównywana w serwisie niezależnie od stanowiska operatora. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ofercie (jednostkowym cenniku czy promocji) prezentowanej przez operatora (a więc nie z winy serwisu uwzględniającego ofertę danego operatora w porównywarce), nie będzie ona mogła znaleźć się w porównaniu do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Serwis, oprócz powiadomienia o tym fakcie Prezesa UKE, będzie zobowiązany powiadomić o przyczynach wycofania konkretnej oferty z porównania w odpowiednim, widocznym miejscu na swojej stronie internetowej. Pozostałe elementy całościowej oferty konkretnego operatora, w przypadku pozytywnej weryfikacji ich prawdziwości, będą mogły znajdować się w tym samym czasie w porównaniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spełnienia przez poszczególne podmioty wymagań opisanych powyżej, Prezes UKE jest gotów do współpracy i przedstawienia potrzebnych wyjaśnień na każdym etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE. IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU 1. Kto może przystąpić do programu Udział w programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert jest dobrowolny. Do programu mogą przystąpić podmioty znające problematykę rynku telekomunikacyjnego. Serwis może być dedykowany w szczególności następującym usługom telekomunikacyjnym: Telefonii stacjonarnej, Telefonii komórkowej, Internetowi, Telefonii VoIP, Telewizji, Ofertom łączonym (Pakiety). Do Certyfikatu Prezesa UKE mogą przystępować zarówno podmioty porównujące usługi telekomunikacyjne w skali ogólnopolskiej, jak również w obrębie województwa, powiatu, czy gminy (bądź kilku jednostek terytorialnych). 2. Składanie wniosków i wymagane dokumenty Wnioski można składać do 30 września każdego roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznany Certyfikat Prezesa UKE (np. aby uzyskać Certyfikat Prezesa UKE na rok 2015 wniosek należy złożyć do 30 września 2014 r.). Wniosek zostaje rozpatrzony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jego złożenia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostaje niezwłocznie o tym poinformowany i zaproszony na uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Prezesa UKE. 8

9 Wypełniony wniosek Wnioskodawca składa do Prezesa UKE za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, faksem lub osobiście. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wzór wniosku zgłoszenie do Programu - dostępny jest na stronie Proces akredytacji składa się z następujących 7-iu kroków: Krok 1 Po rozpatrzeniu i stwierdzeniu prawidłowości złożonego wniosku, Prezes UKE zwraca się do Wnioskodawcy o przedstawienie szczegółowego opisu porównywarki ofert dostawców usług telekomunikacyjnych. Opis ten powinien odpowiadać na następujące pytania: 1. Kto jest właścicielem serwisu? 2. Kiedy serwis został uruchomiony? 3. Dla jakich obszarów geograficznych możliwe jest dokonywanie porównań ofert? 4. Jakim usługom telekomunikacyjnym dedykowany jest serwis? 5. Czy od użytkowników końcowych pobierane są opłaty za uzyskanie dostępu do serwisu? Jeżeli tak, to jakie elementy serwisu są odpłatne oraz ile wynoszą opłaty? 6. Ilu użytkowników końcowych skorzystało z serwisu od momentu jego uruchomienia (w podziale comiesięcznym)? 7. Jakich operatorów telekomunikacyjnych oferty są dostępne w serwisie? 8. Na jakim poziomie szczegółowości dokonywane jest porównywanie ofert. Czy obejmuje ono jedynie podstawowe elementy, czy również dodatkowe opcje, takie jak np. pakiety minut/sms-ów, bonusy, upusty itp.? 9. Jak wygląda proces wprowadzania danych, ich aktualizacji oraz nadzór nad zgromadzonymi w serwisie informacjami? 10. Ilu pracowników zaangażowanych jest w proces wymieniony w punkcie 9? 11. Jak często dane w serwisie są aktualizowane? 12. Czy istnieje alternatywny dostęp do informacji znajdujących się w serwisie, (np. poprzez połączenie telefoniczne z doradcą)? 13. Skąd pochodzą środki finansowe przeznaczone na działalność serwisu, w szczególności należy przedstawić informację, czy serwis jest dotowany ze środków któregoś z dostawców usług działających na terenie Polski? 14. Czy serwis przewiduje specjalne ułatwienia / udogodnienia dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych? 15. Czy serwis posiada poza samą możliwością porównywania ofert telekomunikacyjnych także inne funkcje dedykowane użytkownikom końcowym? 16. Czy dla serwisu został określony Regulamin? Jeżeli tak, należy przekazać taki dokument do analizy Prezesa UKE. 17. Czy serwis posługuje się Cennikiem świadczenia usług? Jeżeli tak, należy przedłożyć wspomniany Cennik do analizy Prezesa UKE. 9

10 18. Inne informacje, które Państwa zdaniem powinny zostać przedstawione do oceny Prezesa UKE. W przypadku przedstawienia niewystarczających informacji, Prezes UKE może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w niniejszej sprawie w wyznaczonym przez Prezesa UKE terminie. Krok 2 Jeśli Prezes UKE otrzyma kompleksowe wyjaśnienia oraz stwierdzi, że Wnioskodawca jest w stanie spełnić zakładane przez Prezesa UKE kryteria certyfikacji, Wnioskodawca zostanie zaproszony do siedziby UKE w celu dokonania prezentacji narzędzia oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania przedstawicieli UKE. Termin spotkania zostanie ustalony w porozumieniu z Wnioskodawcą. Ze spotkania zostaje sporządzony protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Krok 3 Po prezentacji narzędzia Wnioskodawca zostanie poproszony o sporządzenie raportu, który powinien zawierać następujące informacje: liczbę ewentualnych skarg użytkowników serwisu Wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawiać raport uwzględniający liczbę otrzymanych skarg, najczęściej pojawiające się problemy/zastrzeżenia, oraz sposób, w jaki zgłoszone problemy/zastrzeżenia udało się rozwiązać, cykliczność i terminowość aktualizacji danych dokonywanych przez serwis, w okresie przewidzianym w wymaganiach koniecznych Certyfikatu Prezesa UKE, tj. w okresie nie rzadszym niż 14 dni Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzania aktualizacji danych wraz z podaniem których ofert dotyczyły oraz daty, w której nastąpiła aktualizacja, przerwy w funkcjonowaniu serwisu Wnioskodawca, będzie zobowiązany przedstawiać zestawienie wszystkich przerw w dostępie do porównania jakie miały miejsce w tym czasie wraz z ich przyczynami oraz czasem trwania, włączanie do porównania nowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawiać w comiesięcznych okresach zestawienie wszystkich wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zgłosili chęć włączenia swoich ofert do porównania prowadzonego przez serwis, wraz z czasem prawidłowego zaimplementowania ich danych do narzędzia, Przy ocenie funkcjonowania serwisu będzie brana również pod uwagę współpraca Wnioskodawcy z Prezesem UKE, w tym terminowość oraz szczegółowość odpowiedzi na pytania Prezesa UKE. Prezes UKE zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedstawianie raportu zawierającego powyższe informacje również po fakcie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE wnioskowanemu serwisowi. Krok 4 Prezes UKE podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, o czym niezwłocznie informuje Wnioskodawcę. O odmowie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, ze względu na wyniki postępowania wyjaśniającego stwierdzające, iż sposób porównania prowadzony przez serwis jest nierzetelny lub faworyzuje oferty konkretnych operatorów, Prezes UKE niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji poinformuje Wnioskodawcę. 10

11 Krok 5 Po podjęciu przez Prezesa UKE decyzji o przyznaniu Certyfikatu Prezesa UKE, po spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich Kryteriów Jakościowych, jakie zostały określone w pkt III. niniejszej procedury, Prezes UKE może zwrócić się do Wnioskodawcy, o przeprowadzenie audytu technicznego wnioskowanego narzędzia w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu Certyfikatu Prezesa UKE. Audyt ma na celu zweryfikowanie prawidłowości działania serwisu zgodnego z wytycznymi Prezesa UKE. Do przeprowadzenia takiego audytu Wnioskodawca zwróci się do wybranej przez siebie firmy zewnętrznej, z zastrzeżeniem, iż jest to podmiot niezależny i obiektywny. W tym celu, przed rozpoczęciem procesu audytu Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić Prezesowi UKE nazwę wybranego przez siebie audytora wraz z jego krótkim opisem, programem, całościowym kosztem, oraz terminem, w jakim audyt ma zostać przeprowadzony. Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe kryteria, które powinien spełniać audytor. Audytor powinien przeprowadzić audyt, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wiedzą fachową, z całą rzetelnością i starannością stosownie do przepisów prawa, kierując się w swoim postępowaniu bezstronnością i niezawisłością oraz nie ujawniając osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z przeprowadzonym audytem. Audytor, który uczestniczy w wykonywaniu usług poświadczających, powinien przestrzegać zasady niezależności. Oznacza to, że jego postępowanie powinno być rzeczowe, obiektywne, wolne od uprzedzeń, wpływu rozbieżności zdań (sporów), a także nacisków innych osób usiłujących zmienić jego stanowisko w konkretnych sprawach. Audytor, podejmując się przeprowadzenia audytu, powinien posiadać kompetencje niezbędne do jego wykonania, rozumiane jako posiadaną wiedzę, nabyte umiejętności i doświadczenie, a w trakcie przeprowadzanego audytu wykorzystywać w pełni te kompetencje. Audytor jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Może on ujawnić informacje tylko wtedy, gdy: a) istnieje przewidziany prawem obowiązek ujawnienia informacji przez audytora, b) Wnioskodawca zlecający audyt upoważnił audytora do ujawnienia informacji. Audytor odpowiada za zachowanie tajemnicy przez podległych mu pracowników i osoby z nim współpracujące. Audytor przeprowadzający audyt powinien zachować niezależność zawodową. Niezależność zawodowa polega na tym, że w trakcie wykonywania audytu, audytor jest samodzielny i niezależny, podlega wyłącznie przepisom prawa oraz zasadom etyki zawodowej. Audyt nie może zostać zlecony audytorowi posiadającemu udziały, akcje lub inne tytuły własności u podmiotu zlecającego audyt lub w jednostce z nim powiązanej. Audyt nie może zostać zlecony audytorowi jeżeli występują powiązania finansowe, rodzinne i inne zagrażające niezależności pomiędzy audytorem a podmiotem zlecającym audyt. Zachowanie niezależności wymaga, aby zarówno cena przeprowadzanego audytu, jak i wynagrodzenie audytora nie były ustalane warunkowo, w zależności od rodzaju rezultatów przeprowadzonego audytu. Niezależność audytora może być zakwestionowana, jeżeli audytor (lub osoby mu bliskie) przyjął od zlecającego audyt dobra albo usługi o wartości przekraczającej zwyczajowo przyjętą uprzejmość lub gościnność. 11

12 Świadczeniu przez tego samego audytora, temu samemu podmiotowi zlecającemu, audytu w kolejnych latach powinna towarzyszyć racjonalna zmiana uczestniczących w wykonywaniu audytu oraz osób kierujących i nadzorujących wykonywanie audytu. Wynagrodzenie audytora za świadczone przez niego usługi powinno uwzględniać: 1) złożoność wykonywanej usługi, 2) poziom wiedzy i doświadczenia osób, które powinny być zaangażowane do wykonania zleconego audytu, 3) niezbędną ilość czasu, jaką obejmuje wykonanie audytu, 4) zakres odpowiedzialności związanej z przeprowadzanym audytem, 5) inne koszty ponoszone w związku z przeprowadzanym audytem. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzany audyt powinna zostać określona w umowie zawieranej pomiędzy audytorem a zlecającym audyt. Zakazane jest takie działanie audytora i zlecającego audyt, które jest sprzeczne z prawem oraz zagraża lub narusza interes innego podmiotu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE. Oprócz powyższego Wnioskodawca zobowiązany będzie do wypełnienia stosownego oświadczenia, które następnie powinien zostać przekazany zlecającemu audyt. Zlecający audyt przekazuje właściwie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię takiego oświadczenia Prezesowi UKE wraz z innymi informacjami, o których mowa w Kroku 3 procedury przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, tj. krótkim opisem audytora, szczegółowym programem audytu, jego całościowym kosztem oraz terminem, w jakim ma on zostać przeprowadzony. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury otrzymania Certyfikatu Prezesa UKE. Audyt może zostać przeprowadzony po uzyskaniu pełnej akceptacji Prezesa UKE, tj. po stwierdzeniu wiarygodności audytora. W tym celu Prezes UKE zastrzega sobie prawo do bezpośrednich kontaktów z wybranym przez wnioskodawcę audytorem oraz do zasięgnięcia opinii u podmiotów zewnętrznych, które potwierdzą wiarygodność i fachowość wybranego audytora. Prezes UKE zachowuje sobie także prawo do przekazania uprzednio wybranemu przez podmiot ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE audytorowi wszelkich informacji i oświadczeń woli uzyskanych od podmiotu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE podczas dotychczasowego procesu certyfikacji ( Krokach 1, 2 i 3 ). Audyt może zostać przeprowadzony w miejscu uzgodnionym przez Wnioskodawcę oraz audytora. Niezależnie od tego Prezes UKE zastrzega sobie prawo do obecności przedstawicieli UKE w trakcie dokonywania audytu. Całkowity koszt audytu ponosi Wnioskodawca. Wyniki audytu przedstawiane są Prezesowi UKE przez wnioskodawcę w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu. Audyt nie nosi znamion kontroli. Prezes UKE w przypadku stwierdzenia nieznacznych nieprawidłowości, których usunięcie spowoduje możliwość utrzymania przyznanego Certyfikatu Prezesa UKE, poinformuje o tym Wnioskodawcę oraz zaleci ich usunięcie w podanym przez siebie terminie. Prezes UKE w przypadku stwierdzenia znacznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, po uprzednim wezwaniu Wnioskodawcy do przedłożenia wyjaśnień, poinformuje Wnioskodawcę o podjęciu decyzji o odbiorze przyznanego Certyfikatu Prezesa UKE. Krok 6 12

13 Przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE (lub odmowa jego przyznania) nie nosi znamion decyzji administracyjnej, jednak podmioty, które są przekonane, że zostały poszkodowane podczas procesu oceny mogą złożyć odwołanie bezpośrednio do Prezesa UKE w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy przyznania Certyfikatu Prezesa UKE. W przypadku przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE listę podmiotów posiadających Certyfikat Prezesa UKE, datę jego nadania oraz okres ważności Certyfikatu Prezesa UKE. Publikowane są także odnośniki (linki) przenoszące odpowiednio na stronę certyfikowanego serwisu. Uroczyste wręczenie Certyfikatu Prezesa UKE odbędzie się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o czym certyfikowany serwis zostanie odpowiednio wcześniej zawiadomiony. O odmowie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE Wnioskodawca zostanie również niezwłocznie poinformowany przez Prezesa UKE pismem. W niniejszym przypadku Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od decyzji Prezesa UKE. Prezes UKE będzie wówczas zobowiązany rozpatrzyć ww. odwołanie w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania i niezwłocznie powiadomić o tym zainteresowany podmiot. Lista podmiotów, którym nie został przyznany Certyfikat Prezesa UKE nie będzie publikowana. Po otrzymaniu Certyfikatu Prezesa UKE, serwis może zamieścić na swojej stronie internetowej logo (znak) Certyfikatu Prezesa UKE. Serwis posiadający Certyfikat Prezesa UKE może wykorzystać znak również do promocji, reklamy oraz innych działań marketingowych, w tym informacyjnych oraz tworzących wizerunek firmy lub samej usługi, której znak dotyczy. Certyfikat Prezesa UKE przyznawany jest na okres jednego roku. Krok 7 W celu propagowania świadomości użytkowników końcowych odnośnie istnienia programu Certyfikat Prezesa UKE oraz propagowania certyfikowanych serwisów i zachęcania użytkowników końcowych do korzystania z ich porad, Prezes UKE zobowiązuje się do: prowadzenia na stronie internetowej UKE wykazu podmiotów, którym Certyfikat Prezesa UKE został przyznany, a w szczególności do podawania bezpośrednich odnośników (linków) do ich stron internetowych, doradzania użytkownikom końcowym dzwoniącym do prowadzonego przez Prezesa UKE Centrum Informacji Konsumenckiej odwiedzenia stron internetowych certyfikowanych podmiotów, w celu zasięgnięcia szczegółowych, rzetelnych i obiektywnych informacji na temat porównania ofert operatorów telekomunikacyjnych, wydania ulotek informacyjnych szeroko dystrybuowanych wśród użytkowników końcowych z nazwami oraz linkami do stron internetowych certyfikowanych podmiotów, propagowania wśród użytkowników końcowych wiedzy o istnieniu programu Certyfikat Prezesa UKE oraz o certyfikowanych podmiotach podczas wystąpień publicznych Prezesa UKE, informowania niezależnych organizacji konsumenckich o istnieniu programu Certyfikat Prezesa UKE w celu dalszego dystrybuowania przez nie takich informacji wśród jak największej ilości użytkowników końcowych, innych sposobów promowania programu Certyfikat Prezesa UKE oraz akredytowanych podmiotów. 13

14 3. Zasady przedłużania ważności Certyfikatu Prezesa UKE Przedsiębiorca zainteresowany przedłużeniem ważności Certyfikatu Prezesa UKE zobowiązany jest przedłożyć Prezesowi UKE ponownie wniosek o nadanie Certyfikatu Prezesa UKE wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, zgodnie pkt IV.2, oraz sprawozdanie ze swoich działań związanych z Certyfikatem Prezes UKE za rok ubiegły. Sprawozdanie powinno zawierać informacje (zarówno ilościowe jak i jakościowe) o działaniach przedsiębiorcy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych. W przypadku nieprzekazania ponownego zgłoszenia do UKE, Certyfikat Prezesa UKE traci ważność, a przedsiębiorca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku ze wszystkich materiałów informacyjnych przedsiębiorcy podawanych do publicznej wiadomości. 4. Zasady przestrzegania przez certyfikowany podmiot warunków Programu Certyfikat Prezesa UKE w okresie jego ważności. Podczas okresu ważności przyznanego Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE zobowiązuje certyfikowany podmiot do informowania o: nowych funkcjonalnościach serwisu, datach przeprowadzanych aktualizacji, zmianach w liczbie porównywanych dostawców usług wraz z dokładnym wskazaniem, których dostawców dotyczą zmiany (w przypadku zmniejszenia liczby porównywanych dostawców usług, powinien zostać podany szczegółowy powód takiego działania), zmianach w Regulaminie serwisu, każdorazowo (bez wezwania Prezesa UKE), kiedy takie zmiany nastąpią. Dodatkowo, Prezes UKE zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień oraz doraźnego sprawdzania zgodności funkcjonowania serwisu z kryteriami jakościowymi określonymi w niniejszym Programie, odnośnie działań, o których mowa w Kroku 3 w czasie trwania okresu akredytacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy do Prezesa UKE będą docierać od użytkowników końcowych sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu. W takim przypadku Prezes UKE może wezwać certyfikowany podmiot do złożenia wyjaśnień w sprawie i/lub zlecić (lub przeprowadzić samodzielnie) audyt certyfikowanego podmiotu w omawianym zakresie. 5. Zasady odebrania Certyfikatu w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę warunków Programu W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE może cofnąć przyznany Certyfikat Prezesa UKE lub wezwać certyfikowany podmiot do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w ustalonym terminie. Prezes UKE może w takim przypadku skonsultować się z certyfikowanym podmiotem, tak aby wskazana nieprawidłowość została usunięta niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym, realnym do dopełnienia przez certyfikowany podmiot. W przypadku cofnięcia Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE niezwłocznie informuje o tym certyfikowany podmiot na piśmie, uzasadniając przy tym swoją decyzję. Na stronie 14

15 internetowej UKE publikowana będzie natomiast lista podmiotów, którym Certyfikat Prezesa UKE został cofnięty, wraz z uzasadnieniem. Certyfikowany podmiot, któremu Prezes UKE wycofa przyznany wcześniej Certyfikat Prezesa UKE nie może posługiwać się już znakiem graficznym, o którym mowa w Krok 6 i zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku z wszystkich materiałów informacyjnych podawanych do publicznej wiadomości, począwszy od dnia następnego po dniu otrzymania informacji o odebraniu Certyfikatu Prezesa UKE. Posługiwanie się znakiem graficznym bez zgody Prezesa UKE oznacza naruszenie praw do tego znaku. Regulamin został opublikowany w dniu 10 stycznia 2014 r. Załączniki: 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE, 2. Wzór oświadczenia audytora, 3. Wzór Certyfikatu w kategorii Porównywarka Ofert, 4. Ankieta do Certyfikatu w kategorii Porównywarka Ofert 15

16 Załącznik 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Zgłoszenie do Programu CERTYFIKAT PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w kategorii PORÓWNYWARKA OFERT.. Miejscowość, data Zgłaszam reprezentowany przeze mnie serwis internetowy... zajmujący się porównywaniem ofert w segmencie telekomunikacji do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Imię i nazwisko osoby reprezentującej serwis Nazwa przedsiębiorcy świadczącego serwis Adres siedziby przedsiębiorcy telefon fax Adres strony www, na której dostępny jest serwis Usługi telekomunikacyjne objęte porównaniem Terytorium objęte porównaniem Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie przedsiębiorca spełnia wszystkie określone przez UKE warunki uczestnictwa w kategorii Porównywarka Ofert. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert oraz akceptuję jego treść. Jednocześnie oświadczam, iż wraz ze zgłoszeniem przedstawię działania reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcę, potwierdzając spełnienie warunków Programu... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz pieczęć w przypadku braku możliwości spełnienia wszystkich określonych w Regulaminie warunków, UKE może w porozumieniu z operatorem wyznaczyć termin do spełnienia warunków. 16

17 Załącznik 2. Wzór oświadczenia audytora.. Miejscowość, data Oświadczenie dotyczące bezstronności i niezależności przeprowadzanego audytu. W imieniu. z siedzibą w oświadczam, że posiadam niezbędne kompetencje oraz wiedzę fachową potrzebną do przeprowadzenia audytu, którego wyniki warunkować będą przyznanie przez Prezesa UKE podmiotowi Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert w kategorii serwisów internetowych porównujących oferty w segmencie telekomunikacji. Jednocześnie oświadczam, iż postępowanie audytowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami niezależności zawodowej, a także będzie rzeczowe, obiektywne oraz wolne od uprzedzeń, wpływu rozbieżności zdań (sporów), jak również nacisków osób trzecich.... imię, nazwisko, podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji audytora 17

18 Załącznik 3. Wzór Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaświadcza, że Xxxxxx ul. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx świadczy usługi porównywania ofert usług telekomunikacyjnych zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Porównywarka Ofert zapewniając konsumentom dostęp do porównywalnych i bezstronnych informacji, pozwalających na dokonanie niezależnej oceny kosztów związanych z różnymi schematami korzystania z usług telekomunikacyjnych, dając im tym samym możliwość dopasowania i wyboru najlepszej oferty wśród ofert dostępnych na rynku usług telekomunikacyjnych Certyfikat ważny jest do:. 20. roku Numer rejestracyjny: PO/0/0000 Warszawa, dnia. 20. r..... Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 18

19 Załącznik 4. Ankieta do Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert 1. Kto jest właścicielem serwisu? 2. Kiedy serwis został uruchomiony? 3. Dla jakich obszarów geograficznych możliwe jest dokonywanie porównań ofert? 4. Jakim usługom telekomunikacyjnym dedykowany jest serwis? 5. Czy od użytkowników końcowych pobierane są opłaty za uzyskanie dostępu do serwisu? Jeżeli tak, to jakie elementy serwisu są odpłatne oraz ile wynoszą opłaty? 6. Ilu użytkowników końcowych skorzystało z serwisu od momentu jego uruchomienia (w podziale comiesięcznym)? 7. Jakich operatorów telekomunikacyjnych oferty są dostępne w serwisie? 8. Na jakim poziomie szczegółowości dokonywane jest porównywanie ofert. Czy obejmuje ono jedynie podstawowe elementy, czy również dodatkowe opcje, takie jak np. pakiety minut/sms-ów, bonusy, upusty itp.? 9. Jak wygląda proces wprowadzania danych, ich aktualizacji oraz nadzór nad zgromadzonymi w serwisie informacjami? 10. Ilu pracowników zaangażowanych jest w proces wymieniony w punkcie 9? 11. Jak często dane w serwisie są aktualizowane? 19

20 12. Czy istnieje alternatywny dostęp do informacji znajdujących się w serwisie, (np. poprzez połączenie telefoniczne z doradcą)? 13. Skąd pochodzą środki finansowe przeznaczone na działalność serwisu, w szczególności należy przedstawić informację, czy serwis jest dotowany ze środków któregoś z dostawców usług działających na terenie Polski? 14. Czy serwis przewiduje specjalne ułatwienia / udogodnienia dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych? 15. Czy serwis posiada poza samą możliwością porównywania ofert telekomunikacyjnych także inne funkcje dedykowane użytkownikom końcowym? 16. Czy dla serwisu został określony Regulamin? Jeżeli tak, należy przekazać taki dokument do analizy Prezesa UKE. 17. Czy serwis posługuje się Cennikiem świadczenia usług? Jeżeli tak, należy przedłożyć wspomniany Cennik do analizy Prezesa UKE. 18. Inne informacje, które Państwa zdaniem powinny zostać przedstawione do oceny Prezesa UKE. W przypadku przedstawienia niewystarczających informacji, Prezes UKE może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w niniejszej sprawie w wyznaczonym terminie. 20

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa 2011 r. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK stan prawny

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 1 Wersja grudzień 2011 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo