CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający Prowadzący postępowanie (adres) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , Wydział Zamówień Publicznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, Kielce W oparciu o zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania 3. Wykonawca składający ofertę cenową musi dołączyć: - szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, typ, model i nazwę producenta (w przypadku nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona), - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - wykaz wykonanych dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie za spełnienie warunku zamawiający uzna jeŝeli wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał dwie dostawy sprzętu informatycznego minimum o wartości złoŝonej oferty kaŝda. 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoŝenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 6. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w dniu podpisania umowy przedłoŝy kalkulację cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z charakterystyką stanowiącą załącznik do zaproszenia. 7. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę 8. Ofertę naleŝy składać na formularzu oferty cenowej która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina 10:00 w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, pokój nr 106,. 9. Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie z opisem: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO 1

2 Nie otwierać przed godz. 10:00 Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania. 10. W razie wątpliwości proszę o kontakt owy lub telefoniczny 041/ w Osoba do kontaktu: ElŜbieta Florek. 11. Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyŝ wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na stronie. DYREKTOR Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków mgr ALOJZY JAKÓBIK Załączniki: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Druk oferty cenowej 3. Projekt umowy 2

3 Załącznik nr 1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE nr 1 Dział informatyki dostawa Subskrypcja aktualizacji do Fortigate 50B 7 szt. VAT obowiązujący 2. Subskrypcja aktualizacji do Fortigate 60B 9 szt. VAT obowiązujący 3. Subskrypcja aktualizacji do Fortigate 100A 1 szt. VAT obowiązujący 4. Bateria do APC Smart-UPS 1500 RM zalecana przez producenta UPSa 1 szt. VAT obowiązujący 5. Program Ewida Standard licencja premium 1 szt. VAT obowiązujący 6. Licencje dostępowe do Windows Terminal Server uŝytkowników VAT obowiązujący 7. Microsoft Office 2010 Professional Academic 3 szt. VAT obowiązujący 8. Microsoft Visio 2010 Professional Academic 3 szt. VAT obowiązujący 9. Pamięć RAM do komputera HP dc7900 (z oferty producenta komputera ze względu na jednolite warunki gwarancji na zestaw komputerowy) 2x1GB VAT obowiązujący 10. Dysk Twardy S-ATA o minimalnych parametrach VAT obowiązujący: a. dedykowany do pracy w macierzy RAID b. interfejs Serial-ATA II c. prędkość obrotowa 7200 obr./min. d. Pamięć cache 64 MB e. Gwarancja 3 lata f. Rozmiar dysku 3,5 cala g. Pojemność 1 TB 11. Dysk twardy Ultra SCSI 320 VAT obowiązujący: a. Interfejs SCSI 320 b. Pojemność 300 GB c. Prędkość obrotowa obr./min d. Dysk musi współpracować z serwerem Dell PowerEdge 1850 e. Gwarancja 3 lata 12. Windows 2008 Server Standard licencja na serwer 2 szt. VAT obowiązujący Kozienice dostawa 2011 ZADANIE nr laptopów o minimalnych parametrach VAT 0% Minimalne wymagania: Ekran Matryca 15,6 HD matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość 1366 x 768) Kamera Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym oprogramowaniem Obudowa Obudowa z dodatkiem stopów magnezu o wzmocnionej konstrukcji, stalowe zawiasy wyświetlacza 3

4 klasy x 86 dwurdzeniowy dla urządzeń mobilnych umoŝliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście MobileMark2007, jednocześnie, następujące wyniki: 1) Performance Procesor Qualification 225pkt; 2) MobileBattery Life Rating 360 minut; testowany przy rozdzielczości ekranu 1366x768 punktów z paletą minimum 32 bit. Wymaga się załączenia wydruków z przeprowadzonych testów. Pamięć RAM 2 GB DDR3 1333MHz (w dwóch modułach) z moŝliwością rozbudowy do 8GB; 320GB SATA/7200 wyposaŝony w system bezpieczeństwa zapobiegający Dysk twardy uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagroŝenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań Karta grafiki zintegrowana z pamięcią współdzieloną min 256MB, ze Karta graficzna sprzętowym wsparciem dla DX 10.0 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 Głośniki Stereo, wbudowane Zintegrowane: 1x Express Card slot, 1x VGA 1 x Display Port, 1x esata/usb 2.0 Combo, 3x USB 2.0, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394), 1x dedykowane złącze replikatora portów (stacji Porty/złącza dokującej), zintegrowany czytnik SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, xd-picture card 1x SD Card reader, 1x MMC Card leader, złącze typu Kensington Slot Wbudowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000, Intel WiFi ( a/b/g/n), Bluetooth V2.1 Klawiatura odporna na zalanie- układ US QWERTY z klawiszami Klawiatura numerycznymi, Touchpad z wydzielonym scroll em Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Dual Layer Bateria Li-Ion zapewniająca pracę przez 6 godzin, z moŝliwością instalacji Bateria\Zasilanie drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a, zasilacz zewnętrzny V, System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade u do Windows XP Oprogramowanie dodatkowe Zarządzanie Bezpieczeństwo 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2. Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 1. BIOS posiada moŝliwość skonfigurowania hasła Power On, ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), blokadę portów USB, COM i Centronics; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; kontrola sekwencji boot-ącej; start systemu z urządzenia USB zawierać nieulotną informację z nazwą numerem produktu, numerem seryjnym oraz MAC adresem karty sieciowej. 2. Komputer posiada zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Wbudowany czytnik linii papilarnych 4

5 Wymagane oświadczenia i certyfikaty dołączone do dokumentacji przetargowej Gwarancja Producenta Waga 4. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington 5. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego Certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows Deklaracja CE Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 36 miesięcy na notebook, 36 miesięcy na baterię Waga: Nie większa niŝ 2,65 kg Mysz optyczna producenta laptopa Dodatkowe akcesoria Dodatkowe Oprogramowanie OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL 2. Serwer o minimalnych parametrach 1 szt. VAT 0%: Wymagane minimalne parametry techniczne Obudowa wolnostojąca z moŝliwością montaŝu w szafie rack 19". Obudowa Maksymalna wysokość w szafie rack 5U. Czterordzeniowy, minimalna częstotliwość taktowania rdzenia 2,0 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający Typ procesora zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Ilość procesorów 1 8 GB DDR MHz, Registered (RDIMM).MoŜliwość rozszerzenia pamięci Pamięć RAM do min. 192 GB Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez Płyta główna producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. MoŜliwość instalacji na płycie modułu TPM 4 sloty PCI Express. MoŜliwość zamiany jednego ze slotów PCI Express na 2 Sloty PCI sloty PCI-X Wymagane 4 dyski SATA LFF. minimum: 2 x 160GB Dyski HDD minimum: 2 x 1TB MoŜliwość rozbudowy macierzy serwera do 8 dysków LFF. Wymagany kontroler obsługujący RAID 0, 1, 5. MoŜliwość instalacji w Kontroler macierzowy serwerze kontrolera z podtrzymaniem bateryjnym wyposaŝonego w 1GB pamięci typu Flash 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, Karta sieciowa zintegrowane z płytą główną Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna (64 MB) 2 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania Porty 8 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu obudowy i 2 wewnątrz), 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy, 5

6 Napęd dysków optycznych Napęd taśmowy Zasilanie Chłodzenie Zarządzanie System operacyjny Gwarancja i serwis Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej Porty do podpięcia myszki i klawiatury DVD MoŜliwość instalacji napędu LTO5 w wewnętrznych zatokach serwer. Zasilacz 460W non hot plug, moŝliwość instalacji nadmiarowego zasilacza MoŜliwość instalacji nadmiarowych wentylatorów Serwer musi być wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS). MoŜliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezaleŝne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Hyper-V Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware HP Citrix Essentials for XenServer Wymagana 3-letnia gwarancja producenta serwera. MoŜliwość przedłuŝenia gwarancji do minimum 5 lat Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 3. Zasilacz awaryjny UPS 1szt. VAT obowiązujący Wymagane minimalne parametry techniczne Moc wyjściowa Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować Napięcie wyjściowe Informacja o napięciu wyjściowym Zniekształcenia napięcia wyjściowego Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią Typ przebiegu Gniazda wyjściowe 670W / 1000 VA 670W / 1000 VA 230V Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego Mniej niŝ 5% przy pełnym obciąŝeniu Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57 63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz sinusoida (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego Zakres napięcia wejściowego IEC-320 C V 6

7 w trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Typ akumulatora Typowy czas pełnego ładowania akumulatora Czas podtrzymania dla obciąŝenia 100% Czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% Port komunikacyjny Ilość interfejsów SmartSlot 1 Panel przedni Alarm dźwiękowy Okres gwarancji V Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 3 godziny 6,1 min 20,6 min Gniazdo typu SmartSlot,USB Wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator 4. Program anty-wirusowy Kaspersky dla szkół VAT obowiązujący: licencja na 100 stanowisk w obrębie szkoły Licencja na 1 Windows Server 5. Microsoft Office 2010 Professional Edu licencja na 10 stanowisk VAT obowiązujący 6. Windows Server 2008 Standard VAT obowiązujący: Licencja na 1 serwer Licencje dostępowe dla 70 klientów 7. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej o minimalnych parametrach 1 szt. VAT obowiązujący: Zamawiany system musi spełniać następujące wymagania: Rodzaj obudowy Protokół komunikacyjny danych Tryb komunikacji Zewnętrzna Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE b, IEEE a, IEEE g, IEEE n(draft 2.0) Półdupleks, pełny dupleks Autouplink (auto MDI/MDIX), Cechy technologia MIMO, obsługa WiFi Multimedia (WMM), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP) Zasilanie przez Ethernet Tak Algorytm kodowania Metoda identyfikacji Zgodność z normami TLS, PEAP, TTLS, WPAEnterprise,WPA2Enterprise MSCHAPv.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE b, IEEE a, IEEE 802.3af, IEEE d, IEEE g, IEEE802.1x, IEEE i, IEEE h, IEEE n (draft 2.0) 7

8 Antena Ilość anten 3 Kierunkowość Interfejsy ZuŜycie energii w trybie aktywności Dodatkowe wymagania serwisowo gwarancyjne Wewnętrzna zintegrowana Antena dookólna 1 x sieć Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000BaseTRJ45 1 x zarządzający RJ45 Max 8 wat pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, Zamawiający oczekuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie uŝywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaŝy producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski. Gwarancja wieczysta Punkt dostępu bezprzewodowego musi współdziałać z systemem zarządzania siecią bezprzewodową HP MSM Access Manager 8. Drukarka atramentowa o minimalnych parametrach 1szt. Vat obowiązujący Wymagane minimalne parametry techniczne Technologia druku Typy atramentów Prędkość druku Czarny tekst, A4: Tryb draft Prędkość druku Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Tryb draft Czułość ISO Jakość druku Druk bez marginesów Marginesy wydruku Czcionki Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Nośniki Formaty nośników Obsługa papieru Szybkość procesora Drukowanie dwustronne Technologia termiczna Atramenty pigmentowe (kolorowe), atrament pigmentowy (czarny) Do 35 str./min Do 34 str./min W czerni: Do 15 str./min, Kolor: Do 11 str./min W czerni: Do 1200 x 1200 dpi, Kolor: Druk w kolorze z rozdzielczością optymalizowaną do 4800 x 1200 dpi Tak (do 210 x 297 mm) Górny: 3,3 mm, dolny: 3,3 mm, lewy: 3,3 mm, prawy: 3,3 mm 8 wbudowanych czcionek, po 4 w pionowym i poziomym układzie strony; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (zawierają znak euro) Do stron Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, karty (indeksowe), folie Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm;koperty: Nr 10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch, nietypowe: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm Standardowo: podajnik na 250 arkuszy 384 MHz Automatyczny (standardowo) 8

9 Zasilanie Interfejsy Pamięć Obsługiwane systemy operacyjne ENERGY STAR Gwarancja Wymagania: Napięcie wejściowe V (+/- 10%), 50/60 Hz, Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny USB 2.0, Ethernet, Standardowo: 32 MB; Maksymalnie: 32 MB Microsoft Windows 2000 (SP4), XP Home (SP1) i Professional (SP1) (32- i 64-bitowy), XP Professional x64 (SP1); WindowsVista ; Mac OS X v , v10.5 (do systemów Microsoft Windows 2000 (SP4), XP Professional x64 (SP1), XP StarterEdition i Windows Vista Starter Edition dostępne są tylko sterowniki drukarki oraz oprogramowanie Toolbox) Tak Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Włoszczowa dostawa laptopów o minimalnych parametrach VAT 0% Minimalne wymagania: Ekran Matryca 15,6 HD matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość 1366 x 768) Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym Kamera oprogramowaniem Obudowa z dodatkiem stopów magnezu o wzmocnionej konstrukcji, stalowe Obudowa zawiasy wyświetlacza klasy x 86 dwurdzeniowy dla urządzeń mobilnych umoŝliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście MobileMark2007, jednocześnie, następujące wyniki: 1) Performance Procesor Qualification 225pkt; 2) MobileBattery Life Rating 360 minut; testowany przy rozdzielczości ekranu 1366x768 punktów z paletą minimum 32 bit. Wymaga się załączenia wydruków z przeprowadzonych testów. Pamięć RAM 2 GB DDR3 1333MHz (w dwóch modułach) z moŝliwością rozbudowy do 8GB; 320GB SATA/7200 wyposaŝony w system bezpieczeństwa zapobiegający Dysk twardy uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagroŝenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań Karta grafiki zintegrowana z pamięcią współdzieloną min 256MB, ze Karta graficzna sprzętowym wsparciem dla DX 10.0 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 Głośniki Stereo, wbudowane Zintegrowane: 1x Express Card slot, 1x VGA 1 x Display Port, 1x esata/usb 2.0 Combo, 3x USB 2.0, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394), 1x dedykowane złącze replikatora portów (stacji dokującej), Porty/złącza zintegrowany czytnik SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, xd-picture card 1x SD Card reader, 1x MMC Card leader, złącze typu Kensington Slot Wbudowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000, Intel WiFi ( a/b/g/n), Bluetooth V2.1 Klawiatura odporna na zalanie- układ US QWERTY z klawiszami Klawiatura numerycznymi, Touchpad z wydzielonym scroll em Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Dual Layer 9

10 Bateria\Zasilanie System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Zarządzanie Bezpieczeństwo Bateria Li-Ion zapewniająca pracę przez 6 godzin, z moŝliwością instalacji drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a, zasilacz zewnętrzny V, Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade u do Windows XP 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2. Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 1. BIOS posiada moŝliwość skonfigurowania hasła Power On, ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), blokadę portów USB, COM i Centronics; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; kontrola sekwencji boot-ącej; start systemu z urządzenia USB zawierać nieulotną informację z nazwą numerem produktu, numerem seryjnym oraz MAC adresem karty sieciowej. 2. Komputer posiada zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Wbudowany czytnik linii papilarnych 4. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington 5. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego Certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows Wymagane oświadczenia i Deklaracja CE. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie certyfikaty dołączone do wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy dokumentacji przetargowej serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja Producenta 36 miesięcy na notebook, 36 miesięcy na baterię Waga Waga: Nie większa niŝ 2,65 kg Dodatkowe akcesoria Mysz optyczna producenta laptopa Dodatkowe Oprogramowanie OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL 2. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej o minimalnych parametrach 1 szt VAT 22%: Zamawiany system musi spełniać następujące wymagania: Rodzaj obudowy Protokół komunikacyjny danych Tryb komunikacji Cechy Zewnętrzna Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE b, IEEE a, IEEE g, IEEE n(draft 2.0) Półdupleks, pełny dupleks Autouplink (auto MDI/MDIX), technologia MIMO, obsługa WiFi Multimedia (WMM), obsługa protokołu 10

11 Zasilanie przez Ethernet Tak Algorytm kodowania Metoda identyfikacji Zgodność z normami Antena Ilość anten 3 Kierunkowość Interfejsy ZuŜycie energii w trybie aktywności Dodatkowe wymagania serwisowo gwarancyjne Port Aggregation Protocol (PAgP) TLS, PEAP, TTLS, WPAEnterprise,WPA2Enterprise MSCHAPv.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE b, IEEE a, IEEE 802.3af, IEEE d, IEEE g, IEEE802.1x, IEEE i, IEEE h, IEEE n (draft 2.0) Wewnętrzna zintegrowana Antena dookólna 1 x sieć Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000BaseTRJ45 1 x zarządzający RJ45 Max 8 wat pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, Zamawiający oczekuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie uŝywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem uslug gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i swiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski Gwarancja wieczysta Punkt dostępu bezprzewodowego musi współdziałać z systemem zarządzania siecią bezprzewodową HP MSM Access Manager 3. Microsoft Office 2010 Professional (wersja edukacyjna) licencja na 20 stanowisk VAT 22% Miechów dostawa Komputer stacjonarny o minimalnych parametrach VAT 0% Jednostka centralna Element Wymaganie minimalne konfiguracji Chipset płyty głównej Rekomendowany przez producenta procesora Procesor Zainstalowana pamięć operacyjna RAM Rodzaj pamięci RAM procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,93GHz, obsługa technologii Hyper-Threading, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 2GB (2x1GB dual ) DDR3 SDRAM 1333MHz, 4 gniazda DIMM, moŝliwość rozbudowy do 16GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) 11

12 Płyta Główna Gniazda rozszerzeń Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Zarządzanie Dysk twardy Napędy wbudowane Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 Conajmniej: 3 gniazda PCI pełnej wysokości, 2 gniazda PCI Express pełnej wysokości x16, 1 gniazdo PCI Express pełnej wysokości x1 2 x PS/2 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wejście mikrofonowe 1 x port równoległy (Centronics) 1 x esata 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. minimum: 320GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ optyczny : 16X/48X DVD-RW SATA Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio, wbudowany głośnik Karta graficzna Nie zintegrowana Typ chipsetu: Radeon HD4550; Szyna pamięci: 64-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR III; Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC: 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 600 MHz; Taktowanie pamięci: 800 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Złącze zewnętrzne: 1 x DVI-D, wyjście TV Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 Mysz Klawiatura Obudowa Zasilacz Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB MiniTower - fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie (rozwiązanie w pełni wspierane przez producenta komputera dostarczone wszystkie elementy potrzebne do zmiany połoŝenia obudowy) montaŝ napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaŝ dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń Min. 320 W Napięcie wejściowe / V, 50/60Hz, Hz, 12

13 aktywny stabilizator PFC o sprawności (89%) Głośność Maksymalnie 23 db z pozycji obserwatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymagane oświadczenie producenta dołączone do dokumentacji przetargowej Bezpieczeństwo 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do Biosu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem. Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej - funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy - funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy Licencja Windows 7 Professional z prawem uŝywania Windows XP Professional, system preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami zarówno do Windows 7 Professional jak i do Windows XP Professional. 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.cd-rom oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. CE dla urządzeń Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja i standardy 36 miesięcy on-site producenta komputera (w miejscu eksploatacji) Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Monitor o minimalnych parametrach Minimalne parametry Typ ekranu Rozmiar plamki TN; Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna przekątna 22 cali 0,282 mm Współczynnik kontrastu 1000:1 Jasność Kąt podglądu Czas reakcji matrycy 250 cd/m² 160 w poziomie, 160 w pionie max 5ms 13

14 Zalecana rozdzielczość Częstotliwość odświeŝania poziomego Częstotliwość odświeŝania pionowego Oprogramowanie ZuŜycie energii Złącze Gwarancja Inne Sterowanie (menu ekranowe) Funkcje podstawowe Fabrycznie ustawione tryby graficzne VESA (bez przeplotu): 1680 x 1050 przy 60 Hz, 1280 x 1024 przy 60 i 75 Hz, 1280 x 960 przy 60 Hz, 1024 x 768 przy 60 i 75 Hz, 1600 x 1000 przy 60 Hz, 1440 x 900 przy 60 Hz, 1152 x 900 przy 65 Hz, 1152 x 870 przy 75 Hz (Mac),1152 x 900 przy 76 Hz (Sun), 832 x 624 przy 75 Hz (Mac), 800 x 600 przy 60 i 75 Hz, 640 x 480 przy 60 i 75 Hz khz, Hz 0programowanie usługowe, które umoŝliwia regulację monitora, kalibrację kolorów i zarządzanie zabezpieczeniami i zasobami za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) wykorzystywanego w komputerze PC podłączonym do monitora Funkcja która pozwala uŝytkownikowi zaprogramować określony czas przejścia w tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed utrwalaniem obrazu i radykalnie obniŝa zuŝycie i koszty energii oraz wydłuŝa okres eksploatacji monitora maks. 35W 15-stykowe złącze typu D-Sub; w odłączanym kablu Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie ( numer katalogowy, tabliczka znamionowa ) logo producenta jednostki centralnej Jasność, kontrast, połoŝenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, srgb, niestandardowa), dostosowywanie pojedynczych kolorów, numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, menu ekranowe, język, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych, skalowanie Zakres przechyłu: przechyłu w pionie, brak moŝliwości obrotu w poziomie, brak regulacji wysokości, brak moŝliwości zmiany orientacji ekranu, odłączana podstawa 2. Microsoft Office 2010 Professional Edu 1 szt. VAT 22% Końskie dostawa Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej 1 szt. - VAT obowiązujący Zamawiany system musi spełniać następujące wymagania: Rodzaj obudowy Zewnętrzna Protokół komunikacyjny Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE b, IEEE a, IEEE danych g, IEEE n(draft 2.0) Tryb komunikacji Półdupleks, pełny dupleks Autouplink (auto MDI/MDIX), Cechy technologia MIMO, obsługa WiFi Multimedia (WMM), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP) Zasilanie przez Ethernet Tak Algorytm kodowania Metoda identyfikacji TLS, PEAP, TTLS, WPAEnterprise,WPA2Enterprise MSCHAPv.2 14

15 Zgodność z normami Antena Ilość anten 3 Kierunkowość IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE b, IEEE a, IEEE 802.3af, IEEE d, IEEE g, IEEE802.1x, IEEE i, IEEE h, IEEE n (draft 2.0) Wewnętrzna zintegrowana Antena dookólna Interfejsy ZuŜycie energii w trybie aktywności Dodatkowe wymagania serwisowo gwarancyjne 1 x sieć Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000BaseTRJ45 1 x zarządzający RJ45 Max 8 wat pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, Zamawiający oczekuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie uŝywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaŝy producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski Gwarancja wieczysta Punkt dostępu bezprzewodowego musi współdziałać z systemem zarządzania siecią bezprzewodową HP MSM Access Manager 15

16 Załącznik nr 2.. Pieczęć wykonawcy O F E R T A C E N O W A Nawiązując do zaproszenia na: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO Oferuje realizację przedmiotu zamówienia: NA ZADANIE NR ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:... ZŁ SŁOWNIE:.... ZŁ Dane dotyczące Wykonawcy Nazwisko i imię:... Imię Nazwisko osoby (osób) upowaŝnionych do podpisania umowy Numer telefonu: 0/.. Numer faksu: 0/... Numer REGON:... Numer NIP:... - oświadczam, Ŝe cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu do Biura Zakładu Zamawiającego, ul. Śląska 9); - Oświadczam, Ŝe posiadam stosowne uprawnienia do świadczenia dostawy objętej projektem umowy. - oświadczam, Ŝe uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy; - oświadczam, Ŝe zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złoŝenia oferty; - oświadczam, Ŝe zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;... dnia..... imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli 16

17 Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Nr 52/ZK/2010 Zawarta w dniu roku w Kielcach pomiędzy: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP REGON reprezentowanym przez: 1. mgr inŝ. Jerzego Wątrobę - Prezesa Zarządu 2. mgr Annę Boruń - Wiceprezesa Zarządu zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym a zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą, o następującej treści: 1 Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do jednostek Zamawiającego oraz do szkół Zamawiającego w Kielcach, Kozienicach, Włoszczowie, Miechowie i Końskich oraz Kazimierzy Wielkiej zwane dalej sprzętem w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia dla zadania nr.., stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką Wykonawca dostarczy sprzęt i oprogramowanie do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kielcach przy ul. Śląskiej Kielce, zwanego dalej miejscem dostawy. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt jednorazowo w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa. 5. Wykonawca umoŝliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, Ŝe sprzęt jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, Ŝe sprzęt odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru sprzętu zostanie sporządzony protokół. 6. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu oraz licencje na oprogramowanie. 7. Korzyści i cięŝary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzień wydania sprzętu zamawiającemu uwaŝa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określona w ust Strony ustalają cenę za sprzęt na podstawie oferty w kwocie zł brutto (słownie: ). Cena obejmuje koszty transportu. 2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 17

18 4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych, które zostaną określone przez Wykonawcę w załączniku do faktury Wykonawca udziale rękojmi/gwarancji na sprzęt określony w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ na okres wskazany w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaŝy. 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi/gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, Ŝe wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi. 3. W ramach rękojmi/gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w miejscu uŝytkowania sprzętu. W przypadku awarii wymagającej naprawy poza miejscem uŝytkowania Wykonawca odbierze sprzęt wadliwy z miejsca uŝytkowania, a następnie dostarczy w to miejsce sprzęt naprawiony lub wolny od wad. Wykonawca dokona powyŝszego odbioru i zwrotu na własny koszt. Czas naprawy lub wymiany na wolny od wad wynosi 14 dni. 4. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat po ustaniu rękojmi/gwarancji W przypadku nie wykonania lub nie naleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający moŝe naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a. za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny za kaŝdy dzień opóźnienia, b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1 % ceny za kaŝdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny. 2. O nałoŝeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałoŝenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałoŝenia kary. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeŝeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7 Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić za zgodą obu stron wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 8 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania oraz systemu obsługi informatycznej hoteli i restauracji dla szkół w Kielcach

Zakup oprogramowania oraz systemu obsługi informatycznej hoteli i restauracji dla szkół w Kielcach ZATWIERDZAM Kielce, dnia 2011-12-14 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: Zakup oprogramowania oraz systemu obsługi informatycznej hoteli i restauracji dla szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA Projekt,,Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne Projekt Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 20/ZK/2011/SD

Numer sprawy: 20/ZK/2011/SD ZATWIERDZAM Kielce, dnia 2011-06-01 ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: Usługa polegającą na wynajmie sprzętu cięŝkiego w celu realizacji szkoleń na potrzeby projektu Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Komputer stacjonarny model wg opisu w części nr 1 (zestaw składający się m.in. z jednostki centralnej, klawiatury, myszy optycznej, spełniający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna komputerów

Specyfikacja techniczna komputerów Specyfikacja techniczna komputerów Właściwość Parametry wymagane Procesor Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, częstotliwość pracy zegara 1,6GHz lub procesor o równowaŝnej wydajności

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe

NOTEBOOK PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: Minimalne wymagania sprzętowe ILOŚĆ SZTUK: 2 Ekran NOTEBOOK 12" typu LED dotykowy obracany pracujący w trybie tablet o rozdzielczości dokładnie 1280x800 Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Napęd Pamięć wideo Złącza zewnętrzne Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo