CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający Prowadzący postępowanie (adres) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 041/ , fax. 041/ , Wydział Zamówień Publicznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, Kielce Biuro Zakładu Ul. Śląska 9, Kielce W oparciu o zastosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zapraszam do złoŝenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. 1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część zaproszenia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania 3. Wykonawca składający ofertę cenową musi dołączyć: - szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, typ, model i nazwę producenta (w przypadku nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona), - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, - wykaz wykonanych dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie za spełnienie warunku zamawiający uzna jeŝeli wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał dwie dostawy sprzętu informatycznego minimum o wartości złoŝonej oferty kaŝda. 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoŝenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 6. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w dniu podpisania umowy przedłoŝy kalkulację cen jednostkowych oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z charakterystyką stanowiącą załącznik do zaproszenia. 7. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę 8. Ofertę naleŝy składać na formularzu oferty cenowej która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia godzina 10:00 w sekretariacie Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, pokój nr 106,. 9. Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie z opisem: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO 1

2 Nie otwierać przed godz. 10:00 Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania. 10. W razie wątpliwości proszę o kontakt owy lub telefoniczny 041/ w Osoba do kontaktu: ElŜbieta Florek. 11. Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyŝ wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na stronie. DYREKTOR Wydziału Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków mgr ALOJZY JAKÓBIK Załączniki: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2. Druk oferty cenowej 3. Projekt umowy 2

3 Załącznik nr 1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE nr 1 Dział informatyki dostawa Subskrypcja aktualizacji do Fortigate 50B 7 szt. VAT obowiązujący 2. Subskrypcja aktualizacji do Fortigate 60B 9 szt. VAT obowiązujący 3. Subskrypcja aktualizacji do Fortigate 100A 1 szt. VAT obowiązujący 4. Bateria do APC Smart-UPS 1500 RM zalecana przez producenta UPSa 1 szt. VAT obowiązujący 5. Program Ewida Standard licencja premium 1 szt. VAT obowiązujący 6. Licencje dostępowe do Windows Terminal Server uŝytkowników VAT obowiązujący 7. Microsoft Office 2010 Professional Academic 3 szt. VAT obowiązujący 8. Microsoft Visio 2010 Professional Academic 3 szt. VAT obowiązujący 9. Pamięć RAM do komputera HP dc7900 (z oferty producenta komputera ze względu na jednolite warunki gwarancji na zestaw komputerowy) 2x1GB VAT obowiązujący 10. Dysk Twardy S-ATA o minimalnych parametrach VAT obowiązujący: a. dedykowany do pracy w macierzy RAID b. interfejs Serial-ATA II c. prędkość obrotowa 7200 obr./min. d. Pamięć cache 64 MB e. Gwarancja 3 lata f. Rozmiar dysku 3,5 cala g. Pojemność 1 TB 11. Dysk twardy Ultra SCSI 320 VAT obowiązujący: a. Interfejs SCSI 320 b. Pojemność 300 GB c. Prędkość obrotowa obr./min d. Dysk musi współpracować z serwerem Dell PowerEdge 1850 e. Gwarancja 3 lata 12. Windows 2008 Server Standard licencja na serwer 2 szt. VAT obowiązujący Kozienice dostawa 2011 ZADANIE nr laptopów o minimalnych parametrach VAT 0% Minimalne wymagania: Ekran Matryca 15,6 HD matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość 1366 x 768) Kamera Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym oprogramowaniem Obudowa Obudowa z dodatkiem stopów magnezu o wzmocnionej konstrukcji, stalowe zawiasy wyświetlacza 3

4 klasy x 86 dwurdzeniowy dla urządzeń mobilnych umoŝliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście MobileMark2007, jednocześnie, następujące wyniki: 1) Performance Procesor Qualification 225pkt; 2) MobileBattery Life Rating 360 minut; testowany przy rozdzielczości ekranu 1366x768 punktów z paletą minimum 32 bit. Wymaga się załączenia wydruków z przeprowadzonych testów. Pamięć RAM 2 GB DDR3 1333MHz (w dwóch modułach) z moŝliwością rozbudowy do 8GB; 320GB SATA/7200 wyposaŝony w system bezpieczeństwa zapobiegający Dysk twardy uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagroŝenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań Karta grafiki zintegrowana z pamięcią współdzieloną min 256MB, ze Karta graficzna sprzętowym wsparciem dla DX 10.0 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 Głośniki Stereo, wbudowane Zintegrowane: 1x Express Card slot, 1x VGA 1 x Display Port, 1x esata/usb 2.0 Combo, 3x USB 2.0, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394), 1x dedykowane złącze replikatora portów (stacji Porty/złącza dokującej), zintegrowany czytnik SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, xd-picture card 1x SD Card reader, 1x MMC Card leader, złącze typu Kensington Slot Wbudowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000, Intel WiFi ( a/b/g/n), Bluetooth V2.1 Klawiatura odporna na zalanie- układ US QWERTY z klawiszami Klawiatura numerycznymi, Touchpad z wydzielonym scroll em Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Dual Layer Bateria Li-Ion zapewniająca pracę przez 6 godzin, z moŝliwością instalacji Bateria\Zasilanie drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a, zasilacz zewnętrzny V, System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade u do Windows XP Oprogramowanie dodatkowe Zarządzanie Bezpieczeństwo 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2. Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 1. BIOS posiada moŝliwość skonfigurowania hasła Power On, ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), blokadę portów USB, COM i Centronics; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; kontrola sekwencji boot-ącej; start systemu z urządzenia USB zawierać nieulotną informację z nazwą numerem produktu, numerem seryjnym oraz MAC adresem karty sieciowej. 2. Komputer posiada zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Wbudowany czytnik linii papilarnych 4

5 Wymagane oświadczenia i certyfikaty dołączone do dokumentacji przetargowej Gwarancja Producenta Waga 4. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington 5. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego Certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows Deklaracja CE Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 36 miesięcy na notebook, 36 miesięcy na baterię Waga: Nie większa niŝ 2,65 kg Mysz optyczna producenta laptopa Dodatkowe akcesoria Dodatkowe Oprogramowanie OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL 2. Serwer o minimalnych parametrach 1 szt. VAT 0%: Wymagane minimalne parametry techniczne Obudowa wolnostojąca z moŝliwością montaŝu w szafie rack 19". Obudowa Maksymalna wysokość w szafie rack 5U. Czterordzeniowy, minimalna częstotliwość taktowania rdzenia 2,0 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający Typ procesora zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Ilość procesorów 1 8 GB DDR MHz, Registered (RDIMM).MoŜliwość rozszerzenia pamięci Pamięć RAM do min. 192 GB Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez Płyta główna producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. MoŜliwość instalacji na płycie modułu TPM 4 sloty PCI Express. MoŜliwość zamiany jednego ze slotów PCI Express na 2 Sloty PCI sloty PCI-X Wymagane 4 dyski SATA LFF. minimum: 2 x 160GB Dyski HDD minimum: 2 x 1TB MoŜliwość rozbudowy macierzy serwera do 8 dysków LFF. Wymagany kontroler obsługujący RAID 0, 1, 5. MoŜliwość instalacji w Kontroler macierzowy serwerze kontrolera z podtrzymaniem bateryjnym wyposaŝonego w 1GB pamięci typu Flash 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, Karta sieciowa zintegrowane z płytą główną Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna (64 MB) 2 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania Porty 8 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu obudowy i 2 wewnątrz), 1 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy, 5

6 Napęd dysków optycznych Napęd taśmowy Zasilanie Chłodzenie Zarządzanie System operacyjny Gwarancja i serwis Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej Porty do podpięcia myszki i klawiatury DVD MoŜliwość instalacji napędu LTO5 w wewnętrznych zatokach serwer. Zasilacz 460W non hot plug, moŝliwość instalacji nadmiarowego zasilacza MoŜliwość instalacji nadmiarowych wentylatorów Serwer musi być wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS). MoŜliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezaleŝne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Hyper-V Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware HP Citrix Essentials for XenServer Wymagana 3-letnia gwarancja producenta serwera. MoŜliwość przedłuŝenia gwarancji do minimum 5 lat Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 3. Zasilacz awaryjny UPS 1szt. VAT obowiązujący Wymagane minimalne parametry techniczne Moc wyjściowa Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować Napięcie wyjściowe Informacja o napięciu wyjściowym Zniekształcenia napięcia wyjściowego Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią Typ przebiegu Gniazda wyjściowe 670W / 1000 VA 670W / 1000 VA 230V Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego Mniej niŝ 5% przy pełnym obciąŝeniu Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57 63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz sinusoida (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego Zakres napięcia wejściowego IEC-320 C V 6

7 w trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Typ akumulatora Typowy czas pełnego ładowania akumulatora Czas podtrzymania dla obciąŝenia 100% Czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% Port komunikacyjny Ilość interfejsów SmartSlot 1 Panel przedni Alarm dźwiękowy Okres gwarancji V Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 3 godziny 6,1 min 20,6 min Gniazdo typu SmartSlot,USB Wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator 4. Program anty-wirusowy Kaspersky dla szkół VAT obowiązujący: licencja na 100 stanowisk w obrębie szkoły Licencja na 1 Windows Server 5. Microsoft Office 2010 Professional Edu licencja na 10 stanowisk VAT obowiązujący 6. Windows Server 2008 Standard VAT obowiązujący: Licencja na 1 serwer Licencje dostępowe dla 70 klientów 7. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej o minimalnych parametrach 1 szt. VAT obowiązujący: Zamawiany system musi spełniać następujące wymagania: Rodzaj obudowy Protokół komunikacyjny danych Tryb komunikacji Zewnętrzna Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE b, IEEE a, IEEE g, IEEE n(draft 2.0) Półdupleks, pełny dupleks Autouplink (auto MDI/MDIX), Cechy technologia MIMO, obsługa WiFi Multimedia (WMM), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP) Zasilanie przez Ethernet Tak Algorytm kodowania Metoda identyfikacji Zgodność z normami TLS, PEAP, TTLS, WPAEnterprise,WPA2Enterprise MSCHAPv.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE b, IEEE a, IEEE 802.3af, IEEE d, IEEE g, IEEE802.1x, IEEE i, IEEE h, IEEE n (draft 2.0) 7

8 Antena Ilość anten 3 Kierunkowość Interfejsy ZuŜycie energii w trybie aktywności Dodatkowe wymagania serwisowo gwarancyjne Wewnętrzna zintegrowana Antena dookólna 1 x sieć Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000BaseTRJ45 1 x zarządzający RJ45 Max 8 wat pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, Zamawiający oczekuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie uŝywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaŝy producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski. Gwarancja wieczysta Punkt dostępu bezprzewodowego musi współdziałać z systemem zarządzania siecią bezprzewodową HP MSM Access Manager 8. Drukarka atramentowa o minimalnych parametrach 1szt. Vat obowiązujący Wymagane minimalne parametry techniczne Technologia druku Typy atramentów Prędkość druku Czarny tekst, A4: Tryb draft Prędkość druku Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4: Tryb draft Czułość ISO Jakość druku Druk bez marginesów Marginesy wydruku Czcionki Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Nośniki Formaty nośników Obsługa papieru Szybkość procesora Drukowanie dwustronne Technologia termiczna Atramenty pigmentowe (kolorowe), atrament pigmentowy (czarny) Do 35 str./min Do 34 str./min W czerni: Do 15 str./min, Kolor: Do 11 str./min W czerni: Do 1200 x 1200 dpi, Kolor: Druk w kolorze z rozdzielczością optymalizowaną do 4800 x 1200 dpi Tak (do 210 x 297 mm) Górny: 3,3 mm, dolny: 3,3 mm, lewy: 3,3 mm, prawy: 3,3 mm 8 wbudowanych czcionek, po 4 w pionowym i poziomym układzie strony; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (zawierają znak euro) Do stron Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, karty (indeksowe), folie Standardowo: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm;koperty: Nr 10, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch, nietypowe: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm Standardowo: podajnik na 250 arkuszy 384 MHz Automatyczny (standardowo) 8

9 Zasilanie Interfejsy Pamięć Obsługiwane systemy operacyjne ENERGY STAR Gwarancja Wymagania: Napięcie wejściowe V (+/- 10%), 50/60 Hz, Materiały eksploatacyjne: Zewnętrzny USB 2.0, Ethernet, Standardowo: 32 MB; Maksymalnie: 32 MB Microsoft Windows 2000 (SP4), XP Home (SP1) i Professional (SP1) (32- i 64-bitowy), XP Professional x64 (SP1); WindowsVista ; Mac OS X v , v10.5 (do systemów Microsoft Windows 2000 (SP4), XP Professional x64 (SP1), XP StarterEdition i Windows Vista Starter Edition dostępne są tylko sterowniki drukarki oraz oprogramowanie Toolbox) Tak Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Włoszczowa dostawa laptopów o minimalnych parametrach VAT 0% Minimalne wymagania: Ekran Matryca 15,6 HD matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość 1366 x 768) Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym Kamera oprogramowaniem Obudowa z dodatkiem stopów magnezu o wzmocnionej konstrukcji, stalowe Obudowa zawiasy wyświetlacza klasy x 86 dwurdzeniowy dla urządzeń mobilnych umoŝliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście MobileMark2007, jednocześnie, następujące wyniki: 1) Performance Procesor Qualification 225pkt; 2) MobileBattery Life Rating 360 minut; testowany przy rozdzielczości ekranu 1366x768 punktów z paletą minimum 32 bit. Wymaga się załączenia wydruków z przeprowadzonych testów. Pamięć RAM 2 GB DDR3 1333MHz (w dwóch modułach) z moŝliwością rozbudowy do 8GB; 320GB SATA/7200 wyposaŝony w system bezpieczeństwa zapobiegający Dysk twardy uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagroŝenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań Karta grafiki zintegrowana z pamięcią współdzieloną min 256MB, ze Karta graficzna sprzętowym wsparciem dla DX 10.0 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 Głośniki Stereo, wbudowane Zintegrowane: 1x Express Card slot, 1x VGA 1 x Display Port, 1x esata/usb 2.0 Combo, 3x USB 2.0, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394), 1x dedykowane złącze replikatora portów (stacji dokującej), Porty/złącza zintegrowany czytnik SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, xd-picture card 1x SD Card reader, 1x MMC Card leader, złącze typu Kensington Slot Wbudowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000, Intel WiFi ( a/b/g/n), Bluetooth V2.1 Klawiatura odporna na zalanie- układ US QWERTY z klawiszami Klawiatura numerycznymi, Touchpad z wydzielonym scroll em Napęd optyczny DVD+/-RW Dual Dual Layer 9

10 Bateria\Zasilanie System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Zarządzanie Bezpieczeństwo Bateria Li-Ion zapewniająca pracę przez 6 godzin, z moŝliwością instalacji drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a, zasilacz zewnętrzny V, Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade u do Windows XP 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np. CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2. Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 1. BIOS posiada moŝliwość skonfigurowania hasła Power On, ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), blokadę portów USB, COM i Centronics; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; kontrola sekwencji boot-ącej; start systemu z urządzenia USB zawierać nieulotną informację z nazwą numerem produktu, numerem seryjnym oraz MAC adresem karty sieciowej. 2. Komputer posiada zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Wbudowany czytnik linii papilarnych 4. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington 5. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego Certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows Wymagane oświadczenia i Deklaracja CE. Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie certyfikaty dołączone do wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy dokumentacji przetargowej serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja Producenta 36 miesięcy na notebook, 36 miesięcy na baterię Waga Waga: Nie większa niŝ 2,65 kg Dodatkowe akcesoria Mysz optyczna producenta laptopa Dodatkowe Oprogramowanie OfficeProPlus 2010 SNGL OLP NL 2. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej o minimalnych parametrach 1 szt VAT 22%: Zamawiany system musi spełniać następujące wymagania: Rodzaj obudowy Protokół komunikacyjny danych Tryb komunikacji Cechy Zewnętrzna Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE b, IEEE a, IEEE g, IEEE n(draft 2.0) Półdupleks, pełny dupleks Autouplink (auto MDI/MDIX), technologia MIMO, obsługa WiFi Multimedia (WMM), obsługa protokołu 10

11 Zasilanie przez Ethernet Tak Algorytm kodowania Metoda identyfikacji Zgodność z normami Antena Ilość anten 3 Kierunkowość Interfejsy ZuŜycie energii w trybie aktywności Dodatkowe wymagania serwisowo gwarancyjne Port Aggregation Protocol (PAgP) TLS, PEAP, TTLS, WPAEnterprise,WPA2Enterprise MSCHAPv.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE b, IEEE a, IEEE 802.3af, IEEE d, IEEE g, IEEE802.1x, IEEE i, IEEE h, IEEE n (draft 2.0) Wewnętrzna zintegrowana Antena dookólna 1 x sieć Ethernet10BaseT/100BaseTX/1000BaseTRJ45 1 x zarządzający RJ45 Max 8 wat pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim, Zamawiający oczekuje, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie uŝywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach. Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem uslug gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i swiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski Gwarancja wieczysta Punkt dostępu bezprzewodowego musi współdziałać z systemem zarządzania siecią bezprzewodową HP MSM Access Manager 3. Microsoft Office 2010 Professional (wersja edukacyjna) licencja na 20 stanowisk VAT 22% Miechów dostawa Komputer stacjonarny o minimalnych parametrach VAT 0% Jednostka centralna Element Wymaganie minimalne konfiguracji Chipset płyty głównej Rekomendowany przez producenta procesora Procesor Zainstalowana pamięć operacyjna RAM Rodzaj pamięci RAM procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,93GHz, obsługa technologii Hyper-Threading, pamięć cache CPU co najmniej 4 MB L3 lub procesor o równowaŝnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 2GB (2x1GB dual ) DDR3 SDRAM 1333MHz, 4 gniazda DIMM, moŝliwość rozbudowy do 16GB (dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) 11

12 Płyta Główna Gniazda rozszerzeń Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Zarządzanie Dysk twardy Napędy wbudowane Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, wbudowanym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 Conajmniej: 3 gniazda PCI pełnej wysokości, 2 gniazda PCI Express pełnej wysokości x16, 1 gniazdo PCI Express pełnej wysokości x1 2 x PS/2 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wejście mikrofonowe 1 x port równoległy (Centronics) 1 x esata 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna umoŝliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. minimum: 320GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ optyczny : 16X/48X DVD-RW SATA Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio, wbudowany głośnik Karta graficzna Nie zintegrowana Typ chipsetu: Radeon HD4550; Szyna pamięci: 64-bitowa; Rodzaj pamięci: DDR III; Zainstalowana pamięć wideo: 512 MB; Częstotliwość RAMDAC: 400 MHz; Taktowanie rdzenia: 600 MHz; Taktowanie pamięci: 800 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1536 pikseli; Typ złącza magistrali: PCI-E 16x; Złącze zewnętrzne: 1 x DVI-D, wyjście TV Karta sieciowa zintegrowana, 10/100/1000 Mysz Klawiatura Obudowa Zasilacz Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB MiniTower - fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie (rozwiązanie w pełni wspierane przez producenta komputera dostarczone wszystkie elementy potrzebne do zmiany połoŝenia obudowy) montaŝ napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaŝ dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Beznarzędziowe (bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub) otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń Min. 320 W Napięcie wejściowe / V, 50/60Hz, Hz, 12

13 aktywny stabilizator PFC o sprawności (89%) Głośność Maksymalnie 23 db z pozycji obserwatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymagane oświadczenie producenta dołączone do dokumentacji przetargowej Bezpieczeństwo 1.BIOS musi posiadać moŝliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do Biosu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - moŝliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem. Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe Wymagane oświadczenia dołączone do dokumentacji przetargowej - funkcja zdalnego monitorowania stanu otwarcia obudowy - funkcja zdalnego zamykania i otwierania obudowy Licencja Windows 7 Professional z prawem uŝywania Windows XP Professional, system preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, dostarczone nośniki ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami zarówno do Windows 7 Professional jak i do Windows XP Professional. 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.cd-rom oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umoŝliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. CE dla urządzeń Oświadczenie producenta komputera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Gwarancja i standardy 36 miesięcy on-site producenta komputera (w miejscu eksploatacji) Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); Monitor o minimalnych parametrach Minimalne parametry Typ ekranu Rozmiar plamki TN; Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna przekątna 22 cali 0,282 mm Współczynnik kontrastu 1000:1 Jasność Kąt podglądu Czas reakcji matrycy 250 cd/m² 160 w poziomie, 160 w pionie max 5ms 13

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia 2010-11-16 DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SZKÓŁ w KIELCACH oraz SZKÓŁ w KAZIMIERZY

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 44 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 44 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej (dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne. /pieczęć oferenta/ Załącznik nr 3 Formularz cenowy 1) Komputer: 78 sztuk Nazwa komponentu Płyta główna Chipset Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1)

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 193 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (kody CPV 30121200-5,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo