Wzorce projektowe warstwy aplikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzorce projektowe warstwy aplikacji"

Transkrypt

1 Rozproszonych Wzorce projektowe warstwy aplikacji 1

2 Wzorce projektowe warstwy aplikacji Front Controller Zapewnia wspólny punkt obsługi Ŝąda dań dla komponentów warstwy prezentacji Dispatcher View Zapewnia przekazywanie Ŝąda dań klienta do wybranych komponentów w widoku (wybór r widoku przez klienta) Service To Worker Zapewnia przekazywanie Ŝąda dań klienta do wybranych komponentów w widoku (wybór r widoku przez serwer) 2/31 2

3 Front Controller 3/31 3

4 Front Controller - motywacje Mechanizm obsługi Ŝąda dań warstwy prezentacji moŝe być zdecentralizowany lub scentralizowany. Mechanizm zdecentralizowany powoduje problemy: Redundancja kodu dostępu do komponentów w usługowych ugowych Brak spójno jności w nawigacji między róŝnymi r widokami Trudniejsza pielęgnacja (częste zmiany w róŝnych r miejscach) 4/31 System rozproszony potrzebuje dla warstwy prezentacji centralnego punktu dostępowego, który będzie integrował usługi, zarządzał odtwarzaniem zawartości, prezentacją treści i nawigacją. Jeśli takiego centralnego punktu dostępowego brakuje, to pojawiają się następujące problemy: KaŜdy widok zapewnia sobie sam dostęp do komponentów usługowych, co powoduje redundancję kodu. KaŜdy widok sam organizuje nawigację, co moŝe powodować niespójność nawigacji między róŝnymi widokami Sterowanie rozproszone jest trudniejsze w pielęgnacji i modyfikacji z powodu konieczności zmian w wielu róŝnych miejscach 4

5 SpostrzeŜenia enia i wymagania Wspólne usługi ugi systemowe rozpoczynają i kończ czą przetwarzanie w tym samym Ŝądaniu. Przy odtwarzaniu i manipulacji danymi konieczne sąs punkty decyzyjne. Potrzebny jest centralny punkt monitorujący. Wiele róŝnych r widoków w odpowiada na podobne Ŝądania biznesowe. Logika zarządzania widokami jest dość złoŝona. ona. 5/31 Ponadto zauwaŝono, Ŝe w systemach wykorzystujących wspólne komponenty usługowe: Komponenty usługowe często realizują operacje w pojedynczych Ŝądaniach. Dla przykładu usługi ochrony potrzebują jednego Ŝądania dla uwierzytelnienia klienta. Potrzebne są punkty decyzyjne, w których klient będzie mógł podejmować decyzje co do odtwarzania danych i ich zapisywania. Potrzebny jest centralny punkt monitorujący działania uŝytkownika i postęp przetwarzania w całej witrynie. Wiele róŝnych widoków odpowiada na podobne Ŝądania biznesowe. Logika zarządzania widokami jest często dość złoŝona. 5

6 Rozwiązanie zanie Zastosowanie centralnego kontrolera frontowego (Front Controller) do obsługi Ŝąda dań. Kontroler frontowy: zarządza obsług ugą Ŝąda dań wywołuje usługi ugi ochrony (np( np.. uwierzytelnienia) przekazuje Ŝądania przetwarzania do komponentów usługowych ugowych zarządza wyborem odpowiedniego widoku w odpowiedzi na Ŝądanie zarządza wyborem strategii tworzenia zawartości zarządza obsług ugą błędów 6/31 Przez zcentralizowanie sterowania Front Controller zmniejsza wielkość kodu Java w skrypletach zawartych na stronach JSP wspierając wielokrotne wykorzystanie tego samego kodu. Kontroler frontowy często współpracuje z komponentem przekaźnika (Dispatcher View), który jest odpowiedzialny za zarządzanie widokami i nawigację. Przekaźnik wybiera widok i przekazuje sterowanie do tego widoku. Przekaźnik moŝe być zawarty bezpośrednio w kontrolerze lub umieszczony w osobnym komponencie. ChociaŜ wzorzec Front Controller sugeruje centralne przetwarzanie Ŝądań, nie ogranicza on liczby komponentów obsługujących Ŝądania. Aplikacja moŝe wykorzystywać wiele kontrolerów frontowych, po jednym dla osobnego zbioru usług. 6

7 Struktura komponentów Client requests Front Controller «servlet» Servlet Front «JSP» JSP Front 7/31 Głównym komponentem wzorca jest Front Controller, który moŝe być zrealizowany w technologii serwletów lub technologii JSP. 7

8 Przekazywanie Ŝąda dań Client Front Controller Dispatcher View Helper 1: Send (Request) 1.1: Delegate (Request) 1.1.1: Forward (Request) 2: Send (Request) 2.1: Forward (Request) 3: Send (Request) 3.1: Forward (Request) 8/31 1. Klient wysyła Ŝądania do kontrolera frontowego. 1.1 Kontroler frontowy rozpoznaje Ŝądania i przekazuje je do przekaźnika Przekaźnik wybiera określony widok i przekazuje do niego Ŝądanie klienta 2. W drugim przypadku klient wysyła Ŝądanie do kontrolera frontowego, a ten 2.1 bezpośrednio przekazuje Ŝądanie do wybranego przez siebie widoku 3. W trzecim przypadku klient wysyła do kontrolera frontowego Ŝądanie, które nie wymaga obsługi przez widok, 3.1 lecz przez obiekt pomocniczy 8

9 Strategie implementacyjne Implementacja przez serwlet moŝliwo liwość wykorzystania interpretera komend (wzorzec Command [GoF]) Implementacja przez stronę JSP 9/31 9

10 Przykład implementacja przez serwlet public class EmployeeController extends HttpServlet {... // Handles the HTTP GET method. protected void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { processrequest(request, response); } // Handles the HTTP POST method. protected void dopost(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { processrequest(request, response); } // Processes requests for both HTTP GET and POST methods protected void processrequest (HttpServletRequest equest, HttpServletResponse response) { String page; // ApplicationResources provides a simple API for retrieving constants // and other preconfigured values ApplicationResources resource = ApplicationResources.getInstance(); // Use a helper object to gather parameter specific information. RequestHelper helper = new RequestHelper(request); Command cmdhelper= helper.getcommand(); // Command helper perform custom operation 10/31 W implementacji przez serwlet: metoda doget obsługuje Ŝądania przekazywane przez metodę HTTP GET metoda dopost obsługuje Ŝądanie przekazywane przez metodę HTTP POST obie te metody korzystają ze wspólnej procedury processrequest która wykorzystuje pomocniczy komponent interpretera komend (cmdhelper) i na podstawie odpowiedzi wybiera odpowiedni widok, do którego przekazuje Ŝądanie klienta (dispatch) // public class Controller extends HttpServlet { // Handles the HTTP GET method. protected void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { processrequest(request, response); } // Handles the HTTP POST method. protected void dopost(httpservletrequest request,httpservletresponse response) { processrequest(request, response); } // Processes requests for both HTTP GET and POST methods. protected void processrequest(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { String page; // ApplicationResources provides a simple API for retrieving constants // and other preconfigured values ApplicationResources resource = ApplicationResources.getInstance(); // Use a helper object to gather parameter specific information. RequestHelper helper = new RequestHelper(request); Command cmdhelper= helper.getcommand(); // Command helper perform custom operation page = cmdhelper.execute(request, response); // dispatch control to view 10

11 Przykład implementacja przez stronę JSP contenttype="text/html"%> page import="corepatterns.util.*" %> <html> <head><title>jsp Front Controller</title></head> <body> <h3><center> Employee Profile </h3> <% <jsp:usebean id="employee" scope="request" class="corepatterns.util.employeeto"/> <FORM method=post > <table width="60%"> <tr> <td> First Name : </td> <td> <input type="text" name="<%=constants.fld_firstname%>" value="<jsp:getproperty name="employee" property="firstname"/>"> </td> </tr> <tr> <td> Last Name : </td> <td> <input type="text" name="<%=constants.fld_lastname%>" value="<jsp:getproperty name="employee" property="lastname"/>"> </td> </tr> <tr> 11/31 Implementacja przez stronę JSP, chociaŝ semantycznie równowaŝna, jest mniej popularna od implementacji przez serwlet z dwóch powodów: PoniewaŜ kontroler frontowy przetwarza Ŝądania niekoniecznie związane z formatowaniem widoku, więc implementacja tego komponentu przez stronę JSP wydaje się być nieporozumieniem. PoniewaŜ technologia JSP bazuje na znacznikach JSP w kodzie HTML, więc śledzenie wykonywania programu jest mocno utrudnione. // contenttype="text/html"%> page import="corepatterns.util.*" %> <html> <head><title>jsp Front Controller</title></head> <body> <h3><center> Employee Profile </h3> <% <jsp:usebean id="employee" scope="request" class="corepatterns.util.employeeto"/> <FORM method=post > <table width="60%"> <tr> <td> First Name : </td> <td> <input type="text" name="<%=constants.fld_firstname%>" value="<jsp:getproperty name="employee" property="firstname"/>"> </td> </tr> <tr> <td> Last Name : </td> <td> <input type="text" name="<%=constants.fld_lastname%>" value="<jsp:getproperty name="employee" property="lastname"/>"> </td> </tr> <tr> <td> Employee ID : </td> <td> <input type="text" 11

12 Strategie adresowania kontrolera Adresowanie fizyczne Adresowanie logiczne process=resource1.jsp process=servletcontroller 12/31 Przy przekazywaniu Ŝądań do kontrolera frontowego pojawia się problem adresowania tego kontrolera. Najprostszym rozwiązaniem jest jawne wpisanie nazwy fizycznego komponentu implementującego kontroler do URL, jak np.: Oczywiście przy zmianie sposobu implementacji adresy URL będą musiały ulec zmianie. Dlatego wskazane jest uŝycie nazwy logicznej zasobu, np.: a następnie w konfiguracji witryny przypisanie nazwy logicznej do zasobu fizycznego: process=resource1.jsp process=servletcontroller 12

13 Zalety i wady stosowania wzorca Centralizacja sterowania większa łatwość śledzenia Ŝąda dań Uwaga: pojedynczy, wraŝliwy punkt systemu Wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem Pojedynczy punkt kontroli (mniej zasobów) Wspomaganie powtórnego wykorzystania kodu Wspólny kod komponentów w przeniesiony do sterownika 13/31 Centralizacja sterowania Kontroler frontowy stanowi centralny punkt obsługi Ŝądań. Ułatwia to śledzenie Ŝądań i ich obsługi. Z drugiej jednak strony stanowi punkt wraŝliwy, potencjalnie naraŝony na błędy implementacji. Wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem Kontroler frontowy moŝe realizować funkcje ochronne (np. uwierzytelnienia). PoniewaŜ taki punkt kontrolny jest pojedynczy, to kontrola uwierzytelnienia jest łatwiejsza, a ponadto zuŝywa się na to mniej zasobów. Wspomaganie powtórnego wykorzystania kodu Kontroler frontowy powoduje, Ŝe często wykorzystywany kod komponentów warstwy prezentacji zostaje przeniesiony do wspólnego sterownika. 13

14 Dispatcher View 14/31 14

15 Dispatcher View Zapewnia przekazywanie Ŝąda dań klienta do określonego widoku Łączy wzorce Front Controller i View Helper W odróŝnieniu od wzorca Service To Worker rola przekaźnika ograniczona lub umiarkowana 15/31 Wzorzec Dispatcher View jest stosowany w aplikacji złoŝonej z wielu widoków. Zapewnia przekazywanie Ŝądań klienta do odpowiedniego widoku wówczas, gdy to serwer decyduje, do którego widoku musi trafić Ŝądanie. Wzorzec łączy w sobie rozwiązania wzorców Front Controller i View Helper (ten drugi wzorzec zdefiniowany jest w warstwie prezentacji). Wzorzec Dispatcher View jest podobny do wzorca Service To Worker, ale w odróŝnieniu od niego rola komponentu przekazującego Ŝądania jest ograniczona lub umiarkowana. 15

16 Ograniczona rola przekaźnika Do wyboru widoku nie wykorzystuje się zewnętrznych zasobów. Informacje zawarte w Ŝądaniu sąs wystarczające ce do określenia widoku, do którego trzeba przekazać Ŝądanie. Przykład: 16/31 Ograniczona rola przekaźnika polega na tym, Ŝe do wyboru widoku aplikacja nie potrzebuje dostępu do Ŝadnych dodatkowych zasobów. Oznacza to, Ŝe dane przekazywane przez klienta w Ŝądaniu są wystarczające do określenia widoku, do którego trzeba przekazać Ŝądanie. Dane są zakodowane w URL poprzez parametry Ŝądania, np.: 16

17 Umiarkowana rola przekaźnika Klient przekazuje Ŝądanie bezpośrednio do sterownika, z parametrem kwerendy opisującym akcję do podjęcia: Przykład 17/31 Umiarkowana rola przekaźnika polega na tym, Ŝe wybór widoku następuje na podstawie parametrów przekazywane przez klienta, np.: 17

18 Struktura komponentów Client requests «servlet» Front Controller delegates Dispatcher dispatches 1 1..* «JSP» View 1 uses * Helper 18/31 Głównym komponentem wzorca jest przekaźnik (Dispatcher). Komponent ten często współdziała z kontrolerem frontowym (Front Controller) implementowanym w formie serwletu. Przekazuje Ŝądania z kontrolera do wybranego widoku (np. strony JSP). Widok moŝe wykorzystywać dodatkowe obiekty pomocnicze. 18

19 Współdzia działanie anie komponentów Client «servlet» Front Controller Dispatcher «JSP» View Helper Value Object Business Service 1: Request 1.1: Delegate 1.1.1: Dispatch : Retrieve : Get Data : Get Property 19/31 Przy współdziałaniu komponentów we wzorcu Dispatcher View: 1. Klient przesyła Ŝądanie do kontrolera frontowego 1.1 Kontroler rozpoznaje Ŝądanie i przesyła je do przekaźnika Przekaźnik wybiera widok (stronę JSP) na podstawie danych zawartych w Ŝądaniu Widok korzysta z obiektu pomocniczego, który pobiera dane z komponentu usługowego zwracającego obiekt transferowy który przenosi dane dla widoku 19

20 Strategie implementacyjne Dla widoków przez serwlet przez JSP Dla obiektu pomocniczego przez komponenty EJB przez custom tags 20/31 Komponenty widoku mogą być implementowane w technologii serwletów albo jako strony JSP. W pierwszym przypadku obiekty pomocnicze są implementowane jako komponenty EJB, a w drugim przez znaczniki uŝytkownika (custom tags). 20

21 Client Strategia "przekaźnik w sterowniku" Dispatcher «JSP» View Helper Value Object Business Service 1: Request 1.1: Dispatch 1.1.1: Retrieve : Get Data 1.1.2: Get Property 21/31 Wzorzec Dispatcher View i Front Controller mogą być zaimplementowane w jednym komponencie. 21

22 Client Strategia "przekaźnik w widoku" «JSP» View Dispatcher «JSP» View Helper Value Object Business Service 1: Request 1.1: Delegate 1.1.1: Dispatch : Retrieve : Get Data : Get Property 22/31 Wzorzec Dispatcher View moŝe być teŝ zaimplementowany w komponencie widoku w technologii JSP. 22

23 Przykład implementacja z kontrolerem w serwlecie public class Controller extends HttpServlet { // Handles the HTTP GET method. protected void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { processrequest(request, response); } // Handles the HTTP POST method. protected void dopost(httpservletrequest request,httpservletresponse response) { processrequest(request, response); } // Processes requests for both HTTP GET and POST methods. protected void processrequest(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { String nextview;... nextview = request.getparameter("nextview");... dispatch(request, response, nextview); } // Dispatcher method protected void dispatch(httpservletrequest request, HttpServletResponse response, String page) { RequestDispatcher dispatcher = getservletcontext().getrequestdispatcher(page); dispatcher.forward(request, response); 23/31 W poniŝszym przykładzie wzorzec Dispatch View jest implementowany wraz ze wzorcem Front Controller przez serwlet. Od poprzedniego przykładu implementację odróŝnia metoda processrequest, w której nazwę następnego widoku (nextview) pobiera się z parametru Ŝądania. // public class Controller extends HttpServlet { // Handles the HTTP GET method. protected void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { processrequest(request, response); } // Handles the HTTP POST method. protected void dopost(httpservletrequest request,httpservletresponse response) { processrequest(request, response); } // Processes requests for both HTTP GET and POST methods. protected void processrequest(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) { String nextview;... nextview = request.getparameter("nextview");... dispatch(request, response, nextview); } // Dispatcher method protected void dispatch(httpservletrequest request, HttpServletResponse response, String page) { RequestDispatcher dispatcher = getservletcontext().getrequestdispatcher(page); dispatcher.forward(request, response); } } 23

24 Przykład implementacja przez stronę JSP taglib uri="/web-inf/corepatternstaglibrary.tld" prefix="corepatterns" %> <html> <head><title>accountdetails</title></head> <body> <corepatterns:accountquery queryparams="custid,acctkey" scope="request" /> <h2><center> Account Detail for <corepatterns:account attribute="owner" /></h2> <br><br> <tr> <td>account Number :</td> <td><corepatterns:account attribute="number" /></td> </tr> <tr> <td>account Type:</td> <td><corepatterns:account attribute="type" /></td> </tr> <tr> <td>account Balance:</td> <td><corepatterns:account attribute="balance" /></td> </tr> <tr> 24/31 Implementacja przez stronę JSP, chociaŝ semantycznie równowaŝna, jest mniej popularna od implementacji przez serwlet z dwóch powodów: PoniewaŜ kontroler frontowy przetwarza Ŝądania niekoniecznie związane z formatowaniem widoku, więc implementacja tego komponentu przez stronę JSP wydaje się być nieporozumieniem. PoniewaŜ technologia JSP bazuje na znacznikach JSP w kodzie HTML, więc śledzenie wykonywania programu jest mocno utrudnione. // taglib uri="/web-inf/corepatternstaglibrary.tld" prefix="corepatterns" %> <html> <head><title>accountdetails</title></head> <body> <corepatterns:accountquery queryparams="custid,acctkey" scope="request" /> <h2><center> Account Detail for <corepatterns:account attribute="owner" /></h2> <br><br> <tr> <td>account Number :</td> <td><corepatterns:account attribute="number" /></td> </tr> <tr> <td>account Type:</td> <td><corepatterns:account attribute="type" /></td> </tr> <tr> <td>account Balance:</td> <td><corepatterns:account attribute="balance" /></td> </tr> <tr> <td>overdraft Limit:</td> <td><corepatterns:account attribute="overdraftlimit" /></td> </tr> <table border=3> 24

25 Zalety wzorca Centralizuje sterowanie i ułatwia u powtórne uŝycie kodu i utrzymanie kodu Ułatwia podział aplikacji na warstwy Ułatwia podział ról l między projektantów 25/31 Centralizuje sterowanie i ułatwia powtórne uŝycie kodu i utrzymanie kodu Centralizacja sterowania, wykorzystanie wspólnego kodu w wydzielonym komponencie oraz ułatwienie pielęgnacji kodu to te same zalety, co w przypadku wzorca Front Controller. Ułatwia podział aplikacji na warstwy Wykorzystanie obiektów pomocniczych jasno oddziela warstwę prezentacji od przetwarzania w warstwie aplikacji. Stanowi lepsze rozwiązanie od skrypletów, które w większych projektach przestają być wystarczające. Ułatwia podział ról między projektantów Wydzielenie logiki aplikacji z warstwy prezentacji ułatwia podział ról między projektantów na tych, którzy zajmują się wizualną stroną projektu i tych, którzy zarządzają logiką aplikacji. 25

26 Service To Worker 26/31 26

27 Service To Worker Podobnie jak wzorzec Dispatcher View łączy wzorce Front Controller i View Helper w komponencie przekaźnika. Przekaźnik moŝe e być bardziej zaawansowany. MoŜe e wywoływa ywać usługi ugi biznesowe dla określenia, który widok jest najbardziej odpowiedni. 27/31 Wzorzec Service To Worker spełnia tę samą rolę co Dispatcher View. RóŜnica polega na tym, Ŝe rola przekaźnika moŝe być duŝo większa niŝ we wzorcu Dispatcher View. Przekaźnik sam określa, do którego widoku wysłać Ŝądanie klienta. W tym celu moŝe wykorzystywać usługi biznesowe. 27

28 Struktura wzorca Client requests «servlet» Front Controller delegates dispatches Dispatcher 1 1..* «JSP» View uses uses uses * * * Helper 28/31 RóŜnica w strukturze wzorca Service To Worker w stosunku do Dispatcher View polega na tym, Ŝe nie tylko komponent widoku korzysta z obiektów pomocniczych, ale równieŝ przekaźnik i kontroler frontowy. 28

29 Współdzia działanie anie komponentów Client «servlet» Front Controller Dispatcher «JSP» View Helper Value Object Business Service 1: Request 1.1: Retrieve 1.1.1: Get Data 1.2: Delegate 1.2.1: Choose View : Get Data 1.2.2: Dispatch : Get Property 29/31 Przy współdziałaniu komponentów we wzorcu Service To Worker: 1. Klient przesyła Ŝądanie do kontrolera frontowego 1.1 Kontroler odtwarza obiekt pomocniczy (np. poprzez zapamiętany identyfikator) Obiekt pomocniczy pobiera dane z komponentu usługowego 1.2 Kontroler przekazuje Ŝądanie klienta wraz z danymi z komponentu usługowego do przekaźnika Ten wykorzystuje obiekt pomocniczy do ustalenia, który widok będzie najbardziej odpowiedni Obiekt pomocniczy moŝe potrzebować więcej danych z komponentu usługowego Przekaźnik przekazuje Ŝądanie do wybranego widoku, który pobiera dane z obiektu transferowego zwróconego przez komponent usługowy 29

30 Strategie i zalety jak dla wzorca Dispatcher View 30/31 Strategie implementacyjne wzorca oraz zalety jego stosowania są takie same jak dla wzorca Dispatcher View. 30

31 Literatura Przykłady i rysunki pochodzą z następuj pujących źródeł: ntroller.html herview.html 31/31 31

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring.

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej architekturę Spring. Aplikacja składa się z jednego

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 8.1, opracowanie materiału: Piotr Nierebiński, Mateusz Turski (na podstawie materiału oryginalnego

Bardziej szczegółowo

Wzorce prezentacji internetowych

Wzorce prezentacji internetowych Wzorce prezentacji internetowych 1. Model kontrolera widoku (Model View Controller). 2. Kontroler strony (Page Controller). 3. Kontroler fasady (Front Controller). 4. Szablon widoku (Template View). 5.

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

CGI i serwlety. Plan wykładu. Wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Przykład: serwlety vs. szablony. Implementacja logiki prezentacji

CGI i serwlety. Plan wykładu. Wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Przykład: serwlety vs. szablony. Implementacja logiki prezentacji Wykład prowadzi Mikołaj Morzy CGI i serwlety Plan wykładu Metody konstrukcji logiki prezentacji Programy CGI Serwlety Java implementacja korzystanie z nagłówków obsługa zmiennych Cookies obsługa sesji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie 0.1 Hierarchia klas 0.1.1 Diagram 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie Po pierwsze to jest tylko przykładowe rozwiązanie. Zarówno na wtorkowych i czwartkowych ćwiczeniach odbiegaliśmy od niego, ale nie wiele. Na

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze Opracował: Maciej Chyliński Wstęp W naszym Ŝyciu wypełniamy dziesiątki, a nawet tysiące formularzy. Wynika to z

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Formularze i ramki w HTML

Formularze i ramki w HTML Jolanta Bachan jbachan@amu.edu.pl http://www.bachan.speechlabs.pl/ Informatyka Formularz HTML Formularze HTLM, które są umieszczane bezpośrednio na stronie WWW, służą do uzyskiwania informacji o użytkownikach

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

W wyświetlonym okienku New Web Server Application wybierz opcję Web App Debugger Executable, a w polu Class Name wpisz: P1.

W wyświetlonym okienku New Web Server Application wybierz opcję Web App Debugger Executable, a w polu Class Name wpisz: P1. Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 4 Technologia WebBroker 1. Proste usługi udostępniane za pomocą akcji komponentu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę

Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin korzystania z Systemu invooclip przez Adresata i Odbiorcę Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Elementy animacji sterowanie manipulatorem

Elementy animacji sterowanie manipulatorem Elementy animacji sterowanie manipulatorem 1 Cel zadania Wykształcenie umiejętności korzystania z zapisu modelu aplikacji w UML oraz definiowania właściwego interfejsu klasy. 2 Opis zadania Należy napisać

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych. Jakub Wierzgała

Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych. Jakub Wierzgała Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych Jakub Wierzgała Web 2.0 2 grudnia 2008r. Ajax a bezpieczeństwo aplikacji webowych 2 Web 2.0 Zawartość tworzona przez uŝytkowników Wysoka interaktywność Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Ochrona danych wprowadzenie Sterowanie dostępem do danych Sterowanie przepływem danych Ograniczanie możliwości wnioskowania Szyfrowanie

Wykład 8 Ochrona danych wprowadzenie Sterowanie dostępem do danych Sterowanie przepływem danych Ograniczanie możliwości wnioskowania Szyfrowanie Wykład 8 Ochrona danych wprowadzenie Sterowanie dostępem do danych Sterowanie przepływem danych Ograniczanie możliwości wnioskowania Szyfrowanie 1 Sterowanie dostępem (przyznawanie prawa dostępu) polega

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo