Od chaosu do wspó³pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od chaosu do wspó³pracy"

Transkrypt

1 Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu

2 Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie 4 Historia i metodologia 6 Szczegó³y metodologii 7 Model osi technologicznej 8 Wprowadzenie: przysz³oœæ podró owania Nowy rodzaj doœwiadczeñ Automatyczny tranzyt Historia p³atnoœci Inteligentna rekomendacja Podró owanie bez stresu Turysta biznesowy 38 Wniosek: wspó³praca przysz³oœci¹ podró owania 44 Wspó³pracownicy 46 Informacje o The Futures Company 46 Informacje o Amadeus 47

3 Od chaosu do wspó³pracy 3 Przedmowa Ku nowej erze w podró owaniu Dla wiêkszoœci z nas podró owanie wi¹ e siê z odkrywaniem nieznanych horyzontów, szukaniem nowych doœwiadczeñ i inspiracji. Niewiele rzeczy potrafi wywo³aæ tak¹ radoœæ i podniecenie, jakie wi¹ ¹ siê z perspektyw¹ podró y do ulubionego czy nieznanego miejsca. Jednak rozwój masowej turystyki przyniós³ tak e niedogodnoœci zwi¹zane z opóÿnieniami œrodków transportu, k³opoty z zagubionym baga em czy coraz d³u sze kolejki irytuj¹ce podró nych. W firmie Amadeus wierzymy, e innowacje technologiczne pozwol¹ rozwi¹zaæ te problemy. Te wyzwania to jednak nie wszystko, na czym chcemy siê skupiaæ. Zale y nam równie na podnoszeniu jakoœci podró owania i czynieniu go pe³niejszym i bogatszym w doœwiadczenia przez zastosowanie nowatorskich rozwi¹zañ technologicznych. W wielu innych dziedzinach, takich jak handel czy rozrywka, w ostatnich latach obserwujemy intensywniejsz¹ wspó³pracê firm z ich klientami. I co jeszcze wa niejsze bardzo œcis³a interakcja pomiêdzy klientami. Spodziewamy siê, e w najbli szym dziesiêcioleciu takie wspó³dzia³anie zmieni kszta³t podró owania. Zjawisko to zapowiada podniesienie jakoœci podró owania, zminimalizowanie towarzysz¹cego mu stresu oraz zwiêkszenie bogactwa prze yæ. Jednoczeœnie nowa era podró owania k³ad¹cego nacisk na wspó³pracê przyniesie wiêksze mo liwoœci dostawcom i sprzedawcom us³ug turystycznych. Odchodz¹c od skupiania siê wy³¹cznie na transakcji, dostawcy us³ug turystycznych zyskaj¹ mo liwoœæ budowania d³ugofalowych, wartoœciowych i bardziej dochodowych relacji z klientami. W firmie Amadeus patrzymy w przysz³oœæ z optymizmem. Wspó³pracuj¹c z dostawcami i sprzedawcami us³ug turystycznych mo emy rozwijaæ tê bran ê skupion¹ wokó³ potrzeb podró uj¹cych z korzyœci¹ dla wszystkich uczestników rynku. Oczywiœcie, raport ten nie jest jednoznacznym obrazem przysz³oœci. Jego celem jest zachêcenie do dyskusji o trendach, które bêd¹ kszta³towaæ podró e do 2020 roku i póÿniej. Mam nadziejê, e materia³ oka e siê interesuj¹cy i bêdzie inspiracj¹ do wielu ciekawych rozmów w przysz³oœci. Eberhard Haag Executive Vice President, Global Operations, Amadeus IT Group

4 4 Od chaosu do wspó³pracy Streszczenie W stronê wspó³dzia³ania w podró owaniu Najbli sza dekada i kolejne lata przynios¹ istotne zmiany w jakoœci podró owania. Przysz³oœæ podró y kszta³towaæ bêd¹ innowacje technologiczne, minimalizuj¹ce stres, niepewnoœæ i chaos towarzysz¹cy podró owaniu. Pozwol¹ one w bardziej inteligentny sposób wykorzystywaæ doœwiadczenia przyjació³, rodziny i innych podró nych. Pojawi siê nowe œrodowisko ze swobodnym obiegiem informacji, zaœ transakcje jednokierunkowe strac¹ na znaczeniu. G³ównym w¹tkiem tego raportu jest zacieœniaj¹ce siê wspó³dzia³anie w dziedzinie podró y w ci¹gu najbli szej dekady zarówno pod wzglêdem sposobu podró owania, jak i interakcji bran y z podró uj¹cymi. Wspó³praca oznacza, e odbiorcy us³ug staj¹ siê bardziej partnerami ni klientami, zaœ kontekst staje siê równie wa ny, co sama transakcja. Dla firm turystycznych XXI wieku oznacza to przejœcie od modelu dostarczania i sprzeda y us³ug do agregowania informacji i podtrzymywania relacji. Paradoks polega na tym, e zmniejszaj¹c nacisk na sprzeda, dostawcy us³ug turystycznych zyskuj¹ g³êbsz¹ i, w istocie przek³adaj¹c¹ siê na wiêksze zyski, relacjê z podró uj¹cymi. Podró nik przysz³oœci bêdzie bogatszy o doœwiadczenia innych osób czy to szukaj¹c najprostszej drogi z lotniska do centrum miasta, czy te dowiaduj¹c siê niespodziewanie czegoœ nowego o dobrze znanym miejscu. Na ka dym etapie podró y pojawiaæ siê bêd¹ korzyœci wynikaj¹ce z g³êbszej i bardziej p³ynnej interakcji z innymi podró nymi i dostawcami us³ug turystycznych. A wszystko to stanie siê mo liwe dziêki nowym technologiom i innowacyjnym rozwi¹zaniom. Tam i z powrotem Stres, niepewnoœæ i chaos, zwi¹zane z przemieszczaniem siê, przestan¹ byæ tak dokuczliwe dziêki lepszym i skuteczniejszym systemom zarz¹dzania to samoœci¹, które sprawi¹, e kontrola dokumentów stanie siê raczej wyj¹tkiem ni norm¹. Co wiêcej, aktywniejsze podejœcie bran y turystycznej do kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia spowoduje wzrost znaczenia technologii, które pomagaj¹ uczyniæ podró mniej stresuj¹cym doœwiadczeniem. Olbrzymie znaczenie bêd¹ mia³y równie rozwi¹zania pomagaj¹ce w likwidowaniu pierwotnych przyczyn zdenerwowania podró nych, np. technologie u³atwiaj¹ce odbiór baga u czy zmianê planów podró y. Byæ gdzie indziej Wra enia zwi¹zane z lokalizacj¹ bêd¹ coraz czêœciej odbierane przez pryzmat spostrze eñ innych ludzi, którzy odwiedzaj¹ to miejsce równoczeœnie z nami lub byli tam ju wczeœniej. W podró owaniu bogactwo wra eñ stanie siê wa niejsze od ich iloœci, gdy zdamy sobie sprawê z historycznej i kulturalnej wielowarstwowoœci miejsc, zale nej od teraÿniejszej i wczeœniejszej obecnoœci ludzi. Co wiêcej, w miarê zacierania siê granic miêdzy podró ami rekreacyjnymi i biznesowymi, wspó³dzia³anie to bêdzie równie wp³ywaæ na podró e s³u bowe. Nacisk na zrównowa enie proporcji pracy i ycia prywatnego oraz poprawê samopoczucia w pracy mo e sk³aniaæ pracodawców do akceptowania przerw na wypoczynek i rozrywkê podczas podró y s³u bowych. Innymi s³owy, podró uj¹cy s³u bowo mo e staæ siê biznesowym turyst¹. Wymiana informacji Grupy rówieœnicze, Internet i eksperci utworz¹ œrodowisko informacyjne, oferuj¹ce znacznie lepsze warunki do wspó³pracy, ni dominuj¹ce dziœ dwukierunkowe relacje transakcyjne. W miarê jak rozwi¹zania technologiczne bêd¹ u³atwiaæ oznaczanie i ocenianie wszelkich aspektów podró y, opinia grup bêdzie mia³a coraz wiêkszy wp³yw na podró nych. Ponadto integracja i wspó³dzielenie danych o p³atnoœciach pozostawi¹ cyfrowy œlad, umo liwiaj¹c szczegó³owe analizowanie podró y i dostarczaj¹c informacji, gdzie byliœmy i co robiliœmy. Podró ni bêd¹ mogli przegl¹daæ i korzystaæ z tych informacji, zaœ dla dostawców us³ug turystycznych stan¹ siê one wa nym materia³em s³u ¹cym do tworzenia profilu klienta. Pojawi siê równie mo liwoœæ uczestniczenia dostawców us³ug turystycznych w szerszym œrodowisku informacyjnym. Wspieranie u ytkowników w orientowaniu siê w g¹szczu informacji mo e byæ jednym z g³ównych Ÿróde³ wartoœci dodanej oferowanej przez dostawców, w szczególnoœci przez biura podró y. Dostawcy us³ug turystycznych bêd¹ mieli w tej nowej erze wa n¹ rolê do odegrania. Bêd¹ jednak musieli przestawiæ siê z zaspokajania indywidualnych potrzeb podró nego na zapewnianie odpowiednich warunków dla grup podró nych.

5 Od chaosu do wspó³pracy Nasze spostrze enia podzieliliœmy na szeœæ czêœci, z których ka da poœwiêcona jest tematyce kluczowej dla rozwoju turystyki opartej na wspó³dzia³aniu. S¹ to: 1. Nowy rodzaj doœwiadczeñ: Œwiat osoby podró uj¹cej kurczy siê pod pewnymi wzglêdami. Podró owanie wi¹ e siê coraz bardziej z jakoœci¹, a nie iloœci¹ doœwiadczeñ. 2. Automatyczny tranzyt: Po raz pierwszy w historii odprawy stan¹ siê raczej wyj¹tkiem ni norm¹, poniewa manualne czynnoœci maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa zostan¹ zast¹pione przez szybsze i bardziej efektywne systemy œledz¹ce przep³yw ludzi. 3. Historia p³atnoœci: Wszelkie dane o p³atnoœciach dokonanych przed i podczas podró y zostan¹ zintegrowane, pe³ni¹c rolê cyfrowej pamiêci wydatków i dzia³añ pojedynczych osób, grup i operatorów bran owych. 4. Inteligentna rekomendacja: W sytuacji, gdy rozwi¹zania technologiczne umo liwiaj¹ ludziom ³atwe wskazywanie i ocenianie wszelkich aspektów podró owania, wp³yw grup podró nych na klientów bêdzie coraz wiêkszy. 5. Podró owanie bez stresu: Wzrost dobrobytu i przemiany demograficzne spowoduj¹ zwiêkszenie znaczenia rozwi¹zañ technologicznych, pozwalaj¹cych zmniejszyæ stres towarzysz¹cy podró owaniu. 6. Turysta biznesowy: Rosn¹cy nacisk na zrównowa enie proporcji pracy i ycia prywatnego oraz poprawê samopoczucia w pracy mo e sk³aniaæ pracodawców do zapewniania pracownikom wolnego czasu podczas podró y s³u bowych.

6 6 Od chaosu do wspó³pracy Historia i metodologia Pytanie badawcze Jakie technologie oraz wartoœci i trendy spo³eczne bêd¹ kszta³towaæ przysz³oœæ bran y turystycznej do 2020 roku i jaki bêd¹ mia³y na ni¹ wp³yw do tego czasu, a tak e póÿniej? Elementy badania Osiemnaœcie wywiadów eksperckich z osobami zajmuj¹cymi siê technologi¹, wiod¹cymi przedstawicielami bran y turystycznej, badaczami trendów spo³ecznych i futurologami, a tak e wiod¹cymi specjalistami technologicznymi firmy Amadeus. Pe³na lista respondentów znajduje siê na koñcu raportu. Badania iloœciowe przeprowadzone wœród podró nych na siedmiu ró nych rynkach w celu okreœlenia potrzeb konsumentów i barier powstrzymuj¹cych wykorzystanie i upowszechnianie siê technologii. Internetowe forum umo liwiaj¹ce przeprowadzenie analiz jakoœciowych na reprezentatywnych próbach po 200 podró nych z siedmiu rynków œwiata (³¹cznie 1437 podró nych z Brazylii, Chin, Rosji, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA) w celu dok³adniejszego zbadania reakcji podró nych na innowacje. Warsztaty przeprowadzone z szeœcioma specjalistami zewnêtrznymi spotkanie okr¹g³ego sto³u w celu zhierarchizowania trendów spo³ecznych i technologicznych. W³asna baza wiedzy firmy The Futures Company na temat spo³ecznych, technologicznych, œrodowiskowych, ekonomicznych i organizacyjnych czynników zmian, a tak e wiedza firmy na temat nowych technologii. Przysz³e techniki i procesy umo liwiaj¹ce analizê zale noœci miêdzy trendami spo³ecznymi i technologicznymi, a tak e uporz¹dkowanie opinii na temat potencja³u technologii (na przyk³ad model osi technologicznej szczegó³owo omówiony w dalszej czêœci raportu).

7 Od chaosu do wspó³pracy 7 Szczegó³y metodologii Badanie iloœciowe Badania iloœciowe na potrzeby tego raportu oparto na analizach zachowañ i stosunku konsumentów do technologii w podró ach s³u bowych i rekreacyjnych, przeprowadzonych w lipcu 2011 roku na siedmiu rynkach w Brazylii, Chinach, Rosji, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA. Korzystaj¹c z wyników tych badañ, stworzyliœmy profile osób podró uj¹cych s³u bowo i w celach rekreacyjnych, uwzglêdniaj¹ce: Stosunek do technologii i sieci spo³ecznoœciowych Ogólne zachowania podczas podró y Argumenty za i przeciw podró owaniu bariery i szanse Stosunek do wyszukiwania i rezerwowania ofert podró y, tranzytu, doœwiadczeñ podczas podró owania oraz dzielenia siê opiniami z innymi u ytkownikami Ogólne postawy dotycz¹ce stylu ycia Reakcje na innowacje technologiczne zwi¹zane z podró owaniem Analizuj¹c dane, oprócz kraju respondenta uwzglêdnialiœmy równie : Kategoriê wiekow¹: lat, lat, 50 lat i powy ej Rodzaj podró y: rekreacyjna i s³u bowa Czêstotliwoœæ podró owania: czêsto i okazjonalnie Definicje: Podró uj¹cy s³u bowo osoba, która w ci¹gu minionych 12 miesiêcy podró owa³a wy³¹cznie w celach biznesowych lub s³u bowo-rekreacyjnych Podró uj¹cy rekreacyjnie osoba, która w ci¹gu minionych 12 miesiêcy podró owa³a wy³¹cznie w celach rekreacyjnych Podró uj¹cy czêsto osoba podró uj¹ca co najmniej raz w miesi¹cu Podró uj¹cy okazjonalnie osoba podró uj¹ca rzadziej ni raz w miesi¹cu Struktura próby reprezentacyjnej ¹cznie 1,437 Kraje Rozwiniête 617 Hiszpania 203 Wielka Brytania 208 USA 206 Rozwijaj¹ce siê 820 Brazylia 207 Chiny 210 Rosja 202 Zjednoczone Emiraty Arabskie 201 Wiek Rodzaj podró y Rekreacyjna 590 S³u bowa 847 Czêstotliwoœæ Czêsto 278 Okazjonalnie 1,159 Badania jakoœciowe na forum internetowym Badania jakoœciowe na forum internetowym zosta³y przeprowadzone z udzia³em reprezentatywnych grup podró nych z szeœciu krajów: Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, W³och, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Uczestnikom przedstawiono szereg nowatorskich koncepcji, po czym zebrano ich opinie i przeprowadzono dyskusjê w grupie.

8 8 Od chaosu do wspó³pracy Model osi technologicznej Tworzone w przesz³oœci wizje przysz³oœci z regu³y przecenia³y d³ugofalowy wp³yw technologii i nie docenia³y wp³ywu zmian spo³ecznych. W naszym raporcie chcieliœmy unikn¹æ budowania technocentrycznej wizji podró y przysz³oœci, pe³nej lataj¹cych samochodów i inteligentnych robotów. Nie da siê stworzyæ racjonalnej, realistycznej prognozy wp³ywu technologii bez uwzglêdnienia infrastruktury, systemów i modeli biznesowych, a tak e spo³ecznych wartoœci i trendów. Z tego wzglêdu przy analizowaniu wp³ywu i procesu upowszechniania siê nowych technologii wykorzystaliœmy wraz z ekspertami technicznymi i futurologami model osi technologicznej. Model ten pozwala przyj¹æ szersze i mniej technocentryczne podejœcie w trakcie badania technologii i infrastruktury niezbêdnych do przekszta³cenia podstawowego zestawu rozwi¹zañ technologicznych w aplikacje, a tak e spo³eczne 1 wartoœci, które mog¹ przyspieszyæ lub powstrzymaæ ich rozwój. Model ten zosta³ stworzony z uwzglêdnieniem wp³ywu ka dego z kwadrantów zarówno w kierunku zgodnym, jak i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, bez wyznaczonego punktu startu. Mo emy go wykorzystaæ, by ³atwiej objaœniæ warunki stawiane przez konkretne technologie lub grupy technologii (niezbêdne systemy, infrastrukturê i modele biznesowe lub uwarunkowania spo³eczne). Model umo liwia tak e rozwa enie wp³ywu, jaki na rozpowszechnienie okreœlonych technologii wywiera dany zestaw zmieniaj¹cych siê norm lub potrzeb spo³ecznych, zapotrzebowanie na aplikacje czy modyfikacje infrastruktury. U yliœmy tego modelu do testowania i tworzenia naszych tez na temat wp³ywu technologii na podró owanie. W przewa aj¹cej czêœci raportu odwo³ujemy siê jednak do modelu tylko wtedy, gdy wed³ug nas u³atwia on ukazanie lub wyjaœnienie warunków koniecznych do spe³nienia. Aplikacje Jakich nowych aplikacji oczekuj¹ ludzie, gospodarstwa domowe i firmy? Systemy, infrastruktura i modele biznesowe Jakie systemy, infrastruktura i modele biznesowe s¹ konieczne dla wdro enia technologii? Wartoœci i trendy spo³eczne Jakie wartoœci, normy i oczekiwania spo³eczne kszta³tuj¹ ten obszar? Jak przek³adaj¹ siê one na obowi¹zuj¹ce regulacje i przepisy? Jakie konflikty pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tym? Podstawy naukowe i technologiczne Jaki jest podstawowy zestaw technologii prowadz¹cy do ewolucji? W jaki sposób wp³ywa on na przemiany w tej dziedzinie? 1 Model zosta³ opracowany przez Billa Sharpe'a, by³ego Research Director w HP Labs w Wielkiej Brytanii

9 Od chaosu do wspó³pracy 9

10 10 Od chaosu do wspó³pracy Wprowadzenie: przysz³oœæ podró owania Za sukcesem ka dego nowego produktu lub rozwi¹zania technologicznego stoi szereg niezbêdnych do tego czynników trendów i potrzeb spo³ecznych, wczeœniejszych wynalazków technologicznych i systemów oraz modeli biznesowych i organizacyjnych. Próba wskazania piêciu najwa niejszych technologii, zmieniaj¹cych œwiat w danym obszarze, by³aby wiêc zbytnim uproszczeniem. W niniejszym raporcie staraliœmy siê nie oddzielaæ technologii od kontekstu, w którym siê pojawi³y, zosta³y wprowadzone na rynek i s¹ u ywane. Nie koncentrowaliœmy siê na samych technologiach, ale równie na tym, w jakim obszarze mog¹ one spowodowaæ najwiêksze zmiany. Przygl¹damy siê szeœciu g³ównym aspektom podró owania w przysz³oœci: Nowy rodzaj doœwiadczeñ Automatyczny tranzyt Historia p³atnoœci Inteligentna rekomendacja Podró owanie bez stresu Turysta biznesowy Na potrzeby tego raportu pod pojêciem technologii rozumiemy rozwi¹zania informatyczne i teleinformatyczne (ICT). Doœwiadczenia podró nego Inspiracja i wspó³dzielenie Zakup i personalizacja Tranzyt Doœwiadczenia Dane Moc przetwarzania danych Wyszukiwanie i analiza danych Urz¹dzenia Inteligentne urz¹dzenia mobilne Ulepszona ³¹cznoœæ mobilna Ekrany Nowe formy wyœwietlaczy Nowe interfejsy Czujniki Dominuj¹ca rola sieci czujników / wszechobecna informatyzacja

11 Od chaosu do wspó³pracy 11 Wed³ug naszych badañ powody, dla których ludzie podró uj¹, s¹ wci¹ takie same, choæ w miarê ewolucji rynków rosn¹ oczekiwania ludzi wzglêdem podró y. Suzanne Cook U.S Travel Industry Association Punkt wyjœcia: podstawowe potrzeby cz³owieka Ludzie od wieków podró owali w celach rekreacyjnych. Od czasów imperiów Babilonu i Egiptu by poznaæ nowe kultury i inne rejony œwiata, zaœ tysi¹ce lat wczeœniej s³u bowo, w celu wspó³pracy z innymi dla osi¹gniêcia wspólnych korzyœci. Fundamentalna potrzeba podró owania pozostaje niezmieniona zmienia siê jednak sposób jej zaspokajania, dzielenia siê wra eniami i zachêcania do tego innych. Doœwiadczenia podró nego Obszarem, na który ICT ma najwiêkszy wp³yw, s¹ doœwiadczenia zwi¹zane z podró ¹. Dla ³atwiejszego zrozumienia, spójrzmy na podzia³ podró y na sk³adowe (na stronie 10), oznaczone jako fazy inspiracji i wspó³dzielenia, zakupu i personalizacji, tranzytu i doœwiadczenia. W najbli szej dekadzie technologia mo e wp³yn¹æ na zmianê tego uk³adu, pozwalaj¹c na przyk³ad dok³adnie obejrzeæ punkt docelowy przed wyjazdem lub poszukaæ inspiracji i podzieliæ siê wra eniami jeszcze w czasie podró y. Potrzeby wy szego poziomu Pierwotna potrzeba podró owania spowodowa³a nieuniknione pojawienie siê innych pragnieñ na przyk³ad na najbardziej podstawowym poziomie potrzeby œrodka transportu, mo liwoœci wypoczynku czy zakwaterowania (noclegu). Pod wp³ywem nieustannych zmian spo³ecznych i rozwoju techniki, owe wtórne potrzeby staj¹ siê coraz bardziej wyrafinowane i z³o one. Na przyk³ad priorytetem dla wielu podró uj¹cych, szczególnie tych w wieku powy ej 50 lat, jest zmniejszenie ryzyka i niepewnoœci. Jednoczeœnie m³odsi ludzie nieustannie staraj¹ siê zapewniæ sobie jak najbogatsze doœwiadczenia z podró y na przyk³ad poprzez samodzielne poszukiwania informacji w Internecie czy na portalach spo³ecznoœciowych. Z kolei podró uj¹cy s³u bowo, zmêczeni prac¹ poza domem, chc¹ czegoœ wiêcej ni ycia na walizkach w hotelach. W kolejnych czêœciach raportu omawiamy sposoby zaspokajania potrzeb wy szego poziomu dziêki technologiom, ukazuj¹c obraz podró owania przysz³oœci. Te same podstawowe technologie mog¹ umo liwiæ zmiany w ró nych obszarach podró y. Mo emy tu wymieniæ: dane du e iloœci informacji na temat wszelkich aspektów postaw podró uj¹cych, które mo na przechowywaæ, przekazywaæ i analizowaæ, by lepiej poznaæ zachowania ludzi urz¹dzenia przenoœny sprzêt, taki jak telefony komórkowe, tablety lub komputery, umo liwiaj¹ce dostêp do informacji, ich przekazywanie i wspó³dzielenie ekrany elastyczne i sugestywne metody wyœwietlania informacji, wykraczaj¹ce poza mo liwoœci tradycyjnych, dwuwymiarowych ekranów komputerów i telewizorów czujniki bezprzewodowe rozwi¹zania, wbudowane w przedmioty codziennego u ytku, pozwalaj¹ce wysy³aæ i odbieraæ informacje o sposobach interakcji ludzi z otoczeniem Ten zestaw podstawowych technologii ma ogromny wp³yw na ka d¹ z faz i wystêpuje (choæ czasami w tle) we wszystkich historiach zmian omówionych w niniejszym raporcie. Najwa niejsze w tym zestawie s¹ zapewne urz¹dzenia, poniewa poœrednicz¹ one w wymianie informacji pomiêdzy ludÿmi a obfituj¹cym w dane i wype³nionym czujnikami œwiatem.

12 12 Od chaosu do wspó³pracy 1. Nowy rodzaj doœwiadczeñ W podró owaniu bogactwo wra eñ stanie siê wa niejsze od ich iloœci, gdy zdamy sobie sprawê z historycznej i kulturalnej wielowarstwowoœci miejsc, zale nej od teraÿniejszej i wczeœniejszej obecnoœci ludzi. Technologia podniesie jakoœæ podró owania przez skojarzenie informacji o historii i kulturze z fizycznymi lokalizacjami, wzbogacaj¹c subiektywne doznania podró uj¹cych. Trendy spo³eczne i czynniki, które bêd¹ kszta³towaæ popyt G³ówne zastosowania technologii Potrzeba ró norodnych wra eñ Koncentracja na masowych wydarzeniach spo³ecznych na ywo Rzeczywistoœæ rozszerzona Mechanizmy grywalizacji Inteligentne urz¹dzenia mobilne Komórkowy przewodnik Myœlê, e bran a zaczyna siê ju orientowaæ, jaki wp³yw urz¹dzenia mobilne bêd¹ mia³y na podró owanie. Fakt, e za trzy do piêciu lat ka dy bêdzie mia³ coœ w rodzaju iphone'a czy inne inteligentne urz¹dzenie kieszonkowe, kompletnie zmieni sposób podró owania. Wiesz, e nie musisz siê ju martwiæ, gdzie zjesz kolacjê. Wystarczy, e wyjmiesz smartfona i, bez wzglêdu na to, gdzie jesteœ nawet, jeœli jest to miejsce gdzieœ na koñcu œwiata bez problemu sprawdzisz, gdzie w pobli u zlokalizowane s¹ okreœlone restauracje. Gdziekolwiek siê znajdziesz, zawsze bêdziesz mia³ dostêp do potrzebnej ci informacji. I to jest ogromna zmiana. Denis Lacroix VP, Product Development, Sales and e-commerce Platforms, Amadeus

13 Od chaosu do wspó³pracy Technologia bêdzie kszta³towaæ nasze doœwiadczenia na dwa istotne sposoby. Rozeznanie Na bardzo funkcjonalnym poziomie bêdzie u³atwiaæ ludziom skuteczne dzia³anie w nieznanym miejscu. Us³ugi inteligentnego t³umaczenia i aplikacje rzeczywistoœci rozszerzonej, nak³adaj¹ce informacje na widok fizycznego otoczenia, s¹ obecnie dostêpne w niewielu miejscach i dla niewielkiej liczby osób. Jednak w ci¹gu najbli szej dekady usprawnienia zarówno technologii na przyk³ad przetwarzanie jêzyka naturalnego jak i koniecznej infrastruktury powinny znacznie rozszerzyæ ich wykorzystanie. Nasze badania zapowiadaj¹ du e zapotrzebowanie rynku na urz¹dzenia mobilne jako narzêdzia pozwalaj¹ce na rozeznanie podczas podró y. W naszym badaniu iloœciowym najwy ej ocenianymi technologiami by³y te, które natychmiastowo dostarczaj¹ wiêcej informacji o otoczeniu (³¹cznie z us³ugami t³umaczenia) i pomagaj¹ zwiêkszyæ efektywnoœæ tranzytu. Mo emy siê równie spodziewaæ szerszego wykorzystania technologii do ogl¹dania miejsc docelowych przed podró ¹. Gdy wyruszam w podró, staram siê jak najdok³adniej do niej przygotowaæ, zanim dotrê do celu, by na miejscu móc jak najlepiej wykorzystaæ czas. Mo liwoœæ wirtualnego odwiedzenia miejsca i zapoznania siê z uk³adem lotniska (by póÿniej nie traciæ czasu na szukanie postoju taksówek, przystanku autobusowego czy bankomatu) pomog³aby mi zminimalizowaæ czas przeznaczany na sprawy logistyczne i szybciej cieszyæ siê z dotarcia do celu podró y! Amerykañskie internetowe forum podró nicze Dodatkowe wra enia Oprócz narzêdzi do rozeznania, technologia bêdzie mog³a zaoferowaæ alternatywne wra enia z podró y. Rzeczywistoœæ rozszerzona i aplikacje oparte na grach mog¹ przynieœæ istotne zmiany jakoœciowe w podró owaniu. Przez obiektyw aparatu wbudowanego w urz¹dzenie mobilne, miejsca mog¹ byæ widziane z zupe³nie innej perspektywy, a ich rzeczywisty wygl¹d mo e byæ wzbogacany o zdjêcia, filmy i dÿwiêki z przesz³oœci lub z alternatywnej, symulowanej rzeczywistoœci. Piêæ najwy ej ocenianych koncepcji produktów 2 Jak bardzo interesuj¹ce wydaj¹ ci siê nastêpuj¹ce nowe produkty i us³ugi? Niezwykle/Bardzo interesuj¹ce Porady z automatycznym t³umaczeniem pytañ zadawanych w twoim jêzyku narodowym na jêzyk obcy i odpowiedzi t³umaczone z jêzyka obcego na twój jêzyk narodowy. Zintegrowana us³uga podró y zapewniaj¹ca transport na ka dym jej etapie od miejsca zamieszkania a do celu. Kamery i czujniki automatycznie rozpoznaj¹ce osoby na lotniskach, co umo liwia szybsze przejœcie przez kontrolê bezpieczeñstwa i odprawê graniczn¹. Aplikacja przedstawiaj¹ca na ekranie urz¹dzenia mobilnego wizualne informacje o otoczeniu, na przyk³ad na temat po³o enia najbli szego bankomatu lub restauracji (rzeczywistoœæ rozszerzona). Us³uga w telefonie komórkowym, informuj¹ca w czasie rzeczywistym o promocjach w restauracjach, barach i hotelach Badanie firmy Amadeus Future of Technology in Travel ; baza: wszyscy, n=1437

14 14 Od chaosu do wspó³pracy Technologia mo e zarówno uczyæ, jak i bawiæ. WyobraŸ sobie mo liwoœæ znalezienia siê w Londynie Szekspira, zwiedzania Pekinu za czasów dynastii Ming, odwiedzenia wraz z Harrym Potterem jego filmowych miejsc w Oksfordzie i Edynburgu lub przeœledzenia kulturowej historii bawe³ny w ró nych rejonach Azji. W³aœnie tak za pomoc¹ mechanizmów grywalizacji mo na zaoferowaæ ludziom mo liwoœæ podró owania w czasie wyjazdu. Takie mo liwoœci wywo³a³y spore zamieszanie na naszym forum internetowym. Rozszerzona rzeczywistoœæ Layar przywraca Mur Berliñski 3 Warstwa Berliner Mauer pozwala ka demu zobaczyæ za pomoc¹ aplikacji Layar, gdzie dok³adnie sta³ mur ponad 20 lat temu. Z tej mo liwoœci korzysta tygodniowo oko³o 175 u ytkowników. Ciekawym zastosowaniem, zw³aszcza tu, gdzie mieszkam w Rzymie by³oby pe³ne wykorzystanie alternatywnej rzeczywistoœci w interesuj¹cy sposób, na przyk³ad do symulacji Rzymu w przesz³oœci (staro ytny Rzym, œredniowieczny Rzym, Rzym w czasach Renesansu)... oferuj¹ce ludziom mo liwoœæ siêgniêcia po historycznie wiern¹ symulacjê konkretnego miejsca, powiedzmy, w staro ytnym Rzymie kupowania na targu, rozmawiania z ludÿmi i tak dalej. To by³oby ciekawe doœwiadczenie i by³bym gotów za nie zap³aciæ... W koñcu jeœli ludzie p³ac¹ za udzia³ w grach online, dlaczego nie za dobrze zrobion¹ symulacjê? W³oskie internetowe forum podró nicze 3 Zdjêcie: podgl¹d w Layar: twórcy: Hoppala i Superimpose

15 Od chaosu do wspó³pracy 15 Podró ni z Chin i Indii s¹ dziœ zainteresowani najwiêkszymi przebojami turystyki chc¹ odwiedzaæ Disneyland i ogl¹daæ klasyczne atrakcje. Michael Chadwick Head of Planning, JWT Singapore Trzy rodzaje doœwiadczeñ Ponad 200 lat temu francuski o³nierz i pisarz Xavier de Maistre szczegó³owo opisa³ swoj¹ szeœciotygodniow¹ podró dooko³a sypialni. Jak wspaniale jest wyznaczaæ nowe szlaki, po czym nagle pojawiaæ siê w towarzystwie z ksiêg¹ pe³n¹ odkryæ w rêku, jak niespodziewana kometa rozb³yskuj¹ca na niebie! Podró dooko³a sypialni, Xavier de Maistre, 1790 Dzie³o by³o, rzecz jasna, satyr¹, parodi¹ wielkich powieœci podró niczych owych czasów. Na przestrzeni dziejów mo na doszukaæ siê trzech zasadniczych postaw wobec poszukiwania doœwiadczeñ zwi¹zanych z podró owaniem. W pierwszej, któr¹ mo na nazwaæ pierwsz¹ generacj¹ doœwiadczeñ, wa ny by³ sam fakt dotarcia w odleg³e miejsca, niedostêpne dla wiêkszoœci ludzi. Wraz ze spadkiem cen biletów lotniczych, dotarcie na odleg³e lotniska przesta³o byæ problemem dla wiêkszoœci zachodnich podró ników i straci³o wyj¹tkowy charakter. Wtedy rozpoczê³a siê druga generacja doœwiadczeñ podró ni zaczêli szukaæ konkretnych, mniej popularnych miejsc, odwiedzaj¹c na przyk³ad Pugliê, a nie po prostu W³ochy, czy Laos zamiast Tajlandii. Trzecia generacja doœwiadczeñ oznacza wiêkszy nacisk na ponowne odkrywanie znanych miejsc i maksymalne wykorzystywanie oferowanych przez nie mo liwoœci. Zmianê tê stymuluj¹ najprawdopodobniej czynniki ekonomiczne. Spowolnienie gospodarcze czy wrêcz recesja mo e odbieraæ Dziœ jednak napisanie zupe³nie powa nej ksi¹ ki podró niczej zachodnim podró uj¹cym chêæ prze ywania przygód zw³aszcza, ograniczonej zasiêgiem do jednego kodu pocztowego, jednej ulicy jeœli bilety lotnicze podro ej¹ pod wp³ywem wzrostu cen noœników czy nawet jednego domu staje siê jak najbardziej mo liwe. energii oraz op³at za emisjê dwutlenku wêgla. (Podobne rzeczy mia³y ju miejsce w historii: na przyk³ad w roku 2006 Gillian Tindall napisa³a ksi¹ kê The House by the River Coraz czêœciej ludzie mog¹ te podró owaæ z myœl¹ o zbli aj¹cych Thames and the People Who Lived There ( Dom nad Tamiz¹ i jego siê wydarzeniach, a nie miejscach czy krajach. Imprezy czy mieszkañcy ), historiê Londynu od XVIII wieku, przedstawion¹ festiwale, zmieniaj¹ce charakter znanych miejsc, mog¹ nadawaæ przez pryzmat pokoleñ mieszkañców jednego budynku). im znacznie wiêksz¹ wartoœæ, czyni¹c je popularniejszymi. Podró uj¹cy mog¹ siêgaæ po nowe technologie, które pomog¹ im Œwiat osoby podró uj¹cej kurczy siê pod pewnymi wzglêdami. na nowo odkrywaæ miejsca, pe³niej prze ywaæ festiwale czy Podró owanie wi¹ e siê coraz bardziej z jakoœci¹, a nie iloœci¹ imprezy lub lepiej poznaæ w³asn¹ okolicê. doœwiadczeñ. Technologia pozwala nam dowiedzieæ siê o otaczaj¹cym nas œwiecie niemal natychmiast i w dowolnej W krajach azjatyckich sprawy wygl¹daj¹ inaczej ale potencjalny chwili tak wiele, jak tylko chcemy. Media spo³ecznoœciowe i sieci rynek dla technologii poprawiaj¹cych doœwiadczenia z podró y dostarczaj¹ce aktualnoœci mog¹ nas poinformowaæ, co dzieje siê jest podobny. w dowolnym punkcie globu. Google Maps i zdjêcia satelitarne poka ¹ nam, jak wygl¹da wybrane miejsce zanim do niego Choæ podró e krajowe stanowi¹ wiêksz¹ czêœæ rynku w Indiach dotrzemy. Urz¹dzenia mobilne z dostêpem do Internetu i Chinach (co oznacza, e maj¹ pewne cechy wspólne z trzeci¹ umo liwiaj¹ natychmiastowe wyszukiwanie informacji. W tej generacj¹ doœwiadczeñ ), masowy rynek podró y wci¹ tam sytuacji najbardziej unikalnymi i poszukiwanymi doœwiadczeniami dojrzewa. W przeciwieñstwie do podró ników Zachodu, s¹ te ukryte przed innymi, zaœ najcenniejszymi wêdrówkami te podró uj¹cy z Azji wci¹ oczekuj¹ wielkich atrakcji i niezwyk³ych przypadkowe, nie zaœ zaplanowane. Telefon w kieszeni daje nam miejsc. wiêcej elastycznoœci i wolnoœci poniewa mo e nam dostarczyæ mnóstwo informacji.

16 16 Od chaosu do wspó³pracy Do 2020 roku udzia³ podró nych z Azji w ogólnych wydatkach na turystykê wzroœnie z obecnych 21% do jednej trzeciej. Poni sze wyniki badania potwierdzaj¹ tê tezê. Wykazuj¹ one, e Chiñczycy najchêtniej wybieraj¹ cel podró y na podstawie mo liwoœci jego zwiedzania. Azjatyccy turyœci bêd¹ zapewne zainteresowani innymi, bardziej funkcjonalnymi i mniej zindywidualizowanymi rodzajami aplikacji, wspomagaj¹cymi zwiedzanie podczas podró owania. W naszym badaniu najwiêksz¹ popularnoœæ wœród Chiñczyków zdoby³a koncepcja aplikacji prezentuj¹cej na ekranie urz¹dzenia mobilnego wizualne informacje o otoczeniu (80% uzna³o j¹ za bardzo lub niezwykle atrakcyjn¹). Trudno nie doceniæ potencja³u rynku azjatyckiego. Wed³ug poprzednich prognoz firm Amadeus i Oxford Economics, do 2020 roku udzia³ podró nych z Azji w ogólnych wydatkach na turystykê wzroœnie z obecnych 21% do jednej trzeciej5. G³ównymi technologiami, umo liwiaj¹cymi przejœcie do trzeciej generacji doœwiadczeñ, bêd¹ wspomniane wczeœniej dane, urz¹dzenia, ekrany i czujniki. W szczególnoœci ogromny wp³yw bêdzie mia³o przejœcie na sieci 4G. Zwiedzanie 4 (Jakie kryterium zadecydowa³o o wyborze celu twojego ostatniego wyjazdu rekreacyjnego?) Razem Rozwiniête Rodzaj kraju Rozwijaj¹ce siê Hiszpania Wielka Brytania USA Brazylia Chiny Rosja Zjednoczone Emiraty Kraj Arabskie 4 5 Badanie firmy Amadeus Future of Technology in Travel ; baza: czy w ci¹gu minionych 12 miesiêcy podró owa³eœ w celach rekreacyjnych, n=1419 The Travel Gold Rush 2020, Oxford Economics i Amadeus, 2010

17 Od chaosu do wspó³pracy 17 Rewolucja 4G W po³owie dekady z sieci 4G korzystaæ bêdzie istotna czêœæ populacji, co oznaczaæ bêdzie szybszy i ³atwiejszy dostêp do us³ug mobilnych dla wiêkszej liczby podró nych. Rewolucyjny wp³yw smartfonów na wszelkie aspekty ycia by³ tematem licznych dyskusji, a ich rola jako ³¹cznika miêdzy cz³owiekiem a œwiatem powraca w wielu miejscach niniejszego raportu. W istocie jednak kluczem do rewolucji bêdzie popularyzacja sieci 4G. Prognozy s¹ ró ne, jednak jest prawdopodobne, e do 2016 roku upowszechnienie siê sieci 4G nast¹pi w wielu krajach Zachodu, przy czym znaczna czêœæ populacji korzystaæ bêdzie z urz¹dzeñ 4G, zaœ wiêkszoœæ pozosta³ych u ytkowników z urz¹dzeñ 3G z funkcj¹ multi-touch. Istnieje kilka definicji 4G ró ni¹cych siê nieco miêdzy sob¹, jednak w skrócie termin ten oznacza wiêksz¹ szybkoœæ transmisji, bardziej zaawansowane us³ugi (w szczególnoœci transfer miêdzy komórkami), wiêksze bezpieczeñstwo i lepsz¹ obs³ugê multimediów. W praktyce oznacza to, e podró uj¹cy bêd¹ mieli dostêp do Internetu za pomoc¹ swoich telefonów komórkowych o szybkoœci takiej, jak¹ charakteryzuj¹ siê obecne szybkie ³¹cza szerokopasmowe komputerów stacjonarnych. Czynnoœci, które dziœ przy u yciu mobilnego Internetu zajmuj¹ wiele czasu, stan¹ siê zdecydowanie szybsze i ³atwiejsze do wykonania, a dziêki temu zyskamy równie dostêp do wielu nowych narzêdzi. W szczególnoœci wraz z przekroczeniem pewnej masy krytycznej u ytkowników 4G pojawi siê wiele nowych mo liwoœci oferowania informacji powi¹zanych z miejscem oraz us³ug wykorzystuj¹cych telefony komórkowe.

18 18 Od chaosu do wspó³pracy 2. Automatyczny tranzyt Po raz pierwszy w historii odprawy stan¹ siê raczej wyj¹tkiem ni norm¹, poniewa manualne czynnoœci maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa zostan¹ zast¹pione przez szybsze i bardziej efektywne systemy zarz¹dzania to samoœci¹, œledz¹ce przep³yw ludzi. Jednak w¹tpliwoœci zwi¹zane z prywatnoœci¹ i bezpieczeñstwem mog¹ ograniczyæ u ycie tych technologii. Up³ynie jeszcze wiele czasu, zanim paszporty stan¹ siê zupe³nie zbêdne. Systemy zautomatyzowanego zarz¹dzania to samoœci¹ znajd¹ raczej zastosowanie przy zarz¹dzaniu wsiadaniem do pojazdów (poci¹gów, samolotów i autobusów) ni przy przekraczaniu granic. Zamiast paszportów i biletów Specjaliœci od technologii mówi¹, e ju w tej chwili mo na by bez odprawy wsiadaæ do samolotu przy wykorzystaniu chipów wszczepionych w ramiê lub technologii rozpoznawania twarzy, jednak wydaje siê, e twórcy przepisów czy stra graniczna woleliby raczej dok³adaæ ni likwidowaæ zabezpieczenia. Technologia ju istnieje, jednak s¹dzê, e ze wzglêdu na przepisy u ycie telefonu komórkowego jako dowodu to samoœci jest mo liwe przy wsiadaniu do poci¹gu o 06:30 z Paddington do Heathrow, ale jeszcze nie przy locie za granicê. Trendy spo³eczne i czynniki, które bêd¹ kszta³towaæ popyt G³ówne zastosowania technologii W¹tpliwoœci zwi¹zane z prywatnoœci¹ i bezpieczeñstwem Pragnienie ³atwiejszego ycia, prostszego podró owania Zautomatyzowany dozór (automatyczne widzenie i rozpoznawanie twarzy) Sztuczna inteligencja i analiza zachowania grup Biometryka i nowe metody identyfikacji osób Tim Jones Innovation, Growth and Futures expert Paszport, bêd¹cy nastêpc¹ listów polecaj¹cych, maj¹cych potwierdzaæ to samoœæ podró nych, wci¹ jest rozwi¹zaniem ma³o wyrafinowanym pod wzglêdem technologicznym. W najbli szych latach bêdziemy mieli do czynienia z rozwojem rozwi¹zañ alternatywnych, równie obejmuj¹cych wykorzystanie danych biometrycznych. Dostêpne bêd¹ technologie umo liwiaj¹ce pasa erom poruszanie siê po porcie lotniczym, wejœcie do samolotu i na terytorium innego kraju bez koniecznoœci przechodzenia przez jakikolwiek punkt kontroli granicznej czy bezpieczeñstwa. Zautomatyzowane systemy nadzoru, wyposa one w zaawansowane rozwi¹zania sztucznej inteligencji i rozpoznawania twarzy oraz rozleg³a sieæ czujników ju teraz s¹ w stanie skutecznie monitorowaæ przep³yw ludzi przez port lotniczy, œledz¹c ich ruchy i czyni¹c czasoch³onne, manualne 6 kontrole bezpieczeñstwa raczej wyj¹tkiem ni norm¹. Powsta³y ju prototypowe urz¹dzenia, pozwalaj¹ce sprawdzaæ odciski palców na 7 odleg³oœæ, tak jak czyni¹ to dziœ systemy rozpoznawania twarzy, zaœ od kilku lat urz¹dzenia mobilne wykorzystuj¹ce technologie zbli eniowe NFC (Near Field Communication) u ywane s¹ do identyfikacji przy wejœciach do biurowców, w pojazdach i hotelach. Technologie te ju istniej¹, potrzeba jedynie czasu, by siê upowszechni³y, a ludzie przyzwyczaili do ich u ywania.

19 Od chaosu do wspó³pracy 19 Najbardziej fascynuj¹c¹ spraw¹ jest dla mnie praktyczne zastosowanie technologii bezdotykowej mogê po prostu machn¹æ moim telefonem przed stanowiskiem kontroli czy kontuarem recepcji i to wystarczy, by przejœæ przez bramkê ochrony w budynku czy kontrolê graniczn¹, a tak e zameldowaæ siê w hotelu, zostaæ mile powitanym i obs³u onym w zindywidualizowany sposób. Denis Lacroix VP, Product Development, Sales and e-commerce Platforms, Amadeus Zdalny skaner odcisków palców 8 AIRprint to rozwi¹zanie opracowane przez firmê Advanced Optical Systems, Inc. (AOS), umo liwiaj¹ce szybkie, zdalne odczytywanie odcisków palców. Zosta³o ono stworzone z myœl¹ o wykorzystaniu przez s³u by porz¹dku i wojsko, jednak mo e mieæ o wiele szersze zastosowania. Urz¹dzenie jest w stanie skanowaæ odciski palców z odleg³oœci do 2 m w czasie poni ej piêciu sekund. 6 Technologia ta zosta³a ju wprowadzona i wspomniana w poprzednim raporcie Amadeus Navigating The Airport of Tomorrow (2011) 7 Patrz Advanced Optical Systems, Inc.,

20 20 Od chaosu do wspó³pracy

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo