Raport półroczny SA-P 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport półroczny SA-P 2000"

Transkrypt

1 POCZTA Od : Rafał Berliński Data odbioru : :47:11 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2000 (Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej ) Za półrocze roku bieżącego obejmujące okres od do oraz za półrocze roku poprzedniego obejmujące okres od do dnia (data przekazania) Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Spółka Akcyjna PPWK S.A. (pełna nazwa emitenta) INNE (skrócona nazwa emitenta) Warszawa (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Solec (kod pocztowy) (miejscowość) 18/ w.117 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) MISTERS AUDYTOR Sp.z o.o. (podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera : X X X Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Półroczne sprawozdanie finansowe X Wstęp X Zestawienie zmian w kapitale własnym X Bilans X Rachunek przepływu środków pieniężnych X Rachunek zysków i strat X Noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające Komentarz Zarządu WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) tys. zł tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa, razem (stan na ) VI. Zobowiązania, razem (stan na ) w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na ) VIII. Kapitał akcyjny (stan na ) IX. Liczba akcji (stan na ) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) (stan na ) 9,95 2,36 XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/euro 2,66 0,65 XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/euro Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (BIEGŁEGO REWIDENTA) Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WSTĘP WSTĘP Podstawowym przedmiotem dzia łalności Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. Warszawa ul. Solec 18/20 jest: dzia łalność wytwórcza, usługowa, handlowa a w szczególności w zakresie opracowania, wydawania i reprodukcji wydawnictw kartograficznych, wydawania literatury fachowej, us ług kartograficznych i poligraficznych, sprzeda ży i dystrybucji wydawnictw. Spółka zarejestrowana jest w S ądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy S ąd Gospodarczy-Rejestrowy ul. Świętokrzyska 12 Warszawa w Rejestrze Handlowym Dzia ł B Nr Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za I pó łrocze 1999, 2000 Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Aktywa i pasywa wyceniono wed ług zasad określonych w ustawie o rachunkowo ści z tym że: 1. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane s ą następująco: - wartość firmy - 10 lat - koszty organizacji poniesione przy przekszta łceniu spółki - 5 lat - oprogramowanie do komputerów - 3 lata 2. Środki trwałe o wartości powyżej zł. amortyzuje się metodą liniową według stawek przewidzianych w rozporz ądzeniu Ministra Finansów. Środki trwałe oraz przedmioty długotrwałego użytku o wartości do odpisywane s ą jednorazowo w koszty i ujmowane w ewidencji pozabilansowej. Pozosta łe przedmioty długotrwałego użytku o cenie poniżej 300 zł. zaliczane są do materiałów. 3. Stany i rozchody materia łów i towarów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenianie według cen zakupu ustalonych jako ceny przeci ętne średnioważone. Produkcję w toku oraz zapasy wyrobów gotowych wycenia się w koszcie wytworzenia z zachowaniem zasad ostro żnej wyceny. 4. Wartość należności urealniono tworząc rezerwy na dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna. 5. Wartość zapasów urealniono tworz ąc odpisy aktualizujące. Wynik został wyliczony przy zastosowaniu kalkulacyjnego rachunku wyników. Prezentacja sprawozdania finansowego za I pó łrocze 2000r. nie ulega przekszta łceniu. Przedsiębiorstwo nie posiada wewn ętrznych jednostek organizacyjnych sporz ądzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 BILANS stan na dzień Nota 1 półrocze / półrocze / 1999 AKTYWA I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a, r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 9,95 8,27 7,60 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,42 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem stan na dzień 1 półrocze / półrocze / 1999 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 1 półrocze / półrocze / 1999 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 27 XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 33 XIX. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 2,66-4,48 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W ŁASNYM za okres 1 półrocze / półrocze / 1999 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Stan kapitału akcyjnego na początek okresu Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu Stan kapitału zapasowego na początek okresu Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeks. z kapit.rezerw. z aktualiz. wyceny Stan kapitału zapasowego na koniec okresu Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -25 b) zmniejszenia (z tytułu) 25 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) z podziału zysku na zakup akcji PPWK b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenie akcji Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubieg łych na początek okresu Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg łych na początek okresu Stan niepodzielonego zysku z lat ubieg łych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 1 półrocze / półrocze / 1999 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu pozostałych rezerw Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Otrzymane odsetki 292 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych II. Wydatki z tytułu działalności finansowej Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych Umorzenie akcji (udziałów) własnych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Zapłacone odsetki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 NOTY OBJAŚNIAJĄCE I DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej c) nabyta wartość firmy e) nabyte oprogramowanie komputerowe Wartości niematerialne i prawne razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 NOTA 1B TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) koszty prac rozwojowych c) nabyta wartość firmy d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości e) nabyte oprogramowanie komputerowe f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów g) pozostałe wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na poczet Wartości wartości niematerialne i prawne niematerialnych i razem prawnych b) zwiększenia (z tytułu) oprogram.komp. - zakup d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja I pół. 2000r g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 NOTA 2A RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY 1 półrocze / półrocze / 1999 a) środki trwałe budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte 74 Rzeczowy majątek trwały, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 NOTA 2B TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzjowych) - grunty własne - budynki i budowle - urządzenia techniczne i - środki transportu - pozostałe środki trwałe środki trwałe, razem maszyny a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakupu c) zmniejszenia (z tytułu) sprzed d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) sprzed amortyzacja I pół. 2000r g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Wartość netto rzeczowego maj ątku trwałego wykazanego w bilansie zosta ła powiększona statystycznie z tyt. ulgi inwestycyjnej ksi ęgowanej w rozliczeniach międzyokresowych kosztów o 747 tys.z ł. W nocie nr.2 statystycznie powi ększono największą grupę rodzajową tj. urządzenia techniczne i maszyny. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 NOTA 2C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA W ŁASNOŚCIOWA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) własne Środki trwałe bilansowe razem Umowa na wieczystym u żytkowaniu gruntu oraz w łasność budynków przy ul.solec 18/20 stanowi zabezpieczenie spłaty krótkoterminowego kredytu bankowego zaci ągniętego w PBK S.A. NOTA 2D ŚRODKI TRWAŁE POZABILANSOWE 1 półrocze / półrocze / wartość gruntów użytkowanych wieczyście samochody w leasingu operac Środki trwałe pozabilansowe, razem NOTA 3A FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY 1 półrocze / półrocze / 1999 a) akcje i udziały, w tym: w jednostkach zależnych 10 Finansowy majątek trwały, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 NOTA 3B ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (Z PODZIAŁEM WG GRUP RODZAJOWYCH) a) akcje i udziały, w tym: - w jednostkach zależnych a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) odpis aktual. 863 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzed.akcji 144 d) stan na koniec okresu Finansowy majątek trwały, razem w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej b) udzielone pożyczki długoterminowe, w tym: - jednostkom zależnym - jednostkom stowarzyszonym - jednostce dominującej NOTA 3C ZMIANA STANU FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO (Z PODZIAŁEM WG GRUP RODZAJOWYCH) c) pozostałe papiery wartościowe, w tym: - jednostek zależnych - jednostek stowarzyszonych - jednostki dominującej e) pozostałe składniki finansowego majątku trwałego Finansowy majątek trwały, razem a) stan na początek okresu 820 b) zwiększenia (z tytułu) odpis aktual. 863 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzed.akcji 144 d) stan na koniec okresu Finansowy majątek trwały, razem NOTA 3D AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY) Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) siedziba przedmiot przedsiębiorstwa 1 WDA S.A. Warszawa, ul.kowalczyka 21a produkcja wyr. poligraficznych 2 PPWK MEDIA S.A. Warszawa, ul. Solec 18/20 produkcja,usługi i handel w zakr. poligrafii i kartografii charakter powiązania kapitałowego jednostka stowarzyszona jednostka zależna zastosowana metoda konsolidacji data objęcia kontroli / data od której wywierany jest znaczny wpływ wartość akcji/ udziałów wg ceny nabycia odpisy aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa akcji/ udziałów procent posiadanego kapitału akcyjnego/ zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu metoda praw ,00 40,00 własności metoda pełna ,00 100,00 wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy dominacji NOTA 3E AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKATY)-cd. Lp. a m n o p r s t nazwa jednostki kapitał własny jednostki (tys. zł.), w tym: zobowiązania jednostki, w należności jednostki, w tym: aktywa przychody ze kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: tym: - długoterminowe jednostki razem sprzedaży kapitał akcyjny /zakładowy należne wpłaty na poczet kapitału (wielkość ujemna) niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto 1 WDA S.A PPWK MEDIA Sp. z o o długoterminowe nieopłacona przez emitenta wartość akcji/udziałów otrzymane lub należne dywidendy/ udziały w zyskach za ostatni rok obrotowy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 NOTA 3F AKCJE / UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKATY) Lp. a b c d e f g h Nazwa (firma) jednostki, ze wsk. formy prawnej Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa 1 "MUZA" S.A. Warszawa Wydawnictwo "MUZA" S.A. Wartość bilansowa akcji / udziałów % posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ,00 3,00 Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) Otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy NOTA 3H DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) w walucie polskiej Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem NOTA 3I DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 1 półrocze / półrocze / 1999 A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (saldo) wartość według cen nabycia korekty aktualizujące wartość (saldo) wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem Wartość bilansowa, razem NOTA 4A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) należności długoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: 31 b) pozostałe należności długoterminowe, w tym: 31 NOTA 4B ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 1 półrocze / półrocze / 1999 a) stan na początek okresu 31 c) zmniejszenia (z tytułu) 31 - wpłata 31 NOTA 5 ZAPASY 1 półrocze / półrocze / 1999 a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na poczet dostaw Zapasy, razem NOTA 6A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) należności z tytułu dostaw, robót i usług, w tym: e) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych g) pozostałe należności Należności krótkoterminowe netto i) rezerwy na należności (wielkość dodatnia) Należności krótkoterminowe brutto NOTA 6B ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) utworzenie c) wykorzystanie (z tytułu) 11 -ugoda 11 d) rozwiązanie z (tytułu) 10 - spłata należności 10 Stan rezerw na należności krótkoterminowe na koniec okresu NOTA 6C NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta 1 / USD 7 tys. zł 31 b2. jednostka/waluta 1 / CHF 48 tys. zł 130 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 półrocze / półrocze / 1999 b4. pozostałe waluty w tys. zł 2 Należności krótkoterminowe, razem NOTA 6D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 1 półrocze / półrocze / 1999 SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (brutto) g) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, razem (netto) NOTA 6E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE 1 półrocze / półrocze / 1999 SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) rezerwa na należności z tytułu dostaw robót i usług, przeterminowane (wielkość ujemna) Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) NOTA 8A PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 b) pozostałe papiery wartościowe, w tym: Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem NOTA 8B PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (STRUKTURA 1 półrocze / półrocze / 1999 WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem NOTA 8C PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 1 półrocze / półrocze / 1999 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) b) obligacje (wartość bilansowa): wartość według cen nabycia 2 2 c1 bony dłużne wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość bilansowa, razem NOTA 9A ŚRODKI PIENIĘŻNE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) środki pieniężne w kasie b) środki pieniężne na rachunkach bankowych c) inne środki pieniężne 1 Środki pieniężne, razem NOTA 9B ŚRODKI PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) w walucie polskiej Środki pieniężne, razem NOTA 10B POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: remonty inne b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 18 - odsetki 18 Rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 11 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 KAPITAŁ AKCYJNY Wartość nominalna jednej akcji = 1,04 zł. Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg Sposób pokrycia Data rejestracji wartości nominalnej kapitału AB Imienne Co do głosu i dywyd A Imienne Co do dywyd C Na okaziciela Liczba akcji razem Kapitał akcyjny razem Prawo do dywidendy (od daty) Akcjonariusze posiadaj ący co najmniej 5% głosów na WZA: Marian Mikołajczak - 9,91% Alina Meljon - 6,72% Na dzień liczba akcji PPWK SA wynosi ła szt. W dniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy umorzyło szt.akcji.do dnia wniosek o rejestracje umorzenia nie zosta ł rozpatrzony przez Sąd. NOTA 12 KAPITAŁ ZAPASOWY 1 półrocze / półrocze / 1999 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość e) inny Kapitał zapasowy, razem NOTA 13 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 1 półrocze / półrocze / z aktualizacji wyceny finansowanie inwestycji na zakup akcji w celu umorzenia Pozostałe kapitały rezerwowe, razem NOTA 14 NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEG ŁYCH 1 półrocze / półrocze / 1999 b) niepokryta strata (wartość ujemna) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych NOTA 16A POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW): 1 półrocze / półrocze / rezerwa na prawdopodobne straty rezerwa restrukturyzacyjna 615 Pozostałe rezerwy, razem NOTA 16B ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW (Z WYŁĄCZENIEM REZERW NA NALEŻNOŚCI) Pozostałe rezerwy, razem a) stan pozostałych rezerw na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 13 - rezerwa na prawd.straty 13 c) wykorzystanie (z tytułu) wypłata 474 c) rozwiązanie (z tytułu) ugoda 400 d) stan pozostałych rezerw na koniec okresu 715 NOTA 17A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 f) pozostałe zobowiązania długoterminowe, w tym: zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 17B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SP ŁATY 1 półrocze / półrocze / 1999 a) powyżej 1 roku do 3 lat Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 17C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 18A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) kredyty bankowe, w tym: c) zobowiązania z tytułu wyemitowanych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych e) zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: wobec jednostek stowarzyszonych 2 h) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych j) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

17 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 k) zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty, w tym: l) fundusze specjalne m) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ubezpieczenia 50 - zabezpieczenie rozczeń 10 - odsetki od pożyczki 16 Zobowiązania krótkoterminowe, razem NOTA 18B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 b1. jednostka/waluta 1 / USD 28 tys. zł 125 b2. jednostka/waluta 1 / GBP 0 tys. zł 1 b4. pozostałe waluty w tys. zł 3 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17

18 NOTA 18C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia prawnej zł waluta do spłaty zł waluta PBK S.A. - VIII O/W-wa ul. Jasna PLN ,232% Hipoteka zwykła - umowna na użytk. wieczystym nieruchom. przy Solec 18/20 w kwocie tys. zł. PBK S.A. - VIII O/W-wa ul. Jasna ,232% Hipoteka zwykła - umowna na użytk. wieczystym, nieruchom. przy ul. Solec 18/20 i własność budynków kredytob. w kwocie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18

19 NOTA 18E FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) 1 półrocze / półrocze / Z.F.S.S Fundusze specjalne, razem NOTA 19 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 1 półrocze / półrocze / 1999 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: rezerwa na nie wypłacone wynagrodzenie rezerwa na badanie bilansu 25 - rezerwatyt. kosztów 99r. poniesionych w roku następnym 12 b) przychody przyszłych okresów, w tym: 10 - niezrealizowane różnice kursowe 8 - zakup wierzytelności 2 Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów, razem 498 Sposób obliczenia warto ści księgowej na jedną akcję zwykłą kapitał własny tys.z ł = = 9,95 ilość akcji ogółem NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NOTA 21A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 1 półrocze / półrocze / wydawnictwa usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem NOTA 21B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) kraj b) eksport 4 8 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem NOTA 22A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 1 półrocze / półrocze / materiały towary Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem NOTA 22B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 1 półrocze / półrocze / 1999 a) kraj Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem NOTA 23 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 1 półrocze / półrocze / 1999 a) zużycie materiałów i energii b) usługi obce c) podatki i opłaty d) wynagrodzenia e) świadczenia na rzecz pracowników f) amortyzacja g) pozostałe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zmiana stanu zapasów i rozl. mi ędzyokr. wynosi minus zaliczone w ci ężar pozostałych kosztów operacyjnych. NOTA 24 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego 7 c) rozwiązane rezerwy (z tytułu) na zapasy na bad. bilansu 21 - na urlopy 73 - na należności 9 - restrukturyzacyjne 475 -na koszty 400 d) pozostałe, w tym: zwrot kosztów sądowych 6 - inne 1 Pozostałe przychody operacyjne, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19

20 NOTA 25 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 1 półrocze / półrocze / 1999 b) korekty wartości zapasów d) utworzone rezerwy (z tytułu) odzysk. z tyt. zerwania umowy na należności na straty 13 e) pozostałe, w tym: darowizny opłaty sądowe 11 - skł. Członkowskie likwidacja zapasów Pozostałe koszty operacyjne, razem Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wyst ąpiły. NOTA 28 POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 b) pozostałe odsetki, w tym: od jednostek stowarzyszonych 5 c) zysk ze zbycia papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 209 d)odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 863 e) dodatnie różnice kursowe 5 26 Pozostałe przychody finansowe, razem Przychód ze sprzedaży papierów wartościowych tys.zł Wartość sprzedanych papierów warto ściowych tys.z ł NOTA 29 KOSZTY FINANSOWE 1 półrocze / półrocze / 1999 a) odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: b) pozostałe odsetki, w tym: 1 1 d) odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych e) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane 2 8 g) pozostałe koszty finansowe, w tym: 14 Koszty finansowe, razem NOTA 30 ZYSKI NADZWYCZAJNE 1 półrocze / półrocze / prawa autorskie 150 Zyski nadzwyczajne, razem 150 NOTA 32 PODATEK DOCHODOWY 1 półrocze / półrocze / Zysk (strata) brutto Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki % - 30%, 34% Podatek dochodowy należny Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w rachunku zysków i strat 322 Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstaw ą opodatkowania podatkiem dochodowym - (4 606) Zmniejszenie rozwiązanie rezerw na zapasy rozwiązanie rezerwy restrukturyzacyjnej rozwiązanie odpisu aktualizuj ącego z tyt. sprzedaży akcji rozwiązanie rezerwy na urlopy rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu odpis aktualizujący wartość finansowego majątku trwałego rozwiązanie rezerwy na nale żności zapłacone wypłacone honoraria 99r odsetki wymagalne zrealizowane 99r rozwiązanie rezerwy na koszty Zwiększenie odsetki należne 99r reklama i reprezentacja rozmowy telef. byłych pracowników odsetki budżetowe darowizny składki członkowskie amortyzacja z ulgi inwestycyjnej PFRON amortyzacja sam.osob ubezpieczenie sam.osob opłaty sądowe rezerwy na należności rezerwy na straty likwidacja zapasów - 4 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20

21 Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem Brutto a podstaw ą opodatkowania podatkiem dochodowym Ujemne odsetki należne od bonów - 18 Dodatnie odsetki wymagane odpis aktualizujący wartość zapasów rezerwa na badanie bilansu - 21 NOTA 35 Sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą zysk netto = = 2,66 średnioważ. liczba akcji zwykłych Rozwodniona wartość księgowa nie występuje. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wynik finansowy netto w kwocie podlega korekcie o: koszty nie powodujące wydatków do których zalicza się: amortyzację elementy kształtujące wynik finansowy, ale dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej - (344) wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej - (216) odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek - (128) Ogółem koszty wpływające na wynik Zmiana stanu aktywów i pasywów bilansu Stan na 06/2000 Stan na 1999 Zmiana stanu pozostałe rezerwy (861) zapasy należności i roszczenia (5 620) zobowiązania krótkoterminowe korekty o: (1 776) (1) - zobowiązanie podatkowe z tyt. umorz.akcji (74) - kredyty bankowe (1 702) (1) zobowiązania po korektach rozliczenia międzyokresowe (131) przychody przyszłych okresów pozostałe pozycje odpis aktualizujący wartość finansowego majątku trwałego (863) (863) Ogółem wynik finansowy za rok obrotowy został skorygowany o kwotę (6 485) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 495) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 21

22 Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu oraz sprzedaży: - składników majątku trwałego - wartości niematerialnych i prawnych papierów wartościowych - akcji i udziałów Na przepływy z działalności inwestycyjnejmiały wpływ pozycje: wydatki na nabycie bonów dłuż. - ( ) wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych - (244) wydatki na nabycie rzeczowego majątku trwałego - (397) wpływy ze sprzedaży finansowego majątku trw wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trw. - 7 wpływy ze zbycia bonów dłuż odtrzymane odsetki Ogółem środki pieniężne z działalności inwestycyjnej - (960) Działalność finansowa polega na obsłudze i pozyskiwaniu przez jednostkę kapitału własnego i obcego. Na przepływy środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej miały wpływ pozycje: zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych spłata długoterminowych pożyczek - (172) spłata krótkoterminowych kredytów bank. - (1) zapłacone odsetki - (164) Ogółem środki pieniężne z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto - (2 090) DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nota nr.1: PPWK S.A. nie dokonywał inwestycji w papiery wartościowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) oraz inne prawa pochodne, jak również nie był stroną transakcji terminowych w okresie sprawozdawczym. Nota nr.2: PPWK S.A. nie posiadał I poł. 2000r. zobowiązań warunkowych. Nie udzielał gwarancji i poręczeń innym podmiotom, w tym również jednostkom zależnym i stowarzyszonym. Nota nr.3: PPWK S.A. posiada zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu umowy sprzedaży Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych z dnia 16 grudnia 1996r. Powyższe zobowiązanie zostało ujęte w bilansie spółki. Nota nr.4: PPWK S.A. nie uzyskał przychodów i nie poniósł kosztów tytułem zaniechanej działalności w okresie sprawozdawczym, nie przewiduje zaniechania działalności w następnych latach. Nota nr.5: PPWK S.A. nie ponosił kosztów wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby w I półroczu Nota nr.6: W I poł. 2000r. poniesiono nakłady inwestycyjne na zakup: - oprogramowania w wys. 244 tys.zł. - maszyń i urządzeń w wys. 252 tys.zł. - pozostałych środków trwałych w wys. 86 tys.zł. - inwestycji rozpoczętych w wys. 74 tys.zł. - rata kapitałowa za uzyskanie prawa własności budynków w wys. 130 tys.zł. Razem nakłady inwestycyjne w I poł roku tys.zł. Nota nr. 7.1: W roku sprawozdawczym pomiędzy PPWK S.A. a podmiotami powiązanymi nie zawarto znaczących transakcji przeniesienia praw lub zobowiązań (pod tytułem odpłatnym lub darmowym). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22

23 Nota nr. 7.2: Jednostki powiązane kapitałowo z PPWK S.A.: Nazwa i forma prawna WDA S.A. PPWK MEDIA Sp. z o.o. Siedziba Warszawa, ul. Kowalczyka 21a Warszawa, ul. Solec 18/20 % posiadanych udziałów 40% 100% Udział w zarządzaniu 3 członków rady nadzorczej w 8 osob.składzie 100% Rodzaj powiązania Jednostka stowarzyszona Jednostka zależna Kapitał własny 857 tys.zł. (303 tys.zł.) Wynik finansowy za I poł.2000r. (1 515 tys.zł.) (226 tys.zł.) Wzajemne należności i zobowiązania z PPWK MEDIA Nazwa spółki PPWK S.A. PPWK MEDIA Sp. z o.o Należności na koniec okresu 93 tys.zł. Zobowiązania na koniec okresu 93 tys.zł. Koszty i przychody z wzajemnych transakcji z PPWK MEDIA. Nazwa spółki PPWK S.A. PPWK MEDIA Sp. z o.o. koszty finansowe 202 tys.zł. przychody finansowe 202 tys.zł. Inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nazwa spółki PPWK S.A. PPWK MEDIA Sp.z o.o. Finansowy majątek trwały 10 tys.zł. Kapitał podstawowy 10 tys. zł Nota nr.8: Wszystkie wspólne przedsięwzięcia z jednostkami zależnymi w roku obrotowym podlegały konsolidacji. Nota nr.9: Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wg. grup zawodowych Przeciętna liczba Przeciętna liczba zatrudnionych w I pól.2000r. zatrudnionych w 1999r. Zarząd i administracja Redakcje map Pracownicy poligraficzni 9 25 Pracownicy sprzedaży Ogółem zatrudnienie Nota nr.10: Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych w I pół r. 1. wynagrodzenia członków zarządu tys.zł. 2. wynagrodzenia rady nadzorczej - 38 tys.zł. 3. wynagrodzenia członków zarządu wypłacone przez WDA S.A tys.zł. Nota nr.11: W roku sprawozdawczym osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie posiadały zobowiązań wobec PPWK S.A. lub przedsiębiorstw od niego zależnych, z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji lub wypłaconych zaliczek. Nota nr.12: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych, ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres. Nota nr.13: W dniu spółka wypowiedziała umowę o wspólnym przedsięwzięciu zawarta 24 lutego 1997r. pomiędzy PPWK S.A. i Warszawską Drukarnią Akcydensową S.A. Przedmiotem powyższej umowy jest: 1) Określenie zasad na jakich PPWK S.A. przystąpiła do WDA S.A. w charakterze akcjonariusza a w szczególności sposób pokrycia objętych akcji; 2) Warunki współpracy przy produkcji poligraficznej wydawnictw kartograficznych z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego obu stron. Wypowiedzenie umowy przez PPWK S.A. zostało złożone w dniu r. i od tego dnia biegnie 12-sto miesięczny okres wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest nieterminowe wykonywanie przez WDA S.A. usług zleconych przez PPWK S.A. Zgodnie z zapisami umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie WDA S.A., WDA S.A. zapłaci PPWK S.A. kwotę odpowiadającą 100% wartości rocznej produkcji uzyskanej ze zleceń PPWK S.A. w ostatnim roku kalendarzowym przed rozwiązaniem umowy. W dniu r. Rada Nadzorcza PPWK S.A. podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Wacława Slezaka. W dniu r. Pan Jacek Błaszczyński - Prezes Zarządu PPWK S.A. nabył prawo do otrzymania akcji Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 23

24 PPWK S.A. po cenie 11,56 zł. za jedną akcję, to jest 2 080,8 tys.zł. za wszystkie akcje. Powyższa cena nabycia obowiązuje na dzień 1 marca 2000r. Prawo do otrzymania wskazanych powyżej akcji Pan Jacek Błaszczyński może zrealizować w okresie od 1 marca 2000r. do 30 września 2001r., z tym zastrzeżeniem, że cena akcji, o której mowa powyżej, nabywanych po 1 marca 2000r. ulega podwyższeniu o odsetki w wysokości stopy procentowej obowiązującej dla 52- tygodniowych bonów skarbowych w dniu 1 marca 2000r. W dniu r. spółka zależna PPWK Media Sp. z o.o. nabyła akcji PPWK S.A. Akcje zostały nabyte w celu realizacji opcji Pana Jacka Błaszczyńskiego - Prezesa PPWK S.A. W dniu 16 maja 2000r. Rada Nadzorcza PPWK S.A. powołała na stanowisko Członka Zarządu Panią Beatę Konopską. W dniu 16 maja 2000r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPWK S.A., które m.in. podjęło uchwały w następujących sprawach: - zatwiedzenie sprawozdania finansowego za 1999 rok. - pokrycia straty za 1999r. z zysku osiągniętego w latach następnych - umorzenia akcji zwykłych na okaziciela - udzielenia skwitowania z wykonywania obowiązków w 1999r. Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej. - powołania w skład Rady Nadzorczej PPWK SA Pani Marty Mikołajczaj-Kuśmierek. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki: w Warszawie przy ulicy Solec 18/20 oraz we Wrocławiu przy ul. Św.Jadwigi 12. W dniu 19 czerwca 2000r. Rada Nadzorcza PPWK S.A. powołała następujące osoby do Zarządu nowej kadencji: - Jacek Błaszczyński - Prezes Zarządu - Rafał Berlinski - Wiceprezes Zarządu - Beata Konopska - Członek Zarządu - Wacław Slezak - Członek Zarządu Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu nowego członka Zarządu Pana Jacka Sas-Uchrynowskiego. W dniu r. Zarząd i PPWK S.A. zawarł umowę przeniesienia praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości ze spółką zależną PPWK Media Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest przeniesienia praw użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni m2 (działka numer 29/1) oraz własności budynków. Przedmiotowe nieruchomości położone są we Wrocławiu przy ul. Świętej Jadwigi 12. Strony ustaliły następujące warunki finansowe: Przeniesienie praw następuje w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego PPWK Media Sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów o wartości nominalnej 100 złoty każdy przez PPWK S.A. Wartość przedmiotu umowy wynosi zł. Warunkiem zawieszającym jest zarejestrowanie podwyższenie kapitału PPWK Media Sp. z o.o przez właściwy Sąd. W dniu r. spółka zależna PPWK Media Sp. z o.o zawarła z Biblijnym Towarzystwem Teologicznym (dalej BST) "Umowę najmu oraz umowę zobowiązującą sprzedaży". Przedmiotem umowy jest oddanie BST do używania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul.świętej Jadwigi 12, na którą to nieruchomość składa się działka gruntu o powierzchni m2 oraz posadowiony na tym gruncie budynek. Jednocześnie zawarto umowę sprzedaży której przedmiotem jest: - prawo użytkowania wieczystego gruntu (29/1) o powierzchni m2 - prawo własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków posadowionych na gruncie. Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowych nieruchomości księgę wieczystą KW nr Strony ustaliły następujące warunki finansowe: Cena przedmiotu umowy zł. płatna w następujący sposób a) kwota ,00 zł. (jednego miliona pięćciuset tysięcy złotych) w terminie 7 dni od powiadomienia BST przez PPWK Media o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego PPWK Media, b) kwota ,00 zł. (cztery miliony pięćset tysięcy) najpóżniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu najmu. Z zastrzeżeniem jednak, że kwota złotych będzie pomniejszona o saldo zobowiązania PPWK S.A. wobec Skarbu Państwa na dzień dokonywania przeniesienia praw, które to zobowiązanie jest zabezpieczone hipoteką na przedmiotowej nieruchomości. Pozostała część ceny będzie spłacana zgodnie z terminami spłaty zobowiązania przez PPWK S.A. Strony ustaliły Karę gwarancyjną w wysokości złotych płatną w sytuacji, gdy jedna ze stron nie stanie do aktu notarialnego przenoszącego przedmiotowe prawa. Warunkiem zawieszającym jest zarejestrowanie podwyższenia kapitału spółki PPWK Media Sp. z o.o. oraz zapłata ceny przez kupującego. Jeżeli w terminie 20 marca 2001r. wynajmujący nie stanie się właścicielem przedmiotowych praw, każda ze stron umowy uprawniona będzie odstąpić od postanowień umowy z wyjątkiem postanowień dotyczących kary gwarancyjnej w terminie do 30 marca 2001r. W dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmniejszyło liczebność Rady Nadzorczej do 5 osób. Jednocześnie odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Latała. W dniu r PPWK SA nabyła bony dłużne spółki zależnej PPWK MEDIA o wartości tys.zł. Nota nr.14: Poprzednikiem prawnym emitenta było Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. W dn. 25 maja 1992r. PPWK S.A. na podstawie umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24

25 Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przejęło mienie zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa w odpłatne użytkowanie (do spłaty w ciągu 10 lat.) Aktem Notarialnym Repertorium A 8215/96 z dnia 16 grudnia 1996 r. dokonano zmiany umowy leasingu na umowę sprzedaży przedsiębiorstwa i ustanowienia hipoteki. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa została określona na kwotę zł. tj. kwotę odpowiadającą wartości określonej w umowie leasingu. Na poczet ceny została zaliczona kwota zł. wpłacona tytułem spłaty rat kapitałowych w wykonaniu umowy leasingu, co stanowi 42,5% wartości Przedsiębiorstwa. Pozostała część ceny tj. kwota zł. jest spłacana w 23 równych ratach po zł. każda, płatnych kwartalnie wraz z oprocentowaniem równym 0,5 stopy oprocentowania kredytu refinansowego. Nota nr.15: Wskażnik inflacji nie przekroczył 20%. Nota nr.16: Raport został sporządzony w oparciu o przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, zgodne z ustawą o rachunkowości, opublikowane w raporcie rocznym za 1999r. Nota nr.17: Jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane. Nota nr.18: Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO wg średniego kursu NBP na dzień r. tj. 1 EURO = 4,2075 zł. Poszczególne pozycje rachunku wyników przeliczone zostały na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NPB, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem kwartalnym tj. 1EURO = 4,0772 Sposób wyliczenia średniej arytmetycznej: r. - 4, r. - 4, r. - 3, r. - 4, r, - 4, r. - 4,2075 Średnia w I pół. 2000r.: 24,4634:6 = 4,0772 W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not: 3G, 3J, 4C, 4D, 7A, 7B, 10A, 15, 17D, 17E, 18D, 26, 27, 31, 33 PODPISY Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jacek Błaszczyński Prezes Zarządu Jacek Błaszczyński Rafał Berliński Wiceprezes Zarządu Rafał Berliński Jacek Sas-Uhrynowski Członek Zarządu Jacek Sas-Uhrynowski Beata Konopska Członek Zarządu Beata Konopska Monika Jaros Główny Księgowy Monika Jaros Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 25

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR 2001 (rok bieżący) (zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 marca 2016 r.

Data publikacji: 18 marca 2016 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 31 GRUDNIA 2015 Wrocław, marzec 2016 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2015 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 28 stycznia 2015 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013 / SPRWOZDNE FNNSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 03.Q.m..S..9.W...v.ęn.i dres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice Śmiałowice 34 584 Marcinowice, REGON: 007737 NP: 88467555 KRS: 0000307598

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, dnia 28 lutego 2013 roku I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 87 ust. 4 i 7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Szczegółowy zakres zmian Aktywów trwałych 1) Rzeczowy majątek trwały w zł (BO) na 01.01.2013; (Zw); (Zmn); (BZ) na 31.12.2013: Wartość brutto: (BO): 140428,62 zł.;

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 80-419 Gdańsk, Sochaczewska 1c/1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wchodzą: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo