CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Firma: Siedziba: Poznań Adres: Ul. Rakoniewicka 20, Poznań Numer telefonu: +48 (061) Numer telefaksu: +48 (061) Adres internetowy: W imieniu Emitenta działają: Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Mariusz Malec Członek Zarządu Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta: Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Mariusz Malec Członek Zarządu Przy sporządzaniu Prospektu emisyjnego Emitent współpracował z: Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński Kancelaria Prawnicza z siedzibą we Wrocławiu, która sporządziła następujące części Prospektu: w dokumencie rejestracyjnym: pkt 5.1, pkt 6.4, pkt 7, pkt 8.2, pkt 11, pkt 14-16, pkt 18-19, pkt 21-22, 24, w dokumencie ofertowym: pkt 4, pkt 7, IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która sporządziła następujące części Prospektu: podsumowanie, czynniki ryzyka, w dokumencie rejestracyjnym: pkt 3, pkt 5.2, pkt 6, pkt 8.1, pkt 9-10, pkt 11.1, pkt 12, pkt 17, pkt 23, pkt 25, w dokumencie ofertowym: pkt 1-2, pkt 3.4., pkt 5-6 Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. Kancelaria Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie, która sporządziła raport z badania sprawozdań finansowych oraz raport z badania prognoz wyników. Oferującym akcje Emitenta jest Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. 23

2 II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BIEGLI REWIDENCI MOORE STEPHENS SMOCZYŃSKI I PARTNERZY Sp. z o.o. KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW NAZWA, SIEDZIBA, ADRES I PODSTAWY UPRAWNIEŃ PODMIOTU BADAJĄCEGO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONE-2-ONE S.A. ZA OKRES R. Nazwa (firma): Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. Kancelaria Biegłych Rewidentów Siedziba: Warszawa Adres: Ul. Nowogrodzka 12/3, Warszawa Podstawa uprawnień: Nr ewidencyjny 1898 Numer telefonu: +48 (022) Numer telefaksu: +48 (022) Adres internetowy: BIEGŁY REWIDENT DOKONUJĄCY BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ZA OKRES R. W okresie objętym historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi, tj. od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r. roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta sporządzone zgodnie z: wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) - dotyczy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz za 2004 rok, wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych dotyczy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 badane były przez następujący podmiot: skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. i za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. zostało zbadane przez firmę audytorską MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 3. Podpisy pod opinią z badania złożył Pan Joe Smoczyński - Biegły rewident Nr ewid Wymieniona osoba w okresie prowadzenia badania ww. sprawozdania zatrudniona była w firmie audytorskiej MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok

3 III. WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE Tabela 3.2. Wybrane historyczne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres (w tys. zł) Grupa Kapitałowa One-2-One 2005 r r r. Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk / (strata) netto Zysk / (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Aktywa ogółem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Kapitał zakładowy Razem kapitały własne Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Udziały akcjonariuszy mniejszościowych Źródło: Emitent 25

4 IV. CZYNNIKI RYZYKA Informacje o czynnikach ryzyka związanych z działalnością Emitenta oraz jego otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność zostały zamieszczone w części II pkt 1.1. oraz 1.2. niniejszego Prospektu Emisyjnego CZYNNIKI RYZYKA. 26

5 V. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE 5.1. HISTRIA I ROZWÓJ EMITENTA PRAWNA I HANDLOWA NAZWA EMITENTA Prawna nazwa Emitenta: Handlowa nazwa Emitenta: One-2-One Spółka Akcyjna Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 1 ust. 1 Statutu Emitenta jako: One-2-One Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 306 Kodeksu Spółek Handlowych a także zgodnie z 1 ust. 2 Statutu Emitent może używać skróconej firmy (nazwy) w brzmieniu: W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak używać firmy (nazwy) skróconej MIEJSCE REJESTRACJI ORAZ NUMER KRS Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02 stycznia 2006 roku (sygn. sprawy PO.XXI NS-REJ.KRS/17908/05/636) DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY Emitent został utworzony jako One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 17 kwietnia 2001 roku przez asesora notarialnego Magdalenę Scheffler z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (rep. A nr 2796/2001). Założycielami One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością były dwie osoby fizyczne: Ilona Drygas i Renata Żabko. One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona z kapitałem założycielskim w kwocie ,00 zł podzielonym na 100 równych udziałów w kwocie po 500,00 zł. Każda z założycielek One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objęła po 50 udziałów. One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 maja 2001 roku (sygn. sprawy PO.XXI NS-REJ.KRS/3778/1/378). W obecnej formie prawnej spółki akcyjnej Emitent istnieje od dnia 02 stycznia 2006 roku (data przekształcenia spółki One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę One-2-One Spółka Akcyjna). Zgodnie z postanowieniem 5 Statutu Emitent został utworzony na czas nieoznaczony SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY ORAZ DANE TELEADRESOWE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Poznaniu. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. Emitent został utworzony i działa na podstawie i w oparciu o przepisy polskiego prawa, co w szczególności oznacza, iż został on utworzony, funkcjonuje i działa na podstawie polskiego Kodeksu Spółek Handlowych. 27

6 Emitenta dotyczą i określają następujące dane teleadresowe: Siedziba Emitenta: Forma prawna Emitenta: Kraj siedziby Emitenta: Dane teleadresowe siedziby Emitenta: Emitent posiada również biuro w Warszawie: Dane teleadresowe biura Emitenta w Warszawie: Poznań Spółka Akcyjna Polska ul. Rakoniewicka 20, Poznań tel. +48 (061) fax. +48 (061) ul. Emilii Plater Warszawa tel: +48 (22) fax: +48 (22) ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE W obecnej formie prawnej Emitent istnieje od dnia 2 stycznia 2006 roku, gdyż z tym dniem nastąpiło przekształcenie formy prawnej Emitenta, to jest One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę One-2-One Spółka Akcyjna. W wyniku rejestracji przekształcenia Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Emitent został zarejestrowany z kapitałem zakładowym w kwocie ,00 zł podzielonym na akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Poprzednik prawny Emitenta, to jest One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 maja 2001 roku. Umowa spółki One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 17 kwietnia 2001 roku przez asesora notarialnego Magdalenę Scheffler z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (rep. A nr 2796/2001). Założycielami One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością były dwie osoby fizyczne: Ilona Drygas i Renata Żabko. One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona z kapitałem założycielskim w kwocie ,00 zł podzielonym na 100 równych udziałów w kwocie po 500,00 zł. Każda z założycielek One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objęła po 50 udziałów. W drugiej połowie 2001 roku One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała podstawowe dla jej funkcjonowania ramowe umowy współpracy w zakresie obsługi serwisów multimedialnych z trzema polskimi operatorami telefonii komórkowej (mobilnej): (i) w dniu r. z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o.; (ii) w dniu r. z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.; (ii) w dniu r. z Polkomtel S.A. W dniu 31 października 2001 roku zmienił się całkowicie skład udziałowców One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, albowiem udziały zostały kupione przez: Tomasza Długiewicza 50 udziałów, Jarosława Żabko 25 udziałów i Piotra Drygasa 25 udziałów (obecnie akcjonariusze Emitenta). Kolejna zmiana w składzie udziałowców One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miała miejsce w dniu 23 kwietnia 2002 roku, kiedy to nowym udziałowcem został Marian Witkowski, kupując od dotychczasowych udziałowców łącznie 4 udziały. Marian Witkowski jest akcjonariuszem Emitenta. W dniu 24 kwietnia 2002 roku udziałowcy One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz One-2-One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisali Umowę Inwestycyjną z MCI Management S.A. Umowa Inwestycyjna została opisana szczegółowo w pkt 22.1 niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. Sygnatariusze Umowy Inwestycyjnej uzgodnili wolę i zasady wspólnej realizacji inwestycji, mającej na względzie pozyskanie dla spółki inwestora strategicznego oraz środków finansowych zapewniających rozwój Spółki One-2-One Sp. z o.o., a przede wszystkim umożliwiających uzyskanie przez Spółkę One-2-One Sp. z o.o. pozycji wiodącego integratora internetowych usług mobilnych w modelu B2B (business to business) i B2C (business to consumer). W Umowie Inwestycyjnej ustalono zasady i tryb realizacji wspólnej inwestycji, uzgodniono zasady podwyższenia kapitału zakładowego Spółki One-2-One Sp. z o.o., uzgodniono projekt nowej umowy spółki z 28

7 ograniczoną odpowiedzialnością, uzgodniono projekt statutu spółki akcyjnej w wypadku podjęcia decyzji o przekształceniu spółki One-2-One w spółkę akcyjną, uzgodniono zasady realizacji opcji menedżerskiej oraz ustalono zasady i ograniczenia w obrocie udziałami spółki One-2-One. Inwestycja ustalona w Umowie Inwestycyjnej z 24 kwietnia 2002r. została zrealizowana poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki One-2-One o kwotę ,00 zł. Uchwałę o zmianie umowy spółki, w sposób uzgodniony w Umowie Inwestycyjnej, podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 24 kwietnia 2002r. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 7 czerwca 2002 roku. Uchwały zostały zaprotokołowane w formie aktów notarialnych przez notariusza Helenę Szymczyk-Grabińską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, które to akty notarialne zostały zapisane odpowiednio: w repertorium A pod numerem 2455/2002 oraz w repertorium A pod numerem 3409/2002. MCI Management S.A. objęła 74 udziały pokrywając je wkładem pieniężnym w kwocie ,00 zł. Udziały spółki, objęte przez MCI Management S.A. stanowiły 40,22% kapitału zakładowego spółki One-2-One i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałe 10 udziałów objęli dotychczasowi udziałowcy spółki One-2-One. Kapitał zakładowy spółki One-2-One, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, wynosił ,00 zł. Nowa umowa spółki One-2-One przewidywała uprzywilejowanie udziałów objętych przez MCI Management S.A. w drodze wykonania Inwestycji MCI. Uprzywilejowanie udziałów objętych przez MCI Management S.A. polegało na tym, że w każdym przypadku podziału majątku spółki One-2-One po jej likwidacji, to jest po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli, w pierwszej kolejności miał zostać zwrócony wkład pieniężny MCI Management S.A. w kwocie równej inwestycji MCI Management S.A. powiększonej o oprocentowanie w wysokości 15% (piętnaście procent) w stosunku rocznym, następnie miały zostać zwrócone wkłady pieniężne założycieli spółki One-2-One, według wartości po jakiej zostały wniesione do spółki One-2-One, a w dalszej kolejności zostaną zwrócone wkłady pozostałych udziałowców spółki One-2-One. Na mocy postanowień Umowy Inwestycyjnej i nowej umowy spółki utworzona została trzyosobowa Rada Nadzorcza. Umowa Inwestycyjna przyznawała MCI Management S.A. opcję objęcia kolejnych nowych udziałów, które pozwoliłyby przekroczyć posiadanie przez MCI Management S.A. 50,00% kapitału zakładowego spółki One-2-One. Opcja mogła być wykonana przez MCI Management S.A. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2002 rok. W wykonaniu praw MCI Management S.A. do opcji objęcia nowych udziałów Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 11 marca 2003r. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę ,00 zł. Utworzone zostało 50 nowych udziałów, wycenionych na kwotę po ,00 zł każdy. MCI Management S.A. objęła 45 udziałów opłacając je wkładem pieniężnym w kwocie ,00, zł. Posiadając 119 udziałów MCI Management S.A. dysponowała 50,85% głosami na Zgromadzeniu Wspólników spółki One-2-One oraz posiadała 50,85% kapitału zakładowego spółki One-2-One. Uchwała została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza Michała Wieczorka z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu i zapisanym w repertorium A pod numerem 584/2003. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on ,00 zł. W dniu 27 czerwca 2003 roku została utworzona przez Emitenta, wspólnie z Piotrem Mularewiczem i Jarosławem Przybyłą MobiJoy! Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MobiJoy! została zawarta przed notariuszem Michałem Wieczorkiem z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu. Akt notarialny umowy spółki został zapisany w repertorium A numer 1598/2003. Kapitał zakładowy spółki MobiJoy! Sp. z o.o. został ustalony w kwocie ,00 zł podzielonej na 200 udziałów po 500,00 zł każdy. Emitent objął w kapitale zakładowym MobiJoy! Sp. z o.o. 85 udziałów. MobiJoy! Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 października 2003 roku. W marcu 2005 roku Emitent nabył od Piotra Mularewicza 22 udziały MobiJoy! Sp. z o.o. Udziały zostały nabyte za cenę po ,00 zł za każdy udział. Po tej transakcji udział Emitenta w kapitale zakładowym MobiJoy! Sp. z o.o. (i w głosach na zgromadzeniu wspólników) wzrósł do 53,50%. W dniu 27 kwietnia 2006 roku Emitent odkupił od Piotra Mularewicza i Jarosława Przybyły wszystkie posiadane przez nich udziały MobiJoy! Sp. z o.o., zostając 100% udziałowcem MobiJoy! Sp. z o.o. Umowy nabycia udziałów zostały szczegółowo opisane w pkt 19 niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. W dniu 22 października 2004 roku została utworzona przez Emitenta, wspólnie z obywatelami Niemiec: Filiz Govercin i Kai R. Bolik, One-2-One Mobile Ideas GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w Berlinie przed notariuszem Janem Hermannem Irgangiem z Kancelarii Notarialnej w Berlinie. Akt notarialny umowy spółki został zapisany w pod numerem 577/2004. Kapitał zakładowy spółki One-2-One Mobile Ideas GmbH został ustalony w kwocie ,00 EURO. Filiz Govercin i Kai R. Bolik, jako udziałowcy One-2-One Mobile Ideas GmbH objęli udziały po 4500,00 EURO każdy. One-2-One Mobile Ideas GmbH z siedzibą w Berlinie została wpisana do niemieckiego rejestru handlowego w dniu 25 lutego 2005 roku pod numerem B HRB B. W dniu 27 marca 2006 roku Emitent odkupił od udziałowców niemieckich, to jest od Filiz Govercin i Kai R. Bolik wszystkie posiadane przez nich udziały One-2-One Mobile Ideas GmbH za cenę 1 EURO każdy, zostając 100% udziałowcem One-2-One Mobile Ideas GmbH. 29

8 W dniu 10 marca 2005 roku doszło do kolejnej, poważnej zmiany w składzie udziałowców One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy umów sprzedaży udziałów udziałowcami spółki zostali: Piotr Mularewicz 27 udziałów i Ilona Długiewicz 9 udziałów. Udziały zostały nabyte od Piotra Drygasa i Jarosława Żabko w cenie po ,00 zł każdy. W wyniku tej transakcji znaczącymi (posiadającymi powyżej 5%) udziałowcami spółki zostali: MCI Management S.A. 50,85% udziału; Tomasz Długiewicz 24,36% udziału; Piotr Mularewicz 11,54% udziału. We wrześniu 2005 roku udziałowcy One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowili wprowadzić w życie postanowienia Umowy Inwestycyjnej z 24 kwietnia 2002 roku o zasadach przekształcenia One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, rozpoczynając w ten sposób przygotowania Emitenta do pierwszej Oferty Publicznej akcji Emitenta. Przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną miało zostać dokonane na podstawie sporządzonego przez Zarząd One-2-One Sp. z o.o. Planu Przekształcenia, opartego o sprawozdanie finansowe One-2-One Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2005r. Po pozytywnym zweryfikowaniu (zbadaniu) Planu Przekształcenia przez biegłych rewidentów powołanych przez sąd rejestracyjny Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 24 listopada 2005 roku podjęło uchwały o przekształceniu One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w One-2-One Spółkę Akcyjną, uchwaliło Statut spółki akcyjnej, powołało nowe organy spółki akcyjnej. Wszyscy wspólnicy One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpili do One-2-One Spółki Akcyjnej. Powstająca w wyniku przekształcenia One-2-One Spółka Akcyjna posiadała kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł podzielony na akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Kapitał zakładowy został pokryty majątkiem przekształcanej One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a akcje zostały objęte przez dotychczasowych udziałowców One-2-One spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w proporcji określonej ich udziałem w kapitale zakładowym spółki przekształconej. Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 24 listopada 2005r. zostały zaprotokołowane w formie aktu notarialnego przez notariusza Michała Wieczorka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu i zapisane w repertorium A pod numerem 3770/2005. Przekształcona One-2-One Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia 2006 roku (sygn. sprawy PO.XXI NS-REJ.KRS/17908/05/636). W dniu 24 października 2005 roku została utworzona przez Emitenta, wspólnie z Mariuszem Skibą, Sylwią Salak- Nalewajko i Marcinem Bartosiewiczem, MobiTrust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta przed notariuszem Michałem Wieczorkiem z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu. Akt notarialny umowy spółki został zapisany w repertorium A numer 3326/2005. Kapitał zakładowy spółki MobiTrust został ustalony na kwotę ,00 zł podzieloną na 7000 udziałów po 50,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został pokryty aportami w łącznej kwocie ,00 zł oraz wkładem pieniężnym w kwocie ,00 zł. Umowa spółki MobiTrust Sp. z o.o. została zmieniona aneksem z dnia 23 stycznia 2006 roku sporządzonym przez notariusza Michała Wieczorka z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (akt notarialny zapisany w repertorium A pod numerem numer 178/2006). Aneks do umowy spółki MobiTrust Sp. z o.o. uwzględniał zmianę formy prawnej Emitenta, to jest uwzględniał fakt przekształcenia One-2-One Sp. z o.o. w W dacie utworzenia MobiTrust Sp. z o.o. Emitent objął 5000 udziałów, stanowiących 71,43% kapitału zakładowego MobiTrust sp. z o.o. Pozostałe 2000 udziałów objęły osoby fizyczne: Mariusz Skiba, Sylwia Salak- Nalewajko i Marcin Bartosiewicz. Podstawowym przedmiotem działalności MobiTrust Sp. z o.o. jest świadczenie usług związanych z wykorzystaniem w obrocie gospodarczym i prawnym Mobilnego Podpisu Elektronicznego (MPE). Realizację celu gospodarczego MobiTrust Sp. z o.o. umożliwiają wniesione do spółki aporty: (i) przez Emitenta w postaci praw autorskich majątkowych do programów komputerowych (aplikacji), składających się na MobiTrust System, pozwalających na wykorzystanie karty SIM telefonu komórkowego, jako narzędzia do składania podpisu elektronicznego (ii) oraz przez pozostałych udziałowców w postaci Know-How MobiTrust System. Wszystkie rozwiązania informatyczne, składające się MobiTrust System, zostały wytworzone, na zlecenie Emitenta, przez zespół twórców, w którego skład wchodzili: Mariusz Skiba, Sylwia Salak-Nalewajko i Marcin Bartosiewicz. Twórcy MobiTrust System przenieśli autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, składających się na MobiTrust System na Emitenta, na podstawie umowy zawartej z Emitentem w dniu 21 października 2005 roku. Autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Emitenta nieodpłatnie, gdyż Emitent ponosił wszystkie koszty wytworzenia MobiTrust System. MobiTrust System, jako aport wniesiony przez Emitenta do spółki, został wyceniony na kwotę ,00 zł. Oprócz aportu Emitent wniósł także wkład pieniężny w kwocie ,00 zł. Pozostali udziałowcy MobiTrust Sp. z o.o. wnieśli wkłady pieniężne w łącznej kwocie ,00 zł oraz wnieśli aport w postaci Know-How MobiTrust System, wyceniony na kwotę ,00 zł. Aport wniesiony przez pozostałych udziałowców to unikalna wiedza i doświadczenie posiadane przez Mariusza Skibę, Sylwię Salak-Nalewajko i Marcina Bartosiewicza, jako twórców MobiTrust System, niezbędna do szybkiego wdrożenia, prawidłowego funkcjonowania rozwiązań informatycznych Mobilnego Podpisu Elektronicznego, umożliwiająca dostosowanie i zintegrowanie MobiTrust System z zewnętrznymi systemami informatycznymi. MobiTrust Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 kwietnia 2006 roku pod numerem KRS

9 W lutym 2006 roku miały miejsce dwa istotne zdarzenia, powodujące znaczące zmiany w składzie akcjonariuszy Emitenta. W dniu 22 lutego 2006 roku doszło do zmiany w składzie akcjonariuszy Emitenta wskutek sprzedaży akcji Emitenta posiadanych przez akcjonariusza Piotra Mularewicza (11,54% kapitału zakładowego Emitenta). Sprzedaż akcji Emitenta, posiadanych przez Piotra Mularewicza, była przewidziana w 11 Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 kwietnia 2002 roku (w brzmieniu tego paragrafu ustalonym Aneksem nr 01/2005 z 10 marca 2005 roku). Umowa Inwestycyjna została szczegółowo opisana w pkt Dokumentu Rejestracyjnego. W wyniku sprzedaży akcji Emitenta w posiadaniu Piotra Mularewicza pozostały akcje stanowiące 1,93% kapitału zakładowego Emitenta. W dniu 23 lutego 2006 roku została zrealizowana opcja menedżerska członków Zarządu Emitenta. Opcja menedżerska była przewidziana w Umowie Inwestycyjnej z 24 kwietnia 2002 roku, ale nie była realizowana w latach Akcjonariusze Emitenta i jednocześnie strony Umowy Inwestycyjnej uzgodnili zasady realizacji opcji menedżerskiej w wersji zmienionej w stosunku do postanowień Umowy Inwestycyjnej z 24 kwietnia 2002 roku. Zmiana polegała na rezygnacji z emisji nowych akcji dla realizacji opcji menedżerskiej i zrealizowaniu opcji menedżerskiej w drodze sprzedaży przez akcjonariuszy, istniejących akcji Emitenta, stanowiących 1,66% kapitału zakładowego Emitenta. W dniu 23 lutego 2006 roku akcjonariusze-założyciele Emitenta (według stanu na dzień przekształcenia Emitenta) sprzedali na rzecz uprawnionych z opcji menedżerskiej członków Zarządu Emitenta, to jest Tomasza Długiewicza i Piotra Dzięcioła, akcje Emitenta w ilości odpowiadającej udziałowi każdego z nich w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje były sprzedawane w cenie po 1,00 zł każda akcja, to jest zgodnie z zasadami dotyczącymi ceny akcji w opcji menedżerskiej. W wyniku dokonanej sprzedaży udział MCI Management S.A. w kapitale zakładowym Emitenta zmniejszył się do poziomu 50,01%. Udział Tomasza Długiewicza w kapitale zakładowym Emitenta wzrósł do poziomu 24,58%. Nowym akcjonariuszem Emitenta został członek Zarządu Emitenta Piotr Dzięcioł, nabywając akcje, stanowiące 0,84% kapitału zakładowego Emitenta. Zasady realizacji, zmienionej opcji menedżerskiej, zostały potwierdzone w dniu 24 lutego 2006 roku przez Radę Nadzorczą Emitenta oraz przez strony Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 kwietnia 2002 roku poprzez zapisy Aneksu nr 02/2006 do Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna została szczegółowo opisana w pkt Dokumentu Rejestracyjnego INWESTYCJE GŁÓWNE INWESTYCJE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE W okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent ponosił nakłady inwestycyjne związane z rozwojem spółki Emitenta oraz z rozwojem jego grupy kapitałowej. Wzrost aktywów trwałych, a w szczególności sprzętu komputerowego jest wyższy niż wskazują to gotówkowe nakłady inwestycyjne Emitenta, gdyż większość sprzętu komputerowego była i jest finansowana leasingiem finansowym. Pod pojęciem sprzęt komputerowy Emitent rozumie serwery, urządzenia telekomunikacyjne, komputery PC oraz notebook i. Wzrost rzeczowych aktywów trwałych Emitenta w latach został przedstawiony w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w pkt 20 Dokumentu Rejestracyjnego. Wartość netto nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe w 2005 roku oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu z uwzględnieniem leasingu finansowego została przedstawiona pkt 8.1. Dokumentu Rejestracyjnego. Tabela 5.1. Nakłady inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu (zł) Nakłady inwestycyjne od 1 stycznia 2006 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Sprzęt komputerowy , , , ,64 Nabycie / objęcie udziałów w spółkach Grupy Kapitałowej One , One - nabycie 11% udziałów w MobiJoy! Sp. z o.o , zapłata za objęcie udziałów w , MobiTrust Sp. z o.o. - objęcie 64% udziałów w One-2-One Mobile Ideas GmbH ,20 tj. równowartość euro po kursie

10 historycznym Dokapitalizowanie One-2-One ,85 Mobile Ideas GmbH Nabycie 2 udziałów w One-2-One 7,76 Mobile Ideas GmbH* Nabycie 46,6 % udziałów w MobiJoy! Sp. z o.o. max ,25** Wartości niematerialne prawne , ,00 - Razem: , , , ,64 Źródło: Emitent * na skutek dokonania nabycia tych udziałów Emitent stał się 100% udziałowcem w spółce **zapłata za udziały nastąpi w dwóch transzach: (1) ,00 zł do dnia 31 października 2006 r., (2) w postaci akcji nowej emisji do dnia 31 marca 2007 r., których wartość zostanie wyliczona w oparciu o wynik EBITDA MobiJoy! Sp. z o.o. za 2006 r. Okres wzmożonych inwestycji w spółkę Emitenta rozpoczął się w 2004 roku. Poprzednie rozwiązania Emitenta były oferowane w oparciu o rozwiniętą już bazę technologiczną, jednak wraz z rozwojem technologii oraz zwiększającym się udziałem Emitenta i jego grupy kapitałowej w rynku mobilnych usług dodanych nakłady inwestycyjne Emitenta były koniecznością. Ze względu na perspektywy rozwoju rynku oraz możliwość uzyskania przewag konkurencyjnych Emitent zwiększył swoje nakłady inwestycyjne z ,50 zł w 2004 roku do ,42 zł w 2005 roku. Każdorazowa inwestycja podejmowana przez Emitenta przyczynia się do zwiększenia rentowności całej Grupy Kapitałowej One-2-One. Ponieważ nakłady inwestycyjne Emitenta są przemyślanymi inwestycjami uwzględniającymi potrzeby inwestycyjne oraz możliwości finansowe dlatego też, Emitent jest pozbawiony ryzyka wpadnięcia w pułapkę przeinwestowania. W okresie Emitent ponosił nakłady inwestycyjne przede wszystkim w wartości niematerialne i prawne, sprzęt komputerowy oraz nabycie udziałów w spółkach Grupy Kapitałowej One-2-One. W oparciu o zakupione wartości niematerialne i prawne Emitent tworzy swoje rozwiązania na poziomie aplikacji mobilnych oraz usług dodanych. Nakłady inwestycyjne w wartości niematerialne i prawne sukcesywnie wzrastają od 2004 roku, na które Emitent przeznaczył zł. W 2005 roku nakłady te podwoiły się i wyniosły ,44 zł, a ich przeznaczenie związane było przede wszystkim z wdrożeniem mobilnego podpisu elektronicznego. Strategia inwestowania w mobilny podpis elektroniczny polegała na ponoszeniu przez Emitent kosztów związanych z tą inwestycją od momentu wejścia koncepcji w stadium realizacji do momentu osiągnięcia zamierzonego efektu w postaci aplikacji mobilnego podpisu elektronicznego. Zakończenie prac nad podpisem elektronicznym skutkowało przeniesieniem produktu finalnego w postaci aportu do nowopowstałej spółki zależnej MobiTrust Sp. z o.o. w zamian za udziały. Informacje na temat tej transakcji są zamieszczone w pkt Dokumentu Rejestracyjnego. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego projekt mobilnego podpisu elektronicznego, zakończony sukcesem w 2005 roku, jest przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Emitenta z dwoma dużymi instytucjami bankowymi w celu wdrożenia pilotażowego programu podpisu elektronicznego. Koszty Emitenta na stworzenie aplikacji mobilnego podpisu elektronicznego wyniosły ,1 zł, która następnie w postaci aportu została wniesiona do MobiTrust Sp. z o.o.. Przeznaczenie środków pieniężnych na wartości niematerialne i prawne przedstawia tabela 5.2. zamieszczona poniżej. W 2005 roku Emitent poniósł największe wydatki gotówkowe na nabycie udziałów w spółce MobiJoy! Sp. z o.o., oraz na objęcie udziałów w nowo utworzonych podmiotach MobiTrust Sp. z o.o. i One-2-One Mobile Ideas GmbH. W okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent poniósł wydatki inwestycyjne związane z dokapitalizowaniem spółki zależnej One-2-One Mobile Ideas GmbH. Wartość dokapitalizowania spółki zależnej wyniosła ,85 zł. W tym samym okresie Emitent nabył 46,5 % udziałów w innej spółce zależnej MobiJoy! Sp. z o.o., stając się jej jedynym udziałowcem. Ze względu na dużą wartość nabycia udziałów zapłata za te udziały nastąpi w przyszłym okresie. Warunki nabycia udziałów zostały opisane w pkt19 Dokumentu rejestracyjnego oraz w pkt 9 Dokumentu Ofertowego. Ponieważ do dnia zatwierdzenia Prospektu nie nastąpiła zapłata za powyższe udziały Emitent wskazuje tą inwestycję również jako dotychczas nie zakończoną. Tabela 5.2. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w od 1 stycznia 2003 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu (zł) Wartości niematerialne prawne od 1 stycznia 2006 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu SMS/MMS Connector E-sign , Aplikacja Mobile Java , CMS , Razem , Źródło: Emitent 32

11 Opis inwestycji w wartości niematerialne i prawne SMS/MMS Connector Uniwersalna usługa umożliwiająca optymalne i natychmiastowe uzyskanie dostępu do usług SMS i MMS od wszystkich operatorów sieciowych na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Dzięki wykorzystaniu SMSC (SMS/MMS Connector), możliwe jest łatwe i elastyczne wykorzystania kanałów komunikacji mobilnej w dowolnych akcjach informacyjnych i promocyjnych bez względu na czas ich trwania i wielkość ruchu. SMSC to usługa, dzięki której wykorzystanie usług mobilnych nie wymaga już ani zaangażowania technologicznego ani organizacyjnego bez zbędnych inwestycji można uzyskać dostęp do tych usług według zasady one-2-one z jednym tylko partnerem. E-sign Bezpieczny Mobilny Podpis Elektroniczny (e-sign) to technologia umożliwiająca wiarygodne od strony prawnej złożenie podpisu na wszelkiego rodzaju dokumentach z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu specjalnej karty SIM, jako elementu przechowującego klucz prywatny użytkownika i dokonującej operacji kryptograficznych na dostarczanych danych. Dzięki temu telefon komórkowy może być uważany za bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego i spełniające wymagania ustawy o podpisie elektronicznym. Technologia opracowana przy współpracy umożliwia wykorzystanie telefonów komórkowy do potwierdzania różnego typu oświadczeń woli: składnia deklaracji podatkowych, podpisywania umów ubezpieczeniowych, głosowania w wyborach i innych. Mobile Java Java2ME jest technologią firmy Sun Microsystems, Inc., która pozwala na uruchamianie specjalnych aplikacji zwanych midletami na różnego rodzaju urządzeniach przenośnych, w tym w telefonach komórkowych. Doświadczenie Emitenta w tworzeniu aplikacji w tej technologii, pozwala zaprojektować i przygotować dla klientów rozwiązania najlepiej spełniające ich oczekiwania. Przykładowe scenariusze obejmują zastosowania biznesowe (np. koordynacja sprzedaży) jak i rozrywkowe (np. relacje z imprez sportowych). CMS - Content Management Server System zarządzania materiałami multimedialnymi CMS (content management server) pełni rolę centrum integracyjnego gromadzącego i udostępniającego użytkownikom telefonów komórkowych content w postaci dzwonków, tapet, wygaszaczy i gier Java. Elementy mobilne mogą pochodzić zarówno z zasobów firmy jak i od podmiotów współpracujących - CMS umożliwia sprzedaż a następnie rozliczanie zarówno nabywców jak i dostawców treści mobilnych. Tabela 5.3. Nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej One-2-One w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu (zł) Nakłady inwestycyjne Grupy od 1 stycznia Kapitałowej 2006 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Sprzęt komputerowy , , , ,64 Nabycie / objęcie udziałów w spółkach grupy kapitałowej za gotówkę max ,25* ,2 Wartości niematerialne prawne , Razem: , , , ,64 Źródło: Emitent * zapłata za udziały nastąpi w dwóch transzach: (1) ,00 zł do dnia 31 października 2006 r., (2) w postaci akcji nowej emisji do dnia 31 marca 2007 r., których wartość zostanie wyliczona w oparciu o wynik EBITDA MobiJoy! Sp. z o.o. za 2006 r. Cześć nakładów inwestycyjnych w 2004 roku była finansowana za pomocą leasingu finansowego na kwotę ,70 zł a w roku 2005 na kwotę 18901,44 zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne poniesiono ze środków własnych GŁÓWNE INWESTYCJE OKRESU BIEŻĄCEGO W okresie do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent podjął wiążące zobowiązania w stosunku do transakcji wykupu 93 udziałów w spółce zależnej MobiJoy! Sp. z o.o. o wartości zł każdy, na podstawie umów sprzedaży udziałów MobiJoy! Sp. z o.o. zawartych w dniu 27 kwietnia 2006 roku z dwoma pozostałymi udziałowcami MobiJoy! Sp. z o.o. Umowy nabycia udziałów zostały szczegółowo opisane w pkt 19 niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego. Z treści umów wynika, iż Emitent nabył 93 udziały w spółce zależnej MobiJoy! Sp. z o.o. w zamian za dokonanie zapłaty w formie dwóch rat. Pierwsza rata zostanie opłacona w gotówce na kwotę zł do dnia 31 października 2006r. Prawo własności 93 udziałów w MobiJoy! Sp. z o.o. przechodzi na Emitenta 33

12 w dniu 1 maja 2006 r., a razem z nim wszystkie prawa i obowiązki związane z tymi udziałami. Druga rata ceny sprzedaży udziałów zostanie wypłacona sprzedającym do dnia 31 marca 2007 r. Zapłata ma nastąpić w postaci objęcia przez dotychczasowych wspólników MobiJoy! Sp. z o.o. akcji Emitenta, będących przedmiotem nowej emisji lub w drodze zapłaty pieniężnej, z uprzednim zobowiązaniem sprzedających udziały do przeznaczenia nie mniej niż 80% kwoty drugiej raty na zakup akcji Emitenta będących w obrocie na rynku regulowanym na GPW. Cena ostateczna 93 udziałów MobiJoy! Sp. z o.o. została uzależniona od wartości zrealizowanego EBITDA MobiJoy! Sp. z o.o. za okres obrotowy w 2006 r. Jednakże maksymalna cena sprzedaży tych udziałów nie może być większa niż ,25 zł. Poza powyższą inwestycją ani Emitent ani żadna z jego spółek zależnych nie prowadzi na dzień zatwierdzenia Prospektu żadnych innych głównych inwestycji INWESTYCJE PLANOWANE W PRZYSZŁOŚCI Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął żadnych wiążących zobowiązań wobec planowanych inwestycji. W odniesieniu do planowanych inwestycji, wobec których nie zostały podjęte jeszcze żadne zobowiązania Zarządu Emitent zamierza ponieść nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe oraz na cele związane z rozwojem Grupy Kapitałowej One-2-One w obszarze akwizycji. Emitent zamierza ponosić wydatki na zakup sprzętu komputerowego i standardowego oprogramowania na komputery osobiste oraz zamierza kontynuować realizację projektów w zakresie wytwarzania aplikacji na telefony komórkowe. Emitent przewiduje również dalsze nakłady na rozwój aplikacji silnego uwierzytelniania za pomocą telefonu komórkowego (aplikacji e-sign). Pozyskane w ramach przeprowadzonej oferty publicznej środki Emitent zamierza przeznaczyć przede wszystkim na realizację następujących celów: wzmocnienie pozycji rynkowej w zakresie mobilnej zawartości multimedialnej, rozwój Grupy Kapitałowej One-2-One w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, sprzedaż produktów i usług na rynkach Europy Zachodniej, wdrożenie projektów związanych z mobilnym podpisem elektronicznym oraz produktami telefonii mobilnej nowej generacji. W ramach realizacji celów strategicznych Emitent planuje ponieść określone wydatki inwestycyjne, które w przybliżonych wartościach zostały zaprezentowane poniżej. Oznacza to poniesienie następujących nakładów inwestycyjnych: a) 9,2 mln złotych wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej One-2-One w zakresie mobilnej zawartości multimedialnej oraz rozwój Grupy Kapitałowej One-2-One w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przejęcia konsolidacyjne oraz inwestycje rozwojowe związane z tymi transakcjami. b) 0,8 mln złotych prace nad systemem i wdrożenie projektów związanych z mobilnym podpisem elektronicznym. Realizacja tego celu będzie się wiązała z inwestycjami w infrastrukturę i wyposażenie oraz rozbudowę własnego zespołu technologicznego i sprzedażowego, a także wydatkami na dalsze prace badawczo-rozwojowe związane z poszczególnymi projektami wdrożeniowymi. c) 0,8 mln złotych realizacja wewnętrznych projektów technologicznych związanych z nowymi produktami i usługami telefonii mobilnej nowej generacji, a następnie ich wdrażanie. Prace obejmą przede wszystkim produkty i usługi, które zwiększą zakres kompleksowości obecnej oferty. d) 0,4 mln złotych wydatki związane ze sprzedażą produktów i usług na rynkach zagranicznych, a przede wszystkim na terenie krajów Europy Zachodniej. Emitent zamierza przystosować wybrane produkty i usługi do sprzedaży za granicą. Część oferty zagranicznej będzie zbudowana wyłącznie na potrzeby tych rynków. Dodatkowym kosztem będą wydatki związane z promocją, sprzedażą oraz wdrożeniem. e) 0,5 mln złotych - pozyskanych z emisji Emitent zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego. 34

13 VI. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE 6.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ ONE-2-ONE Charakterystyka działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej One-2-One Działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej One-2-One mieści się w ramach szeroko pojętego rynku TMT - Technology Media and Telecommunication ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii mobilnych i bezprzewodowych, technologii internetowych, rozwiązań aplikacyjnych oraz cyfrowych technologii medialnych. Rysunek 6.1. Rynek TMT i kluczowe segmenty rynkowe. RYNEK TECHNOLOGICZNY / TMT TECHNOLOGIA / INFORMATYKA MEDIA TELEKOMUNIKACJA Oprogramowanie Sprzęt i komponenty Usługi integracyjne Reklama i marketing Kanały komunikacji: - telewizja, radio, Internet, prasa, wydawnictwo Telefonia bezprzewodowa Usługi dodane/mobilne Źródło: Emitent na podstawie Gardner. Działalność Emitenta - spółki - i Grupy Kapitałowej One-2-One jest prowadzona w szczególnym wymiarze rynku TMT, gdzie następuje pełna integracja funkcjonalności poszczególnych segmentów rynku TMT. Rynkiem działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej jest rynek mobilnych usług dodanych. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do dostarczania produktów i usług Emitenta i Grupy Kapitałowej One-2-One jest telefon komórkowy. Wykorzystanie telefonu komórkowego umożliwia tworzenie nowych kanałów komunikacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a finalnymi odbiorcami. W układzie tym Emitent występuje jako trzeci podmiot medium komunikacyjne, który dostarcza usługi dodane w postaci treści i narzędzi komunikacji. W zależności od wykorzystywanej przez operatora sieci telefonii komórkowej - GSM, GSM 2,5 czy 3G UMTS rosną możliwości tworzenia kanałów komunikacji od sms a po videotelefonię. jest spółką, która na bazie pomysłów na to jak rozwijać usługi dodane w telefonii komórkowej sukcesywnie rozwija swoje projekty, rozwiązania oraz usługi na rynku mobilnych usług dodanych. Specyfika prowadzonej działalności spółki i jej spółek zależnych oparta jest na dwóch filarach: aplikacje mobilne mobilne usługi dodane Działalność Grupy Kapitałowej One-2-One polega na tworzeniu zaawansowanych aplikacji mobilnych i oferowaniu na ich bazie kompleksowych usług w zakresie interaktywności mobilnej oraz marketing mobilnego, które mają zastosowanie w każdej dziedzinie gospodarki i życia społecznego, w której można wykorzystać telefonię komórkową jako nośnik danych i informacji, np. w formie przeprowadzania sondaży, prowadzenia konkursów interaktywnych, kampanii marketingowych w zakresie marketingu przedsiębiorstw czy marketingu społecznego. Rozwiązania w formie aplikacji projektowane są głównie w technologii JAVA 2ME, natomiast usługi One-2-One S.A. i jego spółek zależnych oparte są przede wszystkim na kanale komunikacji Premium Rate SMS. Premium Rate SMS jest na rynku mobilnych usług dodanych najpowszechniejszym środkiem wykorzystywanym w usługach oraz rozwiązaniach mobilnych. Bez względu na ciągły rozwój technologii telefonii cyfrowej popularność Premium Rate SMS wynika z jego zalet takich jak natychmiastowa zapłata, czy bezpośrednie uzyskanie danego produktu, bezpośredni dostęp do usługi czy mobilność. Dodatkową cechą, która charakteryzuje cały rynek mobilnych usług dodanych jest możliwość dwukierunkowej komunikacji określana mianem interaktywności. Emitent aby zapewnić sobie kompleksowe możliwości zapewniania klientom rozwiązań aplikacyjnych oraz świadczenia mobilnych usług dodanych stworzył w ramach strategii rozwoju Grupę Kapitałową One-2-One, której organizacja jest oparta na głębokiej specjalizacji. Dominującą pozycję w grupie kapitałowej zajmuje Emitent, którego rola w strukturze grupy kapitałowej polega przede wszystkim na działaniu w charakterze 35

14 integratora interaktywnych rozwiązań mobilnych poprzez zapewnianie aplikacji mobilnych oraz na udzielaniu wsparcia technologicznego za pośrednictwem posiadanej platformy serwerowo technologicznej do przesyłu treści i zawartości usługi dodanej. Ze względu na złożony biznesowo i technologicznie proces wytworzenia usługi dodanej działalność Emitenta w grupie kapitałowej zapewnia integralność oferowanych mobilnych usług dodanych. Horyzont działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej One-2-One mają wyznaczać dwa podstawowe obszary działalności operacyjnej: INTERAKTYWNA KOMUNIAKCJA I MOBILNY MARKETING dostarczanie wyspecjalizowanych usług mobilnych w postaci zindywidualizowanych rozwiązań w celu umożliwienia zleceniodawcy zamówienia komunikacji mobilnej z finalnym odbiorcą. Rozwiązania Emitenta mogą być wykorzystywane na każdym polu komunikacji: mediów z odbiorcami, przedsiębiorstw z klientami, fundacji z darczyńcami, gdyż komunikacja mobilna wkracza w obszar takich dziedzin jak rozrywka medialna, marketing i reklama, marketing społeczny oraz wiele innych, gdzie można wykorzystać mobilny kanał komunikacji. Działania Emitenta, jako dostawcy takiego kanału polega na zapewnieniu finalnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w tych obszarach. Szczególnie rozwinięte są sektory zamówień w obszarze mediów i marketingu, w których Emitent i jego grupa kapitałowa jest liderem rynku. Emitent i jego grupa kapitałowa prowadzi swoją działalność w oparciu o zaawansowane aplikacje oraz ich obsługę techniczną i procesową. Dwoma podstawowymi rynkami działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej One-2-One są następujące obszary rynku mobilnych usług dodanych: MOBILE INTERACTIVITY Interaktywność mobilna Usługi mobile interactivity polegają na oferowaniu spółkom mediowym możliwości komunikowania się z odbiorcami i są oparte na aplikacjach dostarczanych spółkom mediowym przez Emitenta, które stanowią rozwiązania w dziedzinie zarządzania komunikacją interaktywną. Są to: Radio One X platforma mobilnej komunikacji umożliwiająca kształtowanie oferty programowej i marketingowej rozgłośni radiowych, Prasa One X - jest narzędziem umożliwiającym odbieranie komunikatów SMS, MMS, którego podstawowym zastosowaniem jest szeroko pojęta komunikacja z Czytelnikami, a w szczególności organizacja: konkursów, plebiscytów, głosowań, sondaży, zbierania opinii. TV One X platforma komunikacji umożliwiająca interakcję telewidzów i stacji TV. Rozwiązania w dziedzinie aplikacji do zarządzania komunikacją interaktywną są unikatowe i mają przewagę na rynku nad rozwiązaniami konkurencji przede wszystkim pod względem zaawansowanego połączenia tych rozwiązań, na podstawie których Emitent jest w stanie zaoferować kompleksowe usługi dla mediów. aplikacje w systemie Java, których pobieranie na telefon komórkowy umożliwia finalnym odbiorcom bezpośrednie pobieranie informacji serwisowych (kontentu mobilnego) takich jak: serwisy informacyjne, giełdowe, wydarzenia kulturalne, sportowe itp. Serwisy te są opracowywane we współpracy z zawodowymi dziennikarzami pracującymi w ogólnopolskich gazetach i portalach internetowych. MOBILE MARKETING Marketing mobilny Usługi mobile marketing polegają na prowadzeniu kampanii reklamowych i promocyjnych przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. Usługi mobile marketing oparte są o aplikacje dostarczane przez SOFTWARE OWE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE AUTORYZACJI I MOBILNEGO DOSTĘPU DO BAZ DANYCH oferowanie software owych rozwiązań produktowych i usług powszechnego dostępu do zidentyfikowanych baz danych podmiotów gospodarczych i ich obsługa za pomocą telefonii komórkowej poprzez gwarantowanie bezpiecznej autoryzacji i dostępu na odległość do tych baz danych. Dla Emitenta jest to nowy rynek działalności, na który zamierza wejść po udanym wdrożeniu swojego rozwiązania podpisu elektronicznego w 2006 roku opartego na doświadczenia firm z Zachodniej Europy. Podpis elektroniczny jest opracowywany w ramach spółki zależnej tj. MobiTrust Sp. z o.o. Specyfika działalności Emitenta w obszarze usług i rozwiązań komunikacji mobilnej i interaktywnej polega na występowaniu na rynku Emitenta w roli pośrednika integratora technologii i biznesu pomiędzy zleceniodawcą stworzenia usługi a jej docelowym odbiorcą oraz w roli bezpośredniego dostawcy contentu mobilnego. Strategia rozwoju Emitenta opiera się na budowaniu w ramach grupy kapitałowej usług w oparciu o kanały komunikacji sieci telefonii komórkowej optymalizujących indywidualne relacje pomiędzy przedsiębiorstwem - zleceniodawcą projektu, a jego docelowym klientem. Zastosowanie tych usług, jako nowoczesnego skutecznego kanału komunikacji doceniają głównie koncerny mediowe i reklamowe oraz struktury marketingowe przedsiębiorstw z praktycznie wszystkich branż, które za pomocą oferowanych przez Emitenta rozwiązań 36

15 w dziedzinie aplikacji są w stanie w efektywny sposób bezpośrednio komunikować się z odbiorcą. Drugim elementem strategii rozwoju Emitenta jest dostarczanie zaawansowanych aplikacji, na bazie których Grupa Kapitałowa One-2-One oferuje swoje usługi dodane. W ramach aplikacji Emitent oferuje również dostęp do kontentu aplikacji o różnej zawartość i treści pobieranej sms-em, udostępnianej przez Emitenta i jego spółki zależne za pomocą platformy technologicznej, która jest własnością Trzeci filar działalności Emitenta znajduje się w fazie wdrażania. Perspektywy jego rozwoju związane są z wdrożeniem rozwiązań mobilnych opartych na elektronicznym podpisie wykorzystywanym w telefonach komórkowych. Oferowane przez rozwiązania są dostarczane potencjalnym zleceniodawcom w formie wysokiej jakości standaryzowanych usług lub indywidualnych projektów dopasowanych do specyficznych wymagań zleceniodawcy czy charakteru rynku, na którym on funkcjonuje. Grupa Kapitałowa One-2-One Struktura organizacyjna spółek Grupy Kapitałowej One-2-One pozwala Emitentowi na dostarczenie wszelkich możliwych rozwiązań i usług w oparciu o zintegrowane działania na polu know-how, rozwiązań technologicznych czy finansowym. W skład Grupy Kapitałowej One-2-One wchodzą następujące podmioty: MobiJoy! Sp. z o.o. MobiTrust Sp. z o.o. One-2-One Mobile Ideas GmbH Emitent jest na rynku mobilnych usług dodanych dostawcą treści oraz dostawcą narzędzi i kanałów komunikacji. Pierwszym krokiem Emitenta, aby zostać dostawcą treści było zapewnienie sobie dostępu do kanałów komunikacji sieci telefonii komórkowej, na bazie których oparte są oferowane rozwiązania i usługi mobilne. Działalność operacyjna Emitenta w obszarze dostępu do kanałów komunikacji określana jest terminem angielskim Access & Platform Provider. Funkcjonalność Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz całego rynku mobilnych usług, a także jego strukturę organizacyjną obrazuje schemat organizacyjny rynku mobilnych usług dodanych, który został przestawiony w pkt Dokumentu Rejestracyjnego. Na rynku mobilnych usług dodanych pozycja access & platform provider a związana jest z możliwością dostarczania mobilnych usług dodanych w oparciu o serwerową platformę technologiczną oraz koncepcyjne rozwiązania przy jednoczesnym posiadaniu bezpośredniego dostępu do wszystkich centrów i serwerów SMS owych i MMS owych operatorów sieci komórkowej w Polsce. Platforma technologiczna posiadana przez Emitenta zapewnia dostęp do łączy operatorów sieci komórkowej oraz możliwość generowania nowych pomysłów i rozwiązań komunikacyjnych. Dzięki temu Emitent uzyskuje naturalny dostęp do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w Polsce, korzystających u usług operatorów sieci GSM w postaci zapewniania im możliwość korzystania z oferowanych usług dodanych. Jednakże docelowa grupa odbiorców usług dodanych jest zawsze związana z danym projektem przygotowywanym na zamówienie spółek z sektora mediów oraz marketingu. Platforma Emitenta spełnia najważniejsze kryteria jakimi są: skalowalność oraz niezawodność. Skalowalność w przypadku nierównomierności obciążenia oraz wysokiej wartości chwilowego generowania ruchu oznacza zdolność do dzielenia ruchu pomiędzy wiele serwerów ulokowanych w Poznaniu i w Warszawie. Niezawodność oznacza posiadanie odpowiedniego poziomu rezerw serwerowych, które przeznaczone są do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych w celu zastąpienia uszkodzonych systemów interaktywnych. Pomiędzy możliwościami platformy technologicznej Emitenta i rozwojem telefonii komórkowej oraz technologii występuje silna korelacja, tzn. że wraz z rozwojem technologii mobilnej wzrastają możliwości wykorzystania platformy technologicznej Emitenta. Oznacza to, że Emitent jest w stanie wdrożyć wszelkie rozwiązania w dziedzinie telefonii komórkowej, które znajdą swoje zastosowanie na rynku mobilnych usług dodanych. W przypadku koncepcyjnych rozwiązań Emitent opiera swoją działalność na bogatej wiedzy, doświadczeniu, oprogramowaniu sotfware owym oraz know-how. Kluczowym czynnikiem jest know-how, dzięki któremu Emitent posiada praktyczną umiejętność oraz wiedzę na temat tworzenia produktów w postaci rozwiązań mobilnych i interaktywnych, jak również umiejętność adaptacji rozwiązań do zapotrzebowań rynkowych. Know-how jest jedną z istotnych przewag konkurencyjnych Emitenta i jego grupy kapitałowej. Strategiczne znaczenie dla mają umowy handlowe podpisane przez Emitenta ze wszystkimi operatorami sieci komórkowej w Polsce. Posiadane umowy gwarantują Emitentowi bezpośredni dostęp do serwerów i kanałów komunikacji operatorów sieci komórkowej bez uczestnictwa jakichkolwiek pośredników. Dzięki temu Emitent ma możliwość zaoferowania jednocześnie kanałów komunikacji i usług dodanych. Głównym kanałem komunikacji wykorzystywanym na rynku mobilnych usług dodanych jest kanał Premium Rate SMS (SMS o podwyższonej taryfikacji), który mimo dynamicznego rozwoju rynku telefonii komórkowej wciąż nie posiada 37

16 substytutu o tak powszechnym zastosowaniu. Brak połączeń bezpośrednich do któregokolwiek z operatorów skutkuje niemożnością objęcia przez access & platform provider swoim działaniem znacznej części rynku. Tym samym posiadanie podpisanych umów handlowych z operatorami rynku telefonii komórkowej jest sprawą kluczową, mającą wpływ na rentowność działania Emitenta oraz jest de facto barierą wejścia na rynek mobilnych usług dodanych dla części podmiotów. Mocne strony bycia dostawcą technologicznej platformy z dostępem do kanałów komunikacji GSM access & platform provider to: wykorzystanie ekonomii skali, bezpośredni dostęp do kanałów komunikacji telefonii komórkowej, co wyklucza jakichkolwiek pośredników, możliwości świadczenia pełnej gamy mobilnych usług dodanych w zakresie marketingu mobilnego, interaktywności mobilnej, opartych na zaawansowanych aplikacjach przy wykorzystani kanału komunikacji Premium Rate SMS. Na bazie posiadanej technologii, know-how oraz dostępu do serwerów SMS i MMS operatorów sieci telefonii komórkowej Emitent skonstruował strategię rozwoju, której ścieżka przewiduje rozwój organiczny oraz rozwój poprzez przejęcia spółek na rynku mobilnych usług dodanych. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent rozwinął wyspecjalizowane usługi w obszarze interaktywnych usług mobilnych dla koncernów mediowych wspomaganych działaniami marketingu bezpośredniego oraz wspieranych dostępem do kontentu mobilnego. Emitent zamierza również wejść na nowy rynek mobilnych usług dodanych związanych z podpisem elektronicznym poprzez spółkę zależną MobiTrust Sp. z o.o., w związku z czym poniósł już wysokie nakłady inwestycyjne, które przyniosły oczekiwany efekt w postaci aplikacji podpisu elektronicznego (e-sign). Podstawą oferowanych mobilnych usług dodanych dla sektora mediów są tworzone przez Emitenta zaawansowane aplikacje mobilne. Aplikacje dla sektora mediów zapewniają rozwiązania integrujące zaawansowane kanały komunikacji interaktywnej zgodnie z najlepszą wiedzą z zakresu marketingu bezpośredniego. Zestaw jaki oferuje Emitent dla spółek mediowych to aplikacja oraz oparta na niej usługa dodana taka jak np. konkursy medialne czy losowania. Poza tym Emitent pełni w transakcji sprzedaży usług dodanych nieformalną rolę doradcy mobilnego, który przeprowadza media przez proces indywidualizacji, digitalizacji oraz konwergencji z Internetem. Pod pojęciami tymi kryje się zmiana modelu z masowego komunikowania się na precyzyjny, migracja od nośników analogowych do cyfrowych oraz przenikanie się różnych mediów i kanałów komunikacji. Interaktywna komunikacja dla mediów to zapewnianie uczestnictwa odbiorcom w czasie rzeczywistym w różnego rodzaju konkursach, głosowaniach czy sondażach organizowanych przez spółki mediowe za pomocą rozwiązań i usług dodanych Emitenta oraz kanałów komunikacji głównie Premium Rate SMS. Emitent tworzy również aplikacje dla spółki zależnej MobiJoy! Sp. z o.o. w obszarze marketingu mobilnego, w oparciu o koncepcje i pomysły marketingowe opracowane przez MobiJoy! Sp. z o.o. Tabela 6.1. Projekty zrealizowane przez One-2-One Projekty zrealizowane przez One-2-One S.A. Źródło: Emitent Posiadane doświadczenie oraz profesjonalne przygotowanie biznesowe przyczyniło się do uzyskania przez Emitenta reputacji specjalisty na rynku mobilnych usług dodanych. Dzięki temu jest liderem na rynku interaktywnych rozwiązań mobilnych dla mediów. Do głównych klientów należą największe koncerny mediowe w Polsce takie jak: Agora S.A., Grupa Wydawnicza Polskapresse, AWR Wprost, Marquard Media Polska, Wydawnictwo Murator, Wydawnictwo IDG, Grupa Wydawnicza Infor, Echo Media, Express Media, Time (Sieć Radia Eska, VOX FM, Eska Rock), Grupa Radiowa Agory (Sieć Radia Złote Przeboje, Radio Roxy), sieć radiowa Plus. Emitent podejmuje również próby nawiązania kontaktów z zagranicznymi mediami oraz eksportu swoich rozwiązań. Specjalnie w tym celu powołał do życia spółkę zależną One-2-One Mobile Ideas GmbH, której celem jest rozpoznanie lokalnych rynków w Niemczech. Jednocześnie Emitent zamierza jeszcze bardziej zawęzić relacje z dotychczasowymi klientami instytucjonalnymi oraz pozyskać nowych, dużych klientów na ogólnopolskim rynku telewizyjnym oraz wśród największych polskich portali internetowych. Mobilny marketing bezpośredni prowadzony przez Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu polega na przeprowadzaniu kampanii reklamowych i promocji na zamówienie spółek mediowych przy wykorzystaniu telefonii komórkowej. Pierwsze projekty związane z mobilnym marketingiem bezpośrednim były skierowane do przedsiębiorstw z praktycznie wszystkich branż. Emitent uruchomił je w 2002 roku, co w związku rozwojem rynku, w tym również ze zmianą świadomości i nastawienia osób reprezentujących działy marketingu przedsiębiorstw przyniosło duży sukces. W związku z powodzeniem projektów marketingowych Emitent zbudował zespół specjalistów do spraw marketingu i przeniósł całą działalność z tym związaną do nowo utworzonej spółki zależnej MobiJoy! Sp. z o.o. pozostając dla niej doradcą w zakresie rozwiązań systemowych oraz jako dostawca access & platform provider. MobiJoy! Sp. z o.o. jest pierwszą w Polsce wyspecjalizowaną agencją marketingu 38

17 mobilnego, która oferuje przedsiębiorstwom kompleksowe mobilne usługi dodane w zakresie marketingu. Działalność marketingowa skoncentrowana została na obsłudze spółek mediowych w obszarze realizacji koncepcji oraz kampanii marketingowych. Równolegle z mobilnymi usługami interaktywności mobilnej (mobile interactivity) oraz mobilnego marketingu bezpośredniego Emitent oferuje tzw. content mobilny, które jest wsparciem dla podstawowych usług dodanych dla sektora mediów. Content mobilny oferowany przez Emitenta przede wszystkim obejmuje dostęp do serwisów informacyjnych, giełdowych, finansowych, sportowych, wydarzeń politycznych, które są opracowywane przy współpracy z zawodowymi dziennikarzami ogólnopolskich gazet oraz portali internetowych takich jak Onet.pl, WirtualnaPolska.pl, Bankier.pl. Z czasem Emitent zamierza rozwinąć tego typu usługi w niezależną gałąź oferowanych usług, poszerzoną o content multimedialny. Wykorzystując możliwości rozwoju rynku mobilnych usług dodanych Emitent jest obecny na każdym poziomie funkcjonalnym działania na rynku. Dzięki temu może osiągać ponadprzeciętne korzyści wynikające z łączenia funkcji działania, takie jak: efekt synergii, kompleksowość usługi, ekonomia skali, dywersyfikacja modelu dystrybucji usług, wyższa rentowność. Uzyskane w ten sposób przewagi konkurencyjne Emitent zamierza przenosić na pole dalszego rozwoju. Osiągane ponadprzeciętne wyniki oraz szybki rozwój Emitent zawdzięcza między innymi kadrze zarządzającej oraz kluczowym pracownikom, którzy stanowią strategiczny kapitał Grupy Kapitałowej One-2-One. Emitent w każdym obszarze rynku mobilnych usług dodanych, na którym jest obecny zatrudnia doświadczonych pracowników, fachowców oraz ekspertów. Ich wiedza na temat mobilnych rozwiązań i usług przekłada się na wartość intelektualną, która stanowi aktywa firmy. Specjalnie stworzony w 2005 r. zespół menedżerów tworzy Dział Kluczowych Klientów, którego głównym celem jest zapewnianie profesjonalnej i kompleksowej obsługi klientów mediowych. Dział zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym jest ukierunkowany na budowanie partnerskiego marketingu opartego na bezpośrednich, złożonych i możliwie najbardziej trwałych relacjach z klientami. W przypadku rozwiązań technologicznych stworzył dwa zespoły doświadczonych pracowników: zespół Aplikacji odpowiedzialny za oprogramowanie systemowe i serwisy internetowe oraz zespół Infrastruktury i Bezpieczeństwa odpowiedzialny za nadzór nad infrastrukturą sprzętową oraz politykę bezpieczeństwa sieciowego. Rynek mobilnych usług dodanych jest rynkiem wschodzącym i znajduje się w fazie bardzo dużego wzrostu, a jego perspektywa dalszego rozwoju związana jest z rozwojem telefonii komórkowej 3G. Zdarzeniem to potwierdzającym jest uzyskanie kompatybilności telefonii komórkowej z Internetem, co niesie ze sobą nieograniczone możliwości rozwoju całego rynku telefonii komórkowej i wzrostu jej znaczenia w rozwoju gospodarki. W praktyce kompatybilność telefonii komórkowej z Internetem polega na uzyskaniu technicznych możliwości przesyłu takich wielkości danych za pomocą fal radiowych wykorzystywanych przez telefonię komórkową, że możliwe jest uzyskanie połączenia pomiędzy telefonem komórkowym a siecią internetową w standardzie audio-video. Większe możliwości przesyłowe danych w telefonach komórkowych oraz dostęp do Internetu oznaczają dla uczestników rynku mobilnych usług dodanych wzrost możliwości kreacji nowych usług i produktów, zarówno w obszarze aplikacji multimedia, kontent, oprogramowanie dla mediów jak również rozwiązań interaktywnych konkursy, kampanie reklamowe i promocyjne. Jednocześnie oznacza to powstanie nowego kanału komunikacji via Internet. Dla gospodarki oznacza to szybszy przepływ danych i informacji oraz oszczędności czasu i kosztów. Dla Emitent oznacza to szerokie możliwości rozwoju usług mobilnych w przyszłości. Całkowicie nowym rynkiem w Polsce jest rynek usług związanych z podpisem elektronicznym. Założenia do strategii rozwoju Emitenta od samego początku działalności spółki One-2-One były we właściwy i adekwatny sposób dobierane w odniesieniu do zmian jakie zachodziły na rynku telekomunikacji cyfrowej oraz rynku mobilnych usług dodanych. W pewnym sensie Emitent sam tworzył rynek mobilnych usług dodanych w Polsce, który zrodził się na świecie w państwach wysokorozwiniętych w 1999 roku. Strategia rozwoju Emitenta przewiduje dalszy rozwój usług dodanych opartych na bazie rozwiązań technologicznych oraz know-how Emitenta. W miarę rozwoju technologii i telefonii 3G Emitent ma plany rozwoju platformy, aplikacji oraz opartych na nich usług dla przedsiębiorstw: sektora mediowego, branży marketingowej, pozostałych branż w zakresie mobilnych kampanii marketingowych, usług mobilnego podpisu, elektronicznego. Różnorodna funkcjonalność Emitenta w ramach Grupy Kapitałowej One-2-One na rynku mobilnych usług dodanych, a przede wszystkim posiadanie platformy technologicznej oraz wiedzy i know-how na temat jak tworzyć aplikacje pozwala mu na występowanie w roli integratora interaktywnych rozwiązań oferowanych w postaci usług 39

18 mobilnych przez spółki Grupy Kapitałowej One-2-One. Działania Emitenta jako integratora polegają na wspomaganiu swoim zapleczem technologicznym, know-how i rozwiązaniami koncepcyjnymi pozostałe spółki z grupy kapitałowej oraz zapewnianiu im dostępu do kanałów komunikacji telefonii komórkowej za pomocą platformy technologicznej. MobiJoy! Sp. z o.o. MobiJoy! Sp. z o.o. spółka zależna jest pierwszą w Polsce specjalistyczną agencją marketingu mobilnego (mobile marketing) i technologicznego, która na zamówienie zleceniodawcy zajmuje się projektowaniem rozwiązań marketingowych w oparciu o kanały komunikacji sieci telefonii komórkowej. Sposobem ich dystrybucji jest platforma z wykorzystaniem kanału komunikacji Premium Rate SMS. Spółka MobiJoy! z o.o. powstała w 2003 roku i jako agencja marketingowa specjalizuje się w doradztwie strategicznym w obszarze marketingu oraz w tworzeniu kampanii reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem mobilnych narzędzi komunikacji. Dzięki kanałowi komunikacji Premium Rate SMS kampanie reklamowe i promocyjne MobiJoy! Sp. z o.o. docierają do grupy docelowej odbiorców zdefiniowanych przez zleceniodawcę projektu marketingowego. Oferta MobiJoy! Sp. z o.o. jest kierowana do przedsiębiorstw lub ich wyspecjalizowanych struktur marketingowych. Celem MobiJoy! Sp. z o.o. jest tworzenie nowej jakości w dziedzinie wykorzystania mediów mobilnych w obszarze marketingu. Spółka w ramach wachlarza swoich usług specjalizuje się przede wszystkim w usługach strategicznych i kreatywnych, co oznacza iż jest podmiotem organizującym całą kampanię reklamową lub promocyjną, od wymyślenia koncepcji reklamy czy promocji po jej przeprowadzenie, aż po przedstawienie zamawiającemu wyników danej kampanii. Przyczyną powstania Mobijoy! Sp. z o.o. było zamierzone wydzielenie z podstawowej działalności zespołu osób, których praca skupiłaby się na realizacji projektów wykorzystujących technologie mobilne dla celów promocyjnych oraz reklamowych innych jednostek gospodarczych. Ponadto Emitent zdecydował się na stworzenie agencji marketingu mobilnego ze względu na konieczność doskonałego rozumienia potrzeb i zasad funkcjonowania firm, które są oraz mogłyby być głównymi zleceniodawcami kampanii wykorzystując komunikację mobilną. Do grona głównych zleceniodawców Mobijoy! Sp. z o.o. zalicza agencje marketingowe i reklamowe oraz przedsiębiorstwa duże korporacje i holdingi dysponujące silnie rozwiniętymi działami marketingu samodzielnie realizującymi pewną część akcji o charakterze marketingowym. W 2005 roku Mobijoy! Sp. z o.o. zorganizowała 68 projektów marketingowych. Tabela 6.2. Projekty zrealizowane przez MobiJoy! Sp. z o.o Projekty zrealizowane przez MobiJoy! Sp. z o.o Źródło: Emitent Marketing mobilny w wyobrażeniu Mobijoy! Sp. z o.o. stanowi całkowicie nowy sposób dotarcia przez organizatorów promocji do ich dotychczasowych oraz potencjalnych konsumentów. Właśnie ze względu na traktowanie marketingu mobilnego jako nowego kanału komunikacji Emitent dostrzega jego potencjał wzrostu. Wg szacunków Emitenta marketing mobilny powinien obok reklamowych przekazów telewizyjnych, radiowych czy prasowych znaleźć się w podstawowym zestawie kanałów dystrybucji treści w tym reklam w obszarze marketingu. Ze względu na wszechstronność zastosowań marketingu mobilnego w dotychczas realizowanych projektach promocyjnych promocjach sprzedaży, reklama i dużą elastyczność dopasowywania do potrzeb zleceniodawców, Emitent prognozuje szybki wzrost tego sposobu komunikacji przedsiębiorstw ze swoimi klientami. MobiTrust Sp. z o.o. MobiTrust Sp. z o.o. jest dostawcą software owych rozwiązań w zakresie mobilnego podpisu elektronicznego. Celem działalności MobiTrust Sp. z o.o. jest wdrożenie, utrzymanie i rozwijanie usług systemu Mobilnego Podpisu Elektronicznego, który pozwala na elektroniczną identyfikację użytkowników z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Potencjalnymi odbiorcami jego usług są przede wszystkim podmioty z sektora bankowości i usług finansowych, a także telekomunikacji, administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa, dla których rozwiązania Emitenta w zakresie podpisu elektronicznego pozwolą im na zwiększenie sprzedaży produktów i usług, wprowadzenie czasooszczędnych rozwiązań. Mobilny Podpis Elektroniczny zapewnia trzy główne rodzaje nowych usług: m-access dostęp do zdefiniowanych baz danych za pomocą mobilnej autoryzacji i bezpiecznego kodu, m-signature identyfikacja właściciela za pomocą złożonego podpisu elektronicznego, m-commerce dokonywanie płatności za pomocą podpisu elektronicznego (e-sign). Nowe rozwiązania w dziedzinie podpisu elektronicznego przy wykorzystaniu telefonu komórkowego opierają się na wykorzystaniu specjalnej karty SIM z algorytmem RSA jako elementu przechowującego klucz prywatny użytkownika i dokonującej operacji kryptograficznych na dostarczanych danych. Dotychczasowe rozwiązania w obszarze podpisu elektronicznego są oparte na karcie mikroprocesorowej, co jest bardzo kosztownym rozwiązaniem, nie przynoszącym oczekiwanych efektów. Natomiast karta SIM może być uważana za rodzaj karty 40

19 mikroprocesorowej o tym samym stopniu zabezpieczeń. Dzięki temu telefon komórkowy może być uważany za bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego i spełniające wymagania ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 16 sierpnia 2001 roku. Technologia Mobilnego Podpisu Elektronicznego, ze względu na powszechność telefonii komórkowej otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju podpisu elektronicznego. Telefon komórkowy może być wykorzystywany do potwierdzania różnego typu oświadczeń woli: składnia deklaracji podatkowych, podpisywania umów ubezpieczeniowych, głosowania w wyborach, a także być uniwersalnym kluczem uwierzytelniającym w bankowości elektronicznej, w dostępie do informatycznych rejestrów państwowych KRS, księgi wieczyste, etc. czy serwisów aukcyjnych. Wszystkie te sprawy można załatwić używając jednego narzędzia, jakim jest telefon komórkowy - bliski użytkownikowi i łatwy w obsłudze. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego MobiTrust Sp. z o.o. znajduje się w fazie negocjacji z dwoma instytucjami finansowymi na temat pilotażowego wdrożenia własnych rozwiązań e-sign. Rozwiązania te powstały na przełomie 2005/2006 r. Emitent przewiduje, że w drugiej połowie 2006 roku spółka zacznie sprzedawać swoje rozwiązania e-sign oraz zacznie generować przychody. Potencjał wzrostu rynku mobilnego podpisu elektronicznego jest bardzo duży z punktu widzenia skali zainteresowania instytucji tego rodzaju produktem. One-2-One Mobile Ideas GmbH Spółka One-2-One Mobile Ideas GmbH prowadzi swoją działalność operacyjną na rynku niemieckim. Jej głównym celem strategicznym jest eksport rozwiązań i usług do krajów Unii Europejskiej. One-2- One Mobile Ideas GmbH funkcjonuje na zasadzie przedstawicielstwa handlowego Emitenta za granicą skupiając się na rozpoznawaniu realiów i własności lokalnych rynków mediów. Przede wszystkim Emitent jest zainteresowany sprzedażą własnych rozwiązań w obszarze mediów, takich jak aplikacje do interaktywnego komunikowania się rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz wydawnictw prasowych z odbiorcami. Wszelkie transakcje i umowy handlowe, do realizacji których może dojść za pośrednictwem One-2-One Mobile Ideas GmbH są księgowane na rzecz spółki matki. Źródłem finansowania spółki jest spółka matka Emitent oraz jego grupa kapitałowa działając na rynku mobilnych usług dodanych w przeciągu kilku lat działalności potrafił osiągnąć status profesjonalnej grupy wyspecjalizowanej w dostarczaniu mobilnych rozwiązań i usług dodanych. W zakresie interaktywnej komunikacji oraz marketingu bezpośredniego obsługuje spółki z sektora mediów natomiast w zakresie budowy strategii marketingowych na zamówienie przedsiębiorstw przewodzi spółka zależna MobiJoy! Sp. z o.o., która korzysta z rozwiązań technologicznych Wg szacunków Emitenta dotychczasowa współpraca z kontrahentami zapewniła spółkom Grupy Kapitałowej One-2-One pozycje liderów w danych obszarach rynku usług mobilnych. Pod względem kompetencji spółki te są postrzegane jako specjaliści branżowi oraz biznesowi. Sukces na tym etapie rozwoju Grupa Kapitałowa One-2-One zapewniła sobie dzięki wdrażaniu zaawansowanych aplikacji oraz oferowaniu kompleksowych usług, jak również dzięki wykwalifikowanej i kompetentnej kadrze zarządzającej oraz kluczowym pracownikom. Specyfika działalności spółek Grupy Kapitałowej One-2-One polega tym, że spółki te realizują swoje usługi na bardzo zaawansowanym poziomie, wysoko marżowe, co jest ich przewagą nad konkurencją, która działa w obszarze usług nisko marżowych, przede wszystkim zapewniających jedynie dostęp do kanałów komunikacji oraz aplikacje do ich obsługi CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Charakterystyka rynku mobilnych usług i rozwiązań dodanych Rynek mobilnych usług dodanych opiera się na wykorzystaniu jako medium telefonu komórkowego oraz oferowaniu za jego pośrednictwem usług dodanych. Możliwości techniczne telefonii komórkowej wyznaczają granice możliwości zastosowania różnych rozwiązań usług dodanych co do treści i formy. Podstawą rozwoju rynku mobilnych usług dodanych jest fakt konwergencji cyfrowej telefonii komórkowej oraz Internetu. Kompatybilność tych mediów powoduje, że telefon komórkowy coraz częściej jest wykorzystywany nie tylko jak narzędzie tradycyjnej komunikacji głosowej ale również jako instrument spełniający te wszystkie funkcje jakie dotychczas można było wykonywać jedynie za pomocą komputera. Wartością dodaną telefonu komórkowego jest zdolność do posługiwania się nim niezależnie od miejsca pobytu oraz mały i poręczny rozmiar, co jest dużą przewagą nad przenośnymi komputerami. O dużym potencjale rozwoju rynku mobilnych usług dodanych może świadczyć to, że coraz więcej podmiotów gospodarczych np. z sektora bankowego, marketingu, mediów i nie tylko jest zainteresowanych zbudowaniem na bazie rozwiązań przesyłu danych za pomocą telefonu komórkowego segmentu świadczenia usług, odpowiednio bankowych, marketingowo reklamowych, medialnych i innych. Podstawowym kanałem komunikacji na rynku mobilnych usług dodanych jest Premium Rate SMS sms o podwyższonej taryfikacji. Zastosowanie tego kanału komunikacji wynika stąd, że za jego pomocą można w szybki sposób stworzyć dwukierunkowy kanał przekazu informacji oraz dostarczać rozbudowaną zawartość content 41

20 mobilny, który służy personalizacji telefonu komórkowego. Dodatkowym i znaczącym argumentem jest fakt dokonywania natychmiastowej zapłaty za usługę w momencie wysłania lub odebrania sms a. W ten sposób Premium SMS staje się również środkiem płatniczym, który ma bardzo duże perspektywy zastosowania. Rynek mobilnych usług dodanych powstał na bazie rozwoju telefonii komórkowej będącej głosową oraz tekstową platformą komunikacyjną i został zdominowany przez niezależnych od operatorów dostawców mobilnych rozwiązań i usług. Naturalnym kierunkiem rozwoju rynku mobilnych usług dodanych wydaje się być zmierzanie w stronę zastosowania Internetu w telefonie komórkowym. Wg danych Emitenta takie rozwiązania są już stosowane w Japonii, gdzie istnieje ok stron internetowych, z których można swobodnie korzystać przy użyciu telefonu komórkowego w technologii 3G. Te same rozwiązania wprowadzono również w Wielkiej Brytanii i Irlandii w drugiej połowie 2005 roku. Rozwój rynku TMT Technology Media and Telecommunication z czasem doprowadzi do zatarcia się granicy pomiędzy Internetem a technologią mobilną. Prowadzone w tym kierunku badania na świecie prowadzą do osiągania wysokiej jakości przesyłu danych z redukcją zakłóceń oraz pełna standaryzacja przesyłu danych pomiędzy użytkownikami różnych systemów telekomunikacyjnych. Pełna konwergencja Internetu i technologii mobilnych możliwa jest do osiągnięcia wg przewidywań w 2015 roku, przy założeniu poniesienia adekwatnych nakładów inwestycyjnych w system przekazu oraz w mobilne urządzenia finalne. Rynek mobilnych usług dodanych powstał w 1999 roku w Norwegii, kiedy to po raz pierwszy zastosowano rozwiązanie Premium Rate SMS, które polegało na przesyłaniu wzbogaconej zawartości sms a o podwyższonej taryfie. Rozwiązanie Premium Rate SMS działa w oparciu o płatną platformę, za pomocą której klient może wysłać wiadomość o danym kodzie SMS nabywając w zamian dany produkt muzykę, grę, logo, dzwonki, aplikacje do telefonu komórkowego, głosując w programach telewizyjnych, biorąc udział w sondażach czy nabywając określoną informację. Znaczącym elementem usług i rozwiązań mobilnych jest to, że sposób zakupu zawartości Premium Rate SMS jest natychmiastowo opłacany. Łatwość zapłaty oraz szybkość uzyskania danej usługi czy rozwiązania mobilnego spowodowały, że zarówno operatorzy sieci telefonii komórkowej jak i firmy dostarczające rozwiązania i usługi mobilne dostrzegli duży potencjał wzrostowy rodzącego się nowego rynku. Cechy rynku mobilnych usług dodanych zadecydowały o prężnym rozwoju kolejnych usług. Na dzień zatwierdzenia Prospektu na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych są notowane trzy spółki z sektora mobilnych usług dodanych, co świadczy o dynamicznym rozwoju sektora oraz dużym potencjale wzrostu. Pomimo krótkiej historii rynku mobilnych usług dodanych zdążył się on już ukształtować osiągając wysoki poziom specjalizacji oraz głównych graczy w ramach danej specjalizacji. Rozwój struktury rynku mobilnych usług dodanych oraz jego podział ze względu na jego funkcjonalność przedstawia schemat zamieszczony poniżej. Schemat 6.1. Struktura organizacyjna rynku mobilnych usług dodanych oraz jego funkcjonalność Źródło: The Netsize Guide Operator Operator sieci komórkowej Twórca kanału komunikacji Premium Rate SMS. Główny beneficjent na rynku mobilnych usług dodanych. Jego udziały w przychodach z mobilnych usług dodanych są zależne od zawartości contentu i rozwiązań mobilnych oraz od struktury na rynku telefonii komórkowej. W Wielkiej Brytanii operatorzy są beneficjentami usług dodanych na średnim poziomie 40%, a w Polsce średnia ta wynosi ok. 50%. 2. Access providers podmioty posiadające dostęp do serwerów operatorów sieci telefonii komórkowej Podmioty posiadające dostęp do serwerów operatorów sieci telefonii komórkowej poprzez podpisane umowy dostępu do centrów i serwerów SMS owych i MMS owych operatorów sieci dzięki czemu są w stanie zapewnić usługi dodane za pomocą kanałów komunikacji. Najwięksi udziałowcy rynku mobilnych usług dodanych posiadają umowy dostępu podpisane bezpośrednio z wszystkimi operatorami sieci komórkowej. Zalicza się do nich Emitenta, który posiada umowy dostępu podpisane z wszystkimi dotychczasowymi operatorami sieci komórkowej w Polsce. 3. Platform providers dostawcy platformy technologicznej do obsługi usług dodanych Dostawcy platformy zapewniają użytkownikom łatwy dostęp do produktów i usług mobilnych. Software owe rozwiązania platformy zapewniają obsługę wszystkich możliwych usług mobilnych takich jak promocje 42

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki Velto SA

Raport kwartalny Spółki Velto SA Raport kwartalny Spółki za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Wybrane dane z bilansu: 31 grudnia 2012 r. (zł)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2016 godz. 11:20:27 Numer KRS: 0000480276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000016517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie

ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie ROZDZIAŁ IV Dane o Emitencie 1. Oznaczenie Emitenta Firma: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Słupsk Adres: ul. Lutosławskiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2015 godz. 11:13:39 Numer KRS: 0000379606

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2015 godz. 11:13:39 Numer KRS: 0000379606 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.05.2015 godz. 11:13:39 Numer KRS: 0000379606 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 7 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:30:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:30:56 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 15:30:56 Numer KRS: 0000394095 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2012 godz. 15:14:10 Numer KRS: 0000384708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2012 godz. 15:14:10 Numer KRS: 0000384708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2012 godz. 15:14:10 Numer KRS: 0000384708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2013

Raport za I kwartał 2013 Raport za I kwartał 2013 Radom, 2013-05-14 INFORMACJE OGÓLNE Firma: Forma prawna Siedziba: Adres: MERIT INVEST Spółka Akcyjna Radom, Polska ul. Słowackiego 83, 26-600 Radom Telefon/Fax: (+48 48) 384-68-10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2017 r.

Katowice, Marzec 2017 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. uzasadniające podział spółki. mwealth Management S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE Property Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadniające podział spółki mwealth Management S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 15:00:15 Numer KRS: 0000387907

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 15:00:15 Numer KRS: 0000387907 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2014 godz. 15:00:15 Numer KRS: 0000387907 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU. od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010 r. do 30.06.2010 r. RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.04.2010 roku do dnia 30.06.2010 roku Raport kwartalny za okres od 1.04.2010

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2015 godz. 12:41:46 Numer KRS: 0000392828

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2015 godz. 12:41:46 Numer KRS: 0000392828 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2015 godz. 12:41:46 Numer KRS: 0000392828 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 09:40:43 Numer KRS: 0000438056 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 10:42:00 Numer KRS: 0000422501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 10:03:11 Numer KRS: 0000599733 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:39:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 11:39:05 Numer KRS: 0000551007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 09:00:36 Numer KRS: 0000352910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY KCSP Spółka Akcyjna ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gliwice, czerwiec 2013 r. Strona 1 1. Podstawowe dane o Spółce 1.1 Dane spółki Nazwa firmy: KCSP

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2015 godz. 13:40:28 Numer KRS: 0000386709

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2015 godz. 13:40:28 Numer KRS: 0000386709 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2015 godz. 13:40:28 Numer KRS: 0000386709 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:46:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:46:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2016 godz. 21:46:39 Numer KRS: 0000466108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo