P 2013P 2014P 2015P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P"

Transkrypt

1 TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy naszą rekomendację z Redukuj na Trzymaj z ceną docelową na poziomie 36.6 PLN/akcję. Zgodnie z naszymi założeniami spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku P/E na lata 212 i 213 na poziomie odpowiednio 14.2x i 14.x. Dla EV/EBITDA mnożniki na lata 212 i 213 wynoszą 11.3x i 1.2x. Rezultaty za 2Q 12 były zbliżone do naszych wcześniejszych założeń. Wyniki były słabe w segmencie finansowym, co było odzwierciedleniem kondycji krajowego rynku akcji i niższej aktywności inwestorów. Na poziome skonsolidowanym ubytek z rynku finansowego częściowo zneutralizowało jednak uwzględnienie w wynikach TGE. W ujęciu kwartalnym liczymy, że okres 2Q 12 zanotował najwyższą dynamikę spadku obrotów na rynku akcji i kolejne kwartały powinny cechować się już stopniowo coraz lepszymi odczytami. Niemniej w 3Q 12 sytuacja na rynku finansowym nadal pozostawała trudna dla. W obszarze handlu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi dynamika spadku wpływów w ujęciu r/r była już mniejsza niż to było w 2Q 12. Negatywny wpływ na poziom przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym miał jednak aż 4% spadek r/r wolumenów na instrumentach pochodnych (w 3Q 11 doszło do silnego załamania na rynku akcji i baza handlu kontraktami terminowymi z tego okresu jest bardzo wysoka). W obszarze rynku towarowego spodziewamy się przychodów na poziomie 17. mln PLN. Zakładamy wolumen handlu na RDN na poziomie ok. 4.6 TWh. Dla kontraktów na RTT zakładamy wzrost obrotu do 28.6 TWh. Mniej optymistyczniej patrzymy na RPM, gdzie spodziewamy się wolumenu na poziomie 11.6 TWh. Ogółem w 3Q 12 spodziewamy się zatem, że wynik EBITDA w 3Q 12 wyniesie 34.7 mln PLN, a wynik EBIT 3.3 mln PLN. Na poziomie netto oczkujemy spadku zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 25.8 mln PLN. Opóźnienie we wdrożeniu UTP w naszej opinii nie ma istotnego wpływu na pozytywną ocenę tego projektu. Przyjęliśmy, że uruchomienie systemu nastąpi w grudniu br. i liczymy, że docelowo będzie to jakościowa zmiana dla inwestorów. Kluczowe znaczenie dla oceny atrakcyjności w 213 roku będzie miała kondycja krajowego rynku akcji (naszym zdaniem dalsze wyprzedzanie mglistej poprawy sytuacji krajowej gospodarki w 2H 13 na obecnym etapie jest przedwczesne). Istotne znaczenie może mieć też dalszy proces akwizycyjny, czyli naszym zdaniem prawdopodobny zakup KDPW (obecnie posiada 33.3% kapitału), który będzie determinował też poziom przyszłorocznej dywidendy. Wycena końcowa [PLN] 36.6 Wycena DCF 38.4 Wycena porównawcza [PLN] 34.8 Potencjał do wzrostu / spadku 1.8% Koszt kapitału 1.% Cena rynkowa [PLN] Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] Cena minimalna za 6 mc [PLN] 32.1 Stopa zwrotu za 3 mc 4.5% Stopa zwrotu za 6 mc 5.% Stopa zwrotu za 9 mc 6.6% Akcjonariat: Skarb Państwa 35.% Pozostali 65.% Maciej Bobrowski tel. ( 32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3 go Maja 23, 4 96 Katowice WIG znormalizowany P 213P 214P 215P 6 Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] P/BV P/E EV/EBITDA EV/EBIT DPS /9/21 12/22/21 2/4/211 3/18/211 5/4/211 6/15/211 7/28/211 9/9/211 1/21/211 12/6/211 1/19/212 3/1/212 4/16/212 5/3/212 7/12/212 8/24/212 1/5/212 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q RYNEK FINANSOWY... 9 RYNEK TOWAROWY RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH RYNEK DNIA NASTĘPNEGO ORAZ RYNEK TERMINOWY POSIADANE UDZIAŁY W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH (KDPW) POZYCJA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ PROJEKT USTAWY PRAWO GAZOWE (OBLIGO GIEŁDOWE NA POZIOMIE 7%) PROGNOZA WYNIKÓW NA 3Q 12 ORAZ NA LATA ROK ZMIANY W ZAŁOŻENIACH NA ROK 212 ORAZ LATA STRUKTURA AKCJONARIATU... 2 WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Nasza wycena opiera się na metodzie DCF oraz na wycenie porównawczej do spółek zagranicznych. Za pomocną wyceny DCF uzyskaliśmy wartość 38.4 PLN/akcję. Wycena porównawcza sugeruje wartość 34.8 PLN/akcję. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 36.6 PLN/akcję. Podsumowanie wyceny A Wycena DCF [ PLN] 38.4 B Wycena porównawcza [PLN] 34.8 C = (A*5%+B*5%) Wycena końcowa [mln PLN] 36.6 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Od naszego ostatniego raportu sytuacja na rynkach akcji uległa poprawie, na co główny wpływ miały działania banków centralnych. Wcześniej w naszym scenariuszu bazowym nie uwzględnialiśmy bowiem do końca 212 roku ogłoszenia kolejnego programu luzowania. Obecnie podwyższyliśmy na lata nasze założenia dla poziomu obrotów w segmencie rynek finansowy. W ujęciu kwartalnym liczymy zatem, że okres 2Q 12 zanotował najwyższą dynamikę spadku obrotów na rynku akcji i kolejne kwartały powinny cechować się już stopniowo coraz lepszymi odczytami. Na obecnym etapie wciąż jesteśmy jednak sceptyczni, co do możliwości istotnego wzrostu obrotów/aktywności inwestorów w najbliższych okresach i uważamy, że obserwowane niższe wartości obrotów na nie są jedynie krótkotrwałym zjawiskiem. W segmencie rynek finansowy główną zmianą w założeniach jest uwzględnienie przychodów z handlu gazem (z uwagi na trwające rozmowy dotyczące ostatecznego kształtu ustawy Prawo gazowe, założenia te mogą okazać się obarczone dużym błędem). Niemniej zwracamy uwagę, że ostatni projekt ustawy przewiduje obligo giełdowe na poziomie 7% (w modelu od 214 roku przyjęliśmy poziom 5%, który będzie przechodził przez TGE). Zgodnie z naszymi prognozami w 212 roku zanotuje wynik EBITDA na poziomie mln PLN, a w kolejnych dwóch latach (bez uwzględnienie akwizycji) powinien on wzrosnąć odpowiednio do i mln PLN. Na poziomie netto (dla akcjonariuszy jed. dominującej) w 212 roku zakładamy zysk w wysokości 18.3 mln PLN. W latach liczymy na wzrost wyniku netto do poziomu odpowiednio 11.3 i mln PLN. Zgodnie z naszymi założeniami spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku P/E na lata 212 i 213 na poziomie odpowiednio 14.2x i 14.x. Dla EV/EBITDA mnożniki na lata 212 i 213 wynoszą 11.3x i 1.2x. Opóźnienie we wdrożeniu UTP w naszej opinii nie ma istotnego wpływu na zmianę pozytywnej oceny projektu. Przyjęliśmy, że uruchomienie nastąpi w grudniu br. i liczymy, że docelowo będzie to jakościowa zmiana dla inwestorów. Podsumowując, po umiarkowanym podwyższeniu założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem podnosimy naszą rekomendację z Redukuj na Trzymaj z ceną docelową na poziomie 36.6 PLN/akcję. 3

4 WYCENA DCF Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 1 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 1 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.. Główne uwagi do założeń w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): W segmencie rynek finansowy na 213 i 214 rok podnieśliśmy założenia dla poziomu obrotów z uwagi na poprawę klimatu inwestycyjnego na rynkach akcji (w szczególności jest to efekt działania banków centralnych). W segmencie rynku towarowego uwzględniliśmy wpływy z handlu gazem. Szczegółowe założenia znajdują się w osobnym rozdziale. Zwracamy jednak uwagę, że ten obszar biznesowy w modelu może być obarczony dużym ryzykiem błędu. W kolejnych latach podstawowym ryzykiem dla jest zaostrzenie się konkurencji, w tym trudne do szczegółowej i precyzyjnej identyfikacji (obecnie) ryzyko upowszechnienia handlu na MTF, gdzie opłaty są istotnie niższe niż na. W naszym modelu nie zakładamy istotnej fragmentyzacji obrotów na krajowym rynku. W modelu zakładamy Capex w 212 roku na poziomie ok 95 mln PLN, czyli na zbliżonym pułapie do założeń spółki. W kolejnych latach przyjęliśmy istotny spadek koniecznych nakładów inwestycyjnych. Dług netto uwzględnia przejęte środki pieniężne z TGE (ok. 4 mln PLN) oraz wypłaconą w 212 roku dywidendę. W prognozie nie zakładamy akwizycji. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość dalszych przejęć (m.in. KDPW). Obniżyliśmy stopę wolną od ryzyka z 5.4% do 5.%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku 221. Wycena została sporządzona na dzień roku. Podsumowując, metoda DCF przy naszych założeniach do modelu sugeruje wartość na 1 61 mln PLN, czyli 38.4 PLN/akcję. 4

5 Model DCF 212P 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 211 FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] 53 Wartość rezydualna [mln PLN] wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2.% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 769 Wartość firmy EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN] 167 Udziały mniejszości [mln PLN] 8.5 Inwestycje w jedn. stowarzyszonych [mln PLN] 153 Wartość kapitału[mln PLN] 1 61 Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 38.4 Przychody zmiana r/r 4% 7% 6% 6% 3% 3% 2% 3% 3% 3% EBIT zmiana r/r 7% 3% 1% 8% 2% 2% 1% 2% 2% 2% NOPLAT zmiana r/r 7% 3% 1% 8% 2% 2% 1% 2% 2% 2% FCF zmiana r/r 3% 11% 2% 2% 1% % 2% 2% Marża EBITDA 5.8% 5.7% 52.1% 52.9% 52.4% 52.1% 51.6% 51.3% 5.9% 5.6% Marża EBIT 44.6% 42.9% 44.5% 45.5% 45.1% 44.8% 44.5% 44.2% 43.9% 43.6% CAPEX / Przychody 36% 35% 36% 37% 37% 36% 36% 36% 36% 35% CAPEX / Amortyzacja 34% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% Zmiana KO / Przychody 545% 74% 93% 96% 1% 11% 13% 111% 111% 111% Zmiana KO / Zmiana przychodów % 1% 1% % % % % % % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 212P 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P Stopa wolna od ryzyka 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Premia za ryzyko 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Premia kredytowa 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Koszt kapitału własnego 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Udział kapitału własnego 72.8% 74.6% 75.9% 77.3% 78.2% 98.1% 98.2% 98.3% 98.3% 98.4% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% Udział kapitału obcego 27.2% 25.4% 24.1% 22.7% 21.8% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% WACC 8.7% 8.8% 8.9% 8.9% 9.% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 2.% 1.%.% 1.% 2.% 2.5% 3.% 3.5% 4.% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3.5% 4.% 4.5% 4.75% 5.% 5.25% 5.5% 6.% 6.5% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 2.% 1.%.% 1.% 2.% 2.5% 3.% 3.5% 4.% 3.% % % premia za ryzyko 4.5% % % % % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Mnożniki rynkowe dla poszczególnych giełd są różne w zależności m.in. od perspektyw rozwoju na kolejne lata, stanu lokalnych/regionalnych gospodarek, przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych rynków, czy od poziomu konkurencji i fragmentyzacji obrotów. Z grona analizowanych podmiotów najniższe akceptowalne przez inwestorów wskaźniki cechują giełdy z Europy i USA. Odpowiednio wyższe wartości charakteryzują giełdy z Azji, czy z innych rynków rozwijających się. Historycznie, od momentu debiutu była handlowa z premią do giełd europejskich. ma nadal dominującą pozycję w obrocie krajowym, który jeszcze nie uległ takiej fragmentyzacji jak inne rynki. Perspektywy dalszego rozwoju dla są także lepsze niż innych parkietów, nawet jeśli uwzględni się szereg ryzyk (jakie opisujemy w raporcie) dla spółki. Dodatkowo wsparciem może być oczekiwany kolejny etap prywatyzacji/sprzedaży akcji przez SP. W przyszłości jednak premia z jaką będą handlowane walory powinna być stopniowo ograniczana. Wskaźniki rynkowe wybranych giełd P/E EV/EBITDA Cena 212P 213P 212P 213P DEUTSCHE BOERSE AG EUR LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 995 GBp BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES EUR HELLENIC EXCHANGES SA HOLDIN 3.73 EUR BM&FBOVESPA SA 13.5 BRL CBOE HOLDINGS INC USD CME GROUP INC USD NASDAQ OMX GROUP/THE 24.8 USD NYSE EURONEXT USD BOLSA MEXICANA DE VALORES SA 29.8 MXN TMX GROUP INC 5.23 CAD ASX LTD 3.7 AUD BURSA MALAYSIA BHD 6.43 MYR HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 118 HKD NZX LTD 1.17 NZD SINGAPORE EXCHANGE LTD 6.84 SGD Mediana PLN Premia / dyskonto 2% 8% 23% 16% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] Waga wskaźnika 1/4 1/4 1/4 1/4 Wycena końcowa 1 akcji [PLN] Wycena końcowa spółki [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, spółka Historyczne akceptowalne mnożniki dla bazujące na prognozowanych wynikach (+4 kwartały) wskazują, że średni poziom P/E(+1Yr) wynosił 15.6x. Dla EV/EBITDA(+1Yr) średni akceptowalny poziom był równy 12.5x. Obecnie, przy cenie PLN/akcję P/E na lata wynosi odpowiednio 14.2x i 14.x. Dla EV/EBITDA mnożniki na lata wynoszą 11.3x oraz 1.2x. W naszej analizie wyceniamy metodą porównawczą na PLN/akcję. Odpowiada to medianie P/E 12 oraz EV/EBITDA 12 dla wybranej grupy giełd. Historyczne wartości mnożnika P/E(+1Yr) Historyczne wartości mnożnika EV/EBITDA(+1Yr) lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 19,x 17,x 15,x 13,x 11,x 9,x 7,x 5,x lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 17,x 15,x 13,x 11,x 9,x 7,x 5,x P/E (+1Y) prawa skala Cena [PLN] lewa skala EV/EBITDA (+1Y) prawa skala Cena [PLN] lewa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 7

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q 12 Rezultaty za 2Q 12 były zbliżone do naszych wcześniejszych założeń. Wyniki były słabe w segmencie finansowym, co było odzwierciedleniem kondycji krajowego rynku akcji i niższej aktywności inwestorów. Na poziome skonsolidowanym ubytek z rynku finansowego częściowo zneutralizowało jednak uwzględnienie w wynikach TGE. Ogółem przychody w 2Q 12 wzrosły o 2.6% do 7.1 mln PLN, w samym segmencie rynek finansowy wpływy spadły jednak o 22.6% r/r do 51.3 mln PLN. Koszty operacyjne wzrosły o 15.4% r/r do 39.3 mln PLN, co jest wynikiem konsolidacji TGE. Zwracamy jednak uwagę, że na samym poziomie jednostkowym, poziom kosztów był jednak trochę niższy niż wcześniej oczekiwaliśmy, głównie na pozycji koszty pracownicze. Wynik EBITDA za 2Q 12 spadł do 35.7 mln PLN, wynik EBIT wyniósł 31.4 mln PLN. Ogółem wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za 2Q 12 spadł o 21% r/r do 25.9 mln PLN. Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym 2Q'11 2Q'12 zmiana r/r 1H'11 1H'12 zmiana r/r Przychody % % Rynek finansowy % % Przychody z obsługi obrotu % % Przychody z obsługi emitentów % % Przychody ze sprzedaży informacji % % Rynek towarowy* Przychody z obsługi obrotu Obrót en elektryczną Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia Inne opłaty od uczestników rynku Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia Rozliczenie transakcji Pozostałe przychody % % Koszty operacyjne % % Amortyzacja % % Koszty pracownicze % % Czynsze i inne opłaty ekspoatacyjne % % Opłaty i podatki % % Usługi obce, inne koszty % % Saldo pozostałej dz. operacyjnej EBITDA % % EBIT % % Saldo finansowe Udział w zyskach stowarzyszonych % % Wynik netto % % dla akcjonariuszy jedn dominującej % % przypadający udziałom niekontrolującym % % Rynek finansowy Obroty akcjami i innymi instrumentami udziałowymi [mld PLN] % % Wolumen obrotu instr pochodnymi [mln szt.] % % Obroty instrumentami dłużnymi [mld PLN] % % Rynek towarowy* Wolumen obrotu rynek spot RDN [TWh] % % Wolumen obrotu rynek terminowy RTT [TWh] % % Wolumen obrotu rynek praw majątkowych RPM [TWh] % % * konsolidacja TGE od marca 212 roku Aktywa systemu gwarantowania rozliczeń TGE na koniec 2Q 12 wynosiły 14.6 mln PLN (środki pieniężne o ograniczonej możliwości finansowania). 8

9 Przychody i koszty w ujęciu kwartalnym 8 65% 7 6% 6 55% % 45% 4% 35% 3% 1 25% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 2% Przychody [mln PLN] lewa skala marża EBITDA prawa skala Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 75% 7% 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% Koszty operacyjne [mln PLN] lewa skala Koszty operacyjne jako % przychodów prawa skala RYNEK FINANSOWY Przychody z rynku finansowego w 2Q 12 spadły o 22.6% r/r do 51.3 mln PLN. Spadek wpływów związany był z istotnie mniejszym obrotem na Rynku Głównym. Obroty akcjami i innymi instrumentami udziałowymi na Rynku Głównym i New Connect wyniosły mld PLN i były mniejsze r/r aż o 39.2%. W strukturze przychodów z obsługi obrotu na tle niskich wpływów z obrotu akcjami zwracamy uwagę na relatywnie lepsze zachowanie wpływów z obrotu instrumentami pochodnymi. W kategorii rynek finansowy dość stabilne pozostają wpływy ze sprzedaży informacji oraz z obsługi obrotu. Przychody z kategorii rynek finansowy 8 Struktura przychodów z obsługi obrotu Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 Przychody z obsługi obrotu Przychody ze sprzedaży informacji Przychody z obsługi emitentów Akcje i inne instrumenty udziałowe Inne opłaty od uczestników rynku Instrumenty pochodne Instrumenty dłużne 9

10 Obroty akcjami na Rynku Głównym Obroty kontraktami terminowymi 8 1% 5, 12% 7 6 8% 6% 4,5 4, 3,5 1% 8% 5 4% 3, 6% 4 2% 2,5 4% 3 2 % 2% 2, 1,5 1, 2% % 1 4%,5 2% 6%, 4% 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8 2Q'8 3Q'8 4Q'8 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8 2Q'8 3Q'8 4Q'8 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 Obrót akcjami na Rynku Głównym [mld PLN] lewa skala zmiana r/r prawa skala Kapitalizacja spółek na Rynku Głównym Obrót kontraktami terminowymi [mln szt.] lewa skala zmiana r/r prawa skala Liczba notowanych spółek na Rynku Głównym Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 Kapitalizacja spółek krajowych na Rynku Głównym [mld PLN] Liczba spółek krajowych na Rynku Głównym Kapitalizacja spółek zagranicznych na Rynku Głównym [mld PLN] Liczba spółek zagranicznych na Rynku Głównym Indeks WIG zmiana r/r na tle obrotów zmiana r/r 1% 8% 6% 4% 2% % 2% 4% 6% 8% sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz lis 8 sty mar maj lip 9 wrz lis 9 sty mar maj lip 1 wrz lis 1 sty mar maj lip 11 wrz lis 11 sty mar maj lip 12 1% 8% 6% 4% 2% % 2% 4% 6% 8% Obroty zmiana r/ WIG zmiana r/r Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, spółka 1

11 W 1H 12 udział poszczególnych grup inwestorów w obrotach akcjami na nie uległ zmianom i był niemal identyczny jak w 2H 11. W przypadku obrotu kontraktami terminowymi sytuacja była analogiczna. Udział inwestorów w obrotach akcjami na Udział inwestorów w obrotach kontraktami terminowymi na 1% 1% 9% 8% 35% 34% 35% 39% 41% 37% 37% 37% 33% 35% 34% 35% 35% 9% 8% 24% 26% 31% 36% 38% 36% 35% 39% 36% 37% 38% 37% 36% 7% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29% 36% 32% 34% 31% 34% 36% 25% 41% 18% 46% 17% 35% 28% 37% 26% 47% 2% 46% 19% 48% 18% 46% 19% 46% 19% 1H'6 2H'6 1H'7 2H'7 1H'8 2H'8 1H'9 2H'9 1H'1 2H'1 1H'11 2H'11 1H'12 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 7% 69% 11% 63% 12% 57% 1H'6 8% 56% 1% 52% 1% 54% 11% 54% 1% 51% 2H'6 12% 52% 16% 47% 15% 47% 17% 46% 17% 47% 1H'7 2H'7 1H'8 2H'8 1H'9 2H'9 1H'1 2H'1 1H'11 2H'11 1H'12 Zagraniczni Indywidualni Instytucjonalni Zagraniczni Indywidualni Instytucjonalni RYNEK TOWAROWY W 2Q 12 łączny wolumen handlu na RDN oraz RTT wyniósł 21.5 TWh, czyli był mniejszy r/r o ponad 44% r/r. W lipcu i sierpniu 212 roku wolumen handlu w relacji r/r był już jednak wyższy o ok. 4 5%. Natomiast w przypadku praw majątkowych w 2Q 12 łączny wolumen obrotu wzrósł z niespełna 9 TWh do TWh. Ogółem przychody jakie spółka uzyskała z rynku towarowego wyniosły 17.8 mln PLN. Z obsługi obrotu spółka uzyskała 7.1 mln PLN a rozliczenia transakcji ok. 4.7 mln PLN. Istotną pozycją przychodową są wpływy z tytułu prowadzenia rejestru praw pochodzenia, które wyniosły 6 mln PLN. Wolumen obrotów energią elektryczną Wolumen obrotów prawami majątkowymi Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q' Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 Rynek Dnia Następnego + Dnia Bieżącego (RDN+RDB) [TWh] Rynek Terminowy Towarowy (RTT) [TWh] Rynek Praw Majątkowych (RPM) [TWh] 11

12 RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH W 2Q 12 łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi wzrósł z niespełna 9 TWh do TWh. W przypadku świadectw zielonych PMOZE oraz PMOZE_A wolumen obrotu wzrósł o ponad 64% r/r do poziomu 4.3 TWh. Wolumen obrotu świadectwami żółtymi PMGM spadł do 1.64 TWh, czyli prawie o 13.5% r/r, z kolei wolumen handlu certyfikatami czerwonymi PMEC wzrósł aż z 4.6 TWh do 1.25 TWh. Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia PMOZE (zielone) Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia PMOZE_A (zielone) sty 6 cze 6 lis 6 kwi 7 wrz 7 lut 8 lip 8 gru 8 maj 9 paź 9 mar 1 sie 1 sty 11 cze 11 lis 11 kwi 12 sty 6 cze 6 lis 6 kwi 7 wrz 7 lut 8 lip 8 gru 8 maj 9 paź 9 mar 1 sie 1 sty 11 cze 11 lis 11 kwi 12 PMOZE na sesji [GWh] PMOZE poza sesją [GWh] PMOZE_A na sesji [GWh] PMOZE_A poza sesją [GWh] Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia PMOZE + PMOZE_A (zielone) sty 6 mar 6 maj 6 lip 6 wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz 8 lis 8 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 lis 9 sty 1 mar 1 maj 1 lip 1 wrz 1 lis 1 sty 11 mar 11 maj 11 lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 PMOZE + PMOZE_A na sesji [GWh] PMOZE + PMOZE_A poza sesją [GWh] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE, spółka 12

13 Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia PMGM (żółte) gru 7 mar 8 cze 8 wrz 8 gru 8 mar 9 cze 9 wrz 9 gru 9 mar 1 cze 1 wrz 1 gru 1 mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 12 cze 12 Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia PMEC (czerwone) sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12 kwi 12 lip 12 PMGM na sesji [GWh] PMGM poza sesją [GWh] PMEC na sesji [GWh] PMEC na sesji [GWh] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE, spółka Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia PMMET (fioletowe) Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE, spółka lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 PMMET na sesji [GWh] PMMET poza sesją [GWh] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE, spółka Skumulowany wolumen handlu na RPM poszczególnymi świadectwami pochodzenia sty 6 mar 6 maj 6 lip 6 wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 lis 7 sty 8 mar 8 maj 8 lip 8 wrz 8 lis 8 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 lis 9 sty 1 mar 1 maj 1 lip 1 wrz 1 lis 1 sty 11 mar 11 maj 11 lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 mar 12 maj 12 lip 12 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE, spółka zielone zółte czerwone fioletowe 13

14 RYNEK DNIA NASTĘPNEGO ORAZ RYNEK TERMINOWY Rynek Dnia Następnego (RDN) umożliwia obrót energią elektryczną i jest fizycznym rynkiem spot dla energii elektrycznej. Jednym z podstawowych jego celów jest kreowanie cen energii elektrycznej dla pozostałych kontraktów zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej. RDN umożliwia wstępne zbilansowanie pozycji kontraktowych (dopasowaniu wolumenu energii elektrycznej do zmieniającego się zapotrzebowania podmiotów rynku hurtowego). Rynek Terminowy Towarowy (RTT) pozwala na zawieranie transakcji na dostawę energii elektrycznej w określonym czasie w przyszłości. Kontrakty terminowe pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co jest pomocne np. dla inwestorów, którzy planują budowę nowych mocy wytwórczych. Z kolei sprzedawcom energii i dużym odbiorcom pozwalają prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej. W 2Q 12 łączny wolumen handlu na RDN oraz RTT wyniósł 21.5 TWh, czyli był mniejszy r/r o ponad 44% r/r. W lipcu i sierpniu 212 roku wolumen handlu w relacji r/r był już jednak wyższy o ok. 4 5%. Wolumen obrotu energią elektryczną na RDN oraz średnie ceny sty 1 cze 1 lis 1 kwi 2 wrz 2 lut 3 lip 3 gru 3 maj 4 paź 4 mar 5 sie 5 sty 6 cze 6 lis 6 kwi 7 wrz 7 lut 8 lip 8 gru 8 maj 9 paź 9 mar 1 sie 1 sty 11 cze 11 lis 11 kwi 12 RDN [GWh] lewa skala Cena [PLN/MWh] prawa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE Wolumen obrotu energią elektryczną na RTT sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 maj 1 cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 RTT [GWh] lewa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE Wolumen obrotu energią elektryczną na RDN + RTT jako % produkcji energii elektrycznej w Polsce sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 maj 1 cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 RDN [GWh] lewa skala RTT [GWh] lewa skala wolumen obrotu jako % produkcji en. elektrycznej w Polsce prawa skala 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., TGE, PSE Operator 14

15 POSIADANE UDZIAŁY W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH (KDPW) posiada 33.33% akcji KDPW. Jest to najistotniejsza pozycja w bilansie w pozycji jednostki stowarzyszone. W 1994 roku objęła akcje w KDPW i jej udział w kapitale wynosił 66,66%. W styczniu 1999 roku zbyła 3.33% udział w kapitale KDPW na rzecz NBP za mln PLN. Od tego czasu udział w kapitale akcyjnym KDPW wynosi 33.33%. Wynik netto KDPW w ujęciu kwartalnym % 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% Zysk netto KDPW w 2Q 12 był niszy w ujęciu r/r o ponad 51%. 2 2% 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 % Wynik netto KDPW [mln PLN] lewa skala Udział wyniku netto KDPW (1/3) w wyniku netto ogółem prawa skala Wynik netto KDPW na tle Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 Wynik netto KDPW [mln PLN] Skonsolidowany wynik netto [mln PLN] 15

16 POZYCJA W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ jest największą giełdą w regioniee Europy Środkowej. W ostatnich latach pozycja spółki wyraźnie się umocniła. W 211 roku obroty na stanowiły ok. 5.1% obrotów na wszystkich giełdach regionu. W pierwszych ośmiu miesiącach 212 roku udział obrotów w regionie uległ wzmocnieniu do ok. 53.8%. W 212 roku najwyższy udział pod względem wartości transakcji zanotowała w lipcu 212 roku i było to ponad 6%. Spadek obrotów jaki notuje na rynku finansowym występuje także na innych giełdach. Mniejsze obroty wynikają zarówno ze spadku aktywności inwestorów zagranicznych jak i krajowych/lokalnych. Struktura obrotów w Europie Środkowej (styczeńń sierpień 212) 53.76% Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Słowacja CEESEG 2.% Budapest 9.94% CEESEG Prague 12.26% CEESEG Vienna 22.3% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., FESE Struktura obrotów w Europie Środkowej (211) * do giełd regionu Europy Środkowej zaliczamy giełdy w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Słowenii 5.11% CEESEG Budapest 11.1% CEESEG Vienna 24.54% Rumunia, Bułgaria, Słowenia,, Słowacja 2.3% CEESEG Prague 12.23% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., FESE Obroty na giełdach w regionie Europy Środkowej [mln EUR] W 1Q 12 dynamika spadków obrotów w regionie wyniosła 26.7% r/r. W 2Q 12 dynamika spadków obrotów w regionie wyniosła ok. 39.3% r/r. 4 2 sty 9 mar 9 maj 9 lip 9 wrz 9 Rumunia, Bułgaria, lis 9 sty 1 mar 1 Słowenia, Słowacja maj 1 lip 1 wrz 1 lis 1 CEESEG Budapest sty 11 mar 11 maj 11 CEESEG Prague lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 CEESEG Vienna mar 12 maj 12 lip 12 Po ośmiu miesiącach 212 roku dynamika spadków wynosi ponad 36%% r/r. Obroty na na tle pozostałych rynków spadły relatywnie mniej. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., FESE 16

17 PROJEKT USTAWY PRAWO GAZOWE (OBLIGO GIEŁDOWE NA POZIOMIE 7%) W październiku br. upubliczniono nowy projekt ustawy Prawo gazowe. Z punktu widzenia (TGE) istotne jest zamieszczenie w projekcie obowiązku sprzedaży gazu ziemnego za pośrednictwem giełdy towarowej lub rynku regulowanego. Obowiązek ten prowadzić ma do utworzenia hurtowego rynku gazu ziemnego, gdzie podmioty sprowadzające gaz ziemny z zagranicy oraz wydobywające go ze złóż krajowych będą oferowały go wszystkim zainteresowanym stronom na niedyskryminacyjnych zasadach Najnowszy projekt ustawy przewiduje obowiązek sprzedaży nie mniej niż 7% gazu ziemnego wprowadzonego do sieci przesyłowej na giełdach towarowych lub rynku regulowanym. Z uwagi na obecny stopień rozwoju rynku URE wnioskuje by wprowadzenie wspomnianego obowiązku odbywało się w następujących etapach: 1) 3% całkowitej ilości gazu ziemnego przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 2) 5% całkowitej ilości gazu ziemnego przez 6 miesięcy, od dnia upływu okresu, o którym mowa w pkt. 1; 3) 7% całkowitej ilości gazu ziemnego po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 2. Zwracamy uwagę, że zapisy projektu mogą ulec zmianie. Z wypowiedzi przedstawicieli PGNiG wynika, że opowiadają się oni za 15% obligiem gazowym w pierwszym etapie uwalniania rynku gazu. Zatem należy liczyć się z tym, że PGNiG w toku dalszych prac nad ustawą będzie postulowało złagodzenie/wydłużenie okresu dochodzenia do zaproponowanego obowiązku 7%. PROGNOZA WYNIKÓW NA 3Q 12 ORAZ NA LATA ROK W 3Q 12 sytuacja na rynku finansowym nadal pozostawała trudna dla. W obszarze handlu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi dynamika spadku wpływów w ujęciu r/r powinna być już mniejsza niż to było w 2Q 12. Negatywny wpływ na poziom przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym miał jednak aż 4% spadek r/r wolumenów na instrumentach pochodnych (w 3Q 11 doszło do silnego załamania na rynku akcji i baza handlu kontraktami terminowymi z tego okresu jest bardzo wysoka). Ogółem w segmencie rynek finansowy w 3Q 12 zakładamy przychody na poziomie 53.8 mln PLN, czyli o 22% mniej niż w 3Q 11. Przyjęliśmy, że obroty akcjami i innymi instrumentami udziałowymi w 3Q 12 spadły do ok 52.7 mld PLN, czyli o prawie 27% r/r. Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi założyliśmy na niespełna 2.75 mln szt. i oznacza to spadek o ponad 4% r/r. Wpływy ze sprzedaży informacji przyjęliśmy na podobnym poziomie co w 2Q 12. W obszarze rynku towarowego spodziewamy się przychodów na poziomie 17. mln PLN. Zakładamy wolumen handlu na RDN na poziomie ok. 4.6 TWh. Dla kontraktów na RTT zakładamy wzrost obrotu do 28.6 TWh. Mniej optymistyczniej patrzymy na RPM, gdzie spodziewamy się wolumenu na poziomie 11.6 TWh. Zakładany wzrost kosztów operacyjnych w ujeciu r/r jest wynikiem konsolidacji TGE. Zwracamy uwagę, że koszty pracownicze są główną pozycją kosztową. Istotnym składnikiem jest też amortyzacja, opłaty na rzecz KNF oraz usługi obce. Duża część z tych pozycji jest sztywna i inwestorzy powinni mieć świadomość, że spadek przychodów ma bezpośrednie negatywne odbicie w wynikach grupy. Zwracamy uwagę, że w okresie 3Q 12 1Q 13 uwzględniamy dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem UTP, których poziom może być jednak obarczony dużym ryzykiem błędu. Dotyczy to także pozycji amortyzacja (przyjęty efekt uruchomienia UTP może w przyszłości wymagać korekt). Spodziewamy się, że wynik EBITDA w 3Q 12 wyniesie 34.7 mln PLN, a wynik EBIT 3.3 mln PLN. Zatem obawiamy się, że będą one jeszcze niższe niż te z 2Q 12. Na poziomie netto oczkujemy spadku zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 25.8 mln PLN. 17

18 Szczegółowe założenia do modelu na lata Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12P 4Q'12P 1Q'13P 2Q'13P Przychody Rynek finansowy Przychody z obsługi obrotu Przychody z obsługi emitentów Przychody ze sprzedaży informacji Rynek towarowy Przychody z obsługi obrotu En. elektryczna Prawa majątkowe Inne opłaty od uczestników rynku Obrót gazem Prowadzenie rejestru świadectw Rozliczenie transakcji Pozostałe przychody Koszty operacyjne Amortyzacja Koszty pracownicze Czynsze i inne opłaty Opłaty i podatki Usługi obce, inne koszty Saldo pozostałej dz. operacyjnej EBITDA EBIT Saldo finansowe Udział w zyskach stowarzyszonych Wynik netto dla akcjonariuszy jedn dominującej przypadający udz. niekontrolującym Rynek finansowy Obroty akcjami i innymi instr. udz. [mld PLN] Wolumen obrotu instr. pochodnymi [mln szt.] Obroty instrumentami dłużnymi [mld PLN] Rynek towarowy Wolumen obrotu RDN [TWh] Wolumen obrotu RTT [TWh] Wolumen obrotu RPM [TWh] Wolumen obrotu gazem [TWh] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 18

19 ZMIANY W ZAŁOŻENIACH NA ROK 212 ORAZ LATA W segmencie rynku finansowego na rok 212 w porównaniu do poprzedniego raportu nieznacznie obniżyliśmy zakładamy poziom obrotów akcjami i innymi instrumentami udziałowymi oraz wolumeny handlu instrumentami pochodnymi. Z kolei na lata zwiększyliśmy poziom obrotów z uwagi na obserwowaną obecnie poprawę klimatu inwestycyjnego na rynkach akcji (w istotnej mierze zasługa działania banków centralnych). W dłuższym horyzoncie czasowym podstawowym ryzykiem dla tego obszaru poza ogólnymi uwarunkowaniami działania na rynkach finansowych jest i) dalsza modyfikacja (likwidacja) działalności OFE, ii) wprowadzenie nowych regulacji w szczególności podatkowych, iii) pojawienie się na polskim rynku konkurencyjnej platformy obrotu do. W przyszłości materializacja któregoś z wymienionych ryzyk może mieć istotny wpływ na modyfikację naszych założeń modelowych na kolejne okresy. W segmencie rynku towarowego uwzględniliśmy handel gazem. W komentarzu po wynikach za 2Q 12 władze sugerowały, że ta działalność w początkowym etapie funkcjonowania nie wpłynie istotnie na zmianę struktury przychodów. Jednak zwracamy uwagę, że wprowadzenie ustawy prawo gazowe zbliża się, a ostatni projekt z zakłada obligo giełdowe na poziomie 7%. W naszym modelu od roku 214 uwzględniamy, że handel gazem na TGE będzie stanowił ok. 5% konsumpcji krajowej. Takie założenie może być obarczone dużym błędem. Kluczową kwestią jest też docelowy poziom wpływów z handlu gazem, w szczególności, jaka będzie rola animatora (w tym obszarze handlu stawki będą istotnie niższe). Zmiana głównych założeń na lata vs poprzedni model 212P stara 212P nowa zmiana r/r Przychody % % % Rynek finansowy % % % Przychody z obsługi obrotu % % % Przychody z obsługi emitentów % % % Przychody ze sprzedaży informacji % % % Rynek towarowy % % % Przychody z obsługi obrotu % % % En. elektryczna % % % Prawa majątkowe % % % Inne opłaty od uczestników rynku % % % Obrót gazem Prowadzenie rejestru świadectw % % % Rozliczenie transakcji % % % Pozostałe przychody % % % Koszty operacyjne % % % Saldo pozostałej dz. operacyjnej % % % EBITDA % % % EBIT % % % Saldo finansowe % % % Udział w zyskach stowarzyszonych % % % Wynik netto % % % dla akcjonariuszy jedn dominującej % % % przypadający udz. niekontrolującym % % % 213P stara 213P nowa zmiana r/r 214P stara 214P nowa zmiana r/r Rynek finansowy Obroty akcjami i innymi instr. udz. [mld PLN] % % % Wolumen obrotu instr. pochodnymi [mln szt.] % % % Obroty instrumentami dłużnymi [mld PLN] % % % Rynek towarowy Wolumen obrotu RDN [TWh] % % % Wolumen obrotu RTT [TWh] % % % Wolumen obrotu RPM [TWh] % % % Wolumen obrotu gazem [TWh] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 19

20 STRUKTURA AKCJONARIATU Największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 35% akcji dających prawo do wykonywania 51.7% głosów na WZA. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że zapisy statutu ograniczają prawo głosowania akcjonariuszy (działających samodzielnie lub łącznie jako akcjonariusze, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności) w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na WZA więcej niż 1% ogólnej liczby głosów. To ograniczenie nie ma jednak zastosowania do Skarbu Państwa. Struktura akcjonariatu liczba akcji % akcji % głosów Akcje imienne % 52.27% Skarb Państwa % 51.7% Pozostałe akcje imienne %.57% Pozostali % 47.73% Razem % 1% Skarb Państwa nie wyklucza, że część lub wszystkie posiadane akcje będące w jego posiadaniu w ramach drugiego etapu prywatyzacji zostaną sprzedane na lub poza na rzecz inwestorów finansowych lub na rzecz inwestora strategicznego. Zwracamy uwagę, że podpisana przez umowa ramowa o wdrożenia UTP z NYSE Euronext zawiera postanowienie dotyczące zmiany kontroli nad spółką. W szczególności zapisy tej umowy mówią, że NYSE Euronext może ją wypowiedzieć, jeśli akcje uprawniające do więcej niż 5% głosów zostaną zbyte konkurentowi NYSE Euronext. 2

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 TRZYMAJ WYCENA 24.21 PLN (POPRZEDNIO: REDUKUJ) 26 PAŹDZIERNIK 215 Doceniamy podjęte kroki w celu refinansowania zadłużenia.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 215,4 PLN 1 CZERWIEC 216 Decydujemy się na zmianę zalecenia dla Kruka z Trzymaj na Akumuluj i podnosimy ceną docelową do 215,4 PLN. Przy naszej cenie docelowej, Kruk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1

Zysk netto 2009 1 402 964 2 480 991 595 45.7 0.0 375.4 19.5 2.4 60.0 0.0 0.9 13.1 5 maja 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 892.5 986.9 Kolejny wzrost wynikäw operacyjnych Wyniki w I kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU 1 GRUDNIA 2010 ROKU MERCOR SA W bieżącym roku zmaterializowały się niekorzystne tendencje wynikające z kryzysu, w szczególności spadek zamówień na wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystko przemawia

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka)

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka) MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Podwyższenie ceny docelowej Kredyt Inkaso Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/-2015/16) Obrót wierzytelnościami Polska Kupuj PLN 23,4 (z PLN 18,2) Atrakcyjna wycena (8,8x 20E P/E,

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo