Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel PBI/Gemius

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel PBI/Gemius"

Transkrypt

1 Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel PBI/Gemius ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, Warszawa, tel. (0 22) , fax. (0 22)

2 Spis treści Zawartość I. Wstęp... 2 II. Zasady ogólne... 2 III. Zasady związane z kategoryzacją materiałów... 6 IV. Dodatkowa możliwość oskryptowania na potrzeby raportów dla KRRiT... 8 Załącznik 1: Kodowanie SARG w usłudze Gemius Stream (wer. skryptu 6)... 8 Załącznik 2: Opisy kategorii materiałów stream i reguły kategoryzacji... 9 Strona 1

3 I. Wstęp W celu użycia danych pochodzących z badania gemiusstream w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius konieczne jest oskryptowanie przez wydawcę playera zgodnie z określonymi regułami, zapewniającymi poprawność zbieranych danych oraz dostarczanie wszystkich, wymaganych do prezentacji wyników, dodatkowych informacji. Niniejszy dokument określa zasady takiego oskryptowania. II. Zasady ogólne 1. Do raportowanego czasu oglądania materiału audio lub wideo ma być wliczany tylko czas odtwarzania samej treści (kontentu) a nie czas reklam towarzyszących temu materiałowi (przed lub w trakcie). Pierwszy hit powinien być wysyłany dopiero przy rozpoczęciu odtwarzania kontentu (materiałów niereklamowych) a nie już przy rozpoczęciu odtwarzania reklamy przed materiałem (pre-roll). W momencie rozpoczęcia odtwarzania reklamy w trakcie materiału (mid-roll) powinna być wysyłana pauza i wznowienie odtwarzania materiału powinno być wysyłane dopiero po zakończeniu bloku reklamowego. W przypadku odtwarzania radia wydawca powinien dążyć do tego, aby player nadawał oznaczenia pozwalające na oddzielenie czasu reklam od czasu kontentu. 2. Wysyłane dane muszą być zgodne z prawdą, niedozwolone są próby zawyżania czasu, liczby views lub jakiegokolwiek innego wskaźnika. W czasie odtwarzania jednego materiału może być zliczony tylko jeden views. 3. W przypadku aplikacji odtwarzających streaming wraz z poszczególnymi akcjami (hitami) w polu useragent powinna być wysyłana informacja o rodzaju urządzenia i systemie na którym działa aplikacja (np. wersja systemu operacyjnego, oznaczenie modelu urządzenia mobilnego lub innego urządzenia - np. oznaczenie settop-box wraz z nazwą operatora tego urządzenia np. telewizji kablowej lub model telewizora itp.). W przypadku aplikacji działających na PC pod systemem Windows dodatkowo powinna być wysyłana informacja pobrana z rejestru Windows, znajdująca się pod kluczem HKEY_CURRENT_USER\Software\NetPanel\UserAgent. W przypadku braku tego wpisu w rejestrze - nie ma potrzeby doklejania go do pola useragent. Aplikacja każdorazowo powinna sprawdzić obecność tego wpisu. Punkt ten dotyczy tylko aplikacji (np. mobilnych lub desktopowych) - nie dotyczy to playerów odtwarzających streaming na stronach WWW. 4. W przypadku pomiaru materiałów nadawanych w trybie "live", czyli takich, w których użytkownik nie ma wpływu na kolejność słuchanych utworów i nie ma możliwości powrotu do tego miejsca materiału, w którym nastąpiło zatrzymanie odtwarzania, parametr TOTALTIME musi być równy -1. W przypadku takich materiałów wyjątkowo jako kolejne odtworzenie (views) uznane powinno być również wznowienie odtwarzania po wcześniejszym naciśnięciu przycisku "stop" (lub "pause", jeśli ma takie same funkcje jak klawisz "stop"). 5. Poza oznaczeniem kategorii tematyczno funkcjonalnej (patrz punkt III. niniejszego dokumentu) dla każdego materiału mają być przekazywane firmie badawczej dodatkowo następujące informacje: a. Tytuł materiału, tytuł serii materiału oraz nazwa licencjonodawcy lub posiadacza majątkowych praw autorskich do danego materiału od którego wydawca uzyskał prawa publikacji danego materiału. Strona 2

4 Informacje te mają być udostępniane firmie badawczej dla każdego kolejnego miesiąca w pliku tekstowym określającym te cechy dla każdego materiału wyemitowanego (choćby raz) w danym miesiącu przez danego wydawcę na playerach oskryptowanych gemiusstream. Plik powinien być umieszczany przez wydawcę zawsze pod tym samym adresem w sieci do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca. Nazwa pliku powinna zawsze być zbudowana według schematu RRRR.MM_nazwa_wydawcy.txt gdzie nazwa_wydawcy powinna być zamieniana na odpowiednią nazwę firmy. Czyli np. plik za kwiecień powinien być mieć nazwę _nazwa_wydawcy.txt i powinien zostać udostępniony firmie badawczej do Plik taki musi mieć stałą strukturę każda linijka dotyczyć ma jednego identyfikatora materiału i w polach oddzielnych średnikami mają znajdować się kolejno: - identyfikator materiału (taki sam jak wysyłany z hitami streamowymi). - identyfikator publicznej kategorii (Parametr GA z tabeli w punkcie III niniejszego dokumentu) - nazwa wydawcy - nazwa brandu - tytuł materiału - tytuł serii materiału - całkowita długość materiału w sekundach (dla materiałów na żywo ( live ) = -1) - nazwa licencjonodawcy lub posiadacza majątkowych praw autorskich do danego materiału od którego wydawca uzyskał prawa publikacji danego materiału. Przykład jednej linijki z takiego pliku: ;32;TVP; tvp.pl/vod;odc.510;na-dobre-i-na-zle;2940;tvp Jeżeli wydawca chciałby przysyłać te dane w innym formacie to prosimy o kontakt z firmą badawczą w celu sprawdzenia czy dany format jest dla nas akceptowalny. Jeżeli wydawca nie uzyskał praw do emisji (np. w przypadku materiałów publikowanych przez samych internautów) to pole to pozostaje puste. Jeżeli w trakcie audytu poprawności kategoryzacji dokonywanego przez firmę badawczą zostaną wykryte w kategoriach innych niż user generated content materiały bez wypełnionego tego pola to może to być podstawa do przeniesienia danego materiału do kategorii user generated content (w audio lub wideo). Firma badawcza, w celu zapewnienia jakości zbieranych danych i przejrzystości wyników badania, ma prawo opublikować dane zawarte w powyżej opisanym pliku tekstowym. b. Informacja o sposobie odtwarzania materiału: Wyróżniamy trzy typy sposobów odtwarzania materiałów: gdy materiał jest w danym momencie ściągany i równocześnie odtwarzany na bieżąco (streamingowo) poprzez Internet. Za takie odtwarzanie uznajemy również odtwarzanie materiałów w systemie progressive download. Taki sposób odtwarzania nie musi być specjalnie oznaczany. gdy odtwarzany materiał został wcześniej ściągnięty w całości (przed rozpoczęciem odtwarzania, niezależnie od tego ile czasu minęło od ściągnięcia) poprzez player/aplikację wydawcy ze zbioru materiałów wydawcy i jest teraz odtwarzany z dysku użytkownika (tzw. time shift wieving). Powinno to być oznaczone przez przesłanie w AdditionalPackage parametru o nazwie T i wartości y czyli przesłanie oznaczenia T=y. Zalecamy, aby w Strona 3

5 przypadku braku połączenia z Internetem w czasie takiego odtwarzania aplikacja odtwarzająca stream wysłała zarejestrowane w tym czasie zdarzenia później gdy połączenie z internetem będzie już aktywne. gdy odtwarzany materiał jest materiałem obcym, odtwarzanym z dysku użytkownika, uzyskanym przez użytkownika w inny sposób niż przez użycie playera/aplikacji wydawcy, ale odtwarzanym przez player wydawcy (niektóre playery mają funkcję odtwarzania dowolnych materiałów). Powinno to być oznaczone przez nadanie takiemu materiałowi (w polu materialidentifier) specjalnego identyfikatora będącego napisem local_file_id. c. Informacja o brandzie Brand to: a) w przypadku aplikacji - aplikacja danego wydawcy ale o innej nazwie, prezentująca inne treści (np. Ipla i Muzo). b) w przypadku witryn player obrandowany tym samym logo, lub player, który prezentuje treści spójne tematycznie bądź funkcjonalnie. np. tvnplayer i tvn24. Ponieważ w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius materiały danego wydawcy mają być dzielone na poszczególne brandy (marki) a dopiero potem na kategorie tematyczno-funkcjonalne, więc w celu określenia brandu konieczne jest wysyłanie do firmy badawczej wraz z każdym hitem identyfikatora brandu. Identyfikator brandu w formie liczby z przedziału ma być przekazywany do firmy badawczej za pomocą pierwszej części (do kropki) parametru GA w polu AdditionalPackage. Parametr GA zawierać ma dwie informacje oddzielone od siebie kropką: identyfikator brandu a po kropce identyfikator kategorii tematycznofunkcjonalnej (patrz punkt III. niniejszego dokumentu). Pole to będzie więc wyglądać np. tak: GA=2.34 gdzie 2 to identyfikator brandu a 34 to identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę to będzie ona uznana za identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej. Każdy wydawca jest zobowiązany poinformować firmę badawczą o tym jakie nazwy brandów chce wyróżniać na poszczególnych swoich kontach gemiusstream oraz do jakiego brandu mają być przypisywane materiały w przypadku których identyfikator brandu nie został przesłany w parametrze GA. Nazwa brandu musi być zgodna z nazwą właściciela playera albo marki lub domeny będącej własnością tego wydawcy. Informacja o brandach danego wydawcy na poszczególnych kontach powinna być przesłana do firmy badawczej mailowo na adres w formie tabeli. Format takiej tabeli powinien być zgodny z poniższym przykładem: Nazwa konta gemiusstream Identyfikator brandu (pierwsza część parametru GA) Nazwa brandu odpowiadająca danemu identyfikatorowi Gsm_przykladowe_1 1 Ipla Gsm_przykladowe_1 2 Muzo Gsm_przykladowe_1 3 tvnplayer Gsm_przykladowe_1 Brak identyfikatora w hicie na koncie Gsm_przykladowe_1 Ipla Gsm_przykladowe_2 3 tvnplayer Strona 4

6 Gsm_przykladowe_2 4 tvn24 Gsm_przykladowe_2 Brak identyfikatora w hicie na koncie Gsm_przykladowe_2 TVN Identyfikator brandu danego wydawcy musi zawsze oznaczać jedną, unikalną, stałą w ramach danego miesiąca badanego nazwę brandu. Nie jest możliwe nadanie innego znaczenia danemu identyfikatorowi w trakcie trwania miesiąca. O zmianach jakie wydawca chce wprowadzić w liczbie i nazwach brandów firma badawcza musi zostać poinformowana do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca badanego. W przypadku przesłania informacji później firma badawcza ma prawo wprowadzić wnioskowaną zmianę w kolejnym (a nie najbliższym) pliku wyników badania. Decyzja o grupowaniu swoich materiałów w poszczególne brandy oraz określenie jakie będą nazwy tych brandów należy do wydawcy. Jeżeli wydawca nie będzie chciał wyróżniać brandów w swoim drzewku to wszystkie materiały zostaną umieszczone w jednym folderze brandu o nazwie określonej przez wydawcę dla materiałów nieskategoryzowanych pod względem brandu na danym koncie gemiusstream a w przypadku braku określenia takiego domyślnego brandu przez wydawcę - o nazwie takiej samej jak nazwa całego wydawcy (playera). 6. Poszczególne parametry przesyłane w polach CustomPackage i AdditionalPackage muszą być oddzielone od siebie średnikami. Przykład sargu zawierającego wiele pól w CustomPackage i additionalpackage: v=6 1, CAT=a;TYP=b GA=2.34;T=y 0 0;0;0!f 7. Zarówno kategoryzacja publiczna jak i dodatkowe informacje mają być kodowane w sargu z zachowaniem jego odpowiedniej struktury i zasad opisanych w załączniku 1 do niniejszego dokumentu. 8. W wynikach Megapanelu pokazywane będą podzielone na brandy i tematyki wyniki dla całych playerów czyli wydawców, bez dzielenia ich dodatkowo na domeny pod którymi treści są odtwarzane lub platformy używane do tego celu. Ten sam materiał odtwarzany na każdej platformie, pod każdą domeną i pod każdym brandem powinien mieć nadawany ten sam identyfikator materiału (materialidentifier). Identyfikator materiału (materialidentifier) musi być unikalny oznaczający zawsze ten sam materiał. 9. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę to będzie ona uznana za identyfikator kategorii tematyczno funkcjonalnej. 10. Dane dotyczące materiałów danego wydawcy dla których nie został przesłany do firmy identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej będą umieszczane w automatycznie utworzonej kategorii o nazwie nieskategoryzowane. 11. Parametr o nazwie GA może być użyty tylko w celu przekazania identyfikatora brandu oraz identyfikatora kategorii tematyczno - funkcjonalnej. 12. Jeżeli wydawca ma oskryptowane reklamy i są one traktowane jako oddzielne materiały to hity dotyczące reklam powinny być oznaczone parametrem GA=99 w polu AdditionalPackage w celu odróżnienia ich od innych materiałów. Strona 5

7 III. Zasady związane z kategoryzacją materiałów Publiczna kategoryzacja tematyczno-funkcjonalna materiałów (służąca do prezentacji w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius) ma być przekazywana do firmy badawczej za pomocą drugiej części (po kropce) parametru GA w polu AdditionalPackage. Parametr GA zawierać ma dwie informacje oddzielone od siebie kropką: identyfikator brandu (o którym pisaliśmy wcześniej) i po kropce właśnie identyfikator kategorii. Pole to będzie więc wyglądać np. tak: GA=2.34 gdzie 2 to identyfikator brandu a 34 to identyfikator kategorii. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę (a nie dwie) to będzie ona uznana właśnie za identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej. Każdy materiał odtwarzany w playerze powinien być skategoryzowany do odpowiedniej kategorii publicznej. Ten sam materiał zawsze musi być przypisany do tej samej kategorii. Materiały muszą być kategoryzowane zgodnie z opisami kategorii stanowiącymi załącznik 2 do niniejszego dokumentu i z zachowaniem szczegółowych reguł przypisywania do kategorii opisanych w tym załączniku. Materiałowi może być przypisana tylko jedna kategoria. Kategoryzacja materiałów powinna być wykonywania w sposób spójny i konsekwentny (np. jeżeli dany serial uznajemy za komediowy to wszystkie jego odcinki kategoryzujemy tak samo a nie każdy odcinek przypisujemy do innej kategorii z zależności od treści odcinka). Informacja o kategorii w parametrze GA w polu AdditionalPackage ma być nadawana na podstawie przypisania materiału do odpowiedniej kategorii z poniższej tabeli: Rodzaj Kategoria Podkategoria Druga część parametru GA Radio 1 Serwis informacyjny 2 Biznes, finanse, prawo 3 Polityka 4 Sport 5 Humor 6 Muzyka 7 Kultura i sztuka 8 Audio Technologie 9 Podcast redakcyjny Społeczeństwo 10 Historia 11 Kulinaria 12 Nauka i edukacja 13 Motoryzacja 14 Dla dzieci 15 Zdrowie i uroda 16 Religia 17 Podróże 18 Pozostałe 19 Strona 6

8 Podcast User Generated Content 20 Inne 21 Rodzaj Kategoria Podkategoria Druga część parametru GA Rodzaj Wideo Film Serial Informacje i publicystyka Sport Rozrywka i Kultura Styl życia/poradniki Komedia 22 Dramat/Obyczajowy 23 Filmy grozy 24 Akcja 25 Dokument 26 Familijny 27 Fantasy/Sci-fi 28 Pozostałe 29 Serial internetowy 30 Komedia 31 Obyczajowy 32 Seriale grozy 33 Akcja 34 Dokument 35 Paradokument 36 Familijny 37 Fantasy/Sci-fi 38 Reality 39 Pozostałe 40 Informacje 41 Publicystyka 42 Biznes, finanse, prawo 43 Pogoda 44 Pozostałe 45 Sporty zimowe 46 Piłka nożna 47 Siatkówka 48 Koszykówka 49 Sporty motorowe 50 Sporty walki 51 Pozostałe 52 Plotki i życie gwiazd 53 Humor 54 Talk show 55 Talent show 56 Gry 57 Muzyka 58 Kultura i sztuka 59 Pozostałe 60 Podróże 61 Kulinaria 62 Motoryzacja 63 Technologie 64 Budownictwo i wnętrza 65 Zdrowie i medycyna 66 Hobby 67 Religijne 68 Moda i uroda 69 Dom, rodzina 70 Strona 7

9 Nauka i edukacja 71 Pozostałe 72 Dla dzieci Bajki pełnometrażowe 73 Bajki odcinkowe 74 Pozostałe materiały dziecięce 75 User Generated Content 76 Erotyka 77 Pozostałe 78 IV. Dodatkowa możliwość oskryptowania na potrzeby raportów dla KRRiT Klienci zainteresowani zakupem dodatkowych (niezależnych od wyników badania Megapanel PBI/Gemius) raportów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mogą zgłosić się do firmy badawczej w celu uzyskania informacji w jaki sposób te dodatkowe dane powinny być przesyłane. Załącznik 1: Kodowanie SARG w usłudze Gemius Stream (wer. skryptu 6) Podstawowe instrukcje implementacji stream są dostępne na stronie Login i hasło do powyższej strony są udostępniane wszystkim klientom, którzy są zainteresowani implementacją gemiusstream na swoich stronach. W tym celu prosimy o kontakt na Niniejszy dokument jedynie doprecyzowuje prawidłową gramatykę pola sarg. Legenda: Wielkimi literami oznaczone są nazwy produkcji INTEGER liczba naturalna TEXT alfanumeryczny ciąg znaków, bez znaków zastrzeżonych: " ", "*", "\n", "\t", "\r", ";", "=", "/", "#" % - alternatywa produkcji {} x atrybut opcjonalny z liczbą powtórzeń nie większa niż x null pusty ciąg znaków SARG => VERSION TREEID MATERIALIDENTIFIER TOTALTIME CUSTOMPACKAGE ADDITIONALPACKAGE DURATION ACTIONS Strona 8

10 VERSION => v=6 TREEID => INTEGER{,INTEGER} 4 MATERIALIDENTIFIER => TEXT[64B] TOTALTIME => -1 % INTEGER (nie większy niż 43200) CUSTOMPACKAGE => PARAM {;PARAM} 5 PARAM => NAME=VALUE NAME => TEXT[16B] VALUE => TEXT[64B] ADDITIONALPACKAGE => null % GA=GA_VALUE % GA=GA_VALUE ;T=y GA_VALUE => BRAND_ID.CATEGORY_ID BRAND_ID => NUMBER (od 1 do 999) CATEGORY_ID => NUMBER (od 1 do 999) DURATION => INTEGER (nie większy niż 43200) ACTIONS => FIRST_ACTION % PARTIAL_STREAM % STREAM % STREAMS FIRST_ACTION => 0;0;0!f PARTIAL_STREAM => 0;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID STREAM => ACTION_OFFSET;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION^BEG_ACTION$END_ACTION STREAMS => LAST_PARTIAL FULL_STREAMS FIRST_PARTIAL LAST_PARTIAL => null % 0;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID$END_ACTION FIRST_PARTIAL => ACTION_OFFSET;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID^p FULL_STREAMS => null % STREAM % STREAM FULL_STREAMS BEG_ACTION => p END_ACTION => p % r % s % b % q % c VIEW_ID => INTEGER Załącznik 2: Opisy kategorii materiałów stream i reguły kategoryzacji Niniejszy załącznik zawiera opisy kategorii tematycznych zaproponowanych jako kategoryzacja wyjściowa dla materiałów wideo i audio. I. Materiały Wideo Treści przedstawione w formie materiałów wideo, umieszczone na witrynie internetowej lub w aplikacji internetowej, przesyłane do komputera użytkownika i odtwarzane w czasie rzeczywistym. Ze względu na tematykę i formę materiałów zostały wyszczególnione następujące kategorie: A. Film B. Serial C. Informacje i publicystyka D. Sport E. Rozrywka i Kultura F. Styl życia/poradniki G. Dla dzieci H. User Generated Content I. Erotyka J. Pozostałe Ogólne zasady kategoryzacji. Strona 9

11 Kategoryzacja materiałów wideo odbywa się na podstawie opisanej niżej hierarchii kategoryzacji (kolejności kroków podejmowanych przy kategoryzacji materiałów), jak również treści i funkcji danego materiału wideo. Jeżeli materiału wideo nie można zaklasyfikować do żadnej z kategorii, wtedy dopiero zostaje przydzielony do kategorii Pozostałe. 1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wydawca, u którego są zamieszczone materiały posiada aktualną licencję do danych treści wideo lub czy materiał wideo jest stworzony przez użytkowników nieinstytucjonalnych (treści prywatne, amatorskie). Jeżeli wydawca posiada aktualną licencję to materiały wideo są kategoryzowane na podstawie tematyki i funkcji danego materiału. Jeżeli wydawca nie posiada aktualnej licencji to powinien tym treściom nadać kategorię User Generated Content, niezależnie od tematyki danego materiału. Dotyczy to zarówno treści prywatnych, amatorskich, jak też treści, tworzonych przez zawodowych dziennikarzy, nadawców czy producentów ale do których wydawca nie posiada aktualnych praw/ licencji do ich publikowania. 2. Następnie należy sprawdzić czy materiał wideo ze względu na tematykę zalicza się do którejś z poniższych kategorii: Erotyka Dla dzieci 3. W następnej kolejności materiały powinny być sprawdzane czy ze względu na formę nie należą do kategorii: Film Serial 4. Jeżeli materiał wideo nie spełniał wcześniejszych kryteriów, to jest kategoryzowany ze względu na tematykę na jednej z następujących kategorii: Informacje i publicystyka Sport Rozrywka i Kultura Styl życia/poradniki A. Film Materiał wideo o dowolnej długości, w tym również film dokumentalny lub animowany. Film jako dzieło techniki kinematograficznej jest przeniesieniem scenariusza na obraz filmowy. Ze względu na gatunki filmowe, kategoria Film została podzielona na następujące odrębne podkategorie: Komedia, w tym komedie romantyczne Dramat/Obyczajowy, w tym romanse, filmy oparte na faktach, melodramaty Film grozy, w tym thriller, horror Akcja, w tym film sensacyjny, kryminalny, wojenny, western Dokument, w tym film paradokumentalny, historyczny, biograficzny, przyrodniczy Familijny, w tym film przygodowy Fantasy/Sci-fi, w tym baśnie Pozostałe Musicale i filmy muzyczne nie są przypisane do jednej konkretnej podkategorii, bo ze względu na gatunek mogą trafić do Komedii, np. Mamma Mia, Dramatu, np. Les Miserables czy Filmu grozy, np. Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street. Strona 10

12 W kategorii tej są umieszczane tylko całe filmy. Materiały wideo o tematyce filmowej, nie będące samym filmem, m.in. zwiastuny filmów, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane lub wycięte sceny umieszczamy w kategorii kultura i rozrywka/pozostałe. Wywiady z aktorami i relacje z planu filmowego kategoryzujemy do Kultura i rozrywka/plotki i życie gwiazd. Programy o tematyce filmowej (np. Kinomaniak ), relacje z gali, premier i konkursów filmowych zaliczamy do kategorii Kultura i rozrywka/kultura i sztuka. B. Serial Materiał wideo składający się z więcej niż jednego odcinka. Podobnie jak film, serial jest przeniesieniem scenariusza na obraz wideo. Jednak w odróżnieniu od filmu, fabuła serialu jest podzielona na więcej niż jeden osobny materiał filmowy. Kategoria nie obejmuje seriali dla dzieci - znajdują się one w osobnej kategorii. Ze względu na gatunek serialu, kategoria Serial została podzielona na następujące odrębne kategorie: Serial internetowy Komedia Obyczajowy, w tym telenowele Seriale grozy (thriller, horror) Akcja, w tym serial sensacyjny, kryminalny, wojenny, western Dokument, w tym serial historyczny, biograficzny, przyrodniczy Paradokument Familijny, w tym serial przygodowy Fantasy/Sci-fi Reality Pozostałe Materiały wideo o tematyce dotyczącej seriali, nie będące samym seriali, m.in. zwiastuny seriali, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane sceny kategoryzujemy do kultura i rozrywka/pozostałe. Wywiady z aktorami i relacje z planu serialu kategoryzujemy do Kultura i rozrywka/plotki i życie gwiazd. W tej kategorii znajdują się też seriale internetowe. Ta kategoria została wyodrębniona ze względu na to, że istnienie tej kategorii promuje całe medium jakim jest internet. Pomimo więc, że serial internetowy może być zarówno komediowy jak i kryminalny, w przypadku kategoryzacji seriali, wydawca najpierw powinien sprawdzić: czy serial x jest to serial wyprodukowany na potrzeby internetu, jeśli tak, nadać mu kategorię serial internetowy, jeśli nie dopiero wówczas klasyfikować wg tematyki. Serial internetowy - produkcja wideo o charakterze cyklicznym, której cechą jest wyraźna fabuła (story line) oraz postacie aktorów lub animowane odtwarzające konkretne role w oparciu o scenariusz. Cechą serialu internetowego jest m.in. interakcja z użytkownikami, którzy pośrednio za pomocą dostępnych funkcjonalności (fora, fanpejdże, czaty itp.) - biorą udział w procesie tworzenia fabuły. Premierowe odcinki pojawiają się zawsze (lub tylko) w Internecie. Serial paradokumentalny - serial opowiadający różne historie dotyczące problemów patologii życia codziennego. Wszystkie historie, napisane przez scenarzystów, są symulowane na prawdziwe, przez aktorówamatorów, wyłonionych podczas castingów. Serial nie posiada ścisłego scenariusza - każdy aktor dowolnie interpretuje sytuacje i odgrywa narzucone problemy wg własnych upodobań. Widz jest postawiony przed subiektywnymi opiniami bohaterów pozytywnych i negatywnych. Częścią serialu jest symulowany wywiad z każdym z nich. Nie są tu zaliczane typowe reality show np. Big brother Strona 11

13 Reality - programy, których z reguły występują osoby wcześniej niezwiązane zawodowo z telewizją. Osoby te w założeniu mają zachowywać się naturalnie przed kamerą w sztucznie zaaranżowanej, niekiedy ekstremalnej, sytuacji. Wiele z programów ma postać konkursu. Istotą programu jest postawienie widza w roli podglądacza. Przykładem takiego programu jest Big Brother. C. Informacje i publicystyka Materiały wideo o charakterze informacyjnym, dotyczące tematów związanych z gospodarką, polityką, przedstawiające aktualności z kraju i ze świata, jak również programy o tematyce biznesowej oraz ich fragmenty. Zaliczane tu są również krótkie informacyjne materiały wideo. Do tej kategorii nie są zaliczane wiadomości sportowe ani kulturalne i rozrywkowe. Ze względu na tematykę, w tej kategorii zostały wyszczególnione następujące podkategorie: Informacje programy informacyjne (oraz ich fragmenty) przedstawiające codzienne aktualności i bieżące wydarzenia z kraju i ze świata, w tym również regionalne programy informacyjne bez względu na długość materiału. Umieszczane w tej kategorii mają być też wszystkie wideo ilustrujące newsy oraz wypowiedzi polityków i publicystów, konferencje prasowe i briefingi, relacje na żywo i transmisje informacyjne oraz ich fragmenty a także telewizje informacyjne online np. streaming wideo tvn24.pl Publicystyka programy publicystyczne i ich fragmenty. Programy i reportaże społeczne oraz interwencyjne np. Sprawa dla reportera i ich fragmenty. Biznes, finanse, prawo programy (i ich fragmenty) przedstawiające informacje ze świata biznesu, aktualności gospodarcze, informacje i notowania giełdowe, materiały wideo dotyczące różnych gałęzi prawa - bez względu na ich długość. Do tej podkategorii będą zaliczone również programy dotyczące branży rolno spożywczej, np. Agrobiznes także telewizje biznesowe online np. streaming wideo tvncnbc.pl Pogoda prognozy pogody oraz ich fragmenty, jak również programy, w których gośćmi programu są specjaliści z dziedziny meteorologii czy hydrologii. Pozostałe - materiały wideo o charakterze informacyjnym niepasujące do żadnej z wymienionych powyżej podkategorii. Będą tu zaliczane m.in. programy informacyjne dotyczące ekologii czy ochrony środowiska. D. Sport Materiały wideo poświęcone dyscyplinom sportowym, sportowcom oraz wydarzeniom sportowym. Kategoria skupia transmisje, skróty meczów (lub nawet wideo pojedynczych akcji) oraz spotkań sportowych, informacje sportowe, wywiady ze sportowcami, jak również programy (i ich fragmenty) i dyskusje poświęcone sprawom dotyczącym sportu, np. dopingu czy obiektów sportowych. W kategorii zostały wyszczególnione niektóre dyscypliny sportowe: Sporty zimowe materiały wideo dotyczące narciarstwa, snowboardu, skoków narciarskich i innych dyscyplin rozgrywanych w okresie zimowym. Zaliczane są tu również relacje ze spotkań rozgrywanych w porze letniej niektórych zimowych dyscyplin, np. letnie mistrzostwa w skokach narciarskich. Do tej podkategorii zaliczane są również relacje z zimowych igrzysk olimpijskich i innych wydarzeń sportowych poświęconych zimowym sportom oraz ich fragmenty. Piłka nożna materiały wideo dotyczące wyłącznie piłki nożnej: transmisje meczów, relacje z mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, wywiady z piłkarzami, informacje sportowe o piłce nożnej, jak również dotyczące kibiców i polskiego związku piłki nożnej oraz fragmenty tych programów. Strona 12

14 Siatkówka materiały wideo dotyczące wyłącznie piłki siatkowej, zarówno halowej jak i plażowej oraz ich fragmenty. Koszykówka materiały wideo dotyczące koszykówki oraz ich fragmenty. Sporty motorowe materiały wideo dotyczące wyłącznie wyścigów i rajdów samochodowych, żużla i innych sportów motorowych oraz ich fragmenty. Sporty walki materiały wideo dotyczące wyłącznie sportów walki, m.in. boksu, judo, zapasów, jak również szermierka i inne sporty oparte na walce z bronią oraz ich fragmenty. Pozostałe materiały wideo dotyczące niewymienionych powyżej dyscyplin, jak również materiały wideo skupiające uwagę na więcej niż jednej dyscyplinie sportowej, np. ogólne wiadomości sportowe. E. Rozrywka i Kultura Materiały wideo o charakterze rozrywkowym, humorystycznym, jak również przedstawiające treści dotyczące sztuki, literatury i ogólnie pojętej kultury oraz ich fragmenty. Kategoria zawiera także programy informacyjne dotyczące jednego lub wielu obszarów tej kategorii, np. kultury czy życia gwiazd. Wchodzi tu też streaming live całych programów. Materiały wideo dotyczące rozrywki dla dzieci znajdują się w osobnej kategorii Dla dzieci. Zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia umieszczane powinny być w podkategorii Pozostałe. Ze względu na tematykę, w tej kategorii zostały wyszczególnione następujące podkategorie: Plotki i życie gwiazd programy rozrywkowe i ich fragmenty oraz materiały wideo przedstawiające życie znanych osób, plotki i wiadomości ze świata show-biznesu. Do tej kategorii będą zaliczane wywiady z aktorami, muzykami, gwiazdami telewizyjnymi i celebrytami oraz relacje z planu filmowego i serialowego. Nie są tu jednak zaliczane zwiastuny filmów i seriali. Humor programy i ich fragmenty oraz materiały wideo o charakterze humorystycznych i satyrycznym, występy i skecze kabaretowe oraz parodie różnych materiałów wideo. Talk show programy w których gospodarz programu prowadzi dyskusje z zaproszonymi uczestnikami na określone tematy oraz fragmenty tego typu programów. Do tej podkategorii zaliczane są wszystkie programy typu talk show, również poruszające tematy niezwiązane bezpośrednio z kulturą i rozrywką, z wyłączeniem programów publicystycznych, które znajdują się w kategorii Informacje i publicystyka Publicystyka. Talent show programy rozrywkowe, w którym uczestnicy programu rywalizują ze sobą w opisanym przez regulamin programu talencie (np. śpiew, taniec, gotowanie lub dowolny występ) i są poddawani ocenie przez jury programu oraz fragmenty takich programów (np. poszczególne występy). Konkursy piękności nie są zaliczane do tej podkategorii. Gry recenzje gier w postaci materiałów wideo, transmisje z rozrywek gier umysłowych (m.in. szachy, warcaby, brydż), transmisje z turniejów gier komputerowych, jak również programy i dyskusje na tematy dotyczące gier oraz ich fragmenty. Własne nagrania graczy powinny znaleźć się w kategorii User Generated Content. Muzyka teledyski, koncerty w tym streaming live koncertów, informacje muzyczne, relacje z konkursów muzycznych (relacje z konkursów muzyki poważnej będą zaliczane do kategorii Kultura i sztuka ), wywiady z wykonawcami oraz fragmenty takich materiałów video. Jednak plotki i newsy z życia gwiazd muzyki będą zawarte w kategorii Plotki i życie gwiazd. Filmy muzyczne i musicale będą umieszczane w kategorii Film. Własne nagrania powinny znaleźć się w kategorii User Generated Content. Strona 13

15 Kultura i sztuka materiały wideo poświęcone tematyce kulturalnej, m.in. teatralne przedstawienia telewizyjne, programy o literaturze i sztuce, magazyny kulturalne, informacje na temat imprez i wydarzeń kulturalnych oraz ich fragmenty. Zaliczamy tu też programy o tematyce filmowej (np. Kinomaniak ) oraz relacje z gali, premier i konkursów filmowych. Pozostałe materiały wideo o charakterze rozrywkowym niepasujące do żadnej lub pasujący do więcej niż jednej z wymienionych powyżej podkategorii. Do tej kategorii będą zaliczane zwiastuny filmów i seriali, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane lub wycięte sceny. Umieszczane tu są też zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia. F. Styl życia/poradniki Materiały wideo nie będące filmami i serialami, ani materiałami pasującymi do kategorii: rozrywka i kultura, sport i informacje i publicystyka. Są tworzone w profesjonalny sposób (nie pasują do kategorii User Generated Content ). Mają charakter poradnikowy, edukacyjny lub pogłębiający wiedzę z danej dziedziny. Umieszczane tu są również fragmenty programów o tym charakterze. Zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia umieszczane powinny być w podkategorii Pozostałe. względu na tematykę wyróżniamy następujące podkategorie: Podróże programy podróżnicze, ukazujące reportaże z różnych zakątków świata, programy przedstawiające ciekawe miejsca, które warto zobaczyć i zwiedzić oraz fragmenty tych programów. Materiały wideo poświęcone podróżom i turystyce. Kulinaria programy kulinarne i ich fragmenty, materiały wideo przedstawiające przepisy kulinarne, recenzje restauracji i porady związane z gotowaniem. Programy rozrywkowe, w których zawodnicy rywalizują w gotowaniu potraw będą znajdować się kategorii Rozrywka i Kultura/Talent show. Motoryzacja programy motoryzacyjne i ich fragmenty, materiały wideo ukazujące nowe modele samochodów, nowe rozwiązania technologiczne, testy z jazd, informacje na temat najnowszych trendów w dziedzinie motoryzacji, porady dla kierowców na temat eksploatacji i techniki jazdy, reportaże z targów motoryzacyjnych. Technologie programy i materiały wideo ukazujące zaawansowane rozwiązania technologiczne, nowoczesnej komunikacji, nowości ze świata technologii oraz ich fragmenty. Materiały wideo ukazujące testy i porównujące urządzenia elektroniczne. Budownictwo i wnętrza programy i materiały wideo na temat urządzania wnętrz, budowy domu, śledzące bieżące trendy w budownictwie i wnętrzarstwie oraz fragmenty tych programów. Zdrowie i medycyna programy i materiały wideo poruszające tematy o zdrowiu i żywieniu, ukazujące najnowsze nowinki i dokonania w medycynie oraz ich fragmenty. Hobby programy i materiały wideo adresowane do grupy odbiorców o określonym hobby, np. poradniki dla wędkarzy, miłośników zwierząt czy osób zajmujących się fotografią oraz ich fragmenty. Religijne programy i materiały wideo (i ich fragmenty) o charakterze religijnym, transmisje Mszy Świętej, programy o tematyce duchowej, lekcje religii, wypowiedzi duchownych. Programy religijne dla dzieci, np. Ziarno należą do kategorii Dla dzieci/pozostałe materiały dziecięce. Moda i uroda programy i materiały wideo zawierające porady związane ze stylem ubierania się, kosmetykami, makijażem i fryzurami oraz ich fragmenty. Materiały wideo śledzące bieżące trendy w modzie i makijażu, relacje z pokazów mody. Dom, rodzina programy (i ich fragmenty) i materiały wideo poruszające tematykę opieki nad dzieckiem, wychowania dzieci, ale także porady związane ze sprzątaniem i organizacją zadań domowych, w tym budżetu domowego. Strona 14 Ze

16 Nauka i edukacja - programy i magazyny popularnonaukowe (i ich fragmenty) oraz materiały wideo przedstawiające różne zagadnienia i ciekawostki z tematyki naukowej. Do tej kategorii zaliczane są również materiały edukacyjne i szkoleniowe. Programy edukacyjne dla dzieci umieszczane są w kategorii Dla dzieci/pozostałe materiały dziecięce. Pozostałe materiały wideo z kategorii styl życia/poradniki niepasujące do żadnej lub pasujące do więcej niż jednej z wymienionych powyżej podkategorii. G. Dla dzieci Materiały wideo przeznaczone dla dzieci i młodzieży, niepasujące do kategorii User Generated Content. Do tej kategorii będą zaliczane zarówno programy rozrywkowe, filmy i seriale dla dzieci, jak również programy edukacyjne i popularnonaukowe skierowane dla młodszych widzów. W tej kategorii zostały wyszczególnione następujące podkategorie: Bajki pełnometrażowe pełnometrażowe produkcje animowane przeznaczone dla dzieci. W tej kategorii będą umieszczane wszystkie pełnometrażone filmy dla dzieci, w których postacie filmowe nie są grane przez prawdziwych aktorów, tylko tworzone w sposób rysunkowy lub jako animacja komputerowa. Filmy pełnometrażowe dla dzieci, które łączą grę aktorską i animację komputerową, będą zaliczane do kategorii Film/Familijny. Do tej kategorii również nie będą zaliczane animowane filmy pełnometrażowe nieprzeznaczone dla dzieci. Bajki odcinkowe odcinkowe produkcje animowane przeznaczone dla dzieci. Do tej kategorii zaliczane będą wszystkie bajki, kreskówki, jak również anime, których treści są przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Do tej kategorii nie są zaliczane odcinkowe seriale animowane skierowane dla dorosłych, np. South Park czy Włatcy móch. Pozostałe materiały dziecięce materiały wideo, niebędące filmem, których tematyka pasuje do kategorii dziecięcej. Do tej kategorii będą zaliczane seriale przeznaczone dla dzieci (bez bajek i kreskówek), np. Hannah Montana, jak również programy religijne (np. Ziarno ), programy rozrywkowe czy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Filmy pełnometrażowe dla dzieci będą zaliczane do kategorii Film/Familijny. H. Erotyka Materiały wideo zawierające treści o charakterze erotycznym, m.in. filmy i seriale erotyczne. Wywołanie podniecenia seksualnego lub prezentacja zachowań erotycznych jest głównym celem tych materiałów. II. Materiały Audio Treści przedstawione w formie materiałów audio, umieszczone na witrynie internetowej lub w aplikacji internetowej, przesyłane do komputera użytkownika i odtwarzane w czasie rzeczywistym. Ze względu na formę materiałów zostały wyszczególnione następujące kategorie: Rodzaj Kategoria Podkategoria Opis Audio Radio Podcast redakcyjny Serwis informacyjny Biznes, finanse, prawo Polityka Radiowe kanały on-line Wiadomości lokalne, ogólnopolskie i ze świata, prognoza pogody Materiały o charakterze ekonomicznym i prawnym, komentarze giełdowe, analizy finansowe Rozmowy z politykami, komentarze polityczne Sport Informacje i magazyny sportowe, relacje z wydarzeń sportowych, Strona 15

17 Podcast User Generated Content Inne Humor Muzyka Kultura i sztuka Technologie Społeczeństwo Historia Kulinaria Nauka i edukacja Motoryzacja Dla dzieci Zdrowie i uroda Religia Podróże Pozostałe wywiady ze sportowcami Audycje satyryczne, kabarety Koncerty, autorskie sety dj-skie, relazje z wydarzeń muzycznych, utwory/klipy muzyczne Film, teatr, muzea, galerie - informacje i relacje z wydarzeń kulturalnych, audycje o kulturze i sztuce Audycje przedstawiające zagadnienia ze świata technologii, najnowsze gadżety, nowinki techniczne Styl życia, moda, sprawy społeczne, plotki i życie gwiazd, hobby Materiały dotyczące historii ludzi i społeczeństw, wspomnienia i relacje z wydarzeń historycznych Audycje związane z kuchnią i gotowaniem Materiały edukacyjne i popularnonaukowe (z wyjątkiem historycznych, które idą do "Historia") Audycje motoryzacyjne, poradniki i recenzje motoryzacyjne Bajki, piosenki dla dziaci, audycje i inne materiały skierowane do dzieci Materiały o zdrowiu, pielęgnacji ciała, poradniki medyczne Materiały o charakterze religijnym Audycje podróżnicze, relacje z podróży, poradniki i przewodniki turystyczne, audioguid'y Materiały nie pasujące do powyższych kategorii m.in.. Audiobooki Materiał generowany przez użytkowników Materiały nie będące radiem ani podcastem Strona 16

Opis kategorii tematycznych w drzewku tematyczno-funkcjonalnym badania Megapanel PBI/Gemius

Opis kategorii tematycznych w drzewku tematyczno-funkcjonalnym badania Megapanel PBI/Gemius Opis kategorii tematycznych w drzewku tematyczno-funkcjonalnym badania Megapanel PBI/Gemius Gemius SA Warszawa, luty 2011 Copyrights 2011 Gemius SA www.gemius.com 1/23 Spis treści 1. Biznes, finanse, prawo...

Bardziej szczegółowo

Opis kategorii tematycznych w drzewku tematyczno-funkcjonalnym badania Megapanel PBI/Gemius

Opis kategorii tematycznych w drzewku tematyczno-funkcjonalnym badania Megapanel PBI/Gemius Opis kategorii tematycznych w drzewku tematyczno-funkcjonalnym badania Megapanel PBI/Gemius Gemius SA Warszawa, luty 2015 Copyrights 2015 Gemius SA www.gemius.com 1/24 Spis treści 1. Biznes, finanse, prawo...

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ S.A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ S.A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ S.A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2014 ROKU Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TVP S. A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TVP S. A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TVP S. A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2007 ROKU Sporządzone zgodnie z: Ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Bardziej szczegółowo

www.olimpiada-medialna.edu.pl

www.olimpiada-medialna.edu.pl 2 PARTNERZY NA START! Główny współorganizator: Szanowni Państwo - pedagodzy! Zapewne się zgodzicie, że Wasi uczniowie na pytanie o media odpowiedzą bez wahania, że na tym się znają wprost doskonale. Faktem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius

Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius 22 grudnia, 2014 ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, 02-676 Warszawa, tel. (0 22) 378 30

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INTERNECIE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty

BADANIA W INTERNECIE. www.interaktywnie.com/biznes/raporty BADANIA W INTERNECIE STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TVP S. A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TVP S. A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKORZYSTANIA PRZEZ TVP S. A. WPŁYWÓW Z OPŁAT ABONAMENTOWYCH NA REALIZACJĘ MISJI PUBLICZNEJ W 2008 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 183/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 03 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

E-usługi definicja i przykłady

E-usługi definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek Szut Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński UNIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Stara firma w nowym świecie: BBC i nowe media

Stara firma w nowym świecie: BBC i nowe media Stara firma w nowym świecie: BBC i nowe media Jarosław Błaszczak 1. Wstęp Brytyjska Kompania Nadawcza (British Broadcasting Company) powstała w roku 1922, aby podjąć eksperymentalne wówczas przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Kategoria: Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną

Kategoria: Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną Kategoria: Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną Urząd Miejski w Andrychowie za stronę m.andrychow.eu. Realizator: www.ssmm.pl Mobilna witryna miasta Andrychów oparta o autorskie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży w wyszukiwarce

Biuro podróży w wyszukiwarce 2012 Biuro podróży w wyszukiwarce Pozycjonowanie krok po kroku zasady pozycjonowania stron turystycznycha elementy decydujące o wysokiej pozycjia prawidłowy sposób wyboru słów kluczowycha bezpłatne narzędzia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU POLSKA.J EST.MOBI Aktualne dane dotyczące smartfonizacji Polaków. Przegląd 10. topowych polskich firm, obecnych w mobile. Trendy w bankowości, płatnościach, m-commerce, reklamie mobilnej itd. Opinie ekspertów.

Bardziej szczegółowo