System transakcyjny Noble Markets

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System transakcyjny Noble Markets"

Transkrypt

1 System transakcyjny Noble Markets Platforma transakcyjna Noble Markets to nowoczesne narzędzie inwestycyjne stworzone na potrzeby najbardziej wymagających i aktywnych inwestorów. Poza dostępem do pełnego wachlarza narzędzi niezbędnych w codziennej pracy inwestor otrzymuje możliwośd inwestycji w instrumenty z całego świata: Waluty (EURPLN, EURUSD, GBPUSD i wiele innych), Towary i surowce (OIL, GOLD, SUGAR i wiele innych), Indeksy giełdowe (WIG20, DJIA, S&P500 i wiele innych), Rynek obligacji (T-note, Bund, Schatz i wiele innych), Rynek akcji zagranicznych (Apple, Google, BMW i wiele innych), W połączeniu z szybkością i bezpieczeostwem działania, platforma Noble Markets to jedno z najlepszych narzędzi inwestycyjnych tego typu na rynku, oparte o znane i cenione na całym świecie rozwiązanie MT4. 1. Pierwsze logowanie Platforma Noble Markets po zainstalowaniu w trakcie pierwszego uruchomienia automatycznie wyświetli okno logowania. Po wpisaniu Loginu i Hasła, które zostanie przekazane podczas rejestracji, należy kliknąd przycisk Login, aby uzyskad połączenie z serwerem.

2 W oknie logowania istnieje też możliwośd wyboru serwera w zależności czy chcemy zalogowad się na rachunek demonstracyjny czy rzeczywisty oraz zezwolid platformie na zapamiętanie danych dostępowych konta, aby nie wpisywad ich każdorazowo podczas logowania. Stan połączenia możemy na bieżąco monitorowad w prawym dolnym rogu platformy. Potwierdzeniem poprawnego zalogowania jest zielono-czerwona ikona z informacją o szybkości połączenia z serwerem. W przypadku pojawienia się komunikatu Brak połączenia należy sprawdzid stan połączenia z Internetem lub ustawienia firewall a. Komunikat Zły rachunek oznacza z kolei niepoprawnie wpisany login lub hasło do rachunku.

3 2. Pierwszy rzut oka na platformę Widok platformy Noble Markets po pierwszym uruchomieniu: Możemy wyróżnid podstawowe cztery okna platformy: okno Rynek (1) okno Nawigator (2) okno wykresu (3) okno Terminal (4) Układ okien można oczywiście łatwo dostosowad do własnych preferencji, przesuwając je w dowolnie miejsce. Platforma zapamięta ewentualne zmiany i przy następnym uruchomieniu przywróci ostatni układ okien. Okno Rynek (1) W oknie Rynek wyświetlenie są instrumenty dostępne na platformie Noble Markets wraz z ich aktualnymi kwotowaniami, czyli ceną BID i ASK.

4 Okno Rynek włączamy poprzez wybranie opcji Rynek z menu Widok lub klikając zaznaczoną ikonę z paska narzędzi. Z poziomu okna rynek można w szybki sposób zawierad transakcję, wystarczy dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym instrumencie, aby otworzyd okno nowego zlecenia. W oknie Rynek dodatkowo możemy wyświetlid wykres tickowy dla danego instrumentu, ukazujący każdą, najmniejszą nawet zmianę ceny instrumentu.

5 Okno Nawigator (2) Inwestor z poziomu tego okna ma szybki dostęp do wszystkich wbudowanych i zaprojektowanych przez siebie wskaźników analizy technicznej, automatycznych strategii i skryptów. Użycie wybranego narzędzia ogranicza się do przeciągnięcia i upuszczenia go na wykresie. Okno Nawigator włączamy poprzez wybranie opcji Nawigator z menu Widok lub klikając zaznaczoną ikonę z paska narzędzi. Inną ciekawą opcją okna Nawigator jest możliwośd szybkiego przelogowania się między kilkoma rachunkami, np. między kontem demo a kontem realnym. W tym celu wystarczy rozwinąd pole Rachunki i dwa razy kliknąd lewym przyciskiem myszy na rachunku, na który chcemy się zalogowad.

6 Okno wykresu (3) Standardowo okno wykresu zajmuje największą częśd platformy. Przedstawia w sposób graficznych co się działo z ceną danego instrumentu. Wykresy w czasie rzeczywistym odzwierciedlają aktualne zachowanie ceny. Aby wyświetlid wykres interesującego nas instrumentu wystarczy w oknie Rynek kliknąd prawym przyciskiem na tym instrumencie i z menu wybrad Okno wykresu. Lub wybrad interesujący nas instrument z odpowiedniej grupy z menu Plik -> Nowy wykres.

7 Wykresy są tą częścią platformy, którą możemy w największym stopniu modyfikowad i dostosowywad do swoich potrzeb. Po pierwsze możemy wybrad rodzaj wykresu między słupkowym, świecowym i liniowym: Dowolnie zmniejszad lub zwiększad wykres: Zmieniad interwały czasowe wykresu na: M1 wykres minutowy M5 wykres 5-minutowy M15 wykres 15-minutowy M30 wykres 30-minutowy H1 wykres godzinny H4 wykres 4-godzinny D1 wykres dzienny W1 wykres tygodniowy MN wykres miesięczny Dostosowad kolory każdego elementu do swoich upodobao, klikając w tym celu w dowolnym miejscu na wykresie i wybierając opcje Właściwości lub po prostu wciskając klawisz F8 na klawiaturze.

8 I przede wszystkim nanosid na wykres narzędzia i wskaźniki analizy technicznej pogrupowane w menu Wstaw.

9 Okno Terminal (4) Terminal służy do monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych kwestii związanych z rachunkiem jak otwarte transakcje, poziomy Stop Loss i Take Profit, złożone zlecenia oczekujące, saldo rachunku czy podsumowanie zamkniętych transakcji za dowolny okres. Terminal włączamy poprzez wybranie opcji Terminal z menu Widok lub klikając zaznaczoną ikonę z paska narzędzi. W zakładce Handel znajdują się bieżące informacje na temat stanu rachunku. Balance środki dostępne na rachunku, Equity aktualna wartośd rachunku uwzględniająca zysk/stratę z otwartych pozycji, Margin środki zablokowane pod depozyt zabezpieczający dla otwartych transakcji, Free Margin środki do wykorzystania na depozyt pod kolejne transakcje, Margin level wartośd wyrażona w procentach wyliczana poprzez podzielenie Eqiuty przez Margin, graniczny poziom Margin Level to 30%, po przekroczeniu którego platforma NOBLE Markets automatycznie zamknie najbardziej stratną pozycję. W zakładce Handel inwestor na bieżąco widzi również informacje na temat otwartych pozycji.

10 Zlecenie numer zlecenia, Czas - dokładna data zawarcia transakcji, Typ informacja na temat tego czy kontrakt został kupiony (pozycja długa) czy sprzedany (pozycja krótka), Loty - wolumen transakcji w lotach, Symbol instrument, na którym została zawarta transakcja, Cena cena po jakiej zlecenie zostało zrealizowane, S/L poziom zlecenia Stop Loss, o ile zostało ustawione, T/P poziom zlecenia Take Profit, o ile zostało ustawione, Cena aktualna cena na rynku, Prowizja kwota zapłaconej prowizji, w Noble Markets zawsze będzie to 0.00, gdyż nie pobieramy prowizji od zawieranych transakcji, Swap kwota naliczonych punktów swapowych, Zysk aktualny zysk/strata na transakcji Zakładka Historia rachunku pozwala generowad podsumowanie wszystkich zamkniętych transakcji za dowolnie wybrany okres. W tym celu klikamy prawym przyciskiem w dowolnym miejscu zakładki i wybieramy odpowiedni okres lub definiujemy swój z polu Inny okres.

11 Wybierając z poziomu tego samego menu opcję Zapisz Raport lub Zapisz szczegółowy raport możemy wyeksportowad dany raport do pliku. W zakładce Alarmy inwestor może ustawid alarm dźwiękowy, który zostanie aktywowany po wystąpieniu na rynku wcześniej zdefiniowanego kursu. Narzędzie to pozwala nam zaglądad na platformę tylko wtedy kiedy jest to naprawdę konieczne. Aby ustawid nowy alarm klikamy prawym przyciskiem myszy w zakładce Alarmy i wybieramy opcję Utwórz.

12 A następnie w oknie, które się pojawi definiujemy poziom ceny, o której chcemy zostad poinformowani i klikamy Ok. W oknie Terminal znajdują się jeszcze dwie zakładki: Skrzynka pocztowa jest to wewnętrzna skrzynka pocztowa platformy Noble Markets, za pośrednictwem której będą przesyłane najważniejsze informacje niezależnie od tradycyjnego a, Dziennik rejestruje wszystkie czynności wykonane na platformie. 3. Otwarcie zlecenia Otwarcie pozycji na platformie Noble Markets odbywa się w oknie Zlecenie. Możemy je wywoład na kilka sposobów: klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybierając z menu kontekstowego pole Handel, a następnie Nowe zlecenie.

13 klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybranym instrumencie w oknie Rynek wciskając klawisz F9 na klawiaturze W oknie Zlecenie wybieramy żądaną liczbę lotów - pole Wolumen, a następnie zatwierdzamy zlecenie klikając Kupno po rynkowej dla pozycji długiej lub Sprzedaż po rynkowej dla pozycji krótkiej.

14 Potwierdzeniem pomyślnie zawartej transakcji jest komunikat z podsumowaniem transakcji tj. numerem zlecenia, wolumenem, rynkiem i ceną, po której zlecenie zostało zrealizowane. Czasami transakcja może nie dojśd do skutku. Do najczęstszych przyczyn należą: niewystarczająca kwota wolnych środków na rachunku dla transakcji o wskazanej liczbie lotów komunikat Za mało środków próba zawarcia transakcji na rynku, na którym skooczyła się już sesja notowao komunikat Rynek jest zamknięty odchylenie ceny zakwotowanej w oknie Zlecenie od aktualnej ceny rynkowej komunikat Cena nierynkowa.

15 Rodzaje zleceo Podstawowym podziałem rodzaju zleceo jest podział ze względu na czas zawarcia transakcji. Możemy więc wyróżnid: Zlecenia realizowane natychmiast Zlecenia oczekujące Zlecenia Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Zlecenia realizowane natychmiast Do zleceo realizowanych natychmiast zalicza się zlecenia z Egzekucją rynkową oraz Egzekucją przez Zapytanie. Większośd płynnych rynków jak EURUSD czy USDPLN kwotowanych jest w systemie Egzekucji rynkowej, co oznacza, że kurs po jakim można w danej chwili zrealizowad transakcje jest widoczny natychmiast po otwarciu okna nowego zlecenia. Na rynkach o mniejszej płynności, jak rynki towarowe, kurs po jakim w danej chwili można zawrzed transakcję zostanie zakwotowany w systemie Egzekucji przez Zapytanie. Inwestor w oknie nowego zlecenia zobaczy najpierw przycisk Zapytaj, po naciśnięciu, którego zostanie zakwitowany kurs, po którym przez kolejnych 5 sekund można zawszed transakcje.

16 Zlecenia oczekujące Platforma Noble Markets daję również możliwośd zdefiniowania zleceo z wyprzedzeniem, które zostaną zrealizowanie dopiero w przypadku zrealizowania przez rynek wcześniej prognozowanego przez inwestora scenariuszu. Zlecenia te uwzględniają oczekiwania inwestora co do dalszego rozwoju wydarzeo na rynku. Możemy zatem wyróżnid zlecenia: na wybicie danego poziomu i kontynuację ruchu w tym samym kierunku Buy Stop i Sell Stop, na odbicie od danego poziomu i rozpoczęcie ruchu wstecznego Buy Limit i Sell Limit, Zlecenia oczekujące są szczególnie przydatne dla inwestorów obserwujących poziomy wsparcia i oporu na rynku z wykorzystaniem analizy technicznej. Możliwośd złożenia zlecenia oczekującego mamy w oknie nowego zlecenia, zmieniając jego typ na Zlecenie oczekujące.

17 Następnie wybieramy rodzaj zlecenia oczekującego w polu Typ i definiujemy poziom aktywacji zlecenia. Zatwierdzamy klikając Złóż zlecenie. Zasady działania poszczególnych zleceo oczekujących: Buy Stop zlecenie wykorzystywanie do otwarcia pozycji długiej, ale dopiero po wybiciu określonego poziomu, wyższego od obecnego. Strategia: wybicie punktu oporu i kontynuacja wzrostów

18 Sell Stop - zlecenie wykorzystywane do otwarcia pozycji krótkiej, ale dopiero po przebiciu określonego poziomu, niższego od obecnego. Strategia: przebicie punktu wsparcia i kontynuacja spadków Buy Limit - zlecenie wykorzystywane do otwarcia pozycji długiej, ale dopiero po odbiciu od określonego poziomu, niższego od obecnego. Strategia: odbicie od punktu wsparcia i zapoczątkowanie wzrostów

19 Sell Limit - zlecenie wykorzystywane do otwarcia pozycji krótkiej, ale dopiero po odbiciu od określonego poziomu, wyższego od obecnego. Strategia: odbicie od punktu oporu i zapoczątkowanie spadków Zlecenia Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Zadaniem zleceo Stop Loss, Take Profit i Trailing Stop jest automatyczne ograniczenie straty lub zrealizowanie wcześniej założonego zysku z danej transakcji. Zlecenia te realizowane są automatycznie, po wystąpieniu wcześniej określonego w zleceniu poziomu kursu. Zlecenia Stop Loss, Take Profit i Trailing Stop na rynkach lewarowanych są szczególnie istotne, dlatego warto znad zasady działania każdego z nich Stop Loss pozwala z wyprzedzeniem ustalid poziom, po osiągnięciu którego system automatycznie ma zamknąd zlecenie. Zlecenia Stop Loss pozwalają więc kontrolowad wynik transakcji, bez koniecznośd ciągłego monitorowania sytuacji na rynku przez inwestora. Pomimo nazwy sugerującej ucinanie straty zlecenia Stop Loss mogą również realizowad zysk, są to po prostu zlecenia chroniące przed ruchem wstecznym w kierunku niekorzystnym dla inwestora. Dla pozycji długiej (zarabiającej na wzrostach) poziom Stop Loss powinien byd w takim układzie niższy od aktualnego poziomu BID, a dla pozycji krótkiej (zarabiającej na spadkach) wyższy od aktualnej ceny ASK. Zlecenia Stop Loss można składad w trakcie otwierania nowej pozycji w oknie Zlecenie jak również przez modyfikację już otwartej pozycji. Okno Zlecenie można wywoład klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy na interesujący nas instrument w oknie Rynek lub wciskając klawisz F9 na klawiaturze. Aby zlecenie zostało zrealizowane z od razu zdefiniowanym poziomem Stop Loss wystarczy przed potwierdzeniem otwarcia pozycji wpisad w polu Stop Loss poziom, przy którym system z automatu ma zamknąd zlecenie.

20 Aby dodad poziom Stop Loss to otwartego wcześniej zlecenia wystarczy kliknąd prawym przyciskiem myszy na to zlecenie w oknie Terminal zakładce Handel i wybrad opcję Modyfikuj lub Usuo Zlecenie. W oknie modyfikacji wystarczy w polu Stop Loss wpisad konkretny poziom i zatwierdzid zmiany klikając przycisk Modyfikuj.

21 Poprawnie ustawiony poziom Stop Loss widoczny jest w szczegółach otwartego zlecenia w oknie Terminal zakładce Handel w polu S/L. Take Profit zlecenie automatycznie realizujące wcześniej zdefiniowany poziom zysku. Gwarantuje zamknięcie pozycji, gdy tylko prognozowany poziom kursu pojawi się na rynku. Dzięki zleceniom Take Profit inwestor nie musi na bieżąco monitorowad sytuacji na rynku. Poziom Take Profit dla pozycji długiej (zarabiającej na wzrostach) jest zatem większy od aktualnej ceny BID, a dla pozycji krótkiej (zarabiającej na spadkach) zmniejszy od aktualnej ceny ASK. Podobnie jak w przypadku zleceo Stop Loss, zlecenia Take Profit możemy ustawid w trakcie składania nowego zlecenia bądź modyfikując otwarte już zlecenie, definiując poziom cent w polu Take Profit. W oknie Zlecenie.

22 W oknie modyfikacji zlecenia. Trailing Stop zlecenie bardzo zbliżone do tradycyjnego Stop Loss z tą różnicą, że wraz z ruchem ceny w korzystnym dla inwestora kierunku, Trailing Stop automatycznie podnosi poziom Stop Loss o wcześniej zdefiniowaną ilośd punktów. Dlatego nazywany jest często stop lossem kroczącym. Trailing Stop jest szczególnie przydatny przy dynamicznych ruchach rynkowych, zabezpieczając automatycznie coraz większą kwotę zysku. Inwestor nie musi ręcznie przesuwad co jakiś czas poziomu Stop Loss. Zlecenie Trailing Stop ustawiony np. na poziomie 15 punktów, pierwszy raz aktywuje się, gdy zysk danej pozycji osiągnie poziom o 1 punkt większy od poziomu Trailing Stop (w tym przypadku przy zysku na poziomie 16 punków). Co ważne zlecenia Trailing Stop wymaga zostawienia włączonej platformy Noble Markets. Wyłączenie platformy na rachunku z aktywnym zleceniem Trailing Stop skutkuje przemianowaniem ostatniego poziomu Trailing Stop na tradycyjne, sztywne zlecenie Stop Loss. Aby aktywowad zlecenie Trailing Stop wystarczy kliknąd prawym przyciskiem myszy na otwarte wcześniej zlecenie w oknie Terminal zakładce Handel, wybrad opcję Trailing Stop, a następnie wybrad żądany poziom zlecenia lub zdefiniowad swój wybierając Inne.

23 Zamykanie pozycji W przeciwieostwie do giełdowego rynku kontraktów terminowych na rynku OTC nie zamyka się zleceo przez zawarcie zlecenia w przeciwnym kierunku o tym samym nominale. Zamknięcie zlecenia następuje poprzez opcję Zamknij Zlecenie. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy w oknie Terminal na otwarte zlecenie i wybieramy wspomnianą opcję.

24 W oknie, które się pojawi wystarczy już tylko kliknąd przycisk Zamknij Potwierdzeniem poprawnie zamkniętego zlecenia jest okno:

25 Narzędzia analizy technicznej Szybki dostęp do najczęściej używanych narzędzi analizy linowej wykresów mamy z poziomu paska narzędzi: Elementy widoczne na pasku możemy dostosowad do swoich potrzeb klikając na nim prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Dostosuj. W oknie, które się pojawi wybieramy interesujące nas narzędzia i potwierdzamy klikając Zamknij. Przykładowo, aby narysowad podstawową linie trendu na wykresie, klikamy jej ikonę na pasku narzędzi: Następnie klikamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy na wykresie w punkcie A i przeciągamy do linię do punktu B.

26 Klikając na skrajne kwadraty na linii trendu możemy dowolnie zmieniad kąt jej nachylenia. Jeżeli nie chcemy, aby prawy koniec linii trendu był nieskooczenie długi klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcje Trendline właściwości. W oknie, które się pojawi w zakładce Parametry odhaczamy opcję Promieo :

27 Od tej chwili linia trendu będzie miała dowolną, ustawioną przez nas długośd: Aby dodad do wykresu dowolny wskaźnik analizy technicznej wchodzimy w menu Wstaw -> Wskaźniki i wybieramy z danej grupy interesujące nas narzędzie:

28 Przykładowo średnią kroczącą: Czy oscylator MACD:

29 Możliwośd edycji lub usunięcia wszystkich elementów, które nanieśliśmy na wykres mamy klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie i wybierając opcję Lista Obiektów dla analizy linowej: Lub Lista wskaźników dla analizy wskaźnikowej:

30 Masz pytania? Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu: lub pod adresem:

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 6 1) Instalacja... 6 2) Pierwsze uruchomienie... 6 3) Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DealBook FX

Instrukcja obsługi DealBook FX Instrukcja obsługi DealBook FX Witaj w programie DealBook FX - potężnej platformie transakcyjnej pozwalającej szybko i bezpiecznie przeprowadzać operacje na rynku Forex w czasie rzeczywistym. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

Mobile Trading. Instrukcja obsługi

Mobile Trading. Instrukcja obsługi Mobile Trading Instrukcja obsługi 1 Mobile Trading na jakim systemie i urządzeniach działa?... 3 Start... 4 Przed instalacją... 4 Instalacja... 4 Uruchamianie platformy... 5 Otwieranie rachunku... 6 Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu X-Trader

Instrukcja obsługi systemu X-Trader Instrukcja obsługi systemu X-Trader Otwieranie rachunku demo Wprowadzenie Informacje ogólne Okno kwotowań (Rynek) Okno Nawigacyjne (Nawigator) Terminal do zawierana transakcji (Terminal) Zamknięcie pozycji

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL FXPRO CTRADER ECN

TUTORIAL FXPRO CTRADER ECN TUTORIAL FXPRO CTRADER ECN POLSKOJĘZYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ FXPRO CTRADER ECN Niniejsza instrukcja jest produktem nieoficjalnym, sporządzonym przez serwis ForexClub.pl. Ma charakter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2

Bardziej szczegółowo