SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część 1 Przedszkole samorządowe w Radziszowie, ul. Szkolna 9, Radziszów Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Więcławicach Starych, Michałowice, Więcławice Stare 19 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaszowie, Liszki, Kaszów 547 Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, ul. Szkolna 2, Krzeszowice. Praca z uczniem młodszym Współpraca z rodzicami Metody i formy pracy rozwijające artystyczne uzdolnienia i twórczą aktywność dzieci Aktywne metody i formy prowadzenia w przedszkolu zajęć edukacyjnych Kształtowanie samodzielności dziecka Jak technicznie i organizacyjnie przeprowadzać diagnozę przedszkolną i szkolną w klasie 1 Doskonalenie umiejętności pracy z licznym zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie wiekowym Elementy oceniania kształtującego Techniki komunikacyjne nauczyciel rodzic Metody i formy pracy z dziećmi młodszymi Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania chusty Klanzy Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania pląsów i tańców integracyjnych Diagnozowanie stanu rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 5-13 lat Techniki teatralne w pracy świetlicy szkolnej i na lekcjach Techniki relaksacyjne i komunikacji interpersonalnej Problemy adaptacyjne dziecka rozpoczynającego pobyt w przedszkolu. Pierwsze kontakty dziecka z przedszkolem. Dziecko w grupie. Wspierająca rola rodziców w pokonywaniu trudności adaptacyjnych Praca z dzieckiem zdolnym. Jak rozpoznać dziecko zdolne (diagnoza zdolności). Rozwijanie zdolności: tanecznych, plastycznych, mach, gra w szachy Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dziecko doskonalenia dla jednej

2 nadpobudliwe, dziecko agresywne, dziecko z afazją, dziecko nieśmiałe (wycofane). Korelacja działań nauczycieli i rodziców. Rola rodziców jako pierwszych wychowawców. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Budowa dobrych relacji. Część 2 Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 241 Szkoła Podstawowa Wola Filipowska Krzeszowice, ul. Szkolna 2 Wola Filipowska Szkoła Podstawowa we Włosani, Mogilany, ul. Królowej Polski 142 Szkoła Podstawowa w Mogilanach Mogilany, ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Krzeszowice, ul. Krakowska 15 Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach Krzeszowice, ul. Ogrodowa 3 Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Krzeszowice, ul. Krakowska 15 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im F. Stefczyka w Czernichowie , Czernichów 1 Technikum w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie Skawina, ul. Kopernika 13 Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Skale, ul. Topolowa 25, Skała Szkoła Podstawowa w Rącznej, Liszki Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, Liszki Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego Liszki 457 Szkoła Podstawowa w Czernej, Czerna 4 Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach, ul Długa 22, Krzeszowice. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi Metody aktywizujące rozwijające umiejętności komunikacji nauczyciel - uczeń Techniki i metody rozwijające twórczą pomysłowość dzieci Skuteczne sposoby diagnozowania zespołu klasowego Formułowanie wymagań edukacyjnych Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach Skuteczne sposoby diagnozowania zespołu klasowego Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Wdrażanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej Planowanie przez uczniów własnej drogi rozwoju Współpraca z rodzicami rola rodziców w procesie wspierania swoich dzieci w drodze do sukcesu. Jak zachęcać do współpracy? Doskonalenie technik informacyjnych i komunikacyjnych Praktyczne sposoby koncentracji i relaksacji przydatne w pracy Liczba godzin

3 nauczycieli i uczniów Sukces ucznia o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyjnych Znaczenie motywacji uczniów w drodze do sukcesu Metody i techniki skutecznego uczenia się Świadomość ucznia w zakresie własnych możliwości i kompetencji w określeniu i planowaniu drogi edukacyjnej Dochodzenie do wiedzy jako wartość indywidualna Atmosfera nauki i pracy kluczem do sukcesu nauczyciela i ucznia Droga ucznia do sukcesu - jak skutecznie uczyć się? Jak motywować uczniów do pracy? Techniki aktywizujące myślenie uczniów Współpraca z rodzicami rola rodziców w procesie wspierania swoich dzieci w drodze do sukcesu. Jak zachęcać do współpracy? Trudności napotykane w procesie dydaktyczno wychowawczym jak je pokonywać (jak je uświadomić i jak korygować?) Rola grupy uczniowskiej w drodze do sukcesu indywidualnego i zespołowego. Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach Rola oceniania w motywowaniu uczniów do nauki Skuteczne sposoby diagnozowania zespołu klasowego Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się? Informacja zwrotna i jej rola Pomiar dydaktyczny. Plan i kartoteka testu. Typologia zadań. Terminologia pomiarowa. Łatwość i moc różnicująca zadania. Staniny i centyle Arkusz kalkulacyjny Excel Analiza ilościowa i jakościowa wyników diagnozy oraz udzielania informacji zwrotnej grupowej i indywidualnej po diagnozie Wykorzystanie EWD w planowaniu pracy szkoły Techniki uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania, selekcjonowania i gromadzenia informacji Jak skutecznie uczyć się? Jak motywować uczniów do pracy? Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami intelektualnymi w drodze do sukcesu. Kształtowanie postaw uczniowskich sprzyjających dążeniu uczniów do sukcesu. Jak przygotować ucznia do osiągnięcia sukcesu na sprawdzianie? Rola rodziców w procesie wspierania swoich dzieci w drodze do sukcesu Techniki, sposoby i metody uczenia się uczniów i ich znaczenie dla indywidualizacji procesu edukacji oraz wspomagania uczniów w osiąganiu sukcesów edukacyjnych. Jak rozpoznawać potrzeby i możliwości uczniów w aspekcie indywidualizacji procesu kształcenia Jak praktycznie indywidualizować proces nauczania podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Komunikacja interpersonalna

4 Wykorzystanie technologii informacyjno komputerowej do indywidualizacji procesu edukacji. Wspieranie i motywowanie ucznia do nauki Charakterystyka najczęściej spotykanych zaburzeń i deficytów występujących u uczniów na I i II etapie edukacyjnym Formułowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów z deficytami Jak pracować na lekcji z uczniem z deficytami aby osiągnął sukces edukacyjny Praca w zespole uczniów o zróżnicowanych możliwościach indywidualizacja i wielopoziomowość Jak mówić żeby dzieci nas słuchały komunikacja nauczyciel-uczeń Formy współpracy z rodzicami w zakresie dydaktyki Komunikacja interpersonalna w gronie pedagogicznym ustalanie wspólnych działań wobec uczniów Skuteczne motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia Techniki i metody wspomagające proces nauczania Jak stosować różnorodne techniki i metody nauczania Motywowanie i jego rola we wszechstronnym rozwoju ucznia Rola indywidualizacji i wielopoziomowości w procesie kształcenia Jak pracować w zróżnicowanym zespole klasowym Metoda projektu w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym Jak pracować metodą projektu z dzieckiem młodszym (OP i SP) Możliwości intelektualno-emocjonalne dzieci na I i II etapie kształcenia Motywowanie i jego rola we wszechstronnym rozwoju ucznia Jak skutecznie motywować uczniów do pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych Jak wspomagać dziecko w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego Jak pracować w zróżnicowanym zespole klasowym Dobre praktyki w stosowaniu metod aktywizujących Jak praktycznie stosować metody aktywizujące? Jak dobrze dobierać metody pracy do możliwości zespołu klasowego Jak formułować ocenę ucznia w sposób motywujący Diagnoza wychowawcza uczniów Organizacja diagnozy Narzędzia diagnostyczne Interpretacja wyników Czym jest sukces, rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się? Analiza stylów poznawczych i strategii uczenia się dzieci Techniki uczenia się zwiększające odpowiedzialność osobistą ucznia za własny rozwój Rola własnego zaangażowania w proces uczenia się Rola motywacji w drodze do sukcesu. Zmotywowany nauczyciel czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu? Skuteczne techniki motywowania uczniów, kształtowanie motywacji wewnętrznej, Motywowanie uczniów zdolnych. Motywowanie uczniów z trudnościami w nauce Rola postaw uczniowskich w drodze do sukcesu. Postawy sprzyjające w dążeniu do sukcesu. Opanowanie emocji. Zapobieganie agresji.

5 Przykłady dobrej praktyki Postawa nauczyciela wobec różnych zachowań rodziców Praca dydaktyczno wychowawcza nauczyciela w świetle prawa. Relacje nauczyciel uczeń - uwarunkowania prawne Relacje nauczyciel - rodzic uwarunkowania prawne Diagnoza jako źródło informacji o uczniu. Czym jest diagnoza? Narzędzia diagnostyczne. Wyniki diagnozy, a planowanie działań przez nauczycieli Jak motywować uczniów do pracy. Sposoby motywowania uczniów do aktywności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Sposoby motywowania uczniów do wykonywania prac domowych. Motywująca funkcja oceniania Jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze do sukcesu. Wspieranie ucznia zdolnego. Wspieranie ucznia z trudnościami w uczeniu się. Jak skutecznie uczyć się? Część 3 Przedszkole samorządowe nr 5 w Skawinie, Skawina, ul. Daszyńskiego 11 Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach, Krzeszowice, Paczółtowice Szkoła Podstawowa im ks. S. Staszica w Jeziorzanach Jeziorzany, ul. Kościelna 1 Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej Krzeszowice, ul. Szkolna 2 Gimnazjum im Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie Morawica, Mników 13 Gimnazjum im Jana Pawła II w Iwanowicach Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 98 Gimnazjum im Noblistów Polskich w Grzegorzowicach Wielkich Iwanowice, Grzegorzowice Wielkie 31 Szkoła Podstawowa w Smardzowicach, Smardzowice 17 Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Szczodrkowicach, Szczodrkowice 3 Szkoła Podstawowa im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie, Cholerzyn 205, Liszki Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi Metody aktywizujące rozwijające umiejętności komunikacji nauczyciel - uczeń Techniki i metody rozwijające twórczą pomysłowość dzieci Techniki i metody aktywizujące uczniów Sposoby uczenia się uczniów Motywacja uczniów do nauki Techniki skutecznego uczenia się Współpraca z rodzicami w procesie wspierania dziecka w uczeniu doskonalenia dla jednej

6 się Rola oceniania w motywowaniu uczniów Praktyczne zastosowanie poznanych technik i aktywizujących metod nauczania Skuteczne motywowanie ucznia do pracy Jak praktycznie motywować ucznia do pracy Wdrażanie uczniów do samodzielności i panowania nad stresem Dobór metod i technik nauczania do potrzeb danego zespołu klasowego Techniki relaksacyjne i komunikacja interpersonalna Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się. Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach Techniki aktywizujące myślenie uczniów Trudne zachowania uczniów, a droga do sukcesu Rola współpracy rodziców i nauczycieli w prosie wspierania uczniów w skutecznym uczeniu się Rola oceniania w motywowaniu uczniów do nauki Sposoby i metody pracy z uczniem zdolnym Techniki i aktywizujące metody nauczania Praktyczne zastosowanie poznanych technik i aktywizujących metod nauczania Metody motywowania uczniów do nauki Indywidualizacja i wielopoziomowość w procesie dydaktycznym Jak praktycznie stosować indywidualizację i wielopoziomowość w nauczaniu Wdrażanie nauczycieli do korzystania z różnych źródeł wiedzy Jak wdrażać uczniów do samokształcenia, w tym do korzystania z różnych źródeł wiedzy Techniki uczenia się i metody aktywizujące w nauczaniu Praktyczne zastosowanie poznanych technik uczenia się i metod aktywizujących w pracy z uczniami Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspierania i motywowania uczniów z problemami w nauce i problemami wychowawczymi, do efektywnego uczenia się Komunikacja interpersonalna nauczyciel - rodzic. Motywowanie uczniów o różnych możliwościach i potrzebach Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się i odpowiedzialności osobistej za rozwój? Rola wyrównywania zaległości i braków w wiadomościach i umiejętnościach w motywowaniu uczniów do nauki. Praktyczne zastosowanie poznanych technik uczenia się i metod aktywizujących w pracy z uczniami Rola oceniania w motywowaniu uczniów do nauki Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspierania i motywowania uczniów z problemami w nauce i problemami wychowawczymi, do efektywnego uczenia się Motywowanie uczniów o różnych możliwościach i potrzebach Rola i zadania nauczyciela w klasach łączonych Indywidualizacja procesu edukacji. Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspierania

7 uczniów w skutecznym uczeniu się Techniki i aktywizujące metody nauczania Praktyczne zastosowanie poznanych technik i aktywizujących metod nauczania Jak kształtować u uczniów umiejętność zapamiętywania i uczenia się? Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach Jak skutecznie motywować uczniów do zdobywania wiedzy Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspierania uczniów w skutecznym uczeniu się Jak skutecznie komunikować się z rodzicami? Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy (w tym uczenia się i zapamiętywania) Jak kształtować u uczniów samodzielność i odpowiedzialność za swój rozwój? Część 4 Przedszkole samorządowe nr 1 w Skawinie Skawina, ul. Kościelna 2 Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy Krzeszowice, Ostrężnica Budowa koncepcji pracy szkoły Monitorowanie postawy programowej w przedszkolu Wizja i misja placówki Tworzenia narzędzi ewaluacji Public relations Techniki komunikacyjne Metody rozwijające kreatywność dzieci Diagnoza potrzeb uczestników w zakresie tworzenia koncepcji pracy szkoły Proces opracowania koncepcji pracy szkoły Model absolwenta szkoły jako element koncepcji Inne elementy koncepcji pracy szkoły np.- Nauczyciel jako kreator edukacji (autorytet nauczyciela)-rodzice jako współtwórcy i współrealizatorzy koncepcji Wypracowanie ostatecznej wersji koncepcji pracy szkoły Ewaluacja koncepcji pracy szkoły. Czym jest ewaluacja. Cele i etapy ewaluacji. Wypracowanie przez nauczycieli procedury okresowego analizowania (dokonywania ewaluacji) i modyfikowania koncepcji pracy, Nauczyciel jako autorytet. Jak budować pozycję nauczyciela jako kreatora edukacji z uwzględnieniem relacji z rodzicami.

8 Część 5 Szkoła Podstawowa w Bukowie Mogilany, Buków 1 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, Skawina Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspierania uczniów w skutecznym uczeniu się. Budowanie wizerunku i promocja działań szkoły Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach, indywidualizacja w motywowaniu uczniów Techniki i metody aktywizujące uczniów W jaki sposób kształtować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym? Jak skutecznie prowadzić działania promocyjne szkoły w środowisku lokalnym? Współpraca i współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym. Komunikacja interpersonalna w aspekcie kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły Część 6 Szkoła Podstawowa - Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie Radziszów, ul. Szkolna 7 Gimnazjum Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie Radziszów, ul. Szkolna 7 Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy Morawica, ul. Szkolna 4 Ocenianie kształtujące Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach

9 Poznanie filozofii i metod oceniania kształtującego Formułowanie celów w języku ucznia Formułowanie pytań kluczowych. Ocena koleżeńska i samoocena Informacja zwrotna Sposoby ewaluacji stosowanych metod w ramach OK. Ocena sumująca a ocena kształtująca Podstawy teoretyczne oceniania kształtującego Formułowanie i komunikowanie celów oraz wymagań (nacobezu) Jak rozwijać myślenie logiczne u dzieci Jak skutecznie motywować uczniów do nauki Metody komunikacji nauczyciel-uczeń i nauczycielrodzic Jak skutecznie komunikować się z uczniami i ich rodzicami? Praktycznie stosowanie samooceny i oceny koleżeńskiej u uczniów Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się. Techniki aktywizujące myślenie uczniów Trudne zachowania uczniów, a droga do sukcesu Rola współpracy rodziców i nauczycieli w prosie wspierania uczniów w skutecznym uczeniu się Rola oceniania w motywowaniu uczniów do nauki Część 7 Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, Skawina, Kopanka 62 Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie, Skawina, ul. Wyspiańskiego 5

10 Gimnazjum nr 2 w Skawinie, Skawina, ul. Mickiewicza 11a Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach Rola oceniania w motywowaniu uczniów do nauki Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspierania uczniów w skutecznym uczeniu się Techniki i metody aktywizujące uczniów Trudne zachowania uczniów, a droga do sukcesu Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się. Szkolenie z zakresu technik ułatwiających uczenie się (mnemotechnika, ćwiczenia koncentracji, kojarzenia, inne Wykorzystanie platformy Moodle w pracy z uczniami Skuteczna współpraca z rodzicami (zwiększanie aktywności rodziców, współdziałanie rodzica z nauczycielem dla dobra dziecka, kształtowanie świadomości wartości edukacji, organizacja dnia ucznia Techniki przetwarzania materiałów pozyskanych z Internetu, np. do pracy projektowej Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami. Szkolenie z zakresu technik komunikacyjnych Metody motywujących ucznia do nauki Metody i narzędzia ewaluacji podjętych działań

11 Część 8 Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Radziszów, ul. Rzozów 90 Nauczyciel 45+ Szkolenie z zakresu prawa oświatowego obowiązki nauczyciela, dokumentacja pracy nauczyciela Organizacja czasu pracy nauczyciela Wykorzystanie tablicy interaktywnej Budowania programów rozwoju osobistego dotyczących komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem Narzędzia pomiaru dydaktycznego (testy, ankiety) Arkusz kalkulacyjny Excel do analizy wyników pomiaru dydaktycznego Aanalizy wyników sprawdzianu Szkolenie z zakresu prawa oświatowego obowiązki nauczyciela, dokumentacja pracy nauczyciela Część 9 Szkoła Podstawowa w Czułowie, Liszki, Czułów 188 Szkoła Podstawowa im św. Jana Bosko w Celinach, Iwanowice, Celiny 155 Szkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Damicach, Iwanowice, Damice 53 Przedszkole Samorządowe im. Hanny Zdzitowieckiej w Skale, ul. Topolowa 16, Skała

12 Charakterystyka zaburzeń i deficytów występujących u uczniów Analizowanie i sposób wykorzystania opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej Formułowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jak pracować na lekcji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Tworzenie przedmiotowych wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kryteria i sposoby oceniania bieżącego i okresowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Techniki integracyjne i relaksacyjne do stosowania wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze środowiskiem szkolnym Charakterystyka zaburzeń i deficytów rozwojowych uczniów Jak pracować na lekcji z uczniami z w/w zaburzeniami, by skutecznie uczyć i jednocześnie niwelować poziom zaburzeń Jak indywidualizować pracę z uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami koncentracji uwagi Charakterystyka nowych metod aktywnych, ze

13 szczególnym uwzględnieniem metody projektu Jak budować pozytywny obraz samego siebie i własnej wartości u dzieci, z uwzględnieniem uczniów z zaburzeniami: emocjonalnymi i koncentracji uwagi Jak współpracować z rodzicami, by wspierali dziecko z zaburzeniami w rozwoju Szkolenie z udziałem nauczycieli i rodziców- Wypracowanie katalogu zasad jednolitych oddziaływań nauczycieli i rodziców w wobec dzieci z zaburzeniami emocji i koncentracji uwagi, na lekcjach i w domu Jak radzić sobie z emocjami i stresem w pracy nauczycielskiej Charakterystyka dziecka młodszego z problemami Praktyczne metody i formy pracy z dzieckiem młodszym Jak współpracować z rodzicami, by wspierali dziecko z zaburzeniami w rozwoju Jak współpracować z rodzicem "trudnym" Jak pomóc uczniowi zaburzonemu w zakresie: koncentracji uwagi, uspołecznienia, zaburzeń emocjonalnych Jak radzić sobie z emocjami i stresem w pracy nauczycielskiej Techniki plastyczno-techniczne w przedszkolu wspierające prawidłowy rozwój dziecka. Aktywność plastyczna dziecka Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspierania dzieci w ich prawidłowym rozwoju Deficyty rozwojowe u dzieci w zakresie mowy oraz zabawy artykulacyjne i ćwiczenia usprawniające narządy mowy. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach wychowawczych. Sposoby komunikowania się z dzieckiem w sytuacjach trudnych.

14 Część 10 Gimnazjum w Zespole Szkół w Więcławicach Starych, Michałowice, Więcławice Stare 19 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cianowicach, Cianowice 1, Skała Jak organizować atrakcyjne spotkania z rodzicami? Jak tworzyć narzędzia ewaluacji współpracy szkoły z rodzicami Jak kształtować w rodzicach świadomość wspólnego celu? Pedagogizacja rodziców Techniki negocjacyjne. Reguły przekazywania informacji zwrotnych Rodzice są partnerami szkoły Jak radzić sobie z rodzicem trudnym? Szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej i asertywności Jak diagnozować potrzeby i możliwości współpracy rodziców ze szkołą? Komunikacja interpersonalna Formy i sposoby współpracy i komunikacji szkoły z rodzicami Jak planować pracę wychowawczą klasy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i zaangażowania rodziców uczniów danej klasy? Część 11 Gimnazjum w Zespole Szkół w Liszkach, Liszki 457 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie, Kaszów 185, Liszki

15 Wspieranie pracy wychowawców klas Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym Komunikacja interpersonalna w gronie nauczycielskim Komunikacja nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic Prawne aspekty wychowania, w tym Konwencja Praw Dziecka Jak skutecznie motywować uczniów do nauki? Jak kształtować u ucznia pozytywne postawy? Konsekwencje wychowania liberalnego (z udziałem rodziców) Jak promować u uczniów wartość edukacji w kontekście sukcesu życiowego? Tworzenie wybranych dokumentów szkolnych związanych z pracą wychowawczą (regulaminy, procedury) Promocja wartości edukacji w kontekście sukcesu życiowego ucznia Komunikacja interpersonalna w gronie nauczycielskim Komunikacja nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic Motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły Jak kształtować u uczniów właściwe zachowania społeczne? Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy Część 12 Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Wola Radziszowska 500 Jak i po co prowadzić ewaluację Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły Narzędzia badawcze w ewaluacji wewnętrznej szkoły Tworzenie projektu ewaluacyjnego w zakresie

16 zewnętrzną bezpieczeństwa w szkole Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do planowania działań Część 13 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze, Krzeszowice, ul. Szkolna 1 Nawojowa Góra Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, Liszki, Kryspinów 356 Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie, Skawina, ul. Kopernika 13 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Analizowanie, planowanie i ewaluacja działań wychowawczych w szkole. Współpraca i konsekwencja nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych. Integracja zespołu klasowego Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie kształtowania pożądanych postaw uczniowskich. Komunikacja interpersonalna w gronie nauczycielskim Komunikacja interpersonalna nauczyciel-uczeń; jak mówić żeby uczniowie nas słuchali Skuteczne motywowanie uczniów do nauki Analiza Konwencji Praw Dziecka pod kątem obowiązków wychowawczych rodziców Współpraca z rodzicami w kontekście

17 współodpowiedzialności za kształtowanie postaw dziecka Twórcze rozwiązywanie konfliktów Jak skutecznie motywować uczniów do nauki Jak pomóc uczniowi wybierać właściwe autorytety Negatywne skutki wychowania liberalnego (spotkanie z udziałem rodziców Radzenie sobie przez nauczycieli z agresją ze strony uczniów (typy, źródła i kierunki agresji). Kształcenie postaw asertywnych. Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych między uczniem a nauczycielem. Metody diagnozowania relacji w grupie oraz opracowywania wyników Techniki negocjacyjne Część 14 Szkoła Podstawowa w Filipowicach, Filipowice 554, Krzeszowice Praca z uczniem zdolnym Uczeń zdolny w świetle prawa oświatowego Metody diagnozy zdolności i poznawania uczniów zdolnych Metody i techniki skutecznego uczenia się Jak motywować uczniów zdolnych do pracy? Ocenianie uczniów zdolnych Zdolności, a dojrzałość emocjonalna uczniów zdolnych Rola rodziców w procesie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego Wykorzystywanie różnorodnych źródeł wiedzy przez uczniów zdolnych doskonalenia dla jednej

Informacja o ilości placówek, nauczycieli oraz czasie trwania szkoleń Postępowanie na usługę przygotowania i dostarczania posiłków.

Informacja o ilości placówek, nauczycieli oraz czasie trwania szkoleń Postępowanie na usługę przygotowania i dostarczania posiłków. Informacja o ilości placówek, nauczycieli oraz czasie trwania szkoleń Postępowanie na usługę przygotowania i dostarczania posiłków. Nazwa Gminy Liczba placówek w gminie spotkań spotkań 3 h Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o ilości placówek, nauczycieli oraz czasie trwania szkoleń Postępowanie na usługę przygotowania i dostarczania posiłków.

Informacja o ilości placówek, nauczycieli oraz czasie trwania szkoleń Postępowanie na usługę przygotowania i dostarczania posiłków. Informacja o ilości placówek, nauczycieli oraz czasie trwania szkoleń Postępowanie na usługę przygotowania i dostarczania posiłków. Nazwa Gminy Liczba placówek w gminie spotkań spotkań 3 h spotkaniach

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 1. 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Szczodrkowice, 3 32.56 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego Damice, 53 32.17 3. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. I. Budowa koncepcji pracy 1. Publiczne Budowa koncepcji Gimnazjum pracy w Mordach 1. Diagnoza mocnych i

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny 2014-2015 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:...

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-94/2 w ramach konkursu /POKL/3.5/202 Załącznik nr 2 Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:.... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Email: Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Kompleksowe wspomaganie pracy szkół Dobre praktyki Warszawa 23-24.10.2014 Realizacja projektu w powiecie giżyckim Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej MATEMATYKA OFERTA SZKOLENIOWA Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej na rok szkolny 2014 / 2015 Numer szkolenia: MA 1 UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE:

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE: NUMER SZKOLENIA: 1 PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE GODZINY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA JAK EFEKTYWNIE I FUNKCJONALNIE WYKORZYSTAĆ DODATKOWE GODZINY NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? ADRESAT: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny Art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2016.1943 ze zm.) Art. 55 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt pn. Wspomaganie na piątkę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.0428.2014 Częstochowa, 2014-12-31 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT

Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT WSTĘP Zgodnie z misją naszej szkoły wspomagamy wszystkich uczniów, aby mogli rozwijać swoje kompetencje czy szczególne

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli/lek i dyrektorów/rek szkół/przedszkoli w

Bardziej szczegółowo

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny 2013-2014 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2013/2014 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016 PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO PO KLASIE VI rok szkolny 2015/2016 I. WSTĘP Program naprawczy, opracowany na podstawie analizy wyników sprawdzianu po kl. VI, służy ugruntowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018

Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Koncepcja pracy Szkoły na Ostrogu w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie

Bardziej szczegółowo