PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13"

Transkrypt

1 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP Cel i zakres raportu Cel raportu Zakres raportu Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA Lokalizacja przedsięwzięcia Zabudowa i wyposażenie terenu Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych...8 III. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Rzeźba terenu i geomorfologia Budowa geologiczna i utwory powierzchniowe Warunki hydrogeologiczne Formy ochrony przyrody IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI... ZABYTKAMI V. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI... LIKWIDACJI Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji Emisje zanieczyszczeń do powietrza Emisja hałasu Gospodarka wodno - ściekowa Gospodarka odpadami Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji...42 VI. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (LUDZI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODĘ, POWIETRZE, KLIMAT, DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ) ORAZ WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI ELEMENTAMI...43 VII. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ... PRZEMYSŁOWEJ VIII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI... EMISJI

2 IX. MOŻLIWE TRNASGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO...50 X. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA... UŻYTKOWANIA XI. OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO...51 XII. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH XIII. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI INWESTYCJI...52 XIV. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, ZAWARTE W ARTYKULE 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODOWISKA...53 XV. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT RAPORT...55 XVI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... NIESPECJALISTYCZNYM XVII. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU RAPORTU...58 XVIII. ZAŁĄCZNIKI... ZAŁĄCZNIKI

3 I. WSTĘP 1. Cel i zakres raportu 1.1. Cel raportu Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 4/46 przy ul. Przemysłowej 13 w miejscowości Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie Zadaniem raportu jest przedstawienie informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska, ocena wpływu planowanej działalności na środowisko, a w przypadku stwierdzenia powodowanego oddziaływania określenie parametrów granicznych dotrzymywania standardów jakości środowiska. Opracowanie wykonywane jest w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zakres raportu Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w 2 ust. 1 pkt. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jako przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane obligatoryjnie. Zakres przedmiotowego raportu spełnia wymogi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.). 2. Podstawa opracowania Inwestorem przedsięwzięcia jest Firma Handlowo-Usługowa Sebastian Majewski, ul. Krzywa 58, Mrągowo. -3-

4 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Lokalizacja przedsięwzięcia Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedsięwzięcie dotyczy działki nr 4/46 przy ul. Przemysłowej 13 w miejscowości Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka stanowi własność Inwestora. 2. Zabudowa i wyposażenie terenu Całkowita powierzchnia działki nr 4/46 wynosi 0,5410 ha. Na terenie działki znajduje się hala magazynowa powierzchni 450 m², w której planowany jest demontaż pojazdów oraz budynek socjalny w budowie o powierzchni 160 m². Posadzka w hali magazynowej jest przystosowana do ujmowania odcieków, które dalej kierowane są do separatora substancji ropopochodnych, a po podczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Na działce znajduje się szczelny plac utwardzony o powierzchni 300 m², uszczelniony geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD, również z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo 900 m² terenu utwardzone jest płytą typu jomb, a następne 900 m² utwardzone jest płytą betonową. Obecnie znajduje się tutaj punkt skupu złomu i makulatury. Na potrzeby punktu wykorzystywana jest waga o skali ważenia 60 ton. Inwestor posiada zezwolenie Starosty Mrągowskiego z dnia 13 czerwca 2011 r., znak: ROŚ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów o kodach wymienionych w załączniku 1. Brak zieleni towarzyszącej. Inwestycja leży na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem P2 tereny obiektów przemysłowych, składów i magazynów ekstensywnie. Zagospodarowanie terenu przedstawiają poniższe fotografie: -4-

5 -5-

6 -6-

7 2.1. Zabudowa sąsiadująca z planowaną inwestycją Omawiany teren leży w południowo-zachodnim obszarze miasta Mrągowa, w którym dominują tereny usługowo-przemysłowe. Osiedla mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 700 m na wschód i północ od planowanej inwestycji Zaopatrzenie w media Sieć wodociągowa Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego. Sieć kanalizacyjna Ścieki socjalno - bytowe wprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ścieki przemysłowe powstawać będą w stacji demontażu pojazdów w następujących sektorach: sektor przyjmowania pojazdów sektor nr 1, sektor magazynowania przyjętych pojazdów sektor nr 2, w budynku demontażu pojazdów, a w szczególności w sektorze usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych. Ścieki przemysłowe przechwytywane: z powierzchni sektora nr 1 i 2 poprzez wpusty drogowe oraz z budynku poprzez wpusty podposadzkowe, kierowane będą do separatora -7-

8 substancji ropopochodnych o odpowiedniej przepustowości i dalej, po ich podczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć elektryczna Energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania projektowanego obiektu dostarczana będzie za pośrednictwem zewnętrznego przyłącza elektrycznego. 3. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych Praca w stacji demontażu pojazdów polegać będzie na: dostawie, wyładunku i ewidencji pojazdów, przejściowym (czasowym) magazynowaniu pojazdów na skanalizowanym placu, demontażem pojazdów (z wykorzystaniem elektronarzędzi i narzędzi ręcznych), czasowym magazynowaniu odpadów powstających w procesie demontażu, a po uzyskaniu masy transportowej przekazaniu ich firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia, do odzysku bądź unieszkodliwienia, magazynowaniu i sprzedażą części przeznaczonych do dalszego użytku. Infrastruktura i wyposażenie stacji demontażu zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.). Na terenie stacji demontażu pojazdów wyodrębnione zostaną następujące sektory: 1) sektor przyjmowania pojazdów Dojazd do sektora odbywać się będzie poprzez zjazd z ul. Przemysłowej i drogi wewnętrzne w zakładzie. Sektor 1 wydzielony zostanie na istniejącym szczelnym placu o powierzchni całkowitej 300 m², uszczelnionym geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym sektorze nastąpi ocena przydatności poszczególnych części pojazdu do regeneracji i sprzedaży przez stację, jako sprawne części zamienne (bezpośrednio z odzysku lub po regeneracji) lub zdefiniowanie części jako odpad do dalszego recyklingu. Sektor zostanie -8-

9 wyposażony w wagę (o skali ważenia do min. 3,5 Mg). Dokumenty przyjętych pojazdów przechowywane będą w metalowej szafie, znajdującej się w budynku socjalnym o powierzchni 160 m² (obecnie w budowie). 2) sektor magazynowania przyjętych pojazdów Sektor 2 wydzielony zostanie na istniejącym szczelnym placu o powierzchni całkowitej 300 m², uszczelnionym geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Powierzchnia sektora 2 to minimum 200 m², z zachowaniem pola manewrowego. Pojazdy magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów na boku i na dachu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się magazynowanie odpadów o kodzie w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, nie utrudniających transportu wewnętrznego. Sektor zostanie zlokalizowany bezpośrednio przy sektorze nr 1. Szczelnie utwardzony plac przylega również do budynku, w którym prowadzony będzie demontaż pojazdów. 3) sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów Sektor zostanie zlokalizowany w budynku o powierzchni 450 m². Szczelna posadzka w budynku jest już przystosowana do ujmowania odcieków, które dalej kierowane są do separatora węglowodorów ropopochodnych. Ten rewir zostanie wyposażony w: urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady: odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne, usunięte płyny eksploatacyjne: paliwa, płyny chłodnicze, spryskiwaczy, płyny hamulcowe, akumulatory, układy klimatyzacyjne, katalizatory spalin, flirty oleju, odpady zawierające materiał wybuchowy, -9- płyny ze

10 odpady zawierające rtęć, kondensatory - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860), sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Wymontowane układy klimatyzacyjne oddawane będą do wyspecjalizowanych zakładów w celu usunięcia czynnika chłodniczego i poddania go procesom recyklingu. Docelowo demontaż układów klimatyzacyjnych będzie wykonywany przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji, która ukończy kurs w zakresie substancji kontrolowanych. Zbiorniki z gazem usuwane będą niezwłocznie z sektora i magazynowane zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 Magazynowanie gazu płynnego w butlach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063). 4) sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania Ten sektor będzie zlokalizowany w budynku o powierzchni 450 m² i wyposażony zostanie w pojemniki na: szyby hartowane, szyby klejone, części zawierające metale nieżelazne. 5) sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia Zlokalizowany będzie w budynku o powierzchni 450 m²

11 Wymontowane elementy będą magazynowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych na paletach drewnianych, regałach bądź stojakach. W przyszłości możliwa jest lokalizacja sektora poza budynkiem, na utwardzonym podłożu i pod zadaszeniem. 6) sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu Na potrzeby sektora 6 część istniejącego terenu utwardzonego przed budynkiem. Magazynowanie części i materiałów nie nadających się do powtórnego użycia, stanowiące odpady niebezpieczne, będzie zgodne z odrębnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Miejsce ich magazynowania będzie zadaszone. Zużyte opony pochodzące z demontażu pojazdów magazynowane będą w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem. Butle z gazem płynnym magazynowane będą na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, w oddzielnych stosach, zabezpieczonych przed osunięciem i oddalonych od siebie co najmniej o 1,5 m. Masa gazu płynnego w stosie nie może przekraczać 5500 kg. Warunki magazynowania butli z gazem płynnym nie będą wpływać ujemnie na ich wytrzymałość. Sektor 6 jako miejsce magazynowania odpadów na terenie inwestycji zostanie odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Demontaż pojazdów prowadzony będzie w sposób polegający na: 1) usunięciu: a) paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia, 2) wymontowaniu: a) filtra oleju, b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, c) akumulatora, d) zbiornika z gazem bez jego opróżniania, e) układów klimatyzacyjnych, f) elementów zawierających materiały wybuchowe, g) katalizatora spalin,

12 h) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r., i) elementów zawierających rtęć, j) szyb, k) opon, l) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie będą oddzielane w następującym po demontażu procesie strzępienia, ł) nadających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych, w szczególności zderzaków, desek rozdzielczych i pojemników na płyny, jeżeli nie będą oddzielane w procesie strzępienia w taki sposób, aby mogły być poddane procesom recyklingu. W ciągu miesiąca planowany jest demontaż ok pojazdów, głównie osobowych. Zdolność przerobowa instalacji wynosić będzie poniżej 10 ton odpadów niebezpiecznych na dobę. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku: Lp. Kod Rodzaj odpadu odpadu Ilość odpadu [Mg/rok] ODPADY NIEBEZPIECZNE * Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 2500 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 250 Budynek stacji demontażu nie będzie ogrzewany. Na potrzeby grzewcze budynku socjalnego, Inwestor wykorzysta pompę ciepła (brak emisji gazowych i pyłowych do powietrza). Oba budynki wentylowane będą grawitacyjnie. Zakład czynny będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do (w przyszłości możliwe, że do godz ). Zatrudnionych będzie 4 pracowników

13 Orientacyjny schemat stacji demontażu III. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Rzeźba terenu i geomorfologia Mrągowo położone jest w obrębie jednostki fizjograficznej zwanej Pojezierzem Mrągowskim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego

14 Mrągowo leży na obszarze rzeźby młodoglacjalnej, więc teren ten jest bardzo zróżnicowany. Krajobraz został ukształtowany w fazie pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. W mieście dominują dwie formy: wysoczyzna polodowcowa oraz rynna polodowcowa zwana mrągowską. Wysoczyzna to falista i pagórkowata morena denna oraz falisty sandr z licznymi zagłębieniami powytopiskowymi. Wysoczyzna opada stromą skarpą do rynny. Rynna rozcinająca wysoczyznę ma przebieg południkowy i szerokość 1,5 do 2 km. W jej obrębie znajdują się kemy, ozy i tarasy jeziorne. Na obszarze miasta występują duże wysokości względne. Wysoczyzna położona jest na wysokości ok. 150 m n.p.m. Rynna położona jest ok m niżej od wysoczyzny. Charakterystycznym elementem krajobrazu są strome skarpy nad jeziorami. Oprócz form naturalnych na terenie opracowania występują także formy antropogeniczne: nasypy budowlane, drogowe i kolejowe oraz wyrobiska poeksploatacyjne, a także wysypiska gruzu i śmieci. 2. Budowa geologiczna i utwory powierzchniowe Miasto położone jest na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, na wyniesieniu mazursko - suwalskim. Na platformie znajdują się mezozoiczne i kenozoiczne skały osadowe o grubości około 1,5 2 km. Charakterystyczny jest brak osadów ery paleozoicznej. Utwory powierzchniowe pochodzą z czwartorzędu. Są to warstwy glin z kolejnych zlodowaceń naprzemianległe z warstwami żwirowo-piaszczystymi z interglacjałów. Ich miąższość w rejonie Mrągowa wynosi około m. W spągu osadów czwartorzędowych występują oligoceńskie piaski glaukonitowe. Morena zbudowana jest z gliny zwałowej, lokalnie przykrytej piaskami lodowcowymi, a sandry budują piaski i żwiry wodnolodowcowe. W licznych obniżeniach i w niektórych centralnych partiach dolin znajdują się organiczne i deluwialne utwory holoceńskie. Utwory wyniesione w obrębie rynny zbudowane są z piasków i żwirów wodnolodowcowych

15 3. Warunki hydrogeologiczne 3.1. Wody powierzchniowe Mrągowo leży w zlewni Gubra dorzeczu Łyny zlewisku Pregoły. Rzeką odwadniającą jest Dajna. Jest to rzeka IV rzędu, lewobrzeżny dopływ Gubra o długości 55 km, w tym na terenie miasta Mrągowo ok. 3 km. Za początek rzeki przyjęto ciek uchodzący od południa do jeziora Wągiel. Następnie przepływa ona przez szereg jezior, tzw. rynny mrągowskiej (Wągiel, Wierzbowskie, Czos, Czarne, Kot, Juno, Kiersztanowskie, Dejnowa). Od jeziora Kiersztanowskiego płynie głęboko wciętą doliną, która w dalszym biegu znacznie się rozszerza. Oprócz Mrągowa, rzeka pokonuje również tereny gminy Mrągowo, Piecki, Reszel i Kętrzyn. Zestawienie jezior związanych z miastem Mrągowo przedstawia poniższa tabela. W granicach miasta największym jeziorem jest Czos, występują tu także mniejsze jeziora tj.: Sutapie Małe, Sołtysko, Magistrackie. Do granic miasta przylegają jeziora Juno, Czarne i Piecuch. Część wymienionych jezior, leży również w granicach administracyjnych sąsiednich gmin. Są to jez. Czarne, Juno. Zdecydowana większość jezior to zbiorniki eutroficzne Wody podziemne Na terenie gminy eksploatowane są głównie warstwy, zalegające w osadach czwartorzędowych. Nieliczne studnie, głównie w rejonie Mrągowa, bazują na

16 trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. Zaopatrzenie Mrągowa w wodę pitną opiera się głównie na ujęciu miejskim, położonym nad jeziorem Sołtysko, którego wydajność wynosi 425 m3/godz. Drugie ujęcie wód należy do zakładu mleczarskiego i jego wydajność wynosi 120 m3/godz. Górna warstwa czwartorzędowa w rejonie rynny mrągowskiej nie jest w sposób ciągły izolowana od powierzchni, więc jest narażona na zanieczyszczenia. Poziomy głębsze są dobrze izolowane. W Mrągowie znajduje się punkt badawczy sieci monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych w województwie warmińsko-mazurskim. Według badań wody podziemne rejonu Mrągowa należą do II klasy jakości (średnia jakość), a wskaźniki powyżej normy dla wody do spożycia to żelazo i mangan. Wody te wymagają prostego uzdatniania. Położenie miasta Mrągowa względem GZWP przedstawia poniższy rysunek: źródło: 205 Subzbiornik Warmia

17 Na obszarze projektowanej inwestycji nie występują eksploatowane ujęcia wód podziemnych, ani też strefy ochrony pośredniej ujęć pismo z RZGW w Warszawie stanowi załącznik nr Formy ochrony przyrody Na obszarze miasta Mrągowa nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, użytki ekologiczne. Na terenie miasta Mrągowo, na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko mazurskiego, został utworzony obszar chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich o powierzchni ,9 ha, położony również w gminach Reszel, Mrągowo, Sorkwity, Kolno i Biskupiec. Omawiany teren inwestycji leży jednak poza jego zasięgiem. Na terenie miasta występują pomniki przyrody pojedyncze drzewa, bądź grupy drzew, jednakże w znacznej odległości od planowanej inwestycji. Flora miasta Mrągowo jest reprezentowana przez wiele typowych gatunków drzew i krzewów: grab zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, wiąz, klon zwyczajny, lipa drobno i szerokolistna, jesion, buk zwyczajny, sosna, świerk olcha czy leszczyna. Na terenie miasta występują również różne gatunki roślin. Duży udział roślin związany jest z wodami i obszarami podmokłymi, dlatego szczególnie ważna jest potrzeba zachowania tych siedlisk. Wśród gatunków chronionych można wymienić grzybień północny, grzybień biały, grążel. Ostoją zwierząt na terenie miasta są przede wszystkim lasy i jeziora. Ochroną są objęte występujące w mieście nietoperze. Ptaki, które są objęte ochroną to: różne gatunki kaczek, kormoran, różne gatunki mew, perkozy, rybitwa, łabędź niemy oraz ptaki drapieżne (jastrząb, myszołów, krogulec, pustułka) i sowy. Spośród ptaków leśnych: dzięcioły. Przedstawicielami chronionych płazów są m.in.: żaba jeziorkowa, trawna, śmieszka, ropucha szara. Na terenie zakładu nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura Położenie inwestycji względem tych obszarów przedstawia poniższy rysunek:

18 źródło: natura2000.eea.europa.eu/ przybliżona lokalizacja inwestycji Miasto Mrągowo znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Celem istnienia ZPP jest promowanie rozwoju proekologicznego oraz utrzymanie zrównoważonych struktur przestrzennych dla zapewnienia wysokiego standardu środowiska przyrodniczego. Według koncepcji ECONET-Polska Mrągowo jest wskazane, jako korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Korytarz umożliwia migracje zwierząt i wymianę materiału genetycznego między populacjami. Jest ważnym elementem sieci, terenem biologicznie czynnym wspomagającym utrzymywanie równowagi biologicznej. Szczególnie cenne są tu obniżenia pojezierne i powytopiskowe z oczkami wodnymi i naturalną roślinnością, doliny rzeczne i lasy. Sieć ECONET Polska nie posiada jednak umocowania prawnego. Powierzchnia ziemi w obrębie projektowanego zakładu jest prawie całkowicie przekształcona antropogenicznie. Widoczne to jest na fotografiach, zamieszczonych w pkt. II.2. raportu. Brak roślinności towarzyszącej. Przy betonowym ogrodzeniu znajduje się 5 szt. topoli, jednak realizacja inwestycji nie wiąże się z ich usunięciem. Na terenie zakładu brak jest miejsc stałego bytowania zwierząt. Zakład nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze ze względu na

19 zamknięty charakter prowadzonej działalności. Wpływy działalności przedmiotowej inwestycji nie przekroczą granic terenu, na którym Inwestor planuje prowadzić działalność i do którego posiada tytuł prawny. Brak obszarów wodno-błotnych na analizowanym terenie oraz w najbliższym jego sąsiedztwie. Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na świat roślinny i zwierzęcy ponieważ nie spowoduje utraty siedlisk gatunków cennych przyrodniczo, usuwania roślinności drzewiastej i zarośli. Teren inwestycji jest ogrodzony, w zawiązku z tym możliwość przebywania na nim większych ssaków jest ograniczona. Uwzględniając istniejący stan zagospodarowania działki oraz zakres oddziaływania inwestycji przedstawiony w raporcie uznano, że jej realizacja nie stanowi zagrożenia dla w/w obszarów, nie wpłynie również negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura Przedsięwzięcie nie ma wpływu na gatunki objęte ochroną, dlatego jego eksploatacja nie powoduje zniszczenia ani zagrożenia stanowisk gatunków cennych, będących przedmiotem ochrony prawa międzynarodowego i krajowego. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi w czasie jej trwania. IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Obiekty zabytkowe, inaczej dobra kultury są prawnie chronione i podlegają ochronie konserwatorskiej. cmentarzach Wszelkie winny być prace podejmowane konsultowane z przy obiektach Wojewódzkim czy zabytkowych Konserwatorem Zabytków i poprzedzone zezwoleniem. Na terenie niniejszej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują obiekty zabytkowe oraz zasoby przyrodnicze podlegające ochronie

20 V. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI 1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy Etap realizacji inwestycji związany będzie z adaptacją terenu i istniejących budynków na stację demontażu oraz wyposażeniem budynku w urządzenia wykorzystywane w procesie demontażu oraz zadaszeniem miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wykaz odpadów mogących powstać w trakcie realizacji inwestycji przedstawiony został poniższej. Przedstawione dane są szacunkowe. Ilości i rodzaje powstających odpadów powinny zostać dokładniej określone na etapie przygotowania placu budowy przez wykonawcę robót. 1. Opakowania z papieru i tektury (kod odpadu: ) 0,1 Mg 2. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu: ) 0,1 Mg 3. Opakowania z drewna (kod odpadu: ) 0,1 Mg 4. Drewno (kod odpadu: ) 0,5 Mg 5. Odpadowa papa (kod odpadu: ) 0,1 Mg. Powstające odpady będą magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonych miejscach na placu budowy inwestycji, w obrębie działki nr 4/46 zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 21 kwietnia o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę na zlecenie Inwestora. Jest on odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów. Odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W pierwszej kolejności zostaną przekazane firmom zewnętrznym do odzysku. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk będzie niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady będą unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W trakcie prowadzenia prac budowlanych, nastąpi emisja spalin ze środków transportu

21 dowożących towar i wyposażenie zakładu. Emisje te nie będą powodować znaczącego oddziaływania na stan powietrza. Będą w zasadzie uciążliwościami lokalnymi, krótkotrwałymi i nie powodującymi trwałych zmian w środowisku. Źródłami hałasu na etapie budowy są: samochody dostarczające materiały budowlane i urządzenia stanowiące wyposażenie stacji demontażu oraz ręczny sprzęt mechaniczny. Uciążliwości wynikające z pracy powyższych urządzeń będą miały charakter lokalny, krótkookresowy i ograniczony tylko do czasu pracy poszczególnych urządzeń podczas trwania prac. Chroniąc środowisko należy ograniczyć prowadzenie prac wyłącznie do pory dziennej, zabezpieczenia sprzętu budowlanego i pojazdów przed możliwością wycieków paliwa i smarów, oraz wprowadzenia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych tj. minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów przez racjonalną i oszczędną gospodarkę materiałami budowlanymi, selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadów. Przy prawidłowo prowadzonych pracach na etapie realizacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i nie wpływające ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego. 2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcie będzie powodować następujące emisje do środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, powstawanie odpadów, powstawanie ścieków bytowych i przemysłowych Emisje zanieczyszczeń do powietrza Warunki klimatyczne w rejonie zakładu Klimat Pojezierza Mazurskiego, charakteryzuje się względnym kontynentalizmem, zaś Pojezierze Mrągowskie, ma największe zachmurzenie, największe prędkości wiatru i poza górami należy do najzimniejszych rejonów Polski. Średnia roczna temperatur wynosi

22 6,6ºC. Najwyższe średnie maksima występują zwykle w lipcu, którego średnia miesięczna temperatura wynosi 17,4ºC. Najzimniejszym jest luty, ze średnią temperaturą - 4,8ºC. Obszar całych Mazur to strefa stałego ścierania się mas powietrza atlantyckiego i kontynentalnego. W ostatnich 5-10 latach obserwowany jest także wzrost ilości dni (zwłaszcza wiosną i wczesnym latem) z napływem powietrza zwrotnikowego. Stąd też, w zależności od dominacji jednej z nich, pojawiają się tu bądź mroźne i słoneczne, bądź ciepłe i deszczowe zimy lub gorące i suche lata (1992, 1994, 1999), na przemian z chłodnymi i wilgotnymi (1991, 1993, 1997). Wyniesienie nad poziom morza, duże nagromadzenie otwartych zbiorników wodnych, a także terenów podmokłych powoduje, że poszczególne pory roku wkraczają tu w innych terminach, niż w pozostałych regionach kraju. Wpływ wód powierzchniowych zaznacza się także w wilgotności powietrza. Najniższe wartości wilgotności względnej powietrza występu-ją w maju i czerwcu (73%, 74%), a najwyższe w listopadzie i grudniu (89%, 90%) - w których to miesiącach występuje najwięcej mgieł. Średnio w roku notuje się 38 dni z mgłą. Najwięcej dni słonecznych przypada na maj i czerwiec oraz wrzesień, natomiast najmniej na listopad i grudzień. W ciągu całego roku jest tu ok. 110 dni z pełnym zachmurzeniem i ok. 160 dni z zachmurzeniem częściowym. Średnia roczna suma opadów wynosi 576 mm. Minimum przypada na marzec (23 mm), a maksimum na lipiec (78 mm). W układzie rocznym dominują wiatry z kierunku południowo zachodniego i zachodniego. Zdecydowanie najrzadziej wieją wiatry z kierunku północno - wschodniego, a także północnego i wschodniego. Długość okresu wegetacyjnego to około 209 dni

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku produkcyjnomagazynowego (produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, magazynowanie chłodnicze gotowych produktów

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy

Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Projekt wstępny - Etap III Część 4 Raport środowiskowy Pomoc techniczna dla przygotowania projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PA/008 Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo stan przewidywany wg koncepcji przed wydaniem przedsięwzięciu Decyzji

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3542 Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PABIANICKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 Pabianice, wrzesień 2012 rok SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 1 1.1

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIELKIE OCZY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIELKIE OCZY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIELKIE OCZY grudzień 2004 r. Zleceniodawca Wójt Gminy Wielkie Oczy Wykonawca: OBB Bogusław Bzdak ul. St. Wyspiańskiego 29 32-800 Brzesko e-mail: bbzdak@brzesko.net.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 W G D A Ń S K U Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo