PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13"

Transkrypt

1 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP Cel i zakres raportu Cel raportu Zakres raportu Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA Lokalizacja przedsięwzięcia Zabudowa i wyposażenie terenu Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych...8 III. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Rzeźba terenu i geomorfologia Budowa geologiczna i utwory powierzchniowe Warunki hydrogeologiczne Formy ochrony przyrody IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI... ZABYTKAMI V. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI... LIKWIDACJI Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji Emisje zanieczyszczeń do powietrza Emisja hałasu Gospodarka wodno - ściekowa Gospodarka odpadami Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji...42 VI. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (LUDZI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODĘ, POWIETRZE, KLIMAT, DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ) ORAZ WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI ELEMENTAMI...43 VII. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ... PRZEMYSŁOWEJ VIII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI... EMISJI

2 IX. MOŻLIWE TRNASGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO...50 X. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA... UŻYTKOWANIA XI. OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO...51 XII. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH XIII. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI INWESTYCJI...52 XIV. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, ZAWARTE W ARTYKULE 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODOWISKA...53 XV. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT RAPORT...55 XVI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... NIESPECJALISTYCZNYM XVII. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU RAPORTU...58 XVIII. ZAŁĄCZNIKI... ZAŁĄCZNIKI

3 I. WSTĘP 1. Cel i zakres raportu 1.1. Cel raportu Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 4/46 przy ul. Przemysłowej 13 w miejscowości Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie Zadaniem raportu jest przedstawienie informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska, ocena wpływu planowanej działalności na środowisko, a w przypadku stwierdzenia powodowanego oddziaływania określenie parametrów granicznych dotrzymywania standardów jakości środowiska. Opracowanie wykonywane jest w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zakres raportu Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w 2 ust. 1 pkt. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jako przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane obligatoryjnie. Zakres przedmiotowego raportu spełnia wymogi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.). 2. Podstawa opracowania Inwestorem przedsięwzięcia jest Firma Handlowo-Usługowa Sebastian Majewski, ul. Krzywa 58, Mrągowo. -3-

4 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Lokalizacja przedsięwzięcia Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedsięwzięcie dotyczy działki nr 4/46 przy ul. Przemysłowej 13 w miejscowości Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka stanowi własność Inwestora. 2. Zabudowa i wyposażenie terenu Całkowita powierzchnia działki nr 4/46 wynosi 0,5410 ha. Na terenie działki znajduje się hala magazynowa powierzchni 450 m², w której planowany jest demontaż pojazdów oraz budynek socjalny w budowie o powierzchni 160 m². Posadzka w hali magazynowej jest przystosowana do ujmowania odcieków, które dalej kierowane są do separatora substancji ropopochodnych, a po podczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Na działce znajduje się szczelny plac utwardzony o powierzchni 300 m², uszczelniony geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD, również z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo 900 m² terenu utwardzone jest płytą typu jomb, a następne 900 m² utwardzone jest płytą betonową. Obecnie znajduje się tutaj punkt skupu złomu i makulatury. Na potrzeby punktu wykorzystywana jest waga o skali ważenia 60 ton. Inwestor posiada zezwolenie Starosty Mrągowskiego z dnia 13 czerwca 2011 r., znak: ROŚ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów o kodach wymienionych w załączniku 1. Brak zieleni towarzyszącej. Inwestycja leży na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem P2 tereny obiektów przemysłowych, składów i magazynów ekstensywnie. Zagospodarowanie terenu przedstawiają poniższe fotografie: -4-

5 -5-

6 -6-

7 2.1. Zabudowa sąsiadująca z planowaną inwestycją Omawiany teren leży w południowo-zachodnim obszarze miasta Mrągowa, w którym dominują tereny usługowo-przemysłowe. Osiedla mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 700 m na wschód i północ od planowanej inwestycji Zaopatrzenie w media Sieć wodociągowa Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego. Sieć kanalizacyjna Ścieki socjalno - bytowe wprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ścieki przemysłowe powstawać będą w stacji demontażu pojazdów w następujących sektorach: sektor przyjmowania pojazdów sektor nr 1, sektor magazynowania przyjętych pojazdów sektor nr 2, w budynku demontażu pojazdów, a w szczególności w sektorze usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych. Ścieki przemysłowe przechwytywane: z powierzchni sektora nr 1 i 2 poprzez wpusty drogowe oraz z budynku poprzez wpusty podposadzkowe, kierowane będą do separatora -7-

8 substancji ropopochodnych o odpowiedniej przepustowości i dalej, po ich podczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć elektryczna Energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania projektowanego obiektu dostarczana będzie za pośrednictwem zewnętrznego przyłącza elektrycznego. 3. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych Praca w stacji demontażu pojazdów polegać będzie na: dostawie, wyładunku i ewidencji pojazdów, przejściowym (czasowym) magazynowaniu pojazdów na skanalizowanym placu, demontażem pojazdów (z wykorzystaniem elektronarzędzi i narzędzi ręcznych), czasowym magazynowaniu odpadów powstających w procesie demontażu, a po uzyskaniu masy transportowej przekazaniu ich firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia, do odzysku bądź unieszkodliwienia, magazynowaniu i sprzedażą części przeznaczonych do dalszego użytku. Infrastruktura i wyposażenie stacji demontażu zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.). Na terenie stacji demontażu pojazdów wyodrębnione zostaną następujące sektory: 1) sektor przyjmowania pojazdów Dojazd do sektora odbywać się będzie poprzez zjazd z ul. Przemysłowej i drogi wewnętrzne w zakładzie. Sektor 1 wydzielony zostanie na istniejącym szczelnym placu o powierzchni całkowitej 300 m², uszczelnionym geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym sektorze nastąpi ocena przydatności poszczególnych części pojazdu do regeneracji i sprzedaży przez stację, jako sprawne części zamienne (bezpośrednio z odzysku lub po regeneracji) lub zdefiniowanie części jako odpad do dalszego recyklingu. Sektor zostanie -8-

9 wyposażony w wagę (o skali ważenia do min. 3,5 Mg). Dokumenty przyjętych pojazdów przechowywane będą w metalowej szafie, znajdującej się w budynku socjalnym o powierzchni 160 m² (obecnie w budowie). 2) sektor magazynowania przyjętych pojazdów Sektor 2 wydzielony zostanie na istniejącym szczelnym placu o powierzchni całkowitej 300 m², uszczelnionym geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Powierzchnia sektora 2 to minimum 200 m², z zachowaniem pola manewrowego. Pojazdy magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów na boku i na dachu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się magazynowanie odpadów o kodzie w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, nie utrudniających transportu wewnętrznego. Sektor zostanie zlokalizowany bezpośrednio przy sektorze nr 1. Szczelnie utwardzony plac przylega również do budynku, w którym prowadzony będzie demontaż pojazdów. 3) sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów Sektor zostanie zlokalizowany w budynku o powierzchni 450 m². Szczelna posadzka w budynku jest już przystosowana do ujmowania odcieków, które dalej kierowane są do separatora węglowodorów ropopochodnych. Ten rewir zostanie wyposażony w: urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady: odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne, usunięte płyny eksploatacyjne: paliwa, płyny chłodnicze, spryskiwaczy, płyny hamulcowe, akumulatory, układy klimatyzacyjne, katalizatory spalin, flirty oleju, odpady zawierające materiał wybuchowy, -9- płyny ze

10 odpady zawierające rtęć, kondensatory - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860), sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Wymontowane układy klimatyzacyjne oddawane będą do wyspecjalizowanych zakładów w celu usunięcia czynnika chłodniczego i poddania go procesom recyklingu. Docelowo demontaż układów klimatyzacyjnych będzie wykonywany przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji, która ukończy kurs w zakresie substancji kontrolowanych. Zbiorniki z gazem usuwane będą niezwłocznie z sektora i magazynowane zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 Magazynowanie gazu płynnego w butlach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063). 4) sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania Ten sektor będzie zlokalizowany w budynku o powierzchni 450 m² i wyposażony zostanie w pojemniki na: szyby hartowane, szyby klejone, części zawierające metale nieżelazne. 5) sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia Zlokalizowany będzie w budynku o powierzchni 450 m²

11 Wymontowane elementy będą magazynowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych na paletach drewnianych, regałach bądź stojakach. W przyszłości możliwa jest lokalizacja sektora poza budynkiem, na utwardzonym podłożu i pod zadaszeniem. 6) sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu Na potrzeby sektora 6 część istniejącego terenu utwardzonego przed budynkiem. Magazynowanie części i materiałów nie nadających się do powtórnego użycia, stanowiące odpady niebezpieczne, będzie zgodne z odrębnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Miejsce ich magazynowania będzie zadaszone. Zużyte opony pochodzące z demontażu pojazdów magazynowane będą w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem. Butle z gazem płynnym magazynowane będą na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, w oddzielnych stosach, zabezpieczonych przed osunięciem i oddalonych od siebie co najmniej o 1,5 m. Masa gazu płynnego w stosie nie może przekraczać 5500 kg. Warunki magazynowania butli z gazem płynnym nie będą wpływać ujemnie na ich wytrzymałość. Sektor 6 jako miejsce magazynowania odpadów na terenie inwestycji zostanie odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Demontaż pojazdów prowadzony będzie w sposób polegający na: 1) usunięciu: a) paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia, 2) wymontowaniu: a) filtra oleju, b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, c) akumulatora, d) zbiornika z gazem bez jego opróżniania, e) układów klimatyzacyjnych, f) elementów zawierających materiały wybuchowe, g) katalizatora spalin,

12 h) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r., i) elementów zawierających rtęć, j) szyb, k) opon, l) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie będą oddzielane w następującym po demontażu procesie strzępienia, ł) nadających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych, w szczególności zderzaków, desek rozdzielczych i pojemników na płyny, jeżeli nie będą oddzielane w procesie strzępienia w taki sposób, aby mogły być poddane procesom recyklingu. W ciągu miesiąca planowany jest demontaż ok pojazdów, głównie osobowych. Zdolność przerobowa instalacji wynosić będzie poniżej 10 ton odpadów niebezpiecznych na dobę. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku: Lp. Kod Rodzaj odpadu odpadu Ilość odpadu [Mg/rok] ODPADY NIEBEZPIECZNE * Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 2500 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 250 Budynek stacji demontażu nie będzie ogrzewany. Na potrzeby grzewcze budynku socjalnego, Inwestor wykorzysta pompę ciepła (brak emisji gazowych i pyłowych do powietrza). Oba budynki wentylowane będą grawitacyjnie. Zakład czynny będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do (w przyszłości możliwe, że do godz ). Zatrudnionych będzie 4 pracowników

13 Orientacyjny schemat stacji demontażu III. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Rzeźba terenu i geomorfologia Mrągowo położone jest w obrębie jednostki fizjograficznej zwanej Pojezierzem Mrągowskim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego

14 Mrągowo leży na obszarze rzeźby młodoglacjalnej, więc teren ten jest bardzo zróżnicowany. Krajobraz został ukształtowany w fazie pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. W mieście dominują dwie formy: wysoczyzna polodowcowa oraz rynna polodowcowa zwana mrągowską. Wysoczyzna to falista i pagórkowata morena denna oraz falisty sandr z licznymi zagłębieniami powytopiskowymi. Wysoczyzna opada stromą skarpą do rynny. Rynna rozcinająca wysoczyznę ma przebieg południkowy i szerokość 1,5 do 2 km. W jej obrębie znajdują się kemy, ozy i tarasy jeziorne. Na obszarze miasta występują duże wysokości względne. Wysoczyzna położona jest na wysokości ok. 150 m n.p.m. Rynna położona jest ok m niżej od wysoczyzny. Charakterystycznym elementem krajobrazu są strome skarpy nad jeziorami. Oprócz form naturalnych na terenie opracowania występują także formy antropogeniczne: nasypy budowlane, drogowe i kolejowe oraz wyrobiska poeksploatacyjne, a także wysypiska gruzu i śmieci. 2. Budowa geologiczna i utwory powierzchniowe Miasto położone jest na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, na wyniesieniu mazursko - suwalskim. Na platformie znajdują się mezozoiczne i kenozoiczne skały osadowe o grubości około 1,5 2 km. Charakterystyczny jest brak osadów ery paleozoicznej. Utwory powierzchniowe pochodzą z czwartorzędu. Są to warstwy glin z kolejnych zlodowaceń naprzemianległe z warstwami żwirowo-piaszczystymi z interglacjałów. Ich miąższość w rejonie Mrągowa wynosi około m. W spągu osadów czwartorzędowych występują oligoceńskie piaski glaukonitowe. Morena zbudowana jest z gliny zwałowej, lokalnie przykrytej piaskami lodowcowymi, a sandry budują piaski i żwiry wodnolodowcowe. W licznych obniżeniach i w niektórych centralnych partiach dolin znajdują się organiczne i deluwialne utwory holoceńskie. Utwory wyniesione w obrębie rynny zbudowane są z piasków i żwirów wodnolodowcowych

15 3. Warunki hydrogeologiczne 3.1. Wody powierzchniowe Mrągowo leży w zlewni Gubra dorzeczu Łyny zlewisku Pregoły. Rzeką odwadniającą jest Dajna. Jest to rzeka IV rzędu, lewobrzeżny dopływ Gubra o długości 55 km, w tym na terenie miasta Mrągowo ok. 3 km. Za początek rzeki przyjęto ciek uchodzący od południa do jeziora Wągiel. Następnie przepływa ona przez szereg jezior, tzw. rynny mrągowskiej (Wągiel, Wierzbowskie, Czos, Czarne, Kot, Juno, Kiersztanowskie, Dejnowa). Od jeziora Kiersztanowskiego płynie głęboko wciętą doliną, która w dalszym biegu znacznie się rozszerza. Oprócz Mrągowa, rzeka pokonuje również tereny gminy Mrągowo, Piecki, Reszel i Kętrzyn. Zestawienie jezior związanych z miastem Mrągowo przedstawia poniższa tabela. W granicach miasta największym jeziorem jest Czos, występują tu także mniejsze jeziora tj.: Sutapie Małe, Sołtysko, Magistrackie. Do granic miasta przylegają jeziora Juno, Czarne i Piecuch. Część wymienionych jezior, leży również w granicach administracyjnych sąsiednich gmin. Są to jez. Czarne, Juno. Zdecydowana większość jezior to zbiorniki eutroficzne Wody podziemne Na terenie gminy eksploatowane są głównie warstwy, zalegające w osadach czwartorzędowych. Nieliczne studnie, głównie w rejonie Mrągowa, bazują na

16 trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. Zaopatrzenie Mrągowa w wodę pitną opiera się głównie na ujęciu miejskim, położonym nad jeziorem Sołtysko, którego wydajność wynosi 425 m3/godz. Drugie ujęcie wód należy do zakładu mleczarskiego i jego wydajność wynosi 120 m3/godz. Górna warstwa czwartorzędowa w rejonie rynny mrągowskiej nie jest w sposób ciągły izolowana od powierzchni, więc jest narażona na zanieczyszczenia. Poziomy głębsze są dobrze izolowane. W Mrągowie znajduje się punkt badawczy sieci monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych w województwie warmińsko-mazurskim. Według badań wody podziemne rejonu Mrągowa należą do II klasy jakości (średnia jakość), a wskaźniki powyżej normy dla wody do spożycia to żelazo i mangan. Wody te wymagają prostego uzdatniania. Położenie miasta Mrągowa względem GZWP przedstawia poniższy rysunek: źródło: 205 Subzbiornik Warmia

17 Na obszarze projektowanej inwestycji nie występują eksploatowane ujęcia wód podziemnych, ani też strefy ochrony pośredniej ujęć pismo z RZGW w Warszawie stanowi załącznik nr Formy ochrony przyrody Na obszarze miasta Mrągowa nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, użytki ekologiczne. Na terenie miasta Mrągowo, na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko mazurskiego, został utworzony obszar chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich o powierzchni ,9 ha, położony również w gminach Reszel, Mrągowo, Sorkwity, Kolno i Biskupiec. Omawiany teren inwestycji leży jednak poza jego zasięgiem. Na terenie miasta występują pomniki przyrody pojedyncze drzewa, bądź grupy drzew, jednakże w znacznej odległości od planowanej inwestycji. Flora miasta Mrągowo jest reprezentowana przez wiele typowych gatunków drzew i krzewów: grab zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, wiąz, klon zwyczajny, lipa drobno i szerokolistna, jesion, buk zwyczajny, sosna, świerk olcha czy leszczyna. Na terenie miasta występują również różne gatunki roślin. Duży udział roślin związany jest z wodami i obszarami podmokłymi, dlatego szczególnie ważna jest potrzeba zachowania tych siedlisk. Wśród gatunków chronionych można wymienić grzybień północny, grzybień biały, grążel. Ostoją zwierząt na terenie miasta są przede wszystkim lasy i jeziora. Ochroną są objęte występujące w mieście nietoperze. Ptaki, które są objęte ochroną to: różne gatunki kaczek, kormoran, różne gatunki mew, perkozy, rybitwa, łabędź niemy oraz ptaki drapieżne (jastrząb, myszołów, krogulec, pustułka) i sowy. Spośród ptaków leśnych: dzięcioły. Przedstawicielami chronionych płazów są m.in.: żaba jeziorkowa, trawna, śmieszka, ropucha szara. Na terenie zakładu nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura Położenie inwestycji względem tych obszarów przedstawia poniższy rysunek:

18 źródło: natura2000.eea.europa.eu/ przybliżona lokalizacja inwestycji Miasto Mrągowo znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Celem istnienia ZPP jest promowanie rozwoju proekologicznego oraz utrzymanie zrównoważonych struktur przestrzennych dla zapewnienia wysokiego standardu środowiska przyrodniczego. Według koncepcji ECONET-Polska Mrągowo jest wskazane, jako korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Korytarz umożliwia migracje zwierząt i wymianę materiału genetycznego między populacjami. Jest ważnym elementem sieci, terenem biologicznie czynnym wspomagającym utrzymywanie równowagi biologicznej. Szczególnie cenne są tu obniżenia pojezierne i powytopiskowe z oczkami wodnymi i naturalną roślinnością, doliny rzeczne i lasy. Sieć ECONET Polska nie posiada jednak umocowania prawnego. Powierzchnia ziemi w obrębie projektowanego zakładu jest prawie całkowicie przekształcona antropogenicznie. Widoczne to jest na fotografiach, zamieszczonych w pkt. II.2. raportu. Brak roślinności towarzyszącej. Przy betonowym ogrodzeniu znajduje się 5 szt. topoli, jednak realizacja inwestycji nie wiąże się z ich usunięciem. Na terenie zakładu brak jest miejsc stałego bytowania zwierząt. Zakład nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze ze względu na

19 zamknięty charakter prowadzonej działalności. Wpływy działalności przedmiotowej inwestycji nie przekroczą granic terenu, na którym Inwestor planuje prowadzić działalność i do którego posiada tytuł prawny. Brak obszarów wodno-błotnych na analizowanym terenie oraz w najbliższym jego sąsiedztwie. Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na świat roślinny i zwierzęcy ponieważ nie spowoduje utraty siedlisk gatunków cennych przyrodniczo, usuwania roślinności drzewiastej i zarośli. Teren inwestycji jest ogrodzony, w zawiązku z tym możliwość przebywania na nim większych ssaków jest ograniczona. Uwzględniając istniejący stan zagospodarowania działki oraz zakres oddziaływania inwestycji przedstawiony w raporcie uznano, że jej realizacja nie stanowi zagrożenia dla w/w obszarów, nie wpłynie również negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura Przedsięwzięcie nie ma wpływu na gatunki objęte ochroną, dlatego jego eksploatacja nie powoduje zniszczenia ani zagrożenia stanowisk gatunków cennych, będących przedmiotem ochrony prawa międzynarodowego i krajowego. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi w czasie jej trwania. IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Obiekty zabytkowe, inaczej dobra kultury są prawnie chronione i podlegają ochronie konserwatorskiej. cmentarzach Wszelkie winny być prace podejmowane konsultowane z przy obiektach Wojewódzkim czy zabytkowych Konserwatorem Zabytków i poprzedzone zezwoleniem. Na terenie niniejszej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują obiekty zabytkowe oraz zasoby przyrodnicze podlegające ochronie

20 V. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI 1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy Etap realizacji inwestycji związany będzie z adaptacją terenu i istniejących budynków na stację demontażu oraz wyposażeniem budynku w urządzenia wykorzystywane w procesie demontażu oraz zadaszeniem miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wykaz odpadów mogących powstać w trakcie realizacji inwestycji przedstawiony został poniższej. Przedstawione dane są szacunkowe. Ilości i rodzaje powstających odpadów powinny zostać dokładniej określone na etapie przygotowania placu budowy przez wykonawcę robót. 1. Opakowania z papieru i tektury (kod odpadu: ) 0,1 Mg 2. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu: ) 0,1 Mg 3. Opakowania z drewna (kod odpadu: ) 0,1 Mg 4. Drewno (kod odpadu: ) 0,5 Mg 5. Odpadowa papa (kod odpadu: ) 0,1 Mg. Powstające odpady będą magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonych miejscach na placu budowy inwestycji, w obrębie działki nr 4/46 zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 21 kwietnia o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę na zlecenie Inwestora. Jest on odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów. Odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W pierwszej kolejności zostaną przekazane firmom zewnętrznym do odzysku. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk będzie niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady będą unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W trakcie prowadzenia prac budowlanych, nastąpi emisja spalin ze środków transportu

21 dowożących towar i wyposażenie zakładu. Emisje te nie będą powodować znaczącego oddziaływania na stan powietrza. Będą w zasadzie uciążliwościami lokalnymi, krótkotrwałymi i nie powodującymi trwałych zmian w środowisku. Źródłami hałasu na etapie budowy są: samochody dostarczające materiały budowlane i urządzenia stanowiące wyposażenie stacji demontażu oraz ręczny sprzęt mechaniczny. Uciążliwości wynikające z pracy powyższych urządzeń będą miały charakter lokalny, krótkookresowy i ograniczony tylko do czasu pracy poszczególnych urządzeń podczas trwania prac. Chroniąc środowisko należy ograniczyć prowadzenie prac wyłącznie do pory dziennej, zabezpieczenia sprzętu budowlanego i pojazdów przed możliwością wycieków paliwa i smarów, oraz wprowadzenia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych tj. minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów przez racjonalną i oszczędną gospodarkę materiałami budowlanymi, selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadów. Przy prawidłowo prowadzonych pracach na etapie realizacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i nie wpływające ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego. 2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcie będzie powodować następujące emisje do środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, powstawanie odpadów, powstawanie ścieków bytowych i przemysłowych Emisje zanieczyszczeń do powietrza Warunki klimatyczne w rejonie zakładu Klimat Pojezierza Mazurskiego, charakteryzuje się względnym kontynentalizmem, zaś Pojezierze Mrągowskie, ma największe zachmurzenie, największe prędkości wiatru i poza górami należy do najzimniejszych rejonów Polski. Średnia roczna temperatur wynosi

22 6,6ºC. Najwyższe średnie maksima występują zwykle w lipcu, którego średnia miesięczna temperatura wynosi 17,4ºC. Najzimniejszym jest luty, ze średnią temperaturą - 4,8ºC. Obszar całych Mazur to strefa stałego ścierania się mas powietrza atlantyckiego i kontynentalnego. W ostatnich 5-10 latach obserwowany jest także wzrost ilości dni (zwłaszcza wiosną i wczesnym latem) z napływem powietrza zwrotnikowego. Stąd też, w zależności od dominacji jednej z nich, pojawiają się tu bądź mroźne i słoneczne, bądź ciepłe i deszczowe zimy lub gorące i suche lata (1992, 1994, 1999), na przemian z chłodnymi i wilgotnymi (1991, 1993, 1997). Wyniesienie nad poziom morza, duże nagromadzenie otwartych zbiorników wodnych, a także terenów podmokłych powoduje, że poszczególne pory roku wkraczają tu w innych terminach, niż w pozostałych regionach kraju. Wpływ wód powierzchniowych zaznacza się także w wilgotności powietrza. Najniższe wartości wilgotności względnej powietrza występu-ją w maju i czerwcu (73%, 74%), a najwyższe w listopadzie i grudniu (89%, 90%) - w których to miesiącach występuje najwięcej mgieł. Średnio w roku notuje się 38 dni z mgłą. Najwięcej dni słonecznych przypada na maj i czerwiec oraz wrzesień, natomiast najmniej na listopad i grudzień. W ciągu całego roku jest tu ok. 110 dni z pełnym zachmurzeniem i ok. 160 dni z zachmurzeniem częściowym. Średnia roczna suma opadów wynosi 576 mm. Minimum przypada na marzec (23 mm), a maksimum na lipiec (78 mm). W układzie rocznym dominują wiatry z kierunku południowo zachodniego i zachodniego. Zdecydowanie najrzadziej wieją wiatry z kierunku północno - wschodniego, a także północnego i wschodniego. Długość okresu wegetacyjnego to około 209 dni

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 31.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 20.04.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.19.2012 z dnia 27.12.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Informacja w zakresie prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz właściwej klasyfikacji odpadów pochodzących z tych pojazdów w świetle przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-19-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/180 Recykling pojazdów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Warszawa 7 luty 2006 roku Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Zbieranie pojazdów jest

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych Inwestor: Joanna Szypulska Gęś 228, 21-205 Jabłoń Adres inwestycji: dz. nr 684/2 Gęś, gm. Jabłoń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy Zakładu Przeróbczego kruszyw naturalnych RUŚ w miejscowości Ruś

Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy Zakładu Przeróbczego kruszyw naturalnych RUŚ w miejscowości Ruś E k o K o n c e p t B i u r o O c h r o n y Ś r o d o w i s k a s. c. Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy Zakładu Przeróbczego kruszyw naturalnych RUŚ w miejscowości Ruś Opracował

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I. Charakterystyka przedsięwzięcia, zawierająca następujące dane: 1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki

Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki na stację gazowo-benzynową w Bibicach, na dz. nr 1151/1, obręb Bibice 1 Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki Aneks do raportu oddziaływania p.n. Przebudowa i rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Znak sprawy: BGN.II.6220.9.2012. Torzym, dnia 07.12.2012 r. DECYZJA NR 13/2012 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp., dn. 08.07.2015r. OŚGK.6220.5.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Budowa zakładu serwisu technicznego maszyn budowlanych i oddziału robót specjalistycznych Hydrobudowy Włocławek S.A. w Mikołowie

Budowa zakładu serwisu technicznego maszyn budowlanych i oddziału robót specjalistycznych Hydrobudowy Włocławek S.A. w Mikołowie Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 19.08.2008r. nr WO.5-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa zakładu serwisu technicznego maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2071 ROZPORZĄDZENIE NR 13/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 27 maja 2015

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Ad 3. Planuje się zużywać 100 kg drutu spawalniczego i dla tej wartości obliczono emisje.

Ad 3. Planuje się zużywać 100 kg drutu spawalniczego i dla tej wartości obliczono emisje. Ad. 1. W warsztacie prowadzona jest już inwestycja, która jest wyposażona w kabinę lakierniczą. Inwestor posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 lutego 2012 r. Nr OŚ.6220-1/2012 Wójta

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Lokalizacje PSZOK we Wrocławiu ul. Michalczyka 9 centralna część miasta, dzielnica Stare

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE RAPORTU

UZUPEŁNIENIE RAPORTU UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/400 kv NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW, OBRĘB STANISŁAWÓW w związku z wezwaniem RDOŚ

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r. Poz. 7961 ROZPORZĄDZENIE NR 15/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-17/08 Czeladź 2009-05-28 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Jeziora Wielkie, dnia 8 sierpnia 2011 r. RGK.6220.3.2011 Decyzja (bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą.

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. (Pieczątka Jednostki organizacyjnej UWM) Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. *- odpady niebezpieczne Lp. Nazwa odpadu Masa wytwarzanych odpadów w skali roku (kg) (szacunkowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:..., dnia 20..r.

Wnioskodawca:..., dnia 20..r. Wnioskodawca:..., dnia 20..r. pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Pełnomocnik: pełna nazwa,adres telefon kontaktowy. fax Wojewoda Lubuski ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Wniosek o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004

Formularz B karta informacyjna dla decyzji. rok 2004 Formularz B karta informacyjna dla decyzji rok 2004 Lp. Decyzje 2. Zakres przedmiotowy decyzji pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wymagań na prowadzenie działalności w zakresie odzysku

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 5 października 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 5 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo