PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13"

Transkrypt

1 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP Cel i zakres raportu Cel raportu Zakres raportu Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA Lokalizacja przedsięwzięcia Zabudowa i wyposażenie terenu Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych...8 III. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Rzeźba terenu i geomorfologia Budowa geologiczna i utwory powierzchniowe Warunki hydrogeologiczne Formy ochrony przyrody IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI... ZABYTKAMI V. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI... LIKWIDACJI Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji Emisje zanieczyszczeń do powietrza Emisja hałasu Gospodarka wodno - ściekowa Gospodarka odpadami Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji...42 VI. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (LUDZI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODĘ, POWIETRZE, KLIMAT, DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJOBRAZ) ORAZ WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI ELEMENTAMI...43 VII. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ... PRZEMYSŁOWEJ VIII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I EMISJI... EMISJI

2 IX. MOŻLIWE TRNASGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO...50 X. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA... UŻYTKOWANIA XI. OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO...51 XII. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH XIII. MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI INWESTYCJI...52 XIV. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, ZAWARTE W ARTYKULE 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODOWISKA...53 XV. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT RAPORT...55 XVI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... NIESPECJALISTYCZNYM XVII. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU RAPORTU...58 XVIII. ZAŁĄCZNIKI... ZAŁĄCZNIKI

3 I. WSTĘP 1. Cel i zakres raportu 1.1. Cel raportu Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 4/46 przy ul. Przemysłowej 13 w miejscowości Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie Zadaniem raportu jest przedstawienie informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska, ocena wpływu planowanej działalności na środowisko, a w przypadku stwierdzenia powodowanego oddziaływania określenie parametrów granicznych dotrzymywania standardów jakości środowiska. Opracowanie wykonywane jest w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zakres raportu Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w 2 ust. 1 pkt. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) jako przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane obligatoryjnie. Zakres przedmiotowego raportu spełnia wymogi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.). 2. Podstawa opracowania Inwestorem przedsięwzięcia jest Firma Handlowo-Usługowa Sebastian Majewski, ul. Krzywa 58, Mrągowo. -3-

4 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Lokalizacja przedsięwzięcia Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedsięwzięcie dotyczy działki nr 4/46 przy ul. Przemysłowej 13 w miejscowości Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka stanowi własność Inwestora. 2. Zabudowa i wyposażenie terenu Całkowita powierzchnia działki nr 4/46 wynosi 0,5410 ha. Na terenie działki znajduje się hala magazynowa powierzchni 450 m², w której planowany jest demontaż pojazdów oraz budynek socjalny w budowie o powierzchni 160 m². Posadzka w hali magazynowej jest przystosowana do ujmowania odcieków, które dalej kierowane są do separatora substancji ropopochodnych, a po podczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Na działce znajduje się szczelny plac utwardzony o powierzchni 300 m², uszczelniony geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD, również z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo 900 m² terenu utwardzone jest płytą typu jomb, a następne 900 m² utwardzone jest płytą betonową. Obecnie znajduje się tutaj punkt skupu złomu i makulatury. Na potrzeby punktu wykorzystywana jest waga o skali ważenia 60 ton. Inwestor posiada zezwolenie Starosty Mrągowskiego z dnia 13 czerwca 2011 r., znak: ROŚ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów o kodach wymienionych w załączniku 1. Brak zieleni towarzyszącej. Inwestycja leży na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem P2 tereny obiektów przemysłowych, składów i magazynów ekstensywnie. Zagospodarowanie terenu przedstawiają poniższe fotografie: -4-

5 -5-

6 -6-

7 2.1. Zabudowa sąsiadująca z planowaną inwestycją Omawiany teren leży w południowo-zachodnim obszarze miasta Mrągowa, w którym dominują tereny usługowo-przemysłowe. Osiedla mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 700 m na wschód i północ od planowanej inwestycji Zaopatrzenie w media Sieć wodociągowa Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego. Sieć kanalizacyjna Ścieki socjalno - bytowe wprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Ścieki przemysłowe powstawać będą w stacji demontażu pojazdów w następujących sektorach: sektor przyjmowania pojazdów sektor nr 1, sektor magazynowania przyjętych pojazdów sektor nr 2, w budynku demontażu pojazdów, a w szczególności w sektorze usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych. Ścieki przemysłowe przechwytywane: z powierzchni sektora nr 1 i 2 poprzez wpusty drogowe oraz z budynku poprzez wpusty podposadzkowe, kierowane będą do separatora -7-

8 substancji ropopochodnych o odpowiedniej przepustowości i dalej, po ich podczyszczeniu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć elektryczna Energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania projektowanego obiektu dostarczana będzie za pośrednictwem zewnętrznego przyłącza elektrycznego. 3. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych Praca w stacji demontażu pojazdów polegać będzie na: dostawie, wyładunku i ewidencji pojazdów, przejściowym (czasowym) magazynowaniu pojazdów na skanalizowanym placu, demontażem pojazdów (z wykorzystaniem elektronarzędzi i narzędzi ręcznych), czasowym magazynowaniu odpadów powstających w procesie demontażu, a po uzyskaniu masy transportowej przekazaniu ich firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia, do odzysku bądź unieszkodliwienia, magazynowaniu i sprzedażą części przeznaczonych do dalszego użytku. Infrastruktura i wyposażenie stacji demontażu zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz z późn. zm.). Na terenie stacji demontażu pojazdów wyodrębnione zostaną następujące sektory: 1) sektor przyjmowania pojazdów Dojazd do sektora odbywać się będzie poprzez zjazd z ul. Przemysłowej i drogi wewnętrzne w zakładzie. Sektor 1 wydzielony zostanie na istniejącym szczelnym placu o powierzchni całkowitej 300 m², uszczelnionym geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W tym sektorze nastąpi ocena przydatności poszczególnych części pojazdu do regeneracji i sprzedaży przez stację, jako sprawne części zamienne (bezpośrednio z odzysku lub po regeneracji) lub zdefiniowanie części jako odpad do dalszego recyklingu. Sektor zostanie -8-

9 wyposażony w wagę (o skali ważenia do min. 3,5 Mg). Dokumenty przyjętych pojazdów przechowywane będą w metalowej szafie, znajdującej się w budynku socjalnym o powierzchni 160 m² (obecnie w budowie). 2) sektor magazynowania przyjętych pojazdów Sektor 2 wydzielony zostanie na istniejącym szczelnym placu o powierzchni całkowitej 300 m², uszczelnionym geomembramą GEOSTAR z polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD z odprowadzeniem ścieków do separatora substancji ropopochodnych i dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Powierzchnia sektora 2 to minimum 200 m², z zachowaniem pola manewrowego. Pojazdy magazynowane będą w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów na boku i na dachu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się magazynowanie odpadów o kodzie w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, nie utrudniających transportu wewnętrznego. Sektor zostanie zlokalizowany bezpośrednio przy sektorze nr 1. Szczelnie utwardzony plac przylega również do budynku, w którym prowadzony będzie demontaż pojazdów. 3) sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów Sektor zostanie zlokalizowany w budynku o powierzchni 450 m². Szczelna posadzka w budynku jest już przystosowana do ujmowania odcieków, które dalej kierowane są do separatora węglowodorów ropopochodnych. Ten rewir zostanie wyposażony w: urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów, oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady: odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne, usunięte płyny eksploatacyjne: paliwa, płyny chłodnicze, spryskiwaczy, płyny hamulcowe, akumulatory, układy klimatyzacyjne, katalizatory spalin, flirty oleju, odpady zawierające materiał wybuchowy, -9- płyny ze

10 odpady zawierające rtęć, kondensatory - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860), sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Wymontowane układy klimatyzacyjne oddawane będą do wyspecjalizowanych zakładów w celu usunięcia czynnika chłodniczego i poddania go procesom recyklingu. Docelowo demontaż układów klimatyzacyjnych będzie wykonywany przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji, która ukończy kurs w zakresie substancji kontrolowanych. Zbiorniki z gazem usuwane będą niezwłocznie z sektora i magazynowane zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 Magazynowanie gazu płynnego w butlach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063). 4) sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania Ten sektor będzie zlokalizowany w budynku o powierzchni 450 m² i wyposażony zostanie w pojemniki na: szyby hartowane, szyby klejone, części zawierające metale nieżelazne. 5) sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia Zlokalizowany będzie w budynku o powierzchni 450 m²

11 Wymontowane elementy będą magazynowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych na paletach drewnianych, regałach bądź stojakach. W przyszłości możliwa jest lokalizacja sektora poza budynkiem, na utwardzonym podłożu i pod zadaszeniem. 6) sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu Na potrzeby sektora 6 część istniejącego terenu utwardzonego przed budynkiem. Magazynowanie części i materiałów nie nadających się do powtórnego użycia, stanowiące odpady niebezpieczne, będzie zgodne z odrębnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Miejsce ich magazynowania będzie zadaszone. Zużyte opony pochodzące z demontażu pojazdów magazynowane będą w wydzielonym miejscu, wyposażonym w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem. Butle z gazem płynnym magazynowane będą na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, w oddzielnych stosach, zabezpieczonych przed osunięciem i oddalonych od siebie co najmniej o 1,5 m. Masa gazu płynnego w stosie nie może przekraczać 5500 kg. Warunki magazynowania butli z gazem płynnym nie będą wpływać ujemnie na ich wytrzymałość. Sektor 6 jako miejsce magazynowania odpadów na terenie inwestycji zostanie odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Demontaż pojazdów prowadzony będzie w sposób polegający na: 1) usunięciu: a) paliw i płynów eksploatacyjnych, chyba że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia, 2) wymontowaniu: a) filtra oleju, b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, c) akumulatora, d) zbiornika z gazem bez jego opróżniania, e) układów klimatyzacyjnych, f) elementów zawierających materiały wybuchowe, g) katalizatora spalin,

12 h) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r., i) elementów zawierających rtęć, j) szyb, k) opon, l) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie będą oddzielane w następującym po demontażu procesie strzępienia, ł) nadających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych, w szczególności zderzaków, desek rozdzielczych i pojemników na płyny, jeżeli nie będą oddzielane w procesie strzępienia w taki sposób, aby mogły być poddane procesom recyklingu. W ciągu miesiąca planowany jest demontaż ok pojazdów, głównie osobowych. Zdolność przerobowa instalacji wynosić będzie poniżej 10 ton odpadów niebezpiecznych na dobę. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku: Lp. Kod Rodzaj odpadu odpadu Ilość odpadu [Mg/rok] ODPADY NIEBEZPIECZNE * Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 2500 ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 250 Budynek stacji demontażu nie będzie ogrzewany. Na potrzeby grzewcze budynku socjalnego, Inwestor wykorzysta pompę ciepła (brak emisji gazowych i pyłowych do powietrza). Oba budynki wentylowane będą grawitacyjnie. Zakład czynny będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do (w przyszłości możliwe, że do godz ). Zatrudnionych będzie 4 pracowników

13 Orientacyjny schemat stacji demontażu III. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Rzeźba terenu i geomorfologia Mrągowo położone jest w obrębie jednostki fizjograficznej zwanej Pojezierzem Mrągowskim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego

14 Mrągowo leży na obszarze rzeźby młodoglacjalnej, więc teren ten jest bardzo zróżnicowany. Krajobraz został ukształtowany w fazie pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. W mieście dominują dwie formy: wysoczyzna polodowcowa oraz rynna polodowcowa zwana mrągowską. Wysoczyzna to falista i pagórkowata morena denna oraz falisty sandr z licznymi zagłębieniami powytopiskowymi. Wysoczyzna opada stromą skarpą do rynny. Rynna rozcinająca wysoczyznę ma przebieg południkowy i szerokość 1,5 do 2 km. W jej obrębie znajdują się kemy, ozy i tarasy jeziorne. Na obszarze miasta występują duże wysokości względne. Wysoczyzna położona jest na wysokości ok. 150 m n.p.m. Rynna położona jest ok m niżej od wysoczyzny. Charakterystycznym elementem krajobrazu są strome skarpy nad jeziorami. Oprócz form naturalnych na terenie opracowania występują także formy antropogeniczne: nasypy budowlane, drogowe i kolejowe oraz wyrobiska poeksploatacyjne, a także wysypiska gruzu i śmieci. 2. Budowa geologiczna i utwory powierzchniowe Miasto położone jest na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, na wyniesieniu mazursko - suwalskim. Na platformie znajdują się mezozoiczne i kenozoiczne skały osadowe o grubości około 1,5 2 km. Charakterystyczny jest brak osadów ery paleozoicznej. Utwory powierzchniowe pochodzą z czwartorzędu. Są to warstwy glin z kolejnych zlodowaceń naprzemianległe z warstwami żwirowo-piaszczystymi z interglacjałów. Ich miąższość w rejonie Mrągowa wynosi około m. W spągu osadów czwartorzędowych występują oligoceńskie piaski glaukonitowe. Morena zbudowana jest z gliny zwałowej, lokalnie przykrytej piaskami lodowcowymi, a sandry budują piaski i żwiry wodnolodowcowe. W licznych obniżeniach i w niektórych centralnych partiach dolin znajdują się organiczne i deluwialne utwory holoceńskie. Utwory wyniesione w obrębie rynny zbudowane są z piasków i żwirów wodnolodowcowych

15 3. Warunki hydrogeologiczne 3.1. Wody powierzchniowe Mrągowo leży w zlewni Gubra dorzeczu Łyny zlewisku Pregoły. Rzeką odwadniającą jest Dajna. Jest to rzeka IV rzędu, lewobrzeżny dopływ Gubra o długości 55 km, w tym na terenie miasta Mrągowo ok. 3 km. Za początek rzeki przyjęto ciek uchodzący od południa do jeziora Wągiel. Następnie przepływa ona przez szereg jezior, tzw. rynny mrągowskiej (Wągiel, Wierzbowskie, Czos, Czarne, Kot, Juno, Kiersztanowskie, Dejnowa). Od jeziora Kiersztanowskiego płynie głęboko wciętą doliną, która w dalszym biegu znacznie się rozszerza. Oprócz Mrągowa, rzeka pokonuje również tereny gminy Mrągowo, Piecki, Reszel i Kętrzyn. Zestawienie jezior związanych z miastem Mrągowo przedstawia poniższa tabela. W granicach miasta największym jeziorem jest Czos, występują tu także mniejsze jeziora tj.: Sutapie Małe, Sołtysko, Magistrackie. Do granic miasta przylegają jeziora Juno, Czarne i Piecuch. Część wymienionych jezior, leży również w granicach administracyjnych sąsiednich gmin. Są to jez. Czarne, Juno. Zdecydowana większość jezior to zbiorniki eutroficzne Wody podziemne Na terenie gminy eksploatowane są głównie warstwy, zalegające w osadach czwartorzędowych. Nieliczne studnie, głównie w rejonie Mrągowa, bazują na

16 trzeciorzędowym poziomie wodonośnym. Zaopatrzenie Mrągowa w wodę pitną opiera się głównie na ujęciu miejskim, położonym nad jeziorem Sołtysko, którego wydajność wynosi 425 m3/godz. Drugie ujęcie wód należy do zakładu mleczarskiego i jego wydajność wynosi 120 m3/godz. Górna warstwa czwartorzędowa w rejonie rynny mrągowskiej nie jest w sposób ciągły izolowana od powierzchni, więc jest narażona na zanieczyszczenia. Poziomy głębsze są dobrze izolowane. W Mrągowie znajduje się punkt badawczy sieci monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych w województwie warmińsko-mazurskim. Według badań wody podziemne rejonu Mrągowa należą do II klasy jakości (średnia jakość), a wskaźniki powyżej normy dla wody do spożycia to żelazo i mangan. Wody te wymagają prostego uzdatniania. Położenie miasta Mrągowa względem GZWP przedstawia poniższy rysunek: źródło: 205 Subzbiornik Warmia

17 Na obszarze projektowanej inwestycji nie występują eksploatowane ujęcia wód podziemnych, ani też strefy ochrony pośredniej ujęć pismo z RZGW w Warszawie stanowi załącznik nr Formy ochrony przyrody Na obszarze miasta Mrągowa nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, użytki ekologiczne. Na terenie miasta Mrągowo, na mocy Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko mazurskiego, został utworzony obszar chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich o powierzchni ,9 ha, położony również w gminach Reszel, Mrągowo, Sorkwity, Kolno i Biskupiec. Omawiany teren inwestycji leży jednak poza jego zasięgiem. Na terenie miasta występują pomniki przyrody pojedyncze drzewa, bądź grupy drzew, jednakże w znacznej odległości od planowanej inwestycji. Flora miasta Mrągowo jest reprezentowana przez wiele typowych gatunków drzew i krzewów: grab zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, wiąz, klon zwyczajny, lipa drobno i szerokolistna, jesion, buk zwyczajny, sosna, świerk olcha czy leszczyna. Na terenie miasta występują również różne gatunki roślin. Duży udział roślin związany jest z wodami i obszarami podmokłymi, dlatego szczególnie ważna jest potrzeba zachowania tych siedlisk. Wśród gatunków chronionych można wymienić grzybień północny, grzybień biały, grążel. Ostoją zwierząt na terenie miasta są przede wszystkim lasy i jeziora. Ochroną są objęte występujące w mieście nietoperze. Ptaki, które są objęte ochroną to: różne gatunki kaczek, kormoran, różne gatunki mew, perkozy, rybitwa, łabędź niemy oraz ptaki drapieżne (jastrząb, myszołów, krogulec, pustułka) i sowy. Spośród ptaków leśnych: dzięcioły. Przedstawicielami chronionych płazów są m.in.: żaba jeziorkowa, trawna, śmieszka, ropucha szara. Na terenie zakładu nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura Położenie inwestycji względem tych obszarów przedstawia poniższy rysunek:

18 źródło: natura2000.eea.europa.eu/ przybliżona lokalizacja inwestycji Miasto Mrągowo znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Celem istnienia ZPP jest promowanie rozwoju proekologicznego oraz utrzymanie zrównoważonych struktur przestrzennych dla zapewnienia wysokiego standardu środowiska przyrodniczego. Według koncepcji ECONET-Polska Mrągowo jest wskazane, jako korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Korytarz umożliwia migracje zwierząt i wymianę materiału genetycznego między populacjami. Jest ważnym elementem sieci, terenem biologicznie czynnym wspomagającym utrzymywanie równowagi biologicznej. Szczególnie cenne są tu obniżenia pojezierne i powytopiskowe z oczkami wodnymi i naturalną roślinnością, doliny rzeczne i lasy. Sieć ECONET Polska nie posiada jednak umocowania prawnego. Powierzchnia ziemi w obrębie projektowanego zakładu jest prawie całkowicie przekształcona antropogenicznie. Widoczne to jest na fotografiach, zamieszczonych w pkt. II.2. raportu. Brak roślinności towarzyszącej. Przy betonowym ogrodzeniu znajduje się 5 szt. topoli, jednak realizacja inwestycji nie wiąże się z ich usunięciem. Na terenie zakładu brak jest miejsc stałego bytowania zwierząt. Zakład nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze ze względu na

19 zamknięty charakter prowadzonej działalności. Wpływy działalności przedmiotowej inwestycji nie przekroczą granic terenu, na którym Inwestor planuje prowadzić działalność i do którego posiada tytuł prawny. Brak obszarów wodno-błotnych na analizowanym terenie oraz w najbliższym jego sąsiedztwie. Realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na świat roślinny i zwierzęcy ponieważ nie spowoduje utraty siedlisk gatunków cennych przyrodniczo, usuwania roślinności drzewiastej i zarośli. Teren inwestycji jest ogrodzony, w zawiązku z tym możliwość przebywania na nim większych ssaków jest ograniczona. Uwzględniając istniejący stan zagospodarowania działki oraz zakres oddziaływania inwestycji przedstawiony w raporcie uznano, że jej realizacja nie stanowi zagrożenia dla w/w obszarów, nie wpłynie również negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura Przedsięwzięcie nie ma wpływu na gatunki objęte ochroną, dlatego jego eksploatacja nie powoduje zniszczenia ani zagrożenia stanowisk gatunków cennych, będących przedmiotem ochrony prawa międzynarodowego i krajowego. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób zgodny z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi w czasie jej trwania. IV. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Obiekty zabytkowe, inaczej dobra kultury są prawnie chronione i podlegają ochronie konserwatorskiej. cmentarzach Wszelkie winny być prace podejmowane konsultowane z przy obiektach Wojewódzkim czy zabytkowych Konserwatorem Zabytków i poprzedzone zezwoleniem. Na terenie niniejszej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują obiekty zabytkowe oraz zasoby przyrodnicze podlegające ochronie

20 V. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI 1. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy Etap realizacji inwestycji związany będzie z adaptacją terenu i istniejących budynków na stację demontażu oraz wyposażeniem budynku w urządzenia wykorzystywane w procesie demontażu oraz zadaszeniem miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych. Wykaz odpadów mogących powstać w trakcie realizacji inwestycji przedstawiony został poniższej. Przedstawione dane są szacunkowe. Ilości i rodzaje powstających odpadów powinny zostać dokładniej określone na etapie przygotowania placu budowy przez wykonawcę robót. 1. Opakowania z papieru i tektury (kod odpadu: ) 0,1 Mg 2. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu: ) 0,1 Mg 3. Opakowania z drewna (kod odpadu: ) 0,1 Mg 4. Drewno (kod odpadu: ) 0,5 Mg 5. Odpadowa papa (kod odpadu: ) 0,1 Mg. Powstające odpady będą magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach, w wydzielonych miejscach na placu budowy inwestycji, w obrębie działki nr 4/46 zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 21 kwietnia o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę na zlecenie Inwestora. Jest on odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów. Odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. W pierwszej kolejności zostaną przekazane firmom zewnętrznym do odzysku. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk będzie niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady będą unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W trakcie prowadzenia prac budowlanych, nastąpi emisja spalin ze środków transportu

21 dowożących towar i wyposażenie zakładu. Emisje te nie będą powodować znaczącego oddziaływania na stan powietrza. Będą w zasadzie uciążliwościami lokalnymi, krótkotrwałymi i nie powodującymi trwałych zmian w środowisku. Źródłami hałasu na etapie budowy są: samochody dostarczające materiały budowlane i urządzenia stanowiące wyposażenie stacji demontażu oraz ręczny sprzęt mechaniczny. Uciążliwości wynikające z pracy powyższych urządzeń będą miały charakter lokalny, krótkookresowy i ograniczony tylko do czasu pracy poszczególnych urządzeń podczas trwania prac. Chroniąc środowisko należy ograniczyć prowadzenie prac wyłącznie do pory dziennej, zabezpieczenia sprzętu budowlanego i pojazdów przed możliwością wycieków paliwa i smarów, oraz wprowadzenia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie prac budowlanych tj. minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów przez racjonalną i oszczędną gospodarkę materiałami budowlanymi, selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadów. Przy prawidłowo prowadzonych pracach na etapie realizacji przedsięwzięcia, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i nie wpływające ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego. 2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcie będzie powodować następujące emisje do środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, powstawanie odpadów, powstawanie ścieków bytowych i przemysłowych Emisje zanieczyszczeń do powietrza Warunki klimatyczne w rejonie zakładu Klimat Pojezierza Mazurskiego, charakteryzuje się względnym kontynentalizmem, zaś Pojezierze Mrągowskie, ma największe zachmurzenie, największe prędkości wiatru i poza górami należy do najzimniejszych rejonów Polski. Średnia roczna temperatur wynosi

22 6,6ºC. Najwyższe średnie maksima występują zwykle w lipcu, którego średnia miesięczna temperatura wynosi 17,4ºC. Najzimniejszym jest luty, ze średnią temperaturą - 4,8ºC. Obszar całych Mazur to strefa stałego ścierania się mas powietrza atlantyckiego i kontynentalnego. W ostatnich 5-10 latach obserwowany jest także wzrost ilości dni (zwłaszcza wiosną i wczesnym latem) z napływem powietrza zwrotnikowego. Stąd też, w zależności od dominacji jednej z nich, pojawiają się tu bądź mroźne i słoneczne, bądź ciepłe i deszczowe zimy lub gorące i suche lata (1992, 1994, 1999), na przemian z chłodnymi i wilgotnymi (1991, 1993, 1997). Wyniesienie nad poziom morza, duże nagromadzenie otwartych zbiorników wodnych, a także terenów podmokłych powoduje, że poszczególne pory roku wkraczają tu w innych terminach, niż w pozostałych regionach kraju. Wpływ wód powierzchniowych zaznacza się także w wilgotności powietrza. Najniższe wartości wilgotności względnej powietrza występu-ją w maju i czerwcu (73%, 74%), a najwyższe w listopadzie i grudniu (89%, 90%) - w których to miesiącach występuje najwięcej mgieł. Średnio w roku notuje się 38 dni z mgłą. Najwięcej dni słonecznych przypada na maj i czerwiec oraz wrzesień, natomiast najmniej na listopad i grudzień. W ciągu całego roku jest tu ok. 110 dni z pełnym zachmurzeniem i ok. 160 dni z zachmurzeniem częściowym. Średnia roczna suma opadów wynosi 576 mm. Minimum przypada na marzec (23 mm), a maksimum na lipiec (78 mm). W układzie rocznym dominują wiatry z kierunku południowo zachodniego i zachodniego. Zdecydowanie najrzadziej wieją wiatry z kierunku północno - wschodniego, a także północnego i wschodniego. Długość okresu wegetacyjnego to około 209 dni

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie. Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 31.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 20.04.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.19.2012 z dnia 27.12.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Warszawa, dnia 14 grudnia 2006 r. Informacja w zakresie prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz właściwej klasyfikacji odpadów pochodzących z tych pojazdów w świetle przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno budowlanych:

Realizacja inwestycji wymagać będzie następujących prac adaptacyjno budowlanych: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.22.2012 z dnia 26.07.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.20.2013 Namysłów, dn. 05.02.2014 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji

Zestawienie potencjalnych odpadów powstających na etapie realizacji 7.4 Charakterystyka oddziaływania odpadami 7.4.1 Etap realizacji przedsięwzięcia Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie największej ilości odpadów ze względu na konieczność wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.21.2012 Namysłów, dn. 02.07.2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-19-03/2012 P/12/180 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/180 Recykling pojazdów

Bardziej szczegółowo

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej GOSPODARKA ODPADAMI Na wstępie należy zaznaczyć, że linia tramwajowa w trakcie eksploatacji nie powoduje powstawania żadnych odpadów. Jedynie użytkownicy trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek będą wytwarzali

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m

P O S T A N O W I E N I E. p o s t a n a w i a m RG.6220.3.3.2012 Piechowice, dnia 09 lipca 2012 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 5 października 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 5 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1694 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 6220.7.6.2012 Oleśnica, dnia 29 maja 2012 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE

SKŁADOWISKO ODPADÓW W JASKÓŁOWIE Karta składowiska w Jaskółowie Załącznik II Tabela 1: Karta składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaskółowie L.p. 1. Ogólne informacje o obiekcie 1.1. Nazwa i adres składowiska Międzygminne

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych

Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów Warszawa 7 luty 2006 roku Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Zbieranie pojazdów jest

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia

URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW Plac Kościuszki 5, Kleczew TEL: , NIP: , REGON: Kleczew, dnia Znak sprawy: GK.6220.00028.2014 Numer pisma: GK.KW-01160/14 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust., art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. dla przedsięwzięcia o nazwie:

Karta informacyjna. dla przedsięwzięcia o nazwie: Karta informacyjna dla przedsięwzięcia o nazwie: Realizacja punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działkach nr 239/1 i nr 239/2 obr.3 w miejscowości Sławno Inwestor: SKUP ZŁOMU DULMED BARTŁOMIEJ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Znak: IROŚ/a/3/2010 z dnia 23.08.2010r. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Według art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO I. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie odwodnienia korony projektowanego

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z

ODPADY NIEBEZPIECZNE * Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne * Odpady z ODPADY NIEBEZPIECZNE 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje 03 02 03* Metaloorganiczne

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach RG. 7625-14/ 07 Siemiatycze 04.02.2008r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie warsztatu napraw i konserwacji maszyn rolniczych Inwestor: Joanna Szypulska Gęś 228, 21-205 Jabłoń Adres inwestycji: dz. nr 684/2 Gęś, gm. Jabłoń

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach S. 6220.2.2013 Wieleń, dnia 21 maja 2013 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I E C I A. Remont chodników przy ulicy Bankowej w Strzegomiu

K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I E C I A. Remont chodników przy ulicy Bankowej w Strzegomiu K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I E C I A Remont chodników przy ulicy Bankowej w Strzegomiu zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo