Giełdowa Platforma. Jan Noworyta Kamil Brodziński Forum Obrotu 2012 Giżycko, 26 czerwca 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Giełdowa Platforma. Jan Noworyta Kamil Brodziński Forum Obrotu 2012 Giżycko, 26 czerwca 2012"

Transkrypt

1 Giełdowa Platforma Informacyjna Jan Noworyta Kamil Brodziński Forum Obrotu 2012 Giżycko, 26 czerwca 2012

2 PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa 2009/72/WE z 13 lipca 2009 dot. zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Rozporządzenie nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do trans-granicznej wymiany energii, Rozporządzenie nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT), Ustawa prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE Operator, Wytyczne ERGEG w sprawie transparentności danych z rynku energii elektrycznej z 7 grudnia 2010 r.

3 GIEŁDOWA PLATFORMA INFORMACYJNA Stworzony został Zespół Roboczy z udziałem przedstawicieli wszystkich interesariuszy, w tym PSEO i URE, podjęte zostały prace projektowe w oczekiwaniu na publikację dokumentów wykonawczych ACER (III kwartał 2012) Platforma będzie obejmowała odrębnie rynki energii elektrycznej i gazu Platforma będzie ogólnodostępna i dobrowolna, a publikacja i korzystanie z danych bezpłatne, w zakresie informacji REMIT udział będzie wynikał z podpisanej umowy dwustronnej uczestnika rynku z TGE, zakres publikowanych danych REMIT zostanie doprecyzowany po publikacji wytycznych KE i ACER w 2012 r., w miarę potrzeb dane będą agregowane i anonimizowane, dane uczestników rynku będą publikowane w jednakowym standardzie dla poszczególnych grup uczestników rynku (czas, forma, zakres, agregacja), zakres publikowanych danych i forma ich prezentacji będą analizowane i będą podlegać modyfikacjom po konsultacjach z uczestnikami rynku. 3

4 FUNDAMENTALNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Giełdowa Platforma Informacyjna Platforma będzie obejmowała odrębnie dwa rynki: energii elektrycznej i gazu, w zakresie informacji rynkowej udział będzie dobrowolny, w zakresie informacji REMIT udział będzie wynikał z podpisanej umowy dwustronnej z TGE w jednej z dwu opcji realizacyjnej przez uczestnika rynku: obowiązki publikacyjne REMIT na stronie TGE, obowiązki publikacyjne REMIT na własnej stronie internetowej, natomiast na stronie TGE publikowana będzie kopia tych informacji i informacje zbiorcze, publikacja danych i korzystanie z danych będzie bezpłatne, platforma informacyjna będzie ogólnodostępna, w miarę potrzeb i zgodnie z przyjętymi ustaleniami, dane będą agregowane i anonimizowane, dane uczestników rynku będą przekazywane do TGE poprzez wypełnienie uzgodnionych formularzy i publikowane w jednakowym standardzie dla poszczególnych grup uczestników rynku (czas, forma, zakres, agregacja).

5 ZAKRES DANYCH I INFORMACJI NA GPI dane handlowe - wyniki notowań, informacja bieżąca, informacja historyczna, dane techniczne - podaż i popyt (plan i wykonanie), informacje operatorskie, informacje mające wpływ na decyzje transakcyjne, informacje o awariach i ograniczeniach, dane stałe rynku (wytwarzanie, system przesyłowy, zdolności wymiany trans- granicznej, uczestnicy rynku) informacje prawne, informacje dotyczące rynków zagranicznych energii i gazu, inne informacje zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, informacje REMIT, w tym (zgodnie z przepisami): raportowanie transakcji rynków fizycznych i finansowych dla energii i gazu, informacje wewnętrzne (poufne), informacje fundamentalne (operatorskie, struktura rynku, struktura sieci), Informacje wielkich odbiorców, raportowanie naruszeń w zakresie konkurencji. 5

6 ZAKRES INFORMACJI - PAKIET STARTOWY Minimum informacyjne platformy na pierwszym etapie: dostępne moce wytwórcze - po agregacji w podziale na paliwa, prognozy produkcji z uwzględnieniem rodzaju paliwa planowane zapotrzebowanie i wykonanie, publikowane niezwłocznie po otrzymaniu danych, moce wytwórcze w postojach planowanych i nieplanowanych, publikacja zdarzeń powodujących zmiany w produkcji lub zapotrzebowaniu. Uwagi: Zakres publikowanych danych REMIT zostanie doprecyzowany po publikacji wytycznych KE i ACER. Zakres publikowanych danych i forma ich prezentacji będzie ulegać stałemu rozwojowi i modyfikacjom po konsultacjach z uczestnikami rynku.

7 ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE GPI GPI będzie publikowana na dedykowanej witrynie internetowej z odrębnym adresem, Oprogramowanie GPI będzie korzystać z dedykowanych serwerów, Witryna internetowa TGE będzie zawierać odnośniki do witryny GPI, Witryna internetowa GPI będzie zawierać odnośniki do witryny TGE oraz linki, Witryna internetowa GPI będzie składać się z sekcji tematycznych, Witryna będzie wielojęzyczna (minimum: polski i angielski), Dane będą prezentowane w formie tabelarycznej lub/i w formie wykresów, GPI umożliwi publikację informacji tekstowych zarówno wprowadzanych przez operatora GPI jak i bezpośrednio uprawnionych uczestników rynku, GPI będzie stwarzało możliwość publikacji wypełniających obowiązki REMIT, Zapewniona będzie możliwość komunikacji uczestników rynku z operatorem GPI, Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia DOSTĘPU LIMITOWANEGO - PŁATNEGO w zakresie analiz i danych przetworzonych przez TGE.

8 FORUM FLORENCKIE Zgłoszone pytania i wątpliwości do Rozporządzenia REMIT ENTSOE proponuje Komisji Europejskiej podjęcie działań w celu zapewnienia skutecznego stosowania Rozporządzenia REMIT przez kraje spoza Unii, których rynki mają bezpośredni wpływ na Rynek UE, tak aby nie występowała nierównowaga transparentności. Niezbędne jest zachowanie równowagi miedzy poufnością a przejrzystością tak, aby nie zakłócić konkurencyjności; publikowane dane powinny być agregowane. Należy zinterpretować treść Dyrektywy 2008/114/WE dot. infrastruktury krytycznej i jej szczególnej ochrony w kontekście publikacji wg Rozporządzenia REMIT, Oczekiwane jest zdefiniowanie informacji wewnętrznych / poufnych oraz publikacji rozporządzeń określających zasady i zakres danych transakcyjnych oraz zakresu raportowania stanu urządzeń odbiorczych. Pobieranie danych, informacji i raportów powinno, o ile to jest możliwe, być dokonywane za zgodą zainteresowanych bezpośrednio od podmiotów będących właścicielami danych (najlepiej wg wytycznych ERGEG).

9 PODSUMOWANIE KONFERENCJI WE WIEDNIU (1) Opinie uczestników rynku nt. stosowania Rozporządzenia REMIT Opublikowane 20 grudnia 2011 r. wytyczne ACER do Rozporządzenia REMIT zawierające definicje informacji poufnych / wewnętrznych nie są wykładnią prawną, co stwarza szereg dodatkowych ryzyk regulacyjnych Regulatorzy zapewnili, że uczestnicy rynków energii i gazu uzyskają wkrótce informacje w zakresie: zakresu informacji poufnej (inside information) definicji informacji mającej wpływ na cenę (price significant) definicji dokładnej informacji (precise information) publikacji informacji (opcje: własna strona, strona operatora, inne lokalizacje) i sposobu aktualizacji danych listy transakcje podlegających raportowaniu oraz miejsca i czasu publikacji

10 PODSUMOWANIE KONFERENCJI WE WIEDNIU (2) Wdrożenie i stosowanie REMIT Informacja wewnętrzna / poufna (inside information) i manipulacja na rynku: Definicja wg Dyrektywy MAD - spójna z regulacjami rynku finansowego, ale dopasowane do specyfiki rynków energii i gazu Zgodnie z zapowiedziami ACER definicje i zasady publikacji zostaną dopracowane w wytycznych Zgłoszono propozycję, aby miejscem publikacji informacji poufnych / wewnętrznych była platforma ENTSO.NET Obowiązkowa rejestracja wszystkich uczestników rynków energii i gazu w rejestrach prowadzonych przez Urzędy Regulacji Uwaga: format, zasady i definicje w zakresie rejestracji ACER opublikuje do 29 czerwca 2012

11 PODSUMOWANIE KONFERENCJI WE WIEDNIU (3) Monitorowanie rynku i zasady współpracy Monitorowanie rynku będzie się odbywało na dwóch: szczeblach krajowym (Urząd Regulacji) i europejskim (ACER). W przypadku wykrycia nadużyć na rynku przez ACER w zależności od natury nadużycia informowane będą: DG COMP - w przypadku zdarzeń o charakterze naruszenia zasad konkurencji, ESMA w przypadku zdarzeń zdefiniowanych w Dyrektywie MAD, Urząd Regulacji w przypadku zdarzeń zdefiniowanych w Rozporządzeniu REMIT W przypadku wykrycia nadużyć na rynku przez Urząd Regulacji w zależności od natury nadużycia informowane są: UOKiK - w przypadku zdarzeń o charakterze zakłócenia konkurencji, Regulator Rynku Finansowego w przypadku zdarzeń zdefiniowanych w Dyrektywie MAD, ACER w przypadku zdarzeń zdefiniowanych w Rozporządzeniu REMIT.

12 PODSUMOWANIE KONFERENCJI WE WIEDNIU (4) Monitorowanie rynku i zasady współpracy -raportowanie transakcji i danych fundamentalnych : Centralne repozytorium będzie prowadzone przez ACER. Dostęp do niego będą miały unijne instytucje regulacyjne (np. DG COMP, ESMA) i w zależności od potrzeb Urzędów Regulacji. Zbierane będą informacje dot. wszystkich transakcji rynkowych, z wykorzystaniem doświadczeń i regulacji rynków finansowych (MiFID, MiFID II, EMIR). Przewiduje się stworzenie listy kontraktów i derywatów, które będą raportowane. Uwaga: zastosowana będzie szerokie pojęcie kontraktów i derywatów, jakie mają być raportowane, ale ACER może też stworzyć listę standaryzowanych produktów w obrocie na zorganizowanych rynkach (postulat Niemców: wg modelu MiFID). Format i zakres zbieranych danych jest ściśle konsultowany z ESMA, tak aby stosując wymogi Rozporządzenia EMIR uniknąć podwójnego raportowania.

13 PODSUMOWANIE KONFERENCJI WE WIEDNIU (5) Monitorowanie rynku i zasady współpracy -raportowanie transakcji i danych fundamentalnych cd.: ACER i DG ENER oczekują, że głównymi kanałami dostarczania danych przez uczestników rynków do centralnego repozytorium będą pośrednicy głównie operatorzy rynków np. giełdy, brokerzy, w zakresie informacji o transakcjach i danych fundamentalnych; dobrze została przyjęta inicjatywa CEGH, który zapewni możliwość raportowania transakcji, ale istnieje możliwość przekazywania niektórych danych bezpośrednio, np. z rynku OTC. Rekomendacja ACER dotycząca raportowania danych będzie zawierała szczegółowe informacje na temat rodzajów kontraktów, formatów danych i czasów ich raportowania. Harmonogram działań ACER w zakresie raportowania transakcji i danych fundamentalnych: czerwiec - lipiec 2012 konsultacje społeczne lipiec 2012 publiczne warsztaty wrzesień 2012 rekomendacja ACER do KE 1 stycznia 2013 rozpoczęcie zbierania danych

14 Przykłady rozwiązań w zakresie platform informacyjnych w innych krajach 14

15 STRONA EEX - DANE Z RYNKU NIEMIECKIEGO

16 STRONA KONSUMENTA RYNKU FRANCUSKIEGO PUBLIKOWANE SĄ DANE O PRODUKCJI 157 JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH!

17 STRONA RTE RYNEK FRANCUSKI DANE ON-LINE PUBLIKOWANE PRZEZ RTE O GENERACJI FRANCUSKIEGO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

18 STRONA GME RYNEK WŁOSKI

19 STRONA RED RYNEK HISZPAŃSKI PRODUKCJA I PODAŻ W CZASIE RZECZYWISTYM

20 STRONAD RED RYNEK HISZPAŃSKI PRODUKCJA W CZASIE RZECZYWISTYM ZAGREGOWANA W ZALEŻNOŚCI OD WYKORZYSTYWANEGO PALIWA

21 Dziękuję za uwagę 21

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012

TGE SA w 2012. Grzegorz Onichimowski. Giżycko, 25 czerwca 2012 FORUM OBROTU 2012: TGE SA w 2012 Grzegorz Onichimowski Giżycko, 25 czerwca 2012 TGE SA ZMIENIŁA WŁAŚCICIELA, ALE NIE ZMIENIŁA FILOZOFII SWEGO DZIAŁANIA Podtrzymujemy nasz stały dialog z Członkami TGE (Rada

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie

Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie 79 Paweł Hawranek *, Dariusz Michalski ** Analiza wpływu Dyrektywy MIFID II na rynek energii elektrycznej w Europie Spis treści I. Wprowadzenie II. Pakiet legislacyjny odpowiedź na kryzys fi nansowy III.

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULACJA HFT/ALGO TRADING W NIEMCZECH Firmy HFT będą podlegały obowiązkowi uzyskania licencji niemieckiego nadzoru finansowego Bafin STR.

REGULACJA HFT/ALGO TRADING W NIEMCZECH Firmy HFT będą podlegały obowiązkowi uzyskania licencji niemieckiego nadzoru finansowego Bafin STR. Paweł Kuskowski, Przewodniczący Zarządu SCP Drodzy Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, W tym roku 10 i 11 października organizujemy II Ogólnopolską Konferencję Compliance. Wydarzenie to będzie dwudniowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 6.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów

Współpraca Regulatorów Energetyki. Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Programy zgodności w spółkach operatorów 04 2009 NR 4 (66) 1 lipca 2009 ISSN 1506-090X cena 15 zł w numerze m.in.: Współpraca Regulatorów Energetyki Giełdy energii elektrycznej w Unii Europejskiej Programy zgodności w spółkach operatorów Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo