Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel , fax www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I"

Transkrypt

1 Poddębice, dn r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012 Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach : Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej bielonej 13 nitkowej o szerokości 90 cm pakowanej w składki po 100 mb., cena zostanie podana za metr bieżący. Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 1, 2, 13, 14, 17 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów z gazy sklasyfikowanych jako inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku w klasie II A reguła 7. Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o wymiarach 14 cm x 3 m. Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie wiskozowej 2,5 cmx 5 m. Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie wiskozowej 5 cm x 5m. Pytanie 6. Pytanie 7. Pytanie 8. Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający mógłby określić rozmiar. Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej niejałowej 4 w 20 nitkowej 45cm x 45 cm (+/-10%) z wszytym w brzeg serwety elementem kontrastującym w postaci ( pvc chipa). Dotyczy Pakietu nr 13 i Pakietu nr 14 poz Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych 17 nitkowych 8 warstwowych. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów wysokochłonnych o wymiarach 10 x 10 cm lub 10 cm x 20 cm. Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 80 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch elastycznych ściągaczy taliowych, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści gazę 17-sto nitkową 90 cm x 100 mb z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego? Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 sto nitkowe? Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 8 W jakich granicach rozmiarowych Zamawiający oczekuje podkład podgipsowy? Pytanie 14. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 x 10 cm? Pytanie 15. Dotyczy Pakietu nr 13 i 14 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 sto nitkowe? Pytanie 16. Dotyczy Pakietu nr 16 Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z elementem RTG i tasiemką? Pytanie 17. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w 3 ust. 2 zapisu: Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % ilości określonej w niniejszej nr konta: str. 1 z 6

2 umowie. Pytanie 18. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w 6 ust. 6 zapisu o treści: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, - wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, - istotnej zmiany cen przez producenta. Pytanie 19. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 6 ust. 7 i 8? Pytanie 20. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w 7 ust. 1 pkt. 1.1 zapisu: 3 % wartości brutto określonej w 6 ust 1 umowy zmienić na: 3 % wartości niezrealizowanej części umowy. Oraz w pkt. 1.3: 3% wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1 umowy zmienić na: 3 % wartości niezrealizowanej części umowy. Pytanie 21. Dotyczy Pakietu nr 8 Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru podkładu pod gips: 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm x 3 m? Pytanie 22. Dotyczy Pakietu nr 13, 14 Czy należy zaoferować kompresy gazowe jałowe sterylizowane w parze wodnej? Pragniemy poinformować, iż sterylizacja parą wodną jest najbezpieczniejsza formą sterylizacji dla pacjenta. Pytanie 23. Dotyczy Pakietu nr 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ligninę w arkuszach bieloną opakowanie 5 kg? Cena dla porównania zostanie podana za kg. Pytanie 24. Dotyczy projektu umowy Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Pytanie 25. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Prosimy o wyłączenie podanej pozycji do odrębnego pakietu. Pytanie 26. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 i 2 Prosimy o wyłączenie podanych pozycji do odrębnego pakietu. Pytanie 27. Pytanie 28. Pytanie 29. Pytanie 30. Pytanie 31. Pytanie 32. Pytanie 33. Pytanie 34. Pytanie 35. Pytanie 36. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-3 Prosimy o wyłączenie podanych pozycji do odrębnego pakietu. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający zmodyfikuje 3 ustęp 2 umowy w następujący sposób: Faktyczna ilość zamawianego przedmiotu umowy zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości przedmiotu umowy są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji gazy opatrunkowej om długości 100 mb z jednoczesnym przeliczeniem ilości? Dotyczy Pakietu nr 8 Prosimy o doprecyzowanie szerokości podkładu pod gips oczekiwanego w tej pozycji? Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach waty bawełniano wiskozowej? Dotyczy Pakietu nr 13 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów 17 - nitkowych? Dotyczy Pakietu nr 14 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów 17 - nitkowych? Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji ligniny w opakowaniach 5 kg z jednoczesnym przeliczeniem ilości? Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji chusty włókninowej? Dotyczy wzoru umowy 7 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację umowy: nr konta: str. 2 z 6

3 Pytanie 37. Pytanie 38. Pytanie 39. Pytanie 40. Pytanie 41. w wysokości 3% wartości niezrealizowanej umowy brutto określonej w 6 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia? Dotyczy wzoru umowy 7 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację umowy: w wysokości 3% niezrealizowanej wartości brutto określonej w 6 ust. 1. umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia? Dotyczy dokumentów przedmiotowych Poza sporem powinno być, iż postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu (III.5) i SIWZ (Rozdział 8 pkt 8.6) powinny być ze sobą spójne. W związku z rozbieżnościami pomiędzy Ogłoszeniem o zamówieniu i zapisami SIWZ dotyczącymi dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (w Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda próbek opisów lub fotografii natomiast w SIWZ mowa jest tylko o próbkach) wnosimy o skorelowanie zapisów a gdyby się okazało, że konieczna jest zmiana Ogłoszenia o zamówieniu to również z uwzględnieniem art. 12a PZP. Dotyczy Rozdziału 8 pkt 8.5 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność z wymienioną ustawą na każde jego żądanie w terminie nie przekraczającym 4 dni od otrzymania wezwania. Warunek ten jest już nieuprawnionym warunkiem zawieszającym. Wnosimy o jego wykreślenie. Zamawiający władny jest do oceny ofert tylko na podstawie dokumentów, które wykonawcy zobligowani byli złożyć do upływu terminu składania ofert. Naszym zdaniem, żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić, ze względu na nieostrość zapisu (jakie dokumenty?) do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego. Dotyczy Rozdziału 8 pkt 8.6 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek ( bezzwrotnych i bezpłatnych) oferowanego asortymentu. Naszym zdaniem przywołane zapisy są abuzywne, przez co umowa przynajmniej w części obarczona jest nieważnością. Treść zapisów narusza bowiem art i 2 oraz art. 353¹ kodeksu cywilnego, co przekłada się naruszenie przez Zamawiającego art. 14 PZP oraz wprost art. 97 ust. 1 PZP. Zgodnie z treścią art. 97 ust. 1 i ust. 2 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność oraz zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o dokonanie zmian w SIWZ poprzez wykreślenie spornego zapisu. Dotyczy Rozdziału 3 pkt. 3.5, 3.10 SIWZ oraz Pkt II 1.3 Ogłoszenia o zamówieniu Na podstawie jakiego obiektywnego wzorca będzie Zamawiający oceniała produkty w odniesieniu do wymaganych w SIWZ parametrów pakietach 2,16 i 17, w których ocena jakościowa stanowi aż 30% kryterium oceny. Dotyczy to takich parametrów jak dobra chłonność, trwałość brzegów ( niestrzępienie się). Czy przeprowadzona ocena odbędzie się w warunkach laboratoryjnych i jakiego algorytmu użyje Zamawiający we wszystkich kryteriach oceny w celu ustalenia prawidłowej oceny punktowej dla poszczególnych badań? Która próbka otrzyma maksymalna ilość punktów a która 0 punktów. Prosimy również o informację czy wszyscy członkowie Komisji oceniającej próbki (zgodnie ze swoją wiedzą i swoim doświadczeniem), są ich bezpośrednimi użytkownikami? Nadmieniamy, iż sposób oceny próbek powinien być wskazany w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości w dokumentacji postępowania ( zob. chociażby Wyrok Zespołu Arbitrów z 13 marca 2007 r.( sygn. UZP/ZO/0-226/07). Orzecznictwo wyraźnie wskazuje ( zob. sygn. Akt UZP/ZO/0-1373/04, sygn. Akt UZP/ZO/0-1593/06, sygn. Akt UZP/ZO/0-1855/06), że kryteria oceny ofert powinny być tak skonstruowane, żeby do minimum ograniczyć subiektywne odczucia i osobiste preferencje członków komisji przetargowej. Zastosowanie subiektywnego kryterium oceny ofert, na podstawie którego każdy z członków komisji dokonuje oceny indywidualnej biorąc pod uwagę załączone oraz parametry nr konta: str. 3 z 6

4 materiałów przewidzianych do zastosowania w odniesieniu do parametrów przyjętych w SIWZ, stanowi rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o dookreślenie kryteriów oceny ofert lub wykreślenie spornych kryteriów oceny jakościowej. Pytanie 42. Dotyczy 1 ust. 3; 2 ust. 1 oraz 4 ust. 2 i ust. 3 wzór umowy. Ponieważ Zamawiający zabezpieczył swoje racje wprowadzając krótszy termin dostawy w uzasadnionych przypadkach wnosimy o wyrażenie zgody i zmodyfikowanie na wydłużanie terminu dostawy zwykłej ( 1ust. 3), terminów reklamacyjnych, o których mowa w 4 ust. 2 i ust. 3, tak, by terminy te wynosiły odpowiednio 3 dni robocze a termin o którym mowa w 2 ust. 1 wynosił 2 dni robocze. Ponieważ często jesteśmy uzależnieni od tzw. siły wyższej w kooperacjach z naszymi kontrahentami oraz ze względu na wymogi logistyczne wnioskowane terminy dostaw pozwolą z należytą starannością i na najwyższym poziomie realizować postanowienia umowne. Pytanie 43. Dotyczy 7 ust. 1 wzór umowy- Zgodnie z art. 3531k.c. zasady współżycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokiej kary umownej wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art k.c. Również wprowadzenie nieostrych zapisów doprowadzić może do dowolności interpretacyjnej przez Zamawiającego oraz arbitralnych decyzji w wymierzaniu kar umownych naruszających interesy wykonawców. Prosimy zatem o zmianę 7 ust. 1 wzoru umowy na następujący: 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne: 1.1 w wysokości 1% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 1.2 w wysokości 0,1% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w 1 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 1.3 w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, 1.4 w wysokości 0,1% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w 4 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, 1.5 w wysokości 0,1% wartości towaru w danej części, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dostarczonej dostawy w terminie określonym w 2 ust. 1. Pytanie 44. Dotyczy 8 ust. 6 wzór umowy Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego możliwości rozwiązania umowy w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. Zapis dotychczasowy o naruszaniu postanowień umowy jest zbyt enigmatyczny i może rodzić wątpliwości interpretacyjne w przypadku sporu sądowego. Zakreślenie terminu 3 miesięcznego ogranicza prawa wykonawcy chociażby w kontekście art k.c. i w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną z mocy 58 1 i 3 k.c. Pytanie 45. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie gazy szer. 90 cm x 100m. Pytanie 46. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie plastra z opatrunkiem na tkaninie o dł 1 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości. Pytanie 47. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie jałowego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną. Pytanie 48. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych, 8 warstwowych. Pytanie 49. Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych, 8 warstwowych. ODPOWIEDZI: nr konta: str. 4 z 6

5 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy opatrunkowej bielonej 13 nitkowej o szerokości 90 cm pakowanej w składki po 100 mb., z podaniem ceny za metr bieżący. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych jako inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku w klasie II A reguła 7 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 5 poz. 3 opasek gipsowych o wymiarach 14 cm x 3 m. 4. Zgodnie z SIWZ. 5. Zgodnie z SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 7. Zgodnie z SIWZ. 8. Zgodnie z SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowych kompresów wysokochłonnych o wymiarach 10 x 10 cm. 10. Zamawiający nie zamieścił w SIWZ Pakietu nr Zgodnie z SIWZ. 12. Zgodnie z SIWZ. 13. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 1 kompresów 10 cm x 10 cm. 15. Zgodnie z SIWZ. 16. Zgodnie z SIWZ. 17. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie umowa zostanie zrealizowana, jednocześnie zaznacza, że dołożył należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki finansów publicznych do gospodarowania środkami finansowymi w sposób racjonalny i celowy. Racjonalnym jest zatem zamawianie określonych materiałów opatrunkowych w sposób wynikający z aktualnych potrzeb, natomiast za zupełnie niecelowe należy uznać zamawianie go i magazynowanie w przypadku, gdy zawarta umowa przewiduje konieczność zakupu w określonych granicach, nawet w sytuacji zmniejszonego zużycia bieżącego, czego w przypadku materiałów opatrunkowych wykluczyć nie można. 18. Zgodnie z SIWZ. 19. Zgodnie z SIWZ. 20. Zgodnie z SIWZ. 21. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 22. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych jałowych sterylizowanych w parze wodnej. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 ligniny w opakowaniach 5 kg z wyceną podaną za kg. 24. Za dni robocze Zamawiający uznaję dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 25. Zgodnie z SIWZ. 26. Zgodnie z SIWZ. 27. Zgodnie z SIWZ. 28. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie umowa zostanie zrealizowana, jednocześnie zaznacza, że dołożył należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki finansów publicznych do gospodarowania środkami finansowymi w sposób racjonalny i celowy. Racjonalnym jest zatem zamawianie określonych materiałów opatrunkowych w sposób wynikający z aktualnych potrzeb, natomiast za zupełnie niecelowe należy uznać zamawianie go i magazynowanie w przypadku, gdy zawarta umowa przewiduje konieczność zakupu w określonych granicach, nawet w sytuacji zmniejszonego zużycia bieżącego, czego w przypadku materiałów opatrunkowych wykluczyć nie można. nr konta: str. 5 z 6

6 29. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy opatrunkowej o długości 100 mb z podaniem ceny za metr bieżący. 30. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 31. Zgodnie z SIWZ. 32. Zgodnie z SIWZ. 33. Zgodnie z SIWZ. 34. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 ligniny w opakowaniach 5 kg z wyceną podaną za kg. 35. Zgodnie z SIWZ. 36. Zgodnie z SIWZ. 37. Zgodnie z SIWZ. 38. Wypełniając ogłoszenie o zamówieniu będące formularzem interaktywnym zamieszczonym na portalu Biuletyn Zamówień Publicznych jest jedynie możliwość zaznaczenia opcji próbki, opisy lub fotografie - nie ma możliwości zaznaczenia samych próbek, jednakże Zamawiający dokona modyfikacji ogłoszenia o zamówienia traktując próbki jako inne dokumenty wymagane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom. 39. Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia o którym mowa w pkt. 8.5 SIWZ i na podstawie tego oświadczenia będzie dokonana ocena, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia tych dokumentów w późniejszym etapie np. realizacji umowy. 40. Zamawiający wykreśli z ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ zapis o dostarczeniu bezzwrotnych próbek dodając zapis Jeżeli Wykonawca wymaga zwrotu próbek, bez względu na ich stan dołączy do oferty odpowiednie zastrzeżenie, że są one zwrotne po zakończeniu postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą próbki dotyczące wygranych pakietów zostają, u Zamawiającego zgodnie z art.97 ust 1 ustawy PZP. Zwrot próbek odbywa się na koszt Wykonawcy. 41. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Członkowie komisji przetargowej odpowiedzialni za ocenę próbek są ich bezpośrednimi użytkownikami w związku z czym ocena próbek będzie dokonana w sposób fachowy odpowiadający wieloletniemu doświadczeniu w pracy z przedmiotem zamówienia. 42. Zgodnie z SIWZ. 43. Zgodnie z SIWZ. 44. Prawa i obowiązki stron są wyraźnie sprecyzowanie w umowie a naruszenie ich powoduje możliwość rozwiązania umowy przez drugą stronę. 45. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy o szerokości 90 cm x 100m, z podaniem ceny za metr bieżący. 46. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra z opatrunkiem na tkaninie o dł. 1 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości. 47. Zgodnie z SIWZ. 48. Zgodnie z SIWZ. 49. Zgodnie z SIWZ. Na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin: składania ofert z r. (godzina 10:00) na r. (godzina 10:00), otwarcia ofert z r. (godzina 10:30) na r. (godzina 10:30), Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. PREZES ZARZĄDU dr n. med. Jan Krakowiak nr konta: str. 6 z 6

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia Szymany, dnia 10 lutego 2014 r. Numer Postępowania: WIM.261.3.2.2014 Wykonawcy Ubiegający się o udzielenie zamówienia Zamawiający, działając na zasadzie art. 41 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo