Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel , fax www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I"

Transkrypt

1 Poddębice, dn r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012 Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach : Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej bielonej 13 nitkowej o szerokości 90 cm pakowanej w składki po 100 mb., cena zostanie podana za metr bieżący. Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 1, 2, 13, 14, 17 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów z gazy sklasyfikowanych jako inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku w klasie II A reguła 7. Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o wymiarach 14 cm x 3 m. Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie wiskozowej 2,5 cmx 5 m. Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie wiskozowej 5 cm x 5m. Pytanie 6. Pytanie 7. Pytanie 8. Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający mógłby określić rozmiar. Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej niejałowej 4 w 20 nitkowej 45cm x 45 cm (+/-10%) z wszytym w brzeg serwety elementem kontrastującym w postaci ( pvc chipa). Dotyczy Pakietu nr 13 i Pakietu nr 14 poz Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych 17 nitkowych 8 warstwowych. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów wysokochłonnych o wymiarach 10 x 10 cm lub 10 cm x 20 cm. Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 80 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch elastycznych ściągaczy taliowych, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści gazę 17-sto nitkową 90 cm x 100 mb z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego? Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 sto nitkowe? Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 8 W jakich granicach rozmiarowych Zamawiający oczekuje podkład podgipsowy? Pytanie 14. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 x 10 cm? Pytanie 15. Dotyczy Pakietu nr 13 i 14 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 sto nitkowe? Pytanie 16. Dotyczy Pakietu nr 16 Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z elementem RTG i tasiemką? Pytanie 17. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w 3 ust. 2 zapisu: Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % ilości określonej w niniejszej nr konta: str. 1 z 6

2 umowie. Pytanie 18. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w 6 ust. 6 zapisu o treści: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, - wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, - istotnej zmiany cen przez producenta. Pytanie 19. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 6 ust. 7 i 8? Pytanie 20. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w 7 ust. 1 pkt. 1.1 zapisu: 3 % wartości brutto określonej w 6 ust 1 umowy zmienić na: 3 % wartości niezrealizowanej części umowy. Oraz w pkt. 1.3: 3% wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1 umowy zmienić na: 3 % wartości niezrealizowanej części umowy. Pytanie 21. Dotyczy Pakietu nr 8 Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru podkładu pod gips: 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm x 3 m? Pytanie 22. Dotyczy Pakietu nr 13, 14 Czy należy zaoferować kompresy gazowe jałowe sterylizowane w parze wodnej? Pragniemy poinformować, iż sterylizacja parą wodną jest najbezpieczniejsza formą sterylizacji dla pacjenta. Pytanie 23. Dotyczy Pakietu nr 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ligninę w arkuszach bieloną opakowanie 5 kg? Cena dla porównania zostanie podana za kg. Pytanie 24. Dotyczy projektu umowy Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Pytanie 25. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Prosimy o wyłączenie podanej pozycji do odrębnego pakietu. Pytanie 26. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 i 2 Prosimy o wyłączenie podanych pozycji do odrębnego pakietu. Pytanie 27. Pytanie 28. Pytanie 29. Pytanie 30. Pytanie 31. Pytanie 32. Pytanie 33. Pytanie 34. Pytanie 35. Pytanie 36. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-3 Prosimy o wyłączenie podanych pozycji do odrębnego pakietu. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający zmodyfikuje 3 ustęp 2 umowy w następujący sposób: Faktyczna ilość zamawianego przedmiotu umowy zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości przedmiotu umowy są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji gazy opatrunkowej om długości 100 mb z jednoczesnym przeliczeniem ilości? Dotyczy Pakietu nr 8 Prosimy o doprecyzowanie szerokości podkładu pod gips oczekiwanego w tej pozycji? Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach waty bawełniano wiskozowej? Dotyczy Pakietu nr 13 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów 17 - nitkowych? Dotyczy Pakietu nr 14 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów 17 - nitkowych? Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji ligniny w opakowaniach 5 kg z jednoczesnym przeliczeniem ilości? Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji chusty włókninowej? Dotyczy wzoru umowy 7 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację umowy: nr konta: str. 2 z 6

3 Pytanie 37. Pytanie 38. Pytanie 39. Pytanie 40. Pytanie 41. w wysokości 3% wartości niezrealizowanej umowy brutto określonej w 6 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia? Dotyczy wzoru umowy 7 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację umowy: w wysokości 3% niezrealizowanej wartości brutto określonej w 6 ust. 1. umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia? Dotyczy dokumentów przedmiotowych Poza sporem powinno być, iż postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu (III.5) i SIWZ (Rozdział 8 pkt 8.6) powinny być ze sobą spójne. W związku z rozbieżnościami pomiędzy Ogłoszeniem o zamówieniu i zapisami SIWZ dotyczącymi dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (w Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda próbek opisów lub fotografii natomiast w SIWZ mowa jest tylko o próbkach) wnosimy o skorelowanie zapisów a gdyby się okazało, że konieczna jest zmiana Ogłoszenia o zamówieniu to również z uwzględnieniem art. 12a PZP. Dotyczy Rozdziału 8 pkt 8.5 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność z wymienioną ustawą na każde jego żądanie w terminie nie przekraczającym 4 dni od otrzymania wezwania. Warunek ten jest już nieuprawnionym warunkiem zawieszającym. Wnosimy o jego wykreślenie. Zamawiający władny jest do oceny ofert tylko na podstawie dokumentów, które wykonawcy zobligowani byli złożyć do upływu terminu składania ofert. Naszym zdaniem, żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić, ze względu na nieostrość zapisu (jakie dokumenty?) do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego. Dotyczy Rozdziału 8 pkt 8.6 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek ( bezzwrotnych i bezpłatnych) oferowanego asortymentu. Naszym zdaniem przywołane zapisy są abuzywne, przez co umowa przynajmniej w części obarczona jest nieważnością. Treść zapisów narusza bowiem art i 2 oraz art. 353¹ kodeksu cywilnego, co przekłada się naruszenie przez Zamawiającego art. 14 PZP oraz wprost art. 97 ust. 1 PZP. Zgodnie z treścią art. 97 ust. 1 i ust. 2 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność oraz zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o dokonanie zmian w SIWZ poprzez wykreślenie spornego zapisu. Dotyczy Rozdziału 3 pkt. 3.5, 3.10 SIWZ oraz Pkt II 1.3 Ogłoszenia o zamówieniu Na podstawie jakiego obiektywnego wzorca będzie Zamawiający oceniała produkty w odniesieniu do wymaganych w SIWZ parametrów pakietach 2,16 i 17, w których ocena jakościowa stanowi aż 30% kryterium oceny. Dotyczy to takich parametrów jak dobra chłonność, trwałość brzegów ( niestrzępienie się). Czy przeprowadzona ocena odbędzie się w warunkach laboratoryjnych i jakiego algorytmu użyje Zamawiający we wszystkich kryteriach oceny w celu ustalenia prawidłowej oceny punktowej dla poszczególnych badań? Która próbka otrzyma maksymalna ilość punktów a która 0 punktów. Prosimy również o informację czy wszyscy członkowie Komisji oceniającej próbki (zgodnie ze swoją wiedzą i swoim doświadczeniem), są ich bezpośrednimi użytkownikami? Nadmieniamy, iż sposób oceny próbek powinien być wskazany w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości w dokumentacji postępowania ( zob. chociażby Wyrok Zespołu Arbitrów z 13 marca 2007 r.( sygn. UZP/ZO/0-226/07). Orzecznictwo wyraźnie wskazuje ( zob. sygn. Akt UZP/ZO/0-1373/04, sygn. Akt UZP/ZO/0-1593/06, sygn. Akt UZP/ZO/0-1855/06), że kryteria oceny ofert powinny być tak skonstruowane, żeby do minimum ograniczyć subiektywne odczucia i osobiste preferencje członków komisji przetargowej. Zastosowanie subiektywnego kryterium oceny ofert, na podstawie którego każdy z członków komisji dokonuje oceny indywidualnej biorąc pod uwagę załączone oraz parametry nr konta: str. 3 z 6

4 materiałów przewidzianych do zastosowania w odniesieniu do parametrów przyjętych w SIWZ, stanowi rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o dookreślenie kryteriów oceny ofert lub wykreślenie spornych kryteriów oceny jakościowej. Pytanie 42. Dotyczy 1 ust. 3; 2 ust. 1 oraz 4 ust. 2 i ust. 3 wzór umowy. Ponieważ Zamawiający zabezpieczył swoje racje wprowadzając krótszy termin dostawy w uzasadnionych przypadkach wnosimy o wyrażenie zgody i zmodyfikowanie na wydłużanie terminu dostawy zwykłej ( 1ust. 3), terminów reklamacyjnych, o których mowa w 4 ust. 2 i ust. 3, tak, by terminy te wynosiły odpowiednio 3 dni robocze a termin o którym mowa w 2 ust. 1 wynosił 2 dni robocze. Ponieważ często jesteśmy uzależnieni od tzw. siły wyższej w kooperacjach z naszymi kontrahentami oraz ze względu na wymogi logistyczne wnioskowane terminy dostaw pozwolą z należytą starannością i na najwyższym poziomie realizować postanowienia umowne. Pytanie 43. Dotyczy 7 ust. 1 wzór umowy- Zgodnie z art. 3531k.c. zasady współżycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokiej kary umownej wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art k.c. Również wprowadzenie nieostrych zapisów doprowadzić może do dowolności interpretacyjnej przez Zamawiającego oraz arbitralnych decyzji w wymierzaniu kar umownych naruszających interesy wykonawców. Prosimy zatem o zmianę 7 ust. 1 wzoru umowy na następujący: 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne: 1.1 w wysokości 1% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 1.2 w wysokości 0,1% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w 1 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 1.3 w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, 1.4 w wysokości 0,1% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w 4 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, 1.5 w wysokości 0,1% wartości towaru w danej części, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dostarczonej dostawy w terminie określonym w 2 ust. 1. Pytanie 44. Dotyczy 8 ust. 6 wzór umowy Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego możliwości rozwiązania umowy w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. Zapis dotychczasowy o naruszaniu postanowień umowy jest zbyt enigmatyczny i może rodzić wątpliwości interpretacyjne w przypadku sporu sądowego. Zakreślenie terminu 3 miesięcznego ogranicza prawa wykonawcy chociażby w kontekście art k.c. i w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną z mocy 58 1 i 3 k.c. Pytanie 45. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie gazy szer. 90 cm x 100m. Pytanie 46. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie plastra z opatrunkiem na tkaninie o dł 1 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości. Pytanie 47. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie jałowego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną. Pytanie 48. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych, 8 warstwowych. Pytanie 49. Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych, 8 warstwowych. ODPOWIEDZI: nr konta: str. 4 z 6

5 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy opatrunkowej bielonej 13 nitkowej o szerokości 90 cm pakowanej w składki po 100 mb., z podaniem ceny za metr bieżący. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych jako inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku w klasie II A reguła 7 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 5 poz. 3 opasek gipsowych o wymiarach 14 cm x 3 m. 4. Zgodnie z SIWZ. 5. Zgodnie z SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 7. Zgodnie z SIWZ. 8. Zgodnie z SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowych kompresów wysokochłonnych o wymiarach 10 x 10 cm. 10. Zamawiający nie zamieścił w SIWZ Pakietu nr Zgodnie z SIWZ. 12. Zgodnie z SIWZ. 13. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 1 kompresów 10 cm x 10 cm. 15. Zgodnie z SIWZ. 16. Zgodnie z SIWZ. 17. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie umowa zostanie zrealizowana, jednocześnie zaznacza, że dołożył należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki finansów publicznych do gospodarowania środkami finansowymi w sposób racjonalny i celowy. Racjonalnym jest zatem zamawianie określonych materiałów opatrunkowych w sposób wynikający z aktualnych potrzeb, natomiast za zupełnie niecelowe należy uznać zamawianie go i magazynowanie w przypadku, gdy zawarta umowa przewiduje konieczność zakupu w określonych granicach, nawet w sytuacji zmniejszonego zużycia bieżącego, czego w przypadku materiałów opatrunkowych wykluczyć nie można. 18. Zgodnie z SIWZ. 19. Zgodnie z SIWZ. 20. Zgodnie z SIWZ. 21. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 22. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych jałowych sterylizowanych w parze wodnej. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 ligniny w opakowaniach 5 kg z wyceną podaną za kg. 24. Za dni robocze Zamawiający uznaję dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 25. Zgodnie z SIWZ. 26. Zgodnie z SIWZ. 27. Zgodnie z SIWZ. 28. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie umowa zostanie zrealizowana, jednocześnie zaznacza, że dołożył należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki finansów publicznych do gospodarowania środkami finansowymi w sposób racjonalny i celowy. Racjonalnym jest zatem zamawianie określonych materiałów opatrunkowych w sposób wynikający z aktualnych potrzeb, natomiast za zupełnie niecelowe należy uznać zamawianie go i magazynowanie w przypadku, gdy zawarta umowa przewiduje konieczność zakupu w określonych granicach, nawet w sytuacji zmniejszonego zużycia bieżącego, czego w przypadku materiałów opatrunkowych wykluczyć nie można. nr konta: str. 5 z 6

6 29. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy opatrunkowej o długości 100 mb z podaniem ceny za metr bieżący. 30. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 31. Zgodnie z SIWZ. 32. Zgodnie z SIWZ. 33. Zgodnie z SIWZ. 34. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 ligniny w opakowaniach 5 kg z wyceną podaną za kg. 35. Zgodnie z SIWZ. 36. Zgodnie z SIWZ. 37. Zgodnie z SIWZ. 38. Wypełniając ogłoszenie o zamówieniu będące formularzem interaktywnym zamieszczonym na portalu Biuletyn Zamówień Publicznych jest jedynie możliwość zaznaczenia opcji próbki, opisy lub fotografie - nie ma możliwości zaznaczenia samych próbek, jednakże Zamawiający dokona modyfikacji ogłoszenia o zamówienia traktując próbki jako inne dokumenty wymagane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom. 39. Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia o którym mowa w pkt. 8.5 SIWZ i na podstawie tego oświadczenia będzie dokonana ocena, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia tych dokumentów w późniejszym etapie np. realizacji umowy. 40. Zamawiający wykreśli z ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ zapis o dostarczeniu bezzwrotnych próbek dodając zapis Jeżeli Wykonawca wymaga zwrotu próbek, bez względu na ich stan dołączy do oferty odpowiednie zastrzeżenie, że są one zwrotne po zakończeniu postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą próbki dotyczące wygranych pakietów zostają, u Zamawiającego zgodnie z art.97 ust 1 ustawy PZP. Zwrot próbek odbywa się na koszt Wykonawcy. 41. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Członkowie komisji przetargowej odpowiedzialni za ocenę próbek są ich bezpośrednimi użytkownikami w związku z czym ocena próbek będzie dokonana w sposób fachowy odpowiadający wieloletniemu doświadczeniu w pracy z przedmiotem zamówienia. 42. Zgodnie z SIWZ. 43. Zgodnie z SIWZ. 44. Prawa i obowiązki stron są wyraźnie sprecyzowanie w umowie a naruszenie ich powoduje możliwość rozwiązania umowy przez drugą stronę. 45. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy o szerokości 90 cm x 100m, z podaniem ceny za metr bieżący. 46. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra z opatrunkiem na tkaninie o dł. 1 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości. 47. Zgodnie z SIWZ. 48. Zgodnie z SIWZ. 49. Zgodnie z SIWZ. Na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin: składania ofert z r. (godzina 10:00) na r. (godzina 10:00), otwarcia ofert z r. (godzina 10:30) na r. (godzina 10:30), Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. PREZES ZARZĄDU dr n. med. Jan Krakowiak nr konta: str. 6 z 6

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu:

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-5/15 Warszawa, 4 lutego 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 95 82 tel./fax (0-87) 562 95 94 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 24.08.2006 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 3 kwietnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak : ZP.271-163.18/2015 Kraków, dnia 4 maja 2015 r. Do

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Pytanie nr 2 dotyczy pakiet nr II poz. 17-19 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 4-8min?

ZAWIADOMIENIE. Pytanie nr 2 dotyczy pakiet nr II poz. 17-19 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 4-8min? ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 28.09.2011r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety.

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. Katowice, dnia 11.09.2014 r. ZP/2711/14 Uczestnicy postępowania przetargowego w s z y s c y dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. W związku z otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14 Otwock, dn. 05.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony

Wojewódzki Szpital Zespolony Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 26.06.2014r. AS-2910-5(21/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r.

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nzozpcz.pl/ Poddębice: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto Produkty medyczne opatrunkowe i pielęgnacyjne, obłożenia pola operacyjnego, fartuchy chirurgiczne. Zamawiający wymaga aby wyroby z gazy (kompresy, gaza jałowa, serwety operacyjne) traktować jako wyrób

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 06.06.2013r. DZPiZ 271-119/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa leków różnych, onkologicznych i opatrunków według XVII pakietów Numer

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r.

TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Warszawa, dn.15.06.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania SZPZLO/24/ZP/P/2015 TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO MODYFIKACJA SIWZ z dnia 15.06.2015 r. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/13/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/10/11 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2. Strona 1 z 10

DAT/ZP PN/10/11 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2. Strona 1 z 10 Załącznik nr 2 Zapotrzebow Nazwa Indeks Cena jedn. Wartość Kwota Lp. Nazwa asortymentu anie roczne /ilość/ j.m. Nazwa producenta handlowa produktu katalogowy produktu netto (w PLN) VAT % netto (w PLN)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SUKCESYWNEJ LEKÓW (Wzór)

UMOWA DOSTAWY SUKCESYWNEJ LEKÓW (Wzór) UMOWA DOSTAWY SUKCESYWNEJ LEKÓW (Wzór) Nr /2014 Załącznik Nr 9 Zawarta w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Wielkiej Nieszawce pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP/38/382-48/14). WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP/38/382-48/14). WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.12.2014 r. BZP/38/382-48/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP/38/382-48/14). WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez

reprezentowanym przez UMOWA NR NA DOSTAWĘ PIECZYWA I ARTYKUŁÓW PIEKARNICZYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJEJ im. KORNELA MAUSZTŃSKIEGO W KOTLI i SZKOLY FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI zawarta w dniu.2012 roku w Kotli pomiędzy: Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dot. Załącznika nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi dot. Załącznika nr 4 Opis przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr /U/ZP/2015 zawarta w dniu..2015 roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803 NIP 525-000-80-57; Regon 000-288-336 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2UE PN/2015 Olsztyn, 19 luty 2015 r.

DZPZ/333/2UE PN/2015 Olsztyn, 19 luty 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski

Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski Wzór Umowy Nr.. na zadanie pod nazwą Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla Zarządu Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski W dniu... we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1: Kompresy gazowe, gaza, lignina Pakiet nr 2: Gaza 20-nitkowa Pakiet nr 3: Opaski Pakiet nr 4: Wata

Pakiet nr 1: Kompresy gazowe, gaza, lignina Pakiet nr 2: Gaza 20-nitkowa Pakiet nr 3: Opaski Pakiet nr 4: Wata Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi Trzebnica: Dostawa materiałów opatrunkowych

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 08.09.2014r. DZPiZ 271-224/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych, chemioterapia, programy lekowe Numer sprawy 224/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 6/2009 Koszalin, 27.11.09r. Wg rozdzielnika

NR SPRAWY 6/2009 Koszalin, 27.11.09r. Wg rozdzielnika L. dz. 456/09 NR SPRAWY 6/2009 Koszalin, 27.11.09r Wg rozdzielnika W odpowiedzi na zapytanie oferenta w sprawie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 361092 z dnia 15.10.2009r na dostawę leków oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15

UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15 UMOWA DOSTAWY nr KP 2300/12/15 Zawarta w dniu..2016r. w Grodzisku Wlkp. Pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp., wpisanym

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 30 kwietnia 2009 roku. ZWPS/... /2009 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: Toruń, dnia 11.06.2015 r. SSM.DZP.200.41.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.02.2015 MŚ-ZP-JK-333-2/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mebli wraz z montażem w nowej siedzibie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice U M O W A Nr /2011/ZP na dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zawarta w dniu 2011 r. w Poddębicach, pomiędzy: Załącznik Nr 2 - Wzór umowy Reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (022) 6848 333; 684 80 24; faks: 6847 310; 6848 017 12 marca 2012r. dot.: zawarcie umów ramowych na kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 27.08.2013 r. Do Wykonawców

DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 27.08.2013 r. Do Wykonawców DZP/38/382-35/13 Jastrzębie-Zdrój, 27.08.2013 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów atrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR Zawarta w dniu... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin Koszęcin, 27 października 2014 r., ul. Sobieskiego 11 a tel.034/352-40-83 NIP 575-10-50-863 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EUR NA ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo