Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel , fax www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I"

Transkrypt

1 Poddębice, dn r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012 Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach : Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej bielonej 13 nitkowej o szerokości 90 cm pakowanej w składki po 100 mb., cena zostanie podana za metr bieżący. Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 1, 2, 13, 14, 17 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów z gazy sklasyfikowanych jako inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku w klasie II A reguła 7. Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o wymiarach 14 cm x 3 m. Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie wiskozowej 2,5 cmx 5 m. Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie wiskozowej 5 cm x 5m. Pytanie 6. Pytanie 7. Pytanie 8. Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający mógłby określić rozmiar. Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej niejałowej 4 w 20 nitkowej 45cm x 45 cm (+/-10%) z wszytym w brzeg serwety elementem kontrastującym w postaci ( pvc chipa). Dotyczy Pakietu nr 13 i Pakietu nr 14 poz Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych 17 nitkowych 8 warstwowych. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów wysokochłonnych o wymiarach 10 x 10 cm lub 10 cm x 20 cm. Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 80 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch elastycznych ściągaczy taliowych, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści gazę 17-sto nitkową 90 cm x 100 mb z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego? Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 sto nitkowe? Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 8 W jakich granicach rozmiarowych Zamawiający oczekuje podkład podgipsowy? Pytanie 14. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 x 10 cm? Pytanie 15. Dotyczy Pakietu nr 13 i 14 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 sto nitkowe? Pytanie 16. Dotyczy Pakietu nr 16 Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową z elementem RTG i tasiemką? Pytanie 17. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w 3 ust. 2 zapisu: Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % ilości określonej w niniejszej nr konta: str. 1 z 6

2 umowie. Pytanie 18. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w 6 ust. 6 zapisu o treści: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, - wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, - istotnej zmiany cen przez producenta. Pytanie 19. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 6 ust. 7 i 8? Pytanie 20. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w 7 ust. 1 pkt. 1.1 zapisu: 3 % wartości brutto określonej w 6 ust 1 umowy zmienić na: 3 % wartości niezrealizowanej części umowy. Oraz w pkt. 1.3: 3% wartości umowy brutto określonej w 6 ust. 1 umowy zmienić na: 3 % wartości niezrealizowanej części umowy. Pytanie 21. Dotyczy Pakietu nr 8 Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru podkładu pod gips: 6 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm x 3 m? Pytanie 22. Dotyczy Pakietu nr 13, 14 Czy należy zaoferować kompresy gazowe jałowe sterylizowane w parze wodnej? Pragniemy poinformować, iż sterylizacja parą wodną jest najbezpieczniejsza formą sterylizacji dla pacjenta. Pytanie 23. Dotyczy Pakietu nr 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ligninę w arkuszach bieloną opakowanie 5 kg? Cena dla porównania zostanie podana za kg. Pytanie 24. Dotyczy projektu umowy Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Pytanie 25. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Prosimy o wyłączenie podanej pozycji do odrębnego pakietu. Pytanie 26. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 i 2 Prosimy o wyłączenie podanych pozycji do odrębnego pakietu. Pytanie 27. Pytanie 28. Pytanie 29. Pytanie 30. Pytanie 31. Pytanie 32. Pytanie 33. Pytanie 34. Pytanie 35. Pytanie 36. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-3 Prosimy o wyłączenie podanych pozycji do odrębnego pakietu. Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający zmodyfikuje 3 ustęp 2 umowy w następujący sposób: Faktyczna ilość zamawianego przedmiotu umowy zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości przedmiotu umowy są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji gazy opatrunkowej om długości 100 mb z jednoczesnym przeliczeniem ilości? Dotyczy Pakietu nr 8 Prosimy o doprecyzowanie szerokości podkładu pod gips oczekiwanego w tej pozycji? Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach waty bawełniano wiskozowej? Dotyczy Pakietu nr 13 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów 17 - nitkowych? Dotyczy Pakietu nr 14 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kompresów 17 - nitkowych? Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji ligniny w opakowaniach 5 kg z jednoczesnym przeliczeniem ilości? Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji chusty włókninowej? Dotyczy wzoru umowy 7 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację umowy: nr konta: str. 2 z 6

3 Pytanie 37. Pytanie 38. Pytanie 39. Pytanie 40. Pytanie 41. w wysokości 3% wartości niezrealizowanej umowy brutto określonej w 6 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia? Dotyczy wzoru umowy 7 ust Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację umowy: w wysokości 3% niezrealizowanej wartości brutto określonej w 6 ust. 1. umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia? Dotyczy dokumentów przedmiotowych Poza sporem powinno być, iż postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu (III.5) i SIWZ (Rozdział 8 pkt 8.6) powinny być ze sobą spójne. W związku z rozbieżnościami pomiędzy Ogłoszeniem o zamówieniu i zapisami SIWZ dotyczącymi dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (w Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda próbek opisów lub fotografii natomiast w SIWZ mowa jest tylko o próbkach) wnosimy o skorelowanie zapisów a gdyby się okazało, że konieczna jest zmiana Ogłoszenia o zamówieniu to również z uwzględnieniem art. 12a PZP. Dotyczy Rozdziału 8 pkt 8.5 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność z wymienioną ustawą na każde jego żądanie w terminie nie przekraczającym 4 dni od otrzymania wezwania. Warunek ten jest już nieuprawnionym warunkiem zawieszającym. Wnosimy o jego wykreślenie. Zamawiający władny jest do oceny ofert tylko na podstawie dokumentów, które wykonawcy zobligowani byli złożyć do upływu terminu składania ofert. Naszym zdaniem, żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić, ze względu na nieostrość zapisu (jakie dokumenty?) do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego. Dotyczy Rozdziału 8 pkt 8.6 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek ( bezzwrotnych i bezpłatnych) oferowanego asortymentu. Naszym zdaniem przywołane zapisy są abuzywne, przez co umowa przynajmniej w części obarczona jest nieważnością. Treść zapisów narusza bowiem art i 2 oraz art. 353¹ kodeksu cywilnego, co przekłada się naruszenie przez Zamawiającego art. 14 PZP oraz wprost art. 97 ust. 1 PZP. Zgodnie z treścią art. 97 ust. 1 i ust. 2 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność oraz zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o dokonanie zmian w SIWZ poprzez wykreślenie spornego zapisu. Dotyczy Rozdziału 3 pkt. 3.5, 3.10 SIWZ oraz Pkt II 1.3 Ogłoszenia o zamówieniu Na podstawie jakiego obiektywnego wzorca będzie Zamawiający oceniała produkty w odniesieniu do wymaganych w SIWZ parametrów pakietach 2,16 i 17, w których ocena jakościowa stanowi aż 30% kryterium oceny. Dotyczy to takich parametrów jak dobra chłonność, trwałość brzegów ( niestrzępienie się). Czy przeprowadzona ocena odbędzie się w warunkach laboratoryjnych i jakiego algorytmu użyje Zamawiający we wszystkich kryteriach oceny w celu ustalenia prawidłowej oceny punktowej dla poszczególnych badań? Która próbka otrzyma maksymalna ilość punktów a która 0 punktów. Prosimy również o informację czy wszyscy członkowie Komisji oceniającej próbki (zgodnie ze swoją wiedzą i swoim doświadczeniem), są ich bezpośrednimi użytkownikami? Nadmieniamy, iż sposób oceny próbek powinien być wskazany w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości w dokumentacji postępowania ( zob. chociażby Wyrok Zespołu Arbitrów z 13 marca 2007 r.( sygn. UZP/ZO/0-226/07). Orzecznictwo wyraźnie wskazuje ( zob. sygn. Akt UZP/ZO/0-1373/04, sygn. Akt UZP/ZO/0-1593/06, sygn. Akt UZP/ZO/0-1855/06), że kryteria oceny ofert powinny być tak skonstruowane, żeby do minimum ograniczyć subiektywne odczucia i osobiste preferencje członków komisji przetargowej. Zastosowanie subiektywnego kryterium oceny ofert, na podstawie którego każdy z członków komisji dokonuje oceny indywidualnej biorąc pod uwagę załączone oraz parametry nr konta: str. 3 z 6

4 materiałów przewidzianych do zastosowania w odniesieniu do parametrów przyjętych w SIWZ, stanowi rażące naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o dookreślenie kryteriów oceny ofert lub wykreślenie spornych kryteriów oceny jakościowej. Pytanie 42. Dotyczy 1 ust. 3; 2 ust. 1 oraz 4 ust. 2 i ust. 3 wzór umowy. Ponieważ Zamawiający zabezpieczył swoje racje wprowadzając krótszy termin dostawy w uzasadnionych przypadkach wnosimy o wyrażenie zgody i zmodyfikowanie na wydłużanie terminu dostawy zwykłej ( 1ust. 3), terminów reklamacyjnych, o których mowa w 4 ust. 2 i ust. 3, tak, by terminy te wynosiły odpowiednio 3 dni robocze a termin o którym mowa w 2 ust. 1 wynosił 2 dni robocze. Ponieważ często jesteśmy uzależnieni od tzw. siły wyższej w kooperacjach z naszymi kontrahentami oraz ze względu na wymogi logistyczne wnioskowane terminy dostaw pozwolą z należytą starannością i na najwyższym poziomie realizować postanowienia umowne. Pytanie 43. Dotyczy 7 ust. 1 wzór umowy- Zgodnie z art. 3531k.c. zasady współżycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokiej kary umownej wypełnia w pełni przesłankę zakreśloną w art k.c. Również wprowadzenie nieostrych zapisów doprowadzić może do dowolności interpretacyjnej przez Zamawiającego oraz arbitralnych decyzji w wymierzaniu kar umownych naruszających interesy wykonawców. Prosimy zatem o zmianę 7 ust. 1 wzoru umowy na następujący: 1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne: 1.1 w wysokości 1% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 1.2 w wysokości 0,1% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w 1 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 1.3 w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, 1.4 w wysokości 0,1% wartości danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w 4 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, 1.5 w wysokości 0,1% wartości towaru w danej części, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dostarczonej dostawy w terminie określonym w 2 ust. 1. Pytanie 44. Dotyczy 8 ust. 6 wzór umowy Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego możliwości rozwiązania umowy w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. Zapis dotychczasowy o naruszaniu postanowień umowy jest zbyt enigmatyczny i może rodzić wątpliwości interpretacyjne w przypadku sporu sądowego. Zakreślenie terminu 3 miesięcznego ogranicza prawa wykonawcy chociażby w kontekście art k.c. i w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną z mocy 58 1 i 3 k.c. Pytanie 45. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie gazy szer. 90 cm x 100m. Pytanie 46. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie plastra z opatrunkiem na tkaninie o dł 1 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości. Pytanie 47. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie jałowego opatrunku włókninowego z warstwą chłonną. Pytanie 48. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych, 8 warstwowych. Pytanie 49. Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie kompresów 17 nitkowych, 8 warstwowych. ODPOWIEDZI: nr konta: str. 4 z 6

5 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy opatrunkowej bielonej 13 nitkowej o szerokości 90 cm pakowanej w składki po 100 mb., z podaniem ceny za metr bieżący. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych jako inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku w klasie II A reguła 7 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 5 poz. 3 opasek gipsowych o wymiarach 14 cm x 3 m. 4. Zgodnie z SIWZ. 5. Zgodnie z SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 7. Zgodnie z SIWZ. 8. Zgodnie z SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowych kompresów wysokochłonnych o wymiarach 10 x 10 cm. 10. Zamawiający nie zamieścił w SIWZ Pakietu nr Zgodnie z SIWZ. 12. Zgodnie z SIWZ. 13. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 1 kompresów 10 cm x 10 cm. 15. Zgodnie z SIWZ. 16. Zgodnie z SIWZ. 17. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie umowa zostanie zrealizowana, jednocześnie zaznacza, że dołożył należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki finansów publicznych do gospodarowania środkami finansowymi w sposób racjonalny i celowy. Racjonalnym jest zatem zamawianie określonych materiałów opatrunkowych w sposób wynikający z aktualnych potrzeb, natomiast za zupełnie niecelowe należy uznać zamawianie go i magazynowanie w przypadku, gdy zawarta umowa przewiduje konieczność zakupu w określonych granicach, nawet w sytuacji zmniejszonego zużycia bieżącego, czego w przypadku materiałów opatrunkowych wykluczyć nie można. 18. Zgodnie z SIWZ. 19. Zgodnie z SIWZ. 20. Zgodnie z SIWZ. 21. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 22. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych jałowych sterylizowanych w parze wodnej. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 ligniny w opakowaniach 5 kg z wyceną podaną za kg. 24. Za dni robocze Zamawiający uznaję dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 25. Zgodnie z SIWZ. 26. Zgodnie z SIWZ. 27. Zgodnie z SIWZ. 28. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jakim zakresie umowa zostanie zrealizowana, jednocześnie zaznacza, że dołożył należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki finansów publicznych do gospodarowania środkami finansowymi w sposób racjonalny i celowy. Racjonalnym jest zatem zamawianie określonych materiałów opatrunkowych w sposób wynikający z aktualnych potrzeb, natomiast za zupełnie niecelowe należy uznać zamawianie go i magazynowanie w przypadku, gdy zawarta umowa przewiduje konieczność zakupu w określonych granicach, nawet w sytuacji zmniejszonego zużycia bieżącego, czego w przypadku materiałów opatrunkowych wykluczyć nie można. nr konta: str. 5 z 6

6 29. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy opatrunkowej o długości 100 mb z podaniem ceny za metr bieżący. 30. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 8 podkładu pod gips o wymiarach 10 cm x 3 m. 31. Zgodnie z SIWZ. 32. Zgodnie z SIWZ. 33. Zgodnie z SIWZ. 34. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 ligniny w opakowaniach 5 kg z wyceną podaną za kg. 35. Zgodnie z SIWZ. 36. Zgodnie z SIWZ. 37. Zgodnie z SIWZ. 38. Wypełniając ogłoszenie o zamówieniu będące formularzem interaktywnym zamieszczonym na portalu Biuletyn Zamówień Publicznych jest jedynie możliwość zaznaczenia opcji próbki, opisy lub fotografie - nie ma możliwości zaznaczenia samych próbek, jednakże Zamawiający dokona modyfikacji ogłoszenia o zamówienia traktując próbki jako inne dokumenty wymagane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom. 39. Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia o którym mowa w pkt. 8.5 SIWZ i na podstawie tego oświadczenia będzie dokonana ocena, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia tych dokumentów w późniejszym etapie np. realizacji umowy. 40. Zamawiający wykreśli z ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ zapis o dostarczeniu bezzwrotnych próbek dodając zapis Jeżeli Wykonawca wymaga zwrotu próbek, bez względu na ich stan dołączy do oferty odpowiednie zastrzeżenie, że są one zwrotne po zakończeniu postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą próbki dotyczące wygranych pakietów zostają, u Zamawiającego zgodnie z art.97 ust 1 ustawy PZP. Zwrot próbek odbywa się na koszt Wykonawcy. 41. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Członkowie komisji przetargowej odpowiedzialni za ocenę próbek są ich bezpośrednimi użytkownikami w związku z czym ocena próbek będzie dokonana w sposób fachowy odpowiadający wieloletniemu doświadczeniu w pracy z przedmiotem zamówienia. 42. Zgodnie z SIWZ. 43. Zgodnie z SIWZ. 44. Prawa i obowiązki stron są wyraźnie sprecyzowanie w umowie a naruszenie ich powoduje możliwość rozwiązania umowy przez drugą stronę. 45. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 gazy o szerokości 90 cm x 100m, z podaniem ceny za metr bieżący. 46. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastra z opatrunkiem na tkaninie o dł. 1 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości. 47. Zgodnie z SIWZ. 48. Zgodnie z SIWZ. 49. Zgodnie z SIWZ. Na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin: składania ofert z r. (godzina 10:00) na r. (godzina 10:00), otwarcia ofert z r. (godzina 10:30) na r. (godzina 10:30), Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. PREZES ZARZĄDU dr n. med. Jan Krakowiak nr konta: str. 6 z 6

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu:

Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tochtermana 1 udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców o n/w brzmieniu: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-5/15 Warszawa, 4 lutego 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość, dnia 06 czerwca 2013 r. AG-ZP 3320/27/ /13 dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami;

Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia , r. wraz z odpowiedziami; Poznań, dnia 17.05.2007r. Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ otrzymanych dnia 16.05.,17.05.2007r. wraz z odpowiedziami; Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/../2012 r. Oleśnica, dnia 19 lipca 2012 r. Wszyscy Wykonawcy dot. dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy PN/10/2012 Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 95 82 tel./fax (0-87) 562 95 94 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 24.08.2006 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 SPSW/NZ/ /PN/2011 CPV PAKIET I - MATERIAŁ OPATRUNKOWY. /pieczątka firmy/ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Załącznik Nr 3 SPSW/NZ/ /PN/2011 CPV PAKIET I - MATERIAŁ OPATRUNKOWY. /pieczątka firmy/ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY .. /pieczątka firmy/ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 SPSW/NZ/2269-33/PN/2011 CPV 33.14.11.10-4 PAKIET I - MATERIAŁ OPATRUNKOWY Lp Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostk. brutto /w

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 11.12.2015 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji, sygnatura sprawy:

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak : ZP.271-163.18/2015 Kraków, dnia 4 maja 2015 r. Do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 3 kwietnia 2014 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety.

Katowice, dnia 11.09.2014 r. przetargowego w s z y s c y. dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. Katowice, dnia 11.09.2014 r. ZP/2711/14 Uczestnicy postępowania przetargowego w s z y s c y dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. W związku z otrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Milicz, r. Numer postępowania: MCM/WSM/ZP10/2015

Milicz, r. Numer postępowania: MCM/WSM/ZP10/2015 Numer postępowania: MCM/WSM/ZP10/2015 Milicz, 03.08.2015 r. Dotyczy: WYKONAWCY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Pytanie nr 2 dotyczy pakiet nr II poz. 17-19 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 4-8min?

ZAWIADOMIENIE. Pytanie nr 2 dotyczy pakiet nr II poz. 17-19 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 4-8min? ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 28.09.2011r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14 Otwock, dn. 05.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony

Wojewódzki Szpital Zespolony Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 26.06.2014r. AS-2910-5(21/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 10

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 10 ZZP/MS SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej Euro, na dostawę środków opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej Euro, na dostawę środków opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich. Strzelce Opolskie, 26 styczeń 2010 Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 193 000 Euro, na dostawę środków opatrunkowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich. Znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nzozpcz.pl/ Poddębice: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, Al. Modrzewiowa 22

Kraków, Al. Modrzewiowa 22 Dotyczy: postępowania na Dostawę materiałów szewnych oraz opatrunków. PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ POSTĘPOWANIE A.I.271-13/17 Kraków, 25 maja 2017 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r.

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r.

WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. WSz II.4.291.15.39.2015 Tarnobrzeg, dn. 10.03.2015 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 tel. (75) 744 90 36, fax. (75) 744 31 03 http://www.pcz.org.pl, e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia: Parczew dnia 11.06.2008r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 124 21-200 Parczew fax (0-83) 355 21 13 Nr sprawy: SPZOZ.V.ZM-2110/8/2008 Nr pisma: 8/3/2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraŝa zgodę na zaoferowanie w poz. 14 wymiarów 44 cm x 35 cm/34 cm x 35 cm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraŝa zgodę na zaoferowanie w poz. 14 wymiarów 44 cm x 35 cm/34 cm x 35 cm. Legnica, dnia 16 stycznia 2007 r. WSzSL/DOZ/072-10 /07 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: odpowiedzi do zapytań nadesłanych do przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych W związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin,

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, 18.11.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR SP ZOZ ZP /2013 zawarta w dniu.

U M O W A NR SP ZOZ ZP /2013 zawarta w dniu. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawy leków oraz materiałów opatrunkowych przeprowadzonego przez Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2011 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2011 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2011 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa towaru

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto Produkty medyczne opatrunkowe i pielęgnacyjne, obłożenia pola operacyjnego, fartuchy chirurgiczne. Zamawiający wymaga aby wyroby z gazy (kompresy, gaza jałowa, serwety operacyjne) traktować jako wyrób

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 31.01.2013r. DZPi Z 271-4/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych według 8 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy. Załącznik nr 9 do SIWZ. Pakiet 1 Opaski VAT % wartość netto [zł] Kod katalogowy asortymentu. wartość brutto [zł]

Formularz asortymentowo-cenowy. Załącznik nr 9 do SIWZ. Pakiet 1 Opaski VAT % wartość netto [zł] Kod katalogowy asortymentu. wartość brutto [zł] Pakiet 1 Opaski netto 1 Opaska dziana 4 m x 10 cm, pakowana pojedynczo, bandaż 14 000 szt. 2 Opaska dziana 4 m x 15 cm, pakowana pojedynczo, bandaż 8 000 szt. 3 Opaska dziana 4 m x 5 cm, pakowana pojedynczo,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI PZS-O/IV/01/932/2009 r. Oleśnica, dnia 03 kwietnia 2009 r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawę zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali

Bardziej szczegółowo

Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C. Cena jedn. netto. op.=10szt zł - zł - zł. op.=20szt zł - zł - zł

Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C. Cena jedn. netto. op.=10szt zł - zł - zł. op.=20szt zł - zł - zł Załacznik nr - Formularz cenowy Pakiet nr - Materiały opatrunkowe 3 4 5 6 nitek,( wszystkie metody sterylizacji) 7,5cm x 7,5cm a 0 szt. nitek, wszystkie metody sterylizacji 7,5cm x 7,5cm a 0 szt. nitek,(wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA nr DA-ZP / 13. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 13 Załącznik nr 6 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-71/13 zawarta w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im.

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 06.06.2013r. DZPiZ 271-119/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa leków różnych, onkologicznych i opatrunków według XVII pakietów Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r.

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r. INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA MIĘDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL.+48 22 815 10 24 /FAX.+48 22 815 10 15 e-mail: m.krukowska@czd.pl V/DZP/779 /13

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 21.06.2013 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z transportem na potrzeby Pro Medica w Ełku Sp.

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/13/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów siatek tylko w zapisanym SIWZ zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów siatek tylko w zapisanym SIWZ zakresie. Wieluń, 2011-07-19 SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 /15/ 2010/A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 15/ 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. 2016-07-05 Znak sprawy 74/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy...

Umowa o dostawy. zawarta w dniu. W Zebrzydowicach pomiędzy... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zapytania o cenę dla zadania: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach od 2 stycznia 2017r

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 26 czerwca 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 26 czerwca 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Chojnice, 26 czerwca 2007 r. N/znak: DZAP-380-1/34/07 na dostawę leków z podziałem na pakiety. Pytanie nr 1: Czy jeżeli w zadaniach w danej pozycji występuje inne opakowanie jednostkowe niż podano w kolumnie

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój, dnia r.

Jastrzębie-Zdrój, dnia r. Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.04.2015 r. BZP/38/382-20/.../15 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-7/./0 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 6-60 Radom, ul. Lekarska Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/10/11 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2. Strona 1 z 10

DAT/ZP PN/10/11 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 2. Strona 1 z 10 Załącznik nr 2 Zapotrzebow Nazwa Indeks Cena jedn. Wartość Kwota Lp. Nazwa asortymentu anie roczne /ilość/ j.m. Nazwa producenta handlowa produktu katalogowy produktu netto (w PLN) VAT % netto (w PLN)

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP/38/382-48/14). WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP/38/382-48/14). WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.12.2014 r. BZP/38/382-48/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń (BZP/38/382-48/14). WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo