NEWSLETTER Nr 2/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER Nr 2/2008"

Transkrypt

1 Spis treści: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)...1 Działanie 6.1 Paszport do eksportu...3 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej... 5 Działanie 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B... 7 Profile przedsiębiorstw zagranicznych - współpraca...11 Aktualności/Eventy...15

2 Enterprise Europe Network Koniecznym warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki jest nieustanne podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Wprowadzanie innowacji umoŝliwia przedsiębiorstwom uzyskanie przewagi nad konkurencją a zarazem pozwala lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów. Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw jest szczególnie waŝne w takich regionach jak Lubelszczyzna, charakteryzujących się znacznymi zapóźnieniami w rozwoju przedsiębiorczości w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej. W celu wyjścia naprzeciw przedsiębiorcom zainteresowanym korzystaniem z moŝliwości, jakie dają fundusze UE chcielibyśmy zaprezentować Państwu wybrane Działania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach Programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a takŝe wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie niezaleŝnie od sektora czy branŝy, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. 1

3 CELE I PRIORYTETY PROGRAMU Enterprise Europe Network Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekty realizować będą przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej. W październikowym numerze Newslettera znajdziecie Państwo informacje na temat trzech Działań Programu Operacyjnego: 6.1 Paszport do exportu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B 2

4 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Głównym celem działania 6.1 funkcjonującego takŝe pod nazwą Paszport do exportu jest wzmocnienie pozycji gospodarki polskiej z naciskiem na rozwój rynku międzynarodowego. Program ten zakłada zarówno zwiększenie udziału polskiego exportu, jak równieŝ ma prowadzić do wzrostu liczby przedsiębiorstw prowadzących, bądź teŝ rozwijających, działalność eksportową. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest: - uzyskanie w ostatnim roku obrotowym przed złoŝeniem wniosku, udziału eksportu lub sprzedaŝy na Jednolitym Rynku Europejskim w całkowitej sprzedaŝy nie więcej niŝ: 30 % - w przypadku mikroprzedsiębiorców 25 % w przypadku małego przedsiębiorstwa 20 % w przypadku średniego przedsiębiorcy - posiadanie produktów eksportowych - gotowość do podjęcia lub rozwoju działalności eksportowej firmy W ramach programu Paszport do exportu przedsiębiorca uzyska pomoc w zakresie: usług doradczych (w ramach m.in.: działań promocyjnych, badań docelowego rynku eksportowego, praktyk handlowych, aktów prawnych, przepisów i procedur warunkujących ostęp towaru lub usługi do wybranego rynku; moŝliwość wsparcia finansowego dla eksportera, np. finansowania kosztów związanych z ubezpieczeniem transakcji eksportowych; tworzenia strategii rozwoju eksportu; W rezultacie przedsiębiorca powinien przygotować Plan Rozwoju Eksportu. 3

5 wyboru następujących instrumentów (pomocnych przy realizacji strategii opracowanej w Planie Rozwoju Eksportu): - wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym - udział w zagranicznych imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy - udział w zorganizowanych misjach gospodarczych poza terytorium kraju, obejmujących branŝe, w których działa firma i mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych - uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny Sposób i miejsce składania wniosków jest dwuetapowy: I etap 1. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena potencjału eksportowego przedsiębiorcy - zakończone złoŝeniem wniosku o dofinansowanie; weryfikacja Kwestionariusza kwalifikacji i oceny potencjału eksportowego; przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu; Usługa doradcza świadczona przez wybraną instytucję Doradczą (pełny wykaz dostępny na stronie: Sforumuowanie oceny stanowiącej podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorcy do opracowania Planu Rozwoju Eksportu; 2. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu - przygotowywanie wniosku we współpracy Instytucji Doradczej i przedsiębiorcy; II etap 3. ZłoŜenie wniosku w Regionalnej Instytucji Finansowej (wykaz RIF dostępny na stronie: Przyjmowanie wniosków przebiegać ma na zasadzie konkursu, w sposób ciągły; 4. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie - w Regionalnej Instytucji Finansowej DOFINANSOWANIE: do 150 tys. PLN d - w tym - poziom dofinansowania: 100 % - koszty doradztwa 50 % - pozostałe koszty 4

6 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania: Stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców prowadzących działalność nie dłuŝej niŝ 1 rok od dnia rejestracji. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty: polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług, których realizacja będzie dofinansowywana przez okres 24 miesięcy. Usługa cyfrowa = Usługa świadczona drogą elektroniczną Świadczenie usług drogą elektroniczną wykonywanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne Ŝądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Usługa cyfrowa musi spełniać łącznie 3 następujące warunki: jest świadczona drogą elektroniczną (jest niematerialna), jest świadczona na odległość, czyli bez jednoczesnej obecności stron, jest świadczona na indywidualne Ŝądanie odbiorcy usługi. 5

7 Produkt cyfrowy (prof. Wojciech Cellary) jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Cztery główne typy produktów cyfrowych to: dokumenty, pieniądze (instrumenty finansowe), oprogramowanie i utwory autorskie. Produkty cyfrowe mogą być przedmiotem handlu. Produkt cyfry jest w swej istocie niematerialny, choć moŝe być zapisany na materialnym nośniku (na papierze, na nośniku danych elektronicznych). Dany przedsiębiorca moŝe otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 8.1 na jeden projekt: Minimalna wartość wsparcia 20 tys PLN Maksymalna wartość wsparcia 200 tys PLN Intensywność wsparcia nie moŝe przekraczać 85% wydatków kwalifikowanych. BudŜet działania ok. 360 mln EUR. Kategorie wydatków kwalifikowanych: Zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) prowadzących do wytworzenia, świadczenia i aktualizacji usług cyfrowych + ew. wytworzenia produktów cyfrowych, Zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi cyfrowej ( do 10 % wydatków kwalifikowanych), Wydatki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wydatki operacyjne, osobowe), Zakupy inwestycyjne: środki trwałe (sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu), wartości niematerialne i prawne (m.in. oprogramowanie i niezbędne licencje). 6

8 Cel działania Działanie 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej, stworzenie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom szansy na udział w rynkach o zasięgu ponadregionalnym, wdraŝanie ICT (technologii informacyjno komunikacyjnych) w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (B2B). Typy projektów: Przedmiot dofinansowania: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym) jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Typowy projekt obejmuje wdraŝanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw w celu umoŝliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekt będzie objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuŝszy niŝ 24 miesiące. Beneficjenci: mikro, maili i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terytorium RP (os. fiz. miejsce zamieszkania), współpracujący na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdraŝanie i integrację nowych lub dotychczasowych systemów informatycznych i automatyzację procesów biznesowych - z wyłączeniem klastrów innowacyjnych. B2B (business to business) platforma (witryna biznesowa) słuŝąca do szeroko rozumianego kontaktu (wymiana handlowa lub wymiana informacji) podmiotów gospodarczych producentów, dostawców, hurtowników, odbiorców instytucjonalnych. 7

9 Funkcje B2B obejmują między innymi, prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcję, magazynowanie, realizację umów i kontraktów, sprzedaŝ, serwis, doradztwo oraz wymianę doświadczeń uczestników rynku. Minimalna wartość wsparcia 100 tys. PLN Maksymalna wartość wsparcia 2 mln PLN Intensywność wsparcia nie moŝe przekroczyć 70% wydatków kwalifikowanych. BudŜet: ok. 450 mln EUR Kategorie wydatków kwalifikowanych: zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie niezbędne do wdroŝenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B), szkolenia pracowników ( do 10% wydatków), usługi doradcze związane bezpośrednio z inwestycją. Główne zadania RIF we wdraŝaniu działania: 6.1, 8.1, 8.2. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, ocena formalna wniosków, ocena merytoryczna wniosków, działania w zakresie postępowania odwoławczego od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i wprowadzanie zmian do umów z beneficjentami, nadzorowanie realizacji umowy, rozliczanie projektów i rekomendacja płatności, kontrola projektów. 8

10 Więcej informacji o programach operacyjnych adresowanych do przedsiębiorców znajdziecie Państwo na stronach: -Lubelska Fundacja Rozwoju - - Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości - Informacje dotyczące działalności ośrodka Enterprise Europe Network: - Sieci Enterprise Europe Network (w języku angielskim): Informacje dotyczące ramowego programu na rzecz konkurencyjności: - Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP ( ): - Programu CIP (w języku polskim): Dzięki stworzeniu nowego kompatybilnego systemu komunikowania się pomiędzy ośrodkami Enterprise Europe Network istnieje moŝliwość szybszego wsparcia przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych z firmami spoza granic kraju. Niewątpliwą szansą w procesie kojarzenia przedsiębiorstw jest moŝliwość wprowadzenia profilu firmy do nadzorowanej i akceptowanej przez Komisję Europejską bazy ofert kooperacyjnych. Znaleźć się w niej mogą firmy, które wypełnią formularz rejestracyjny, zgłaszając jednocześnie chęć nawiązania nowych, zagranicznych kontaktów biznesowych. (formularz zamieszczony jest na stronie: Kopalnią cennych informacji dla polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne jest studiowanie wydawanego comiesięcznie newslettera, w którym zamieszczane są krótkie informacje o firmach z zagranicy, aktualnie poszukujących partnerów do dalszej współpracy, o imprezach kooperacyjnych organizowanych z myślą o Małych i Średnich Przedsiębiorstwach oraz o najwaŝniejszych zmianach w prawie i polityce UE, dlatego pragniemy Państwa zachęcić do studiowania Newslettera Ośrodka Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. 9

11 W tym numerze znajdziecie Państwo listę firm zagranicznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami z Polski. W razie jakichkolwiek pytań, słuŝymy pomocą. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju: Ul. Rynek 7, Lublin Osoby do kontaktu: Anna Krakowiak - Z-ca Dyrektora: Marta Podlodowska - Specjalista/Konsultant: tel.: Justyna Buchta - Specjalista/Konsultant: tel/fax.: / Cezary Pasternak - St. Specjalista: tel

12 RYNEK LITEWSKI 1. Firma litewska specjalizująca się w projektowaniu, konstrukcji i utrzymaniu placów zabaw, ośrodków fiitness i sportowych (na zewnątrz), poszukuje wytwórców sprzętu związanego z wyŝej wymienionym obszarem (huśtawki, zjeŝdŝalnie, domki, wyposaŝenie do uprawiania sportów, na boiska sportowe, itp.) oferuje pośrednictwo. 2. Firma litewska specjalizująca się w projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaŝy mebli biurowych poszukuje dystrybutorów. 3. Firma litewska specjalizująca się w produkcji plastikowych elementów takich jak profile, półki, ławki, tace, talerze, uchwyty, itd. z nietoksycznego tworzywa, poszukuje pośredników handlowych i dystrybutorów. RYNEK ORMIAŃSKI 3. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji materiałów do pokrycia dachów (dachówki, płytki) bazująca na recyklingu i wykorzystaniu piasku, poszukuje pośrednictwa handlowego. 4. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji uniwersalnego morelowego balsamu do ciała, poszukuje pośrednictwa handlowego. 5. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji róŝnego rodzaju materiałów budowlanych poszukuje/oferuje joint venture. 6. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji herbaty ziołowej poszukuje pośrednictwa handlowego. 7. Firma ormiańska specjalizująca się w usługach IT (Monitis i Semonics) chce odsprzedać monitoring Monitis przez stronę internetową: RYNEK IZRAELSKI 8. Firma izraelska specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montaŝu systemów mechanicznych dla lotnictwa, wojsk, centrów medycznych, komunikacji i wielu innych, poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli oraz wytwórców. 9. Firma izraelska specjalizująca się w konsultingu i szkoleniach dla banków w zakresie systemów RTGS, zarządzania, hurtowych i detalowych płatności w lokalnej o międzynarodowej sferze, poszukuje pośredników handlowych. Zainteresowana jest takŝe utworzeniem joint venture, rozwojem technologicznym, podwykonawstwem, outsourcingiem. RYNEK TURECKI 10. Firma turecka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wanien, kabin prysznicowych, systemów do hydromasaŝu, poszukuje partnerów. Jest zainteresowana takŝe sprzedaniem części swojej firmy. 11. Firma turecka specjalizująca się w produkcji bojlerów, silosów, szklarni, kanistrów, kominów, itd. oraz konstrukcji metalowych, oferuje podwykonawstwo. 11

13 12. Przedsiębiorstwo tureckie zajmujące się produkcją spiruliny zainteresowane jest współpracą z firmami europejskimi o podobnym profilu w czasie realizowania projektu: Sustainable use of seas and oceans - Biomass for micro - and macro - algae for industrial applications. 17. Firma włoska specjalizująca się w projektowaniu i produkcji maszyn oraz wyposaŝenia związanego z przemysłem tekstylnym poszukuje dystrybutorów i reprezentantów, aby rozszerzyć swoją działalność. Firma oferuje równieŝ podwykonawstwo. RYNEK HISZPAŃSKI 13. Firma hiszpańska specjalizująca się w produkcji naturalnych kosmetyków (szeroki wybór) i produktów do zabiegów pielęgnacyjnych, poszukuje dystrybutorów. RYNEK WŁOSKI 14. Firma włoska specjalizująca się w produkcji, sprzedaŝy detalicznej i hurtowej, dystrybucji lodów, ciastek, ciasta, mroŝonego jedzenia, produktów do produkcji lodów i ciast. Firma posiada równieŝ maszyny i sprzęt potrzebny do tych wyrobów. Poszukuje franchisingu. 15. Firma włoska specjalizująca się w handlu i dystrybucji produktów perfumeryjnych i fryzjerskich, poszukuje dystrybutorów swoich produktów. RYNEK CHILIJSKI 18. Chilijskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w grafice, projektowaniu stron internetowych (jak równieŝ naklejek, tworzeniu zasad Corporate Identity, broszur, folderów reklamowych) na rynek europejski w kosztach chilijskich. Firma oferuje wysokiej jakości produkty tworzone przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Przedsiębiorstwo poszukuje agentów, przedstawicielstwa handlowego raz dystrybutorów z serwisem uzupełniającym (drukarki) swoich produktów w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii oraz Polsce. Oferuje współpracę na gruncie technicznym. 19. Przedsiębiorstwo chilijskie produkujące i zajmujące się sprzedaŝą produktów potrzebnych sektorowi medycznemu, poszukuje partnerów finansowych w celu zwiększenia swoich profitów. Firma jest otwarta, jeśli chodzi o rodzaj współpracy. 16. Włoskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji owoców, RYNEK BELGIJSKI zainteresowane jest pozyskaniem nowych partnerów biznesowych. Firma zajmuje się produkcją syropów z owoców takich jak: brzoskwinie, wiśnie, gruszki, suszone śliwki. 20. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje dystrybutorów tkanin Specjalizuje się równieŝ w produkcji koktajli i sałatek, puree z dekoracyjnych, ozdobnych. gruszek, marchwi i jabłek oraz przecierów i sosów pomidorowych. 12

14 21. Firma belgijska poszukuje dystrybutorów sosów naturalnych (majonezów, sosów vinegret, sosów bez dodatków chemicznych). 22. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje dystrybutorów produktów czyszczących dla laboratoriów. 23. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje partnera, z pomocą którego załoŝy konsorcjum consultingowe działające w branŝy IT i Telekomunikacji. 24. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje dystrybutora produktów i wyposaŝenia słuŝących do przygotowywania analiz chemicznych 24. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje producentów chemicznych zainteresowanych produkcją, sprzedaŝą i rozpowszechnianiem produktów bazujących na silikonie. 25. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje agentów ubezpieczeniowych. 26. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje partnerów na terenie Europy, mogących zaoferować produkty OTC (wydawane, sprzedawane bez recepty) lub partnerów zainteresowanych sprzedaŝą tych produktów w swoich krajach. 27. Firma belgijska poszukuje partnerów, którzy mogliby dostarczyć towar i produkty z sektora konstrukcyjnego i skoncentrowanych na branŝy FCMG lub BTB. RYNEK UKRAIŃSKI 28. Przedsiębiorstwo ukraińskie - producent opakowań na Ŝywność, opakowań na lody oraz masło - poszukuje inwestorów z polskim kapitałem. Przedsiębiorstwo oferuje 50 % swoich udziałów w zamian za zakup koniecznego wyposaŝenia. Firma posiada dogodną lokalizację geograficzną oraz 15 - letnie doświadczenie na rynku ukraińskim. RYNEK NIEMIECKI 29. Niemieckie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów biznesowych do dystrybucji i sprzedaŝy pomp cieplnych wraz z wierceniami geotermicznymi. Przedsiębiorstwo poszukuje partnera do franchisingu, ale nie jest to wymogiem koniecznym. Firma produkuje takŝe pompy i kompresory, gazowe pompy cieplne, systemy solarnego ogrzewania, systemy geotermiczne. 13

15 RYNEK FRANCUSKI W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy z firmą zagraniczną zaprezentowaną w newsletterze, prosimy o kontakt. 30. Przedsiębiorstwo francuskie specjalizujące się w odbudowie zapasowych części samochodowych (motoryzacyjnych) poszukuje agentów lub importerów swoich produktów. RYNEK BRYTYJSKI 31. Przedsiębiorstwo produkcyjne z Wielkiej Brytanii specjalizujące się w wytwarzaniu wysokiej jakości chirurgicznego sprzętu medycznego, zarówno wielokrotnego uŝytku, jak równieŝ do jednorazowego wykorzystania, poszukuje dystrybutorów w celu nawiązania umowy handlowej. Poszukiwani dystrybutorzy obsługujący sieć szpitali i sektor operacyjny (chirurgiczny). Materiały graficzne, zdjęcia wykorzystane przy tworzeniu niniejszego newslwettera pochodzą ze strony Komisji Europejskiej: Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaczerpnięte zostały ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 14

16 AKTUALNOŚCI EMBEDDED TECHNOLOGIES PARTNERING EVENT październik, Bilbao, Hiszpania W dniach października 2008 w Bilbao w Hiszpanii odbędzie się spotkanie brokerskie firm z branŝ: pojazdy szynowe, lotnictwo; systemy medyczne; urządzenia elektryczne, bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacje. Celem spotkania jest umoŝliwienie przedsiębiorcom nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami w zakresie rozwoju produktu, dystrybucji, zawarcia umów licencyjnych, itp. Dla kogo?: Jest to spotkanie dla przedsiębiorców zajmujących się hardware, software i narzędziami oraz usługodawców, którzy chcą poszerzyć swoje moŝliwości biznesowe, spotkać dostawców najwyŝszych standardów usług i produktów, odkryć nowe, kreatywne rozwiązania niezbędne podczas zmagania się z co dzień napotykanymi w biznesie wyzwaniami. Przedsięwzięcie organizuje ośrodek Enterprise Europe Network oraz Innovation Relay Centre w Basque w Hiszpanii. Termin zgłoszenia: Czas i miejsce: października 2008 Pałac Euskalduna Jauregia oraz Sala Kongresowa Bilbao w Hiszpanii TARGI PRACY INśYNIER NA RYNKU PRACY 19 listopada 2008 r. LUBLIN, Politechnika Lubelska W dniu 19 listopada 2008 r. juŝ po raz 9 odbędą się Targi Pracy PL - "InŜynier na rynku pracy". Targi odbędą się w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, przy ulicy Nadbystrzyckiej 36. CEL TARGÓW: Targi pracy InŜynier na rynku pracy to spotkanie studentów oraz absolwentów z przedsiębiorstwami i instytucjami rynku pracy. Celem targów jest prezentacja pracodawców, ich oczekiwań wobec kandydatów, przybliŝenie warunków panujących na rynku pracy. Rokrocznie w targach bierze udział ponad 30 firm i instytucji, proponując kilkaset ofert pracy, staŝy, praktyk. Biuro Karier Politechniki Lubelskiej zaprasza do udziału zainteresowane firmy i organizacje. Więcej informacji o programie tegorocznych Targów ukaŝe się wkrótce na stronie internetowej Biura Karier PL Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres: lub fax: do 31 października 2008 r. lub 15

17 KATALOG PRZEDSIĘBIORCÓW LITEWSKICH Szanowni Państwo mamy przyjemność poinformować, iŝ Litewskie Centrum Innowacji oddaje do Państwa uŝytku Katalog Innowacyjnych Przedsiębiorstw Gateway to Innovation in Lithuania, działających na terenie Litwy i zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z zagranicznymi firmami. Katalog funkcjonuje w postaci strony internetowej, zawierającej wygodną w uŝyciu wyszukiwarkę firm specjalizujących się w bardzo zróŝnicowanych branŝach. Przedsiębiorstwa znajdujące się w bazie katalogu: stosują innowacyjne rozwiązania: swoją działalność opierają na nowoczesnych technologiach, stale poszukując rynków zbytu dla swoich produktów; wciąŝ modernizują i ulepszają procesy technologiczne; są zainteresowane nawiązywaniem międzynarodowych kontaktów biznesowych; zawiązują współpracę technologiczną z zagranicznymi partnerami; Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Katalogu pod adresem: II TARGI PRZEMYSŁU GUMOWEGO r., KIELCE Serdecznie zapraszamy do udziału w II TARGACH PRZEMYSŁU GUMOWEGO, odbywających się w terminie r. W Kielcach. Przedsięwzięcie ma na celu dotarcie do jak największej liczby przedsiębiorców aktywnie działających w powyŝszej dziedzinie. Z tego teŝ względu wystawcami na targach TOPGUM będą firmy produkcyjne, handlowe, usługowe z kraju i zagranicy. Targi Kielce jako organizatorzy przedsięwzięcia kierują ofertę wystawienniczą do: - producentów i dystrybutorów maszyn do przetwórstwa kauczuku, - producentów i dystrybutorów kauczuku, - producentów dodatków stosowanych w przetwórstwie gumy, - producentów i dystrybutorów narzędzi stosowanych w przetwórstwie gumy, - producentów opon, gumowych artykułów technicznych, taśm transporterowych, wykładzin podłogowych, itp. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: Lubelska Fundacja Rozwoju Enterprise Europe Network Ul. Rynek 7, Lublin 16

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Tutaj umie ść wiad omo ść. Aby uzyskać maks ymal ny ef ekt, u Ŝyj dwóc h lub trz ech z dań. Biuletyn Informacyjny Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców w zasięgu ręki Jest bardzo prawdopodob- inwestycje

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Nr 12/2014 GRUDZIEŃ

NEWSLETTER. Nr 12/2014 GRUDZIEŃ Spis treści: Pracujemy dla Ciebie! 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw na lata 2014-2020 3 Giełda kooperacyjna dla branży budownictwa energooszczędnego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo