NEWSLETTER Nr 2/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER Nr 2/2008"

Transkrypt

1 Spis treści: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)...1 Działanie 6.1 Paszport do eksportu...3 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej... 5 Działanie 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B... 7 Profile przedsiębiorstw zagranicznych - współpraca...11 Aktualności/Eventy...15

2 Enterprise Europe Network Koniecznym warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki jest nieustanne podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Wprowadzanie innowacji umoŝliwia przedsiębiorstwom uzyskanie przewagi nad konkurencją a zarazem pozwala lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów. Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw jest szczególnie waŝne w takich regionach jak Lubelszczyzna, charakteryzujących się znacznymi zapóźnieniami w rozwoju przedsiębiorczości w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej. W celu wyjścia naprzeciw przedsiębiorcom zainteresowanym korzystaniem z moŝliwości, jakie dają fundusze UE chcielibyśmy zaprezentować Państwu wybrane Działania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach Programu będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a takŝe wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Wsparcie przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielane będzie niezaleŝnie od sektora czy branŝy, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. 1

3 CELE I PRIORYTETY PROGRAMU Enterprise Europe Network Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekty realizować będą przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej. W październikowym numerze Newslettera znajdziecie Państwo informacje na temat trzech Działań Programu Operacyjnego: 6.1 Paszport do exportu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B 2

4 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Głównym celem działania 6.1 funkcjonującego takŝe pod nazwą Paszport do exportu jest wzmocnienie pozycji gospodarki polskiej z naciskiem na rozwój rynku międzynarodowego. Program ten zakłada zarówno zwiększenie udziału polskiego exportu, jak równieŝ ma prowadzić do wzrostu liczby przedsiębiorstw prowadzących, bądź teŝ rozwijających, działalność eksportową. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest: - uzyskanie w ostatnim roku obrotowym przed złoŝeniem wniosku, udziału eksportu lub sprzedaŝy na Jednolitym Rynku Europejskim w całkowitej sprzedaŝy nie więcej niŝ: 30 % - w przypadku mikroprzedsiębiorców 25 % w przypadku małego przedsiębiorstwa 20 % w przypadku średniego przedsiębiorcy - posiadanie produktów eksportowych - gotowość do podjęcia lub rozwoju działalności eksportowej firmy W ramach programu Paszport do exportu przedsiębiorca uzyska pomoc w zakresie: usług doradczych (w ramach m.in.: działań promocyjnych, badań docelowego rynku eksportowego, praktyk handlowych, aktów prawnych, przepisów i procedur warunkujących ostęp towaru lub usługi do wybranego rynku; moŝliwość wsparcia finansowego dla eksportera, np. finansowania kosztów związanych z ubezpieczeniem transakcji eksportowych; tworzenia strategii rozwoju eksportu; W rezultacie przedsiębiorca powinien przygotować Plan Rozwoju Eksportu. 3

5 wyboru następujących instrumentów (pomocnych przy realizacji strategii opracowanej w Planie Rozwoju Eksportu): - wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym - udział w zagranicznych imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy - udział w zorganizowanych misjach gospodarczych poza terytorium kraju, obejmujących branŝe, w których działa firma i mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych - uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny Sposób i miejsce składania wniosków jest dwuetapowy: I etap 1. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena potencjału eksportowego przedsiębiorcy - zakończone złoŝeniem wniosku o dofinansowanie; weryfikacja Kwestionariusza kwalifikacji i oceny potencjału eksportowego; przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu; Usługa doradcza świadczona przez wybraną instytucję Doradczą (pełny wykaz dostępny na stronie: Sforumuowanie oceny stanowiącej podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorcy do opracowania Planu Rozwoju Eksportu; 2. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu - przygotowywanie wniosku we współpracy Instytucji Doradczej i przedsiębiorcy; II etap 3. ZłoŜenie wniosku w Regionalnej Instytucji Finansowej (wykaz RIF dostępny na stronie: Przyjmowanie wniosków przebiegać ma na zasadzie konkursu, w sposób ciągły; 4. Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie - w Regionalnej Instytucji Finansowej DOFINANSOWANIE: do 150 tys. PLN d - w tym - poziom dofinansowania: 100 % - koszty doradztwa 50 % - pozostałe koszty 4

6 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania: Stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców prowadzących działalność nie dłuŝej niŝ 1 rok od dnia rejestracji. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty: polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług, których realizacja będzie dofinansowywana przez okres 24 miesięcy. Usługa cyfrowa = Usługa świadczona drogą elektroniczną Świadczenie usług drogą elektroniczną wykonywanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne Ŝądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Usługa cyfrowa musi spełniać łącznie 3 następujące warunki: jest świadczona drogą elektroniczną (jest niematerialna), jest świadczona na odległość, czyli bez jednoczesnej obecności stron, jest świadczona na indywidualne Ŝądanie odbiorcy usługi. 5

7 Produkt cyfrowy (prof. Wojciech Cellary) jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Cztery główne typy produktów cyfrowych to: dokumenty, pieniądze (instrumenty finansowe), oprogramowanie i utwory autorskie. Produkty cyfrowe mogą być przedmiotem handlu. Produkt cyfry jest w swej istocie niematerialny, choć moŝe być zapisany na materialnym nośniku (na papierze, na nośniku danych elektronicznych). Dany przedsiębiorca moŝe otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 8.1 na jeden projekt: Minimalna wartość wsparcia 20 tys PLN Maksymalna wartość wsparcia 200 tys PLN Intensywność wsparcia nie moŝe przekraczać 85% wydatków kwalifikowanych. BudŜet działania ok. 360 mln EUR. Kategorie wydatków kwalifikowanych: Zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) prowadzących do wytworzenia, świadczenia i aktualizacji usług cyfrowych + ew. wytworzenia produktów cyfrowych, Zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi cyfrowej ( do 10 % wydatków kwalifikowanych), Wydatki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wydatki operacyjne, osobowe), Zakupy inwestycyjne: środki trwałe (sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu), wartości niematerialne i prawne (m.in. oprogramowanie i niezbędne licencje). 6

8 Cel działania Działanie 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej, stworzenie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom szansy na udział w rynkach o zasięgu ponadregionalnym, wdraŝanie ICT (technologii informacyjno komunikacyjnych) w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (B2B). Typy projektów: Przedmiot dofinansowania: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym) jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Typowy projekt obejmuje wdraŝanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw w celu umoŝliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekt będzie objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuŝszy niŝ 24 miesiące. Beneficjenci: mikro, maili i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terytorium RP (os. fiz. miejsce zamieszkania), współpracujący na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdraŝanie i integrację nowych lub dotychczasowych systemów informatycznych i automatyzację procesów biznesowych - z wyłączeniem klastrów innowacyjnych. B2B (business to business) platforma (witryna biznesowa) słuŝąca do szeroko rozumianego kontaktu (wymiana handlowa lub wymiana informacji) podmiotów gospodarczych producentów, dostawców, hurtowników, odbiorców instytucjonalnych. 7

9 Funkcje B2B obejmują między innymi, prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcję, magazynowanie, realizację umów i kontraktów, sprzedaŝ, serwis, doradztwo oraz wymianę doświadczeń uczestników rynku. Minimalna wartość wsparcia 100 tys. PLN Maksymalna wartość wsparcia 2 mln PLN Intensywność wsparcia nie moŝe przekroczyć 70% wydatków kwalifikowanych. BudŜet: ok. 450 mln EUR Kategorie wydatków kwalifikowanych: zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie niezbędne do wdroŝenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B), szkolenia pracowników ( do 10% wydatków), usługi doradcze związane bezpośrednio z inwestycją. Główne zadania RIF we wdraŝaniu działania: 6.1, 8.1, 8.2. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, ocena formalna wniosków, ocena merytoryczna wniosków, działania w zakresie postępowania odwoławczego od oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i wprowadzanie zmian do umów z beneficjentami, nadzorowanie realizacji umowy, rozliczanie projektów i rekomendacja płatności, kontrola projektów. 8

10 Więcej informacji o programach operacyjnych adresowanych do przedsiębiorców znajdziecie Państwo na stronach: -Lubelska Fundacja Rozwoju - - Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości - Informacje dotyczące działalności ośrodka Enterprise Europe Network: - Sieci Enterprise Europe Network (w języku angielskim): Informacje dotyczące ramowego programu na rzecz konkurencyjności: - Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP ( ): - Programu CIP (w języku polskim): Dzięki stworzeniu nowego kompatybilnego systemu komunikowania się pomiędzy ośrodkami Enterprise Europe Network istnieje moŝliwość szybszego wsparcia przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych z firmami spoza granic kraju. Niewątpliwą szansą w procesie kojarzenia przedsiębiorstw jest moŝliwość wprowadzenia profilu firmy do nadzorowanej i akceptowanej przez Komisję Europejską bazy ofert kooperacyjnych. Znaleźć się w niej mogą firmy, które wypełnią formularz rejestracyjny, zgłaszając jednocześnie chęć nawiązania nowych, zagranicznych kontaktów biznesowych. (formularz zamieszczony jest na stronie: Kopalnią cennych informacji dla polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne jest studiowanie wydawanego comiesięcznie newslettera, w którym zamieszczane są krótkie informacje o firmach z zagranicy, aktualnie poszukujących partnerów do dalszej współpracy, o imprezach kooperacyjnych organizowanych z myślą o Małych i Średnich Przedsiębiorstwach oraz o najwaŝniejszych zmianach w prawie i polityce UE, dlatego pragniemy Państwa zachęcić do studiowania Newslettera Ośrodka Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. 9

11 W tym numerze znajdziecie Państwo listę firm zagranicznych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami z Polski. W razie jakichkolwiek pytań, słuŝymy pomocą. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju: Ul. Rynek 7, Lublin Osoby do kontaktu: Anna Krakowiak - Z-ca Dyrektora: Marta Podlodowska - Specjalista/Konsultant: tel.: Justyna Buchta - Specjalista/Konsultant: tel/fax.: / Cezary Pasternak - St. Specjalista: tel

12 RYNEK LITEWSKI 1. Firma litewska specjalizująca się w projektowaniu, konstrukcji i utrzymaniu placów zabaw, ośrodków fiitness i sportowych (na zewnątrz), poszukuje wytwórców sprzętu związanego z wyŝej wymienionym obszarem (huśtawki, zjeŝdŝalnie, domki, wyposaŝenie do uprawiania sportów, na boiska sportowe, itp.) oferuje pośrednictwo. 2. Firma litewska specjalizująca się w projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaŝy mebli biurowych poszukuje dystrybutorów. 3. Firma litewska specjalizująca się w produkcji plastikowych elementów takich jak profile, półki, ławki, tace, talerze, uchwyty, itd. z nietoksycznego tworzywa, poszukuje pośredników handlowych i dystrybutorów. RYNEK ORMIAŃSKI 3. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji materiałów do pokrycia dachów (dachówki, płytki) bazująca na recyklingu i wykorzystaniu piasku, poszukuje pośrednictwa handlowego. 4. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji uniwersalnego morelowego balsamu do ciała, poszukuje pośrednictwa handlowego. 5. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji róŝnego rodzaju materiałów budowlanych poszukuje/oferuje joint venture. 6. Firma ormiańska specjalizująca się w produkcji herbaty ziołowej poszukuje pośrednictwa handlowego. 7. Firma ormiańska specjalizująca się w usługach IT (Monitis i Semonics) chce odsprzedać monitoring Monitis przez stronę internetową: RYNEK IZRAELSKI 8. Firma izraelska specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montaŝu systemów mechanicznych dla lotnictwa, wojsk, centrów medycznych, komunikacji i wielu innych, poszukuje dystrybutorów, przedstawicieli oraz wytwórców. 9. Firma izraelska specjalizująca się w konsultingu i szkoleniach dla banków w zakresie systemów RTGS, zarządzania, hurtowych i detalowych płatności w lokalnej o międzynarodowej sferze, poszukuje pośredników handlowych. Zainteresowana jest takŝe utworzeniem joint venture, rozwojem technologicznym, podwykonawstwem, outsourcingiem. RYNEK TURECKI 10. Firma turecka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji wanien, kabin prysznicowych, systemów do hydromasaŝu, poszukuje partnerów. Jest zainteresowana takŝe sprzedaniem części swojej firmy. 11. Firma turecka specjalizująca się w produkcji bojlerów, silosów, szklarni, kanistrów, kominów, itd. oraz konstrukcji metalowych, oferuje podwykonawstwo. 11

13 12. Przedsiębiorstwo tureckie zajmujące się produkcją spiruliny zainteresowane jest współpracą z firmami europejskimi o podobnym profilu w czasie realizowania projektu: Sustainable use of seas and oceans - Biomass for micro - and macro - algae for industrial applications. 17. Firma włoska specjalizująca się w projektowaniu i produkcji maszyn oraz wyposaŝenia związanego z przemysłem tekstylnym poszukuje dystrybutorów i reprezentantów, aby rozszerzyć swoją działalność. Firma oferuje równieŝ podwykonawstwo. RYNEK HISZPAŃSKI 13. Firma hiszpańska specjalizująca się w produkcji naturalnych kosmetyków (szeroki wybór) i produktów do zabiegów pielęgnacyjnych, poszukuje dystrybutorów. RYNEK WŁOSKI 14. Firma włoska specjalizująca się w produkcji, sprzedaŝy detalicznej i hurtowej, dystrybucji lodów, ciastek, ciasta, mroŝonego jedzenia, produktów do produkcji lodów i ciast. Firma posiada równieŝ maszyny i sprzęt potrzebny do tych wyrobów. Poszukuje franchisingu. 15. Firma włoska specjalizująca się w handlu i dystrybucji produktów perfumeryjnych i fryzjerskich, poszukuje dystrybutorów swoich produktów. RYNEK CHILIJSKI 18. Chilijskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w grafice, projektowaniu stron internetowych (jak równieŝ naklejek, tworzeniu zasad Corporate Identity, broszur, folderów reklamowych) na rynek europejski w kosztach chilijskich. Firma oferuje wysokiej jakości produkty tworzone przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Przedsiębiorstwo poszukuje agentów, przedstawicielstwa handlowego raz dystrybutorów z serwisem uzupełniającym (drukarki) swoich produktów w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii oraz Polsce. Oferuje współpracę na gruncie technicznym. 19. Przedsiębiorstwo chilijskie produkujące i zajmujące się sprzedaŝą produktów potrzebnych sektorowi medycznemu, poszukuje partnerów finansowych w celu zwiększenia swoich profitów. Firma jest otwarta, jeśli chodzi o rodzaj współpracy. 16. Włoskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji owoców, RYNEK BELGIJSKI zainteresowane jest pozyskaniem nowych partnerów biznesowych. Firma zajmuje się produkcją syropów z owoców takich jak: brzoskwinie, wiśnie, gruszki, suszone śliwki. 20. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje dystrybutorów tkanin Specjalizuje się równieŝ w produkcji koktajli i sałatek, puree z dekoracyjnych, ozdobnych. gruszek, marchwi i jabłek oraz przecierów i sosów pomidorowych. 12

14 21. Firma belgijska poszukuje dystrybutorów sosów naturalnych (majonezów, sosów vinegret, sosów bez dodatków chemicznych). 22. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje dystrybutorów produktów czyszczących dla laboratoriów. 23. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje partnera, z pomocą którego załoŝy konsorcjum consultingowe działające w branŝy IT i Telekomunikacji. 24. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje dystrybutora produktów i wyposaŝenia słuŝących do przygotowywania analiz chemicznych 24. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje producentów chemicznych zainteresowanych produkcją, sprzedaŝą i rozpowszechnianiem produktów bazujących na silikonie. 25. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje agentów ubezpieczeniowych. 26. Przedsiębiorstwo belgijskie poszukuje partnerów na terenie Europy, mogących zaoferować produkty OTC (wydawane, sprzedawane bez recepty) lub partnerów zainteresowanych sprzedaŝą tych produktów w swoich krajach. 27. Firma belgijska poszukuje partnerów, którzy mogliby dostarczyć towar i produkty z sektora konstrukcyjnego i skoncentrowanych na branŝy FCMG lub BTB. RYNEK UKRAIŃSKI 28. Przedsiębiorstwo ukraińskie - producent opakowań na Ŝywność, opakowań na lody oraz masło - poszukuje inwestorów z polskim kapitałem. Przedsiębiorstwo oferuje 50 % swoich udziałów w zamian za zakup koniecznego wyposaŝenia. Firma posiada dogodną lokalizację geograficzną oraz 15 - letnie doświadczenie na rynku ukraińskim. RYNEK NIEMIECKI 29. Niemieckie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów biznesowych do dystrybucji i sprzedaŝy pomp cieplnych wraz z wierceniami geotermicznymi. Przedsiębiorstwo poszukuje partnera do franchisingu, ale nie jest to wymogiem koniecznym. Firma produkuje takŝe pompy i kompresory, gazowe pompy cieplne, systemy solarnego ogrzewania, systemy geotermiczne. 13

15 RYNEK FRANCUSKI W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy z firmą zagraniczną zaprezentowaną w newsletterze, prosimy o kontakt. 30. Przedsiębiorstwo francuskie specjalizujące się w odbudowie zapasowych części samochodowych (motoryzacyjnych) poszukuje agentów lub importerów swoich produktów. RYNEK BRYTYJSKI 31. Przedsiębiorstwo produkcyjne z Wielkiej Brytanii specjalizujące się w wytwarzaniu wysokiej jakości chirurgicznego sprzętu medycznego, zarówno wielokrotnego uŝytku, jak równieŝ do jednorazowego wykorzystania, poszukuje dystrybutorów w celu nawiązania umowy handlowej. Poszukiwani dystrybutorzy obsługujący sieć szpitali i sektor operacyjny (chirurgiczny). Materiały graficzne, zdjęcia wykorzystane przy tworzeniu niniejszego newslwettera pochodzą ze strony Komisji Europejskiej: Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaczerpnięte zostały ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 14

16 AKTUALNOŚCI EMBEDDED TECHNOLOGIES PARTNERING EVENT październik, Bilbao, Hiszpania W dniach października 2008 w Bilbao w Hiszpanii odbędzie się spotkanie brokerskie firm z branŝ: pojazdy szynowe, lotnictwo; systemy medyczne; urządzenia elektryczne, bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacje. Celem spotkania jest umoŝliwienie przedsiębiorcom nawiązania współpracy z zagranicznymi partnerami w zakresie rozwoju produktu, dystrybucji, zawarcia umów licencyjnych, itp. Dla kogo?: Jest to spotkanie dla przedsiębiorców zajmujących się hardware, software i narzędziami oraz usługodawców, którzy chcą poszerzyć swoje moŝliwości biznesowe, spotkać dostawców najwyŝszych standardów usług i produktów, odkryć nowe, kreatywne rozwiązania niezbędne podczas zmagania się z co dzień napotykanymi w biznesie wyzwaniami. Przedsięwzięcie organizuje ośrodek Enterprise Europe Network oraz Innovation Relay Centre w Basque w Hiszpanii. Termin zgłoszenia: Czas i miejsce: października 2008 Pałac Euskalduna Jauregia oraz Sala Kongresowa Bilbao w Hiszpanii TARGI PRACY INśYNIER NA RYNKU PRACY 19 listopada 2008 r. LUBLIN, Politechnika Lubelska W dniu 19 listopada 2008 r. juŝ po raz 9 odbędą się Targi Pracy PL - "InŜynier na rynku pracy". Targi odbędą się w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, przy ulicy Nadbystrzyckiej 36. CEL TARGÓW: Targi pracy InŜynier na rynku pracy to spotkanie studentów oraz absolwentów z przedsiębiorstwami i instytucjami rynku pracy. Celem targów jest prezentacja pracodawców, ich oczekiwań wobec kandydatów, przybliŝenie warunków panujących na rynku pracy. Rokrocznie w targach bierze udział ponad 30 firm i instytucji, proponując kilkaset ofert pracy, staŝy, praktyk. Biuro Karier Politechniki Lubelskiej zaprasza do udziału zainteresowane firmy i organizacje. Więcej informacji o programie tegorocznych Targów ukaŝe się wkrótce na stronie internetowej Biura Karier PL Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres: lub fax: do 31 października 2008 r. lub 15

17 KATALOG PRZEDSIĘBIORCÓW LITEWSKICH Szanowni Państwo mamy przyjemność poinformować, iŝ Litewskie Centrum Innowacji oddaje do Państwa uŝytku Katalog Innowacyjnych Przedsiębiorstw Gateway to Innovation in Lithuania, działających na terenie Litwy i zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z zagranicznymi firmami. Katalog funkcjonuje w postaci strony internetowej, zawierającej wygodną w uŝyciu wyszukiwarkę firm specjalizujących się w bardzo zróŝnicowanych branŝach. Przedsiębiorstwa znajdujące się w bazie katalogu: stosują innowacyjne rozwiązania: swoją działalność opierają na nowoczesnych technologiach, stale poszukując rynków zbytu dla swoich produktów; wciąŝ modernizują i ulepszają procesy technologiczne; są zainteresowane nawiązywaniem międzynarodowych kontaktów biznesowych; zawiązują współpracę technologiczną z zagranicznymi partnerami; Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Katalogu pod adresem: II TARGI PRZEMYSŁU GUMOWEGO r., KIELCE Serdecznie zapraszamy do udziału w II TARGACH PRZEMYSŁU GUMOWEGO, odbywających się w terminie r. W Kielcach. Przedsięwzięcie ma na celu dotarcie do jak największej liczby przedsiębiorców aktywnie działających w powyŝszej dziedzinie. Z tego teŝ względu wystawcami na targach TOPGUM będą firmy produkcyjne, handlowe, usługowe z kraju i zagranicy. Targi Kielce jako organizatorzy przedsięwzięcia kierują ofertę wystawienniczą do: - producentów i dystrybutorów maszyn do przetwórstwa kauczuku, - producentów i dystrybutorów kauczuku, - producentów dodatków stosowanych w przetwórstwie gumy, - producentów i dystrybutorów narzędzi stosowanych w przetwórstwie gumy, - producentów opon, gumowych artykułów technicznych, taśm transporterowych, wykładzin podłogowych, itp. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: Lubelska Fundacja Rozwoju Enterprise Europe Network Ul. Rynek 7, Lublin 16

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa,

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa, POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Promocja polskiej gospodarki w Turcji Marek ŁyŜwa Członek Zarządu Warszawa, 28.03.2013 Program promocji polskiej gospodarki w Turcji Program promocji o

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Nr 5/2013 MAJ

NEWSLETTER. Nr 5/2013 MAJ Spis treści: Szkolenia planowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju 2 Nabór wniosków do działania 4.4 PO IG..... 3 Spotkania brokerskie z firmami tureckimi z branży

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej 2013 Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyszków, 29 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012 Wsparcie na e-biznes Kielce 2012 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Dotacje i pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Dotacje i pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 1 Dotacje i pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2 PLAN SPOTKANIA: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Woj.Mazowieckiego Pożyczki 3 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network 2010 Michał Polański Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Przedsiębiorczości Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network Warszawa, 26 maja 2010 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Usługi PARP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oferowane przez sieć Enterprise Europe Network

Usługi PARP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oferowane przez sieć Enterprise Europe Network 2009 2011 Anna Awdiejewa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi PARP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oferowane przez sieć Enterprise Europe Network Warszawa, 23 marca 2011 r. Działania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sektora MSP

Wspieranie sektora MSP Wspieranie sektora MSP w dostępie do kapitału u zewnętrznego Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Poznań, 09.09.2008 Doświadczenie PARP Programy Phare przed wstąpieniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu 2013 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu Tomasz Czerwoniak Departament Wsparcia Innowacyjności Warszawa, 18 lipca 2013 r. Najważniejsze akty

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP 2012 Michał Polański Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP Warszawa, 19 marca 2012 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Obecne konkursy i nowa perspektywa

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Obecne konkursy i nowa perspektywa Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Obecne konkursy i nowa perspektywa Aleksandrów Kujawski, 10 lutego 2014 r. 1 Struktura Sieci PIFE

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 10 lat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości efekty działalności Agencji i wyzwania na przyszłość Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PNO POLSKA SP. Z O.O. LIDER WŚRÓD FIRM DORADZTWA DOTACYJNEGO W EUROPIE. Warszawa, 20.09.2012 r.

PNO POLSKA SP. Z O.O. LIDER WŚRÓD FIRM DORADZTWA DOTACYJNEGO W EUROPIE. Warszawa, 20.09.2012 r. PNO POLSKA SP. Z O.O. LIDER WŚRÓD FIRM DORADZTWA DOTACYJNEGO W EUROPIE Warszawa, 20.09.2012 r. O PNO Jesteśmy częścią wiodącej europejskiej firmy consultingowej 12 krajów od 27 lat na rynku ponad 400 konsultantów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w programach promocji o charakterze ogólnym Warszawa, 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo