B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu TOM VI B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE: AUTORZY: TECHNOLOGIA KUCHNI: projektant Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31, Warszawa Woźnicki Zdanowicz architekci Al. Niepodległości 157 lok Warszawa tel inż. Tomasz Jarosiński Kody CPV: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych WARSZAWA Marzec 2015r. 1

2 OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGIA KUCHNI SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne. 2. Program użytkowy. 3. Opis procesów technologicznych. 4. Zatrudnienie. 5. Wytyczne technologiczne dla branż projektowych Wymagania architektoniczno-budowlane Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja elektryczna Wytyczne przeciwpożarowe Wytyczne BHP. 6. Wykaz sprzętu. Część Rysunkowa Rys. nr T-01. Rzut piwnicy technologia kuchni skala 1:100 UWAGA: Wszystkie materiały i urządzenia wskazane w projektach: budowlanym, wykonawczym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót można zastąpić innymi materiałami i urządzeniami o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż zaproponowane. 2

3 1.0. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje kuchnię wraz z zapleczem magazynowym, produkcyjnym oraz socjalno-sanitarnym pracowników gastronomii Materiały wyjściowe do opracowania. podkłady architektoniczne przepisy BHP i SAN-EPID Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia DZ.U. Nr 196,poz.914 z 2010r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. Poz z późniejszymi zmianami. Decyzja DE ZNS/02635/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia wyrażająca zgodę na obniżenie wysokości kuchni do 2,5m. Decyzja DE ZNS/02636/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia wyrażająca zgodę na obniżenie poziomu podłogi kuchni poniżej terenu urządzonego przy budynku. Decyzja DE ZNS/02637/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia wyrażająca zgodę na nienormatywne oświetlenie stanowisk pracy światłem naturalnym PROGRAM UŻYTKOWY. Program produkcji kuchni głównej został opracowany na podstawie planowanej dziennej liczby żywionych. Przewiduje się produkcję 4 posiłków dziennie dla 35 osób. W projekcie przyjęto następujące założenia technologiczne: Przewiduje się magazynowanie surowców na min. 3 dni Z uwagi na wydzielenie ogólnego magazynu spożywczego (dodatkowo wydzielono magazyn warzyw), należy bezwzględnie przestrzegać rozdziału asortymentowego produktów na regałach i szafach chłodniczych. Surowce należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych opakowaniach. W przypadku braku opakowania fabrycznego, surowce należy przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach wewnętrznych, przystosowanych do przechowywania żywności. Warzywa oraz owoce przechowywane będą w wydzielonym magazynie. Przewidziano pomieszczenie obróbki wstępnej wyposażone w zlew, basen, obieraczkę do ziemniaków oraz stoły robocze. Transport surowców z magazynów do pomieszczeń dalszej obróbki odbywać się będzie w zamykanych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością (posiadające atesty PZH) W obiekcie nie przewidziano stanowisko mycia i sterylizacji jaj. Jaja muszą być dostarczane z odpowiednim certyfikatem. 3

4 Mięso dostarczane będzie w postaci elementów kulinarnych. Ryby dostarczane będą w postaci mrożonej, filetowanej Wózki oraz pojemniki transportowe będą myte w wydzielonym pomieszczeniu za pomocą urządzenia myjąco suszącego. Czyste wózki będą natychmiast transportowane do właściwych stanowisk pracy. Posiłki będą transportowane w wózku bemarowym do poszczególnych pomieszczeń jadalni, zlokalizowanych na piętrach. Porcjowanie posiłków odbywać się będzie w jadalni. W obiekcie nie przewiduje się centralnej zmywalni naczyń. Naczynia będą myte w aneksach zlokalizowanych przy jadalni OPIS PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W projektowanym obiekcie będą występowały następujące czynności technologiczne: -przyjęcie surowców i półproduktów -magazynowanie surowców i półproduktów -obróbka wstępna warzyw i owoców -pobieranie surowców z magazynów i półfabrykatów z przygotowalni do produkcji -obróbka termiczna półfabrykatów i surowców -ekspedycja potraw Przyjęcie i magazynowanie towarów. W obiekcie wydzielono stanowisko dostaw towaru. Na stanowisku dokonywana będzie ocena organoleptyczna surowców, kontrola ilości/wagi, oraz przeładunek na wózek transportowy wewnętrzny. W obiekcie wydzielono następujące pomieszczenia magazynowe: magazyn artykułów spożywczych (22,5 m 2 ) Magazyn wyposażono w regały, szafy chłodnicze oraz zamrażarki magazyn warzyw (5,9 m 2 ) Magazyn wyposażono w szafę chłodniczą, podest na skrzynki oraz regał magazynowy Obróbka brudna surowców. W obiekcie wydzielono pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw. Ziemniaki i niektóre warzywa obierane będą mechanicznie. Przyjmuje się, że podczas obróbki wstępnej ubytki wynoszą ok 20%. Proponuje się maszynę o jednorazowym załadunku do 5 kg warzyw. Pomieszczenia do obróbki wstępnej warzyw zlokalizowano w bezpośredniej bliskości kuchni głównej. Pomieszczenie wyposażono w basen, zlew 1- komorowy, stoły robocze oraz maszynę do obierania ziemniaków i mycia warzyw Obróbka czysta. Będzie się odbywać w części zaplecza gastronomicznego kuchni głównej zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy. Obróbce czystej będą podlegać: wyroby mączne/ kuchnia zimna wyroby mięsne Na stanowisku obróbki mięsa, nie przewiduje się jego rozbioru. wyroby warzywne 4

5 Obróbka termiczna. Odpowiednio przygotowane półfabrykaty będą poddawane w kuchni obróbce termicznej. Będzie ona polegać na: -gotowaniu -smażeniu -pieczeniu -duszeniu. Urządzenia zlokalizowano pod okapami wentylacyjnymi. W pomieszczeniu zaprojektowano stanowisko mycia sprzętu kuchennego Ekspedycja potraw. Posiłki przygotowane w kuchni głównej będą wydawane w wózkach bemarowych, które transportowane będą windą do poszczególnych jadalni na piętrach Usuwanie odpadków. Odpadki poprodukcyjne będą usuwane w szczelnie zamkniętych pojemnikach do wydzielonego, zamykanego kontenera na odpady kuchenne i przechowywane do momentu odbioru /1 dzień/. Pomieszczenie na odpady zlokalizowane będzie max. 80 m. od wejścia do zespołu żywieniowego. Zaleca się zainstalowanie w pomieszczeniu kranu ze złączką na ciepłą i zimną wodę oraz kratkę ściekową umożliwiające utrzymanie pomieszczenia w czystości ZATRUDNIENIE. Przyjęto łączne zatrudnienie 4 pracowników. Każdy z pracowników korzystać będzie z dwudziałowej szafki szatniowej. Integralną częścią szafki szatniowej jest ławeczka WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH 5.1. Wytyczne architektoniczno-budowlane. - Ściany i sufity powinny być wykonane z materiału gładkiego, nienasiąkliwego i niepalnego. - We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych ściany należy wyłożyć okładziną łatwo zmywalną, trwałą i odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekujących do pełnej wysokości. Pozostałe pomieszczenia wyłożyć okładziną łatwo zmywalną, trwałą i odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekujących do wysokości 2 m, powyżej farba zmywalna. - Korytarze do wysokości 1,6m powinny posiadać powierzchnię łatwo zmywalną. - Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Występy w ścianach powinny mieć konstrukcję minimalizującą osadzanie się brudu i kondensację pary. - Na traktach komunikacyjnych należy zastosować odboje. - Podłoga w części produkcyjnej powinna być gładka, nienasiąkliwa, nieścieralna, nie śliska i łatwa do utrzymania w czystości. - Posadzki w pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i w przejściach do urządzeń technicznych powinny być trwałe, nienasiąkliwe, nie śliskie i łatwo zmywalne. 5

6 - W miejscach uzasadnionych technologicznie podłogi powinny posiadać kratki ściekowe z zamknięciem wodnym oraz wstępnymi łapaczami odpadków. - Drzwi zewnętrzne do magazynów i zaplecza produkcyjnego powinny być niepalne, stalowe lub z wkładką stalową do wysokości 30 cm ponad powierzchnię posadzki, osadzone w niepalnej futrynie. - W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i ekspedycyjnych nie powinny znajdować się rewizje. Przewody wod.-kan oraz przewody wentylacyjne powinny być szczelnie obudowane Wytyczne do projektu wod.-kan. Zapotrzebowanie wody liczone na podstawie wskaźników zużycia na 1 posiłek. Posiłek obiadowy 30l. X 35 porcji = 1050l. Sniadanie lub kolacja 10l. X 35 porcji = 350l. Łączne zużycie wody na cele technologiczne wynosi 1400l/dobę Zapotrzebowanie na cele porządkowe: Powierzchnia wymagająca zmywania ok. 80m 2 Ilość zmywań na dobę 2 zatem: 1,5l/m 2 x 80 x 2 = 0,24 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze C, Zapotrzebowanie wody na cele socjalne (tylko personel gastronomiczny): Przewiduje się zatrudnienie 4 osób. 4 x 90 l = 0,36 m 3 /dobę Zapotrzebowanie wody ogółem wynosi ok. 2m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze C, Ścieki. Ilość ścieków technologicznych określa się przy założeniu, że stanowić one będą 95% wody dla celów technologicznych i 100% wody dla celów porządkowych i socjalnych pracowników. (0,35 x 0,95) + 0,24 + 0,36= 1,5m 3 /dobę Tłuszcze. Zawartość tłuszczu w 1 m 3 ścieków technologicznych wynosi ok. 0.1 kg. Zawartość tłuszczu w ogólnej ilości ścieków technologicznych wynosi ok. 0,1 kg/dobę Wytyczne ogólne do projektu wodno-kanalizacyjnego. Instalacje wodociągowe należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi PN. - W obiekcie powinno się używać wody spełniającej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. - W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzające wodę powinny być kryte w obudowie. - Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do urządzeń technologicznych (zgodnie z DTR), oraz do przyborów sanitarnych i zaworów ze złączką do węża. - Przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty. 6

7 - W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych "czystych" nie należy projektować studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić w obudowie. - Wszystkie ścieki z maszyn i urządzeń powinny być odprowadzone do kanalizacji przez wpusty podłogowe - z zachowaniem przerwy powietrznej (wg PN-B-01706/AZ1 z marca 1999r). - Ścieki z kuchni oraz zmywalni wózków (przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej) powinny być odprowadzone do odrębnej instalacji kanalizacji technologicznej - tłuszczowej, wyposażonej w urządzenia do odtłuszczania ścieków. Wszystkie urządzenia do podczyszczania ścieków powinny być usytuowane w odległości minimum 5 m od okien i drzwi lub w oddzielnych pomieszczeniach poza obszarem. - Wszystkie wpusty podłogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalniach należy wyposażyć we wstępne łapacze odpadków. Średnica przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z pomieszczeń produkcyjnych kuchni i zmywalni powinna wynosić min. 100 mm. - Przewody doprowadzające wodę do urządzeń należy wyposażyć w zawory odcinające. - Osie symetrii odpływów z basenów i zlewów - na wysokości 300 mm. - Do urządzeń posiadających grzałki elektryczne podgrzewające wodę, należy doprowadzić wodę uzdatnioną (zgodnie z DTR urządzenia) 5.3. Wytyczne do projektu wentylacji. Wentylację pomieszczeń należy projektować zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach budowlanych i normach Wytyczne ogólne do projektu wentylacji. - W obiekcie należy projektować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z zachowaniem odpowiednich układów wentylacyjnych. - Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły. Poza godzinami pracy o zmniejszonej wydajności do 0,5 wymiany/h. - Oprócz wentylacji ogólnej należy uwzględnić okapy z mechanicznym wywiewem zaprojektowane nad urządzeniami termicznymi. - Okapy powinny być wykonane z materiału niepalnego, odpornego na działanie tłuszczu i wilgoci. Dolna krawędź okapu powinna znajdować się na wysokości 2,0 m nad podłogą. Okap powinien być wyposażony w łatwe do wyjęcia i umycia łapacze tłuszczu (filtry). - Oprócz okapów należy przewidzieć w kuchni i zmywalni wywiew ogólny w celu usunięcia zanieczyszczeń wydostających się spod okapów. W przypadku pracujących wyciągów konieczne jest doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, rekompensującej ilość powietrza wyciąganego. - W strefie przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie powinna być większa niż 0,25 m/s. - Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień tak, aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do pomieszczeń o wyższych wymaganiach. - Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. Instalacje izolować i tłumić tak, by nie został przekroczony poziom hałasu dopuszczony Polską Normą. (50 db.) - Należy zapewnić wentylację mechaniczną przestrzeni nad komorami chłodniczymi w taki sposób, by odebrać zyski ciepła od agregatów chłodniczych. Temperatura wokół agregatów nie powinna przekraczać 30 o C. - Należy wydzielić wentylację wyciągową w kuchni i zmywalniach wózków. 7

8 Ostateczną Ilość wymian powietrza w pomieszczeniach należy obliczyć na podstawie zysków ciepła i wilgoci od urządzeń oraz ludzi Ogrzewanie. - Należy stosować grzejniki gładkie, zamocowane w odległości 15 cm od podłogi i 10 cm od ściany. Przez pomieszczenia magazynowe nie powinny być prowadzone przewody centralnego ogrzewania, powodujące niezorganizowane zyski ciepła. Temperatury w pomieszczeniach: - pomieszczenia magazynowe 16 0 C pomieszczenia pracy 16 0 C komunikacja 20 0 C łazienka, wc, kab. sanit C szatnie 24 0 C biuro, aneks socjalny 20 0 C 5.5. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej. - W projektowanym obiekcie energię elektryczną należy przewidzieć dla celów oświetleniowych i technologicznych. - Oświetlenie nad stanowiskami pracy powinno być rozmieszczone równomiernie, nie powodując zacienienia. - Stosowane oświetlenie powinno zapewnić właściwe oddawanie barw w celu uniknięcia jej pozornej zmiany przez potrawy. - Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiadać szczelne oprawy ze względu na mycie pomieszczeń wodą. - W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna być hermetyczna. - Współczynnik wykorzystania urządzeń wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy. - Sposób zainstalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem - zgodnie z DTR urządzeń. - Punkty oświetlenia elektrycznego powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie przy każdym stanowisku pracy - Należy zapewnić oświetlenie na poziomie 500lx w pomieszczeniach pracy i 200lx w pozostałych pomieszczeniach. - Zaleca się wykonanie w pomieszczeniach produkcyjnych punktowego oświetlenia awaryjnego z bateryjnym zasilaniem 2h Wytyczne przeciwpożarowe. - Elementy wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów w zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. - Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogą kolidować z systemami ochrony przeciwpożarowej. 5.7.Wytyczne BHP. - Wszystkie urządzenia należy montować i użytkować zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta urządzeń. - Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualnie obowiązujące znaki bezpieczeństwa. - Pracownicy powinni zapoznać się z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzeń na podstawie DTR. 8

9 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, przepisów sanitarnohigienicznych, posiadać aktualne książeczki zdrowia i aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza do celów sanitarno-higienicznych. Stanowiska pracy (urządzenia) powinny mieć instrukcję obsługi BHP Dla stanowisk pracy zespołu kuchennego, musi być opracowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. KONIEC 9

10 Wymiary Typ Moc Zasilanie Nr Urządzenie (dług. głęb. [przykładowy Szt. jedn. Woda zimna Woda ciepła Odpływ (V) wys.) ] (kw) Patelnia poj. 50l., el. Powierzchnia robocza 0,3 m3, przechył 1 misy ręczny, regulacja temp: , IP 22, patelnia 800x700x PE-03 1 wykonana ze stali nierdzewnej zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm do kratki ściekowej 100x100 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem el. Moc palników 2 3x4,5 kw+3x 7,5 kw, moc piekarnika 6,6 kw/400 V, 700-KG-6/PE- 1200x700x850 przyłącze gazu 1/2``, wymiary komory piekarnika 2/1 GN, 2 1 gaz/400 temp Palnik 7,5 kw- dwukoronowy, stal nierdzewna Taboret gazowy, przyłącze gazu 1/2``, palnik z 3 zabezpieczeniem przeciwwypływowym, palnik pilotujący, palnik 9kW 2koronowy, taboret wykonany ze stali 600x650x TG-1F 1 nierdzewnej Element neutralny, powierzchnia robocza 0,26m2, 4 stanowisko robocze z podstawą wykonane ze stali 400x700x SR-400.S 1 nierdzewnej Okap centralny dostarczany wraz z instalacją wentylacji x2000x550 DM-S-3608 (1) mechanicznej 6 Stół roboczy 1900x700x850 DM Krajalnica uniwersalna ,2 8 Stół roboczy 1600x700x850 DM Stół roboczy ze zlewem 1- komorowym 1900x600x850 DM Element usunięty 11 Umywalka do rąk 400x400 DM Szafa chłodnicza, wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory,agregat 12 przystosowany do pracy w temp. Otoczenia do 43 st.c. 640x720x2000 DM Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie gaz 36kW/ 6,5kW 9 kw 230 0,27 (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") DN 50, h=40cm DN 50, h=40cm str. 1 z 3

11 Wymiary Typ Moc Zasilanie Nr Urządzenie (dług. głęb. [przykładowy Szt. jedn. Woda zimna Woda ciepła Odpływ (V) wys.) ] (kw) DM-3235, DM- 13 Basen z baterią prysznicową 1000x700x Regał ociekowy 1000x700x850 DM Pojemnik na odpady śr. 45 cm DM Stół chłodniczy 1320x700x850 DM ,3 17 Stół roboczy z półką i zlewem 1- komorowym 700x700x850 DM Stół roboczy z półką i zlewem 1- komorowym 1200x700x850 1 DM Stół roboczy bez półki 1200x700x850 DM (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") DN 50, h=40cm DN 50, h=40cm DN 50, h=40cm 20 Obieraczka do ziemniaków 430x400x Regał magazynowy 1000x700x1800 DM Paleta magazynowa 800x Element usunięty 230 0,4 zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm do kratki ściekowej 100x100 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 Szafa chłodnicza, wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory,agregat 24 przystosowany do pracy w temp. Otoczenia do 43 st.c. 1400x860x2000 DM Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie 230 0,7 Szafa chłodnicza, wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory,agregat 25 przystosowany do pracy w temp. Otoczenia do 43 st.c. 700x860x2000 DM Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie 26 Regał magazynowy 1200x600x1800 DM ,3 str. 2 z 3

12 Wymiary Typ Moc Zasilanie Nr Urządzenie (dług. głęb. [przykładowy Szt. jedn. Woda zimna Woda ciepła Odpływ (V) wys.) ] (kw) Szafa mroźnicza, zakres temperatur st. C.wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza 27 wewnątrz komory,agregat przystosowany do pracy w temp. 700x860x2000 DM Otoczenia do 43 st.c. Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie 230 0,6 28 Myjka ciśnieniowa do mycia wózków ind ,5 29 Wózek bemarowy 2xGN 1/1 930x660x850 DM-94222/ ,4 zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm do kratki ściekowej 100x100 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 Uwagi: 1. Pozycje nr 2,3,5,11,13,17,18 dostarczane w ramach robót budowlanych i instalacyjnych. Pozostałe pozycje dostarczane w ramach wyposażenia 2. Do prac projektowych dobrano wyposażenie firmy Dora Metal, Kromet. W wykazie podano szczegółowe typy urządzeń, określające szczegóły budowy i instalacji. 3. Inwestor może zmienić dostawcę urządzeń na urządzenia podobne z zachowaniem wskazanych wymiarów. 4. Wszystkie wielkości mebli i urządzeń należy skorygować po wykonaniu prac budowlanych!!! str. 3 z 3

13

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Nazwa obiektu: STADION MIEJSKI W LUBLINIE PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Adres obiektu: ul. Krochmalna, Lublin Numery ewidencyjne działek: Działki o nr ew.: 3/3, 3/24, 3/26 obręb

Bardziej szczegółowo

Projekt Technologiczny

Projekt Technologiczny Temat opracowania: Projekt Technologiczny zmiany sposobu użytkowania części budynku magazynowego na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa na działkach nr

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU.

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. 1 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest projekt

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu 5900_WP_NOWY.qxd 4/4/2007 2:13 PM Page 239 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu. dr n. techn. Halina

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN. LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.PL BRANŻA NAZWA PROJEKTU FAZA INWESTYCJA INSTALACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. www.gastro-projekt.pl

Wstęp. www.gastro-projekt.pl Wstęp Realizacja wielu obiektów, w zakresie projektowania technologicznego obiektów żywienia, i z tym związana satysfakcja klientów, skłoniły mnie do napisania tej książki. Chciałabym w ten sposób podziękować

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 174 ul. Markowska 8 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo