NIP: tel.: , Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP: 796-00-12-187 tel.: 048 361-52-85, 361-52-84. Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia 05.12.2006 r."

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia NIP: tel.: , REGON: fax.: Centralny nr postępowania: 7/06 Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-109/./06 Radom, dnia r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie: Pytanie nr 1: Dotyczy pkt. V SIWZ ust. 1, pkt. IV.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby dokumenty wymagane w tym punkcie mogły być zbindowane osobno i podpisane na pierwszej stronie oferty? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, aby dokumenty wymagane w pkt. V SIWZ ust. 1, pkt. IV.1 były zbindowane osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie. Oferta powinna być trwale spięta, ponumerowana oraz zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Pytanie nr 2: Dotyczy załącznika nr 5 SIWZ: Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści analizator odczynników 10 filtrami odczynników zakresie nm? Czy w poz. 18 Zamawiający dopuści 90% odczynników gotowych do użycia? Czy w poz. 11 nie nastąpiła pomyłka? Czy Zamawiającemu nie chodzi o automatyczny zmieniacz kuwet pomiarowych? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: - w poz. nr 5 dopuszcza analizator z 10 filtrami w zakresie nm - w poz. nr 18 dopuszcza 90% odczynników gotowych do użycia - w poz. nr 11 wystąpiła pomyłka powinno być automatyczny zmieniacz kuwet pomiarowych Pytanie nr 3: Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ (formularz cenowy) czy Zamawiający dopuści wielkość opakowania powyżej 300 oznaczeń. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania powyżej 300 oznaczeń, ponieważ planowana ilość niektórych badań w ciągu jednego roku jest minimalna i duże opakowania nie będą mogły być wykorzystane w tym czasie. Sporządziła: Anna Skwarczyńska

2 Pytanie nr 4: Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ (wzór umowy) Czy w 7, ust. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 7, ust. 2 wzoru umowy. Pytanie nr 5: Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ (wzór umowy) Czy w 7, ust. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? Odpowiedź: Zamawiający zmienia 7, ust. 3 na następujący: Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki? Pytanie nr 6: Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ (wzór umowy dzierżawy) - Czy w 8, ust. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: ( ) Wydzierżawiający zobowiązuje się usunąć awarię w ciągu 48 godzin. W przypadku gdy usuwanie awarii potrwa dłużej niż 48 godzin ( ) Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 8, ust. 5 wzoru umowy. Pytanie nr 7: Dotyczy załącznika nr 4 SIWZ (wzór umowy dzierżawy)- Czy w 11, ust. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wydzierżawiającego zapłaci on Dzierżawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 11, ust. 2 wzoru umowy dzierżawy. W załączeniu przesyłamy poprawiony załącznik nr 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który jest obowiązujący.. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

3 Załącznik nr 3 SIWZ (zmiany z dn r.) UMOWA /WZÓR/ na zakup i dostawę odczynników do badań biochemicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zawarta w dniu. pomiędzy: Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Radomiu przy ulicy Tochtermana 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowanym przez: 1. lek. Mieczysława Szatanka p.o. Dyrektora 2. mgr Dorotę Ciekałę Głównego Księgowego (zwanym dalej Odbiorcą ) a... z siedzibą w.., przy ulicy, wpisaną do..reprezentowaną przez : (zwanym dalej Dostawcą ) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej EURO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.). 1 Przedmiot umowy, okres obowiązywania 1. Na podstawie Umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy i przenieść na Odbiorcę własność towarów będących przedmiotem umowy, a Odbiorca zobowiązuje się towar odbierać i zapłacić Dostawcy cenę za jego dostarczenie. 2. Termin wykonania zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy 3. Odbiorca będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Szpitala. 4. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy w całości lub w części. 5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta. 2 Warunki dostawy 1. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania Towaru Odbiorcy lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Odbiorcę. 2. Do kontaktów ze strony Odbiorcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia nr tel. (048) W razie wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy kontakt z kierownikiem Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia nr tel. (048) Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport 1. Za dzień wydania Towaru Odbiorcy uważa się dzień, w którym Towar został odebrany przez Odbiorcę. 2. Dostawca zapewni takie opakowanie Towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy. 3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności dotyczące warunków transportu Towarów do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy. 4. Do towaru Dostawca dołączy fakturę, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.

4 4 Rękojmia za wady fizyczne 1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady fizyczne dostarczanego Towaru. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 5 Wartość umowy, zapłata ceny 1. Wartość umowy opiewa na kwotę zł brutto (słownie:...) w tym podatek VAT stanowi kwotę zł (słownie.....) 2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych netto określonych w formularzu cenowym + podatek VAT stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy. 3. Ceny jednostkowe netto towarów objętych niniejszą umową określone w załączniku NR formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy. 4. Zapłata ceny za dostarczanie towaru nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany przez niego na fakturze lub rachunku. 5. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu (min 30 dni).. dni od daty otrzymania faktury przez Odbiorcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 6. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich. 6 Zmiana stron umowy Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 7 Kary umowne i odstąpienie od umowy 1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Odbiorca może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym towarze Odbiorca wyznaczy Dostawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu Towaru wolnego od wad, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Odbiorca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Towaru do dnia odstąpienia od Umowy. 8 Rozstrzyganie sporów 1. Odbiorca i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Odbiorca i Dostawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu polubownego lub sądu powszechnego właściwego dla siedziby Odbiorcy. 9 Prawo właściwe, język, zmiany umowy 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami Kodeks cywilny. 2. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim.

5 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Odbiorcy. 5. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 4 niniejszego są nieważne. 10 Egzemplarze umowy Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Dostawcy oraz dwa egzemplarze dla Odbiorcy. DOSTAWCA ODBIORCA

6 Załącznik nr 5 SIWZ (zmiany z dn r.) Opis parametrów technicznych analizatora do badań biochemicznych Lp. Parametry graniczne Opis parametrów oferowanych Nazwa urządzenia: Rok produkcji: 1. Wydajność oznaczeń na godzinę 2. Moduł ISE o wydajności testów na godzinę 3. Elektrody bezobsługowe o potencjometrycznym pomiarze bezpośrednim 4. Chłodzenie wszystkich pozycji odczynnikowych, kontroli, kalibratorów i próbek pacjentów 5. Minimum 10 filtrów w zakresie nm 6. Jednorazowe kuwety 7. Analizator zużywający max. 1,5-2 litrów wody na godzinę, pracujący bez konieczności podłączania stacji uzdatniania wody 8. Minimum 80 pozycji na próbki pacjentów 9. Możliwość reakcji 1-4 odczynnikowych 10. Program kontroli jakości 11. Automatyczny zmieniacz kuwet pomiarowych 12. Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy 13. Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy 14. Automatyczne rozcieńczanie stężonych standardów 15. Detektor poziomu próbki i odczynnika 16. Oflagowanie wyników patologicznych 17. Automatyczne dopasowanie norm do wieku i płci pacjenta % odczynników gotowych do użycia 19. Możliwości analityczne: biochemia-enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne 20. Automatyczne rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody 21. Oprogramowanie w języku polskim 22. Funkcja STAT 23. Praca na próbkach pierwotnych 24. Identyfikacja próbek opisanych barkodem 25. Konieczność współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym LAB 3000 / dwukierunkowa transmisja danych 26. Ilość miejsc na próbki cito minimum System odczynnikowy - otwarty Uwaga: 1. Niespełnienie w/w parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo