Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki Radziejów tel , , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki Radziejów tel , , faks Przedmiot zamówienia: Dostawa maszyn, narzdzi i urzdze gastronomicznych dla Zakładu Aktywnoci Zawodowej w Radziejowie. CPV CPV CPV CPV Tryb postpowania: przetarg nieograniczony Zatwierdził: STAROSTA Marian Zieliski Listopad 2011 roku

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki Radziejów 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postpowanie prowadzone bdzie w trybie przetargu nieograniczonego poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 P. z. p. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wyposaenie pomieszcze produkcyjnych, pomieszcze słucych wiadczeniu usług oraz przygotowanie stanowisk pracy w tym dostawa maszyn, narzdzi i urzdze niezbdnych do prowadzenia produkcji, wiadczenia usług w Zakładzie Aktywnoci Zawodowej przy ul. Kociuszki 58 w Radziejowie. Wykaz wyposaenia kuchni stanowi załcznik nr 6 do SIWZ Urzdzenia, maszyny, narzdzia naley dostarczy, zamontowa oraz podłczy do instalacji w pomieszczeniach kuchni Zakładu Aktywnoci Zawodowej przy ul. Kociuszki 58 w Radziejowie. Wykonawca przed wykonaniem dostawy dokona stosownych pomiarów. W załczeniu szkic kuchni. Wykonawca przeszkoli personel. Zamawiajcy przedstawia materiały wyjciowe dla funkcjonowania kuchni. Naley uwzgldni obowizujce przepisy prawne; Rozporzdzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajce ogólne zasady i wymagania prawa ywnociowego, powołujce Europejski Urzd ds. Bezpieczestwa ywnoci i ustanawiajce procedury w zakresie bezpieczestwa ywnoci; Rozporzdzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny rodków spoywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia; Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225); Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12mkwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.); Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); Program uytkowy. Kuchnia w budynku bdzie zakładem samodzielnym posiadajcym podstawow powierzchni magazynow i produkcyjn. Jej pomieszczenie i zaplecza usytuowane s na jednej kondygnacji obiektu. W piwnicy jest zaplecze dla personelu i zaplecze gospodarcze. Kuchni zaprojektowano z uwzgldnieniem zasad (GMP) i (GHP) i w konsekwencji wymogów HACCP oraz podstawowe jej wyposaenie. Sprzt i wyposaenie mog by zamienione na bardziej dostpne jednake przy zachowaniu zaprojektowanych pomieszcze i stanowisk pracy oraz powierzchni robocz o nie gorszych parametrach. 2

3 Główn działalnoci kuchni bdzie przygotowywanie gorcych i zimnych da obiadowych oraz sporadyczny wypiek ciast, głównie drodowych. Wydawanie posiłków bdzie odbywa si z kuchni przez rozdzielenie posiłków. Zaplecze kuchni bdzie przystosowane do obróbki surowca w pełnym zakresie, ale dodatkowo zakłada si korzystanie z półproduktów mroonych, produktów gotowych i przetworów. Nie przewiduje si wyodrbnionych powierzchni magazynowych o duej moliwoci gromadzenia towarów z uwagi na dostarczanie towarów na konkretne zamówienie (dotyczy to w szczególnoci wieego misa, warzyw, jaja oraz innych produktów łatwo psujcych) wynikajcej z duej dostpnoci towarów na rynku. Na zapleczu przewidziano pomieszczenia magazynowe i do dezynfekcji jaj, obróbki warzyw. Zatrudnienie. Kuchnia obsługiwana bdzie przez 4 osoby pracujce w systemie zmianowym. Kady pracownik zatrudniony w kuchni zostanie przeszkolony z ogólnych zasad higieny procesu produkcji. Ponadto personel wykonujcy konkretne czynnoci ma by przez Wykonawc przeszkolony z zasad i procedur produkcji na stanowisku pracy. Proces szkolenia pracowników oparty bdzie o zasady bezpieczestwa ywnoci HACCP zgodnie z obowizujcymi wymogami prawa ywnociowego, w tym Ustawy o bezpieczestwie ywnoci z dnia r. (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.) i Rozporzdzeniami PE i R 178/2002 i 852/2004. Układ funkcjonalny pomieszcze. Pomieszczenia stanowice cz ywieniow to: - rozdzielnia posiłków - kuchnia - zmywalnia naczy stołowych - pomieszczenie obróbki wstpnej warzyw - pomieszczenie przygotowania jaj - magazyn surowca w urzdzeniach chłodniczych - magazyn artykułów suchych - pomieszczenie socjalne - wc personelu. Program procesu technicznego. Proces techniczny składa si z nastpujcych czynnoci: - przyjcie surowca - magazynowanie artykułów spoywczych - obróbka wstpna surowca - obróbka właciwa surowca/przygotowanie potraw - obróbka termiczna potraw - ekspedycja - zmywanie naczy kuchennych - zmywanie naczy stołowych - usuwanie odpadów. Opis czynnoci zwizanych z procesem technologicznym: Dostawa towaru. Dostawa towaru odbywa si przez wydzielone wejcie dostawcze. Towary bd dostarczane w konkretnych ilociach przewidzianych na ustalone potrzeby. Bd to: surowce, 3

4 półprodukty i produkty gotowe. Z uwagi na du dostpno surowca do produkcji gastronomicznej towar nie bdzie gromadzony w formie duych zapasów a w ilociach zapewniajcych cigło produkcji. Po przejciu ilociowym i jakociowym towar zostaje skierowany do magazynów na poziomie kuchni. Magazynowanie towarów. Z uwagi na wczeniej wspomnian form magazynowania poprzez dostawy biece, powierzchnia magazynów jest zaprojektowania na kilkudniowy zapas. Towar magazynowany jest w nastpujcych magazynach: - magazyn jaj - magazyn artykułów sypkich - magazyn surowca w urzdzeniach chłodniczych. Produkty spoywcze wiee (miso, nabiał, wdliny) bd przechowywane w szafie chłodniczej, produkty mroone w szafie mroniczej, produkty suche oraz przetwory i przyprawy na regałach w wydzielonym pomieszczeniu. Warzywa, owoce bd przechowywane na regale w magazynie. Przygotowanie wstpne surowca. Obróbka wstpna obejmowa bdzie nastpujce surowce: - ziemniaki i warzywa okopowe - warzywa liciaste i owoce - jaja - surowiec mroony. W tym celu zaprojektowano przygotowalnie wstpne wyposaone w podstawowy sprzt wg tabeli. Jaja bd myte i dezynfekowane w aneksie wyposaonym w zlew, lodówk i nawietlacz UV. Warzywa bd myte w pomieszczeniu wyposaonym w dwa cigi technologiczne do warzyw liciastych i okopowych. Stanowiska te bd wyposaone w stół ze zlewem jednokomorowym i dwukomorowym, obieraczk i podrczny sprzt. Obróbka właciwa przygotowanie potraw. Czynnoci zwizane z przygotowanie potraw odbywa si bd na stanowiskach roboczych w pomieszczeniu kuchni. W tym celu wymagane s nastpujce powierzchnie robocze: - stanowisko obróbki właciwej warzyw - stanowisko obróbki termicznej potraw - stanowisko obróbki właciwej misa - stanowisko potraw mcznych - stanowisko wyrobu gotowego - stanowisko ekspedycji potraw - stanowisko mycia sprztu kuchennego. Kuchnia została wyposaona w stanowiska i urzdzenia zgodnie z zestawieniem w tabeli. Do przechowywania półproduktów w kuchni s przeznaczone lodówki podblatowe i chłodnia. Do przechowywania narzdzi i garnków przeznaczone s szafki w stołach roboczych i nad stołami. Nad wysp do obróbki termicznej umieszczony jest okap z owietleniem i filtr. Urzdzenia do obróbki termicznej usytuowane przy jednej ze cian to: kuchenka czteropalnikowa z piekarnikiem, patelnia elektryczna, stanowisko neutralne, jeden taboret grzewczy i jeden piec konwekcyjno parowy. 4

5 Gotowe do spoycia potrawy przekazywane s poprzez stanowisko ekspedycji w rozdzielni i dalej posiłki dostarczane s przez kelnerów do jadalni bd odbierane samodzielnie przez konsumentów. Po zakoczonym procesie produkcji sprzt, garnki i urzdzenia myte s w wydzielonej czci kuchni na stanowisku do mycia garnków. Mycie odbywa si zgodnie z opracowanymi procedurami. Mycie naczy stołowych. Mycie naczy odbywa si w zmywalni naczy przy rozdzielni. Po wstpnym oczyszczeniu z resztek pokarmowych naczynia s myte zgodnie z instrukcj mycia w zmywarce. Zmywalnia została wyposaona w stół do zbierania naczy brudnych, zlew dwukomorowy, zmywark i blat odstawczy na kosze ze zmywarki i zmywark do mycia naczy stołowych. Do przechowywania rodków czystoci przewidziana jest szafa pod zlewem. Czysta zastawa bdzie składowana w szafie przelotowej midzy zmywalni a rozdzielni. Po zakoczonej pracy kuchni odpady usuwane s z miejsca ich powstawania w szczelnych pojemnikach do magazynu, z którego przekazane bd do utylizacji. Uwaga!! Do oferty naley dołczy parametry techniczne oraz stanowiskowe instrukcje obsługi, atesty. 3.1 Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert czciowych Zamawiajcy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiajcy przewiduje dostawy uzupełniajce z dostawy maszyn, narzdzi i urzdze gastronomicznych 5. Wymagany termin wykonania zamówienia: - dostawa do dnia 07 grudnia 2011 roku. 6. Opis warunków udziału w postpowaniu: 6.1.Wykonawca spełnia warunki art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych: - posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, - posiadania wiedzy i dowiadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej 6.2. Wykonawca spełnia warunki art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych. 6.3.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalnoci objtej przedmiotem zamówienia tj. przedstawi aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert 6.4. Wykonawca wykonywał w okresie ostatnich 3 lat dostawy ( min. 3 dostawy sprztu do kompleksu hotelarsko restauracyjnego o wartoci nie mniejszej ni 5

6 ,00 zł ) a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy- w tym okresie z podaniem ich wartoci, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz dokumentami, e dostawy były wykonane naleycie. 6.5.Wykonawca przedstawi aktualne zawiadczenie właciwego Naczelnika Urzdu Skarbowego oraz właciwego Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcych odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zawiadcze, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu wystawionych nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6.6.Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyej warunków i wymogów skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postpowaniu. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków udziału w postpowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym oraz dokumentach i owiadczeniach, o których mowa w pkt. 10 SIWZ. Z treci załczonych dokumentów i owiadcze w sposób jednolity musi wynika, i Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów bdzie moliwe po upływie terminu składania ofert, chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty lub uniewanienie postpowania. W przypadku wtpliwoci, co do treci dokumentów złoonych przez Wykonawc na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postpowaniu, Zamawiajcy moe wezwa wykonawców w okrelonym przez siebie terminie do złoenia wyjanie. 7. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, jeeli Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn. 7.1.Wyjanienia dotyczce Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia udzielane bd z zachowaniem zasad okrelonych w ustawie Prawo zamówie publicznych ( art. 38 ) W niniejszym postpowaniu wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie, faxem Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: W zakresie merytorycznym osob upowanion do kontaktu z Wykonawcami jest: 1. Pan Dariusz Szczepaski W zakresie proceduralnym osob upowanion do kontaktu z Wykonawcami jest: 1. Pani Ewa Brzeziska 8. Wymagania dotyczce wadium. Zamawiajcy nie przewiduje koniecznoci wniesienia wadium. 9. Termin zwizania ofert Wykonawcy przystpujcy do niniejszego przetargu bd zwizani złoonymi przez siebie ofertami przez 30 dni Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 6

7 9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego moe przedłuy okres zwizania ofert na co najmniej 3 dni przed upływem terminu zwizania ofert, nie dłuej jednak ni 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowywania oferty Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiajcy moe da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujcej współprac tych Wykonawców Oferta wraz ze stanowicymi jej integraln cz załcznikami musi by sporzdzona przez Wykonawc cile według postanowie niniejszej specyfikacji Oferta musi by sporzdzona według wzoru formularza oferty stanowicego załcznik do niniejszej specyfikacji Oferta musi by napisana w jzyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rcznie długopisem bd niezmywalnym atramentem Proponuje si, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załcznikami były kolejno ponumerowane i złczone w sposób trwały oraz na kadej stronie podpisane przez osob ( osoby ) uprawnione do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis ( podpisy ) był opatrzony pieczci imienn Wykonawcy. Pozostałe strony mog by parafowane Wszelkie poprawki lub zmiany w tekcie oferty musz by parafowane przez osob ( osoby ) podpisujce ofert i opatrzone datami ich dokonania Wykonawca jest obowizany wskaza w ofercie czci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom Do oferty naley dołczy nastpujce dokumenty i owiadczenia: a/ owiadczenie z art. 22 ustawy według załcznika nr 2 do specyfikacji. b/ owiadczenie z art. 24 ustawy według załcznika nr 3 do specyfikacji c/ aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert. d/ aktualne zawiadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wczeniej ni 3 miesicy przed upływem terminu składania ofert. e/ wykaz wykonywanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzajcymi naleyte wykonanie. f/ w przypadku składania oferty wspólnej, do oferty musi by dołczony dokument ustanawiajcy pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postpowaniu. Wskazane w punkcie c - e, dokumenty mog by dorczone w formie oryginałów lub kserokopii powiadczonych za zgodno z oryginałem przez Wykonawc. Zamawiajcy moe zada przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Jeeli w okrelonym terminie Wykonawca nie złoy owiadcze i dokumentów potwierdzajcych spełnienie warunków udziału w postpowaniu lub jeeli złoy dokumenty zawierajce błdy, Zamawiajcy wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne bdzie uniewanienie postpowania. Zamawiajcy moe take w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwa do złoenia wyjanie dotyczcych owiadcze i dokumentów Wykonawca umieszcza ofert w dwóch kopertach oznaczonych nazw i adresem Zamawiajcego oraz opisanych w nastpujcy sposób: Oferta przetargowa na zadanie: Dostawa maszyn, narzdzi i urzdze gastronomicznych dla Zakładu Aktywnoci Zawodowej w Radziejowie 7

8 Na wewntrznej kopercie naley poda nazw i adres Wykonawcy, by umoliwi zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiajcemu po terminie Wykonawca moe wprowadzi zmiany lub wycofa złoon przez siebie ofert wyłcznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, e przed upływem tego terminu Zamawiajcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi by opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Zamawiajcy odrzuci ofert, jeeli wystpi okolicznoci wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naley składa w siedzibie Zamawiajcego w sekretariacie - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2011 r. do godz Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oferty złoone po tym terminie zostan niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania Oferty przesłane poczt zostan zakwalifikowane do postpowania pod warunkiem dostarczenia ich przez poczt do siedziby Zamawiajcego (za potwierdzeniem) do dnia 14 listopada 2011 r. do godz Moliwo przedłuenia terminu składania ofert dopuszcza si jedynie w sytuacjach i trybie wynikajcym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówie publicznych Otwarcie ofert nastpi w dniu 14 listopada 2011 r. o godz w siedzibie Zamawiajcego w sali konferencyjnej na pierwszym pitrze ( nr 16 ). Otwarcie ofert jest jawne. 12. Opis sposobu obliczenia ceny Cen oferty naley obliczy zgodnie z instrukcj zawart w formularzu ofertowym. Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwizane z wykonaniem zamówienia Rozliczenia z Wykonawc prowadzone bd w PLN. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Kryterium oceny jest cena i gwarancja. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako oferta kompletna pod wzgldem formalnym z najkorzystniejsz ( najnisz ) cen i najdłuszym terminem gwarancji Punkty za kryterium cena przyznawane bd na podstawie ceny podanej w punkcie I formularza ofertowego dla okrelonego w załczniku nr 6 wyposaenia kuchni. Liczba punktów dla kadej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana bdzie na podstawie wzoru: C min C = x 80 % C bad gdzie C min najnisza cena sporód ofert nie podlegajcych odrzuceniu, C bad cena oferty badanej, Punkty za kryterium gwarancja przyznawane bd na podstawie udzielonej w latach gwarancji podanej w punkcie II formularza ofertowego według poniszych zasad: 8

9 - gwarancja do 2 lat 50 pkt. - gwarancja od 2 lat do 5 lat 80 pkt. - gwarancja powyej 5 lat 100 pkt. Liczba punktów dla kadej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana bdzie na podstawie wzoru: G = G bad x 20 % G bad gwarancja oferty badanej, 13.4.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da udzielania przez Wykonawc wyjanie treci złoonych przez niego ofert. 14. Udzielenie zamówienia: Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okrelonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyej kryteria oceny ofert Zamawiajcy uniewani postpowanie w sytuacji, gdy wystpi przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówie publicznych Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi Wykonawców, którzy złoyli oferty, o: a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw ( firm) albo imi i nazwisko i adres Wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a take nazwy firm, siedziby wykonawców, którzy złoyli oferty a take punktacj przyznan w kadym kryterium oceny ofert. b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne jeeli postpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cen. d/ terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moe by zawarta Ogłoszenie zawierajce informacje wskazane w pkt lit. a Zamawiajcy umieci na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie Jeeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, Zamawiajcy moe wybra ofert najkorzystniejsz sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba e zachodz przesłanki do uniewanienia postpowania. 15. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy Zamawiajcy nie przewiduje koniecznoci wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. 9

10 16. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Istotne postanowienia umowy okrela wzór umowy stanowicy załcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji Zamawiajcy dopuszcza moliwo dokonania zmiany umowy załczonej do SIWZ w przypadkach zaistnienia okolicznoci w realizacji przedmiotu, których nie mona było przewidzie na etapie zawierania umowy lub zmiany te s korzystne dla Zamawiajcego Na wniosek Wykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, moliwa jest zmiana technologii wykonania dostawy, Zamawiajcy moe wyrazi zgod na zmian jedynie w przypadku gdy proponowane rozwizanie jest równorzdnie lub lepsze funkcjonalnie, jakociowo i technicznie od przewidzianego w SIWZ a jednoczenie nie spowoduje zwikszenia kosztów. 17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej Wykonawcy przysługuj rodki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI, ustawy Prawo zamówie publicznych ( Dz. U Nr 113, poz. 759 z pón. zm.) Załczniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Owiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu 3. Owiadczenie Wykonawcy 4. Wykaz dostaw 5. Wzory umów 6. Wyposaenie kuchni 7. Projekt technologiczny kuchni Radziejów, dnia 04 listopada 2011 r. 10

11 Załcznik nr 1 do SIWZ... ( piecz Wykonawcy ). ( fax ) Powiat Radziejowski Nawizujc do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: Dostaw maszyn, narzdzi i urzdze gastronomicznych dla Zakładu Aktywnoci Zawodowej w Radziejowie kieruj ponisz ofert: I. Oferuj wykonanie przedmiotu zamówienia objtego niniejszym postpowaniem: - za cen brutto =... zł ( słownie - ) o parametrach okrelonych w załczniku do niniejszej oferty II. Udzielam gwarancji -. lat 2. Owiadczam, e podana cena nie podlega zmianie w okresie obowizywania umowy i zawiera obowizujcy podatek VAT. 3. Owiadczamy, e oferuj termin płatnoci do 14 dni. 4. Owiadczamy, e zapoznalimy si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia i uznajemy si za zwizanych okrelonymi w niej zasadami postpowania, 5. Owiadczamy, e uwaamy si za zwizanych niniejsz ofert na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6. Owiadczamy, e zapoznalimy si z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały załczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowizujemy si do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. 7. Owiadczam, e zapoznałem si z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomo powyszego stanu nie bdzie stanowi przyczyny dodatkowych roszcze finansowych. 8. Czci zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzy podwykonawcom ( jeli dotyczy ) -... Załczniki do oferty: dnia ( podpis osoby uprawnionej do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy ) 11

12 Załcznik nr 2 do SIWZ... ( piecz Wykonawcy ) O W I A D C Z E N I E Składajc ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostaw maszyn, narzdzi i urzdze gastronomicznych dla Zakładu Aktywnoci Zawodowej w Radziejowie, niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.) owiadczam, e spełniam wszystkie warunki udziału w postpowaniu, okrelone w art. 22 ust. 1 wyej cytowanej ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególnoci: 1. posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i dowiadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jednoczenie stwierdzam, i jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej zwizanej ze składaniem fałszywych owiadcze w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... dnia ( podpis osoby uprawnionej do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy ) 12

13 Załcznik nr 3 do SIWZ Miejscowo., dnia.... Nazwa i adres Wykonawcy dot. postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostaw maszyn, narzdzi i urzdze gastronomicznych dla Zakładu Aktywnoci Zawodowej w Radziejowie Owiadczenie Wykonawcy Niniejszym owiadczam(-y), e nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ). Jednoczenie stwierdzam(-y), i wiadom(-i) jestem/jestemy odpowiedzialnoci karnej zwizanej ze składaniem fałszywych owiadcze w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego... ( miejscowo ) ( data, podpis osoby uprawnionej do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy ) 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo